/Image00463.djvu

			--  


??lumer 202.  ,..-.. 


, 


,.. 


GDAf??SK, pl;stek. dnia 3-go wrzeJnla '92& roku. 


- , "'::... ..1 
t... , 
ol; -! " 
.iIi r 
'??, 
 
 
:??; :
 
.. 
.. '. 
 "r' 
. 
??: ' I': ' . ,I . 
,
 , 
: < , 
??,' ','" 


PoisIU organ przem7slowo_ 
handloW7 ?? gospodarCZ7 
Redaktor odp. KazimiBft Purwin, Danzig, Hundegasse 118. " 
Dla W. M. Gda??sKa 
Przedp

tal .miC:Bi??cznie z dodatkami tygodniowymi ..Go???? z nad Ba??tyku" I "Sport 
pomorskI ?dbleraJ??c w ekspedycji 2.50 guld. przez listowego w dom 2.9B guld. 
przez p08??anca 3.00 guldeny. 
Og??oszenia: 12 fen. od wiersza milirnetroweO"o. szeroko??ci 36 mIm. Za reldamy od 
wiersza mim sze
. 72 mim na stronie w dzial: gospodarczo 60 fe '1.. na 2-giej lub 
w dalszym tek??cIe 5'1 fen. na pierwszej stronie 75 fen. - Drobne og??oszeni II: 
s??owo tytu??owe 15 fen. 'ka??de dalsze 10 fen. - R??kopis??w nie zwraca si??. 
Redaktor przYjmuje od 11-12 w po??udnie :-: Ekspedycja otwarta bez przerwy od 7-6 popo??. 
pOi'tscheckkonto Nr. 2545 - Danzig Konto czekowe: P. K. O. 207163 - Poznmi 


':,  


... t ,
 


IE" 


. 


(8 stron.) 
---------- 
. 


Rok XXXVI. 


J... 


, . 


" 


, 


.. 


W7chodzi codziennie rano 
Z w7i??tlUem niedziel i ??wi??t. 
la adm. i og??osz. odp. H. Harendarska, Danzig, DominikswaU 1 b 


..., ( , 
. ' ??i 
 ': \ ". 
 
 
< >: 

 " '. I{\
, 

\i;
 'iIJ .; 
' . , 
%----'- -:j;'; 


Dla PolsKi 
Prenusnerata I miesi??cznie z dodatkami tygodniowymi "Go???? z nad Ba??tyku" 
i "Sport Pomorski" przez lis??owego w dom 3.11 z??. - Kwartalnie przez lis??oweg'> 
w dom lub na poczcie 9.33 z??. Pod opask'l miesi??cznie 5.00 z??. 
Og??oszenia I 20 gr. od wiersza 
ilimetr?\Vego, sz,:rok
??ci 36 mIm. Za reklaMY od 
wiersza mIm szer. 72 mim na strome przea og??oszemalD?? 50 gr.. na 2 ??ub dalszych 
stronach w tek??cie 75 gr.. na pierwszej stronie 1.- z??. Drobne og??oszenia: s??owo 
tytu??owe 20 gr. ka??de dalsze 10 gr. - R??kopis??w nie zwraca si??. 
W razie przeszk??d w zak??adzie, spowod'Jwanych si???? wy??sz??, strajk??w ??ub t. p. wydawnictwo 
nie odpowiada za dostarczenie pism, a prenUffiaratorlY nie maj?? prawa do odszkodowania. 


. .' 


"""'i 


pojed. egz. 15 fen. gd. 


W Polsce pojed. egz. 20 gr. 


Telea.._ 2eU.6. 


Rdministracja i redakcja: Gda??sk-Danzig. Stadtgraben 6. 


Utartym szlakiem. 


Po znanym procesie, skazuj??cym re- 
daktora "Gazety Olszty??skiej" Kazimie- 
rza Jaroszyka, bezpodstawnie na trzy 
miesi??ce wi??zienia. cz??owieka uczciwe- 
go, kt??remu rrzeciwst
wiono przest??pc?? 
z czas??w wojny b. genera??a prusljanie ponie??li :r. 1914 
kl??sk??. a jako "zwyci
scy" wyszli Niem- 
cy. W ohchodzie tym hrali udzia?? licz- 
ni genera??owie z LudendOl'ffem na cze- 
le, duchowni r??>??n.ych wyzna?? itd., id??- 
cy utartym szlakIem do wskrzeszenia 
pot
??n
ch, przed,\Tojennych Niemiec. 
??yv.'lo??owi polskiemu w Prusiech 
\VsdlOdnich zapowiadano walk?? bez- 
wzgl??dn??. Wypowiadaj??c przytem po- 
gr????ki. ??e. ka??dy Niemiec, kt??ry np. 0- 
g??asza
 
I?? b??dzie w organie Polonji 
tamtejszej "Gazecie Olszty??skiej", zo- 
stanie wykluczo
y poza nawias spo??e- 
czenstwa... Ba, WI??cej nawet, - kto roz- 
mawia?? b??dzie. z. POlakie
, ten ubli??y?? 
mo??e niemczyzme. A WI??C strzec si?? 
powinien ka??dy 
iemiec w. :Illsiech 
'??schodnich. aby nIe wchodzlC w kon- 
takt z Polakami... 
LudendOl'ff zaklina??, aby wi??cej uwa- 
gi ze strony Niemiec zwracano na Wi- 
s????. gdy?? przysz??o???? Niemiec jest na 
wschodzie, aby zwr??cono uwag?? na Nie- 
men, kt??ry w wielkiej cz????ci naleiy dzi?? 
do Litwy. czego Niemcy nigely nie h??d?? 
mogli przehole??. Przywr??ci?? wi??c nale- 
??y, jego zdaniem, stosunki przed" ojen- 
ne i Niemcy dlatego trz,yma?? musz?? na 
wschodzie stra??. ,.Zbroi?? si\, nale??y, po- 
wiedzia?? on, na dzie??. kt??ry raz jeszcze 
kwestj?? przysz??o??ci n&szej (Niemiec) roz 
strzygnie". Na nabo??e??stwie polowem, 
l1Q, kt.irnm obecni hyli przedstawiciele 
wszystkich przeciwpolskich i przeciw- 
republilmllskich organizacyj bojowych, 
pastor \\'iHigll1ann wyg??osi?? "lmzanie". 
o??wiadczaj??c. ??e dop??ki w Krakowie 
sta?? b??.lzie pomnik, prz.cdstawiaj??cy 
Zwycip??onego 100zy??aka, dop??ty J.'\!iem- 
cY obchodzi?? b??d??, l'Ocznk?? Tannenbergu 
gdy?? potrzehuj?? okrzyku wojennego. 
symbolu: Tannenberg. Podobnie prze- 

awla
 ksi??dz katolicki, renegat TIa- 

OWS
], m??wi??c m. in., ??e "niemil ck?? 
Jest. ZIemia wschodnio-pruska. nkmiec- 
ka Jf'st tam mowa i niemiecka wola" 
,,
uch pruski zaprowadzi?? nas do zwy- 
Cl
stwa. 
Od Tannebergiem"... "Nadej- 
dZIe . dZIE'n Pi??kniejszy dla Niemiec ??e 
b
d7..e mm'l1a za??piewa??: "Von der :\'Jass 
. bIS na..:h Memel" (Od rz. Mas do K??aj- 
pedy). 

hch6d ten. O?bY?? si?? w przedednil] 
sesJI Rad
 L
gI . Narod??w, u kt??rej 
'Niemcy ubIegaj?? SI?? uzyska?? dla siebie 
sta?? p miejsce. odby?? si?? on w czasie. 
kiedy w Genewie obradowa??y miejszo- 


Wazne uchwal y Rady Ministr??w. 


Warszawa. PAT.) Wczoraj w gmachu I zatrudnienia bezrobotnych. "'-reszcie 
Prezydjum Rady Ministr??w odby??o si?? Rada Ministr??w postanowi??a uchyli?? 
o godz. 17 posiedzenie Rady Ministr??w, swe poprzpdnie postanowienie z dnia 1 
na kt??rem uchwalony zosta?? przed??o??o- lipca. wstrzymujq.ce a,vanse funkcjo- 
yn przez ministra sk'lrbu PI'ojekt roz- narjuszy pa??stwowych, a tak??e rozpo- 
porz??dzenia Prezydenta Rzplitej o zmia- rz??dzenie Hady Ministr??w z dnia 26 
nie statutu Banku Po 
kiego. Nast??p- maja r. b. zakazuj
ce przyznawania wy- 
nie Rada Ministl'{1'.1I/ uchwali??a na wnio- nagl'o,lzenia wy??szej grupy pI'acowni- 
sek ministra sprawiedliwo??ci }
mian?? kom kontn.ktowym. Obie powy??sze u- 
art. 54 K. K. z r. 1903 w tym sensie. ??e chwa??y Rady Ministr??w, d??????ce do po- 
w my??l noweg
 brzmie
.ia tego aJ'tyku- prawy bytu urz??dnikow pa??stwowych 
hi s??d wyrokuj??cy h??dz1C m??g?? zaliczy?? odnosz?? si?? tylko do tych w??adz urz??do- 
uprzednie zaaresztowanie ca??kowicie ",Tych i instytucji. w kt??rych rrorg:mi- 
lub cz????ciowo na poczet l	
			

/Image00464.djvu

			Str. 2. 


