/32.djvu

			N' 


32 


I, 


l
. : 
1938 r':; 1} 
'
 
 ,. 
..??' 2ll'''' 
'' 


Ko??cierzyna, wtorek, dnia 15 n1arca 


Rok II 


Niezale??ne pismo liatoncKo..narodo
e qla fia
zub 


Za redakcj?? odpowiedzialny 
Bruaon G??rski, Ko??cierzyna, Rynek nr S-my. 
Nak??ad "Gazety Ko??cierskiej" Ko??cierzyna. 
.cionkami ..Gazety Kartuskiej" w Kartuzach. 


Niech b
dzie P ochwalon y Jezus Chrystus I I ,.!G
eta Ko??.cierska" wraz 
 do
at
iem. "GOo???? 
.. SWl??teczny l "Gosp. " kosztuje mlesl??czme 1 z??. 
Ostatni materia?? redakcyjny przyjmuje sit: w 
Redakcja i administracja w Ko??cierzynie, Rynek S. przeddzie?? wydania gazety do godziny 16.1i. 


ustria pod w??adz
 Niemie(. 
Hitler w Austrii. Prezydent Miklas ust??pi??. Og??oszenie plebiscytu. 


Przebieg wydarzen pi??tkowego 
historycznego popo??udnia w _\.ustrii 
by?? nast??-puj??cy: 


dr Juris og??osi?? list?? nowego rz??,du kanclerza Hitlera do ziemi austria- 
austriackiego. ckiej rozbrzmia??y wszystkie dzwony 
Kanclerzem mianowany zostal w miejscu jego urodzenia w Brau- 
Seyss Inquart. ministrem spraw za- nau. Kanclerz Hitler przyby?? o godz. 
granicznych dr \Yilhelm \VoHf, mi- 14 na terytorium Austrii i odwiedzi?? 
nistrem spraw socjalnych dr Juris, w Braunau sw??j dom rodzinny. 
ministrem rolnictwa in??. Reinthaler. 
ast??pnie odjecha?? do Linzu, gdzie 
Przyw??dca austriackich hitlerow- uroczy??cie powita?? go nowy kanclerz 
c??w dr Clausner wsta?? podscl\:reta- zwi??zkowy Seyss-Inquart. \Vyjazd 
rzem stanu przy kanclerzu dla poli- sw??j do \Yiednia op????ni?? i pozosta?? 
tycznego wychowania naroJu. w Linzu. 
.,Jeden nar??d. jedno pa??stwo. Kanclerz Hitler na czas swej ko- 
jeden w??dz". niecznej nieobecno??ci w Berlinie po- 
Dr Clausner, przemawiaj??c przez wierzy?? swe zast??pstwo marsza??kowi 
radio wiedeiiskie, o??wiadczy??, ??e Au- Goeringowi. 
stria jest wolna, ??e dokonano nowe- Ptoklamacja Hitlera. 
go przewrotu narodowo-socjalistycz- Dnia 12 b. m. o godz. 12 transmi- 
nego, ??e uj???? w??adz??.' nowy rz
J na- towana by??a przez radio niemieckie 
rodowo-socjalistyczny, a odby??o si?? proklamacja kanclerza Hitlera, od- 
to w wielkiej dyscyplinie. czytana przez min. propagandy 

Iow?? zako??czy?? s??owami: "Jeden Goebbelsa. 
nar??d, jedno pa??stwo, jeden 'w??dz - \Y proklamacji tej kanclerz Hitler 
cze???? naszemu wodzowi, cze???? hitJe- 
r??ci?? si?? w bardzo ostrej formie 
ryzmowi". .. I pr,zeciwko dotychczasowemu regi- 
Hitler w Austrll. I m<,\wi austriackiemu, kt??remu za- 
Kanclerz Hitler przekroczy?? 1 b rzUca, ??e tylko dzi??ki brutalne
lU 
w. o..godz
 15.50 granic?? austriack' errprowi PJ.??g??.,aiQ. utuyma??..pny 
pod Braunau. \Y chwili zbli??alliIi si?? ,,'??a,llzy. 'Ci??g daizsy na 3 str.} 


Ultimatum Niemiec. 
Rz??d austriacki otrzyma?? od rz??- 
du niemieckiego ????danie zastosowa- 
nia tajnego g??osowania podczas ple- 
biscytu. \Yarunek ten zosta?? za- 
twierdzony przez rz??d austriacki. 
Nast??pnie zosta?? wysuni??ty w formie 
stanowczej warunek przesuni??cia 
daty g??osowania. R??wnie?? i ten wa- 
runek zosta?? przyj??ty, o czym og??o- 
szono przez radio. \Vszystko to je- 
dnak nie zosta??o uznane za wystar- 
czaj??ce i za????dano z Berlina ust??pie- 
nia kanclerza Schuschl11gga oraz 
wysuni??to ????danie, aby w nowym 
rz??dzie austriackim hitlerowcy u- 
trzymali wi??kszo???? i aby legion au- 
sti'iacki u??yty zosta?? jako wzmocnie- 
nie egzekutywy austriackiej. \Y ra- 
lie nieprzyj??cia tych ostatnich wa- 
runk??w rz??d niemiecki zastrzeg?? so- 
bie wyci??gni??cie wszelkich na- 
st??pstw. 
Prezydent Au
trii :\Iiklas nie 
przyj???? tych ????da??l i da?? jedynie kan- 
clerzowi SChuschniggowi polecenie 
wydania rozkazu, aby wojska au- 
striackie nie stawia??y ??adnego opo- 
ru w razie wkroczenia na teryto- 
rium Austrii niemieckich si?? zbroj- 
nych. Dnia 11 bm. odby??o si?? poJ prze- 
Na posiedzeniu rady ministr??w wodnictwem wicepremiera Kwiatko- 
kanclerz Schuschnigg zdecydowal wskiego posiedzenie Komitetu Eko- 
si?? ust??pi??. O decyzji swej za\\iado- nomicznego Ministr??w. 
mil on spo??ecze??stwo austriackie \Vobec przydzia??u przez :Minister- 
drog?? radiow??. stwo Skarbu ustalonych sum na ro- 
boty publiczne i zaplanowane inwe- 
"Bo??e strze?? A1J.stri??". stycje oraz zbli??enia si?? terminu l'uz- 
Schuschlligg o??wiadczy??, ??e po??o- pocz??cia na szersz?? skal?? tych rob??t, 
??enie wewn??trzne Austrii w ostat- Komitet uchwali?? zasady organizacji 
nich godzinach zaostrzy??o si?? tak zatrudnienia. Uchwa??a ta zmierza 
dalece ??e dalsze jego pozostanie u do ??ci??lejszego skupienia sprawy za- 
w??adzy mog??o by spowodowa?? nie- trudnienia bezrobotnych na 1'000- 
bezpieczne powik??an.ia dla k.raju. , tach, aby akc
a ta 
v raI?ac.h. prze- 
Niemcy za????da??y mOjego us
??pienia lnaczony
h srodkow plem??
nych 
i utworzenia rz??du wed??ug Ich pro- mog??a byc prowadzona w okresIe (;a- 
pozycji. ??ego sezonu i obejmowa?? mo??liwie 
Ust??puj??c pod presj??. woj
ko
v?? 
- o??wiadczy?? SchusclllUgg - ze- 
gnam si?? z wszystkimi, kt??rzy w 
pracy mojej okazali mi ??yczliwo???? i 
pomoc, oraz ??yczeniem z serca: "Bo- 
??e strze?? Austri??". 
Apel do ludno??ci. 
Minister Se
Tss Inquart zwr??ci?? 
si?? przez radio do ludno??ci w chara- 
kterze ministra spraw we\\ n??trz- 
nych, wzywaj??c ludno???? do spokoju, 
oraz nawo??uj??c do niestawiania za- 
dnego oporu w razie ewentualnego 
wkroczenia wojsk niemiecki

l do 
Austrii. 
Marsz na Wiede??. 
Wed??ug wiadomo??ci ze ??r??de?? ofi- 
cjalnych wojska niemieckie przekro- 
azyly granic?? austriack??., maszeruj??c 
na Wieden, do kt??rego przybyli lZ b. 
ID. Za kolumn?? niemic(.k?? przyby?? 
do \Viednia leg-ion austriacki. 
Ucieczka ministr??w austriackich. 
'W Bratis??awie ,Czechos??o\\ acja) 
w botelu ..CarJton" przebywaj?? mi- 
nister Zernatto i Stockinger. Spo- 
dziewane jest r??wnie?? przybycie eks- 
kanclerza Schuschnigga. 
Nowy kanclerz Austrii. 
Z balkonu pa??acu hanclel
ki(>go 


W s??ne uchwa??y Rady M'inistr??w 


w sprawie zatrudnienia bezrobotnych i pomocy cha??upnictwu. 


najwi??ksze liczby bezrobotnych. \V 
tym celu organa pro\\ adz??,'e roboty, 
przy rekrutacji robotnik??w d????y?? 
b??d?? do wi??kszego wykorzystania 
bezrobotnrch zarejestrowany,.'h w 
biurach po??rednictwa pracy. Robo- 
ty rozpocz??to z dniem 10 marca b. r. 

ast??pnie Komitet uchwali?? sze- 
reg spraw bie????cych, uchwalaj??c 
wnioski w sprawie zorganizowania 
pomocy cha??upnictwu, kt??ra to dzia- 
??alno???? zlecona ZQstanie komisji do 
spraw przemys??u ludowego i domo- 
wego oraz w sprawie zbadania po- 
trzeb rybactwa na wybrze??u mor- 
skim. 


