/Image00724.djvu

			'WeGlUg nO
arJaInego pOSW1aGCZenla z ani.a 2 ?? ?? ?? 7 p I a 
 n y e li 
17 maja 1921 wyno..\ nak??ad "Gaz. Gda??skiej" 
 

 eJt:iOemplarzy - 
tf, , 


'1 .' . I' 
, . e" 
1 .' 
i 
 .. . , 
, :o. .
 
, , 
??. 
 !' 
: 'II 
 
: , ; '. , 
oj . , " " 

\- . "1' 'J ';:,1 
. 
',;'i :;. 


Wychodz. codziennie w puludme z dat?? na dzie?? nast??pnJ' 
z 
j??tkiem niedziel i Bwi??t. 


<, . 
. '.
 


\,t ??  


, . . 


. 


Pismo dla ludu polskie
o. 


MieillCem zOboWI??za?? i dope??men JCllt Gdansk. W sprawach 
. sadowveh dis Polski - Tczew. 


Pr.:edu??ata Ul Pouce wvnosl k.wartalnle 90.00 marek poisk1cb IU?? z odnoszeniem do domu pnez h!ltowel"O_ 
O,??08zen;aingereDt??wzamieszka??yeh W Polsce po 9,00 mk. poL z. !edno??amowv wie"% nonparelowy. ReklRmv Da 
pierwszeJ .trome za 67 mm wiersz nonparelowv po 27.00 mk. Reklam", z. tt'k!lltt'm 00 18.00 mk. w;en:z. noaoarel. 
. .. '1 !. .. . 
'"..- .... Poezfmue konto ezakow. 'IV War..e-cn:uie: PocztowA KllU'o O.S'c.z:??dnosc'?? nr. 1'70004. LoboW1.za?? co do Z:.mn
ssczema os;r??oae?? w pewne! oZDaczone. W1ctkoscl
 albo 
n;ePlsauep dnia lub n. blize?? 
okreslooem miejsc. w tym lub owym numerze - .ue pn:vimuiClDY wOSl??le. lecenia og??OsZeniowe achodz. 
wteae7... za wvkonene, src??" pod tvm wZjllc:dem wVDlldn. ni(,,
01.eiPle. 
Redakcja j Eksped. w Gda??sku teraz: Grobla przcdm. 49. I R??kopis??w nam nadeslanvch 
p????niei Rvnek Kaszubski 21. - - Tel. 1781 i 737. - nie zwracamy. - 


i-rzctlD??ata w Wolnu??m Gda??.kq WVDoal kwartalnie 1.2.00 mk.. OlclJUeeklcb '& OdbQ4Zeo.ea:?? do domu. 
O ..??o..enia a ObUMU olneyo Gda??ska po t. S D mk.. nieDL u. ,edaalalDOWV wleru nonparelowy. Rt-klamv na 
OI("rwo;F.??-= ctronie za fi7 mm W1ersz. nonparelowv po 4.50 mk.. Reklamy... tek"iotem DO 3 .00 mk. 
II woe"J: nonnarr-Iowv. 
....... .......! Pocslo'W
 konto czekowe 111 t)da??..kq Po.t.cltecklconto IVr
 .s 724 rn Vanzi_. !. .-. . 
" . )<. .}::
. 
OqinszeD'. do na,bh??uego numeru pn'Ylm
??emV tvlko do lZ'odZID??' l-aCl w pcHUd.nIe. POZOICl ??&lIlOWIone 0srt0UeD.11II 
koaztui. 50 Droe.. Wl??eel. Ict??
 to k wott: zap??acie ulei" przv aam??wieaiu.. Przy lConkW"'Ucb. Akordach dochorlzeniacb 
4.1IIdowveh wuollc:ie rabaty up.da1
 O-c??ollZe1li. .a
ieZfte 100 proct. drow-. 
Filia VI Tczewie din Polski I G????wny zak??ad I drukarnaa w GdlUlSlCu: 
ul. Dworcowa 1. Skrzynka poe.zt. 22. Obszar mleullci 12 CStsdtsrebiet 12). Tel. 1781 I 737. 


Niech b??dzie pochwalony Jezus Chrystus! 


C::'.c"'l:i..
r!:a. 40 fen. niem. lab 6 mk. pol. 


- 
RO k-XXXI. II 


c.... ,,"_pl. poletu- 
W Warszawie zetkn??li si?? z prezyden- ralne bogactwa ziem polskich; widzieli 
tern minstr??w, kt??ry jest ch??opem a na nasz wielki' przemys?? naftowy w Ma??o- 
vrZ:ld premierq w Pzeczvnosoo1tei do- polsce, kopalnie w??gla w KraJ1j na G. z pod jarzma rosyjskiego wyrwa??y I 
??l??sk a otrzYl11aliL
V tam pogl??dow?? na- w??asn:;t pa??stwowo???? wytworzy??y. P	
			

/Image00725.djvu

			tlOna 2 ;, Nr. l
u. 


tiAZcTA GDAN
KA 


Likwidacja powstania 


na 


G.. ??l??sku. 


Najprz??d wyst??pi?? syndyk miasta i wy- 
g??osi?? pe??n
 entuzjazmu i serdeczno??ci 
mow?? w j??zyku ??aci??skim, poczem powi- 
ta?? pierwszy burmistrz miasta Gda??ska 
kr??la W??adys??awa w imieniu miasta 
Gda??ska di
??sz?? przemow
 w j??zyku 
polskim. Na ko??cu odda?? bunnistrz mo- 
(Doko6czcnie) narsze klucze miasta. 
W tym zgie??ku jedynie dumni p
try- W tern sta??o si?? co?? zgo??a nieoczekiwa- 
.tJusze z daw ali si!; zachowywa?? zlmn
 nego. 
-krew i spok??j. Wyci'}gn????tym sznurem Kr??l W??adys??aw IV odebra?? klucze 
pod<;!??yli oni na koniach swych za karet'} miasta ?? odda?? je pierwszemu burmistrz o- 
kr??la W??adys??awa patrz'}c si?? z dumn'} wi po oracji wystosowanej do Rady, or- 
satysfakcj
 na przepych i bogactwo swe- dynk??w i t??umu w j??zyku niemieckim. 
go miasta rodzinnego, przez kt??rego ulice Kr??l polski przem??wi?? do swoich Gda??- 
wprowadzali kr??lewskiego go??cia. 
szczan w j??zyku niemieckim. Gdyf t??umy 
Pod bram'} przy D??ugiej ulicy oczeki- us??ysza??y, ??e kr??l polski przemawia do 
wa??a dostojnego go??cia urz??dowa repre- nich ich j??zykiem t. j. po niemiecku, ogar- 
zentacja miasta. n'}?? je nies??ychany zapa?? radosny. Okrzyki 
A wi??c stan????a tam??e Rada miasta, entuzjastyczne t??um??w' towarzyszy??y W??a- 
ordymki, sekretarzowie i ??awnicy, wszyscy dys??awowi, gdy ten ruszy?? dalej wraz ze 
w swych strojach urz??dowych. W pierw- swoim orszakiem poprzez .us??an
 kwie- 
szym i najprzedniejszym rz??dzie ustawili ciem i pi lie udekorowan
 "Langgasse". 
si?? czterej burmistrzowie "Prawego i 
Starego Miasta", a dalej kolejno wszyscy W tern wybija??a w??a??nie pe??na godzina. 
rangi i godno??ci. Z ostatniem uderzeniem pocz????y s??ynne 
Na tern miejscu rozlcaza?? W??adys??aw, zegary gda??skie gra?? z wie??yc ko??cielnych 
??y si?? pow??z zatrzyma??. Spuszczono i ratusza uroczyste "Te Deum". .By?? to 
jedn
 stron?? woza ca??kowicie, tak ??e po- zaiste tryumfalny poch??d kochanego przez 
sta?? Im:- 1n w<'ka b::??a i dla d:-lej stoj
cych wszystk,! ludno???? s??awnego miasta mo- 
w ca??o??ci nieom
l dos.tr
??galna
/ ___
??h
 


Nie odwr??t pols??dcb si?? powsta??czych, 
lecz rozbrajanie si??. - G????wna Komisja 
Likwidacyjna w Szopienicacb. - Spra- 
wa amnestji. - Skutki powstania. - 
Koleje pod ochron?? Aljanckiej Komisji 
kontrolnej. - Sprawa policji. - Takty- 
ka biernego oporu polskiego wobec nie- 
mieckiej administracji. - Polacy nie b??- 
\ d?? p??aci?? podatk??w do kas pruskich. - 
Atutem polskim. kwest ja aprowizacji. 
Panuje w kraju nieporozumienie co do 
samej tenninologji, stosowanej w odnie- 
sieniu do "likwidacji", kt??r?? nazywa si?? 
odwrotem. W terminie tym tkwi nie- 
??cis??o????, zawieraj'}ca w sobie zreszt?? 
pewne cechy niebezpieczne: to mianowi- 
cie, ??e oddzia??y powsta??cze nie dokony- 
wuj?? wszak odwrotu, lecz jedynie roz- 
brajaj?? si??. O odwrocie, we w??a??ciwem 

ego s??owa znaczeniu, mog??aby by?? mo- 
wa w??wczas jedynie, gdyby si??y pow- 
sta??cze sk??ada??y si?? z element??w obcych, 
poza??l<}Skich. B??'}d ten jak nasze w??adze, 
te?? i prasa musz?? copr??dzej naprawi?? i 
w okre??leniach swych u??ywa?? w??a??ci. 
wych tennin??w, dotychczasowa bowiem 
nomenklatura odpowiada jedynie polo??e- 
niu "selbstschutzu", kt??ry w ca??o??ci po- 
chodzi z poza terenu powsta??czego i dla- 
tego w??a??nie musi dokona?? odwrotu. 
Je??eli mowa o demobilizacji powsta??- 
c??w, trzeba stwierdzi?? ze strony wszyst- 
kich powo'anych tu czynnik??w jaknajda- 
lej id
c'} dobr'} wol??. Rozbrajanie po- 
szczeb..',lnych grup, oddzia????w i p??ac??- 
wek odb.ywa si?? w my??l zawartej z Ko- 
rnisj
 Koalicyjn?? umowy, jakkolwiek do- 
w??dztwo powsta??cze. ma trudno??ci nie- 
lada z wyp??at?? ??o??du: wiadomo, ??e nie- 
kt??re oddzia??y nie dosta??y ??o??du nawet 
za maj. Na tern tle powstaj?? narzekania, 
kt??rym zreszt?? trudno odm??wi?? du??ej 
dozy s??uszno??ci. 
Dla uj??cia akcji demobilizacyjnej w 
nale??yte karby w ka??dym powiecie pow- 
staje przy kontrolerze koalicyjnym po- 
wiatowa komisja likwidacyjna, kt??ra za- 
??atwia sprawy, wchodz??ce w zakres da- 
nego powiatu, natomiast dla ca??ego tere- 
nu Istnieje g????wna komisja likwidacyjna, 
z siedzib?? w Szopienicach. Oczy,wi??cie, 
w zakres jej w pierwszym rz??dzie J wcho- 
dz?? sprawy zapewnienia rodzinom po po- 
leg??ych i kalekom utrzymania, dalej ure- 
gulowanie sprawy koszt??w rekwizycyj- 
nych i t. p. kwest je natury gospodarczej 
- Natomiast de jure przynajmniej ta 
g????wna komisja uprawnie?? politycznych 
nie posiada. Jak wi??c w najbli??szym o- 
kresie potocz?? si?? sprawy, zale??y to pra- 
wie w zupe??no??ci od stosunku ludno??ci 
g??rno??l??skiej do t. zw. legalnej w??adzy, 
to znaczy, do dawnych urz??dnik??w nie- 
mieckIch, kt??rzy po??piesznie wracaj?? na 
swe stanowiska. opr????nione z chwil?? wy- 
buchu powstania. 

a??nym aktem, b??d??cym niejako epi- 
logiem powstania, jest zapowiedziana w 
ode
wie Komisji Mi??dzysojusznicz??j am- 
nestja: , Ma ?na w,edle miarodajnych 

zynl11
ow obeJmowac wszelkie czyny, 
pvpChi;01i
 z pobudek politycznych, z 
wYj??tkiem gwa??t??w, dokonanych z zem- 
sty osobistej. My??l ta o amnestji jest w 


WLADYSLAW CIESZYNSKL 


Obrazy Z dziej??w G
a??ska 
Powitanie kr??la W??adys??awa IV. przez I 
Gda??szczan. 


