Deutsch   Kashubian   polski   English  

search Proper query syntax

Collection Description: Educational Materials

Number of publications in collection: 26

frequently read publications
  1. Diagnostyka laboratoryjna. T. 1 [125759]
  2. Diagnostyka laboratoryjna. T. 2 [40244]
  3. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2001, supl. 3: Choroba wenookluzyjna wątroby w przebiegu leczenia nerczaka płodowego : badania kliniczne i doświadczalne [23]
  4. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2001, supl. 2: Poród miednicowy jako problem położniczy w aspekcie drogi porodu w wieloczynnikowej analizie jego bliskich i odległych wyników [21]
  5. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2002, supl. 1: Przydatność nieinwazyjnych metod badania wrażliwości baroreceptorów tętniczych w różnicowaniu stopnia zagrożenia napadem częstoskurczu komorowego oraz migotania komór u chorych po zawale serca ze złośliwą albo potencjalnie złośliwą arytmią komorową w wywiadzie [20]
  6. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2000, supl. 7: Stężenie stateryny w ślinie a występowanie próchnicy zębów i ubytków niepróchnicowego pochodzenia [20]
  7. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2001, supl. 5: Ocena czynników ryzyka, funkcji motorycznych i sprawności ogólnej u pacjentów z afatycznymi zaburzeniami mowy w ostrym okresie udaru niedokrwiennego mózgu [17]
  8. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2000, supl. 5: Zasoby karnityny a zmiany ilościowe i jakościowe układu czerwonokrwinkowego, podczas terapii erytropoetyną i karnityną u chorych przewlekle hemodializowanych [17]
  9. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2001, supl. 4: Ocena wpływu hydroksyetylowanej skrobi na właściwości reologiczne krwi i gospodarkę tlenem podczas ostrej kontrolowanej normowolemicznej hemodylucji [16]
  10. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2002, sup. 7: Psychiczne następstwa wydarzeń i sytuacji ekstremalnych : ich ocena oraz formy pomocy [15]

more

Loading...