/Image01566.djvu

			Numer 25. 


&, 


Pols??U organ prze- 
Dl7S??owo - handlowy 
- i gospodarczy - 


9' 


\ 


l \ 


r 


-- 


GDANSK. ??roda. dn1a 30 stycznla 1929 r. 


& " 
., 


. ,I 


I Dla W. M. Gda??ska 
Przedp??ata I miesi??cznie z dodatkiem tygodniowym "Go???? z nad Ba??- 
tyku
 odbieraj??c w ekspedycji 2 50 guld. przez listowego w dom 
2.98 guld. przez pos??a??ca 3.09 guldeny. 
Og??oszenia. 12 fen. od wiersza milimetrowego, szeroko??ci 38 mIm. Za 
reklamy od wiersza mIm szer. 67 mIm na stronie w dziale gospodarczym 
60 fen., na 2-giej luh w dalszym tek??cie 50 fen. na pierwszej stronie 75 fen. 
Drobne og??oszenia: s??owo tytu??owe 20 fen. ka??de dalsze 10 fen.. R??ko- 
pis??w nie zwraca si??. - Ekspedycja otwarta bez przerwy od 7-6 popo??. 
Redaktor przyjmuje od 4-5 po po??udniu. 
Konta Bankowe: Bank Zwi??zku Sp????ek Zarobkowych w Gda??sku. 
Postscheckkonto Nr. 2545 - Danzig - Konto czekowe: P. K. O. 207163 - Pozna??. 


Dla Polski 
PrenuzneratB.1 miesi??cznie z dodatkiem tygodniowym "Go???? z nad 
Ba??tyku" przez listowego w dom 3.11 z??. Kwartalnie przez listowego 
w dom ??ub na poczcie 9.33 z??. Pod opask?? do Po??ski miesi??cznie 
e.co z??. Do Ameryki i Niemiec 6.00 gUld. 
Og??oszenia: 20 gr. od wiersza milimetrowego, szeroko??ci 3
 m!m. Za 
reklamy od wiersza mIm szer. 67 mim na stronie prze.d og??oszeDlan
1 50 gr.. 
na 2 lub dalszych stronach w tek??cie 75 gr., na pIerwszej strome 1,-z??. 
Drobne og??oszeni.: s??owo tytu??o",'e 20 gr. ka??de da??sze 10 gr. - R??ko- 
pis??w nie zwraca si??. - W razie przeszk??d w zak??adzie. spowodowa- 
nych si???? wy??sz??, strajk??w lub t. p. wydawnictwo nie odpowiada za do- 
starczenie pism a prenumeratorzy nie maj?? prawa do odszkodowania. 


, 


. 


l' 


f' 


I' 


-?? 


\ .,t 
\??.t ?? ' 
?? : ,I . : l "\1 
'\... 

 
, :::..or 

 7' 
%- -
- -:: 


Pojed. egz. 15 fen. gd. 


W Polsce pojed. egz. 20 gr. 


...e.e..... Z.404 


Administracja i Redakcja: Gda??sk-Danzig, Stadtgraben .6. 


- 


Amanullach ZWYCi????y??? 
drze lotniczej w Peszawar rw Indjach). 
O ile wiadomo, nie otrzyma?? Lawrence 
poc??<'zas swego \ pobytu w lndjach d??u??- 
{-zego urlopu. 
l\1inister spraw za. granicznych Cham- 
lJerlain podkre??li?? zasad?? rz??du angiel- 
skiegu niemieszania si?? do wewn??- 
trznych stosunk??w w Afganistanie. 
Te. 


Posel angiels!d w niebezpiecze??stwie. 
Londyn, 29. t. (tel. w??.) Korespondent 
"Daily Mail" donosi z Lahory o niebez- 
pieczeilstwie. gro????ce m pos??owi angiel- 

kiemu w Kabulu z powodu kl??ski Ha- 
Jnhll l! a ha. I{ol'espondent stwierdza, ??e 
po:>d hral czynny ud7ia?? w akcji prze- 
ci w ...-'\ manuIlahowi. 
Londyn. 29. I. (A W.) Ze wzgl
du na 
chaos jaki panuje w Afganistanie, rz??d 
indyjski zarz??dzi?? zamkni??cie granicy 
mi??dzy Afganistanem a IndjamL 
Londyn
29. I. (A WJ Pose?? afgallski 
w Londynie w dalszym ci??gu komuni- 
kuje si?? jedynie z krelem Amanul1a- 
chem. \Vedlug o<:tatniq.m komunikatu, 
kt??ry wyda??. kdl Amanullach poparty 
przez pot????ne szczepy wyruszy?? na Ka- 
hul. 


Sniegi W ca??ej Europie. 
Lw??w i Wiede?? ??d
i??te od ??W:lata. 
Wiede??, 29. 1. (tel. w??,) Z powodu sil- stacj?? Kawki mi
??zy Kowalewem a 
nych burz i zawiei ??nie??nych, panuj??- Brodnic?? utkn???? po
??g 1322, podobnie 
cych na poludniowym wschodzie i na mi??dzy Brodnic?? a Dzia??dowem poci??g 
pO??udniu Europy dosz??o do ponownych stal w polu 4 godziny. I{omunikacja 
powa??nych przerw w ruchu kolejowym jest szczeg??lnie utrudniona w pobli??u 
i kol owym. Pucka, Czerska, Torunia i Che??mna. 
Na zachodzie Jugo
??awji zawieje s?? Linja pod Zaj??czkowem zosta??a zam- 
tak silne, i?? komunikacja na szosach kni??ta. \V dyrekcji wiIeilskiej ruch 
ca??kowicie przerwana. wstrzymany zosta?? na dw??ch linjach. 
Na po??udniowy dworzec wiedeilski w dyrekcji radomskiej poci??g sta?? pod 
z powodu zasypanych ??niegiem tor??w Zamo??ciem prze5z??o 2 godziny w za- 
kolejowych nie przybywa ani jeden po- spadl. Poci??g pasa??erski 1953 jecha?? od 
ci??K Stojanowa do Sienkiewicz??wki dwie do- 
\V p????no('nej cz????ci WIoch pow??oka by: dwukrotnie utkn???? w ??niegu. Na 
??nie??na jest tak siln??, i?? komunikacja l linj?? pos??ano poci??g z 200 robotnikami. 
odbywa?? si?? mo??e tylko. na saniach. \V dyrekcji warszawskiej kilka poci??- 
Z Pary??a donosz??: g??w nadesz??o z op????nieniem, np. eks- 
Silne mrozy w dalszym ci??gu panuj?? I press paryski o p????tory godziny, Iwow- 
nad Francj??. \V departamencie Nievre I ski o 2, poznaliski o 2 godziny. Wieczo- 
mr??z wynosi 17 stopni. Na wielu dro- rem op????nienie by??o mniejsze. 
gach komunikacja zosta??a wstrzyma- <) 
na. R??wnie?? na Rivierze opad??y wiel- Wars
awa. _9.. I. .(tel. 
??:) Z powo.du 
k. . i gi olbrzymIch zamIeCI ??nIeznych, ktor???' 
I N e sn m e or 'zu 
r??dz l . em d trwaj?? od kilku dni w wojew??dztwie 
a nem o szeregu I k . t ?? ??k . 
d' anu ) ." nieb y wa??e burz K uni- wows wrn, wstrzymany zos a ca OWI- 
nI p- '" e. om . h kl' . g 24 od. 
kacja wodna jest narazie wstrzymtlna. cle ru
 . o eJowy na. przecl?? . g zm. 
Przesz??o 40 statk??w pasa??erskich nie Z

blhzowan
 sp
cJalne ka
1 y rOb?t. 
mo??e opu??ci?? port??w francuskich. nIkO h W usuwaj?? ??meg z torow koleJo- 
wyc. 
Na Iinji Lw??w-I{amionka-Strumi- 
??owa utkn????y w polu dwa poci??gi osobo- 
we. Natychmiast ze Lwowa wys??ano 
100 robotnik??w, kt{>rzy pracujl}. bez 
przerwy nad utorowaniem drogi poci??- 
gom osobowym. 


sy??aj??.lcych setki tysi??cy poczt??wek, 
po 'winni ????da?? wsz??dzie tylko wy- 
dawnictw Macierzy Szkolnej. 
Wynikiem dzia??alno??ci agitacyjnej 
zakrojonej na wi??ksz;;t skal??, s?? ,.ko- 
??a przyjaci???? m??odzie??y gda??skiej"_ 
zak??adane po miastach wojew??dz- 


(8 I!ItroD
 
. 


'Role -XXXIX. 


\V dziedzinie o??wiaty poOzaszkol- 
nej pracuje na terenie Gda??ska 
:-zereg instytucyj spo??ecznych, jak 
na pr7yk??ad ,.Gmina Polska", "To- 
Warz. Czyteh} Ludowych", "Bratnia 
Pomoc Akademicka", T-wo Ludowe, 
T-vvo ??pieVl u, T-wo Polek Hu. 1\1 a- 
cif'rz Szkolna nie rozwija 'wobec tego 
w tej dziedzinie specjalnej dzia??alno- 
sci, lecz pomaga tylko wedle mo??no- 
??ci tym instytucjom. Samodzielm,l 
i-mprcz;;1. l\fadf'rzv jf'??f'Ii chodzj o 
przedmie??cia. by lo urz??dzenie gn,-iaz- 
dkL 
1\1. S. zakupujf' r??wnie?? aparat pro- 
j
kcyjny i zamierza uruchomi?? ,,\V??- 
drowny L"niw"rsytet Ludowv". Londyn. 29. I. 'W izbie gmin toczy??a 
Celem spopularyzowania idei :-"la- si?? w poniedzia??ek dysku:,ja na temat 
cierzy Szkolnej. jakote?? celem przy- I Afganistanu i tajnej roli znanego pu??- 
sporzenia fundusz??w p'otrzebnvch do I kownika Lawrence'a, organizatora po- 
zrealizowania swvch' zarnif'rze?? roz- wstania arabskiego przeciw Turcji w 

'in????a 
'Ia,
ierz Szkolna proP'??;1:Ind
 I czasie wojny ??
viatowe.i. . 
Z . rd ,. t -' Na zapytanIe pos??ow part)1 pracy 
apomoc;;t p:as,:" "} a
' mc w, Im- odpowiedzia?? w imieniu rz??du lord \Vin. 
J)} ez, odczvtow Itp. 1\1
clerz Sz.kol
a terton, potwierdzaj??.c pog??osk??, ??e La- 
chc??c spe??ni?? wszystkIe zadanIa, ]a- wrence s??u??y?? jako prosty szergowicc 
kie na niej ci????;;t. musi bud??et sw??j pod nazwiskiem Shaw w 20-tej eska- 
{)prze?? na sta??ych dochodach. Takie- ___ 
rni stalemi dochodami, to sk??adki 
Cz??onkowskie i sprzeda?? wyda w- 
llictw. Liczba cz??onk??w dotychcza- 
SOwa musi by?? conajmniej lO-krotnie 
Zwil,'kszona. 
\V tym celu wysy??a sil' odezwy do 
cia?? zbiorowych i do os??b prywat- 
llych z pro??b
 o zanisywanie si?? na 
cz??onk??w M. S. Wk??adka 1 z?? mie- 
si??cznie nie obci??.??y zbytnio niczyje- 
go bud??etu, a 1\1. S. da podstaw?? do 
dalszf'g"o bytu i rozwoju. Z wyda w- 
llictw 1\1. S. podj????a wydawnictwo po- 
czt??wek. 
Poczt??wki Macierzy maja- za zada- 
hie, obok spopularyzowania idei pol- 
sko??ci Gda??ska i Pomorza. przyspo
 
rzenie Macierzy Szkolnej dochodu i 
to w spos??b dla ofiarodawcy niebo- 
lesny. Starano si
 wi??c o to, 8.by za- 
r??wno tre????, jak i wykonanie tych 
}}oczt??wek na odpowiedniej wy??ynie 

ta??o. a z drugiej strony przvstepna 
cena czyni??a zakupno tych poczt??- 
Wek korzy??ci;;t dla kupuj
ceg-o. Do- 
tYchczas wysz??Y 2 serie tego wydaw- 
l1ictwa. I-sza serja ..Pami??tki polskie 
\v Gda??sku" spotka??a si?? z ??yczli- 
\\'em przyj??ciem spo??ecze??stwa, a 
hawet uzn:mipm w??3dzy, gdy?? Mini- 
sterstwo \V. R. i O. P. rozDorzadze- 
l1if'm z dni:?? 30 rzerwca 1928 L. II. P. 
10061:28 zaliczy??o to wydawnictwo w 
:t>oczet dozwolonych ??rodk??'" nauko- 
\VYch dla uczni??w szk???? wszelkich 
typ??w. PieI\vszy naklad w ilo??ci 400 
tYsi??cy sztuk. jest ju?? wyczerpany. 
Macierz przysta-pi??a do wydania dru- 
ftiego nak??adu ulepszonego i popra- 
\Yionego. Opu??ci??a te?? pras?? (wyko- 
l1a??a poczt??wki artystyczne Druk. ??w. 
\Vojciecha w Poznaniu) II-ga serja 
..}.Tasz Ba??tvk". Na 20 kartkach przed 
..tawiono tam ciekawe fragmenty, 
dotvcbczas prawie nie ilustrowane, 
??, budz
ce interes zar??wno letnika. 


Z zada?? PlaciBfzy 
Szkolnej w Gda??sku. 


Berlin, 29. I. Poselst\\o afgailskie w 
Berlinie rozpowszechni??o tekst depeszy, 
z kt??rej wynika, ??e Amanullach pono- 
wnie obj
;J w??adz?? kr??lewsk?? i chwilo- 
wo rezyduje w Kandaharze. \V??adza 
!;:r??lewska rozci??.ga si?? na I{andahar, 
Herat, Mezar i szereg prowincyj po- 
??udniowych. B. 


Londyn. 29. I. (tel. w??.) Wi??kszo??(: 
szczep??w afga??!'kich obwo??a??o powt??r- 
nie kr??lem Amanullacha. \V ojska A- 
manuJlacha roz??o??y??y si?? o 18 k??m. 0<1 
!
abulu. Eur!:Jpejczycy opuszczaj?? mia- 
sto w pop??ochu, zw??aszcza Anglicy. A- 
manuIlach stawi?? HabibulJahowi ulti- 
matum: w ci??gu trzech dni dzia??ania 
wojenne musz?? by?? UkOl'l<'ZOne. Stolic?? 
pailstwa og??osi?? AmanuIlach Kandahar. 