zasadzie dobr??, akt tego rodzaju by?? bar- 
dzo potrzebny, zw??aszcza, ??e dotyczy?? ma 
on i poprzednich powstali., a?? do daty 5 
lipca 1921 r. w????cznie. 
Zachodzi atoli obawa, czy w??adze koa- 
licyjne potraf j?? zapewni?? wykonanie 
amnestji, zw??aszcza na terenie o s??ab- 
szem zaludnieniu polskiem. 
Na szcz????cie, w??adze policyjne oczy- 
wi??cie w ca??o??ci, jak dot??d, niemieckie, 
nie b??d?? mia??y prawa aresztowa?? nikogo 
bez kontrasygnaty kontrolera powiato- 
wego, o ile pobudk?? do aresztowania 
by??yby czyny, zwi??zane z ostatniemi 
walkami. 
Ruch powsta??czy, kt??rego likwidacj?? 
przed kilku dniami rozpocz??to, mia?? bar- 
dzo powa??ne skutki natury politycznej, 
wywo??a?? on, jak wiemy, ogromny prze- 
wr??t w zapatrywaniach na spraw?? ??l??- 
ska w Anglji i we W??oszech, ale to nie s?? 
jego jedyne wyniki. Ruch ten pr??cz te- 
go przyczyni?? si??, w nieznacznym na ra- 
zie stopniu, do zmiany fizjognomji terenu 
plebiscytowego. Dotyczy to zw??aszcza 
kolei i policji. 
Odt??d bowiem na czele kolei 
g??rno??l??skich sta?? b??dzie specjalna 
komisja kontraina, sk??adaj??ca SI?? 
z Anglika, Francuza i W??ocha; bez 
ich wiedzy i zgody dyrekcja ka- 
towicka, m??wi??c nawiasem, siedlisko naj- 
wi??kszego hakatyzmu, nie ma prawa za- 
??atwia?? spraw nominacji, przyniesie?? i 
wydaleli.. Wszystkie akta i decyzje mu- 
sz?? nosi?? podpis kt??rego?? z cz??onk??w tej 
komisji kontrolnej. Ma ona te?? czuwa?? 
nad tem, aby, gdy kto?? z pracownik??w 
kolejowych b??dzie zmuszony zaprzesta?? 
pracy z powodu czynionych mu przez ko- 
leg??w trudno??ci. cz??owiek taki. mimo 
czynionych mu wstr??t??w, otrzymywa?? na- 
dal dotychczasowe wynagrodzenie, cho- 
dzi nam tu oczywi??cie o tych Polak??w, 
kt??rzy w powiatach zachodnich nara??eni 
b??d?? na gwa??ty niemieckich kolejarzy, 
znajduj??cych si?? tam w wi??kszo??ci. 
Dalsz?? zmian?? b??dzie modyfikacja po- 
licji. Dot??d fik??ada??a si?? 
licja g??\no- 
??l??ska z element??w polskich i niemieckich 
w r??wnej prawie- mierze. Teraz na sku- 
tek ????dali. niemieckich - nie b??d??cych 
bez poparcia ze strony pewnych czynni- 
k??w Komisji mi??dzysojuszniczej - chcia- 
na prawie ca??kowicie usn???? ze s??u??by w 
poiicji Polak??w. Og??oszono mianowicie, 
??e nowostworzona policja sk??ada?? si?? b??- 
dzie wy????cznie z czynnik??w w powsta- 
niu nieskompromitowanych. ??e za?? 
ca??a IUd?o???? polska w czem mog??a rucho- 
wi zbrojnemu pomaga??a, grozi??o wi??c 
 
calemu terenowi powstali.czemu opano- 
 
wanie go przez policj?? niemieck??, kt??ra 
umia??aby napewno da?? si?? we znaki. 
Uda??o si?? lednak wyjedna?? u w??adz 
koalicyjnych decyzj??, 
e do nowostwo- 
rzonej policji wejd?? i Polacy. 
Skoro mowa o policji. wypada tu za- 
znaczy??, ??e Komisja mi??dzysojusznicza 
zezwoli??a na zachowanie, przynajmniej 
narazi e, zorganizowanej przez w??adze 


NIedZIela, dma I U lIpca 1!:J
 1 r. 
---
- 
pO\vsta??
z
 stra??y wanicznej, kt??
a te?? I sprawa aprowizacji, kt??r?? a?? d.J wybu. 
nadal 

??l11 sw?? s??uzb
: zresz!?? 
le 
ez chu powstania kierowa??a administracja' 
przeszl.od ze strony bOjowek memlecklch. pruska. Chodzi??oby wi??c o to obecnie l 
Pozostaje jeszcze do om??wienia spra- aby .znow
 nie da?? im d
 r??ki aprowido- 
wa administracji. W tej dziedzinie zro- w

la kraj
.' a v: tym kierunku bardzo 
bi
 si?? da 

jmn!ej. Z jednej strony bo- wI
le zroblc m
ze P?lska
 prz
z ..m
ds

 
wiem Komls]a mi??dzysojusznicza, kt??rej ??ame. na. rachuneK 
??o,:"nej k
n!lS]1 hkwl" 
dni na ??l??sku _ wobec bliskiego roz- dacypleJ traIlsport.ow zy\
n?scl. W ten 
strzygni??cia - s?? ju?? policzone, nie chce sI?
sob ud
???b
 SI?? w

h.mmowa?? 
zyn.. 
na siebie bra?? nowego ci????aru i k??opotu, n!kl. pruskl
j blUrokr

]I.I. pozbawI??oby 
z drugiej znowu _ niemieccy administra- Si?? j?? prawIe 
a??kowlcle jej ?otychc
aso- 
cyjny urz??dnicy gorliwie trzymaj?? si?? wego znacz
ma, dot??d bowje
 g??ow??? 
swych posad i nie my??l?? o ust??powaniu. 
ol?? l
ndrato
 by??a dostawa I r
zdz.la?? 
To te?? jedynem za??atwieniem na czas naj- srodkow spozywczy.ch. O.d Polski WI??C 
bli??szy sprawy stosunku ludno??ci g??rno- w .o&
omnym stopn!u zalezy to, .czy w 
??l??skiej do admililistracji dotychczasowej naJbh
szym. .okresle popowstamowym 
b??dzie taktyka biernego oporu, polega- wp??yVi r P?lskle b??d?? na ??.l??sku wzr
sta?? 
j??ca na ca??kowitern nieuznawaniu w??adzy cZY, 
e
 me. Dot??d bOWI

, choc. lu- 
i rozporz??dze?? landrat??w, na nie p??aceniu d?osc. zy??a kosztem ??ywnoscl z Polski, ta 
podatk??w do kas pruskich . t me mia??a z tego ??adnego moralnego po- 
, . .1 . p.. ??ytku, landraci bowiem ci??gle wywodzili, 
Atutem
 ktorym . czynmkl 'polskie na ??e ??ywno???? dla ??l??ska G??rnego otrzymu- 
??l??sku Gomym wiele wygrac mog??, jest j?? prawie wy????cznie z Niemiec. 


pobyt w Gdali.sku urz??dnikom firm pol- 
skich, godzi w interes tych firm uniemo??- 
liwia im wszelk?? prac?? nie tylko na te. 
renie gda??skim, ale wog??le w kraju. Kt??- 
\Vsp????praca Polski z Gda??skiem idzie ra firma polska b??dzie si?? instalowa?? w 
jak po grudzie. Mimo maximum dobrej Gda??sku, je??eli nie jest pewna, czy 
woli z naszej strony, szeregu cz??sto do- pierwszy lepszy przepis dyrektora policji 
tkliwych i bolesnych ust??pstw i wysi??ku gda??skiej nie uniemo??liwi jej dzia??alno??ci 
w kierunku osi??gni??cia we wzajemnych przez wydalenie z obr??bu terytorjum 
stosunkach porozumienia i harmonji, Po- gda??skiego wszystkich jej urz??ol1lk??w? 
lacy i polscy obywatele w Gdali.sku na- Dyrektor policji gda??skiej prowadzi 
ra??eni s?? na mnostwo szykan. wyra??n?? robot?? hakatystyczn??, kt??ra 
Utrwala si?? przy tern w szerokich ko- zmierza do pok????cenia Polski z Gda??- 
??ach przemys??owo-handlowych spo??e- skiem i uniemo??liwienia obop??lnych sto- 
czeli.stwa polskiego przekonanie, ??e szy- sunk??w gospodarczych. Bo?? je??ii podo. 
kany te s?? owocem ceJowej i systemat y- bne fakty, jak wy??ej przytoczyli??my, 
cznej akcji, zmierzaj??cej do uniemo??li- przemieni?? si?? w system. to?? i Pa??stwo 
wienia wsp??????ycia. gospodarczego mi??dy Polskie na to oboj??tnie patrze?? nie b??dzie 
Polsk?? a Gda??skiem. Rzecz godna uwa- mog??o i zmuszono b??dzie w stosunku do 
gi, kt??ra rzuca du??y snop ??wiat??a na te obywateli gda??skich zastosQwa?? t??? same 
objawy, i?? szykany w stosunku do oby- przepisy, jakie obecnie stosuj?? w??aJze 
wateU polskich uprawia nie ludno???? gda??skie. 
gda??ska a w??adze miejs . . Ale to nie rozwi??zuje sprawy, bo?? u- 
"Oaz. Warsz." drukuje dokument, kt??- ci'
rpi?? na tern tylko wzajemne stosunk; 
ry dobitnie o tem poucza. Oto jego tre???? gospodarcze i handlowe. 
w t????maczeniu na j??zyk polski: Czui?? to dobrze spokojni, zaj??ci przy 
swoich warsztatach pracy, obywatele 
PREZYDE
1 POLICJI Gda??sk, 16 VI 21 r. gda??scy. I oni nie mog?? zrozumie?? szy:- 
Nr. dziennika VI, I. 326 kan policji gda??skiej. 
(Przy odpowiedzi upra- Nowy komisarz Rzeczypospolitej po.. 
sza si?? o podawanie winien na to zwr??ci?? uwa2: ?? w??adzom 
numeru dziennika) 
 
gdallskim i w spos??b stanowczy zapro- 
Z polecenia Senatu W?I
,:go Miasta test a' . d b k 
Oda??ska, komunikuj?? mme)szem, ??e ow c przecIw po onym szy anom. 
pracowniczce W. Pan??w Annie Leder Tysi??ce poddanych pali.stwa niemiec.. 
rozporz??dzeniem Senatu Wolnego M. kiego przesiaduje w Gda??sku bez ??adne. 
Gda??ska z d. 4 czerwca 1921 r. - A. I. go zaj??da. a policja gda??ska nie zwraca 
2618 - zostaje udzielono prawo poby- t . ., . 
tu na 3 miesi??ce. na. o !lajmnlelszej uwagi. Gdzie tu wi??c 
Pozostawia si?? do u:lnani?? wvsta- dZia??aj?? jakie przepisy? 
r
ni?? 
i?? w tym czasie zast??pstwa z Wyt??omaczy?? to mo??na jedynie duchem 
SIl mlejscO\vych. Dalszy termin 11- hak . atyzm . tt fala
gi urz??dnik??w g da??skich_ 
dzielony nie b??dzie. - ' 
Podp. kom. Dyrektor policji. kt?rY
l Si?? zdaje, 
e pe??ni?? nadal obo- 
Do firmy Wl??
kl. urz??dnik??
 pa??stwa pruskiego.. I 
Bala??lski, Bar
i
owski et C-o dopokl w??adze mIejskie nie prze??ami?? 
w mIeJscu. hakatyzmu w szeregach urz??dnicz y ch 
d't . d ' 
Chodzi o udzielenie pozwolenia pol- oP
1 mi?? zy . Polsk
 a Gda??skiem 
skiej poddanej, wsp????pracownicze filji I wsp?,praca b??dzie sz??a Jak po grudzie. 
!
datlskiej warszawskiej firmy "Bara??ski, I 
Ie le??y !Q zdaje si?? w interesie raz.. 
Barctkowski et Co", na pobyt w Gda??- wOJu wzajemnych stosunk??w gospo- 
s1
u. darczych. 
Nie jest to rzecz taka drobna, j.akby I ( 
si?? zdawa??o. Odm??wienie p<>zwolenia na i -- Dalszy ci??g ??.??..Iu na
",.
 