Nowe projekty ustawodawcze. 


Samorz??d gospodarczy otrzyma?? 
do zaopiniowal1ja llast??puj
ce proje- 
kty ustaw: 
1) w sprawie zmiany rozporz??.dze- 
ma prezydenta R. P. o obowi??zku 
odst??powania zwierz??t poci??gowy
h, 
pojazd??w mechanicznych i ro..ver??w 
dla cel??w obrony Pallstwa; 2) o pu- 
blicznej s??u??bie zdrowia; 3) w spra- 
wie ulgowej sp??aty zaleg??o??ci w sa- 


moistnych daninach komunalnych; 
4) w spra" ie zmiany rozporz??dzenia 
o konwersji i uporz??dkowaniu d??u- 
g??w rolniczych; 5) w sprawie produ- 
kcji, sprzeda??y i opodalkowama na- 
poj??w winnych; 6) w sprawie zmia- 
ny ustawy o uboju zwierz??t gospo- 
darskich w rze??niach; 7) o C'z????'2io- 
wej zmianie ustroju samorz??du tery- 
torialnego. 


Wiele m??wi??ce wypadki w szkolnitlwie 
na Polesiu. 


Lczniowie klasy S gimnazjum mia??a w dniu imienin ks. bisli.upa 
pa??stwowego \\' PiilSku zwr??cili si?? Bukraby z??o??y?? mu ho??d przez wzi??- 
z pro??b?? do wychowawc??w o urz??.- cie udzia??u w specjaln\"'m nabo??e??- 
dzenie dla nich rekolekcyj zamkni??- stwie. 
ie zgodzili si?? -na to kiero- 
tych w klasztorze 00. Jezuit??w. wnicy szk???? i o??"iadczyli. ??e nie mo- 
Tymczasem opiekun te
 
,!asy, i
- ??na pozwoli??, aby m??odzie?? ulega??a 
struktor ..Stra??v PrzednIeJ. w dnIU "obcym wp??ywom". 
rozpocz??cia rekolekcyj o??\\:ia1c
y??, Co to wszystko ma znat'Z\-??? O 
??e rekolekcje nie odb??d?? Si??, albo- jakie "obce wp??ywy" tu chodzf? Czy 
wiem nie zezzwoli??o kuratorium. czasem na Polesiu nie dzia??aj?? ..ob- 
Drugi wiele m??wi??cy wypadek I ce wp??ywy.' w??rod nauczycielst\\-a, 
.zdarzy?? si?? w szko??ach powsze
h- wp??ywy z poza bliskiej granicy:' 
nych na Po??<>siu. M??odzie?? tych szk???? 


Kontrola skarbowa 
b??dzie uporz??dkowana. 
Ministerstwo Skarbu wyda??o spe- 
cjalne wskaz??wki dla organ??w kon- 
troli skarbowej, dokonuj??cej czyn- 
no??ci w przedsi??biorstwach handlo- 
wych, przemys??owych i in. podle- 
g??ych skarbowo??ci. \Yskaz??wka ta 
wprowadza zasad??. i?? czynno??ci po- 
????czone z nadzorem przedsi??biorstw 
i zak??ad??w handlowych nale??y tak 
wykonywa??, aby by??y one jak naj- 
mniej uci????liwe dla przedsi??biorcy i 
w miar?? mo??no??ci nie tamowa??y 
prawid??owego ruchu. 
Nowa wskaz??wka dotyczy przede 
wszystkim kontroli, "ykonywanej 
przez urz??dy akeyz i monopoli. 


Wiadomo??ci ze ??wiata. 
Hoover opu??ci?? Polsk??. 
\V a r s z a w a. Po zwiedzeniu 
Krakowa i \Varszawy by??y pre7.Y
 
dent Stan??w Zjednoczonych Hoover, 
uda?? si?? do Finlandii. 
S??dy dorafne. 
\V a I' s z a w a. \\"obec wzmo??enia 
bandytyzmu w d??.gu ostatnirh mie- 
si??cy na terenie ca??ego kraju w Mi- 
nisterstwie Sprawiedliwo??ci rozwa- 
??any jest projekt og??oszenia s??d??w 
dora??nych a?? d
s u popr.au'
p
 
??o??enia pod tym wzgl??dem. 
Kiedy przyjedzie minister Clano. 
\V a I' s z a w a. Zapo\\ iedziana \\ i- 
zyta w??oskiego minigtra spraw za- 
granicznych hr. Ciano ma doj???? do 
skutku W koilcu kwietnia ??ub z po.- 
cz??tku maja. 
Krat kr61a angielskiego odwled( 
nasz kraj. 
\V a I' s z a w a. Podczas bankie- 
tu Tow. angielsko-polskiego \\ Lon- 
dynie ksi?????? Kentu zapowiedzia?? po- 
nowny sw??j przyjazd do Polski. 
Nowe licea. 
\V ar s z a w a. Ministerstwo O- 
??wiaty przeprowadzi??o studia nad 
powo??aniem do ??ycia jeszcze jedne- 
.go rodzaju szk???? ??rednich i liceal- 
nych, mianowicie lice??\\ przyrodni- 
czo-matematycznych i humanisty.-z- 
nych. W przysz??o??ci zamierzone jest 
lorganizowanie lice??w og??lnokszta??- 
c??cych, kursu Z-letniego. 
Czystka w urz??dach. 
\V a r s z a w a. Ministerstwa i 
podleg??e im urz??dy otrzyma??y okol- 
nik, w kt??rym zaleca si??, by zbada- 
no, czy w??r??d zatrudnionego perso- 
nelu nie ma os??b, karanych s??do- 
wnie za nadu??ycia. Osoby, karane 
w tego rodzaju sprawach. maj?? by?? 
zwalniane natychmiast bez wym??- 
wienia i odszkodowania. 
Do rozpatrywania tych spraw ma- 
j?? by?? powo??ane specjalne komisje 
dyscyplinarne. 
Mianowanie sekretarza O. Z. N. 
na Pomorzu. 
\V a l' s z a w a. Szd Obozu Zje- 
dnoczenia Narodowego gen. Skwar- 
czy??ski mianowa?? na stanowisko 
wojew??dzkiego sekretarza O. Z. N. 
na okr??g pomorski inspektora St. 
Roszczyka z Torunia. 
W rocznic?? zgonu Pop??awsklego 
\Ya r s z a \\ a. \Y dniu 12 b. ID. 
przypad??a 20 rocznica ??mierd Lu- 
d\\ ika Pop??awskiego. Za spok??j du- 
szy wielkiego publicysty i m??7a sta- 
nu odby??o si?? uroczyste nabo??l :1..,tW.-' 
i akademia w \Yar
7awi(', Nr 32 


GAZETA 
O??CIERSKA 


Str. 2 


Fa??szywa pog??oska. 
\\" a l' s z a w a. Pog??oski o przy- 
je??dzie do Pobki Igna.:ego Paderew- 
skiego, o kt??rym tu i owdzie pojawi- 
??y si?? doniesienia, nie odpowiadaj?? 
prawdzie. 
Robotnicy rolni do Estonii. 
\V a l' s z a w a. Przewodnicz
cy 
esto??skiej izby rolniczej po powrocie 
z Polski o??wiadczy??, ??e zosta?? upo- 
wa??niony przez izb?? do zakont??'akto- 
wania 4000 robotnik??w l'olnvl'h z 
Polski. Pierwsza partia tych robo- 
tnik??w przyb??dzie do Estonii 2 kwie- 
tnia. 
Nowy minister rumu??ski. 
Xa miejsce min. Tatan'scn mia- 
nowa?? kr??l Karol ministrem spraw 
zagr. dotychczasowqw podsekreLa- 
rza w tym resorcie Commena. 
Marsz. Bliicher i Budienny 
aresztowani. 

Iarsza??kowie sowieccy Biiichcr i 
Budienny. naczelni dow??dcy armii 
sowieckich na Dalekim \,,"schodzie i 
'w !\??oskwie. zostali aresztowani 
przez G. P. r. 
I na Stalina 'przYJdzie kolej. 
Dziennik w??gierski .,llumL '.'esti- 
re" zamie??ci?? artyku?? na [emat po??o- 
??enia w Sowietach. Pismo stwier- 
dza, ??e istotn?? przyczym!- kn
'awej 
masakry w??r??d przyw??dc??w bolsze- 
wickich, trwaj??cej od 2 lat, jest oba- 
wa Stalina przed upadkiem, Ktory 
mu coraz bardziej grozi. 
"Stalin - pisze dziC'nnik -- stra- 
ci jeszcze Bucharina, Rykowf!, Rako- 
wskiego i innych, ale i j"
go czas si!,' 
zbli??a". 