Bank Polski wydaje bankiety 
nB cze???? Kemmerera. 
Warszawa. 1. 9. (PAT) \Vczoraj po 
uehwaleniu przez og??lne zgromadzenie 
akcjonarjusz??w reformy statutu Banku 
Polskiego. odby?? si?? bankiet, wydany 
przez prezydjum banku na cze???? misji 
prof. Kemmerera. Podczas bankietu prof. 
I\"emmerer wyg??osi?? przem??wienie. pod G 
kre??laj??c. i?? zasoby Polski, charakter jej 
ludno??ci i jej patrjotyzm i rezultaty, OG 
si??gni??te przez ni?? podczas wojny. sta- 
nowi?? silne gwarancje jej przysz??o??ci. 
Dlateg-o pro f. Kemmerer wierzy w PolG 
::;k?? i podnosi kielich za jej pomy??lno????. 


Minister sprawiedliwo??ci choiy. 
Warszawa. 2. 9. (Tel. w??.) Ze wzgl??'- 
	
			

/Image00465.djvu

			t,. S. 


"Gazeta Gda??ska" - ..Echo G, a jego pojawienie si?? 
nad miastem wywo??a??o zrozumia??e zaciekawienie. 
"Lecb" prezentowa?? si?? wcale ??adnie. 
Zbawca trojga ludzi. Z Warsrawy donosz??: W ub 
niedziel?? Cz.woro m??odych ludzi, w t"m jedna ko- 
bieta wybrdo !;i?? ??odzi?? na przeja??d??k?? po Wi??le. 
L??dt dosta??a si?? na
le w silny pr??d i przewr??ci??a 
si??. Na pO'DOC ton??-=ym pospieszy?? posterunkowy 
Zwat. kt??ry wyci??gn???? troje z po??r??d ton??cych. 
Czwarty z nich, niej. Marci??ski uton????. 
Kradzie?? w kasie skarbowe; we Wloclawku. 
W poniedzia????k 30 sierpnia w godzinach rannych 
do kasjera kasy skarbowej we W??oc??awku zg??osi?? si?? 
pewien osobnik i, przedstawiwszy si?? za pe??nomoc- 
nika Najwy??szej Izby Kontroli Pa??stwa, za????da?? wy- 
dania mu kluczy od skarbca i przedstawienia akt??w 
na podstawie przed??o??onej legitymacji. W chwili. gdy 
ka
!era id wo??ano. .osobnik te
 zabra?? 
a???? zawar- 
tosc kasy, w kwocIe 1300 z??, 1 ulotni?? Si??, pozosta- 
wiai??c na miejscu kapelusz, palto i torb?? podr????n??. 
przyczem uciek?? dor????k?? w stron?? pobliskiego lasu. 
Legitymacja NIKP by??a, oczywI??cie, umiej??tnie 
sIa??szow...na. Na ??lad oszusta dot??d nie natrafiono. 
Orkan Dad Starym Samborem. Dnia 26 ub. m. o 
godz. 6 popo??udniu w??r??d pot????nych grzmot??w i 
b??yskawic rozszala?? nad okolic?? Starosaml}orsk?? 
orkan o niebywa??ej wprost sile, kt??rego najgro??- 
niejszy okres trwa?? oko??o 3 minuty. Na polu snopy 
z p????kopk??w lata??y w powietrzu niby jask????ki. Czte- 
ry fury. kt??re wioz??y zbo??e zosta??y momentalnie 
powalone na ziemi??. Jednego parobka porwa?? wIatr 
i uni??s?? na jakie 100 krok??w Bardzo wielkIe spu- 
stoszenie wyrz??dzi?? orkan po sadach, gdzie otrz??s1 
wszystkie cwoce i polama?? drzewa. Pot????ne lipy, 
d??by etc., kt??re niszczycielski ??ywio?? napotka?? na 
swej drodze - ??ama??y si?? pod si???? wiatru niby za- 
pa??ki. Potem nast??pi??a grobowa cisza, pot??guj??ca 
wra??enie po przesz??ej katastrofie. 


Bezp1ecze??s??wo hODlunihacji 
. . 
pOwIetrzne]. 
Urz??dowe statystyki wykazuj:;!" i?? I Tow_ Polska Linja Lotnicza .,Aerolot" 
komunikacja powietrzna wbrew przypu- S. A. przewioz??o 5394 pasa??er??w. przy- 
szczeniom wielu, jest znacznie bezpiecz- czem samoloty przeby??y 749 707 klm. w 
niejsza ni?? ka??da inna. Wypadki lotni- powietrzu. przyczem nie zdarzy?? si?? ani 
cze, o kt??rych od czasn do czasu przy- jeden wypadek nieszcz????liwy, kt??ryby 
nm;z?? wiadomo??ci c1ziennild, odnosz?? si.;> spowodowa?? ??mier?? pasa??era. 
przewa??nie do lotnichva spm'towego i Statystyki francuskie za rok 1925 wy- 
wojskowego, a bardzo rzadko do lotnic- kazuj??. i?? na 1 255000 przestrzeni po- 
twa komunikacyjnego. Z ca??ym naci- wietrznej wypada 1 wypadek ??miertel- 
skiem stwierdzi?? przytem trzeba, ??e pol- ny. 

kie towarzystwa k.omun;kacji powietrz- Statystyki niemieckie wreszcie za 
nej w czasie ca??ej swojej dzia??alno??ci rok 1925 stwierdzaj??, IZ na 5000000 
nie mia??y ani jednego jedynego wypad- przebytych \V powietrzu kilometr??w i 
ku. kt??ry by spowodowa?? ??mier?? pasa??e- przewiezionych 55185 pasa??er??w zda- 
ra: rzy??y si.;> zaledwie dwa wypadki ??mier- 
Statystyki polsl\:ie za rok 1925 wyka- telne, czyli. ??e procent nicbezpieczeilstw 
zuj??: wynosi?? 0.0003. 


Szczeg????y dra1llatu IIli??osnego 
w Gnie??nie. 


Dzie?? po tragicznym wypadku podawali??my ju?? I namys??u. .Jednak matka jej przeciwstawia??a si?? 
w "Gaz. Gd." niekt??re szczeg????y. Obecnie jeste??my pro??bie ??p. tragicznie zmar??ego. motywuj??c to tem, 
w mo??no??ci donie???? przyczyny i przebieg dramatu: ??e Marta jest za m??od??. a Wi??ckowski jeszcze nie 
??p. Wi??ckowski by?? uczniem seminarjalnym IV kur- l!stosunkowanym, bo uczniem szkolnym. - W dzie?? 
su. - Od bilsko dw??ch lat udziela?? 17-letnicj Sty- ten zdradza?? ??p. W. silne objawy zdcnerwo1Nania, 
czyflskiej lekcji gry na skrzypcach Przez dwa t y- b??d?? to na ulicy, b??d?? to w domu podczas jedzenia. 
godrie przed wypadkiem bawi?? u swego wujka, sk??d Nast??pnego dnia, czyli w dzie?? tragiczny spotka?? 
wr??ci?? we wtorek dnia 24 ub. m Poniewa?? wskutck si?? z urocz?? dziewczynk?? oko??o godz U-tej w tut. 
likwidacji gnic??n. seminarjom zosta?? ??p. W. przy- Urz??d7ie Pocztowym. z kt??rego udali si?? na wsp??l- 
dzielony do .seminarjum w W??gr??wcu, otrzyma?? on n?? przechadzk??. a nast??pnie_ do domu jej rodzic??w. 
od oj;:a z??. 270, -, z kt??remi zara:z wc wtorek wy je- Okolo godz. 5- tej po po??. nadesz??a chwila decydu- 
cha?? z domu rodzicielskiego w Mkjskiej C::??-ce. po- j??ca - spotka?? si?? z jej odmow??. S??ysz??c to, wyj???? 
wiecie rawickim. Po drodze wst??pi?? do Krotoszyna, browning i.. pad??y strza??y. Dziewczynka przy tom- 
gdzie kupi?? sobie 1 par?? t
zcwik??w za z?? 45.- i no??ci nie straci??a. wyhieg??a jeszcze na korytarz i 
tam??e Laku pi?? brownin1 systtInU Situ era "'drlo.sc;j iam pad??a zbroczona krwi?? na ziemi?? wo??aj??c O 
oko??o z??. 
5,- Od..t..g9 iu?? czasu nosi?? si?? niew??t- ralunek ??p. W. natomiast. ,'raciwszy natycbmiast 
pliwie z zamiarem usuni??cia ze ??wiata Styczy??sk?? przy1omno????. nie odzyska?? takowpj ju?? przed ??mier- 
i siebie. Podczas wakacji otrzymywa?? on od pewne- ci??. Z powodu okropnych bole??ci j??cza?? i wi?? si?? 
go m??odzie??ca listy, w kt6rych zakazywano mu pod nd wszystkie drony. W
'zion???? ducha w trzy go- 
gro??b?? przebywania z pann?? Styczy??sk??. ??p, Wi??c- dz:ny po z<'j??ciu. Styczy??ska rJrzebywa n odal w 
kowski zn??w odpisywa??, ??e Styczy??ska li tylko t1.0 szpit:l!u, czuie si?? ju?? znacznie lepiej - przyjmuje 
niego nale??y_ Otrzymuj??c pieni??dze z domu mia?? jU? n!wet go??ci. 
wyjecha?? do W??gr??wca. dok??d zreszt?? jecha?? chcia??, Wie??ci chodz??ce po mie??cie, jakoby ??p. zmar??y 
jak to m??wi?? rodzicom. a w rzeczywisto??ci za?? w zyt z rodzicami w gniewie, s?? nie prawdziwe. ??p. 
W ??gr??wcu wog??le nic by??, tylko w Gnie??nie. - zmdr??y cieszy?? si?? bardzo. ??e w kr??tkim czasie 
Chc??c si?? upewni??, ??e Styczyflska. panienka du??ej b??dzie m??gl stanowi?? podpor?? rodzic??w o czem i 
urody, b??dzie przez niko
o nie odbit??, wyst??pi?? ojciec jC??!o w??r??d znajomych z wielk?? udiech?? op 0- 
dzie?? przei:1 tragicznym wypadkiem z o??wiadczyna- wiada??. Zw??oki jcgo pochowano na tut. cmentarzu 
mi. Panien
a poprosi??a go o 24 godziny czasu do przy ul. Witkowskiej. A. P. 