Poch??d przechodzi?? przez liczne ad hoc Liczebno???? armj
 na koctync,ACie euro.. 
wZ!liesione. specjalnie przepi??kne bramy i p
j81{im. J?ngielski mini
ter .wojny og??o- 
??uki ozdobIOne wst??gami o kolorach pol- si?? nast??puj??ce dane o hC-
bno??ci armji 
skich i gda??skich oraz wspania??emi wie??- na kontynencie europejskjm: Austrja po- 
cami owitych. siada 
OO 000 ??o??nierz
, Belgja 105000, 
A w oknach wystawnych. w drzwiach 
u??gaf]a 3
 000, Czeci1o-S??owacja 147 t y- 
bramach, furtach, na sch??"dkach staro- Sl??Cy, DanJa 1540C" Finlandja 35 000, 
??ytnych i nawet na dachach dom??w gda??- W??o
hy 300000, Holandja 21400, Nor- 
skich najpi??kniejsze sta??y ozdoby hanze- we
ja 15,400, Polska 600000, Portu- 
at??w grody, pi??kne c??ry, ??ony i dzieci 
alJa 30 OOO.
 RUli1Unja 160000, Hiszpan- 
Gda??szczan o weso??ym i radosnym wy- Ja 190000.., Szwecja 56000, Szwajcarja 
razie twarzyczek tak??e na widok tyle 200000.. Jugos??awja 200 tysi??cy. We- 
wdzi??ku za??opat
??o i rycerzom polskim d??u
 <
atys,ty
i 
linisterJu,11l wojnf arm
a 
serce w opancerzonej piersi. 

a 

jl,. kt
re] hc
ebnos
1 .komul1lkat me 
WedluO' starego zwyczaiu wkwatero- y IC
la, I Pol
kl s?? najwi??ksze na kon- 
wano k
??la w t. zw. "Schenkenhaus" tynenCle europejskim. 
przy rynku. Szlacht??, rcyerstwo i s??u??1;
 Ciekawy gatun'Ck ??li1uak??w przyby?? nie- 
??wity za?? w najlepsze i najbli??sze od dawu.;) 
 Argentyny do ogrod??w zoolo- 
"Schenkenhaus" po??o??one dom,,; zlImo??- giC'znych w Londynie. Nosza one nazwe 
nych patrycj
sz.??w.. . . Zoo. (fzy??c-} 2u): ??limaki .te, 
kt??re w po:. 
Do ozdoblema.?? nr2??.??

ema wykwmt- d
ozy ca??kl
I11, SI?? zasklcn'??y, dozn???y cie... 
nego kwatery . k
ole
kleJ "Scbenkenhau: Pl
gO P
zYj??cla w ?a

nie letniej wody. 
z
" przy
zymah S\?? w.szy?C.y bogatsI 
 ystawl\vszy rogi I przeszed??szy si?? po 
mleszczame , wed??u!;. mo
noscl w chwa- sCI
n<:(h basenu, zaprodukowa??y nadzwy- 
lebnem wspo??zawodmctvJ1e. czajny prLyrz::d do czerp"nia powietrza. 
Tak zachow::-l1 si?? w kronikach wier- 
a
a kulka po lewej stroRie g??owy powo- 
niejszych od spaczonej przez obcych tra- :1'1
l?? w
d??u??a??a, 	
			

/Image00726.djvu

			NIedziela, dnia 10 lipca 1921 r. 


-OAZ ETA UDANSKA trona 3 ?? Nr. 15U; 


DaaaaDaaDDDaaDaDDDDDDDaaDaaaaaaaaaaDDDDaDDDaDDDDDDDDaDDDDDDaaaDaDDDDaaDaDaaaaaDaDaaaDaDaaaaaaaDcaaaDaDDDaDaDDDDaDDa
DDa

u

c
 
El El itJl h 
a El a 
 
IMIPRZE YS??
HANDEL
KURSY!
i 
El El n 
 
aaaaaDaaaEiDaaDaaaaDaaDaDDDaDaaaaaoaaaaa Co d Z i e n n y, oso b n y d z i al e k o n o m i c z n y. aaaaaaaDatlaaaaDriaai::ll!:lD
DaDDDDI1!e:;ii:n:iI:iI:I:!iil1aEifi) 


Traktat handlowv z RumunIa. 
P. Strassburger, przewodnicz
cy pol- 
skiej delegacji, wys??anej dla zawarcia u. 
m??w ekonomicznych z Rumunj'} w wy- 
wiadzie, udzielonym korespondentom pra- 
sy polskiej stwierdzi??, ??e l-go lipca 
Polska podpisa??a z Take Jonescu trak- 
tat handlowy, pierwszy, kt??ry wog??le za- 
war??a Polska. 
Traktat opiera si?? na klauzuli najwi??k- 
szego uprzywilejowania, a zatem obie 
strony korzysta?? b??d
 z tych praw jakie 
jedna ze stron udzieli jakiemukolwiek pa??- 
stwu trzeciemu. 
Polska uzyska??aby wskutek tego dla 
swego eksportu do Rumunji taryf?? celn
 
konwencjonaln'}, znacznie ni??s
 od sta- 
wek autonomicznych, kt??re dotychczas 
obowi
zywa??y wzgl??dem Polski. 
Traktat powy??szy powinien powa??nie 
zawa??y?? na wzmo??enie naszego eksportu 
do Rumunji. 
Jeste??my w mo??no??ci wywozi?? tam ar- 
tyku??y metalurgiczne, naczynia emaljowa- 
ne, szk??o i wyroby tekstylowe. 
Te ostatnie napotykaj'} na rynku ru- 
mu??skim gro??n
 konkurencj?? towar??w 
w??oskich i czeskich. 
Wog??le panuje w Rumunji przekona- 
nie, ??e pomimo nizkiego stanu naszej wa- 
luty ceny nasze s
 zbyt wyg??rowane, aby 
konkurowa?? z w??oskiemi i czeskiemi. Z 
tego wynika, ??6 nasz zbyt drogi eksport 
??atwo mo??e by?? udaremniony przez kra- 
je ta??szej produkcji, kt??re bez trudu b??d'} 
w mo??no??ci zaw??adn'}?? rynkami wscho- 
dniemi. 
Dla naszego handlu z pa??stwami ba??- 
ka??skiemi i Rosj
, specjaln
 wag?? nale??y 
przywi
zywa?? do przepis??w na zasadzie 
kt??rych Polska i Rumunja narzucaj'} sobie 
w najszerszym zakresie prawa tranzytu 
przez swoje terytorja. 
Niemniejsze znaczenie posiada umowa, 
ty??z
ca si?? port??w w Braile i G
lacu. 
Trudno??ci, kt??re przedstawia dzi?? je- 
szcze dla nas Gda??sk - ka??'}cy d??ugo je- 
szcze na siebie czeka?? port w Gdyni, sk??o- 
ni??y rz'}d polski do szukania wyj??cia na 
morze inn'} drog'}, w pierwszym rz??dzie 
przez zaprzyja??ni om! i sprzymierzon
 z 
nami Rumunj'}. 
Polska otrzyma??a na l i p???? roku prawo 
opcji teren??w wolno-c??owych w Braile, 
lub Galacu. 
. Odpowiednie tereny ?? ju?? w obu por- 
tach zarezerwowane. 
. Zar??wno Brai??a jak i Galac pertrakto. 
wa??y ??yczliwie w sprawie naszej umowy 
z r
dem rumu??skim, zach??caj<}c rlo naj- 
szybszego wykonania opcji. . 


ZWIJ
ZEK MIAST A ORGANIZACJA 
HANDLU ZB01;EM. 
Zarz??d zwi??zku miast polskich, rozpatruj??c 
na posiedzeniu w dn, 30 czerwca spraw?? apro- 
wi
a
ji miast powzi??l rezolucj?? nast??puj??cej 
b'escl: 
'-"obec ,ujawniaj??cych si?? tendencji zmono- 
pollzowama handlu zbo??em w r??kach nie- 
licznych koncesjonowanych firm handlu zie- 
miop??odami, kt??re ????daj?? ponadto pomocy 
pa??stwowej w formie przej??cia aparatu pa??- 
stwowego urz??du zbo??owego, sprzeda??y ulgo- 
wej inwentarza tego?? urz??du, stanowi??cego 
maj??tek pa??stwowy, oraz kredytu wekslowego 
w P. K. R. P. do wysoko??ci 800 miljon??w ma- 
rek, d
lej wobec wysuwanych ze strony pro- 
ducent?w 
??da?? ograniczenia imr.0rtu zbo??a z 
zagran!cy l dopuszczenie swobodnego eksportu 
zagramc??. 
.Zarz??
 
w!??zku miast uwa??a za sw??j obo- 
wl??z,ck. Imlem
m wszystkich miast polskich 
zal
zyc energl
zny pIOtest u rz??du, Sejmu i 
ogalu . spo??eczen
twa. ,?olskiego przeciwko tego 
rodzai u tendenCjom l z??daniom. 
Jednocze??ni
 zarz??
 Zwi??zku powo??uje si?? 
na lIchwa??y Zjazdu nuast ma??opolskich i og??l- 
nego zjazdu Zwi??zku miast, odbytego w kwie- 
tniu r. b. w Poznaniu, wypowiadaj??ce si?? za 
wolnym handlem, pod warunkiem jednak stwo- 
rzenia przez rz??d zapasu zbo??a na czas przej- 
??ciowy, bezwzgl??dnego zakazu wywozu ??rod- 
k??w ??ywno??ci za granic?? zapewnienia zarz??- 
dom miast i sp????dzielczym organizacjom spo- 
tywczym u??atwie?? kredytowych i transporto- 
",:ych, przy zakupie zbo??a w kraju lub za gra- 
'.IIc??, oraz rozci??gni??cia nadzoru pa??stwowego 
Ilad p
ywatnym importem zbo??a z zagranicy. 
Zgodme z powy??szym zarz??d Zwi??zku miast 
6t,,:,ier
za, 
e. obec.nie sp
l
ienie s??usznych ????- 
tlan miast l Ich mleszkancow jest zagro??one i 
EW raca si?? do pos????w miejskich z ????daniem 
energicznej obrony ich w Sejmie ustawodaw- 

zym. 
Ponadto zarz??d Zwi??zku zajmowa?? si?? pro- 
jektem stworzenia Komisji arbitra??u zbo??o- 
.
ego, opraCOWaJlym przez organizacje produ- 


cent??w rolnych-Zwi??zek ziemian centralne 
Tuwarzystwo rolnicze. Wed??ug projektu Ko- 
misja, sk??adaj??ca si?? z 6 przedstawicieli pro- 
ducent??w, 3 przedstawicieli firm, zajmuj??cych 
si?? handlem zbo??owym i 5 przedstawicieli kon- 
sument??w, ma notowa?? ceny zbo??a i jego prze- 
twor??w na podstawie informacji o tranzakcjach 
dokonywanych wewn??trz kraju i notowa?? za- 
granicznych gie??d zbo??owych. 
Zarz??d Zwi??zku miast zwa??ywszy na pro- 
jektowany sklad komisji, zapewniaj??cy bez- 
wzgl??dn?? wi??kszo???? przedstawicielom produ- 
cent??w i handluj??cych zbo??em, oraz na dowol- 
ne przyj??cie za jedn?? z podstaw do notowa?? 
cen zbo??a za granic??, uzna?? za niemo??liwe de- 
legowanie swych przedstawicieli do komisji, 
kt??rej sk??ad i organizacja nie daj?? gwarancji 
niezb??dnej bezstronno??ci. 
"Gaz, Warsz." w zwi??zku z powy??sz?? rezo- 
lucj?? pisze co nast??puje: 
Pierwsza cz?????? tych rezolucji realnie spro- 
wadza si?? do wyst??pienia przeciwko pOdj??tym 
przez handlowe zrzeszenia rolnicze staraniom 
o uzyskanie kredytu w Pa??stwowej Kasie Po- 
7yczkowej na organizacj?? handlu zbo??em. 
Zwi??zek miast powtarza przytem bezkrytycznie 
zarzuty o ukrytych d????eniach tych zrzesze?? 
do zmonopolizowania handlu zbo??owego. Wy- 
ja??niali??my ju?? poprzednio, ??e zarzuty te s?? 
najzupelniej zmy??lone, ??e usi??owania handlo- 
wych zrzesze?? rolniczych mog?? w najlepszym 
Jazie doprowadzi?? do z??amania monopolu ??y- 
dowski
go w dziedzinie handlu zbo??em. Sta- 
nowisko Zarz??du Zwi??zku miast niew??tpliwie 
utrudni w znacznym stopniu osi??gni??cie cel??w, 
jakie sopie postawily handlowe organizacje rol- 
nicze i u??atwi handlowi ??ydowskiemu utrzy- 
manie swego uprzywilejowanego stanu posia- 
dania w zakresie handlu zbo??em. Nie odpo- 
wiada to bynajmniej w naszem mniemaniu in- 
tel esom konsument??w, w obronie kt??rych wy- 
st??puje jakoby zwi??zek miast. 
Jeszcze dziwniejsze wra??enie robi?? uchwa??y 
w sprawie zaprojektowanej przez C. T. Rolnicze 
i Zwi??J.:ek Ziemian Komisji arbitra??u zbo??owego, 
Czy panowie z Zarz??du Miast nie zdaj?? sobie 
sprawy z tego, ??e w zakresie handlu zbo??o- 
wego wytwarzaj?? si?? wr??cz anarchiczne sto- 
sunld, ??e ceny zbo??a w jednych okolicach s?? 
dzisiaj o 200 proc. wy??sze ni?? w innych, ??e w 
zwi??zku z obecnym spadkiem naszej waluty 
spekuacja mo??e doprowadzi?? ceny do wr??cz 
horendalnego poziomu. C. Tow. Rolnicze I 
Zwi??zek Ziemian licz??c si?? z temi niebezpie- 
cze??stwami, chcia??y zapobiedz im w pewnej 
przy1Ycljmniej mierze powo??uj??c do ??ycia Ko- 
misJ?? arbitra??u zbo??owego, kt??raby ustala??a j 
og??asza??a ceny zbo??a, by stworzy?? w ten spo- 
s??b podstaw?? orjentacyjn?? dla zawierania kon- 
traktu kupna i sprzeda??y zbo??a dla calego 
kraju. 
Zwi??zek Miast usuwa si?? a limine od tej 
akcji pod pretekstem, ??e sk??ad' komisji jest nie- 
odpowiedni, ??e produceni zapewnili w niej so- 
bie zupe??n?? przewag??. Pomijaj??c zupe??n?? bez- 
podstawno???? tych zarzut??w zaznaczy?? nale??y, 
??e je??eli sk??ad komisji i projektowane zasady 
jej dzia??alno??ci wydawa??y si?? Zwi??zkowi nie- 
s??uszne, organizacja ta mia??a wsze??k?? mo??no???? 
zaproponowania odpowiednich zmian i popra- 
wek i wycofania si?? w??wczas, o ileby jej pro- 
pozycje nie zostaly przyj??te. Usuwanie si?? od 
wsp????pracy maj??cej na celu wprowadzenie 
pewnego ??adu i porz??dku co w dziedzinach han- 