Kredyty dla rolni[twa pomorskiego. 


\V zwi??zku ze zbli??aj??cym 
i?? o- 
kresem wiosennym przyst??puje Pa??- 
stwowy Bank Rolny Oddzia?? w Gru- 
dzi??dzu do rozprowadzenia l,r??tko- 
terminowych kredyt??w w??r??d rolni- 
k??w na og??lne cele gospodarcze. Su- 
m?? tych kredyt??w preliminuje si?? 
na 625.000 z??. Suma ta b??dzie roz- 
prowadzona przewa??nie za po??redni- 
ctwem Sp????dzielni Kredytowy'..:h i 
Komunalnych Kas Osz('z??dno??ei, a 
przy kredytowaniu wj
kszydl go- 
spodarstw lub w powiatach, w h t??- 
rych brak odpowiednio silnej insty- 
tucji terenowej, udziela?? b??dzie po- 


??yczek bezpo??rednio Pa??stw. Bank 
Rolny. 
Kredyty p??atne maj?? by?? w okre- 
sie po??niwnym, a op oeentowanip 
ich, przy bezpo??rednie, ia??alno??ci 
Pa??stwowego Banku Ho ) ego wyno- 
si?? b??dzie 21/2 procent ponad stop?? 
dyskontow?? Banku Polskiego, czyli 
obecnie 7 procent w stosunku rocz- 
nym. 
Kale??y s??dzi??, ??e powy??sza dzia- 
??alno???? Pa??stwowego Banku Rolne- 
go zaspokoi w du??ej mierze najpil- 
niejsze potrzeby rolnictwa pomor- 
skiego w okresie wiosennym. 


Polacy a wybory w Chicago. 
,,- nadchodz??cych" YUCiradi miej- 
skich ubiega si?? w Chicago o r????ne 
urz??dy 34 Polak??w, z kt,Hy.:;h 29 na 
li??cie stronnictwa demo:
raty(znego. 
Czo??owymi kandydata-:ni s??. pp.: Ed- 
mund Jarecki i Jan Prytalski, kan- 
dyduj??cy na wa??ny urz??d s??dziego 
powiatowego. 


Wiadomo??ci ko??cielne. 


Jubileusz ks. biskupa Laubitza. 
\Y tych dniach obchodzi?? 
mfra- 
gan gnie??nie??ski ks. biskup Laubitz 
50-letni jubileusz kap??a??ski. 
Za liczne zas??ugi, jakie po??o??y?? 
ks. biskup Laubitz w oko??o 
praw 
narodu, zosta?? w dniu z??oty-:h god??w 
kap??a??st\\ a odznaczony wielk;!- wst??- 
g?? orderu "Polski Odrodzonej'.. Za 
zas??ugi ko??cielne nosi ju?? ks. biskup 
Laubitz od kilku lat tytu?? asystenta 
tronu i hrabiego rzymskiego. 


Nowy rz??d francuski. 
Ka czele nowego rz??du francu- O A l . k - 
ski ego stan???? Leon Blum. :\finistrem ku ni premiera o go- 
spraw za
r. zosta?? Paul Boncour. spodarce samorz??d??w. 
Uzname rz??du gen. Franco. I Premier Sk??adkowski wystosowa?? 
Rz??dy Turcji, Rumunii, Grecji, ok??lnik o wytycznych guspodarki 
Bu??garii i Jugos??awii \\ y:??l?? przed- dla samorz??du w roku 1938i3!:J. Przy 
stawicieli urz??dowych przy rz??dzie omawianiu bud??etu zwi??zk??w sa- 
narodowym w Burgos. NieJ.:t??re ze morzadowych zaleca?? utrzymanie rh- 
wspomnianych pa??st l"
 ju?? 8\\ ych wno\;agi bud??etowej przy jedno'':lf>- 
przedstawicieli \vys??a??y. snym zwi??kszeniu \\ydatk??w na :?? n 
westycje we wszystkich dziedzi. cI 
Dobrobyt narodu i zdobycie kolo- ze szczeg??lnym uwzgl??dni 
!l cm 
Jlii to jedna ca??o????. sprawy zdrowia publicznego. ....... 
\Ya??n?? nowo??ci?? w dziale ...p??y- 
w??w zwi??zk??w samorz??dowydl jest 
upowa??nienie do pouieraniu ('d dzie- 
ci ucz??szczaj??cych do przedszlwla od 
20 gr do 1 z?? od dziecka. Op??aty te 
nie b??d?? dotyczJ ??y dzieci najubo??- 
szych. 


,..  


Premier francuski Chautemps. 
podaj??c si?? \\ czwartek po raz drugi 
w ostatnich dw??ch miesi????-'aeh do 
dymisji, o??wiadczy??, ??e wy
ofuje si?? 
na zaw:,ze z czynnego ??ycia politycz- 
nego. Trudno mu si?? dzh:d??! 


Za ma??oiYd??wwyjeidia 
z Polski. 
Od przesz??o roku os??ab??o znacznie 
wychodztwo do Palestyny. Co mie- 
si??c wyje??d??a z Polski 200 do 300 
wychod??c??w. \Y ma??'CU liczha la ule- 
gnie zwi??kszeniu. ".skutek przy- 
znania du??ej ilo??ci zezwoleil wyje- 
dzie do Palestyny 1000 .-'mig:'a??h??W. 
\Y pierwszych dniach mar:.a uda?? 
si?? przez Konstanc?? transport z 400 
emigrantami; dnia 25 marca .przez 
Triest wyjedzie grupa 300 emIgran- 
t??w, a dnia 25 marca przez Konstan- 
c?? grupa 250 emigrant??w. 


????dania rzemios??a 
w sprawie zrycza??towania podatku przemys??owego. 
z u \\ agi na t o, ??e og???? rzemios??a k??w, jak i dla Skarbu Pa??stwa, a 
uwa??a zrycza??towanie podatku od mianowicie: 1) ostateczne ustalenie 
obrotu dla drobnych przedsi??- wysoko??ci podatku na r. 1938; 2) 
biorstw, praktykowane od 1932 r., za mo??no??ci oparcia prawid??owej kal- 
najv. ??a??ciwsz?? dla nich form?? opo- kulacji przedsi??biorstwa na .wiado- 
dat kowania, Zw:i
zpk Ilb Hzemie??l- mej kwocie podatku obrotowego; 3) 
niczyeh R. P. zaopiniowa?? w tym unikni??cie kosztownego indywidual- 
w??a??nie kierunku odno??ny projekt nego wymiaru i post??powania odwl)- 
rozporz??dzenia l'linisterstwa Skar- ??awczego. wreszcie 4) utrzymanie 
bu. pewnej ci??g??o??ci polityki podatkowej 
". opinii swej z" i??zek podkre- w stosunku do drobnych p??atnik??w. 
??li??, ??e projektowane rozporz??dzenie Poza tym Zwi??zek uwa??a, ??e .Ila 
'W praktyce umo??liwi??o by wy????cze- unikni??cia nieporozumie?? po????da- 
nie znac'znej ilo??ci drobnych p??atni- nym by??o by umieszcz
nie w proje- 
k??w spod rycza??tu i poddanie ich ktowanym rozporz??dzeniu postano- 
procedurzp wymiaru indy" idualne- wie??, ??e 1) podatkowi zryczalto\\ a- 
go. ".obee tego by??o by w??a??ciwsze nemu nie podlegaj?? pracownie, pro- 
zaliczy?? do wy??szych grup rycza??tu wadzone bez e:bcych si?? pomocni- 
(przy zastosowaniu ugody) tych p??a- czych oraz 2) ??e urz??dy skarbowe 
tnik??w, kt??rych obr??t za rok 1937 mog?? zwalnia?? od podatku ubogich 
wzr??s?? wi??cej ni?? 25 procent w sto- p??atnik??w. kt??rych opodatkowani... 
sunku do obrotu za rok 1935. Da??o nie przekracza 100 z??. 
by to korz
.??ci zar??\\ no dla p??atni- 


Dzisiejszy numer zawiera 6 stron. 