35. I.\Iary Teacher oraz jej s??u??b??'. \V jej mie-I Drrri??. " Dr1'i??... Drrri?? - odezwa?? rego porwa?? ze ..sob?? nie mo??e. pokr??
i 
szkaniu zostawi?? dw??ch agent??w, mo??e si?? zn??w dzv.onek telefonu. Dyrektor si?? woda doko??a g??azu, pokr??ci. zawiruje 
wpadnie nam w r??ce jeszcze jaki?? pta- chwyci?? znowu s??uchawk??: i p??ynie dalej, rlalszym nurtem ??mudn
 
szek. Prosz?? si??' za??atwi?? po cichu, bf'
 Acha - Miss Brown... Co? Wyje- prac?? zostawiaj??c. Ten i ??w filister po- 
. i'adnego zbiegowiska. Mr. Richardson, cha??a? O sz??stej rano?. Ha, zwietrzy- maca?? r??k?? portfel. a uspokojony. ??e go 
pan uda si?? do Hotel Halley i zbada pan ??y ptaszki potrzask. Dobrze, niec hpani znalaz?? na swojem miejscu, kupowa?? ga- 
,(Ci??g dalszy). oba pokoje. Poniewa?? s??siadowa??y za s?," przetrz????nie... Co?. Hallo... Tak. Pr
 zet?? dla ciekawo??ci. co te?? si?? innem??: 
b??. wi??c jest bardzo prawdopodobne. ze. sz?? ca???? s??u??b?? tu przywie????. Juz nie bli??niemu przytrafi??o. Jeden i dru
l 
Prosz?? mi wskaza??. do kt??rego z Japo??czyk z??o??y?? poprzednio wizyt?? w mam czasu. chwyci?? kilka dziennik??w i p??dzi?? dalej. 
tyC
 panow by?? podobny ten Japo??czyk. mieszkani q sekretarza i przetrz??sn???? n:?? u Zawiesi?? s??uchawk?? i szybko wyszed?? zajmuj??c?? lektur?? na noc sobie odk??a- 
Tyl o ??adnych zmy??la??, bo skutki mog?? rzeczy. My??l??. ??e znajdzie pan tam Ja- z gabinetu daj??c... 
by?? dla was fatalne. Rozumiecie? kie?? ??lady. Czekam was tu nieba" em.' Al k ???? d wa??a SI?? g??osno 
P . ?? . k d . k K . k ?? w II. e wi?? szo z umie . 1\11 d : 
 
rzerazony cz OWIecze rz??c??. r?? ?? ledy wyszli oboje, dyre tor snu Rzeki lud2kie p??yn????y wartko. Jakto? Znowu napady? Na 
na IS? 
uchw y ci?? kart ?? J 'edna . dru g <> , trzecia m y ??l I ' P rz ypu sz c zaln y P rzebie g W y pad- Square sercu metrop ol ] l? Cz y zb y mla 
- '??: - Time is mone y . Czas . to wiecej ni?' w .. . . . 
,.: sze p ta?? cichute??ko: k o 'w .. Rozumo\ " a?? W t . eIl spo s??b: . , .Ten " ??a to zbyc zapo "' Iedz rec ydy w y stra 
;A. "pieni??dz. Utracony maj??tek odzyska?? '.. . . , . 
- ??aden z t y ch... ??aden. Ani ten. _ ,., blond y n zranion y kul" w P arku Tom . ?? . k l . snych lat 1920 -1932 
':! mozna przez szcz?? ll\\-?? spe u aCJ??. ? 
ani ten. . . Ra y a . PO bie g ?? czem p r ?? dze j ' do hotelu. by St .. . . d "'Ol' B t t by??y czasy NIkt nI e 
racon y czas nIe wroci SI?? nl g y. n' l??C o s raszne o . . . . 
- Prosz?? szuka?? dalej. osf,rzedz P ar??' koleg??w. ??e detektywka im Z d ?? d . . n- 
. . sP . ieszy . ?? y t??um y W y trwale, U p arcie, by by?? pewien ??ycia. . a na a me]sza p
 
Nagle port jer zakrzykn???? rado??nie: w??azi na P 'i??t y i ??e nie uda??o mu Si?? J?? . k . d a 
. d me uroni?? ani u??amka sekund y naj cen- na, ??adna ??wie??sza m??"'J:at a nie WIC ZI - 
- To ten. Napewno ten, panie dyrek- zamordowa??. Czem p r??dzej zapukali o . e.. 
nicjsze g o dobra - czasu. Tak! Time is ??a, czy za chwil?? me znajdzie si?? \V 
. 
torze. Tylko inaczej by?? ubrany i mia?? s??siednie g o pokoju i wywabili t?? Mary . D ZIe-' 
kI more, tl1an mone y . kach handlarzy zywym towarem. 
.czarny w??sik. Ale twarz ta sama... Teacher. No, teraz ich mamy pod . u- h d k . b kse- 
D k k . . ?? A l1agle W te rz " kt ' ?? pl ....!'< zacych. W p a. si??tki prywatnyc ete tyw??w I o. 
yre tor zam n???? album I zam s?? go czem. " - or. - d ' an
 
pl' d . d . ?? d??y Z g ra J ' e ch??o p ak??w , kol p orter??w. Spry r??w pilnowa??o mem i noc?? na .znn 
ze SIe z??.c?? w fotelu Miss Brown. Drrri?? . . . Drrrii1 . . . zad??wl??cza d . mllJaI ' dero . d pro\ "adze- 
N . tn l ' 'lr \ " I ' sZ J.. \ " skakl ' wall ' na stop nie nP-r zieCl . . .' w prze u co . 
- lech mi pani wyszuka tego Otu- gwa??townie telefon. lVII'. Bloossom z na- ",' t; '. 1:1< . k ' e ol- 
eaw ?? , k . dz . ?? c y ch aut, P rzebie g al I ' P i ?? tra omnibu- mem. torego celem by??o wymuszem 
. le ??n?? flegm?? wzi???? s??uchawke do r?? l. b . h k . d h a bo- 
D et kt k k 6 . . k . sow , nurko "' all ' W t??oku pI ' eszych. W yp ?? y - rzymlc o upow, {) stroskanyc 
e yw a po l' tklej cbwlli ws a- lecz twarz mu spochmurnia??a: . .. kup- 
"ala t?? S f t f , W . W . a lI ' I r awa??ek daleJ ' , drac Sl ' ?? nl ' e mi??os . iel" gatych rodzic??w. Sz,anta??owano 
.. am?? o ogra ]??. owczas Mr. - Kied y, MI'. Ra y ? - wo??a?? do ml- 
 - b . t Y ch 
Blo{)s
In u??miechn???? si?? zadowolony krofonu. ' me. Ka??dy z nich inaczej wykrzykIwa?? c??w. wysokich urz,dnik??w. wy l 
 . 
i W Y CI8 gn <> ?? k . k P . t y t u?? dZI ' sl ' eJ ' szeJ ' sensacJ ' I " . artyst??w.. gwiazd y filmowe. Szan aZo- 
.' . 
 ws azan?? odblt ??. Na dru- - Jakto w samo po??udnie? Przy lI
D ?? vdu 
gleJ stronIe Odbi
ki widnia?? wypisany tej Ulicy? "Zuchwa??y napad na . M
dison wano ka??dego, z kogo mo??na b
 o w :Kt??
 
drob n y m m aCZkIe k ' tk . . Z Square " _ wo??alI ' mnl ' eJ ' przdsl??bIOI ' CZY. si?? cho??b y P ar ?? t y sidC Y dolaroWo . 
. In 1'0 i ZYClOrys u- - Dobrze, B??d?? pan spoKojny. "ara z - '" . k dZle- 
rz??dn ika amb asady kt ' ?? . k . "Pol ' wanl " e SI ' O 
 tI " zen ' ca ml ' lJ ' ardera " - zliczy?? te morderstwa . rabunkI. ra. 
.. ,ory nazywa SI?? tam jad??. - Powiesi?? s??ucha w r: l za- <> ych 
czasamI ta1.	
			