Iu zbo??em jest zupe??nie niezrozumialem dla 
powa??nej organizacji. 
Wog{>le wydaie si??, ??e Zarz??d Zwi??zku 
miast powzi???? swe uchwa??y nie orjentuj??c si?? 
J1ale??ycie w sytuacji i da?? si?? wprowadzi?? w 
bl??d czynnikom, kt??re albo nie rozumiej?? in- 
teres??w ludno??ci polskiej w miastach. W 
ka??dym razie podobnie lekkomylne i doktry- 
nerskie traktowanie zagadnie?? gospodarczych 
pierwszorz??dnej donios??o??ci nie doda autory- 
tetu i powagi "Zwi??zkomi miast polskich". 


REGLEMENTACJA HANDLU 
ZAGRANICZNEGO. 
Od 1 b. m. wesz??o w ??ycie rozporz??- 
dzenie ministr??w: przemys??u i handlu o- 
raz skarbu w sprawie podwy??szenia 
mno??nika przy pobieraniu op??at celnych. 
Mno??nik ten podwy??szony zosta?? do 150 
dla \Ilszystkich towar??w z wyj??tkiem 
luksusowych, dla kt??rych wynosi?? 
ma 200. 
Od po??owy lipca skasowana zostanie 
reglamentacja towar??w sprowadzanych 
z zagranicy. Og??oszona zostanie lista 
towar??w zakazanych do przywozu (na 
kt??rych import pozwolenia wydawane b??- 
d?? tylko wYJ??tkowo) wszystkie pozo- 
sta??e towary wolno b??dzie sprowadza?? 
bez pozwoleni.a. W zwi??zku z tern ska- 
sowane b??d?? Okr??gowe Urz??dy Przy- 
wozu i Wywozu. 


WYCHOD??TWO SEZONOWE DO AUSTR)I. 
Celem pozyskania nowego rynku pracy dla 
naszYl'h bezrobotnych robotnik??w rolnych roz- 
pocz???? Urz??d Emigracyjny przy Ministerstwie 
Pracy i Opieki Spo??ecznej pertraktacje z rz??- 
dem austrjackim, kt??ry zg??osi?? swego czasu 
zapotrzebowanie na znaczniejsz?? liczb?? robo- 
tnik??w sezonowych, g????wnie do uprawy bura- 
. k??w cukrowych. 
W wyniku tych pertraktacji zosta?? w Krako- 
wie w dn, 24 czerwca b, r., zawarty uk??ad re- 
sortowy mi??dzy Urz??dem Emigracyjnym a 
Zwi??zkowe m Ministerjum Rolnictwa i Le??nic- 
lwa Republiki Austrjackiej. Czas trwania 
_uk??adu JJrzewid.ziany iest na okres dwuletni ti. 


do ko??ca r. 1922, o ile nie zostanie wcz????nej 
przez jedn?? ze stron wypowiedziany, 
Robotnik doros??y otrzymuje 105 kor, austr. 
dziennie. 


BUD:??E r SOWJECKI. 
"EJro!1omiczeskaja ??y????" pisze o stanie fi- 
nansowym guberjni permskiej w roku 1920. Wy- 
datki wynosi??y og????em 7.358 mili. rubli, na po- 
krycie kt??rych wydrukowano odpowiedni?? ilo???? 
pieni??dzy, poniewa?? nie by??o prawie ??adnych 
dochod??w. Lwi?? cz?????? wydatk??w, mianowicie 
3.600 mil. rubli (35.4 proc,) poch??on????y organy 
wy??szej rady gospodarstwa ludowego, komi- 
sarjat wojny 13,4 proc., aprowizacji 12,7 proc., 
o??wiaty 10.3 proc., opieki spo??ecznej 10.2 proc., 
sprawiediwo??ci 0.4 proc. 
Dziennik pisze: gubernja permska mo??e s??u- 
??y?? jako potwierdzenie przyj??tej og??lnie Opl- 
nji, ??e wszystkie kosztorysy na rok 1920 ro- 
bione byly na chybil - trafi??. Zapotrzebowa- 
nia oddzia????w komisarjat??w przekroczy??y pre- ?? 
liminarze bud??etowe o 207 proc. 
WYSTAWA MI??DZYNARODOWA 
W BRAZYLJI. 
W r. 1922, z okazji 100-Ietniej rocznicy nie- 
podleglo??ci Brazylji b??dzie urz??dzona w Rio de 
Janeiro wystawa mi??dzynarodowa. Z wzgl??du 
na mo??liwe w przyszlo??ci i to w bardzo wiel- 
kich rozmiarach stosunki handlowe polsko- 
brazylijskie i na konieczno???? zaznajomienia 
szerszych k???? brazylijskich zar??wno z polskim 
przemyslem jak i z calym rozwojem kultural- 
nym naszego kraju, kskazany by??by jaknaj- 
szerszy udzia?? naszych sfer handlowych i 
przemys??owych w powy??szej wystawie. Jest 
rzecz?? charakterystyczn??, ??e Czesi zaintereso- 
wali si?? wystaw?? gor??co i rZ??d czesko-s??owacki 
zadek??arowa?? ju?? sw??j oficjalny w niej udzia??. 
W??r??d wystawc??w nie zbraknie r??wnie?? przed- 
stawicieli przemys??u japo??skiego. 


Wiadomo??ci drobne. 
Spadek walut zagranicznych trwa?? do???? dlu- 
go. Dopiero w ostatniej chwili nadesz??y wia- 
domo??ci z zagranicy o pewnej zwy??ce, CD 
czarna gie??da warszawska wykorzysta??a zaraz 
w nies??ychanie tendencyjny spos??b, "Jud" 
t??umaczy to w takich s??owach: W Warszawie 
ci. co kupili walut?? zagraniczn?? po wysokich 
cenach, nie maj?? ch??ci teraz pozby?? si?? ze 
strat??, a przeto skoro tylko si?? dowiaduj??, ??e 
kurs gdzie?? si?? podni??s??, usiluj?? ju?? ????da?? o 
wiele wi??cej". 
(:

tiiic notowanIa fili nreurz??ciovvej gTe??{1Zre 
warszawskiej by??y nast??puj??ce: Marki niemiec- 
kie - 21 - 24,50 - 25 - 23,50, Dolary 
1400 - 1450 - 1500 - 1800 - 1675 - 1660, 
Franki - 110 - 127 - 150 - 140 - 137. 
blnty - 5300 - 5800 - 6500 - 7000 - 
6600. Korony nieostemplowane - 4. Korony 
wiede??skie - 2.20. Ruble carskie - 2.40. 
Ruble z??ote - 630 - 800 - 700. 
P01;YCZKA ODRODZENIA. 
stan w dniu 31 czerwca 1921 r. 
Stan 31 maja Sprzedano Wypad 
1921 r. wed??. pD??yczki odr. na l ID. 
dzielnic za mk. poL m
 
Kr, Polski 5 085 999 000 401 ,74 
Ma??opolska 1 293 445900 161.08 
b. Dz. prus ka 2247748200 754,28 
Razem 8627193100 1317,10 
4% P01;YCZKA PREMJOW A. 
Og??lny wp??yw ze sprzeda??y do dnia 31 
czerwca 1921 r. - 1475061147 i 97 fen. 
W dniu dzisiejszym przedlo??one b??d?? sejmo- 
wej Komisji skarbowo-bud??etowej trzy nast??- 
puj??ce rozporz??dzenia Ministra Skarbu: 
l) o wypuszczeniu 3 procentowej renty pa??- 
stwowej r. 1921; 
2) o poborze pierwszej raty wewn??trznej po- 
;:yczki przymusowej; 
3) (I rozk??adzie wewn??trznej przymusowej 
po??yczki pallstwowej. 


Bank Meyer & Gelhorn w Gda??sku przeszed?? 
z dniem l-go lipca b, r. z aktywami i pasy- 
wami na w??asno???? Dresdener Bank w Gda??sku, 
Byli w??a??ciciele banku Meyer &: Gelhorn wcho- 
dz?? do zarz??du i rady nadzorczej Dresdener 
Eank, 


Ceny hurtowne w Gda??sku. 
Notowania firmy Lambert iKrzysiak 
w Gda??sku. 
8. VII. 1921. 


T??uszcze: wykazuj?? tendenci?? zwy??kow?? mimo 
braku popytu i nagromadzenia znacznych zapas??w 
w Gda??sku. 
Notujemv T??USZCZ ja- 
dalny DENOF A ... 
SMALEC amer}ka??ski 
S??ONIN?? ameryka??sk?? 
M??k?? ameryka??sk?? notu- 
jemy {fatunek PATENT. Dol. 1V.2O za 100 kg- 
First Clear z za??adowaniem cif Gd. 
z Amervki. . . . . . 
Natomiast w Gda??sku mo- 
??na naby?? loko First Ctear " 9.00" " 
Ry??. Z powodu posuchy i nieurodza:u w Ind:ach 
wstrzymano wydawanie licencyj eksportowych, 
wskutek czego ceny szczeg??lniej na Burm??, po- 
sz??y bardzo wg??r??. 
Notujemy BURM?? nowego 
zbioru . . . . 
SA!GON I nowego zbioru 
z dost. pr.. . . . . . 
z za??adowaniem w lipcu . 
Pny ??ywym popycie i bra- 
ku towar??w. 


Rmk, 18 CO za kg 
" 23.50 .. 
II 19.10 " 


" 


9.40 " 


Rmk. 5.60 :za kg 
fi 5.10 . 
.. 5.00 . 


Rynek pieni????nyo 
Kurs marki polskiei. 
W Gda??sku. Kurs marki polskiej nie ulegl 
v.T;:ora; powa??niejszej zmianie. rynek wyka- 
zll
e tendencj?? spokojn??, Notowano 4,30 do 
4,40, 
\V ncrl??nie placono za mark?? polsk?? 4,30. 
Dewi7Y za gr. w Gda??sku wykaza??y wczoraj 
tendtncj?? nieco mocniejsz??. Dolary 75%-76, 
funty 
J.g. 27f)-280; Holandja 2470; Pary?? 602: 
Szwajcarja 1275. 


Dewizy zagr. w \Varszawie z dnia 8. VII 


Got??wka Czeki 
i??"""no I 0'8("ono i??-d3no I p
3.eono 
N. York l dol. 1875 1 1815 
Pal-Y?? lEr 151 148 
Berno 1 Er. 
Berlin 1 rok. 
I 2-S.00 25,00 23.tO 
Londyn t ft. .zt I I b9.00 68.25 
Bruksela 1 fr. 
Wiede?? 1 kor. 2.50 - 


Ruble carskie (100) 
Ruble carskie (500) 
Ruble dumskie (250) 
Ruble dumskie (1000) 


Dewizy zagr. w Berlinie z dnia 8. VII. 