Wiadomo??ci potoczne. 
z :MIASTA KO??CIERZYNY. 
- Nie wolno przesy??a?? pieni??dzy 
w listach. Urz??d Pocztowo-Telekom. 
w Ko??cierzynie zawiadamia, ??e prze- 
sy??anie pieni??dzy w listach zwy- 
k??ych i poleconych jest niedozwolo- 
ne, gdy?? Zarz??d Pocztowy nie bierze 
odpowiedzialno??ci za pieni??dze prze- 
sy??ane t?? drog??. Rownocze??nie do- 
nosi, ??e jedynie w??a??ciwym sposo- 
bem przesy??ania pieni??dzy jest pocz- 
towy przekaz pieni????ny. 
- Ulgi dla uczni??w przechodz??- 
cych do lice??w. W zwi??zku z maso- 
\\ ym przechodzeniem uczni??w szk???? 
??rednich og??lnokszta??e:!('ych do li- 
ce??w, wyda??o 
IinisteJ'SI Wl) O??\\'iaty 
ok??lnik, zaiecaj??.cy !;tosowan
e ulg 
w op??atach administra.:yjnych dla 
tej kategorii uczni??w 
- Nowe znaczki pocztowe. l
ocz- 
ta Polska wypu??ci znaczki 'pocztowe 
warto??ci 1 z?? ku upamI??tnieniu 150 
rocznicy konstytucji 
tan??w Zjf.dno- 
czonych. Xa znaczkach b??d?? podo- 
bizny Ko??ciuszki, Paine'a i \Ya- 
szyngtona. 
- Zapobieganie wypadkom na 
Jlrzejazdach kolejowych. \Y zwi
zku 
z ??icznymi wypadkami na przeja- 
zdne w duchu nierniecidm, o- 
trzyma?? nakaz opu
zczcnia S
}.efy 
nadgranicznej. 
- Samochody dla poczty. Urz??d 
Pocztowy \v \Yejherowie otrzyma?? 
dwa samochody pocztowe typu "Pol- 
ski Fiat". 
- Chojnice. \Yagon w p??omie- 
niach. Pomi??dzy Rydem a ChOj
li- 
cami zapali?? si?? od iskier z paJ'owo- 
zu wagon, za??adowany konopiami, 
id??cy z Prus "'schodnieh do Nie- 
miec. Ca??y wagon sp??on:!??. 
- Wierzchucin. pow. chojnicki. 
Ucieczka aresztanta. ,\ okolicy \np- 
rzchucina wyskoczy?? z poci??gu, zd
- 
??aj.cego z Laskowic do Chojnic, are- 
sztant Jan 
oko??owski, lat 26. Ucie- 
kinier ukrywa si?? w pouliskim le- 
sie. 
- S??polno. R??ka \\' il'ybadl m????- 
carni. Rolnikowi Pawjowl. Hahnowi, 
obs??uguj??cemu m????cami?? t1 yhy ma- 
szyny pochwyci??y r??k??, UtTwajac ca- 
???? d??o??. . 
- Czersk. Budowa szos. \" ro- 
ku bie????cym rozpocz??ta zostanie bu- 
dowa SZOSy Czersk-Brusy i Czersk 
-??liwice.' :'\adto przepi'owadzona 
zostanie regulacja Czarnej "'ody i 
jeziora Trzebomierz. Na ten cel wy- 
znaczono 370.000 z??. Przy pracach 
znajdzie zatrudnienie wi??kszo???? 
miejscowych uezrohotnych. 
- W??brze??no. ??y??k?? wywiercili 
otw??r w murze. Z wi??zienia w \\T ?? - 
brze??nie usi??owali zuicc dwaj gro??ni 
przest??pcy: l\:ir:4ztajn i Zdruga. \Vi4;'- 
??niowif' pos??ugiwali si?? ??y??kami. 
kt??rymi wywiercili \\ murze otw??r i I\r. 32 


GAZETA KO??CIERSKA 


Str. 3 


chcieli wydosta?? si?? na dw??r. l-cie- 
(:zk
 udaremni?? stra??nik. 
- Zielkowo. PO\\". lubawski. Kloc 
zmia??d??y?? robotnikowi g??ow??. Robo- 
tnik :MroczYliski, zatrudniony przy 
sk??adaniu kloc??w z wozu, po??lizgn???? 
si?? i upad?? tak nieszsz????liwie, ??e pa- 
daj??cy kloc przygni??t?? mu g??ow??, 
mia??d????c j??. ??mier?? nast??pi??a na- 
tychmiast. 


Z DALSZYCH STRON. 
- Bydgoszcz. Przygniecony wo- 
zem poni??s?? ??mier??. 
-letni Micha?? 
Matusiak wracaj??c wozem z Bydgo- 
szczy do Suchor??czka, zmuszony by?? 
w pewnej chwili zatrzyma?? si?? na 
skutek zapadni??cia si?? tylnych k0?? 
wozu w g????boki r??w przydro??ny. 1\:0- 
nie podci??te batem ruszy??y nagle na- 
prz??d, przewracaj??c w??z, kt??ry przy- 
gni??t?? l\latusiaka. Po podniesieniu 
wozu znaleziono ju?? tylko zw??oki 
nieszcz????li wego. 
- Warszawa. Ratuj??c kapelusz 
poni{)s??a ??mier??. :\'a mo??cie ??elibor- 
skim 60-letniej 
larii Rzel1czykow- 
skiej, ??onie lekarza w P??ocku, silny. 
podmuch wiatru zerwa?? kapelusz z 
g??owy. kt??ry upad?? na tor tramwa- 
jowy. Rze??czykowska wyskoczy??a 
szybko z jad??cej doro??ki chc??c rato- 
wa?? kapelusz. \Y tej samej chwili 
lladjecha?? tramwaj i zabi?? Rze??czy- 
kowsk?? na miejscu. 
- Pro??ba ??ony o wys??anie m????a 
d{) Berezy. 
iejaka Danielukowa. 
mieszkanka schroniska dla bezdom- 
nych na Allnapolu. wnios??a do 
w??adz w \Yai'sz3wi:' pro??b?? o \\ ys??a- 
nie jej m????a, pijaka i awaltturnika, 
do obozu odosobnienia w Berezif', 
twierdz??c; i?? ??ycie z brutalem jest 
dla niej m??czarni??. 
- Krak??w. Para staniszk??w 
zmar??a r??wnocze??nie. :\'a 
menta- 
rzu ralwwiekim w l\:rakowie odby?? 
si?? pogrzf'b dwojga :-;
dziwych ma??- 
??onk??w, zmar??ych r??wnoczesnie. a to 
82-letJliego Ka;'ola i 83-let??llej -\nny 
Bani??w. Zmarli w szcz????liwym ma??- 
??e??stwie 
)l"ze??yli ponad 60 lai. 


lakaz wywozu ??yta zniesiony. 

lini:-;te]'
two Przemys??u i Handlu 
2ezwoli??o na wyw??z 45.000 ton ??yta i 
m??ki ??ytnif'j. Cz
???? dozwolonego do 
wywozu ??yta ma by?? przede wszyst- 
kim wywieziona do .\u:-;trH Ha po- 
CZf't zainro??ollych w Polsce nale??no- 
??ci ohywateli austriackich. 


Komunista znisz[zy?? obraz 
Matki Boskiej. 


\Vf' wsi l\:alin??wk3. powiat za- 
mojski, komunista Jan 
lich zni- 
szczy?? w mieszkaniu prywatnym 
obraz 
Iatki Boskiej, a nast??-pnie 
rzuci?? okrzyk: - ,,:\'iech ??yje lwmu- 
II izm". 
Zniewa??enie obrazu 
wi??-tego wy- 
wo??a??o w??r??d miejscowej hictno??ci 
.ogromne oburzenie. " . 
Coraz cz????ciej powtarzaJ
ce .Slf
 -,"y- 
padki zniewa??enia przedmlO
O\\: I
ul
 
tu rf'ligijnego przez homumstow i 
wyst??pie?? przf'ciwko??cielnp:h :;
 
,grotnym ostrz('??eniem dla J,:atolI- 
k??w. 


Trucizna w zacierce. 
2brodniczy zamach synowej na ??ycie 
te??cia. 
\Y rodzinie Dziohvl\:??w. zamiesz- 
ka??ych we wsi Lip??\{-ka w powiecie 
w??odawskim, panowa??a od d??u??sze- 
go czasu niezgoda mi??dzy 73-letnim 
Miko??ajem Dziobykiem i jego syno- 
wa Barbara. 
. Ostatni
 Barbara Dziobyk. poda- 
j??c mu na ??niadani!' zacierk??, ukrad- 
ki??'m dosypa??a czego?? do zupy. Sta- 
l.zec zauwa??y?? to, wobec czego nie 
chcia?? zacif'J'ki zje????. Dziobykowa 
natychmiast wyla??a zacierk?? na po- 
dw??rze. 
Na drugi dzieil Dziobyk znalaz?? w 
pobli??u bud

 
\\
??oki. psa, kt??ry naj- 
prawdopodobmeJ zjad?? wylan?? za- 
cierk
 i otru?? si??. 


100.000 z??otych 
zgubi?? w??a??ciciel maj??tku. 
\Ved??ug k J'
??
CFh w Rypinie wia- 
domo??ci w??a??ciciel maj??tku Soko??o- 
wo w powiecie rypi??skim mia?? zgu- 


Austria pOd w??adz?? Niemiec. 