Warszawa. 29. I. (tel. wl.) W ci??gu 
ostatniej doby pogorszy??a si?? sytuacja 
kolejowa z powodu zasp ??nie??nych i za- 
mieci. Najgorzej przedstawia si?? sy- 
tuacja w dyrekcjach gdailskiej, wile??- 
skiej i radomskiej. Na Pomorzu pod 


jak przyrodnika: etnog-rafa, a na\vet 
historyka. Oczy\"i??cie najwi<;>kszQ. 
korzy???? mo??e odnie???? z poOsiadania 
tych kartek m??odzie?? szkolna, co rok 
t??umniej odwiedzaj??.ca nasze morze. 
Tysia-c.e letnik??w przybywaj??cych 
rok rocznie nad pOlskie morze i wy- 


& 


f< 


E" 


Wychodzi codzien- 
.. nie rano Z wyj??tKiem 
dni po??wi??tecznych. 


REKORDOWY LOTNIK, 


'. .".." 
""':-
:.:'..:";"':: ":-.'" 
  
'< 


'< 


.< 


; 


!.. 


Y<. 
f 


." 
,id 


,.
 


)". 
W. 


,,: 


_O"
 


, 


-:.;c x:s".......,.}............. M...."';."'

. 


Dr. _\dams, zale??yciel pocztowej linji l')tni- 
cze.i Adamsa w Stana
h Zjednoczonych, ma. 
za sob?? najd??ll??sz?? praktyk?? lotni
z??.. 


kich za staraniem p. premjerowej 
Bartlowej. Ko??a takie powsta??y do. 
tych czas w \Varszawie i Lwowie. w 
organizcji znajduje si?? ko??o w ??odzi. 
a w najbli??iszym czasie maj?? by?? u. 
tworzone ko??a w Krakowie i w in. 
nych miastach wojew??dzkich pol. 
skich. Ko??o warszawskie mo??e si?? 
pochwali?? ju?? powa??n;;t zdobycz?? w 
postaci przesz??o 8.000 z??, uzyskanych 
dla Macierzy. 
Prac?? administracyjnI). wykonywa- 
??o biuro Macierzy Szkolnej, pozosta. 
j??.ce pod kierownictwem przydziela. 
nego za urlopem do spe??niania tych 
funkcyj profesora gimnazjum pol. 
skiego. \V biurze tym pracowa??y sta. 
le 4 si??y biurowe. Biuro mie??ci si?? 
w gmachu Dyrekcji Kolejowej na 
OIivaerter 2/4. jest jednak zbyt szczu. 
p??e i w nied??ugim czasif' trzeba b??- 
dzie pomy??le?? o odpowiedniejszem. 
bo wi??kszem pomieszczeniu biura 
Macierzy Szkolnej. 
Dzi??ki ??yczliwo??ci Ministerstwa. 
Poczt i Teleg-raf??w Macierz Szkolna 
uzyska??a prawo do op??acenia nale- 
??yto??ci pocztowych rycza??tem, we. 
d??ug zni??onych stawek, wskutek cze. 
go wydatki administracyjne znacz- 
nie si?? zmniejszy??y. 
Zwraca?? si?? nale??y do spoJecze??. 
stwa polskiego z apelem: 
Ratujcie dzieci polskie i m??odzie?? 
polska- w Gda??sku przed zgerrnani. 
zowaniem! 
Zapisujcie si?? pojedy??cz-O i zbioro. 
wo na cz??onk??w Mcierzy Szkolnej w 
Gda??sku! 
(Wk??adka miesi??czna l z??. wpiso- 
we 2 z??. Konto P. K. O. 170.040). 
Przy ka??dej uroczysto??ci sk??adaj- 
cie datki na Macierz Szkoln?? w 
Gda??sku! 
Orgnizuicie i zak??adajcie KoJa 
Przyjaci???? M??odzie??y Polskiej w 
Gdailsku! 
Popierajcie i rozpowszechniajcie 
wydawnictwa Macierzy Szkolnej w 
. Gda??sku!
		

/Image01567.djvu

			Str. 2  


.,Gazeta Gda??ska - Echo Gda??!'kic" ??roda, dnia :30 stycznia 1929 roku 


Socjali??ci sascy 
nie chc?? pancernik??w. 
Berlin. 29. l. SocjaJi??ci lipscy uchwa- fundu??z??w na woisko w pa??stwIe ka. 
HU w niedziel?? na partyjnym zje??dzie pitalistycznem. . 
ckr??gowym szereg rezolucyj antymiU- o. 
tarnych. Dzi??ki pr??dom radykalnym, o 
panuj??cym w??r??d socjalist??w sa:>kich. Berli??ska prasa nacjonalistyczna jest 
przyj??to szereg uchwal, domagaj??cych z powodu owych ??'e'lolucyj powa??nie za- 
si?? m. in. zniesienia si?? zbrojnych WLl- niepokojona, ministrom '3ocjaJistycz- 
D_le, przedew::zystkiem za?? nIemieckiej nym Rzeszy z kancIerzem 
h.illerem na 
marynarki wojennej, kontr:??ll zbroJeiJ czele postanowienia te s??. r??wnie??. nie 
I'rzez prcletarjat oraz nieprzyznawanie I Tla r??k??. B. 


Z sejmu polsKiego. 
Warszawa. 29. 1_ (tel. \VI.) Dzisiejsze 
posied7enie 
ejll)u odbylo si?? w atmo- 
sferze du??ego l.ainteresowania i pod- 
niecenia ze wzgl??du na wniosek klubu 
narodowego. domagaj
cy si?? ust??pienia 
minIstra sprawiedliwo??ci Cara. 
Przed po??u.??niem toczyly si?? narady 
Rlubu Narodowego nad ostatecznem o- 
kre??leniem stanowiska wobec tego 
wniosku- Po ich ulw??czeniu ustali??a 
si?? w kuluarach oplnJa, ??e wniIJsek nie 
uzyska wi??
szo??ci, lecz ??e b??dzie od- 
rzuccny bardzo nieznaczn?? ilo??ci?? glo- 
s??w Przekonanip to powsta??o na wip????, 
??e kluby P. P S" Wyzwolenie i Piast 
wstrzymaj?? si?? od g??osowania. Z ta 
chwil?? najbardziej interesuj??c?? kwe: 
stj?? sta??o si??. w jaki spos??b lewic3.. 
tak zawsze krzycz??ca o swoie.m OP07Y- 
cyjnem stancwisku wobec rz??du. tak 
ostro wyst??pu;??ca przeciw narus.mniu 
uchwa??y sejmowej o odroczeniu wpro- 
wadze!lia w ??ycie dekretu w s??downic- 
twie. "Zdo??a umotywowa?? swoj?? absty 
nencj??. 
Na sali zjawiJi si?? wszyscy cz??on
to- 
wie rz??du z wyj??tkiem ministr??w: Pi??- 
sudskiego i Zaleskiego, kt??ry jest ('ho- 
ry. BezJjo??rednio przed rozpocz??ciem 0- 
brad odby??o si?? w gabinecie pr7ezna- 
(lonem dla czlonk??w rz??du p!)s'c:b:e:.i
 
rady mInistr??w, prawdopodobnie w ce- 
lu zatwier'jzenia deldaracji premjera 
Bartla. 
Na pierwszym punkcie porz??rlku o- 
brad znajdowalo si
 pierwsze czytanie 
ustawy o ratyfikacjI paktu Kel1!>!]a. \V 
s,m:??b zgo??a nieoczel,iwany, zwlaszcza 
po niedawnej nocie sowieckiej, wyst??- 
pi?? przeciw paI{towi przedstawiciel ko- 
munist??w. Wybuch??a przytem a..... ar. tu.. 
ra mi
dzy nim a. klubem BR Pose?? 0- 
lewij)ski z tego klubu wyskoczy?? nawet 
Da trybun?? i usi??owal wydrze?? m:>";'"!icy 
notatkI. Po przem??\\ ieniu pos??a komu- 
nistycznego marsza??ek zauwa??y??, ??e 
trzeba mie?? spec
alny talent, aby z oka- 
zji powszechnego paktu pokoju wywo- 
??a?? awantur??. 
Ustaw?? ode
!ano do komis:i spraw 
zagranir'znydl i przyst:;!piono do wnio- 
sku Klubu Narod:nv
go. Motywowal go 
posel Paczlww<;ki. Przem??wienie swo
e 
cpar?? na arsumentRrh czysto ueczo- 
"yeh, wyl\Rzuj??c, i?? przez wprow.1dze- 
nie wbrpw uchwale sejmo\V()
 postano- 
wie?? dekretu, kt??ry obala nie7a wisl0???? 
s??d??w, minister Car dopu??ci?? si?? zlama- 
nb konstytucji. 
Na trybun?? w!Ot??pi?? potem premjer 
Bar'el i o??wiartczy??. ??e rZ1(1 Eo
i'-"J-zu- 
je si?? z dzia??a'no??ci?? ministra Ca
. 
Wy,,"o.??zi?? potem, ??e projeld t.

::twy 
odrac7a;??cpj we'??cie w ??ycie dekretu o 
s??downictwie nIc zostal kons'y
-::_. ;nlc 
uchwalony ?? nie uzyska?? mocy ob'3Wi1. 
zuJ::
ej. \-,"ober te
o rozporz??rtzenie we- 
sz??o w ??ycie z dniem 1 stycznia r-:J r 
Rz??d nie mial zadnej po('1
tawy pra- 
wnej do zmiany lub powstrzymanh 
automatyczne
"O bie:ru tej sprawy. U- 
chwa??a sejmu byla tylko USi??ow:'llIem 
(}okonania zmiany dekretu. usi??owa- 
nie-m. ltt??re na sliutel{ stanowis l ;:a sena- 
tu nie moglo pr7eistoczyc si?? w obowi??- 
zu.??e?? norm?? prawn??. 
Prz('rl
tawidel P P S po!'e?? Nietlzi
??. 
kowski w pierws7ej czp.??ci swego rr3e- 
ir??wienia przeciwstawi?? si?? temu po- 
gl;:(lowi. wysuwaj??c argument, ??e 
prawo par.gmen??arne J
st n??etylko pra. 
wem pisanem, a??o w o wle'e wi??
szym 
Etopniu prawem obyczaJowem. a we- 
d??ug tego w??a??nie pra wa uchw???a S::I:'1111 
p!)winna by?? dla rz??1u wskaz??wk??. z 
kCr?? nalr??,loby si?? liczy??. W Cll??ug 
prakt}ki zarhodnio - e'Uropej
kiej r7??r! 
kt??ry \....illzi ??e dawne rzeczy postawi??.... 
by gu w sprleCZ!lOS?? z opinj??. wi??ksz'o??ci 


I ??ydowskIe i NIemcy wog??le w g??o:;owa- 
nlu udzIa??u nie bralI. (Pos????w by??o 0- 
becnych 282). 
Po za??atwieniu jednej jeszcze, dro- 
bniejszej sprawy posiedzenie zamimi??- 


Nr. 25. 


- 


to. Nast??pne odb??dzie si?? w ??rod, 0.1 
po po??udniu, a prawdopodobnie roz- 
pocznie si?? ju?? na niem deba:a but':.ieto. 
wa, 


TragiKom.edia 


Wo:.rszawa. 2i:1. 1. (tel. w??.) Na posie- 
dzeniu Sejmu zebra??a si?? komi",ja bu- 
d??etowa. Pose?? Byrka wyg??osi?? referat 
generalny o bud??ecie. l"zna?? on wpro- 
wadzone podwy??ki za niel'eaine. Zglo,. 
si?? wnioski o reasumpcj?? szeregu u- 
chwa?? w zakresie dochod??w i wydat- 
k??w Dzi?? odb??dzie si?? dyskusja na.1 
referatami w ????czno??ci z ustaw??. skar- 
bow??. 


Warszawa, 2!). l. (tel. wl.) Z Bia??o- 
grodu donos-:??, i?? pose?? j1;go
lowiaj)ski 
w \\'ars:-awie Milankovic zc..tn?? dekre- 
tem kr??lewsldm przeniesiony w stan 
rozporz??dzalno??ci. 


Rzym. 29. 1. Trzecia lista c7??onl,??w 
\Vielkiej Rady zawiera 8 nazwisk, 
w??r??d l{t??rych dwa: wybitnego dziala. 
cza kooperatywnego Ro",",oniego i wi- 
ceministra Neottaniego oraz szefa biu- 
ra prezydjalnego Ferratiego i nowcgo 
szefa departamentu politycznego Terru- 
7iego mog??. liczy?? na najwi??l{sze szan- 
'se. 