????dano I p??acono 
Londyn 1 ft. szt. 28 1 ,05 
8
.45 
Pary?? 100 frank. 60165 60r..)5 
Bruksela 100 frank. 5926.) 591.40 
Nowy jork 1 dolar 75,58 7542 
Amsterdam 100 guM. 2472 5(1 2467.'0 
Christ' ania 100 koron H 63,JC L6f 90 
Kopenhaga IOC koron 1256 JO 1253-70 
Sztokhoim 100 koron 1643 65 16-l( .:
5 
Rzym 100 lirow ::62.<,0 30210 
Berno 1,)J frank, 1219 3 1266,70 
Wiede?? 10LJ koron 11.12 .L8 
Pra
a 100 koron tcO.65 10 .35 
J3ud
peszt 100 koron 2J.1
 2rs.U7 


Papiery war??o??tiru w '2 i ak??Jp:o 


Pozna??, 8. VII. 1921 (PAT). r,j'otowan:a '
Iddv 
pozna??skiej. Oficjalne ob;asnieme mu' i. I??: I--i-0pyt. 
o-ofiarowano +-obrot.:.w dokon3 ). 


I 
w. I ?? JW. 
o,t..tn c DrL
,.osL 


Papiery proeentowe I obliJ1c.e: 
3 1 12% Poz. Listy Zast. bcz lit. i lit c. 
4??10 Poz. Listy Zast. lit. d, e i nowe 
4??10 owe Poz. Listy Zas?? ze sI. pOI 
4??10 we Pozn. Listy Prowincj...... 
5 1 12% Ob??. li. Cegielskiego...... 
Akcje bankowe i przemyslowe: 
Bank Zwi??zku VIII emisj............ 
Bank Zwi??zku IX emisji ............ 
B,mk Zwi??zku emisji I-VIII... ...... 
Bank Dyskontowy w Bydgoszczy 
Kwilecki i Potocki..................... 
Bank Ziemski........................... 
Patria ... ................................. 
Cegielski od l-ej do VI emisji ... 
Cegielski VII emisja.................. 
Centrala Sk??r ........................ 
Kilman (Luba??) ........................ 
Dr. Roman . May
....................... 
Barc.??cowski I-IV..................... 
.. V........................ 
Pozn. S-ka Drzewna ............... 
C. Hartwig IV emisji ............... 
Hurtownia Zwi??zkowa ............... 
W????kno ...... ........................... 


Gie??da nleof??cjalna. 
Papiery procentowe: 
4 1 /2 % polsk. listy z"s?? niest. ... 
Akcje bankowe: 
Bank Zjednoczenie .................. 
Bank Centra nv........................ 
Bank Przemys??owc??w.........,..... 
. 


Pozna??ski Bank Ziemian ............ 
Pols
. Bank Kom. II em. ......... 
Akcje cilemi;Jzne: 
Hurtownia dro
erYJna ............... 
Wytw??rn. Chem. bezprawadokupu 


Akcje 
rzemys??u drzewnego: 
Wytw??rnia Drzewna Wronki ...... 
Mc. Tow. Wis??a ..................... 
Akcje przemys??u matalurgic.::neno: 
Arcona ......... ............ ...... ...... 
Brzeski Auto ........................... 
Fabr. Wag. Ostrowo ............... 
Wytw??rnia Masz. M??y??sk. ......... 
Herzfeld- Wiktoriu9 ............ ...... 


Wencki ........................... ...... 


O??ent... ................................. 


25"+p 
:29.+ 
15C+o 
260+ O 
25 + 
270- 
490+ p 185+ p 
- 612+p 
410+ 395+ 
270+ p 260- 
650 
530+ o 520 +p 
585+ O 585-tp 
215+ p 
190 
1525+ 1:115+ 
170+ p 


290+ o "85- 
290+ o 285+ o 
I . 


210+ p 
265- 275- 
L6{}.j- P 26U+ p 


165+ o lGO-j-c 
360- 
395+ o 
4CQ- 365- 
4L5+ p 'iOO+p 
200+ o 


Sarmatia .................. ......... ... ... 430+ p 430+ p 


Akcje przemys??u w????knistego: 
B??awat Polski ......................... 
Dom konfekcv;ny ..................... 
Tkanina .................. ............... 
Akcje r??2ne: 
Centra\a Rolnik??w ................... \ - 
Papiernia w Bydgoszczy............ 245+p 
24(J+p 
T. R I. ................................. 205+ 
Kabel ......... ...... ......... ............ 
Pneumatyk .............................. 


" 


W????kno .............................. '.. 
I. R. I. ................................. 
Uowd Wielkopolski .................. 


342+ 


16_- 
175+ p 
170+ 


245- 
245+ Q 
170+ q 
165- 
175+ p 
lbS+p
		

/Image00727.djvu

			GAlETA GDAN
"K
.' 

 - - -'- ----
----- ----'_--.----- 

 polityki zagranicznej' I '. . Kome

a pro
es??w wojennych. 
Lipsk, 8 bpca. (EL) DZIs rozpocz,!?? $I?? ) lecz odjechali wraz z ??wiadkami francu- 
JAK NIEMCY MY??L
 O DOTRZYMA- w Lipsku. 8 proces przeciwko zbrodnia- I Skimi. 
NIU TRAKT A TU WERSALSKIEGOI rzom wOJennym, wytoczony komendanto- 
. . .. wi brygady w Kassel, gen. porucznikowi 
Gab,ll
et dra 
Irtb
 p
zy kazd
J sPD: von Schak i przeciw dawniejszemu ??to-- 
sobn,os
1 po
kresla, ze N
emcy lo
alme l mendantowi obozu je??c??w Niederwehren 
Uczc
wle, mysl
 dot
zymac wszelkIch zo- przy Kassel, gen. majorowi Trusce, kt??ry 
bO
I,!zan, wyp??Y:"aJ
cych z traktatu po- pod??ug francuskiej listy maj
cych by?? wy- 
ko]o
eg? S
 to ]
dnak s??owa tylko, cZY- danymi spowodowa?? ??mier?? 3.000 je??c??w 
ny mowl
 o czem mnem. przez organizowanie rozpowszechnienia 
Dnia 20 maja br. Niemcy zawar??y w duru plamistego. 
Peldnie traktat pokojowy z Chinami. Rz
d 
chi??ski, pragn,!c zapewni?? sobie wszyst- Z powo(fu ??miesznego przebie g u pro- 
kie prawa, p??yn
ce z traktatu wersalskie- , 
go, za??,!da?? na razie od Niemiec uznania cesowozbrodnie wojenne ??1'a5t
pi??o od- 
ca??o??ci tego traktatu. W odpowiedzi na I wo??anie francuskiej komisji kontrolujl!cej 
powy??sze 
danie pe??nomocnik niemiecki I w Lipsku i przedstawiciele francji nie bra- 
wystosowa?? not??, w kt??rej mi??dzy innemi ?? li dzi?? udzia??u w rozprawach lipskich, 
powiedziano: "Zgodnie z in
tr
kcjami Metro p olita komunist ?? ? 
swego rz??du, mam zaszczyt oswladczy?? ?? 
'pon
wnief ??
 rZ'!d ni
iecki nie mo??e po- Bia??ystok, 8 lipca. (EE.) W dniu 7 bm. ?? ko makulatur?? dla sklep6w kolonjalnych. 
nowl?? ??g6tI1e
() J!Z
!..?? trak.tatu wersal- w??adze bezpiecze??stwa skonfiskowa??y Nale??y przypuszcza?? jednak, ??e jest to 
??kiego, albowiem .p
obny akt zaWiera??- I trap sport zagranicznych gazet komuni- I jedynie zwyk??y spos??b kolportowania bi- 
by w soble przy]??cle dobJ;'owo
 tego stycznych o Wadze 2 tysi??cy kg. Transport bu??y bolszewickiej. Dowodzi tego, ??e ga- 
traktatu przez rz
d niemiecki, czyli nara- ten zakupi??y - jak stwierdzono - firmy zet y Zl;ajdowa??y si?? w opaskach, na kt??- 
zi??by spraw?? p????niejszej rewizji traktatu". Stusking i Holender w Bia??ymstoku dla rych wypisane by??y adresy ca??ego szeregu 
.Niech czytelnicy zech
 uwa??nie zapa- firmy Bonzowski, Nowogrodzki i Sp????ka, wybitnych osobisto??ci, mi??dzy innemi me- 
mJ??ta?? te o??wiadczenia. przez filj?? polskiego Uoydu rzekomo ja- tropolity Szeptyckiego. 
Stwierdzaj
 one w spos??b najzupe??niej 
urz??dowy, ??e rz
d niemiecki poczytuje POSIEDZENIE KOMISJI SKARBOWEJ. 
traktat wersalski za umow?? sobie narzu- 
con,!. akceptowan
 jedynie na razie pod Warszawa, 7 lipca. (EE.) Na dzisiej- 
naciskiem okoliczno??ci i nadaj

 si?? do szem posiedzeniu komisji skarbowo-bu- 
rewizji. d??etowej przed??o??one zosta??y nast??puj??ce 
Wymieniona nota nie jest ??adn
 taje- rozporz??dzenia ministra skarbu: l) O 
mnic
 dyplomatyczn??. Mo??na j
 ??atwo od- wypuszczeniu z kontyngentowej r??ki 
nale???? w zbiorze dokument??w, do???czo- pa??stwa roku gospodarczego 1921; 
nych do z??o??onego w parlamencie berli??- 2) o rozk??adzie wewn??trznej przymuso- 
skim projektu traktatu z Chinami, a cyto- wej po??yczki pa??stwowej; 3) o pobie- 
wa h . raniu poszczeg??lnych rat wewn??trzne j . 
nyc ju?? cz????ciowo w prasIe niemiec- SPRAWY POLSKO - LITEWSKIE. 
kiej, ?? po??yczki przymusowej. 
Tak to Niemcy oceniaj
 swe zobowi,!- PROjEKT UK??ADU Z LlTW 
 Kowno. (EE.) Na posiedzeniu Sejmu 
zania i to Niemcy niby nowe, pokojowe, I . . . z dnia 6 lipca zdawa?? Galwanauskas 
lojallle i gr.lechy przesz??o??ci oplakujace. ",ar
zawa. (EE.) .MI!1lsters.t
o spraw spraw?? 7. dzia??alno??ci swojej na ostatniej 
CM. dopiero m??wi?? o Niemcach starych, zagral11cznych. komumkuje: Ml
lsterstwo sesji Rady Ligi Narod??w, na kt??rej od- 
.....,yli o olbrzymiej wi??kszo??ci narodu nie- sp
aw z
gramczny
h. postanowdo pow
- by??a sie znana debata polsko-litewska. 
'niedie g o' ??ac sjJeCjaln?? komIsj?? do opracowama P . . . cI ??y L . g . Narodo ' w przy 
. . t . ?? . .' k ropozYCJe l u lwa I I - 
Gd b t F . d ' ?? . d ma efJa u l przygotowal1la proJe tu S . . . k . ??l 
. Y.y eraz ra
cj
 zgo Zl a SI?? 
rze - uk!adu z Litw ?? biar c za zasad d j??te z05{a??y przez ejm kowlens I og - 
"'('7"""'" n
 os??abienIe nr7"TTIUSU fl Z v cz ,?? ?? po ?? t t R ... ?? k o 
.__ ___, _. _... _ 
 _ r-- J .- _.! - I uwag?? g????wnie projekt Himansa. W n
m. pro es em. owmez c
 a prasa - 
lleg
, .ktory ]
dYOle ma ]a
??s wymow?? .w sHad komisji wejd?? przedstawiciele Mi- wlenska napada .gwa??town
e na 	
			

/Image00728.djvu

			Niedziela, t1nia TO JiDta -T92"r f:. 


- .
_. 
 