(Ci??,g dalszy z pierwszej strony). 
Schuschnigg w areszcie domowym. 
Pog??oski o ucieczce Lyh..go l..an- 
clerza Schuschnigga nie potwierdza- 
j??, si??. B. kanclerz jest we \Yipdniu. 

ad ()sob??, jego roztoczono areszt do- 
mowy. 
Znamienny telegralU Mussoliniego. 
Dyktator \V??och .Mussolim nade- 
s??a?? do Hitlera nast
puj??cy tele- 
gram: 
"Nigdy Panu tego 31ie zapomn??. 

Iussolini". 
W??ochy odwracaj?? si?? od Niemicc? 

Iussolini odby?? 13 b. 111. dwul,ro- 
tnie konferencj?? z arnbasRdorem an- 
gielskim \\" Rzymie, uzys??mj:;??.C zgo- 
dno???? pogl??d??w \\. sp
'a\\"ie Austrii. 
Og??oszenie plebiscytu. 
\Y urz??dzie kanclerskim w "-ie- 
dniu odby??a si?? konferencja praso- 
wa, na kt??rej nowomianowany szef 


bi?? 100.000 z?? w banknotach 500-z??o- 
towych. kt??re podj???? w jednym z 
bank??w. 
Poszkodowany popad?? w stan ci??- 
??kiego przygn??bienia. 
Uczciwy znalazca ma otrzyma?? 
20 proccnt zgubionej sumy. 


Drobne WladumoSCI. 


- Zgon 102-letniej bydgoszczanki. 
\Y Bydgoszczy odby?? si?? pogrzeb naj- 
starszej mieszkanki miasta Luizy 
\Yerner, kt??ra w lutym-rb. uko??czy- 
??a 102 lata. Zmar??a urodzi??a si?? w 
lutym 1836 roku w powiecie tuchol- 
skim i pozostawi??a liczne grono 
wnuk??w i prawnuk??w. 
- Ograbienie dworu. Do maj??t- 
ku G????bokie pod Kruszwic?? przyje- 
cha?? w nocy samoch??d z bandytami, 
kt??rzy spl??drowali dwor, zabieraj??c 
cenne przedmioty. 
- Zuchwale w??amanie. Po pn
:e 
biciu pod??ogi weszli z piwnicy do 
hurtowni tytoniowej St. Golki w Po- 
znaniu z??odzieje i skradli wi??k??szQ. 
ilo???? wyrob??w tytoniowych. \V??a
ci- 
ciel oblicza straty na 3000 z??. - 
- 2 samoloty w darze dla armii. 
\\' \Yarszawie odby??a si?? uroczysto???? 
przekazania tamtejszemu pu??kowi 
lotniczemu 2 samolot??w, ufundowa- 
nych przez "Zrzeszenie Eksporo.crow 
Drobiu i Artyku????w Holnyeh". 
- Paragraf aryjski do trzeciego 
pokolenia. Bratnia Pomoc Wy??szej 
Szko??y Budowy Maszyn i Elektrote- 
chniki im. \Yawelberga i Hotwanda 
w \Yarszawie wprowadzi??a tio statu- 
tu obostrzony paragraf aryj5ki do 
trzeciego pokolenia. 
- Zamach na poci??g. Na linii lw- 
lejowej Radom-Kowel pod Ho??uba- 
mi wykolei?? si
 z powodu zbrodni- 
czego rozkr??cenia szyn poci??g osobo- 
wy. Zabity zosta?? pomocnik maszy- 
nisty; palacz, maszynista i 3 podr??- 
??ni sa ranni. 
- . Dwie wsie sp??on????y. \\ e wsi 
Cimochy powiatu wo??kowyskiego 
sp??on????y li3 budynki. Poszkot.lowa
 
nych jest 31 gospodarzy. We WSI 

Iokrze, pow. radomskiego,. pastw?? 
p??omieni pad??o 17 zabudowano 
- 5 ofiar katastrofy b
..lbowca. 
"-ielki samolot bomuarduj??cy, od- 
bywaj??cy lot ??wiczebny, uleg?? kata- 
strofie w pobli??u Rzymu, ;) lotnik??w, 
oficer??w i podoficer??'w, zgin????o. 
- ??mier?? czworga dzieci w p??o- 
mieniach. \Y mieszhaniu 
liejakiej 
Yerling w miasteczku Saverne we 
Francji sp??on
??o ??ywcem czworo 
dzieci, pozostawionych bez opieki. 
Dzieci bawi??y si
 zapa??kami i podpa- 
li??y mieszkanie. 
Iatka po lJowroC'ie 
do domu oszala??a. 
- Polacy buduj?? drogi w Afgani- 
stanie. Do Afganistanu w Azji przy- 
'bvli trzej in??ynierowie pols!'y: ::\1. 
Ok??cki, A. Kalinowski i Fr. Wich- 
rzvcki kt??rzy z polecenia rz
du af- 
..,.. a 
gaiiskiego budO\\"a?? b??tl??, tlrogi W 
_\fganistanie. 
_ Huragan burzy domy i zabija 
ludzi. \Y g??rzystym okr??gu Dibru- 
garah w Indiach augielskich hura- 
gan wHz??dzi?? olbrzymie szkody. 
\Yiele -dom??w zosta??o ca??kowici<' 
zbm.zonych. Spoll gruz??w wydobyto 
dotychczas zw??oki ;?j os??b. J('st du- 
??o l"annyc II. 


prasy Hans Lazal" oZHajmi?? dzicnni- 
karzom zagranicznym nast??puj??.ce 
dwie wiadomo??ci: 
1) prezydent republiki austriackiej 
Miklas zrezygnowal i przekaza?? swe 
obowi??zki kanclerzowi Seyss - In- 
quartowi. Rezygnacja odby??a si?? 
podobno na drodze czysto legallJp.i i 
zgodnie z konst} tucj??, 
2) na podstawie artyku??u 3 pJit. 2 
ustawy konstytucyjnEj ,",,' sprawie 
zarz??dze?? nadzwyczajnych rz??d :iU- 
striacki postanowi?? oghlsic nast??pu- 
j??ce zarz
!dzenie: 
Austria jest krajem Rzeszy Nie- 
mieckiej. 
W niedziel?? 10 kwietnia 1.938 r. 
odb??dzie si?? tajne i powszechne glo- 
sowanie, w kt??rym \Vezm?? udzia?? 
m????czy??ni i kobi(>ty, maj??ce ukoil- 
czonych 20 iat. G??osowanie odb??dzie 
si?? w spl"awi
 ponownego z????czenia z 
Rzesza :Kierniecka. 
\y 'powsZedln)
m g??osowaniu b??- 
dzie rozstrzygaia. wi??kszo???? g??os??w. 


- Huragan nad Formoz??. Nad ja- 
pOllSk?? WYSp?? Formoz?? przeszed?? 
niezwykle silny huragan. \Yiele do- 
m??w uleg??o doszcz??tnemu zniszcze- 
niu. Burza unios??a na pe??ne morze 
3 ??odzie rybackie wraz z licz??c??. 20 
os??b za??og??. 
- Po??ar wi??zienia. \Y wi??zieniu 
,"'l Alparaiso (Chile) 1.\ybuch?? gwa??to- 
wny po??ar ,powoduj??c zawalenie si?? 
dachu. Przy gaszeniu ognia :!Ii stra- 
,??ak??w zosta??o rannych. Zawf'zwane 
oddzia??y policji uniemo??liwi??y 400 
przest??pcom, znajduj??cym si?? WP 
wi??zieniu, ucieczk??. 


Przyk??adne ukaranie 
bezbo??nika. 
\Y czasie pasterki, odbywaj??cej 
si?? w parafialnym ko??ciele w Ce- 
rekwicy pod Poznaniem. wszed?? do 
??wi??tyni w kapeluszu na g??owie i z 
papierosem w ustach 22-letni Kazi- 
mi('l'z !\lielcarek i pocz???? wykrzyki- 
wac\w czasie kazania. Xa zwr??con?? 
uwag?? podj???? awantur?? i wyci??gn??- 
s 
 n???? chcia?? si?? rzuci?? na jedne- 
bO z wiernych. Obezw??adniono go je- 
dnak i wyprowadzono z ko??cio??a. 
Bezbo??nyawanturnik zosta?? po- 
ci??gni??ty do odpowiedzialno??ci i 
skazany przez S??d Okr??gowy w Po- 
znaniu na rok bezwzgl??dnego \vi
- 
zienia. 