/Image00466.djvu

			St? 4. 


Nieoczekiwana 


"Gazeta Gda??'ska"" - "Echo Gdai':tskie", I"zwal-??ek. dnia 2 wrze??nia 1926 r. 


, - . 
smlerc 
w Or??owie pod Inowroc??awiem. 
,V Or??owie zdarzy?? si?? w ub. ponie- 
dzia??ek tragiczny wypadek. 71-letnia 
Jadwiga Zwoli??ska wybra??a si?? w ja- 
'\:iej?? sprawie przed po??udniem o godz. 
:iO-ej na probostwo. Gdy si?? zbli??y??a do 
bramy psy pocz????y silnie ujada??. Sta- 
l'uszka zatrzyma??a si?? chwil?? i gdy psy 
ju?? si?? oddali??y wesz??a na podw??rze 
probostwa. Jednak psy. czuj??c obc?? 0- 

ob?? powr??ci??y i du??y wilk dopad?? do 
staruszki i ugryz?? nieszcz????liw?? w pra- 

"?? nog?? powy??ej kostki. I odt??d zaczy- 
na si?? tragedja, bowiem k??y psa zacze- 
pi??y o t??tnice i rozerwa??y j??, wskutek 


Straszna ??mier?? konduktora I "PHI do szlachBlnych SBfC.1 
P od kolami poci ?? gu w Ostrowie. \V I:>0dr????y z Bydgoszczy d
 Gd.al'l- 
. ska, mIa??em sposobno???? by?? ??WIadkIem 
\V ub. wtorek konduktor Sf. Wr??ble- wa. Schodz??c na tor boczny wpad?? pod szlachetnego. bezinteresownego i ciche- 
wski z Ostrowa id??c do pracy chcia?? so- ko??a poci
gu, zd????aj??cego do Ost.rowa, go po??wi??cenia. 
bie skr??ci?? drog?? i szed??. torem ko
ejo- ponosz??c ??mier?? na miejscu. Cia??o jego Do przedzia??u. kt??ry zajmowa??em 
w.ym. Pr
y drodze Ostr?w - lotmsko rozszarpane zbierano na przestrzeni kil- wsiad??a kobieta, kt??rej povderzchow- 
ujrza?? pOCI??g towarowy. Jad??cy z Ostro- kunastu metr??w. no???? mimo widocznej inteJigencji zdra- 
dza??a niedostatek, a ze sob?? wiod??a 
starusz 1z l - dziewcz?? 7-8 letnie, u??omnc opieraj??ce 
fi si?? na dw??ch szczud??ach. Z-nawi??zanej 
z ni?? rozmowy wynik??o. ??e kobieta Owa 
jest rozwiedzion?? ??OlU! wybitnego pol- 
skiego dziennikarza, zagranicznego k
- 
respondenta kilku pism polskich. l"b- 
111.0 nicwympwnie ci????kich warunk??v, 
bytu zdo??a??a jednak??e syna", i 17 letnie- 
mu umo??liwi?? ucz
::;Lczanie do gimna- 
zjum, kt??re w tym roku uko??czy?? ze 
znakomityrn post.;>pem. . 
Mimo tak pi??knie. w??r??d naj ci????- 

zych warunk??w bytu. spe??nionego obo- 
wi??zku matki, kobieta ta zdoby??a si?? 
jeszcze na dalej id?? ce po??wi??cenie, albo- 
wiem przed 3-ma laty przygaruQ??a i da- 
??a przytu??ek jednej z ofiar bolszewic- 
kiego barbaTZy??stwa. sierotce 5-cio let- 
niej, kt??rej oboje rodzic??w zostali za- 
mordowani przez dzicz bolszewick??. 
\Vskutek pr2'ecierpianej n??dzy i m??k 
utraci??o dziecko w??adz?? w obu n????kach. 
Dzi??ki troskiiwej i ofiarnej piel??gnacji 
szlachetnej opiekunki dzieci?? odzyska??o 
\v??adz?? w jerlnej n????ce, druga jednak??e 
dot??d jest bezw??adn
. tak ??e dzieci?? na- 
dal u??ywa?? musi szczude??. 
Szlachetna opiekunka nie ??a??owa??a 
dot
d trud??w, a nawet koszt??w aby 
dzieci??ciu pl'2'ywr??ci?? zdrowie. lecz nie- 

tety ofiarno???? jej dawno przekroczy??a 
granice jej mo??no??ci. Lekarze orzekli, 
??e dziecko powr??ci do zdrowia w mor- 
skim klimacie. 
Pobyt w Sopotach, Gdyni lub innej 
nadbrze??nej miejscowo??ci jest .1ednak??e 
zbyt drogi. a pragn??c przecie?? co?? dla 
dziecka zrobi??. wioz??a go do Kartuz, w 
nadziej i, .??e tam mo??e tak??e bl;'dzie kli- 
mat skuteczny. 
Mimo ca??ego uroku swych krajobra- 
z??w Kartuzy nie mog?? jednak??e 7.ast??- 
pi?? klimatu morskiego. to te?? zwracamy 
bi?? z gor??cym apelem do 1,awsze ofiar- 
nych P. T. Rodak??w w Gdyni, Sopocie, 
Oliwie i t. p. zamieszka??ych. aby zech- 
cieli udz;ieli?? nieszcz????liwemu d2Jiecku 
przytu??ku i opieki !Jodaj na kilka tygo- 
dni i w ten SpOS??B dope??nili dzie??a mi??o- 
s1erdzia. kt??l'lego mimo 'najwi??kszej 0- 
fi??1rno??ci dotychczasowa. opiekunka 
spe??ni?? w ca??o??ci nie mn??e. 
Piscmnc pm'ozuJ};lienie mo??liwe pod 
adrc
;em: B. Kowalczykowa, Ostr??w, 
\\ iClkopolska, Gimnazjalna 25. 


czego pocz????a sp??ywa?? ca??ym strumie- 
niem krew ze staruszki. Zwoli??ska nie 
widz??c ??adnej pomocy dowlok??a si?? do 
schod??w plebanji i pad??a na schody zc- 
mdlona. Pomoc, z jak
 niebawem z pro- 
bostwa jej pospieszono okaza??a si?? nie- 
stety sp????nion??. Staruszka w niespe??na 
15 minut po wypadku wyzion????a ducha. 
??mier?? nast??pi??a prawdopodobnie \vsku 
tek up??ywu krwi. Zjawi??a si?? poli??ja i 
spisa??a protok????. Zw??oki odwieziono 
ao kostnicy szpitala w Ino\vroc??awiu. 
\V??adze s??dO\-ve wszcz????y dochodze- 
nia. 


Siostra zab??iczyni?? swego brata. 


W Czeladzi. w powiecie b??dziiJskim. dom odzie- 
dziczony po rodzicach, zajmowa??o rodze??stwo Pie- 
truszk??w, sk??adaj??ce si?? z 3 braci i 2 si??str. 


Na tle zarz??du domem powsta?? sp??r mi??dzy sio- 
"trami i bra??mi, kt??rzy mimo niekorzystnego dla 
siebie wyroku s??dowego, odsun??li siostry zupe??nie 
od administrowania nieruchomo??ci i maltretowali je, 
chc??c zmusi?? do wyrzeczenia si?? ojcowizny. I 


Z Pozna??skiego. 


POZNAN'o (Fa??szerz S.clo zlot??wek stanie 
przed s??dem). W dniu 22 bm. odb??dzie si?? w 
Poznaniu rozprawa o fa??sz.owanie 5-cio z.??ot??- 
wek. Osk2r??onym jest W??adys??aw Blumka. 
WypU piwo po pomidorach I zmarl. Handlarz 
0_ wr??ciwszy z podr6ty, zjad?? kilka pomidor??w 
j wypi?? pi'Wtl. Skut??.'k by?? ten, te rozchorowa?? 
si?? ci????ko i wkr??tce zmar??. 
POZNAN'o (Krwawy porachunek o kobiet??;. 
,W nocy oko??o godz 2-giej z soboty na niedziel?? 
przysz??o na narotniku ulicy Wronieckiej 
o 
krwawego za.j??cia mi??dzy dwoma "amatoraID1" 
jednej i tej samej kobiety. Niejaki Ignacy 
Przybylski bowiem, kt??remu jego dulcineU?? 0- 
debra?? niejaki Franciszek Bok, czuj??c si
 przez 
!bo wielce dotkni??t.y, da?? si?? unie???? porywowi 
:7ap.alczywo??ci i uderzy?? no??em z ty??u w plecy 
F. B. Ten upad?? zaraz na ziemi?? i krwi?? si?? za... 
lal Przybylskiego aresztowa??a policja, Fr. Bo- 
ka odstawiono do szpitala. ?? 