Konostantynopol, 29 1 (A \V) W ostat- 
nich rlniach panowa??y tu gwa??townC' 
??nie??yce pol??czone z burzami. SjJowu 
dowaly cne zar??wno trurtno??ci w ko- 
muuiI,acji kolejowej jak i morskiej. 


izb)', unIka zahtw'ania na wlasn
 r??kf 
problem??w, kt??rych izb:! sama Jeszcze 
n:e rozwi??za??a. Przechodz??c do samego 
wniosku, pose?? Nied7iatlwwski utrzy. 
mywa??, ??e nies??us;:ne by??oby tral\towa. 
nie p. Cara tak, jakby on by?? mini!"trem 
parhmentarny.m. podczas gdy jest tyl- 
ko wykonawc?? woli, kt??ra stoi poza 
nim i ponad nim. \V walce, I{t??ra si?? w 
Polsce toczy"'i pr??dzej czy p????niej r07- 
stnygnie o calej przysz??o??ci kraju. P. 
P. S. nie chce by?? ani narz??d::iem w r??- 
ku Stronnictwa Narodowe
o anI armJ::. 
pomccnicz:} dla niego. podcza
 gdy w ___ ____ 
rzeczywi."t08ci g????wnemi stronami wal- 
cz??cerni s??. oh??z sanacyjny i ob??z de- 
mol{racji polskiej, Narodowa Demoltra- ??1roniKo telegraficzna 
cja za?? ma tu czwartorz??dn?? rol??. Dla- 
tego - zakollczy?? m??wca - o??wia(lcza- 
my, ??e wstrzymamy si?? od !jhsowan??.3 
za tym wnios!-tiam, nie usuwamy 
i?? 
jednak prze7 to od postawieni
 ca??ogd 
7agadnienia naszego stosunl{u do rz
- 
du za kilka dni podczas dyskusji bud- 
??etowej. 
\V podohny.m duchu przemawia?? po- 
se?? R??g (WY7.wo!enie). Nast??pnie posel 
Bilak (Ukrainipc\ skor7ysta?? ze sposo- 
bno??ci, abv diugo i nudno opowiada?? o 
rzekomych krzywtlach ludnc??ci ukra- 
i??skIeJ. Posel D??b ski (Stron. Ch??opslde' 
o??wiadc7.y??, ??e jego klub glo
owa?? b??- 
dzie za wnio
Uem, poniewa?? nie ma z
- 
uf
nia 11.0 rz??du. a tak??e dbte"!o, ??e mi- 
nister Gar ??wiai'!.!)JI!.ie P')st1
i?? wbrew W
rszawa, 29. I. (tel. w??. Dnia 27-go 
woli se
mu. P. D??bsld (Piast) zapowie- bm. nast??pi??o wmurowanie aktu erelt- 
dzia??, ??e je
!O klub wstrzyma si?? od g??o- cyjnego pod gmach Wolnej \Yszechni- 
sowania. Przy ltO??cu dysku,:ji zabra?? ?? cy. Udzia?? w uroczysto??ci wzi??li m. in 
glos p. Smulil,owsl,i (fl'akc
a rewoU i mars:m??kowie Sejmu i Senatu, minister 
zaa:akowal mocno ni:::da
uych sw::ic', pracy Jurkiewicz, rektorowie wy??szych 
koleg:5w partyJnych, nazywa5??c ich K. uczelni prezydjum miasta i inni. 
K. S.. tj. I\:lubpm Ko',ietu

cych Socja- ' 
Ii
t??w, i twierdz??c, ??e poza gro??nemi 
s??owami opozycja tego klubu wyra??
 
si?? gl??wnie w tern, ??e szumnie i pos'u- 
wi??cie wychort7i za drzwi... 
Pozatem m??wca zapowiedzia??, ??e. 
frakc
a rewolucyjna g??osowa?? b??dzie 
przeciw wnioslwwi. 
Nad wnio,>ldem Klubu Narodowego 
przpprowadzono g??osowllnie Imienne. 
Za wnioskiem pad??o g??os??w SI?? (Chrze- 
??cija??
ka Demokracja. Klub NaTo]")w]. 
N. P. R. - prawica, Stron. Chhpsk'e i 
mniajsza??ci s??owia??skie), przeciw wnio- 
skClwi Zi'.?? 96 (B. B.. frakcja re:volut:yJ- 
I'a i NPR -lewica). Bir??]ch kart:Jk by??o 
127 (pPS.. Wyzwolenie I Piast). Part je 


Obch??d 70-tej rocznicy urodzin b ce- Komystorz ewangeJicki. kt??rego g??D- 
sarza Wilhelma 11 odby?? si?? welllug da- w??. by?? eK,>resarz, wys??a?? do DOOP1 h'3??- 
wnego ceremonja??u. Rano Wilhelm downicz
 ??e!,esz?? z ??yczeniami b??ogo- 
przyjmowa?? ??yczenia od przJ"by??ej w !':Iawie??<;twa Bo??e3 0 . \V berli??'iskkh kc- 
komplecie rodziny. w??r??d kt??rej brak??o ??cio??ach pastorzy wyg??osili okolic1DD- 
tylko siostry jego, Wiktorji. ??ony Zub- ??cbwe kazania, s??awi
c wlelko??6 WIl- 
kowa. Po nabo??ej)stwie, odprawionpm lielma (!) \V artykule, umieszczor.}"m \v 
przez pastora Vogta. dawna:o kazno- "Sunday Chl'cnicle" \Vilhelm uskar??a 
dziej?? dworskIego. odby?? si?? obiad. To- <;i??. ??e podczas wojny usi??owano przed- 
ast wyg??osi?? b. kr??l sasId; wiec7.orem ::;{awiti go jako AtylI?? w historji ??wia- 
zebrano si?? ponownic przy stole bie
ia ta. By??em symb!)lem wiekowej tradycji 
dnynI - pisze - i losem w r??kach dyploma- 
\Ve wszystkich tych uroczysto??ciach cji nIemieckiej. SprzymierzenI wrogo- 
nie bra??a urtzialu druga iona VIi b.e'- wie. na ich czele Vli!s:m, czynili wszyst- 
ma, ksi????niczka Hermina. kt??ra w Iw. by narodowi niemieckiemu wyrwa6 
przedd/ie1'1 wielkiego zjazdu Hohenzol- z r??!ti te
o asa. Wilhelm zapewnia tak- 
lern??w w Doorn u1"Z:dzila mu scen?? i ??e. ??e uciek?? (lo Holandii, wcale nie 0- 
po??o??y??a si?? do ??????ka, by \V ten .;;p{)
??h garni
ty panH.??. ani zdenerwowaniem. 
zademonstrowa?? swo:?? niech???? do nic- lecz spokinie I ze ??-'7biiomo??d??, ??e 
kt??rych U,ohenz')Uern??w.. . ,. I spe??
.ia obowi??zek wobec ojczyzny i 
MIeszkancy Doorn z??czylI \\'Ilhelmo- nrmjI. 
wi dwie ??awy, rzeibione k
nsztawnie. 


Przychwycenie 
wyrafinowanej oszustk.i. 


Na sImtek podanej przed kilku dniami 
w "Dzienniku Bydg. h notatki p. t. "Oszust- 
ka sklepowa.'. w kt??rej to notatce podano 
zarazem rysopis oszustki. komisarjat po- 
licji pa??stwo\\eJ w Miasteczku, przy trzy- 
mR?? pewn?? kobiet??. podaj??c?? si?? za Marj
 
2;ak, kt??rej wygl??d zgadza?? si?? jednak w 
zupelno??ci z zapodanym rysopisem. Kobie. 
ta ta. przytransportowana do Bydgoszczy i 
Slic,nfrontowana z poszkodowanymi. okaza- 
??a si?? is
otnie t?? poszukiwan?? oszustl,??. 
kt??ra kup<)wa??a w sk??adach kolonjalnych 
towary, a nast??pnie pod pozorem, te 7..8pOm- 
nia??a pieni??dzy, t??da??o. aby kto?? z sklepo- 
wej s??u??by odni??s?? 7..8 n:?? towary, zabiera- 
J??c z sob?? r??wnie?? pieni??dze potrzebne do 
w
dania jej z 50 z?? banknotu jaki posiada 
u siebie w domu. \V pewnem mieJsctl, na 
ulicy, odbiera??a od pos??n??ra towar l pie- 
ni??dze, polccajqc mu zaczeka?? na siebie 
i ulatnia??a si??. 
W dalszym toku dochodze?? ustalono. te 
podnne przez oszustk?? nazwisko 2:ak jest 
fa??szywe, a nazywa si?? ona istotnie lIe??"na 
G Jlil1ska, licz??ca lat 34, m????atkn, zamiesz- 


ka??a w War"zawie i byla dawniej tyd??wk?? 
Podszywa ??
 si?? ona pOlI r????nI' nazwis??,a jak: 
Szyma??ska, Szymnnowskn, Lipi??ska i t. p. 
\Ved??ug zeznalI oszu'!tki, po dokl'nnniu 
oszustwa przy ulicy Gda??skiej 41, zbiegla 
ona do Torunia, gdzi??' uporawszy si?? z skra 
dzionpmi d(??ika??esami i przl'nocnwawszy w 
tamtejszej pGczeknlni dworcowej, powr??ci- 
la nast??pm'go dnia z powrotem do 13y:lgo- 
szczy, gdzie znowu dokona??a tukipgo same- 
go oszustwa w sklepie kolonjalnym przy 
ulicy V\'m'szawskiej. Nast??pnie uda??a sil; 
ona do Miasteczka, i tam dzi??ki bystro??ci 
tamtejszej policJi. oraz notatce naszej zo- 
sta??a przychwycona. 
Oszustka kilka dni temu w jednej z tu- 
tejszych cukierni, chcia??a sprzeda?? jaki?? 
list hipoteczny na sum?? 45 tysi??cy z?? za 40 
tysi??cy, kt??ry to list rzekomo mia??a z??o??o- 
ny u notarjusza w TOJ'uniu. Oszustka 
chcia??a widocznie w ten spos??b nak??oni!' 
kogo?? do \\"yjazdu z niq do Torunia. aby 
przy tej sp050bn:1??ci w pOdSll:pny spos??b 
naci??gn???? S\'d\ ofiar??. 


w 


Doorn. 


Wie
ki ro??ar w WejherowIe. 
Donosz??. z \Vejherowa: \V ub. niedzie- 
l?? oko??o gor1z. G rano wybuch?? w niewy- 
t??omaczony dot??d spos??b na wielkiej 
sali hotelu Centralnego po??ar, kt??ry 
przyhra?? 01hr7ymie rozmiary, mimo e- 
11ergicznyrh wysi??k??w Och. Stra??y Po- 
??arnej. Sala Idna z przyleg??o??ciami, 
"??rne cZE;'??ci i dach sp??on????y prawie do'" 
szcz??tnie, 
AUfJtrji !]rozi inwazja ??wi?? z Polski? 
W AU5trji toczy <:i?? obecnie bardzo 
eielmwa wa1lm na tle umowy handlo- 
v,'ej z Polsk??. Przemys?? austrjacki pra- 
gnie pozyslm?? jaknajs7ersze prawa wy- 
wozu 
woirh wyroh??w do Polski, kt??rej 
w zamian za to chcia??by umo??liwi?? 
wi??kszy wyW??7. ??wi??. Przeciw potnY- 
,'??om tym zaprotestowali rolnicy au- 
.,tr
accy. Sp??r toczyl si?? dot??d przede- 
wszystldem mi??dzy pr 7 edstawicielami 
wsi i miast W c7wartek zabra?? w tej 
<:pra wie glo'> minister rolnictwa 1'hal- 
ler. I{t??ry stal
???? na stanowislm, i?? r7??d 
hC Ii / ie si?? mm:ia?? ze wzgl??du na Iw- 
niec7no
?? ochrony rolnirtwa broni?? 
przeciw inwazji ??wi?? z Polski . 
O??wiadcz('nie to by??o dla socjali",t6w 
i przf'll1y!'??owc6w o
romn??. nicspollzian- 
lu!. \V I<;olarh tych pr7ewa??a??o bowiem 
rtot??d zrtanif', ??e r7:;!rt wp??ywa na rolnic- 
two w kierunlm za??agodzenia swojego 
<;tanowi,>ka. 
K(Jnferer.cla dw":ch mariza!k:fiw. 
Warsz.::wa, 29. 1. (tel. wl.) podczas 
posiedzenia Sejmu marszalek Pi??sudski 
wezwa?? do Belwederu marszatI{a Da- 
szyj)
ldego i odby?? z nim p????godzinn??. 
konferencj??. Po powrocie z Belwederu 
mar.f'zalek D a<:Zyil,.:ki nadal przewodni- 
czyI posiedzeniu Sejmu. 
N1e b??dzie ju?? dom6w karnych 
w 0- r??
ie miast. 
WZ.r,:zawa, 29. I. (tel. wl.) W mini. 
')t
rstwie sprawiedliwo??ci dyskutowany 
jest projekt przenipsienia wi??ziej) po??o. 
??onych w wi??kszy rh mia:;:tach w okolice 
por]miejskie. \Vniosek ten ma na celu 
I
orlniesienie bezpiecze??stwa i moral- 
no??ci. 
W Japonii umiera na gryp?? 35.0D3 ludzL 
(AW.) Epidemja grypy szerzy sil; W 
Japonji z zastraszaj??c?? !>zybko??ci??. W 
niekt??rych m:e:!--cowo??ciach na grYPQ 
choruje niemal polowa ludno??ci. Co- 
dziennie umiera na t?? chorob?? oko??o 
35 tysi??cy lucl7i (W prost wierz:, 
 si?? 
nie chce. - Uw Red.) 
Nowe rarcerni1iI franc"ls!tie. 
Londyn, 'l'J. 1. (Tel. w??) Opin:a an- 

delska ??l??'uzi plany francusldc:;-o 
:,ta. 
bu mal'ynarld co 110 budowy dw??ch 
pancernik??w bo'owych nowe
o typu o 
rojenwo??ci 18000 \	
			

/Image01568.djvu

			Nr. 23. 


. 


"Gazeta Gdanska - Echo Gdanskie" ??roda, dnia 30 stycznia 1929 roku. 


"Limba" otrzyma??a tytu?? 
"Miss 


Zdzis??aw Kleszczy??ski, Henryk Kuna, 
Tadeusz Pruszkowski. Edward WittiD, 
Adam Zag??rski. Butkiewicz. 


Skromna 


Polonji". 
urz??dniczka - najpi??kniejsz?? Polk??. 


* 


Redakcje dwu pism warszawskich, 
..Expressu Porannego" i "n:urjera Czer- 
wonego:' rozpisa??y kilka dni temu kon- 
kurs na wyh??r najpi??kniejsz6j Polki. 
Kilkadzie<;i??t kandydatek do tytu??u tak 
zaszczytnego nades??a??o swe fotograf je. 
Umies7c?ano je koJejno. Wreszcie oba 
Jlisma w jectnym z nu.rner??w umie??ci??y 
odrazu wszystkie fotograf je, opatrzone 
numerami. Kandydatek na "Miss Po- 
lonj??" by??o 40. Z tych 5 osi??gn????o naj- 
wi??ksz?? ilo???? g??os??w. Najwi??cej mia??a 
Jlocz??tkowo _p. I. Pawilczusowa. dalej 
Alina hr. Rzyszczewska. H. Daszy??ska. 
"Llmba", A. Saj??wna. 
Pani Pawilczusowa zrzek??a si?? swej 
kandydatury. 
Dnia 27, w nie dzieJ??, przed wyboro- 
wem jury, z??o??onem z naj wybitniej- 
I!!zych dziennikarzy, malarz??w, litera- 
t??w i krytyk??w teatralnych, stan????y z 
blj,cem serduszkiem kandydatki do 
})almy pierwsze??stwa. n:andydatki pod- 


"..'!. 


-??lf! 


:1 


4. 


." 


' {l ' 
.
 


--:" ..
, 


:.
.. .Limba.. (Nr. 22). 


Urz??dniczka, pracuj??ca na utrzymanie swoje 
j matki. Pseudonim szcz????liwie dobrany. bo 
ta tchn??ca dziwnym czarem posta??, ma w so- 
bie co?? ze smuk??ej, pachn??cej sosny tatrza??- 
skiej. Przeczysty b????kit oczu przypomina po- 
go??ne niebo, odbijaj??ce si?? w zwierciadlanej 
tafli g??rskiego jeziora. Bujne. popielate w??osy 
tWi)rz?? urocze ramy d??a ??licznej twarzyczki 
o ??nie??nie bia??ej, niezwykle delikatnej cerze. 
Czarna. wytworna toaleta z firmy Myszkorow. 
SkI ma stanowi?? ramy dla tej subtelnej urody. 