Kupione) gazety 
nie moina odbierat. 
\Y lecie ubieg??ego r{)ku w jednej 
z kawiar?? gdyilskich od in??yniera 
Budrewicza za????da?? policjar.t odda- 
nia kupionego w kiosku skonfigko- 
wanego egzemplarza pisma ,.ABC'. 
In??ynier Budrewicz odm??wi?? ??
lda- 
niu policjanta. Skonczy??o si?? odpro- 
wadzeniem in??. Budrewicza na po- 
sterunek, gdzie spisano protok???? 
Na rozprawie w pierwszej illstan- 
cji in??. Budrewicz skazany zosta?? na 
100 z?? grzywny. S??d Okr??gowy": 
Gdyni, jako instancja od\' o??awcza 
uwolni?? in??. Budrewicza od winy i 
kary orzekaj??c, ??e policjant posr??po- 
wa?? befpra\\ nie. bo sprzedane e- 
gzemplarze gazet. a potem 
honfi- 
skowane nie mog?? by?? ju?? odbiera- 
ne tym, kt??rzy je kUPIli. 


Krwawe zaj??cie na granicy 
polsko -litewskiej. 
\"" nocy z 10 Ha. 11 marca H??:3S l'. 
o godz. 5.40 na odcinku 
Ia??'cinj..ai}(:c 
granicy p015ho-liLewskiej w pobli??u 
wsi Wiersze-Hall??",:\:a. lntl'ol K. O. 
P.'u spotkal Ha 
el'
Tt('raun Pol
hi 
dw??ch osobnik??w. ??,t??rz
 w??a??nie 
przeszli nit
l<:,gal??!i'
 grani,'/? 
\V czasie po??dgu ??o??niel'z 
ian. 
Serafin zab????dzi?? na .el'cn liH'wski, 
gdzie zosta?? z;lbhy. .J (' .luego z oso-- 
bnik??w zatrzymano. 
\Yypadek tet
 by
 Jz;e??l'm prowo- 
kacji litew
kiej. 


Z ruchu organizacyJ roi. 
pow. ko??cierskiego. 
Zebrania K6??ek Rolniczych: 
W Grabowie Pom. 
Miesi??czne zebranie K R. w Gra- 
bowie zagai?? prezes p. Freda. Ze- 
brani us??yszeli odczyt p. prezesa na 
temat ,.
ajwa??niejsze \\ skaz??wki 
rolnicze dla llaszego PO\\ iatu", po- 
tein wY\\Ti??za??a si?? dyskusja. Posta... 
nowiono wsp??lnie sprowadzi?? koni- 
czyn?? do siewu i s??odki ??ubin. 
W Stawiskach. 
Na ostatnim zebraniu K????ka Rol- 
niczego w Stawiskach poruszono 
spraw?? wynagrodzenia za ??rodki 
przewozowe lla rzecz wojska w cza- 
sie pokoju na rok 1938. Po odczyta- 
niu ,,6 prawd w s??dzie" -; wywi??za- 
??a si?? ??ywa dyskusja. Cz??onkowie 
zam??wili kainit. Po zebraniu K. R. 
odegl'a?? miejscowy zesp???? Przysposo- 
bienia Rolniczego przedstawienie a- 
matorskie p. t. "Cyganie" - dramat 
w 5 aktach. Aktorzy wywi??zali si?? 
ze swego zadania bardzo dobrze, ku 
zadowoleniu licznie zgromadzonej 
publiczno??ci, kt??ra te?? nie szcz??dzi??a 
oklask??w. Ca??o???? wypad??a imponu- 
J??co. 
W??r??d rolni1{??w skal szewskich. 
Dnia 6 marca odbyio si?? zebra- 
nie l\:????ka Holnil'zt'W) w 
karsze- 
wach. Zagai?? jF preze:-- pochwale- 
niem Pana Bo
a. ??Iast
pnie powita?? 
go??ci - pp. in??. L,lbowieckjego i Po- 
zorskiego. U"H"Y \\ yg??osi?? rpf(,l'3t Ha 
temat nieco lep:5z('go post??pu nasz???- 
go K????ka, omz wfl.runk??w. na jaldch 
mo??e si?? I\.????lw roz
'Jija?? i rzyni?? po- 
st??py w pracy Z kolei zahra?? g??os 
p. in??. Lubowipt'ki. poruszaj??c bar- 
dzo 
va??ne spl"a\vy, Dl. in_, aby zabra- 
no Si
 do polep:5zellia j
, lWf ri sad??w 
poruszy?? spraw,", s??odkiego iubinu, 
polecaj??c go bal'dz
 na nasze ziemie, 
zach??ca??, aby kaidy sl(' z::wpatrzy?? 
chocia?? w par
 kilo Zlal'na w tym 
roku, aby by?? w )'oku r)rzy
z??ym sa- 
mowystarczalnym. P. in??. Lul.Jowie- 
cki wyja??ni?? jesz("l
 
praw
 kl'
dy- 
t??w siewnych w bie??Qcym fezonie. 
Nast??pnie p. !\Jid}al
ki poda?? kilka 
rad - jak zwalczal' W??:tfHymi ??"od- 
karni zaraz?? pry
zl'Zp':T -- uzasa- 
dniaj??c je przeprowadzonymi do- 
??wiadczeniami. \y wolny,
h !c!??osacb 
m??wi?? p. Pozol'ski. podnosz??c par?? 
uwag o sprowadza??!iu pasz, ??e 
??. 
trudn{)??ci w zamawjaniu tt'l??nYl:h to- 
war??w dla r'olnik??w h to z powodu 
bardzo ma??cj Ho??ci CZ??Oll kl)w. dlate- 
go proponowa??, aby "-i??ckowy przy- 
????czy??y si?? do 'Si:.:a??'sz(,w i \': t.en spo- 
s??b mo??naby wY}
OJ'zysta?? iep
ej kre- 
dyty i ulgi przys??uguj??c" rolnikom. 
Zebrani j('dnog-}o????lie lh'!l",alHi 
\\ ys??a?? telegram .,Gndclepeyjny z po- 


Oszustwa na sumt: 10 milion??w dolar??w. 
\V??a??ciciel jeJnego z bardziej niewierzy?? on 133.000 dolar??w, kt??re 
znanych dom??w maklerskich w N{)- powierzy?? mu te???? i prowadzi?? niedo- 
wym Jorku, Ryszal'
1 ".hit ney, :zosta?? zwolone manipulacj??' akcjami nowo- 
postawiony w stan oskar??enia pod jorski('go jacht I d 1 1bu i wielkiej fir- 
zarzutem dokonania szeregu 0- my w??dCZaIlf'j, nara??aj??c \\ ??a??cicieli 
szustw. I na wielkie straty. 
\Yhitner by?? mi??dzynarodowym Og??lne 
traty. jakie \Yhitney 
po- 
finansist?? i w ci??gu 5 lat prezesem wodowa?? swoj?? dzia??alno??ci??, docho- 
nowojorskiej gie??dy akcyjnej. Sprze- dz?? pono?? do 10 milion??\\ dolar??w. 


Nowy sukces armii gen. Franco. 


Armia narodowa rozpocz????a nowe 
wielkie natarcie, kt??re ??atwo stat
 si
 
mo??e ostatnim decyduj??Q.m ciosem 
dla bolszewik??w. panuj??.cych jeszcze 
llad pewn?? cz????ci?? Hiszpanii. 
Armia narodowa na froncie ara" 


go??skim przerwa??a linie nieprzyja- 
cielskie na czterech odcinkach i ob- 
sadzi??a wszystkie poz
Tcje a?? do re- 
zerwowych w????cznie do g????boko??ci S 
km za frontem. Zaj??te zosta??y licz- 
ne miejsco\\ o??ci. Nr 32 


GAZETA KO??CIERSKA 


Str. .. 


wodu zab??jstwa ??p. ks. prob. Strei- 
cha w Luboniu. 
Postanowiono, aby zarz??d tut. 
K????ka odbywa?? co lnvarta?? zebranie. 
Na koniec zabra?? g??os p. in??. l.ubo- 
wiecki, prostuj;;Lc i reguluj??c czynio- 
ne sobie nawzaj.
m zarzuty i ??yc-zy?? 
Ki>??ku dalszego pomy??lnego rozwoju. 
Zebranie rolnicze w Janinie. 
W dniu 5 marca odby??o si?? w Ja- 
ninie zebranie K????ka Rolniczego, 
kt??re zagaI?? w imieniu prezesa wice- 
prezes p. Kalenda pozdrO'.,. ieniem 
katolickim. Referat z powodu nie- 
przybycia referen??,a nie zosta?? wyg??o- 
szony. Omawiano spraw?? ofert na 
nasiona. Z kolei poruszono spraw?? 
p??czka karnawa??owego, z kt??rego 
sprawozdanie z??o??y?? p. SzwlJeh, po 
czym p. prezes dZI??kowa?? komiteto- 
wi za jego 
tarania. Zaapelowano 
do cz??onk??w, aby p??acili sk??adki, 

dy?? od tego zale??y powodzenie i 
rozw??j organizacji. Spraw?? kredy- 
t??w siewnych szerzej 
L.eferowa?? p. 
wiceprezes. Sprawozdanie ze zjazdu 
zarz??d??w K????ek Rolniczych z??o??y?? p. 
J. Lipski, podki'e??lajQc korzy??ci, ja- 
kie maj?? zrzeszellI w Tow RoI. f'o
-. 
Powy??sze zilustrowa?? jeszcze na 
przyk??adach prezes p. Karwat. Po- 
informowano jeszcze zebranych o 
sk??adkach ubezpieczenia inwalidz- 
kiego robotnik??w rolnych i warun- 
k??w nabycia siewnika. \V wolnych 
g??osach m??wi?? prezes p. Karwat, po- 
lecaj??c w sprawie zakupu nasion na 
kredyt trzymae si?? wskaz??wek ko- 
misji. P. Haftka poda?? projekt, aby 
cz??onkowie zawarli zbiorow?? umow?? 
z weterynarzem w celu uzysl
ania 
zni??kowych cen. Prezes p. I\:m'wat 
poda?? inny projekt i przyrzek?? \v tej 
sprawie zasi??gn???? informacji w 
kompetentnych ??r??d??ach. 