ItADLOWO. pow. Ostr??w. (Po??ar). Ub. nie- 
rlzieli zapali??y si?? u gospodarza Jana J??drzej- 
f' aha i Jamt Sihory dwie du??e stodo??y, na- 
pe??nione zbo??em. 


LESZNO. (Piecyk zabi?? dziecko). Na dwule. 
tnie dziecko robotnika browarowego Figa w 
JJesznie, upad?? 
elazny piecyk w ??azience, str??- 
cony przez psa. Dziecko odnios??o tak ci????kie 
1'an
.. ??o wkr??tce potem zmar??o. 
PNIEWY, pow. szamo??uJski. (ZlodzleJe na 
larmarku). Na jarmarku w Pniewach. powiatu 
!'zamotulskif'g"o, aresztowano wczoraj dw??ch o- 
sobnik??w na- gor??cym uczynku kradzie??y kie- 

70nkow('j. Po 7.."tpro\\a.tr??da. W mleSCle jako i w powie
 
cie stwierdzono wiele wypadk??w bi
gu
. 
ki. powodem tej choroby jest Spozycle 
nicdojrza??ego owocu. 
Tyl??a. Pouczas po??wi??cenia pomni
a 
dla poleg??ych w Szillen (!) uderzy?? PlO: 
run w syn??w gospod-al'skich Lutthusa l 
Dandera. 22.lctni Lutthus zm
r?? s
ut- 
Idem ran poniesionych. Ca??e .CIa??o Jego 
by??o poparzone i zczernia??e. Piorun prze. 
szed?? przez ca??e cia??o i wyszed?? przez 
gwo??dzie kamaszy. Podeszwa wykazy. 
wa??a czarne otwory wielko??ci palca. 


trio. 202. 


KRONIKA 


Gdalisk. dnia. 3. wrzesnia 1926 r. 
KALENDARZYK. 


Dzi??. w pi??tek, Bronis??awy p. 
Jutro w sobot??. Rozalji p.; R????y p. 
Wsch??d s??oiJca: 5.14; . 
Zach??d s??oflca: 6.44. 
KALENDARZ HISTORYCZNY. 
Wrzesie6. 
3. Zwyci??stwo Karola Chodkiewicza pod Mo- 
skw?? 1612. 


WIDOWISKA W GDANSKU. 
- Kabaret ,Reichshol-Palast". Program mi??dzy- 
narodowy do r
a 4-tef. Wyst??py baletu i inne a- 
trakcie, tatice tow. - Wst??p wclny. 
Kabaret w Danz??gel Hol. Wyst??py bedlA- 
sktch artyst??w. Film t kabaret, 


Czytelnia I sekretarIat Zw??qzkn Pracownik'" 
Kupieckich, _Langgarten 80 a otwarta Jest c0- 
dziennie 'Jd godz. g rano do 9 wlecz. 
Biblioteka Towarzystwa Czy??elni Lndowych. 
mieszcz??ca si?? pr7Y Hundega8ee 96. otwa
 
iest w sierpniu br. w ??rody i soboty od godz1ny 
3-5 po po??. i wypo:tycza ksi??tki na warunkach 
dotych(,7.asowych. ?? 
Biblioteka Pracownlk6w K
letowycb 'm. 
Henryka Slenkiewi('za w Dyrekcji Kolei Pa??st- 
wowych w Gda??sku Wydaje si?? keletkl tylko 
kaMego wtorku od ??odz 14-30 I to ft'dynle dla 
pracownlk6w I urzedntk??w kolejowych. 
Biblioteka akademicka we Wrzeszcza otwar- 
ta codziennie. 
_ Biblioteka Tow. Polek w Nowymporcie 
wypoty('za obecnie ksi????ki co ??rod?? od godzmy 
7 do S wie('z. w b. koszarach w biurze Urz??du 
Emigracy jnego, na parterze. 


- 


_ Poczta dG Ameryki p????nocne'. Poczta listo: 
wa z Gda??ska do Stan??w Zjednoczonych AlDl'TYk: 
p????nocnej opuszcza Gda??sk w dniac!t 2. 6: 9'.13,._16, 
19. 20, 23, 27, 30 wrze??nia, or'J.2: 4 P:lZdZI??-mll(a; 
:.isty trzeba odda?? 
ajp??:tniej do godz 635 prZCQ 
po??udniem na urz??dzie pocztowyl1'l przy Lanl
a6se, 
je??li jeszcze w tym samym dniu maj?? by?? z Gdll\,ka 
wys??ane. 
_ 30-lecle Tow. ..O??wlata-- W SIdU.. 
eaeh. Przypominamy uprzejmie. Szan. 
Polonji gda??skiej, ??e w dniu 5 wrze??nia 
r. b. T-wo Ludowe "O??wiata" w Sidli. 
r.ach obchodzi uroczysto???? 30-lecia swe- 
go istnienia. Prace przygotowawcze s?? 
na uko??czeniu. Program obchodu bar
 
dzo obfity. Szczeg????owe dane znajduj.1! 
si?? w og??oszeniu "Gazety i Echa Gd
n. 
f;kiego", jak r??wnie?? w ulo.t!<-
ch, ktore 
b??d?? rozdawane przy "'YJSClU z nabo
 
??e??stw polsldch oraz w specjalnych pro- 
gramacll. Nie w??.tpimy, ??e .s
an. Roda
 
cy ????cz??c przyjemnc z pozytecznem, 
w
zm?? jaknajliczniejszy udzia?? w 01)- 
chodzie. 
Komitet Org anl7 ..fleyjny UroezystoicL 

 Budowa elektrowni w Nytychu. Na ostatniem 
. d nl ' U Rad y Miejskiej w Nytychu posianow!o- 
pOSle ze . ki' b t ?? 
no budow?? nowej e??ektro.wm, I o
a y zao
a d: zy a 
ca??e miasto i okolic?? w ??Wiat??o e e. tryczne. u 0\ 2 "
 
k t . b dZl . C 120000 '	
			

/Image00467.djvu

			Wl..r2
. 


rs

\ 
 ..ECHA. GDANSK I EpUM Verl"&,
ge
. m. b. fi. 
" ' ydnwn. z o. p.1 w Gda??sku. Stadt"rabe n (i 
um
 
 - . 
Ul r??k??rnl BydgoskIej 5. A. 01/ 8ydgoi?? od mR??p. Cia??a lU 4 
dZI oWczesnych pokryte by??y ca??e g??sty' 
mi kUd??ami chroniacymi je od nocnego 
ch??odu. .' . 
Ludzie mif'
7kali wtedy na ol'zewac'h. 
w rodzaju wielkich 
njazd. Dopiero. gdy 
cz??owiek zerwa?? z tvm trybem ??ycia i. 
gdy zeszed?? na ziemi??, przekona?? si-??, ??e 
fut
o jego jest raczej ??r??d??em niebezpie- 
czen
twa. ni??eli po??ytku. 
PIerwSi ludzie, kt??rzy zerwali z drze- 
wnym sposobem ??ycia. ??yli we wn.;otrzu 
l{ra!er??w nawp???? wy
as??ych wUlkan??,y, 
gdzJe bY??o ciep??o i 
dzie mogli znalez?? 
ogie?? potrzebny do gotowania mi??sa ubi- 
tej 
wierzyny, kt??r?? w ten spos??b nau- 
czylI si?? przyrz
dza??. 
Od ognisk cz??sto osmalali swoje ku- 
d??ate uw??osienia i przekonali si??. ??e jest 
0!l0 teraz niepotrzebne. Pocz??li w??wczas 
ms
czy?? je r????nemi sposobami, \,:"
y- 
wac. opala??, a z czasem nawet gohc o- 
stremi krzemieniami. 
Z cZasem w??osy przesta??y rosn????, a 
postradanie ich stanowi??o pocz??tek roz- 
woju cz??owieka. gdy?? soki potrze
ne dla 
w??os??w kierowa??y si?? teraz do mozgu. 
Podobno nadobne s??uchaczki odczytu 
wcale nie by??y zachwycone tym wygl??- 
dem pierwotnych Adonis??
. jak przed- 
stawi?? ich uczon
 


_
!:. 1:\ 


- UaUowan. $8IDob6
stwo. . W ubieg??y wto
ek I POlon. - a Ddan ' ska na I Z. - eidz - 'B I wraten z pobytu w Stolicy przy sposobno??ci 
..ano oko??o 9 godz. rzuci?? peWIen m??ody Cz??oWIek .. ?? b br -J, 
d u t?? 
. . k ... rows ??czn
'c ze CM'. 
o "10 awy QWIC. WI?? sze walIzkI._ a nast??pnie sam D dl P I k .. K l II k '.. Ze 6Umowisk& prasy kawlickiej wyra.Zarny 
::k
rz
 15:??