* 


* 


< 
1 ,:' 


Skromna, pod pseudonimem "Um- 
by" ukrywaj??ca si?? "Miss Polonja" jest 
urz??dniczk?? Miejskiej Kasy Oszcz??dno- 
??ci w Warszawie. Z penf'ji 200 z?? op??a- 
ca jednopokojowe mie
zkanie i utrzy- 
muje chor?? matk??. Sama spe??nia w do- 
rou rol?? go
po<;i. ??ycie jej jest ci????k
. 
walk?? z losem. :Miss Polonja jest dziel- 
n?? dziewczyn??. "Express Poranny" pi- 
sze o niej: 
Obecnie mo??emy ju?? zdradzi?? jej in- 
cognito: .,Miss Polonj??" jest panna 
'V??adys??awa Ko
tak??wna, lat 20, urz??- 
dniczka 
lipjskiej I{asy Oszcz??dno/ki. 
Uroda fenomenalna. Chcie?? j?? opisa??, 
to tak, jakby kto?? u
i??owa?? opowipdzie?? 
niewys??owion?? kras?? promIenia s??o- 
necznego. 
Takim wla??nie jasnym promieniem 


":' ". 
" u.
 


"". 


'. 


'..,
 


1nkurso 
'Vt?In.. 


Karol Frycz, 


Boles??aw Koreywo. 


34) 


??lepi na niedol?? innych... oto jest wzro- J{rechowiecki niech??tnie wzi???? do r??,k 
kowa choroba duszy bogacz??w, o??lepi o- podany mu list. 
n
Th hlaskiem dolar??w i z??ota! Przehieg-??szy wzrokiem tre???? jego, zro- 
Gdy m??wi?? to, przejmuj??c si?? w??a- zumia?? co wywo??a?? roog??o radogo? 
- Ust ten przyni??s?? pos??aniec miej- _ \V??a??nie to chcia??am porauzi?? si?? 
sld. Powiedzia??, ??e bard/o pilny.. po- pana... _ odpar??a Hela, majE1C pewn?? 
infcrmO\'\a??a pokojowa. w??tpliwo??l'. czy wypada jej uda??", sa- 
Hela z(1umiona wzi????a do r??k li!'t. na mej do l{ubickiego. 
kt??rego kopercie widnia??o zupe??nie nie- Pierwszym impulsem Krechowiedde- 
znane jej pi!Omo. go by??o stanoWC7e odradzenie Hell tej 
Rozdar??a kopert?? a w Hliar?? odczyty- wizyty. Gdyby posiada?? na to prawo, 
waTJia trdci listu wyrar 
dm.uienia 11- m??g??by jei tego kategorycz iiI' ntL-oni??. 
<;t??powa?? z jej .twarzy, Jatomiast od- lecz... i w tej rhwi!i wtargn????a mu do 
zwierciad1i??a . siQ na niej rado:????, zrnie- m??zgu ??mia??a my??l, ??e mag??bj to pra- 
szana z pewnem wahan;eIll. wo posi??'????, dyby by?? pewny te 'to, i?? 
Gdy sko??c:ry??a odczytywanie listu. na uc'>.:ucie, jakie odda\vna ??ywi?? dla 
rzek??a podaj??c go Krechowieckiemu: HeJi, mog??a mu odpowiedLie?? bodaj 
- To pis
e I{ubicki, prosz?? przeczy- szczypt?? wzajemno??ci. 
??a??, jakiego b;:d.de pa'} 7.\.1('n;'
 o tPJl1? Da..\'n>i. ..,dy Hda b- la staje przy 
Us??;r:szawszy nazwilOko .h.ubickiego. 1 nim, nie. bada?? swych w stosunku do 


Zezowate 
. . 
SUInlenle. 


Powie???? wsp????czesna. 
(Ci??g dalszy) 
- Pan d(ktor je!-t ideowcem, lei z 
\'.-ielu ludzi nie mo??e zrozumie?? szcz??- 
??cia bez PDsiadania dajmy na to odpo- 
wiedniego l.naj??tku... - odparla Hela 
Przekornie 
- Ci si
 royl??, stanowczo, - zaprote- 
stowa?? Krerhowiecki: - czy s??ysza??a 
Pani o ankiecie, dokonanej niedawno 
Przez pewnego dziennikarza ameryka??- 
Skiego w??r??d miljarder??w? Nie? Ot???? 
ankieta ta zawiera??a jedno zalerJwie 
Pytanie: "C7Y s?? zadowoleni ze swego 
.??Yda?" - Odpowiedzi miljarder??w u- 
ka:t.a??r si?? obecnie w ksi????ce i malUj?? 
ca??.,. n??dz?? i nawet tragedj?? tych najbo- 
Ba

:'ych ludzi ??wiata. Nie. panno Hele- 
no, samo bogactwo nie mo??e da?? szcz
- 
tlcia. Nawet pO\\ iem, ??e ??atwiej mo??e 
doZJ>c.?? szc7????liwo??ci doczesnej cz??owiek 
Posiactaj??cy byt 7apewniony a nawet 
tie.lak ni?? po<:iadacz krociowE''5o maj??t- 

u; l,u??dego z trch bogacz??w gn??bi al- 
bo jaka?? nieult>c al na choroba, albo 
(nall artwo i nieb::twem ten posiadany 
}Jrn
z nich kolfalny ma.j??tek. nie maj??- 
cy jednal{ mocy ku przywr??ceniu im 
Pl'n.wdziwej urody ??yda, staje si?? dla 
??lich niPlJa wistnym. Tembardziej, ??e 
Wel!'Ullki. W jakie trafiaj?? ludzie zamo- 

I
i czyni?? kh .,1lepemi na to, cze,J]) i- 
totr.ie. posiadaj"n m' ...tek, rr
??T1a u- 
lIi
ksz
'?? swe ??}cie; SWJ
 si?? bO,Vl.:lll 


Str. 3. 


-" 


jest ,,1\Iis<; P')lonja". Twarzyczka o prze- 
mi??ych sUbtelnych rysach, z??ocista. 
g????wka, mortre oczy o g????bokiem spoj- 
rzeniu, a pGnad tern wszystkiem g??ruje 
to. co w??a.;nie opowiedzie?? si?? nie da: 
niewys??owiony wdzi??k i czar. bijQ.cy z 
tej wio??ni au ej buzi, kt??rej przeczystel 
karn3cji nie sprofanowa??o nigdy do. 
tknI??cie r(??u, czy innego kosmetyko.. 
Cenne tytu??y "Vicemiss Polonji" jury 
przyzna??o nadobnym wsp????zawodnicz- 
kom p. n:osmk??wny, a mianowicie pp. 
Alinie hr. Rzyszczewskiej z \Varszawy 
i Hannie Da<;zy??skiej z Krakowa. c??rce 
.marsza??ka Sejmu. 


Wat"kan 
a Rosja sowiecka. 
(KAP) Agencja prasowa "Corrispon- 
denza", uchodz??ca za zbli??on?? do \Va- 
tykamI, omawiaj??c stosunek Stolicy A- 
postolskiej do Rosji sowieckiej. zazna- 
cza, ??e StoHca ??w. rozr????nia ??ci??le mi??- 
dzy rz:;!dem sowieckim a propagoand??. 
holszewick??. Zgodnie z zasad?? niemie- 
szania si?? do wewn??trznych spraw in- 
nych kraj??w, \Vatykan nie wypowiada 
si?? ani za ani przeciw rz??.dowi sowiec- 
kiemu. Co 
i?? jednak tyczy moralnej. 
religijnej i spc??ecznej doktryny bolsze- 
wizmu, kt??r??, Papie?? okre??li?? jako mo- 
rowe powietrze, to Stolica Apostolska 
uwa??a sobie za obowi??zek stanowczo I' 
pot??pia?? I zwalcza?? i to nietylko wsku- 
tek jej podstawy polittcznej, lecz tak??e 
dlatego. ??e ta nauka stoi w absolutnej 
sprzeczno??ci do nauki ko??cio??a katolic- 
kiego i ??f', wed??ug wyra??enia Papie??a, 
jest ona spot??gowaniem barbarzyJistwa 
i prze??lat??owaniem ko??cio??a. Pot??piaj??c 
I doktryn?? bolszewick??., \Vatykan kieru- 
je ;;i?? wy????cznie wzgl??dami natury re- 
ligijnej. 


Ku czci Ojca ??w. 
Warszawa. 29. 1. (tel. w??.) Z okazji 50. 
lecia jubilpuszu Ojca ??w., ks. kardrna?? 
I<:akowski wyda?? list pasterski do du- 
chowie??"twa archidiecezji warszaw. 
<;Idej. wskazuj??c na szczeg??lne w??z??y 
????cz??ce Ojca ??w. z Polsk??. Poleca od- 
prawianie nabo??e??stw na intencj?? ko- 
??cio??a i zwraca si?? z wezwaniem, by dla. 
upami??tnienia jubileuszu przyczynia?? 
si?? do zak??adania instytucyj i st<]warzy- 
sze?? imien
a Ojca ??w. Podobny list 
wystosowa?? do ??o??nierzy biskup polo- 
wy Gall. 


niej uczu??. Dopiero, gdy po odnowieniu 
znajomo??ci z Basi?? zacz????a cz????ciej wy- 
chodzi?? z domu, pozostaj??c samotny od. 
czu??, jak g????boko pr7ywi??za?? si?? do 
niej. A gdy wie???? o nag??em opuszczeniu 
przez Hel?? jego domu i wyje??d7ie jej do 
Katowic szarpn
??a bole??nie jego 
er- 
cem, w??wczas wyra??nie poj????, ??e j?? ko- 
cha. 
U czucie to po niespodzianym jej po- 
"Tocie z dniem ka??dym pot??gowa??o si?? 
w jego sernJ. a wyzna?? je obawia?? si??. 
nie wiel'zac kv to, i?? Hela mo??e rou od- 
powiedzie?? w7ajemno??ci??. 
I oto tera?, gdy w li??cie tym oflczu?? 
jakby wyzwanie, rzucone mu w twarz 
jako cz??owiekowi, kt??rego nic nie ????- 
czy??o z Hel??. przerazi?? si?? mo??liwo??ci 
wtargni??cia do jej ??ycia trzeciej osoby. 
mog??cej wywrze?? jald?? ujemny wp??yw 
na dalH7.e !osy kobiety, kt??r?? ukocha??. 
Mo??p to by??y obawy zupe??nie nieuza- 
!':adnione, lecz nie umia?? zwalczy?? w so- 
bie niech??ci i pewnej nieufno??ci do Ku- 
bickiego od pierwszej chwili jego po- 
znania. 
Odczu?? konieczno???? natychmiastowe- 
go wyznania Heli, aby - kto wie 
mo??e uzyska?? mo??no???? uprawnienia 
siebie do zupe??nego zaopiekowania si?? 
dalsl.ym losem Heli 
,- Wi??c c????, panie doktorze. co mi-pan 
"adzi 'l - powt??rzy??a swe pytanie. za- 
niepokojona jego d??ugiem milczeniem. 
- Zwr??ci?? ku niej poblad???? ??e wzru- 
szenia twarz i odrzek?? ujmuj??c jej d??o- 
nie i patrz??c w jej oczy wzrokiem, \V 
kt??rwl1 obok pewnego onie??mielpnia 
przebija??o si?? uczucie wielkiej tkliwo- 
.,ci: 


(CiIJS dalszy nastipi).
		

/Image01569.djvu

			Str. 4. 


..Gazeta Gdan
ka - Echo Grla??..1de" ??roda, dnia 30 st
'cznia HJ2!J roku. 


-Nr. 21.  


Wymiana profesor??w 
mi??dzy AmeryK?? a Polsk??. 
Federalny Departament Pracy zawia- Mimo ??e w Ameryce przebywa kilka 
domi?? Fundac;?? Ko??duszkow!dews7Y8tkiem nale??y prze- 
8twlpntom polskim. przybywaj??rym na t??umaczy?? wiele dzie?? literatury pi??k- 
stud:a do 
\ meryl,i. ponad kwot?? imi nej i nauk(avej an3"iel
kiej. ale na to 
graC\'in?? l)ppartament stanl1 decpi?? t?? trzeba r07S7.e??'ZY?? zna;omo???? j??zyka an- 
notyfiko\\al konsulatom R7('czyPospo- !z"ielskiego Z tych wzgl??rt??w Fun.1'\cja 
litej w Stanach Zjednorzonych. Ko??cius71wwslm ma dla nas wielkie 
* * * I 7.naczenie. 