Bez floty wojennej - nie ma bez- 
piecze??stwa. 


Spart. 
Warta pozna??ska mistrzem Polski 
w boksie. 
\V niedziel?? zako??czy??y si?? zawo- 
dy bokserskie o dru??ynowe mistrzo- 
stwo Polski w boksie. Mistrzostwo 
zdoby??a poznal1Sk;t \Varta przed Ru- 
chem z \Vielkich Hajduk. 
Ko??cowy stan tabeli zawod??w 
przedstawia si?? nast??puj??co: l} \Var- 
ta 10: 2 punkt??w, 2) Ruch 9 : 3, 3) 
H. C. P. 4 :S, 4) Flota 1: 11. 
Ruch niespodzianie remisuje z Flot??. 
\V drugim meczu bokserskim o 
mistrzostwo Polski Ruch z \Vielkkh 
Hajduk niespodziewanie zremisowa?? 
z gdy??sk?? Flot?? S : 8. 
Polska-Szwajcaria 3 : 3. 
Mi??dzypa??stwowy mecz pi??karski, 
rozegrany w u.b. niedziel?? pomi??dzy 
Polsk?? a Szwajcari?? w Zurychu, za- 
ko??czy?? si?? wynikiem remisowym 
3 : 3 (1 : 1). 
J??drzejowska mistrzyni?? Mentony. 
\V finale turnieju tenisowego o 
mistrzostwo Mentony (miasto !la Ri- 
wierze francuskiej) J ??drzejowska po- 
kona??a Jugos??owiank?? Koacs .l: 6, 
6 : 4, 6 : 2, zajmuj??c pierwsze miejs
e 
w turnieju. 


Wiadomo??ci r????ne. 


Mianowanie agenta konsularnego. 
Na pocz??tku bie????cego roku usta- 
nowiony zosta?? agentem konsular- 
nym konsulatu generalnego R. P. w 
Kurytybie z siedzib?? w Porto Alegro 
\V??jcik, kt??rego kompetencja roz- 
ci??ga si?? na stan Rio Grande do SuI. 
Tancerka skazana za morderstwo 
na 15 lat wi??zienia. 
\Ve Lwowie og??oszony zosta?? wy- 
rok w procesie tancerki Rogoziil- 
skiej i jej wsp??lnika Chmielowicza, 
oskar??onych o zab??jstwo ??p. Zah.rze 
wskiej w celach rabunkowych. -. 


Ro[zne walne zebranie I Poszukuj?? zaraz lub l. 4. 
Oddzlil??u Polskiego Tow. Krilloznilwaego mieszkania 
w Ko??cierz y nie 2. pokojo bO albo l -pok. 
Zg??o enia do . Ga2ety 
odb??dzie si?? we wtorek dnia 29 marca rb. o godz. 20 Ko??c. Iskiej" w Ko??ci rzy- 
w lokalu p. Tkaczyka z nast??puj??cym porz??dkiem obrad: ni y??R ynek 8_ 
l) Zagajenie, 2) wyb??r marsza??ka i sekretarza wal- ,. Mam na sprzeda t 
Jlego zebrania, 3) spraw.ozdanie zarz??du z rocznej dzia- 
??alno??ci, 4) sprawozdame komisji rewizyjnej i udzielenie 
absolutorium, 5) wyb??r prezesa i 5 cz??onk??w zarz??du 
i komisji rewizyjnej, 6) uchwalenie wytycznych dla za- 
rz??du oddzia??u, 7) wolne wnioski i zako??czenie. 
Na powy??sze zebranie zapraszamy cz??onk??w oraz 
delegat??w K???? M??odzie??y. 
Zarz??d Odd??:lalu P. T. K 


Okazja! ,POSZUkUj?? zaraz e
nego 
S a m o c h ?? d ueli
D. R[kIRDO 
Feliks ROlek. 
strz krawiecki, 
y cierzyna, Rynek 17. 


ci??t.arowy C!1evrolet 6 cyt., 
podwozie w bard dobrym 
stanie tania na zeda?? 
Adr
 ska??e. G eta 
Ko??cierska. . 


Ucze?? rze??nicki 


mo??e si?? zg??osi?? zaraz. 
Fr. Rqmert, mistrz rzefnlcki, 
Fir??g, p. Kokoszki. 


Roman Specyalski. 
mlernlcz, pny.lec??,. 
Biuro, Kartuzy, ulica Marsz. 
Pi??sudskiego 23 (naprzeciw 
Wydz. Po""iatowego) 
wykonuje: pomla.., lIa'a. 
.'relne I DSlaleola gra- 
nic. parcelaIle, plan, re- 
KUla[Jlue I t. p. 
Porady fachowe bezp??atnie. 


Mane??, 
sieczkarka, maszyna do m??6ce- 
r:ia zbo:ta, maszyna do czyszcze- 
nia zbo:ta, Triger, w??z roboczy 
2 I p???? cal., kompletne szory 
wyjazdowe, 2 klacze 3- 
i 4-letnie, 4 g??si do chowu 1 3 
??winie do chowu korzystnie na 
sprzeda:t. 
Kowvalskl. Le
no. 
p. Kokoszki. 


dom i warsztat 
rzefnickl zap??d elektr. 
Wiadomo????: 
L. Hinc. tukowo. 


Program radiowy z Warszawy. 
Wtorek dnia 15. lU. 
615 Audvcja poranna. 1203 Aud)c apoladn. 16.20 Koncert 
17.15 Muzyka kall tralna. 18.35 Audycja dla wsi. 19.30 
uls
a 
tw??rczc.???? ch??ralna. 2000 Koncert rozrywkowy 20.45 DZlenrnk 
wieczorny. 21.00 Konctlt. 21.45 Ki,n:ert mozy"l w??gierskiej. 
??roda dnia 16. DL 
6.!5 Audycja poraoni 12,3 Audycja pc??. 16.15 MU1)klfoz- 
rflOkowa. 1715 Son.ty na wioloncul?? I forttplan (z Torunll
 
18.10 P??yty. 18.&. Aud
 cja da 11151 920 Nastrojowe piosenki 
20.00 Koncert rozrywkowy 2J.45 Dziennik wieczorny. 21.00 K n- 
cert chopinowskI. 22.l0 Muzyka popularna. 


Zg??osLe' przyjmuje 
Fels . zak??ad fryzjerski. 
,
??cierzyna, Wilsona 6. 
Na sprzeda?? korzystnie 
pompa 
50 metr??w g????boka. 
Trzebiatowsld, Parmowo. 
Na sprzeda1 
buraki 
po 65 gr za etr. 
Dom. P??pO\No. 
poczta Lukow(\. 


skaza?? Rogozi??sk?? na 15 lat wi??zie- 
nia, Chmielowicza za?? na do??ywo- 
tnie wi??zienie. 
Przerwana komedia. 
Proces moskiewski Buehal'ina, 
Cyk owa i towarzyszy, kt??ry jest je- 
dn?? wielk?? komedi??, .ta?? p'zerwa- 
ny, aby da?? mo??no???? kuratorowi 
przygotowania mowy oskar??yciel- 
skiej. 
Wiceprezydent Gda??ska odwiedzi?? 
Polsk??. 
\V zwi??zku z zam??wieniami, ja- 
kie Rada Portu \Volnego Miasta 
Gda??ska poczyni??a w zak??adach 
przemys??u metalurgicznego na G??r- 
nym ??l??sku, bawi?? w Polsce w 
dniach od 7 do 9 b. m. wiceprezydent 
senatu gda??skiego Huth, kt??ry zwie- 
dzi?? hut?? "Zgody" i inne zak??ady. 
Nast??pnie uda?? si?? do Krakowa i 
Wieliczki. 