Przygotowania powiatu starogardzkie- 
'o do wolnego handlu zbo??em. Na zebra- 
niu rolnik??w powiatu naszego uchwalo- 
no, aby wobec zaprowadzenia wolnego 
l1
ndlu zbo??em zabezpieczy?? wy??ywienie 
mIast i gmin wiejskich, kt??rym w??asna 
produkcja ??yta nie wystarcza na chleb. 
Ma si?? to sta?? w ten spos??b, ??e uchwalo- 
no kontyngent dobrowolny ale honoro- 
wo obGwi??zuj??cy. Ma on w'ynosi?? 2 cen- 
tnary z morgi obsianej ??ytem. ??yto odsta- 
wione zostanie do powiatu po cenach 
targowrc
. Mali rolnicy nie potrzebuj
 
odst
w
ac kontyngent
, kt??ry b??dzie w 
pOWieCIe starogardzkIm wynosi?? razem 
120 tysi??cy centnar??w, gdy?? tyle potrzeba 
na wy??ywienie ludno??ci bezrolnej powiatu 
starogardzkiego. 
. W t
n spos??b zamierzaj?? rolnicy zabez- 
p
eczyc chleb dla swych wsp????powiatow- 
cow na przysz??y rok gospodarczy. 
Za??o??enie Ko??a Zwil!zku ludowo-Naro- 
dowego w. Pog??dkach. Z inicjatywy pp, 
StormowskIego z Tomaszewa i Gda??ca z 
Pog??dek utworzono w Pog??dkach Ko??o 
miejscowe Zwie;!zku Ludowo-Narodowe- 
go. Na razie przyst
pi??o 30 cz??onk??w. 
Przewodnicz
{'ym wybrano p Piotra 
Stormowskiego, sekretarzem p. Czes??awa 
??-
ckiego, skarbnikiem p. J??zefa Gda??ca. 
Na ??awnik??w wybrano pp. J??zefa Mich- 
nowskiego, Wojciecha ??ura i Leona Rap- 
skiego. 
Uchwalono odbywa?? regularne zebra- 
pu??ci??nie dawniejsz?? bibljotek?? miej- 
sk<;!. 
W sprawie filaret??w pomorskich. Ko- 
:mitet filaret??w pomorskich donosi nam, 
: i?? nast
pi??o porozumienie si?? z komitetem 
'uczni??w gimnazjum toru??skiego podo- 
bnie jak to s-i?? sta??o poprzednio 
no??nie 
do akademickiego komitetu pozna??skiego. 

 spomniany komitet toru??ski pod opiek
 
pp. pro??. Tynca i Kowalenki, odst??puj
c 
nam zebrane ju?? przez siebie dane, ofia- 
ruje swoj
 wsp????prac?? w opracowaniu i 
przygotowaniu nap??ywaj
cego do nas 
materja??u i wy??le do naszego komitetu 
swego reprezentanta. 
Wobec tego prosimy uprzejmie wszyst- 
,kic
 b. filaret??w, a??eby wed??ug poprze- 
dmo og??oszonych kwestjonarjuszy infor- 
macje swoje nam przes??ali (adres: radca 
Karnowski, Toru??, gmach W ojew??dz- 
twa), o ile ju?? ich nie przes??ali do jednego 
z powy??ej wspomnianych komitet??w. 
"- Na prac?? do Francji. "Pielgrzym" do- 
nosi, i?? w tych dniach wyjecha??o z Osia 
oko??o 40 ch??op??w do Francji na robot??. 
Na dworzec odprowadzi??y wyje??d??aj
- 
eycb ??0!1
 i krewni, ??egnaj
c z ??
 w oku 
w nadzIel, ??e da B??g po pewnym czasie 
zoba,cz
 
i?? .zn??w. Wielu z nich, znaj
c 
zawod gormtzy. ;rg??os ??o si?? do pracy 
g??rniczej, daj	
			

/Image00729.djvu

			;:) irena o 
 f'lf. 1 :>0. 


Vesta. Dnia 30 czerwca br. odbylo si?? roczne 
walpc zcbranie "Vesty" Banku Wzajemnych 
Ubezpiecze?? w Poznaniu. Obradom przewodni- 
cL.V?? p. dr. Rzepnikowski, sprawozdanie z czyn- 
no??ci zdawa?? p, dr. M. Glowacki. W przem??wie- 
lIiu swem zwro??cil sprawozdawca uwag?? na tru- 
dpo??ci, jakie powsta??y dla towarzystw ??ycio- 
wych, a mimo to uzyskano tak znaczn?? ilo???? 

llbepiccze??, ??e ostateczny wynik przewy??szyi 
. r.ajfnnielsze ocz
'kiwania. Ubezpiecze?? ??ycio- 
,wych i ludowych zawarto 11 573 na sum?? 
'M. 154 miljon??w (wobec 2430,- na M. 23 
miljon??w w roku poprzednim), og??lny za?? stan 
ubezpiecze?? podni??sl si?? z M. 53 miljon??w na 
199 miljon??w. Zawarto razem 6841.- ubez- 
piecze n z premj?? przesz??o M. 3 miljon??w. 
Zysk z wszystkich dzial??w wynosi: M. 
,5/35 CI49,30, co umo??liwi wydzielenie ubezpie- 
czonym w dziale ??yciowym i ludowym dywi- 
\lendy czyli zwrotu w dotychczasowej wyso- 
kO??Ci t. j. 14% od skladki taryfowej. Po wy- 
sluchaniu obszernego sprawozdania zebrani 
przyj??li jednog??o??nie bilans, rachunek zysk??w i 
proponowany podzia?? zysku i udzielili pokwi- 
,tcwania Radzie Nadzorczej i Zarz??dowi, Do 
Rady Nadzorczej wybrano ponownie p. Edwar- 
da Potworowskiego z Goli i jako nowych cz??on- 
k??w pp, Edwarda Grabskiego z Bieganowu i 
Wojciecha Ko??antego z Bytomia. 
( Tego samego dnia odby??o si?? w powy??ej wy- 
'mienionej sali o godz. 5 i p??l pierwsze walne 
zebranie "V esty" Towarzystwa Wzajemnych 
Ubezpiecze?? od ognia i gradobicia w Poznaniu 
.pod przewodnictwem Dr. Rzepnikowskiego. 
Skladek zebrano w dziale ogniowym Mk. 
5 559 169,-. W obec nadzwyczaj niskiego sto- 
sunku palno??ci do zebranych sk??adek w okresie 
,sprawozdawczym mog??o towarzystwo z bie- 
'????cych dochod??w pokry?? wszelkie koszty or- 
'ganizacyjne dzialu ogniowego, nie naruszaj??c 
nawet hmduszu organizacyjnego. Z operacji 
osi??gr:i??to M. 342148,72 czystego zysku, co 
. umo??liwi od??o??enie powa??nego funduszu dywi- 
dendowego dla ubezpieczonych cz??onk??w. Po 
w.r
??llchaniu referat??w udzie??ono pokwitowania 
Radzie Nadzorczej i Zarz??dowi. 


Z Polski i ze ??CiJiatu. 


Przeciw strojom z plor. Ustawa, za- 
brani Wszel
ie 

 \4. reperat!e 


 
 c,,() WI w??asnych WBrrnBlatL 
\\,\ '1.b'1.
' Plerw.ze Polskie 
"\:e\e\o{\ Pnedsiebiorstwo hlsh!8tyine. 


Nle	
			

/Image00730.djvu

			TNreaZiela;-'d11"faIO Jipca 19m:- 
1----- ---,--, ----,---- - - --,--- - -'- -- --- ,- --, 

 

mm
:m
li
rl=i::=::""
3IiIIlI:mllmmlmmmOOlmB
::m
]I.: 
 R0V!e.I'Y S
pze
a?? 
rzewa 
:; == BAnK UAnULOtO?? PDZ ' nA . ftlU - , Oponv I weze 
= = , , , _ [ f. 1 ?? d . '1' fo' 
nia t6-go lipca r. .
. od,b??dzi
 si?? w Dyr
kcji Las??w Pa
stwowych 

 = I." lM! S [:I owe I przyn.. elBl CJ w G
anskuJ Neug;a
en 27 pokoJ 5. hcytacja drze....a uzytkowego (d??w:yc) z na- 

 W _ NaJw??
szy sk??acll st??puj??cych nadlesmctw: 
:-=; _ = Nal??ai??sze ee.y- 

 
 TOW. "KC. =-_::: Erstes Danziger t. Nadle??nictwo WEJHEROWO. 
- 
 Oddz - .al Gda.??isl'll - 
=, Fahrrad-Haus okr??g' ochronny Lw:i!l0 oddz. 42=136 sztuk d??b??w ze 106.95 m: III-V kl. 
==: ==== R ..... I & H Id I h .. ,. K??pmo.. 176 = 116.. .. .. 111.84 JII1 I-V OJ 

 =,...
 e enre c K ' 176 1 6 3 
=-= 
.; Bre'tg8&se 56. (1055" " ??pmo II = 2 II sosen .. 236,18 1'1 I-IV II 
E _ =" _ --' Grosse Wollwebergasse Nr. 27 _ -= 2. Nadle??nictwo MIRACH O WO. 

 Poszukuj?? od 1.8.21. porz??dnej 

;;:; Kapita?? zak??adorov I rezerflJObJV oko??o 260000000 marek. g-g 
Oj:!:i:i:,cel-= oIa??gochronnyStaniszewo oddz.l05a= 50sztuksosenze102.09m 3 I-IIkL 

 -== ;:' = Klara L1sl6ska, II II Bo??skahuta II 202a... 256" .... 245.20 m S I-IV II 
_ Rok za??o??enia 1873 Adres telegr. "Poznabank" -
 Wrz....ez. K...tsnienwel/' 5.. II .. Bo??skahu??a II 161c... 244 II II.' 434.81 m 3 I-II .. 

 
 T e l e f o n y Nr. 967 i 5446 
 
 k ?? ?? II II Kamienna G??ra ,. 227b "" 126" ,. II 251,21 m 3 I-II .. 

 
 ;.---= n I 
 1J11 
 U Termin rozpoczn
e, si?? o godzinie lO-tej przedpo??. Warun1c:i sprzeda??y 
_ : : _ _ = = --= Instvtuda centralna w :00
:

:.y
maf!. Wolno??ci Nr. 8/9. _ 
 _ _ ri U U 
;:;
:jn; w {
:
:v Pa??stwowych w Gda??s
: 
- p i przedwst??unVch wia- 
- omorze: . Grudzi??dz, Starogard. - domo??ci mog?? panie i pa- 

 Wiell,opolska: Inowroc??aw, Leszno, Ostr??w, Zb??szy??, Pozna?? - 
 nowie ka??d. stanu zarobi?? 
-:::..: Stary Rynek - Bydgoszcz, 1'\. Stadthllgen. T. A. 
 d I 
g 
 G6rny Sl??sk: Bytom. Jl'\ys??o,-"ice. Tarnowskicz G??ry. Zabrze. 

 U O 
Kr61estwo PoJskle: Warszawa, ????d??. pieniedzv ,
 
Ma??o
olska: L\ll??w, Krak??w, Przemy??l, Sanok, Borys??aw, Dc::bica. przez bajecznie??atw??czvn- 
fi"' Jaros??aw, Stanis??aw??,-". Drohobycz. Sniaty??. no????. Napiszcie jeszcze ' hO 
dzi??, do????czaj??c porto na ,
 
JI'\. Stadthagen. A. G. odpowied??. Wzory i pro- 
spekty nadsy??a P. Siggelkow. 
Sibo Haus. Hamburg 4, Kieier- 
strs8S8 94. (1159 


Za??atwia wszelkie transakcje bankowe 
oprocento,-"uje depozyty w mk. niem. za ,-"ypowiedz. natychmiastowem po 3% 
Ol miesi
cznem., 3 1 /2??/ 0 
kwartalnem .. 4??10 
,. ., p????rocznem ,. 4 1 12 ??/0 
.. .. rocznem .. 50/0 -: 
Przy wi
kszych W p ??atach i na rachunki bie????ce P od??u" umow y . 
-- 1173 5 =--:: 

, ...... . ...IIIHlr....lilllillllll..ll1l lllf 11il 11I 'III / Ii , ' II ' 1 1I 1111111111 ' 11 ' 11 1111111 1, '1'111111 ??lllIl llll 'l l iil l ' I ' , 'I ! II:I II I III IiI I '!' 1l i l l' III ' , !IIIII I III I ' I 'lpl l lilili??llUIllIlIliI!??l1l1ll111l.UI !1 !U1I 
 
[
 III '111 I I II' 1 1 1111111 ?? 1111 !.I. II III 'JUlII!. IlIlIi'j'm!I!I'rl":' Ii! ,I l!?? I. II hll. i. ??!l11 III III!I: luJ 1'11 !ILlllrl,.II!II,lIllIlIlIlIlunft .mll (??) J 


r 


Berlia: 


" 


., 


bruzv olejne 
wspania??e tematy 
r l' I. h 
pejsarz. morsk v\ e n l r I c a 
H. fSellingr??tha 
Th. Urtnowskiego 


tudzie?? 


monachijskich i berli??skich 
artyst??w 


sprzed1lj?? po szczeg??lnie tanich 


cenach uprzYIDilejoCJJonych 
Ma??e obraz, olej. ju?? od 100 M. 
Prosz?? obejrze?? moje okna wystawowe I II 
lJouis Schroder 
Magazyn artys
cz
y 
Gr. Scharmachergasse 3. 
1177 


Pomorsba lIurtoronla 
??1anufaktur?? I??. Szulca 
w Chojnicach, (PomorLe) 
'OL Gimnazjalna 
Gmach ..Hotel Priebe" 
Sbzynk?? pOcztOWll S6 Telefon Nr. 20 
poleca si?? ??askawej pami??ci Panom kupcom, 
ie ak??ad zawsze suto zaopatrzony 
we .zy.We artyku??y. (1189 
Z powaianiem 


H. Szulc. 
..".....,..............,.....................,...,............................... 


t 


GAZETA GDANSKA 


Dflewo opal., to??, 


kupuie w kBid
1 ilo??c! pros,,
 
o nai??anie' skalkulowane ofem. 
 .I, 
transport m??. od sb,ch ladowania. 
z wagonu. poda?? dokladnv ter- 
m;n do_tawv, (1077 
KurtSchefiler'. Te",ew. 