:"c- d
 
od
. Doz.na?? jednak prz

 g no.. o s o a o c Im serdeczne podzi??ko\V&nie w pieywszej li
j Za..- 
.. d y . . . y f.0!
CJa R ntow. ktorzy odprowadzIli W Warszawie w dn. 28. 29 I 30 sierpnia 1928
. rz??dowi Ligi KaUJlickiej z
 zorganizowal1lc tak 
.,0 o wl??z
ema po ICJI. ??wnie?? walizki. p??ywaj??ce . . .', owa:!:ne. w ciec'zkj do WarsZ8.'\\"V i doprow&- 
na Mot??awie wydobyto. Na policji wykaza??o si?? Na odww G????'\\"nego l\Omltctu ZJllzdu I{ato- p J 'Y' d' to '. .akodla nas 
??e dziwnym desperatem jest niejaki Bieland ; lickiego w Warszawie, umieszczonej Wc wszyst- dzen
e .jej 
o 
kutk.u. B.?? ??: Ie . n


 ?? za
\'sze 
i'vla!borka, kt??ry, b??d??c wpl??tany w pewn?? afer?? kich pismach ca??ej Polski, zaj????a si?? Gda??ska r??koJIDI!J" ze Llg
 KatolIc a 
OZC d z
??d "wej 
szpIegowsk??, ch
ia?? pope??ni?? samob??jstwo. Liga Katolicka skrz??tniE' zorganizowaniem wy_ na 
asze. p.oparcle d.
??a b()\uem 0\\ 
 . 
. . cieczki na ZjaZd Katolicki do Warszawy i Za- &pr
z
st.(1S
l ?? energ
l_ ."_ 
. -..Usl??o wan e 
w:
t!)kradztwo. W. nocy na po- r<:qdpwi Ligi Kat. uda??o si
 rzecz t?? wiernio ,Dzl??kuje:n
' r??wmet p, 
yr
ktoro
l Glmna 
mddz
a??e
 
??a
all SI
 przez okno me
ykryci do- z pomy??leniem do skutku. doprowadzi??. :z,:.u
 !,OIS
I??gO, p. AUguS,tYllSkI
mu. ze na a
el 
t?? z odzIeJe '110 ko??cIo??a pod we'zwamem ??w. J??-' " _ ...... LIgI K.ttohek. poprowadzI?? tak znaczny oddZIa?? 
zda prz y dwor cu g?? ' Ab ' . ' I ' " b . Zar7qd LIg"1 I'l.atohcldeJ w Gdansku zebra?? z ?? d .. d 
 StolIcy l . da?? T )O setnv I ' az dow??d 
_. ownym. -- y umoz lWIC so Ie . 
 .......; 'k' . m o ZICZY '.' ,- . ' 
Jakn
lszybsz?? ucieczk??, z??odzieje ustawili .do okna 
ona 
o.lskl.eh towalzptv. .J,atol.e 1cl?? w GdUIl- :ie _\vychowanie moralnI' dzieci srkolnych ??ozy 
&
bmk??. kt??r??, znale??li w ko??ciele. Prawdopodo_ 81
 
 
kO o GO 
el
g


\, 


:Z?' pod PI'z
\
Od- mu :zawsz??' na serrn i ??e mimo nawa??u pracy. 
bn
e 
rze
zkodzI?? im kto?? przy ich pracy, poniewa?? 1l1.ctwe
 prezesa .L??gl I'I.-tali l;ohyt w -\Val'
zawie, ' ??P 
rO'J'radowaJJa m??odtil:'?? Z'C ??z?? w oku ??egna??a 
pir;kn?? ,.,tolic?? Pall
twa i go??cinne progi bursy 
sk??adaj??c ntJjherdeczniejsz? przy po??egnaniu po: 
dzip.k?? wszystkim dobrodziejom w "'arszawie za 
tyle dowod??\v serdeclnej opicki. 
Drug?? grup?? pr.ly.i[\?? beizntercsownie na kwa- 
ter?? p. dyrektor i w??a??ciciel gillln
zjum prywat- 
nego \\'o:'ciech G??r"ki, oddaj??c jej ca??e jedno 
pi
tro z oddzia??em dla pmi i pan??w, z po??ciel?? 
i wszelkicOli wygodami w zak??adzie prz)' ul 
l??ortenzja 2 do dyspozycji. l;rupa ta., pod pr???'- 
wodnictwem prof. Bchrcnd??a lH"a??a czynnJ' 
udzia?? we wszystkIch p??awie komisjach Z,;azdu 
oraz na plenarnycb zcbl",1.??'J.iacb i nabo??c??8tw??lch 
w ko??ciotach nast??pnie zwiedzi??a dok??adnie 
W
l'szaw
 z jc.j pi??kno??dami i zabytkami, zwie_ 
dZl??
 Wilan??w z pa??aCp.lll Potod;iclJ, Belweder, 
??,azl
nki Prag??, mosty Poniatowsliiego i l

r- 
bed.oa, ko
cio??y, Zamek K??lew
ki, na komec 
wz
??

 ud?;ia?? z gimnazjaln?? grup?? w pochodzir 
r
liglJnym dnia. kH sjl'rpnia. gdzie pod(;7.
 d"
 
gI by??a oklaski\\ ilna przf'Z \Varszawian. GdzIe 
t) 
ko przechodzi??a gl'Upa gda??ska ze sztandara- 
nu, t.am z tlum.u ludu i int.eligencji zgrupowa- 
DY
h na chodDlku Warszawy grzmia??y \\ ielo- 
ty!>l??czne oIuzyki.. "i\'iech ??yje Cda)i8k
...! .
iech 
:!:yje m??odzie?? Gdm1ska.....! a na to z pie;'si na- 
szych wycieczkowcow wzbi.??y si?? pod nicbiobY 
okrzyki: "Niech ??
je Polska i katolicka War- 
szawa.....! 
Pl'zepi??k).ie wygl??da??a wspania??a i liczebna 
grupa Gdali",zczan wraz ze sztandarami 1'01- 
Ekich Towarzystw, po??r??d kt??r?? odznarr..a??y si?? 
postaciE> obydwu potron??w PolsJdcli Tow. w 
Gdmlsku ks. prob. Komorowskil'go i ks Roga- 
czew*icgo. To t.e?? na ka??dym nil'mal lu'okU 
za??.rz
'ma?? si?? musia.?? w pochodl:ie orszak z 
GdR??s.ka 
la fotograf??w kt??rry robili zdj??cia 
ze {;Wle??.nPJ tej Ligi Kotolickie,i druiyny. 
Pobyt w Warszawie z!lry?? si?? g????boko w Va- 
mi??d Uczestnikom zjRzdu, to te?? wdzi??czno???? 
okazywali towarzysz??remu im in corpore Za- 
rz??dowi Ligi Katolickiej - nie rozstaj??.c !"i?? 
z Z8rz??dem ani na jedn?? chwil?? i nawet. zy!"k??- 
wali oklaski i wiele Bympatfi nietylko od go??ci 
ale 11J??.wet od w??a??cicieli cukieni i resturacjl, 
gdzie zgotowywano im mi??e przyj??cia i serdecz- 
nie ich ob&!ugiwano. 
Publiczne uzna.nie D1J.lety sh:! Kuratorjum 
\Varsza.wEzczenie wszystkich s\, ych dzia????w 
za potrzebowanie miejsca o obszarze- 
80 m Z . ?? 
B07.s??rzygnlQCle konkursu na dyplom 
honorowy '\\-ystawy 8poiywCZeJ" I 
Dnia 16 b. m. odby??o si?? w Zarz??(tzie 
Targ??w Vvschodnich we Lwowie otwar. 
de prac nades??anych na konkurs ry. 
sunku dyplomu honorowego dla U" 
czestnik??\,r O
6lno4Polskjej Wystawy 
Higjeniczno-Spo??ywczej. ????cznie z VI 
Targami W s('hodnleml odby?? si?? maj??.... 
('cj. Dla oceny prac konkursowych wy
 