Ze wzgl??du IJf:. rozpoczynaj??c?? si?? 
nauk?? nowych nvil"zen zloto\\}Th i 
przyrz??dowych po????dane jest regu- 
larne i puni{.tuallle przybywanie l1a 
??wiczenia wszystkich ??wicz:!cych. Z 
tego samego wzgl??du przyjmowa?? 
si?? b??dzie kandydm.ki i kandydal??w 
na nowych .
z??onk??w Jru??yny ??wi- 
cz??cej. "Czo??em!.. 
Naczelnictwo gniazda ..:';oJ,;o??a" 
w Ko??cierzynie, 


Gaze
?? 


na kwiecien prosimy zav.-CZ3SU zapi- 
sa??, by nie straci?? pierwszych. nume- 
r??w. 
Przedp??at?? rozpoczn?? przyjmowa??: 
listonosze z dniem lfj marca. 
Przypominamy, ??e w kwietJjiu 
rozpoczniemy drukowa?? prac?? ks. 
dziekana POdlaszflwskicgo p. I.. ..Za- 
.ry.:; historii parafii w Grabowie i Re- 
k
)\vnicy". Ponadto wydamy spe- 
cJalny numer wielkanoeny i zami;
- 
??cimy cykl ha:'wnyd1 repO??'ta??y z 
\V??och. Szczeg??lnie zacieka''''I czy- 
telnik??w opis uroezyst.o??ci hanoniza- 
cji b??. Andrzeja Doboli. 


Uvvaga 


Sokoli! 


Z dniem 1. II 1. rozpocz??li
rny 
e- 
zon wiosenno-letni praqr s.:>kolej, o- 
bejmuj??cy nasr.??pu.ii
ce dzia??y: a) 
gimnastyka wolna i przy
'z??.dl)wa, b) 
gry ruchowe: pi??ka no??na, j,:oszy- 
k??wka i siatk??wk
, \
) sporty: lekh.(I- 
atletyka, p??ywani,
 i strzela??lie. 
??wiczenia odbywaj??. si?? odt ??d w Zam??wienia kolejowe. 
sokolni wed??ug nast??puj??.cego pla- Polskie Ministerstwo Komullik a c J .j 
nu: 
zam??wi??o w hutach okr??gu chorzow- 
1) m??odzie?? m??ska (do lat lS) po- sko-??wi??toch??owickiego 100u ton 
niedzia??ki od 1.5-7. pi??tki i sobotv od 
1/27-S, 2) druhny poniedzia??ki od 7 szyn i 350 ton okcesorii za sum?? 0- 
ko??o p???? miliona z??otych, oraz 550 
do 8.30 i ??rody od Ih7-'t3, 3) druhowie 
wtorki od 7-S (zast??p P rzvTzJ:ldow- ton blach stalowych za sum?? ZOO.OOO 
.1 "'l: z??otych. 
c??w) czwartki od 1/-:7-8. 
Prawo wst??pu na Sokolni?? maj?? Zbo??e do Czechos??owacji przechodzi 
tylko rzeczywi??ci ez??onkowie, to jest przez Gdyni??. 
tacy, kt??rzy mog
 si
' wytaza?? op??a- \V elewatorze zbo??owym w Gdyni 
con?? legitymacj??, cz??onko.wsk??. Sh??a- zamagazynowano 3000 ton zbo??a,. 
??ki wynosz??ce dla m??odzie??y 15 gr, przeznaczonego dla Czechos??owacji. 
a dla druhen i druh??w 30 gr lllies., .J est to pierwszy transport tranzyto- 
??ci??ga?? si?? b??dzie w czasie ??wicze??. wy, kierowany 'z morza do g????bi l??.du. 
Zarz??d Oddzia??u L. M. K. w :Ko??cierzynie zawiadamia wszyst- 
kich cz??onk??w Oddzia??u Ligi Morskiej i KOlonialnej, ??e 


GospOdarstwo I handel. 


\ zwyczajne wal e. zebranie 
Oddzia??u L. M. K. w Ko??cierzynie 
odb??dzie si?? dnia 
22 marca 1938 r. (wtorek) godzinie 20-tej (8-mej) 
w sali Hotelu Pomorskiego w Ko??cierzynie, uli Gda??ska, na kt??rym_ 
obecno???? wszystkich cz??onk??w jest konieczna. 
Porz??dek zebrania b??dzie Iast??puj??cy: 
1) Zag
i.e. 2) \Vyb??r l.ezydium wa.lnego zebrania 3) Odczyta- 
nie protok????u z oAt.atniego Z.W czajnego wal:r:??ego zebrani??, o.rganiza
yj- 
nego zarz??du Odq?aa??u L. M.
. Sprawozdan 
 zarz??du Oddzia?? i J..omi- 
sji rewizyjnej oraz'wniosku komisji rewizy/hej co do udzielen. absolu- 
torium ust??puj??ce
u zarz??d
wi. 5) Uchwale
i . og??lne
o programu pra- 
cy dla nowego zar??.??du Oddzia??u 
a podstawI projektlI zarz??du llSt??- 
puj??cego. 6) Uc vat .c pro iminarza bud??etowego n' bie????cy rok ad-- 
ministr
cyjny. ) 'Wy??.) z rZl!du Oddzia??u i komis.I rewizyjnej orcU 
delegat??w i ich zast??pc??w a zJazd obwodowy i o..k ??gowy L. M. K. S} 
Rozwa??
nie 
vniosk??w zarz??du .Oddzia??u i. wniosk??w cz??onk??w, zg??oszo- 
nych plsemme przed rozpocz??cIem zebrama. 9) \Volne wnioski. 10) 
Zamkni??cie. 
Zarz??d Oddzia??u L. M. K. Ko??cierzyna, podaj??c powy??sze do wia- 
domo??ci rz??onk??w, zaznacza, ??e zebranie b??dzie prawomocne w p???? go- 
dziny po wyznaczonym czasie, bez wzgl??du na ilo???? obecnych cz??onk??w. 
Zarz??d Oddzia??u L. M. K. Ko??cierzyna. 
o o o o o o o @' Bank Polski p??aci?? w dniu 12. 3. 1938 r. 
Dolary ameryka??skie 
Funty szterling??w 
Franki szwajcarskie 
Franki francuskie (za 1(0) 
Liry w??oskie .... 
Marki niemieckie 
Guldeny gda??skie (za 1(0) 
Floreny holenderskie 
Franki belgijskie 2' 
2635 
121.90' 
16;41 
21,10 
98,00 
99.75 
293 9o. 
??!8,90 


Wszelkie druki 


Do zapisania JJGazety Ko??cierskiej" u??y
 mo??na 
nast??puj??cego kwitu: 
(Odci???? i odda?? listowemu lub na poczcie). 


.Notowania gieldy zbo??owej w Poznaniu 
,u 12 3 ., 8 
Warunki: Handel hurtowy parytet Pozna??, ??adunki wagon., 
. dostawa bie????ca za 100 kg.: 
20,25- 20.5(?? 
26.25- 26,75 
18.50- U!,75 
20.CO- 20 50 
. . .. 29,15- 30,15 
39,
5- 3975 
13.01- 14(JO 
16.75-- 1725 
. . .. 14.75- 1175 
14.25- 1525 
22,CO- 23,00 
1400- I
.CO 
13,50- 14.00 
I .. 22,00- 24 
O 
23,50- 25,CO 
. I 90,00- 100.00- 
220 00-240.00 
. . . _ 115,00-125.00. 
200.00-23 '.00 
. .' 65.00- 75.ctt 
4,ti5- 4,90 
5,15- 5.40 
5,CO- 5,25 
5,7
 6JJO 
8,00- 8,:!0 
7,35- 7.85 


120.DOO szt. ceg??y 
przy wi??kszych ilo??ciach 
sprzed
 tanio. 
Cegielnia Parowa 
D??ugi Kierz. 
poczta Borzestowo. 
Na sprzeda?? lub do wy- 
dzie??awienia w 2ukowie 


. . 


dnia 


193
 


lyto 
Pszenica 
J??czmie?? .... 
Owies .... 
M??ka ??ytnia 65 % 
M??ka pszenna 65 % 
Otr??by ??ytnie .. 
Otr??by pszenne grube 
Otr??by pszenne ??rednie 
Otr??by j??czmienne . . . . 
Peluszka . . . . . . . I 
lubin f6??ty . . . . . . . . 
lubin niebieski . . . . . 
Groch Viktorja 
Groch Folgera 
Koniczyna czerwona surowa . . . . 
r. Koniczyna szwedzka .... 
Koniczyna czerwona 95-97 " cz. 
Koniczyna biala . . . . 
Rajgras angielski ...... 
S??oma pszenna luzem . I . 
S??oma pszenna prasowana 
S??oma fytnia luzem . . 
S??oma ??ytnia prasowane 
Siano zwyk??e prasowane 
Siano zwyk??e luzem 


Zamawiam niniejszym pismo 
Ko??rlerska" 


.,Gazet?? 
z Ko??cierzyny 
na miesi??c kwiecie?? 1938 r 
i pro!:\z?? pobra?? ode mnie przez listowego przed- 
p??at?? miesi??czn?? 1,- z?? 


Imi?? i nazwisko: liejs('e zamieszkania: 


Poczta: 


. . . 


. . . 


. . . . . 


. . . 


. . 


. . 


. . . . . .