" 


c . 


=...........
.................= 
i Jan Ma;ewski i 
= Mistrz Dekarski : 
= Gda??sk, 1ischlergasse nr. 49 I 
. II 
II poleca Bl?? do wlJkonlJwania = 
. wszelkich nowl/ch i starl/ch . 
.. rob??t dekarskich. krycia dach??w . 

 k " d h . k ?? 
I!!I pap??. tup lem I ac ow ??. &I . 
II . 
 'IIIIIII:III"IIIIII
IIIIIIIII!!IIIIIII'llIIlIllIlIImnllllllllllllll1llll1l1ll1l1li!I"1II1I11I1??I'lIl??Illl??Illllllllllrllllll'!;IIIIII!IIIIIIII!IIIIII"illllllllll
 
R Naprawy. 220 = 
r-; 
1......!l'I.....IID...IIIIIII.......n..: I?? Ilustrowany Przewodnik 
_ IIlIlt'IIIIIIIIUlWI}I'!:??llliilllilllllllllllllllll'!lIIlIlIIilll po 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUll??I!??U'II!!IIlIlIlI!lIIlIIlIIliIIiHIII 
Suchy Torf ....= 
 W. M. Gda??sku i okolicy 
zawierai??cy wysok?? cieplot, (1090 ! = _ ??-- do nabycia we wszystkich ksi??garniach. .... 
Drzewo opa??OW$ _ Sk??ad g????wny: ..Gda??skie Biuro Og??osze??" i "Der Osten". Gda??sk 
r??bane twarde I suche dostarcza _bole, tlV'.io i .umlean??e 
 L Id 15. 1204 
 
Otto Kllngbeil a Co",- 
??sk PoggoDp??ubl 35 :=: ani:enmar . 
__ C&ytebdkom .Gaa:ety Gda:??.klej.. S 0'0 .,..babl. 
hll!llllllllllllllillil1JlIlllilUIlIlIllIlUlIIUIlJ
mIlUlIlIUIIIUll??III1II11I11I1I1I11I1IWIllIUIllIlIllUIllIllIlIl1111111111111111 II  - ne 
 


 4"" I?? 
 q
,; 

 
, V.A... c?
 


 
 Gda??sk ...
 cr
v 

 "*'" 
 lIJiII mllwJ J.'n lbinBIBI!I U. HeIlIDi/1I!I 
 
O 
 F i I je: Wyboru, Hango, Abo, Raurno I Rewel. 

 Spedycja, przedsi??biorstwo i po??re- ?? 
dnictwo okr??towe 
Ajentura frachtowa, ubezpieczeniowa, od. 
szkodowabiowa 
Za??atwianie spraw hawarji. 


Po????czenie parowcami I L 


Nowy Jork-Gda??sk 


I z powrotelDo 
Telefon: 5183, 5184 i 1169. 
Adres telegraficzny: .,Johnurminen. Danzig". 
Biura. GDANSK, VorstiidHscher Grahen Nr. 44 
i N O W Y P O R T, Wolterstra_e Nr. 3. 


1172 ..
 ... 


f:!::O::::O::::O::::(:::::O::::O::::O::::O::::O::::(:::::0::;::0::::(:::::;::::::;::::::(:::::'::::::;::::::0::::(:::::(:::::O::f::i 
;. 
D
??l i Ira[! malar

i
 

.: 
w Bracia Geodzierscy, Gda??sk I
 - 
H 9 Burgstrasse 19 b. I H 
;::;::{:::::{:.::::.:::::::{:-::::-::::::;;)::::{:::::(:-::::
::-::::{:-::::{::::::-:::::::(:-::::r:-::::(:-::::(:::::
::-::::-:}::::(:-::::c.::::(:::::
::::;::: 


wykonuj?? 


1j74 


Strona 7 \SI Nr. ISO. 


u??ut
BWI] orzez liluta[jg. 


'ollkie Biuro 
g??oue?? ..Kekorf 


po??redniczy w kupnie i sprze- 
da??y maj ??tk??w, dom??w itd. 


:. 


oraz przyjmuje 
og??oszenia do wszystkich dziennik??w polskich. 
TORUN, Park Wiktorji, tel. 143. 


(1168 


.. 


...,.. , ' 
"- 
. 


, . 
-  .... 


Jedyn,a Winiarnia. Res??
UraCja 1 
I ,.ERMIT GE" I 
II W??osoo cukiernia <@> Koncer! K!lmSiJjsklego 
,II WOJCIECH NAPIERA??A 
III Hundegal!lse 96 95& Telefon Nr. 694 


,. 
:.... --"*': 


.:.., ""',-t'??-- 


. , 
, , 


I 
:.  , 


, ,- 


."  


Polsko - Ameryka??skie Towarzystwo Transportowe 
al tine 
z g????wn?? siedzib?? w Warszawie, Nowy Swia?? 36 
- 
uruchamia w lipcu r. bs 
linj?? transportow?? automobilami 
ci????arowymi z Gda??ska do Polski, 
Towa.,zystwo Pal..Une posiada wy????ezn?? konc
sj?? od Senatu WellI. )Ii" 
Gda??ska i przewozi?? b??dzie wszelkie towary Da liDiach: 
Gda??sk-Warszawa 
Gda??.k-Toru?? 
Gda??sk-Pozna?? 
Gda??sk-????d?? 
Gda??sk-Krak??w 
Gda??.k-Lw??w 
I we w.zy.tkleh innych kierunkach w Poll!lce 
Wszelkie informacje otrzyma?? mo??na w biurze 


1 
.. 


.,. 


Towarzystwo Pa I ati n B, oddzia?? Gda??ski' 
Hundegasse 99, od 9-2giej. 
Adres telegraficzDY: Autopalat- Gda6.k. - Numer tolefOD" 2736. 
(1193) 


I' 


, .' 


- '" 
_r- I ./.  


mJ 


.... 
.- 
. " 
-'\ 


.....- 

, 
 

' - 
,..-.' ......... 
., ??l	
			

/Image00731.djvu

			Pocz??wszy od poniedzia??k
 nadzwyczaj k
rzystna sposobno???? zakupu 
. . 
l ' 
;.
 
J""??,
' trona 8 '" Nr. 15U. 


, , 


.' t" 


'i'" 


..  
"" 


GAZETA ODA
SKA 


l'11iedziela, dnia 10 lipca 1921 r. 


.<,
 


:-
.:r 
 


...< 


na 


I 


" 
. 


. 


.. 
e'. 


... 


'..' -".
 
. ' 0"', . 


.' - 


,ot  
, 


< 

 


'l 


'. - 


??..; 


>". 


konfekcji damskiej i dzieci??cej, kabatk??w sportowych, m aterj i do prania, artyku????w k??pielowych, 
bielizny, gorset??w, trykot??w, artyku????w m??skich, po??czoch, ko??der, firanek, towar??w bawe??nianych. 
\II oddzia??ach tych oddaiemy DO tanich cenach tylko w borowe towar 


'. 


...
 


Urok podr????y i pobytu w Dom WJPraw II 
letnisku wzmaga odpowie- 
dni a wsp????czesny str??j e 
g??rski. turystyczny. nad- . 
i konfek[ji . , 
j 
morski. zdrojowiskowy i 
k??pielowy. w??a??c. Christian Petersen, naro??nik 
r" 
 _'".... 
 . "- .....
 -' j-
 


}'lieszkam oraktl/kuie 
przy S??aromie;skiei Grobli nr. 111. Lpit:tro 
(Altstiidtischer GrabenJ Drzq fJo/zmQrkt 
Dr. Szpilier, (1089 
."ee;alisfa Ul chorobach oczu. UBZII., p,ardla. nosa. 


Dr. med. Pa12ecki 
spec;alisia w chorobach kobiec1Jch 


OTzv;mu/e iak dawnie' DTzcdD0 1 . od tj-11 1 12 l DODO??. od 3-41/2 


T./efon nr, 1911, 


",75 


BeIUlm1tmacoong. 
Aus AnIass der Sportwocbe in Zoppol: werden 
wir am: 
a) Sonntag, den 10. Jun, 
b) Dienstag, ,,12... 
c) Mittwocb, "13.,, 
d) Donnerstag, .. 14. JI 
e) Sonntag, "17.,, 
im Vorortverkehr Danzig-ZoDpot von 
2li'hr nachm. ab nach Bedarf 10 Minuten- 
Verkehr einrichten. 
An den Renntagen (vorstehend a. c und e) halten 
die Zij
e in der Zeit von 12 50 bis ::po tJhr und von 
5 00 bis 7 00 nachm. in beiden Richtung
n am Rennplatz. 
Am Montag. den 11. Juli. Freitag, den 15. Juli 
und Sonnabend. den 16. juli vcrkehren nachmittags 
auch die im Fahrplan mit "S" bezeichneten Zii'!"e. 
Die vordere Hiilfte des Zuges Danzig ab 2 25 (von 
Langfuhr ab 2 52 wird fiir die in Langfuhr und Oliva 
einsteigenden Reisenden freigebalten werden. 
Es empfiehlt sich. die F ahrkarten tunlichst schon 
im Laufe des V ormittags zu kaufen und moglichst 
die vor 2 1 /2 Uhr abfahrenden Ziia-e zu benutzen. 
D a n z i g. im Juli 1921. ?? (1205 
Freisl:adt-E??senbahndirektlon. 


1 , 1 . ''''
'
";d;;;
I;
"'"'D;
;;;i
="'1 . J. , 
O. BO??SMARD NA'tT. . 
:: wlaiciciel: ZYGMUNT BULINSKI :i 
naro??mk Kaszubskiego Rvnku 
T"I,2699 naprzeciw dworca Tel 2899 
............ poleca: __._.e._.... 


A r tyk a ?? y ch.,mle%Do-tarm..c..atyezne 
spec.: artyku??y gumowe :::;:::


:= :. I : ; : r" 
pudry zagraniczne '{>'Z1>b??eale 
\\::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.:::::::::::::::::::::::::::::::: ....::::::


H 


prle
al bar
IO ??ani[
 me
1i 


Urz??dzenia calych mieszka??. iakote?? po. 
iedVlicze meble. Tak??e meble biurowe. 


Elterrnann & CO., Gda??sk 
Fabryka mebli i obi?? 
3. Damm Nr, 2, (433) 3. Damm Nr, 2. 


:::..::::" ":(:::=( ::::::
e:::::::::;.:>:::. '::(.e::(
::::::.:::I::::::??::
:::::
' . 


j'(: 
)( 


K t O nie w:erzy - niech spr??buje! 
"Legionke" 
tyto?? zagraniczny -Virginia- 
"Ba??ka" 
tyto?? do fajki w paczkach po 100 gr. 
a b??dzie p r z e k o n a n " I 
PP. Kupc??w prou'2 2ai??dal; oferty. 
Julian Kr??l, fabryka tabaki 
Gdansk-Wrzeszcz - Bydgoszcz 
(10051 Szoilalna 1-3. :I; 
/(: 
?11 
?( 
;::1.... 
?\ 
?I
 


':.:)=:

)::
:
:C(:::::::::::(::::-:}::::::':::::::??::.);:.:::=:::::r:;:.)=::::: 


. , 


,.. 


,,:;J..... 
.-5 ; 
r' 


J)
.F "'1 


...' 
 L- 
 


>. ,: 
, 


-, 


<' 


". .. f. 


" 


... 