War;;zawa. 27 stycznia. pedjE'nt??w sklepowych, ustawy o zwi??z- 
Odby?? si?? w tych dniach kongre;;; karh zawodowych. Izby pracy, p??ac mi- 
Centralnej Organizacii Zw. Zaw. Prac.)- nimalnych, higjeny pracy, w sprawach 
wnilt??w Umys??owych. Jest to organiza- kulturalno-oswiatowych, oraz wewn??- 
cja. kt??ra ju?? dzi?? skupia oko??o 40.000 trzno-organizacyjnych. 
pr:rwatnych pracownik??w umys??owych, Odno??nIe do ustawy o najmie kon- 
zrzeszonych w 2:1 centralnych zwi??zkach gres stwierdzi??. ??e dekret o umowie o 
za,:"odowych. Nabiera ona coraz Wi??k- I prac?? pracownika umys??owego na tera- 
szego rozmachu i znaczenia. nie wi??kszej CZ
??CJ kraju, nie wprowa- 
O pracy organizacyjnej informuje I dzi?? materjalnie nic nowego, sankcjonu- 
n
", sekretarz generalny. p. mecena<; j??c zwyczaj trzymiesi??cznego wypowie- 
\V??odzimierz Szczepanski. dzenia umowy o prac??, pogorszy?? nato- 
_ Jaki jest _ pytamy _ podzia?? miast P???O??eni
 pracownika. przez u- 
pracy mi??dzy zrzeszonemi zwi??zkami za- tr
yman!e tegoz sameg
 ternunu wypo- 
wodowemi a Central??? wIedzema dla pracownIka. Wobec tego 
Z . k . d . kongres domaga si?? nowelizacji 1ekretu 
- WI??Z I za wo owe pracuj?? we d .. ., 
. ..' przez wprowa zeme JednomIesI??cznego 
w??asnym zaliresle, Je??lI chodzl o popra- t . , y . d O . dla strony prz "'- 
C O .. ermlnu v. powIe ze.. la ...- 
w?? bytu. entralna rganIzacJa nato- . . 
. k . t . ??k ' . d clwnej. 
miast s .upla e wysl I I przeprowa za 
????dania wsp??lne kilku zwi??zk??w, lUD Stwierdzono, ??e dotychczasowa dzia- 
kilku zawod??w. lalno??'?? organ??w iGspekcji IJracy, nie 
_ Jakie ma zabarwienie polityczne? wykaza??a dba??o??ci o pracownik??w umy- 
N. I ; l ; d s??owych. Domagamy si?? od organ??w in- 
- . le 
 ezymy Ol za ,nego ugru- spekcji pracy by zwr??ci??y r??wnie?? u- 
powama polItycznego. Jestesmy bezpar- d ;' -" ?? j b d . 
. . .. . wag?? na roune Zs (loroczny; wypro- pinji, Hz??d winien przed??o??y?? izbie mO' 
wadzili??my roczny bilans naszych prac tywy odrzucenia. i 1) orgJ.nizacja izb 
\V ci??gu ostatniego roku organizacja pracy musi by?? oparta na delE'gacji 
nasza roz
zerzy??a si?? znakomicie. Na zwiazlt??w zawodowych, nie za?? nomi- 
uwag?? zas??uguje fakt, ??e do na.-.zej Cen- nacji. 
tr
Ii z
??o
iI 
Iices warszawski syndykat _ Jaki kierunelt przyjm?? przysz??e 
dZlenmkarslu. prace pa??sldej organizacji? 
- A najwa??niej5'zy plon kongresu? . 
Bialogr??d.29 1. (AW) Dotychczasowy - I{ongl'es pOWZi???? 
zereg znamien. - U\Va
aIl1Y, ??e nasze. P?czynnm a 
pose?? w Buenos Aires lvo Grisgono nych uchwal w sprawie cza:m pracy ,.;ocjalne zc..;ta??y w zn
cznej .nllerze zrea- 
. .. . . . 1 . :izowane Przed nmm stOI walka o 
przenIesIOny zo
taje do Warszawy. pracowlllkow umyslow}'ch, go; ZIl1 han-' . I' l d d 
Jak wiado.rno dotychczasowy pose?? w 1 .-1lu. ustawy o najmie .;;??d??w pracy. in- wp??yw na. d Po It
 i?? gospo arcz?? I 

?? li. 
War
zawif! 
Hlanlwwicz zo
ta?? pozosta- 
pekcji pracy, ustawy o urlopach, ek
. Zdoby.cze l eowe ChCemY J utrwa IC 
: 
__ _ __ grunCIe gospoda;'czym. est to spra \\ 
- najbli??szej przy:;z??G??ci. 


Proces 


d'??NU 


miast. 


\V zatargu mi??dzy miastami Toma. . ci??gu kilku lat przesz??a wszystkie in- 
szcwelll a Sosnowcem. zbli??a si?? epilog, stancje, a?? wreszcie S,d Na:wybzy u. 
kt??ry wreszcie zlikwiduje t?? ma??o za. s??ali?? ostafecznie sum?? nale??no??ci na 
wik??an??, tern nicnmiej przewleltan??. od- rzecz m. Toma:sz;;wa zl. 240.000 wraz z 
dawn'1 .' '
'v??. procentami. przyczem suma ta sp??acon?? 
Na kilka lat pr7ed wybuchem woj n\' by?? mia??a w czterech ratach kwadal- 
Sosnowiec zaci??gn???? u miasta Toma!'7.o nych. 
Wa wit;"{"..a ??-I07:\-C 71 {?? rll??! TJr7eprowar!7O> Pierwsza rata wypada??a w listopa- 
ria szeregu inwe8tycyj. Gdy po u!"tab L .h'ie ub. roku. Poniewa?? magistrat 50- 
lizowaniu si?? sto"unk??w magistrat m 1
t:w'ecki nie by?? w stanie, czy te?? nie 
Tomaszowa kilkaltro?? zwraca?? ;;i?? do 
o ,'hcia?? sumy 6) tysi??cy zlotych ui??ci??. 
snowieckiego o zwrot wierzytE'lnych ,,"m przeto magistrat tomaszowski wyci??gn???? 
otrzymywa?? odpowied?? odmown?? skie- "kutki z wyroku, zamierzaj??c przyst??pi?? 
rowa?? tedy spraw?? 10 s??du. Sprawa w w cIniach najbli??szych do egzelmcji. 


... 


Gro??ny po??ar 
Izby Skarbowej. 


\V Bia??ymstolm przy ulicy Rynek Ko- 
bciuszki nr. 7, w gmachu, w kt??rym 
mieszcz?? si?? wszy!>tkie wydzia??y Izby 
Skarbowej "ybuch?? na trzeciem p;??trze 
po??ar w Ickalu wydzia??u kasowego. 
Z powodu silnego wiatru ogie?? gwa??- 
townie si?? rozszerzy?? i pohr wkr??tce 
przybra?? gro??ne rm:miary. Na miejsce 
po??aru wyruszy??y niezw??ocznie wszyst- 
kie stra??e ogniowe, pozatern zmobili- 
zowano policj?? piesz::.! i konn??. oraz ??an- 
darmerj?? wojskow?? dla ochrony akt??w 
wynoszonych z obj??tego ogniem budyn- 
ku. Akta te odwo??one s?? przez samo- 
chody woj
knvE' ci????arowe do urz??tlp 


skarbowego. Cz?????? alit??w uleg??a zni- 
<;zczeniu z pO\\'odu wiatru i zalania wo 
d??. Na mie J t'3ce po??aru przybyli przed- 
stawiciele w??adz admin,stracy
nych 
woj"woct?? 1"\3 ('7('1 P, ora7. prf1'tali ranni 
krwi?? broc
??cy \\ uj Iw J??zef z obcil,'tQ 
pl'?ez kG
?? r;:k??. niei. Oeron i Zi????kow- 
sld. potlucz 1 ny kijami. 


Minister utkn???? w ??niegu. 

1illister "IJl'aw wen??tl'zll
ch Sklad 
kowski u.1a?? ...i?? ..alllochodem do K':IJ??la 
\\. 11'0,17(' por! ZgiepPll1 ..amoch??.-l u 
U,'IQ..! VI' "nif'gu i ulpgl znacznPllIu 
lISZ"').! ??>niu Wobec IE'IW llIini
ter 7.re 
zyg 0\\ al z 0(1\\ iedzin K??pna, pojecha?? 


Podwyiki taryfy kolejowej 
nie b??dzie. 
Rz??d ze wzgl??du na s
'tuacj?? gospo- 
dar('z?? zdecydowa?? si?? ostatecy.nie nie 
for
owa?? obecnie podwy??ki taryf, jak- 
kolwiek nale??y si?? z ni?? liczy?? w czasie 
p????riieJszym 


Nowy pose?? Jugos??owia??ski 
w Warszawie. 


wiony do dyspozycji ministra spraw.za- 
granir7nych. 
Gri::gono jest b s??dzi??, pochodzi ze 
Sp litu, ze !';tarej patrjotycznej rodziny 
chorwackiej. Liczy obecnie lat 5G Brat 


jego prvislav by?? pos??em w Skupczy" 
nie. obecnie je!"t adwo
tatem Nowy po- 
Bel war:3zawski jest znanym przyjacie- 
lem Polski i Czech. Na s??u??bie dyplo- 
matycznej pozostaje od ro??m 1919. 


Echa K.ongresu 
praco","niK??w umys??owych. 


(VI.) 


Omdla??y szofer 
p??on??cym domu. 


W domu Szweikel'ta przy Alejach Ko- I \V"ltutek te
o wypadlm szofer nie 
gciu
zki w ??
odzi wybuch?? wielki po??ar m?? si
 wytlosta?? z p??on??cego miesz- 
Plon???? gara?? samochodowy. w kt??t'ym l,ar ta. 
7.najdowala si?? wi??ksza ilo???? bawe??ny Prze7 ogiet, przedarl sir: dopiero star 
Ogie?? pocz???? powa??-.iE' za
ra??a?? miE'sz- :-ozy toporuik Bam, kt??ry wyn!6s?? na 
kaniu szofera Leona P??acejewa. pogr
- l'amioTJa('h omdlalego i ci
??ko poparzo- 
??onel!o je"zr7e we ??nie. npgo szofera f'??ace
E'wa. 
Stra??acy obudzili P??ace
ewa. kt??ry Do rnnnE'go wezw'ano lel,aI"za pogoto. 
por,::.!?? ratowar swe rzeC7Y ze ..tojE1cego wia ratunk(1wpgo, kt??r.y Ullzielil mu po -.- -- - 
,u?? w plomieniach mieszkania. mm'y Lekarz ,twierdzi?? .ci????kie popa. 
W chwili gdy s70fer znajdowa?? 
ir: r7enie twar7Y, l'Q-I( i n??K Stan wody w Wi??:e clnia 29 I rano: 
\V !-tara??ll, nast??pi?? nagle wybuch ha??1,i Po god7.ir.nej akcji ratownic7ei oglen P??ock 88. TOI'un 1.51, Fortlon 13:i. ('hel- 
hlas7anej. nape??nionE'i bcnzyn!). kt??ra zdo??ano lll!asi?? Zqr??wno I!ara??. jak i mno 1.29, Gr'u.1ziadz 1.34 J{or7eni(''''O 
"ta??a opodal drzwi prowadz??cych do mi('
7.IH\nie s:mrera 
p
li??o si??. Strat)' 8n, Piek??o 83 Tr;'ew 38, 'Einlage i.M, 
mieszkania. wynoszQ. kilka tysil
cy zlot
rch. I Schievenhol'st 2.28. 


w 


- - 
...... 


...-- 


:Jank Polski p??aci?? dnia 
dolary amel'ylta??slde 
:ullty -;zterling??w 
franki slwn
carskie 
rranki rran('uslde 
marld niemieckie 
gUldeny gda??skie 
'"'zylingi nu<;tr
ackie 
liry wIo: Ide 
IW??'ony czeslde 


Zg styc3ni3 =9: 
8,85 -8.8i 
43.07 
170,8
 
3??.73 
'211. 01 
172 2 ) 
12-??. c (J 
.Ui.5 0 
2G, '21 


--- -----
		

/Image01570.djvu

			Nr. 2:>. 


. 


r 


.1 


GdoJ??sk, dnia 30 stycznia 1928 r. 


KALENDARZYK. 


Dzis, w 
rod??, Martyny, Ludwiki 
Jutro. w czwartek, Piotra z Nolasku. 
Wsch??d s??o??ca o godzinie 7.48, 
Zachod s??oika o godzinIe 16.39. 


KALENDARZYK HISTORYCZNY. 


Stycze6 
30. Rozejm andrusLowski 1667. 


WIDOWISKA W GDA
SKU. 
Kabaret w Dlorlziger Hol. Wyst??py berH?? 
akkh ar
yst6w. Film. kabaret. 
Kabaret "Reichshol . Palast", Program 
mi??cizynarodowy do rana 4 tej. Wyst??py baletu 
i in.I.e atrakCJe, ta??ce tow. - Wst??p wolny. 


- Wybory nie przynios??y rozstrzygni??cia. 
Nadzieja, ??e przez nowe wybory do zarz??du 
Kasy chorych w Sopocie nareszcie rozstrzygnie 
ai?? kwedja sporu O to, czy ma pozosta?? sy- 
atem sta??ych lekarzy czy wolnego wyboru. za- 
wiod??a w ca??ej pe??ni. Wybory bowiem odbytc 
onegdaj wyda??y ciekawy rezultat 9:9. Dziewi??- 
ciu przedstaw1cieli zarz??du jest za jednem a 
9-ciu za drugiem. Jak wobec powy??szego o- 
statecznie zostanie w przysz??o??ci kwest ja roz 
strzygni??ta i czy wobec takiego wyniku pozo 
stanie stary stan rzeczy, to nale??y dopiero od- 
czeka??. Wykarz?? to' niebawem pierwsze po- 
siedzenia nowego zarz??du. 
- Fa??szywe 'monety w obiegu. Na osta- 
tnim targu tygodniowym zosta??y puszczone w 
cbieg fa??szywe monety 2-gu??d.,nowe, sfabryko- 
wane jednak??e tak nieudolnie, ??e zupe??nie ??a- 
twem jest rozpoz,
a?? je mi??dzy prawdziwemi. 
S?? one sporz??dzone z aljasu ciemniejszego, tlu- 
stego i nie d:twi??cz?? przy upadku, Napis "Nec 
temere Nec timide" brak na tych??e zupe??nie 
Przy przyjmowaniu 2-gu??den??wek zatem nale??y 
si?? wystrzega?? przyj??cia falsyfikat??w. 
- Przeciw wwozowi ry??u. Wed??ug wiado- 
mc??ci, podanych w pismach krajowych, stwier- 
dzono przy badaniu bierno??ci bilansu handlo- 
wego Polski, ??e bardzo powa??nie obci????a bi- 
I...ns kwota wydana za ry?? importowany do Pol- 
skI. W zwi??zku z t?? spraw?? rownocze??nie 
zbadano, ??e ry?? nawet w przybli??eniu nie do- 
r??wna pod wzg????dem zawarto??ci pokarmowzj 
??"szym polskim produktom rolniczym, wobec 
czego maj?? by?? poczyn'one starania. by usun??,
 
poma??u ry?? z rynku polskiego a conajmniej, by 
zmniejszy?? ww??z ry??u do Polski. 
- Uwagal Jak wiadomo. mo??na w ostatnim 
czasie u ryn;en dom??w zauwa??y?? wi??kszych i 
mniejszych rozmiar??w sople. powsta??e z powo- 
du zamarzni??cia rynien podczas odwilzy i na- 
sl??puj??ce
o mrozu. L??d ten przedftawia dla 
przechodni??w szczcg??lnie w porze odwi;??y P(). 
wa??ne nlebezpiecze??sh>o, 
dy?? ??atwo mO??e 
spa???? ni:! g??ow?? pa.,anl??w a poniewa?? ci??- 
??ar jego dochodzi cz??\to pc.wa.inych rozmia- 
r??w, mo??na .obie YIIyobrazi??. jaki" skutki I pa- 
dek takiego kawa??a lodu na gbw?? prLe;:
l'>llniCl 
m??g??by poci??gn???? za sob??. l'e.niew:u: w??asci- 
ciele dom??w oclpowiedlinlm S4 za \\'Y1J.ldki 
powsta??e przed ich domami, radzimy jak :Ia:. 
spieszniej zabra?? si?? cl.. uprz??tni??cia zwu,aj??. 
cyc h z dachu cypl??w lodu i ??niegu, by -?? por?? 
unikn??'; niebezpiecze??stwa. 
- $mier?? ??ziecka w Mot
awie. Onegdajszej 
ni"dzieli okolo po??udnia wpad?? synek robotmka 
kolejowego G?lwi??skiego. zamieszka??ego przy 
Steindamm 8. do M.,tlawy i utopi?? si??. R,}d.;:- 
ce, kt??rzy wy;,??ah syna na ulic?? dla zabawy 
zauwa??yli dopiero bardzo p????no nieobecno??e 
dziecka i znale??li le JUt tylko w wodzie 
pr??by przywr??cenia dziecka do tycia, spe??z??y 
na niczem 