??oniony zOf'lta?? specjalny komitet S??4 
dzi??w, w sk??ad kt??rego weszli wicepre- 
zydenci Izby Handlowej p. Tadeus? 
H??flingcl' i p, Dr. Jan Rucker, jako 
cz??onkowie Prezydjum" .ystawy. d)'-. 
rektorowie Targ??w l\"schodnich pp. 
Jan l 'uchaIski i Jan Kadern????ka. arty
 
sta malaJ'z prof. Feliks \Vygrzywa.lski 
i architekt p. Jan Noworyta. Po otWQ- 
rzeniu, przegl??dni??ciu i dok??adnem er 
m??\vieniu 28 nades??anych prac uchwa. 
lono jednog??o??nie prz
'zna?? pierwsz
 
nagrod?? w kwocie z?? 200 - projektowi 
p. W??odzimierza Bieleckiego ze Lwowa, 
pod god??em "Nr. 36", druga. w kwocie 
z?? 100. - p. Cholewhiskiej-SzneideroweJ 
z ??odzi pori. god??em ..Jawa", pOnAdtD 
za.?? zakupi?? za. kwot
 z?? 30 - projekt p. 
Lucjana Rzepeckiego ze Lwowa pod go- 
d??em "Sirnplex". Autorzy prac niena.. 
grodzonych mog??. otrzynla?? je z po",-ro"* 
tern za zg??oszeniem siQ w Zarz??dzie Tar... 
g??w Wscbodnich. luh poczt
 za. poprze- 
dniem podaniem dOk??adnego adresU. I 
Dalsza zni??ka dla uczestnik??w Targ??W 
WSchodnich na kolejach %agr. 
Pr??cz poprzednio ju?? do publicznej 
wiadomo??ci podanych ulg taryfowych 
na kOlejach Austrji, Czechos??owacji j 
Rumunji. przyznana zosta??a przez jugo. 
s??owia??skie Min. Komunikacji w dal.. 
szym ci??gu uczestnikom zagranicznym 
Targow \Vschodnich 33 % zni??ka od 
normalnej ceny' bilet??w na tamto Jeole- 
jac
		

/Image00468.djvu

			'Itp. 8. 


,.Cazeta CdansJia ll - ,.Echo Gdafl-sk??e"
 Czwa,rtel{, dnia 2 wrze
nia 1926 r. 


Tabela wygranych U-ej Loterj. Pa??stw. 
W szesnastym dniu ci??gnienia .Ji??tej k)asy 
13-ej paflstWWCj )oterji klasowej g????wnil.'jsze 
wygrane pad??y na numel y nasi??puj??ce: 
Po zL 10.000: 3316 46699. 
5.000 z??. 37776. 


Podziekowanie. 
Wszystkim. kto- 
n:y okazali tyle tycz- 
Uwo??ei przy ostatnim 
odprowadzeniu na spo- 
czynek naszego uko- 
ebauego syD8 i brata 
takie za wszystkie 
w??anki. sk??ad. wszyst- 
kim krewnym i zna- 
jomym, oraz 
dnl- 
kom D.P.K.P. i pracow- 
nikom ..B W" Saspe, 
t1e??'deeme (0-776 
861 zap??afl 
fnlt IaUlmka Z dziefm??. 


Dr. Iem
row
ki 
Breitgasse nr.U. I. 
G- 773 


Wyjecha??em 


5ze??i; 
piety kallowy[h 
zaraz na sprzeda??. Nie- 
bywa??a okazja I (G-774 
Z......... 
Brombergstrilllsse nr. 25 


Ka ..i arnia 
I,lndenhol 
Gr. ...ee 3. 
w??ase. P. SOMIN KB.  


(G 402 


W nie9810 29961 30424 l otowano w guldenach g an
 10 . 
30746 311??1 31475 31529 3157G 33035 33398 34409 Pszenica . . . . . . . . . . . . .. 13.50-13.75 
35862 25968 36275 36791, 3G
27 36860 37014 37645 Pszenica bia??a. . . . -!3.!}O 
381 0 :> 3 . 9 ? 5 :) 3965 0 39678 3!J721 40076 40178 4099;; ??yto . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00-10,13 
.- -, Jf'Czroie?? pastewny 8.75 - 9,25 
41766 42423 42489 42782 42800 42989 43090 43189 J??czmie?? ........ 9.25 -10.00 
43493 55096 44180 44269 44418 44529 45848 47421 Owies . . . . . . . . . . . . . .. 8,25- 925 
47567 47632 47935 48024 49353 49574 49KiS fJO055 Groch drobny . . . . . . . . . . . . 12.00-15.00 
50.!!Oli 551134 51456 51617 52319 52738 53671 53838 ., Vik??orja . . . . . . . . . .. 18.00-"3.00 
354139 54888 54940 55057 553q 53G0!5 55609 55999 "ziel?ny'........... 1':.00 - 21,00 
56612 57248 58509 58620 58770 t)9037 59734 60410 Ospa 2ytnla . '. . b ' . . . . . . . . 
37 pszennagma......... 
608
i 61072 61093 61134 61351 G1924 62109 6 o.!! I ;: " oczyszczona.. . . . . 
642..,3. Peluszka . . . . . . . . . . . . . . 
Rzep ............ 
Rzepak- ............ 


Kto wygra?? 40.000 dolar??w? 
Wczoraj odby??o si?? ci??gnienie doJar??wki z na- 
st??puj??cym wynikiem: 
G????wna wygrana (.10.000 dolar??w) na nr. 22;;S.J88; 
8.000 d
lar??\V nr. 313.428: 
po 3.000 dol. nr. 973.804, 373.504 i 063.545; 
po 1000 dol, nr 755.??)50, 434.643, 573.571, 354.118 
i 373 450; 
po 500 Jol. nr. 167.335, 'B6.911, 108.803, 808.751. 
072.122, 002.279 912.014. 937402, 994.563 i 650537 
po 100 dolar??w: 638.451, 204.976, 990.834. 333.305, 
622.416 306.475 434.538. 588.107, 555.678 299.894. 
336.223, 388.156: 007.483, 971.953, 563.986: 976.849, 
308.529, 481.631, 553.878, 352.363 266.902, 907.784. 
270.134, 165.91 L 987.183 089.377: 915.894, 187.037, 
883.653, 922.460. 508.298. 550.062, 434.636 132.027, 
007.789, 679.3l'i
 691.076. .126.915. 218.631: 510.115. 
789.560. 690.130, 775.417, 835.383 101202, 447.281. 
133.381. 780.260, 207.122, 594.910: 359.652, 758.791, 
471.511. 805.088, 320.050, 260.435, 619.745. 313.572, 
541.786, 060.589, 506.280, 441.878, 753.889: 281.161. 
090.318. 559.25.1. 704.776, 988.893 129.323, 603.557, 
889.445. 6??13.955, 934.765, 130.374: 470.452, 808.478, 
877.122, 753.492, 540.214 i 667.327. 


- Wartos?? z??ota. Pan minister skarbu usta 
li?? wario??f iednego grama z??ota na dzie?? 2-go 
wrze??nia 1926 roku na 5 z)otych 98.16 groszy. 


. -. If 
_ - 
V'
 
 r.RUMP.r. 
 
"'
 
 "'
"<"""
"''''''' f . e/n ErZ'eugn'5 " . 
 

 Jfi,fq.,'/" d 'I ' .: . der 
. , 

 f
, 
 r, '. 
??%


i??;' 
 
 
. 
 I U' II< J.J.B.ergtr 
': 
 -
.,.. "AKT. GES. , . 
.jI,J;
tl
 1<;, .

: 
(


L_W' = 
 

 ....

 -- -- " , 
""" . "'- 
I ' 


,- 


I''). \.. 


" 


. , 


.Sprawozdanie Z I7n1tu 1Iaw7 Buch statk??w w porcie gda??skim. 
i herbaty Przyby??o 30 sierpnia: Par. angielski 
flnay Lambert i Xryslak, Gda??ski handel za. Borodino (1091) z towarem z Hu!' Ho- 
morski S. A. lownik niemiecki Rowacht z Kopenhagi, 
za czas Od dala 21 do 28 sierpnia 1926 roku. pr????ny. Par. niem. Herbert (183) , z to- 
Kawa: Rynek kawy by?? nieregularny. Ceny warem z Hamburga. - 31 siu'pnia: Par. 
si?? bardzo chwialy. Na Rio ceny Pn (78) do Aarhus z drzewem i to- 
"regular " " " " " " _ gO) l 
Rio vn good bean greenish " 87.6 warem. Par. szwedzki Framnaes (v ( o 
wszystko za??adowanie firmy E. Johnston & Co., Sundsvall. z w??glem. Par. niem. Cont
- 
Rio ihSantos. na oryginalnych warunkach za??a_ nental (305), ze ??ledziami do KopenhagI. 
dowcy. Za.!adowanie bezpo??rednio z Brazylji. Par. ??otewski Gandava (1170) do Rygi z 
Waga brazyHjska za cwt. c. I f. Gda??sk, rem- I w('glem. Niem bglowiec motorowy In- 
buors 9O-dniowy' na Londyn. geborg (18) do Helsingfors. ze spirytu- 
Herbata: Og??lna tendencja tak, jak w przesz- sem. - 31 sierpnia: Par. du??ski I. C. Ja. 
??)'"ID tygod
iu. Na )epsze. gatunki znaczne zain_ cobsen (740), z towarem i ko??mi do Ko. 
teresowanie. C.eny na n
e znowu. o 
 - 1 d. penhagi. Par. szwedzki Ellna (974) do 
dro:i:sze. ??rednIe gatunkI. bez zmIan, gd
 tym- Esoik z \v??glem. Par. niem. Lubeck (1007) 
czasem za .gorsze gatunkI,. 
a??o P?szuklwan.e, do Brahestad. pr????ny. Par. angieI<::ki 
ceny spadaj??,. W Colombo l Ka)kucle tendencja ( 410 ) d L t dt '
 H l "k O'da??- 
mocna. . o ys a . prozny. O?V\ 
1? . 
W indyjskich herbatach przysz??y na rynek SkI Ernst (58) Z dwoma gdanskleml. bm- 
pierwszy raz wyborowe gatunki DarjeeHng i kami z w??glem, do Odessy. Ang. Jacht 
F10wery Orange Peccoe. kt??re wypad??y znako- Jean (3). pr????ny do Londynu. Par. ??otew. 
micie. P??acono za nie ceny fantystyczne. W Bki Gauja (895), z w??glem do Hplstngfors. 
,herbatach indyjskich przychodz??, na rynek Par. gda??ski Zoppot (33), z pasa??erami 
)'??w1ftet coraz lepsze gatunki to te?? i w tych na HelI. Norweski ??tatek motorowy Bab. 
herbatach, jak i przy indyjski.ch,. p??aco
o ceny (263) do Oslo. z w??glem. Holownik holen. 
bardzo dobre. Gorsze gatunkI me znajdowa??y derski Zeeland (4) '11' bark??. Frisia (710) 
.??,ytu. . '.' . olejem maszyno\vym do La Havre Par. 
Java l Sumatra 'VI' ogolno??cl bez zmIan. Am- .. d k . C l . (837) d G . t enbul' g Z 
.ilterdam "'''Yprzeda?? jednak znaczne zapasy, tak, szwe z l ame la o TO , 
.tle spodziewaj??. &i
, te w aukcji z dnia 2-go w??glem. 
wrze??nia ceny si?? podnios??.. 
Z chi??skich herbat stare zapasy wyprzedane. 