Jopengasse 69. Scharmachergasse 7, 9, Heil. Geistgasse 14/16. 
(1206 
 
,0:->,' e 1 , -
 .'0- -:. ....-<-
ot... "'-.-.., .f 't..i:r E::3 
Kto potrzebuje 
"I??'!!UII;;:IIUlUlI!lIIilIiIIIIIIIIIIUIIII!lIIIIIIII!IIlIlIlIlIIlIlIiII!IIIIIIIIIIIUUIII 
I urz??dzeil b
urowych, 
' I I mas
yn do pisania 
I Itp_ rzeczy, 
I niechaj sie zwroci do 
I 1II1I1IU!lIIlIIlIIlIlIlllIIlilllllllllllllilmillllllldlllllllllllilll!lIIlUIIIIIIII 
Iii DRIIBIKI

D IUJ.U U8Z
DZ
H I P
JRZH8 BIURDWV
H 

 '
 Langenmarkt 15. z ogr. odp. Telefon Nr. 2921 C 
Datemy DajlepllZY tow.... po c..aach b....koukareDcyjDyeh 
Prosimy o odwiedzenie W??asna stolarnia 
m Wla............,;a "" ?? 
i!f Eil E>1)! 
Ir<:t 
 
 


!??ce 


E>:R! 
 
P1 
hJ 


KuN
TLERSPIELE 
"HOTEL DANZIGER HOF" 
Dyrekcja: Alu craURe. Hierownik nrtvsll/tznv fieol
 Tu[
er 


Ossi i Hedi Rndzef:slwn fiedel 


;
Oj;[h; taneczna IU
 fi;D;
';;';;;;?? 
humor\ls??a 
 eksce:ntr. humorvsta 
[harly Arnes Drehera ,qraszki alpejskie 
KJithe i Niki la??ce apaszow 
ANNIE WILKENS SCHULHOFF 
Sybirski kwintet m??ski 
(WallsH;eff, Prof. Erne1!&noff) 


lUB 


..................................................................................... 
. " 
L__I??:
_:__J 


Prosta droga 


iI ",.- 
 . -.-f??.,:
i...':??.."'l.'..P
.,........
:-....
..... -.-' "" 1 
.!,f.)'o.: 'r',!' . j c. ...,z-:!.:;.fi
J;.-: llit..
.hl::.!\...,,
.;, ..tt:!!.t;,. 
?? it:??.:
t$J.;
 . 
...::??
.::
:"
.t't??

.' 
 .J:
f

;;..:-.
..:??:,... j... ti
 
.. '??,. \ ,t .. . '."''.".,-;. >",;;,.... ,.., 
 ??""", ..,,'" .4 
.. 
r..;.,J:"(
" ,.:.-:......:. ....:.
.....

.'.
e ...... .'r."(.
.'
' .., 
.
 
a - (I.:! M .r
''??:.... i.;;':jAw:...J:;:. ol':' ..J,\
.i(';">':'I*" & 
. 11 . ....,.<" .'. ..... ""'
;;;".' 
, -; 
 '
.,.
.. ,.
... 
: 
 \. "':-'..i
"
.7". ",;: -, ".. ...... 'j,.?:......... 
 ...fIi 
- W 
 ,
.':'\;';
. 4...... _"-... .. .??
i..'
S !.
 
- .. . .
.

..) 4! \_r... ... .,.. .. 
 . -4; . 1. 1 ..,... 
ta..f e.....
:. 

 

.....::;J:d
 . -l 
i..
 ., 
 ..??,;."... ""
..... 
..';. '." "...:Wl
. 
 ;;.., ", .;. .,,:
 _ + ? :-- ''''':'1. ";", 
: 
al . t- . 
:"! ,,' J .
 
 ''''
....... ....... t -, 
a.,. e:ij. :.:-:-: 'Y - ...- .
...
..... oJ . -;: ??t" ., 
g v.
 , ;,:
;
 .1. .: ,.... . -.. .; ,!!

...
 ./ .
. "J 
, .. \ '" .,.:..: ,;..,
,.
,.c "iI
:':"'_" . 
 -., .Ji??) J #' 
,:.. . ..2t, 
l
 .:.
....
 /. .. :....,... 
 '\o . e ... .. ??;) ?? . '\ 
-= - ." :-;.;".'::" .:.
:..' .
..;-t,l. . ' " t', J . t ,,} 
- I .;.
::.:'._?\
.!_.
{
:..: .. ... 
 '. 

..,)" ".,??. 
CI Q .t.(..,' .'l'...
...:=.:....:-")
t.. . ,,\'5...;..4;".1'0'" 
';'i 
.o
'
:
}i
'fJ\1 
,a 'lJ:i;y1va 
dd ay.s.zc;;unla 
w??
 
, lor "/d,,Jlan,ycIJ.jak i pa.na.J'TJC1.. 
je.Jt1J) 
" 1dOcu 
 G??:,YJtyi lf'2G 1V
Jaknd1fJt 
, 
ftovA' 0D1IClNA fNf??YKA TCZEW (f(??1) 
Potrzebuj?? 7,ara. lub 15 bm 
rL
....!.I.!.!.!..Y.!.S


"L 


;yID I !pne
awauki 
GDAnSK - SOPOT- ST01PtlOnDE-StlJlnOUJSCIE :: GDAnSK-PI1AtJJA-lIBA(JJA 
:

::::??::w;!l!
 
Nal.zybllz. P.....cz.alo okr'2towe z Niemcami 1 ??ON". Gruba oszoz??dno???? przez unikni??cie nieodzo.nyeh p
 podr????y I"dem wiz paszportowyoh. (pomorz<'1 
Z Gda6l1ka do SwlDo1lj''''a przez Sopot . Stnlpmiinde W ??rody i IOboty I Do Gda??ska ze Swlnoul'c!" przez Stolpmiinde i Sopot w ponied.. czwa.tk, 
do Pila.,. . Llba.,., . . . . . . . . w ??rod z Llba.,. . . . . . . . . . . . w poniedz;alki fi] I!m li!] 
 
 
 [ij 
y zP??lawy...........wcw??orkl 
784) Najszybsze po??"ezenl.z


 :
r.io;: erHn (przez Kr??lewIec). MI [l??oWI . e
 
PoI"""enie kolejowe do poci??l1?? W po??piesznych I osobowyob I Bilety kolejowe I Ekspedyoja paku oku 
w Sw??Do1lj'dn do , z BerlIDa, w biuraeb podr????n
cb Lloyr:Ju i na pok??adzie pa- urz??dowa eksped
oia kolei" na poklad.le a?? . 
w Pi??awie do . z Kr??lewca rowcow t10 R"l??wnvcb mi
i??cowosci Niemiec do stacii ko??cowei biletu 
w GDA??SKA: P??1nocno-memiec!ci Lloyd. oddzial w Gda??sk.. w SrULPMUt:.NDE: F. W. Koepko, I 
1 Hoh.. Tor (p....dlem Odwach g????wny). Tel. 1777 w LlBA WIE: Baltisoh..- Lloyd, Dampf..hiffabrts-Gesellscbaft, Rosenplatz Nr. 11 
B . .Baltrop.. mi??dzvn. hiuro podr????y ?? komunika<'ji T. z KROL EWClJ P 'I ., .1,' LI d. G . I 
".ty G .. T (La BrU) T L 1736 w .; o noono-o.em.e"", oy eneralna ogenCJO w Krolewcu 
Rozldadyjazdy OI:r


 &ruc:
 S
:dtR'r:
:8 . e .Vordere 
ontadt 62 . .. . 
. Adolf y, Rieson. Milchkenneng2..e 25/26. BIUro podrozy Robert Meyboeler. Knetpbohcbe Langlru", 64. 
informacje Centrala ruchu. Stadtgraben 5. w PR.A WI
: P??tnOOBo-memiecki Lloyd, Gen..-alna .lrencjo w Kr??lewcu, Odd.. 
w SOPOT ACH: .Baltropa" mi??dzY"- biuro podr.;.y i komu- bIUrowy w Pilawie 
nikacii T. z ogr. por. Biuro podr????y Robert Mevboeler.. 
- - 


 


fi 
a. 
"'I 
O 
ID., 
.0 
.:. 
1= 
:'7 
..-< 
" 
II .- 
"D II 
..... 
e 

 
II 

 
. 


Najt:aD.sze ??r??d??o towaru tam, gdzie go "'yra- 
biall\' Zaopatru'emy hurtownie w manlJfakture 
po cenach fabrvcznvch. Pl??tna. tyki posc,e'owe. 
oksfordy. szewioty we??n. i kam
arn, na ubrama i 
spodnie.damskie welenki, batysty.blelizna.cbustki. 
po??czochy, nici i inna galanter;a. Ubra'lia i palta 
m??skie. damskie I dziecinne. obuwie poleca 
Chrze??cija??ska Sk??adno Towarowa 
pod firm?? 
"Jarmark ????dzki" 
Broal-??aw Jagoda 
?? ?? d ?? Piotrkowska Nr, 44 
Uwaga 1-sz. pi??tro. 


1130 


Torf prasoooon9 prima 
suchy, znakomitef'o ptunku. !??taIe do !lprzedaiy. ZapytaDla l za. 
m??wienia uprUZII si?? adresowac do 
Torfiarnia Weissfluss 
kautor we Wrz.,..,czu. przy ulicy Kronprlnzenwe
 2. 
Torfwerl< We...(fU.L V"rk.uhsl"Ue Lan
uhrl Telefon 2666. 


(wlasciciel ml.na) katolik, lat 22, 
blondyn. pi??kniej smuk
ej po,ta. 
CI, pragnie nawi??za ?? 'L-orc"iooJt- 
deDc.
 z tn??oot"??-?? :'a
n!=l. od 
18 do 22 lat. ccl("m p??iniejszeRO 
'DBl??e??slwa. O erty do Ekspod. 
G.zety Gda??.k,ej pod nr. 1202. 


R N.lt:??lin
:O=;;;t=:;'1 1 
'..: 7 eletoTt 5787 :..: 

.?? Przedsi??bio.rstwo budowlane f.
 

.! Wl/konanie wszelkich nowl/ch rob??t 
.
 

i jako tei przebudowania, reperac,e. 
.! 
g bicie pali, prac betonowI/ch I ie,- n 
?
 :-....; betonowI/ch i zlemnl/ch. ....... 7 i"i 
;.
 Biaro architektoniczne. Kosztorl1.V 6ezD??aln;e. ;.
 
..:::::.::::::.:
::::.::::::.::::::.::::::.::::::.:::::::::.::::::.::::::.::::::..::::::.::::::-::::::::::;
. 


3743, 


JURKIEt1JICZ & ??1EIER 


I Oskar Rohde & Osrould Diebpll 
iak

;;d;i[J wlai;
-n;

i 
624 (Grund"lnck.makler) 
Gda??.k, Pfefferlltsdl 71. 


T. z o. p. 


Biuro architektoniczne i budowlane 
SOPOT GDANSK 
Wiildchensi< In, Tel.136 Slad??!!"'.ben bJV, Tel,680/345O, 
poleca si?? do wykonywanIa wszel- 
kich prac w zakresie budownictwa 
i architektury wewn??trznei. 
)]1,' 


r elelon 3355 


", 
oy",., 'If.??, 

 


r. II e 


:ir 'op."'" 


lJ1 


' I ' 

 . 
, 
. 
 ' 


r 


'..1. 


. 
. .I r Ok .. ?? 
600 morgowe. Z tego 1SC morgbw dobrel ????kI. aZYJDle. 
w. ob

dzie 
eiherowo 
rzy s7.osie. W 
6b
??u 
ie. sprzedaje si?? odcinki na bluzki i ku- 
m:eckle l 

nJcy. .natyc
mlast do wvd?;??erz??Wte- pony na suknie z materja????w jedwa- 

 IstnIej??cy zywy l martwy mwent"rz musI byc bnych jak tafta, ponge crepe d 
odkupiony. Dobre bud}'nki. Miasto obwodowe w chine'i velo ., f
O: 
oddaleniu okolo 10 km. Zapytania do 1170 Gda?? k ur. 
B hh . & R b ,8 ,uLMaHenbuden32,Ipi??t.front 
orc elm_ osen erg, Otwarte tylko od 9-3. 
Wejherowo. 


z wielkim ogrodem. parkiem i ewentualnie stajniami 
w dobrach. niczamieszka??ych przez wla??ciciela w 
obwodzie Weiherowo. natychmiast do wydzier- 


wienia. Po??o??enie ochronione. w pobli??u las 
i rzeka. szos/\ 10 km. do miasta z gimnazjum. 
Wsp????dzier??awa polowania i rybolostwa. Bli??szych 
in{m;:nacji udzieli 1171 
Bor
heim & Rosenberg, 
Wejherowo.. 


I 
I 


1 


....
 ":.. .... 


..... '