- Po??ar wozu tramw3;owego. Jeden z wo- 
z??w motorowych linji tramwajowej Gda??sk - 
Wrzeszcz, zapali?? si?? onegdaj wieczorem na uli- 
cy Halbe Allee na wysolkie- 
go hymnu narodowego, kt??rego wsz
'scy 
obecni stoj??,c wys??uchali. 
Po??wi??cenia ochronki dokona?? ks. Ro. 
gaczew::;ki w obecno??ci ks. profesor??w 
Miszewskiego i Nag??rskiego, poczem 
prezes Macierzy Szkolnej p. Czarnowski 
wypowiedzia?? okoliczno??ciowe przem??- 
wienie. 
Dziatwa miejscowej ochronki produ- 
kowa??a si?? powitaniem go??ci tak licznie 
zebranych i scenk??, odpowiednio przez 
Siostry Dominikanki przygotowan??,. - 
Ch??r mieszany "Lira" od??piewa?? dwa 
utwory: ,.Do Ciebie Bo??e" i , Kto si?? w 
opielt??", nast??pnie dziatwa z polskiej 
klasy inscenizowa??a trzy cnoty ewange- 
liczne: 'Wiar?? - Nadziej?? - Mi??o????, 
przy kt??rej to okazji uwydatni??o si??, ja- 


k?? jest praca w ochronkach i polskiej 
klasie Macierzy Szkolnej, aby z mater- 
ja??u zgermanizowanego - wykrzesa?? 
kiedy?? j??zyk Ojc??w. 
Na zako??czenie odegra?? tercet man- 
dolinist??w kilka pi??knych utwor??w, a 
wreszcie kierownik pryw. szko??y po- 
wszechnej p. Truszczy??,>ki wyg??osi?? ko??- 
cowe przem??wienie, iIustruj??,c przyk??a- 
dnie s??owy: .,??e z male??kiej kropelki - 
powsta?? mog??o morze" - ??e ze skrom- 
nych wysi??k??w pracy - powstanie kie- 
dy?? zbiorowa wielka ca??o????, ku dobru 
Ojczy??nie i Jej wiernym synom. 
Ca??a uroczysto???? pi??kne robi??a wra- 
??enie, bo dzit:ki komitl'towi miejscQt- 
wemu dobrze zosta??a zorganizowan??. 
To te?? i obecni sk??adali ??yczenia 
miejscowemu komitetowi na r??ce pani 
dyr. Kwiatkowskiej, aby ochronka, kt??- 
r??, czujna i czynna Macierz Szkolna 
dzi?? do publicznego u??ytku odda??a - 
sta??a si?? central??, w Oruni, do kt??rej 
ca??a miejscowa Polonja odnwi?? si?? 
b??dzie serdecznie w przelwnaniu, ??e ona 
jest nietylko ochronk??, dla dziatwy ma- 
??ej, ale zarazem ochronk?? wszystkiego, 
co polsko-katolicIde. 


- Fo1szywy Rembrandt w Gc"a:i
ku. Jedna 25 stycznia: ,i
m. par. ,; 
-tn l S..'lin!! !;(-: t. 
z luteis.'ych obywatelek, niej. Th. z Gda??ska kpI. W. I.ollilscb .:!J ..:d'/'11 i'rJ??uy ;8 : 
:q
, 
otrzymala od jednej ze swych znajomych obraz, Raificisenbecke'J), t)()rw par Aud 087 t. Ki'l. 
rzel,omo pochodz??cy z 16 wieku i przypisywany .J. Jessen do Gdym prMnv (J3eimke I !';Ie!??. b3- 
jednemu z u,-zni s??ynnego Rembrandta, by prze. sen amuo.), szw. mot. Gripen 3::0 t kj't 11 
win??a go de Berlina. Tb. jednak. chc??c zaro- I.und
ren do Gdyni pr??lny (Eehnke i Si
g, ba. 
bit na tym obralku. zostOlwila go u jednej ze sen Holmu), ??ot. par Percy 437 t. kpt. J. Virsis 
zna:omych za dosv?? wysok?? sum??, gdy?? ud:??lo do Gdyn; pr????ny (Dl'nz. 5cj,i????. K., Westerpl J, 
j
j si?? przekunac wierzycielk?? o wysokiej w..r du??. par. Emanuel 249 t_ I.pt. H. Hansen rlo 
to
d rzekome
o R.em.brandta Gdy jed
ak dO- I Rhyl z drzewem (G
.nswindt. b. port CE's.l, c It 
szlo do oddama. pienI??dzy i oszaCOWdDla obra. par. Borghild 431 l kpI. P. Rass do Hc15ingE'1r 
zu oki:!zalo 
i??. ??E' rz
komy Rembrandt nie je
t su z W??gJeln IBehnke i Sie,??. b. port ces.J, "1'Jrw. 
w
ft t
le. de .za. DIego dano, wob
c cz
go par. Hessa 1316 t kpI. J. Olsen do Murm:II\3ka 
wlu.zycJel

 plem??dze s.??raci!
. Nleuczcl\
a z w??glem (B. Sleg, kol. nadw.), szw. par. J.,1 1n 
kobIeta, k.ora sprzedaJa meswol obraz b??dz!t' [,undval! 13[0 t. kpI. Gudmund
son 00 Got!. 
'1lUsia'a za ten czyc odpowiad3C przed s??dem borga z w??6h:m (Artus, woJna stref I). nor-..v 
par Ingcrto 1773 t k,.t. Jot,ansen do Reikj3vi- 
ku z w??'!lem (R. AIs. Pommerenz;??o
??). szw par 
Ludwi
 277 t. kpt. 1\1. Pi:r
son do Rygi z towa 
-em (Re.nhold, kar.. p"rt J, f'ZW. par. Regulu
 
4Q1 ??. kpt. HaJlengren do Oxe1osundu z we
lem 
rReinhoJ.J, wolo t str;?fa). f
k. par. Orient 2S	
			

/Image01571.djvu

			Nauka y
zn??a. 1929 r. 


- 


Literatura 


- 


Sztuka. 


Herbert SDencer. 
(z) w tych dniach obchodzi??a Anglja u- 
roczy??cie 25-t?? rocznic?? ??mierci Herberta 
Spencera, wielkiego filozofa i socjologa. 
* * * 
Berbert Spencer (1820-190??) by?? intynie- 
rem, dZiennikarzem, filozofem. Stworzy?? 
w??asny system naukowy, zwany ewolucyj- 
nym, czyli rozwojowym. Napisa??: "Szkice 
tilozotlczne", ..Etyk??", ".Jednostka wobec 
pm'lstwa'. "O wychowaniu nmys??owem, mo- 
ralnem l tlzycznem". .,Pierwsze zasady", 
..Zt:
dy socjologjl", "System filozofii syn- 
tetyczneJ", "lnstyturje polityczne" i inne, 
cenne i oryginalne dzie??a, ujlLu...,.ce naj??y- 
wotniejsze zagadnienia. 
Spencer wywar?? wiell{i wp??yw na tw??r- 
cze???? m??odszego pokolenia i podda?? swoim 
wsp????czesnym nowe zasady i nowy kieru- 
nek rozwataIi filozoficznych. 
W??ochy a literatnra s??owia??ska. 
Wychodz??ce w Turynie nak??adem insty- 
tutu Slavia czasopismo "I?? genio slavo" 
(dawniej "II Genio Russe") zapowiada pu- 
blikacj?? w??oskich przek??ad??w dzie?? litera- 
tury po??skiej, rosyjskiej, czechos??owackiej, 
jugos??owia??skiej i bu??garskiej. Ten sam 
instytut wydawniczy, ????cznie z Instituto 
per Europa Orienta??e w Rzymie podpjmujg 
publikacj?? monografij pisarzow s??owiali- 
skich z 19 i 20 wieku. 
Badania archeologiczne w Azji. 
O nowych odkryciach w Azji donosi Ho 
Langdon, kierownik ekspedycji muzeum 
oksfordzkIego, kt??ry podj???? nowe poszuki. 
wania za starotylnem miastem K1sz w Me- 
zopotamji. 

??ady, na kt??re natrafiono, dotycz?? 8ze- 
??ciu okres??w historji ludzko??ci, z ??-t6rych 
naj starszy obejmuje lata 2.800 - 1200. Lang- 
don nazywa Kisz najstarszem z wielkich 
miast Azji, kt??re, wed??ug napis6w chladeJ- 
skich, powstaJo zaraz po potopie. 
Wspomnienia o Kasprowiczu. 
Podejmuj??c inicjatyw?? znanego krytyk
 
tw??rczo??ci KasprJwicza, dr. Stefana KG- 
??aczkowski
go i wdowy po poecie, Marjl 
Kasprowiczowej, zawodowy zwi??zek litera- 
t6w polskich we Lwowie postanowi?? wyda?? 
ksi????eczk??, zawierajl1c?? wspomnienia oso- 
biste o Kasprowiczu jego przyjaci???? i zna- 
jomych. Zak??ad Karodowy im. Ossoliliskich 
podj???? 3i?? sfinansowania i wydania tego 
dzie??a, przeznaczaj??c czysly zysk do dyspo- 
zycji komitetu redakcyjnego na mauzoleum 
Kasprowicza na Harendzie. 


Staro??ytne groby pod Rzymem. 
W poblitu Rzymu odkryto staro
ytny 
gr??b wraz z sarkofagiem oraz kilka mniej- 
szych grob??w, zawieraj??cych cz????ci szkie- 
??etu. 
\Ved??ug przypuszczenia groby te pocho- 
dz?? z epoki cesarstwa rzrmskiego, gdy t w 
blisko??ci znajdowa??a si?? willa jednego z 
wyzwole??c??w Nerona. \Ved??ug informacyj, 
zawartych w pismach Pliniusa, wtem 
miejscu znajdowa?? si?? dom Senecki. 
Pami??tniki bohatera ..Trzech muszklete- 
r6w". 
W Pary
u wydano w skr6conej formie 
pami??tniki d' Artagnana, jednego z bohate- 
r??w "Trzech muszkieter??w" Al. Dumasa. 
Przypuszczano dotychczas. te d' Artagnan 
by?? postaci?? zmy????on??, tymczasem istnia?? 
on w rzecz}wisto??ci i ju
 poprzednio wyda?? 
swe pami??tniki w r. 1700 w Kolonji. 
Skonfiskowana powieit. 
Starostwo tarnopolskie skonfiskowa??o 
powie???? pisarza ukrai??skicgo Andrzeja 
Czajkowskiego p. t. ..Do s??awy". Konfiskata 
nast??pi??a z powodu antypa??stwowych ten- 
dencyj powie??ci, wydanej przez jedno z to- 

'8.rzystw wydawniczych w Tarnopolu. 


Gotthold Efraim Lessing. 
(W 200-lecle urodzin). 
(z) Niezw}'kle urocz}-??cie obchodzi??y 
Niemcy 200-lecie urodzin jednego z naj- 
wi??kszych poet??w i krytYK"'w niemieckich. 
Lessing (17
9-1781) studjowa?? w Lipsku, 
w Berlinie og??o!'\?? "K??eine Schriften" i dwi??> 
sztuki teatralne, w Poczdamie "Miss Sara 
Sampson", Sztuk?? t?? utorowa?? dramatowi 
w NiemczecJ;1 now?? drog??. R??wnoczp??ni.! 
pisa?? bajki, dramat "Wirginj??" (uko??czy?? 
go i wyda?? port ty??. ..EmilJa Galom"). Mia- 
nowany cz??onkiem kr6lewskleJ akademJl na- 
uk w Berlinie, uda?? si?? do \Vroc??awia. Tu 
zc
oisa?? dramaty: ..Minna z Barnhelmu" i 
"l,,.okcon - czyli o granicach malarstwa i 
p:wz' . Obj??wszy kierownictwo teatru nn- 
rodowego w Hamburgu, napisa?? dzie??o ..Dra- 


August Strindberg I 
ojciec naturalizmu w szwedzkiej literaturze Nagrody z fundacji Paderewsldego za 
(z) W biet??cym miesi??cu up??ywa roczni- najlepszy utw6r muzyczny na orkiestr?? i 
ea BO-??ecia urodzin Augusta Strlndberga, za najlepszy utw??r smyczkowy przyznane 
ojca nowomodnego naturalizmu w litern- zosta??y: 1. p. Heniot z Chicago - 100?? dol.. 
turze szwedzkiej. 2. p. Humprey z Bostonu. 
Strindberg przechodzi?? r??:!ne koleje t y- * 
cia. Zmuszony przerwa?? studja, by?? nau- Podczas rob??t w katakumbach pod ko??. 
czycielem, statyst?? teatra??nym, te??egraficz- cio??em San Gennara w Neapolu. odkryto 
nym urz??dnildem, bibljotekarzem, mala- resztki bazyliki z IX wieku oraz odnalezio- 
rzem. 2:ycie jego, to ci??g??e pasmo walki o no dobrze zachowane freski z V wieku, 
byt w najuci??
liwszych warunkach. Knrje- p"zedsta\\iaj??cp Chrystusa z dwoma ??wi
- 
r?? literack?? rozpocz<'I.?? dram11 tarni: ..Her- tymi. 
mJona" i "Wygnaniec". Rozg??os zdobY?? so- 
bie nag??y gryz<'I.c?? satyr?? na literatur?? i 
spo??ecze??iitwo' ..Izba czerwona" (187!)), po 
kt??rej posz??y utwOl'y dalsze: ..Tajemnica 
Glletty", ,,:\.ficha Ol ot", ,,20na pana Bengt". 
..Czandala". Napisa?? tak??e S1rindberg czte- 
ry dramaty przeciw kobietom: "Ojciec", 
"Towarzysze", "Panna Jul.ja" i ,,\Vierzy- 
ciele". 
SolldarnoU profesor6w uniwersytetu Kilka innych powie??ci dopf1??nia jego bo- 
lwowskiego. gatej tw??rczo??ci literackiej: ..Na pe??nem 
Do zbiorowej manifestacji profesor??w morzu". "Spowied?? warjata-', ..Interno". 
uniwersytetu Jana Kazimier7a w sprawie "I.p/lpncly" oraz szereg dramat??w hlstorycz- 
w}Toku s??du pozna??skiego na profesora cych, Id??Q'ch bohaterami s?? kr????owie 
uniwersytetu Kulczy??skiego za jpgo kryty- szwedzcy. 
kp, podr??cznika botaniki szko??npj dr. Ku- I \Vp??yw utwor??w Sttindberga prze
zpdl 
deI ki, przY????czyli si?? profesor Romer i rek- na literatur?? wszech??wiatow?? i wycisn??l 
tor Pini??ski. na jej do???? silne, oryginalne pi??tno. . 