nacZDe zainteresowanie by??o na towary p??yn??- 
ce, za kt??re p??acono ceny do???? wysokie. Zainte- 
?8SOwanie to powsta??o g????wnie z tego powodu 
Ie obecnie, jak si?? wydaje. Rosja robi wi??ksze 
zakupy w Chinach. 
W Gda??sku na herbat?? niema ??adnego za- 
iX1teresowanla.. 


Ka??da "'\ 
080


@0@
 
m
!/.

![ia I Bal??;uher Bau!loIIMn
el i 
W ' lk n Po 
 o Mh ne X G. m. b. H. - Kommanditgesellschilllft. AJIiI 
l tin IX 
 n 
 Ple.:e kallowre 
 
iii. a..iotga""e m. I 
 _Iizg ("_Vlfki) 
 
'- Telefon 1??31. ..J 
 .0..0.." budoW'l. 
 

 Danzlg. MUnchengasse nr. 10-11. 
 
i;;
;OO30;-;;'
@;;1 
Prze[iw zaro
tDwj 
it:WWW
W
WWWW_

 
i- -
 J??? 

 Szanownym naszym Czytelni- 
 

 kom w.....:..... podajemy do 
 

 ??askawej wiadomo??ci, 
f1 9?? 

 AIiEnrURQ 
 

 nECHR IiDl\????SKIEIiD" 
 

 prowadzi 
 
.. 
 .
 ...ei_onn 
 

 ....-:4......... Ii d................ 
 

 Przyjmow. prenumeraty i og??osz('??. 
 

 - Sprzeda?? pojedy??cza "Echa".. 
 

 
 _
????? 
_AAW

 


, '.: 


, ..1 - 
. 


proszek do usuwania prz, 
krego zarostu. 
51) U??y waj tyllw 
Domlnifada 
Haarentterner 
Skutek zagwarantowany. 
Paczka 1.5U G. 
Jedynie pl'awr17,iwy przez 
Bruno Fase'. 
Drogerja prz, Domlnlkaner- 
p'atz. oaVl zeclw :st. ....lkolaos. 
KIrClJe l ,"??up kergasse 1 l 12. 
uaprz. targowmcy IMarklb.) 


, " 
I 


, " 


_gdlo-kos_gk 
cieniutkie p??ateczki najwytszego ze??rodkowania 
i naj)??ejszej rozpuszczalno??ci. 
Najlepsza ochrona drogiej tkaniny. 
??:e....: Po???Zk.. 0.';:0 fi. 


J ??:ed??o 
plerwszorz. Jako??ci oko??o 10 wagon6w. 
__ wapn a gaszanl 15 cbme 
rWII'I I okazyJnie na 5prze
at. Oferty sk??
da?? 
..... pod ..Ceg??a" do admm. Echa Gda??skIego. 
- - - . - - - 


G6iO) 


Trzewik, kt??ry nie 
uciska, 
Ka??dQgo pochwal?? 
zyska. 


Obuwie 
Dr. Diehla 


-; 


Dostosowane do natu- 
ralnego kszta??tu nogi 
z wszelkiemi zaletami 
hig; iczneml 
.Jl
: ;I
JJS

 
- - 
d/a zdrowych 

 i wra??liwych n6g 
,";

 
".: 
 !Dla pa?? 
-: 
....
 / !Dla pan??.., 
!Dla dded 
Wyiqczna sprzeda?? na Oda??sk: 


,.  


",G-578 


Heilige Oeistgasse 114. 


s>
 rOlil 
- '- 


..... 


Tow. budowe "O??wiata" 
Sidlice 


urz??dza w dniu 5-go wrze??nia 1926 r. 


obt:h?? d 
SD lO lecia swego istnienia 


w RaIach c:...ee -..DERA.. 
Poc.z??tek o godzinie 5 -tej po po??udniu. 
Program bardzo nrozmaicony. 
Po przedstawieniu wiecwrem ...??.:e_ 
O ??askawe poparcie ca??ej Polonji prosi 
Zarz??d. 


WczeAniejsza sprzed??t bilet??w n p. Czar- 
li??skiege, T6pfergasse nr. 80. G-783 


0-752 


Bksport przez Gda??sk I Gdyni, 
31 sierpnia 1926 r. . 
Prze??adowano w Gda??sku w??gla 


. 
W Gda??sku ??adowano w??giel na .. . 
W Gdyni 
W Tczewie 
fowar??w masowych prze??adowano 
w Gda??sku: zbota 
cuh,u 
drzewa 
i innycb towar??w . 


481 wag. 
(872U ton.) 
81 wag. 
(1443 ton.) 
90 wag) 
1660 ton.) 
17 stat. 
2 stal. 


. . . 


.. 


76 wag. 
1 " 
37
 ,. 
162 " 


- 6,75 
7,00- 725 
43,00-4fi.OO 
25,00-30,00 


--::- -- 


. 


DOW??Z DO GDA
SKA 
w dniu 1. Wrzo??!lia 
wagon6w 
6 
32 
16 
1;) 
1 


ton 
87 
4',;) 
2M; 
215 
15 


Pszenica . . ?? . . . . . . . . . . 
??yto ...... . . . . 
.J??czmie??. . . . . . 
Owies . . . . . . 
Ro??liny tr??czkowe 
Ospa i makuc.hy 
Nasiona . . . . . . . 


. . . 


. . . 


. . . 


. . . 
 ,.J
""L__
_..:...  


Notc...:an!a Gie??d, Plod6w R31niczych 
w Poznaniu 
z dnia I.go Wf J.e??nl3 1926 f. 
Wanmeit: Handel hurt. fr. st. za??. ??adunki wag. dost. 
zaraz za 100 l.g. VI z??otych 
??yto. . . . . . . . . . 30.00---31.00 
Pszenica . . . . . . . . . . 42.75
45 7[; 
J??czmie??. . . . . . . . . i'5,00-2Z'OO 
J??czmie?? browarowy . . 29.50-3".00 
Owies . . . . . . . -26 00 
M??ka ??ytnia 70'1/'1 z work standardowa. -4825 
M??ka tytnia 65 u f" z work standardowa. -49.75 
M??ka pszenna 65'1/0 z work . .65.50-7150 
Otr??by tylne. . . . . . . . . . 20,OO-2??J'0 
Otr
oy pszenne . . . . . . . -22.50 
Rzepak . . '..62.00-65.00 
Gorczyca. . . . . . . . . . . .70.00-90.00 


- 


- 


M??j sk??ad pierwszorz??dnych niemieckich 

oped 
podaj?? do 
ca??kowitej wyprzeda??y 
Rolki ii 6.50 do 12 50 z ,o 'lo rabatu 
Rolki ii 3 00 do 6.00 z 3
/o " 
Rolki i??. 1 80 do 2.70 z 30% 
r??wnocze??nie udzie)am Da 
pol.kie ...pe:jg 
Rolki i??. 1.00 do 1.50 G 20% rabatu 
Ro)ki i?? 70 do 95 P 1rPlo " 
Resztki od 1-5 rolek 50 t netto 
Be.._ann Hop I 
towary gumowe I sk??ad tapet ( G 710 
Matzkausche Gasse 10. 


" 


[lytaitie "fiazet??-Emo fidaiUKle