maturgla". Jako bibljotekarz w Wolfenbiit- 
tel wp????ta?? si?? Lessing w pewne spory teo- 
logiczne; m. i. og??osi?? przeciw pastorowi 
hamburskiemu Goeize'mu pe??ne dowcipu 
pi "mo "Antigoetze". W "M??drym Natanle" 
z??o??y?? Lessing swe Credo (wyznanie wiary), 
przez kt??re sta?? si?? za??o??ycielem g??6wnym 
swobodnego kierunku religiJnego. Ostatni?? 
prac?? Lessinga by??o "Kszta??cenie ??udzkiego 
pIpmienia". W r. 1796 wzniesiono mu skro- 
mny pomnik na placu w WoUenbiittel, w r. 
lS33 p:.>s??g w Brun??wiku. 
Lessing ni.??> by?? genjuszem, odznacza?? si?? 
jednak g????bok?? nauk?? i zawsze powatnem 
ujmowaniem iakiegoko??wiek zagadnienIa. 
St??.d utwory jego s?? warto??ciowe i tre??ciwe. 
Poeta zajmuje w??r??d swoich wsp????czesnych 
najwyhitniejsz3 hezf';->rzecznie stanowisko. 


-.-.- 


Mr??z. 


Hej, ??clsn??,?? ziemi?? zlmn??, obr??c:.":??, 
Stalaktytami na rynnach wr??s??. 
81YS7.?? nocami, Jak drzewa j??cz??,: 
Mr??z. .. Mr??z I 


. 


Jest gdzie?? kominek z trza
kanlem polan 
I dworek z bla????, alej?? brz??z. 
Chclalbym tak przypa???? do czyich?? kolan, 
Mr??z. .. Mr??z r 


Chcia??bym si?? swoj?? przytuli?? twarz?? 
Do serca. kt??re nie wie co mus, 
He
, za oknami drzewa si?? skarZ??: 
Mr??z . " Mr??z r 


XIV. 
l. Wszystkie ludzie si?? ??mieli, M??wi- 
my: wszyscy ludzie, WSZy8Cy ch??opcy; za- 
impl. liczebny m??ski brzmi: wszyscy, ??e??- 

ki - w;:'ly
tkip; mipsza?? ich nie mo??na. 
1\[ie ??mieli lecz ??
lali si??, me leli ??et:z 
lalL 
2. On dal mu plsa6, zamiast on pozwo- 
li?? jest "yra??enif'm bl.
dnem, germanizmem. 
3. Bliski do tego, jemu zblU:on)'. 
Ie po- 
wiem
- chyba: on .jest bUskl do mego eerca, 
tylko memu sercu, nie zbli??ony jemu, tylko 
do niego. 
4. ks. zamiast X. J??zyk polski litery X 
nip po,siada w alfabecie Zast??puje j?? przez 
ks. WyJ??tkowo zachowuje si?? X w imio- 
nach \v??asnych i wyrazach od nich pocIlo- 
dz??cych. 
5. B??d??c aresztowany, zbleg??em._ Czyn- 
no':;?? odby??a si?? w czasie dokonanym. Imie- 
sM w, b??d??c jest form& czasu tera??niejs??ego 
- tworz0nie zatem podobne.i kon<;trukcji 
cza80wej jest nied."}puszcZdlne. Mo
na po- 
wiedzi('??: aresztowany. zbieg??em. 
6. Byllm, zrobUlm, wzi??lim. 'Wla??ciwo- 
Ministerstwo o??wiaty zamierza l1stano- hci?? gwary ludowej jest skracanie zwro- 
wi?? doroczn?? nagrod?? pa??stwow?? dla p??a- t??w, zw??aszcza s??ownych. (czaMwnik??w). 
styk??w. Przyznanie pa??stwowej nagrody 1\l??wimy. byli??my, zrobUl??my, wzi??li??my. 
d??a muzyk??w nastqpi po raz pierwszy w 7. HigJena, hipoteka. Wyrazy obce o 
ko??cu stycznia. Do jury wchodz?? m. i. pro)- literach llOl'z??tkowych hi )lisZ??) si?? prz??>wa??- 
fesor Jachimecki z Krakowa 'i Chybi??ski ze nie przez i, nie przez y. Wyj??tkowo: hymn. 
Lwowa.. Nagroda ma wynosi?? 10.000 z??. I hydra. 


Henryk ZblerzchowskL 


42.000 kslqiek 
na makulatur??. 
Mo??liwe tylko w Rosji sowieckiej. 
Pa??stwowe \Vydawnictwo Ukrainy "'prze- 
da??n na makula.tur?? po 20 kop. za kilogram 
62.000 ksi????ek niedawno wydanych. Sprze- 
dane ksi????ki s??uta, za papier do pakowania 
w 80wi??>ckich sk??adach aprowizacyjnych. 
W??r??d sprzf'.danych ksiq,??pk znajduje si?? 
wiele dzie?? literatury klasycznej. 
Pary??anie ch??tnie czytal?? ksl????kL 
Najwi??cel - powie??ci. najmniej - poezje. 
W Pary tu jest przesz??o 80 czytelni mieJ- 
skich. \V roku 1926 zarejestrowano 1.277.057 
wypo??ycze??. w r. 1927 1.602.576, t. j. o 125.519 
wi??cej. Jest to dowodem, te mimo rozwoju 
sport??w, kinematografji, radja i mimo wie- 
lu pism literackich i dzia????w literackich w 
dziennikach, czytelnictwo ksi????ek wzmaga 
si?? w dalszym ci??gu. Pary??anie nalch??tniel 
czytaj?? powie??cI, najmnIej poezje. LicznE> 
tomy poezyj le???? na p6??kaCh nierozci??te(!). 
Doda?? nale
y, te jest to objaw mi??dzy- 
narodowy: popularno???? powie??ci i brak za- 
interesowania si?? i zami??owania do poezji. 


Zgon Leona Urwancowa. . 
autora "Wiery Mircewy" . 
W Karisbadzie zmar?? jeden z najwi??k. 
szych rosyjskich pisarzy dramatycznych o- 
statniej doby, Lew TJrwancow. 
Zmar??y by?? autorem g??o8npj na ca???? Eu- 
rop?? sztuki ..\Vil'!ra Mircewa", granej z 0- 
gromnem powodzeniem w Warszawie, a o- 
statnio i w ??odzi. 
\V ci??gu trzech lat sztuka ta da??a auto- 
rowi 50.000 rubli dochodu. 
W ubieg??ym roku "Wier?? Mircew??" sfil- 
mowano, a rol?? tytu??ow?? odtworzy??a znana 
s??awa eltranu, Olga Czechowa. 
Urwanc!)w, opr??cz sztuk teatralnych, na 
pisa?? takte ca??y szereg utwor??w be??etrysty- 
( j. 


Towarzystwo Przyjaci???? Sztuk Pi??knych 
w Lodzl. 


Z inicjatywy wojpwod) Jaszczo??ta utwo- 
rzono w ??oJzi Towarzystwo Przyjaci??l?? 
Sztuk Pi??knych. Pierwsze posiedzenip. od- 
by??o si?? kilka dni temu. Do Z<'trz??du weszli 
Ul. i. kurator okr??gu s7;kolnego ????dzkiego, 
przedstawiciele ca??ego s.zercgu organiznc)lj 
o??wiatowych, samorz??du, przemys??u i sfer 
artystyczno-kulturalnyc.h. \V pierwszym 
rz??dzi
 . towarzystwo to obejmie opiek?? nad 
miejsk?? galerJ?? sztuki. 


, 
Dzie??a Mickiewicza w wsp6lnem wydaniu, 
Bihljoteka Arcydzie?? Literatury podj????a 
gi?? drukowa?? arcydzie??a Mickiewicza we 
wsp????nefil wydaniu,' ilustrowanem, zaopa- 
trzonem wst??pem Boya-2:ele??skiego. 


Nagrody pa??stwowe d??a muzyk??w I pluty. 
k6w. 


Drobiazgi literackie. 


,... 
W ''-'iedniu zmar?? wskutek wyczerpa- 
nia w szpitalu wojskowym JulJusz von 
Beethoven, ostatni z rodu' genjalnego kom- 
pozytora. 
Prof. Ignacy Chrzanowski wyda?? cieka.- 
we studjum o mesjanl??mle ..Geneza psy-. 
chologlczna wiary w Chrystusowo??6 Pol- 
ski", stwierdzaj??c, ??e mesjanistyczna wia- 
ra w Polsk??, jako Chrystusa narod??w, by??a. 
konieczno??ci?? i objawem zdrowia, a nie 
rhorob?? orf!anizmu narodoweg r 


-.-.- 


"Muzyka w szkole". 
(z) Polskie pi??miennictwo ped[lgogiczno. 
muzyczne nie wieHtiem cieszy??o si?? i cieszy 
uzn:-:niem w spo??ppze??stwie. A przeciet na- 
sza l';liltnra muzyczna.. zw??aszcza w szkole 
pid??gnowana, nie wsz??dzie stoi na pozio- 
mie wysokim... 
By podnle??6 kultur?? muzyczn?? w szkole, 
Zwi??zek Nauczycieli 
piewu i Muzyki w 
Katowicach prL)" tllI.i?? do W) Ja"Hmill 'Dle- 
sl??cznika pedagogiczno-muzycznego ,,Muzy- 
ka w szkole". \V tych dniach ukaza?? si?? 
numpr pit'rwszy w}'dawnictwa. RE'daguje 
KroI H??awiczka. 
Numer przpl:stawia si?? dodatnio:: skro- 
mny, niewiel??d, a jednak zawiera du
o cen- 
nych uwag i projekt??w. ,,1luzyha w szko??e" 
'r
1J.je na przyrhvlnp 11l"zyj??cie. 


Jak pisa?? naleiy? 


Zjazd nauczycieli jezyk??w 
nowo??ytnych w Warszawie. 


(z) Po odzyskaniu niepodleg??o??ci pa??st- 
wowej zrozumia???? sta??a sie reakcja prz
- 
ciw dotychczasowemu przymusowi uczenia 
si?? j??zyk??w naszych wrog??w. Jednakze dq- 
??
nie do :1.upe??nego usunif;cia tych j??zyhvw 
z programu szko??nego hy??o i jest rzecz?? 
r??wnie?? niepot??dan??, a nawet niekorzyst- 
nI\- Z??ekcewa??ono te j??zyki, a tak??e inne 
(np. angielski!), a przeciet, kiedy wymrz
 
starsze pokolenie. j??zykaroi te mi dobrz'3 
w??adaj[\re, Jak??e m??odzi uporaj?? si?? :r: sze- 
reij:em zada?? natury 13yplomatycznej. eko- 
nomlczne
 i kulturalnej, Je??eli nie bcd?? u- 
mleU porozumle6 si?? nale??ycle?_ 
Wob??>c konieczno??ci zmian w tej dzie- 
dzinie nauczania, wobec d??;f;enia do og61n81 
gruntownel reformy szkolnictwa, sfery na- 
uczycielskie powzi????y projekt zwo??ania 
zjazdu naucz,cleli J??zyk6w nowo??ytnych. 


Odb
dzie on si?? w Warszawie, w dniach 2" 
3 i 6 lutego. Zorganizowany komitet zjaz- 
du - pierwszego tego rodzaju w Polsce - 
z pro!. ??empickim na czele, opracowa?? Ju1: 
pl"Ogmm; obpjmuje on szereg zagadnie?? :r: 
zat.resu dydaktyki (nauczania) J??zyk6w no- 
wO;f;ytnych, ich stosunku do nauki j??zyka 
polSkiego, kszta??cenia i dokszta??cania nau- 
czycieli itp. 
Jednym z ;.:Ic)wnych tpma????w b.-; lzie pro- 
bJ;'mat: Jeden czy dwa J??zyki obce w szko- 
te l;rednleJ? 
Jotlnocze?nit' ze zjazdem odb\ 1?? si?? w,- 
k??ad" .naukowe profe8orJw: Z. Czernego, 
W. FoJkiersldego, S. GIi-:pl!C'go Z. Lempfc- 
kipg"o, W. Tarnawskiego, A. Tretiaka i S. 
Wukadinowicza. 
Zjazd wzbudzi?? wielkie zaintere
owanie 
wer??d szerokich k???? pPdagogicznych.
		

/Image01572.djvu

			Nr. 2
, 


-J.. :
I 


I' , , 


'! 


Rozszerzenie podlazdu kolejowe1)o. 
\V tych dniach rozpocz??to niwelowa- 
nie terenie po??o??onego naprzeciw nC'we
 
??JUdow??i gmachu kolejowego przy prze- 
je??dzie, celem u...rno??liwienia rOZS7erze- 
nia pod
azrtu. Jak wiadomo ulka Pod- 
jazdowa jest hard-zo w??ska i przedsta- 
wia??a d.ot??rt bardzo powa??ne niebezpie- 
cze??o;:two dla ruchu ko??owego. Naresz- 
cie wi??c w??adze zdobyly si?? nietylko na 
rozszcr7.pnie ulicy, ale jak nam donosz?? 
taI bm. c godz 11 pm. ??adowanie 2750 z przeznaczeniem do HoItenau. 
ton w??gla z przeznaczelliem do Dnnu- s. s. "Krak??w" min???? dnia 2?? bm. o 
men godz 5,30 am. kana?? kilo??ski w drorlzc 
s. s. "I{atowke" ??adu
e w Gdyni od z Gda??ska do Rouen z ??adunkiem 2523 
dnia 23 hm. godz. 3 pm. 2750 ton w????la ton w??g??a. PROGRAM RADJOFOraCZNY. 
z przeznaczeniem do HoItenau. ??RODA 30 STYCZNIA. 
s s ..Krak??w" min???? dnia 24 bm . o s. s. ,,\Vi??no" odp??yn???? dnia 25 bm. 
I' n Roue d H d ik Id 
 b h Pozna??. (344,8). Godz.: 13,00-14,00: S y !l:n:l?? 
godz . 5,30 am kanal kilo??ski w drodze ao z . n o en r - o-.....m a" t, 
 
k l b ?? ?? d k ?? czasu, kC'ncert gtamofonowy. 14,0J--ll,I
: Not. 
Z Gda??ska do Rouen z ?? adu nkl . eln 2529 s ??< za ierze pe ny ??. une z omu z 
. G gie??dy pien. i zbo??.-tow. 14,1
14.20: Komun...- 
ton "' ?? u: la. przeznaczemem do dyni. d ?? PA1 d l 25-17 5 A d . 
., 
 v.o
po ., ro n., . It 7, , 5:. u YCJa. 
Gmina narcIarska ro??nie. "I. s. "Wilno" wy??adowu:e w Rouen od s. s "Pozna??" wy??adowu.ie w Norrko dla dzieci. 17,5
18,50: 22ga godzina n:espo-' 
Sprzyja

ce sportowi narciarskiemu dnia 19 hm 2650,;) ton w??gla z Gdyni ping od dnia 17 bm. w poludnie 2722 dzianek. 18,50-1915: Kronika, radiowa. 19,15- 
warunki atmosferyczne stworzy??y, ??e z s. s .,Pozna??" wy??adowu'e w Noi-rltka c h ze" z??orocz - on W"g' a z ........"'IU I i . Gd . I E. 
J 
 o "' T " J k '.. . ?? . Gd . d i na m e_5ce w ansku, Sk??d zabicr
e rTrAnsm. z' Wa;szawy): 22,00-22,20: Sygna?? 
n y c h PO \\ a??n a g m Ina narclar <: ka oheJ - s. s " czew za onczv w Y nI n a 850 ton ' I . d k 
". . . - . . 2 A b . d 7 ?? O d . I t . \\ ??g a z przeznaczemem o czasu, omunikatv c. d. 22,20-22,40: Lekcja 
mujl!r.a ju?? oko??o 30 cz??onk??w. Na 1'a- .], ??:n S:? z r om wy a owame sa e ry Bandhelmu talk??w. 22,40--24,00: Muzyka taneczna. 
zie wp1'awrbde garstka ta jeslicze jest l dma 2<> bm godz.9 am. odp??yn:=J?? pod . 
lu??n"l. i niezbyt spoista co jednak nie balAstem do Gda??ska po ??adunek w??gla s. s. .,Niemen" ??adu
e w Trie??cie od Wars't'awa. (11111. Godz.: 11,56-12,10: Sy- 
powinno zra??a?? sportowc??w praWd7i- 1 10 Danji dma 23 bm. 1000 ton tytoniu z prze:ma- gna?? czao;u, heina?? z WldV Marjackiej w Kra- 
wyeh i w??a??nie zach??ci?? ich do jaknaj- s s.:,Niemen" przyby?? dn;a 23 bm, 7. czeniem do Gdyni lub Gda??ska. l-:owie, k
m. .I
tn..-meteor. 12,10-13.0J: Progr
.m 
wi??l\:szeg-o ????c7.enia si?? w tutejszej gru- lar??unklem 2200 ton piryt??w z Porto s. s. ,.\Varta" przeprowadza od dnia 2 dla dz:ecl wIeJskICh 13,O0-13,
5: Komu
. roln. 
P ie narciar
kie J ' Marghera do Triestu skad zabierze oko- "' m term i no \" O cr l d . d k St oraz trans m z Krakowa not gleldy zboz krak. 
., . '. ' . '-" . "e ,.., ?? zIny w o u ocz- J ' I 50 l " 10 . I r . t d . d 
??o 1000 ton tvtomu z przer.naczemem do . Gd ' k .. I . kl '. ,- -, . 
omun.. mr, eor., gospo . I na pr. 
. '. III y ans lej ce em utrzymama as
- 1535-15,50: Komun. harcerski. 1550-16,45: 
Gdym lub Gdanska. fikac J 'i. K 
nT t " d d d . . oncer?? gramofonowy 17,00-17,25: Odczyt pt. 
s. s. "nar a przeprowa z
 o 'ua Z k . t d . h . ?? ... . 
2 b . . -' s s . \Vio;??a" mina?? Ca p FinisteI"!'e ".a res I me o a nauczama I'> Or)1 najnowszeJ 
m termInowe ogl??dzmy w doku L L' .' 'o '. - k 1 h d . h " d H l . P h k 
. . . . .' dnia 23 bm. rano w drodze z Gdvni do w sz O.ac ??re mc - r. a 'na o o
 a, 
Stocz m Gda??skIej celem utrzymama G i ?? d k. 4607 . 1725-17 50. Skrzynka pocz??owa" 17 "s. Kon- 
tdasyfikacji enU Z a un l em) ton w??gla. c??.
t pop
la
n;. 18 50-19,10: Roz
3.ito'
ci'. 19.\0 
s. $. ..Wis??a" min???? CRp Finistt"rre -19,35: Odczyt z dzia??u .,Kr..joznawstwo". 19,56 
dnia 23 hm rano w rlrmb.e z Gdyni do Ruch W Towarz,..twach. -20,00: Sygna?? czasu 20,00-20,25: ..
krzynka 
Genui z ??adunkiem 4607 ton w??gla. pcocztowa rolnicza", 20.30. Koncert kameralny. 
.., Zebranie Zwlqzku InwaUd6w. 22,00-2205: Komun. lotn.-meteor. 22.05-22,20: 
GdymR, dma 25 styczma 1928 r. Komun, PAT. 22,20-22,30: Kom,m:katy: p::Jii- 
s. s. "Toru??" rozpocz???? w Gdyni -"!"ia Jak nam rlonosi '7.arz??d tutejszej (2'1'11- cyjny, sportowy i nadprogram. . 22,30-23,30: 
23 bm. o godz 11 pm. ??adowanie 27
0 py Zw Inwalid??w Woj. R. p. odb??dzie Transm. muzyki lekldej z restauracji .,Oan", 


Z Pomorza. 


Z ??ycia Kat. Stow, M??odzidy. Na watnem 
zebraniu Stow. M??odzie??y, kt6re zagai?? ks. Ga- 
siJiski, dokonano wyborlJ nast. nowe
o zarz??du: 
pp.: prezes P. Dr
wa, naczelnik F. Kopicki., g??- 
epod/!.rz P. Den:op, $ekt::etarz EOni. D??ring, skar. 
br.ik J. Br
ezicki, bibTjotekarz L. Sikora. 
Z ??ycia Cze??adzi Katolickiej. W obecno
ci 
ks. prezesa Gasi??skiego odby??o si?? wa??ne ze- 
branie Czeladzi Kat. Sk??ad nowego zarz??du 
jest nas?? prezes ks. Gasit\ski, oraz pp.: wice- 
prezes pro??. Kart
rzonka, senjor Dzi??c.lelski, 
skarbnik Karoezewski, sekret. Kupo, bibljote- 
karz P. Papke, zast sekr. R. Miotk; do pocze' 
tu sztant1arowo?go weszli pp.: A. .Kupc, A. W??. 
sienki, Reszka; jako porz??dkowi pp.: Fr. Papke, 
J. Albecki, A. Kupc, G G??:laszewski, Fr. Strzy- 
??ewski, P. Drewa, Fr. Dopke i L. Mudla??f. 


Tczew. 
Kurs goSpodarstwa domowego. Kurs tcn 0- 
br,jmowa?? b??dzie przedewszystkiem gotowanie, 
Plasowanie, podawanie i nakrywanie do sto??u 
Kurs tcn niebawem rozpocznie si?? w Tczewie. 
Wyk??ady teoretyczne i praktyczne trwa?? b??d?? 
2.-3 miesi??ce; koszta wynosz?? 50 z??. Panie z 
prowincji mog?? mie?? za 50 z?? pok??j z utrzymlj.- 
niem przy kursie. Bli??lize szczeg????y: ulica Hal- 
lera 12 w ..Ognisku", 
Konfiskata cygar. Urz??dnicy Stra??y Grani. 
cznej urz??dzili rewizj?? domow?? w pewnym do- 
mu przy ul. Dworcowej i znale????i 3 pl????ne 
skrzynie od cygar oraz 15 cygar, kt??re skon- 
fiskowali. Skonfiskowane zosta??y tak??e u zna- 
nego przemvtnika niej. 1\1. z Tczewa dwie 
6krrynie cygar po 50 sztuk, warto??ci 50 ????. 
Zebranie organizacyjne. W ub. ??rod??' od- 
by??o si?? zebranie organizacyjne z JJ:licjatywy 
b"rm:strza p. W ojcry??skiel1.o. celem urz??:!zeni" 
obchodu 9-tej rocznicy wkroczeDla wojsk pol- 
skicb, a tak??e wybrania komitdu "Tygodnia 
Akademika". Zebranie odby??o si?? w sali po. 
sipdze?? magistratu. Szcze
????y podamy p6tniej 
Bal Szko??y Morskiej w Tczewie. Dnia 2 lu- 
tego urz??dza komitet Bratniei Pomocy przy 
Szkole Mc;r
kiej sw??j doroczny ba??, pod pro. 
tektoratoi!m Ministra Przemyslu i Handlu, w sa- 
lach Domu M'ejskiej!o. Czysty zysk przezna- 
cza si?? na pomoc dla tJiezamo??nych uczni??w 
Szb??y. 
Szcz????cie w nieszcz????ciu. W ub. wtorek 
wi(czorem upadl na chodriiku wy??lizganym 
przy ulic v DworcDwej w podesz??ym jut wiek.. 
staruszek, kakcz??c sob:e r??ce, nogi i twarz 
Staruszk:em zaopiekowa??o si?? kilka os??b, kt?? 
rz) go odprowadzili do domu. 
Z teatru. ,.C2'ard:tszka", operetka Kll??lman' 
od""
ran' z05t11??a w ub. poniedzia??ek. Dekora 
cje w pierwszym akc;e by??y wprost wspani",??e 
wszvstkie role gt"
ne by!y bardzo dobrze, pri 
madonna p Mpla Grabowska i godny swej par- 
tnerld w roll m??odlgo ksi??cia p. Ostrowski - 
wyslnienici. W balecie za du??o nago??ci a Za 


ma??o powiewno??ci. Og??lnie bior??c, publiczno??e EkspOT?? "'r?..?; G,1-';'c'r ?? Cdv"le 
bawi??a si?? na przedstawieniu zn
komicie. 26 styr.zn'lI H!29 rc;ku. 
Podczas saneczkowania omal nie straci??a 
??ycia. Przy ul. Skarsz!?wskiej u wylotu ul. Pia- Prze??adowano w Gda??sku w??g??a 7Rq wa
. 
skcwe J ' , c??reczka P Si. nie S P ' Dstrze"!sz y . n ad- 1503:\ tonn 
l> Pr
e??adowano w Gdyni \V??
??a 327 W

. 
i<:??d7aj??ce
0 auta, wpad??a z saneczkami pod 5708 tonn 
auto, kt??re rozb:??o saneczki na drzazgi, a j?? Prze??adowano w Tczewie w??gla - waQ". 
. bule??nie po h.l"rbo wa??o. - tonn 
Utkn??li w ??niegu. W ub. niedziel??, w go. W GrlA??
ku ??adowano w??giel na . tA statk. 
dL!nach wiec
ornych na szosie Skafszewsku
j 

 
(IYDl. ..... .' . . ., . 8 .. 
d"ro??ka samochodowa nr. 16, wio????ca pewn?? I czewle.. . . . . , , . , . . . - .. 
rodzin?? z okolicy do domu, utkn????a w ??niegu. Towar??w mAs
wYch ??adowano w Grl'lTu:;kn 
Szcz????hwym trafem nadjecha??y sanie, ??yczliwy zhoza . . . . . , . , . 55 WOlI!'. 
d b . ?? h d . d d ('ukru .,..... 17 
gospo arz za ra zasypanyc. o wOz??c o 0- d 71 ,. 
S h d d b . ?? ' . r'7.ew" ....... 
mu. amoc ?? po 'Wy o YCIU go ze megtJ, innych t??war??w. " 190 
wr??ci?? do miasta, . " 
Kralhie:i zbo
a. W J':wi??tku z kradzie??" .27 s??yrznla 1929 r. 
zbc.!a, pope??:tiom,' na szkod?? pewnego gospo- l
rze??8dowl??no w Gda??sku w??glI' 
darz a z Subk??w \pow. tc??cwski), przytrzymano 
-3 osobnik??w z Subk??w. osadzaj??c ich w aren- rrze??8dow8
o w Gdyni w!:gla. 
cie polic:yjn}m.  


1" 


Starogard. 
Uchwalenie bud??etu miasta Starogardu. Na 
naclzwvczaioem posIedzeniu R??d! Miejskiej 
uchwalono bud??et m. Starogardu. Kilku radnych 
wyst??pi??.. oslro przeciwko miejscowemu pismu. 
kt6re poda??o szczeg6??y glosowania w sprawi"! 
postl.wienia pomnika rparsza??ka Pi??sudskiego.:' 
Jak donosili??my, wn
03ek komitetu budowy 
pomnika mars:ca??ka Pih;udekiego, na czele kt??- 
regc stal starosta dr. Chmielecki upad??. Z"l 
wnioski
m oddano 1 gios, prz
ciwko 16 g??os6w. 
Zebranie powiatowe P. T. R. odJ>y??o si?? w 
tych dniacb w saii Hotelu Wielkopoiskim. 
Przewodnic.zy?? prezes powiatowy P. T. R P 
Rudowski z Klon??wki; za?? dyr. .Jakubowsl.d 
wy
??osi?? referat o zapobieganiu chor??b u zwie 
rz??t domowych, a pro??. Wi??niewski .m??wi?? o 
nawozach sztucznych.' Wreszcie radca prawny 
z Torunia p. M, udzieli?? obja??nieil w sprawach 
plJr:a tkowych. 
Zebranie P. T. R. Qnia 8 lutego o godz. 11 
przed po??udni 2m w Polonii odb??dzie si?? powia- 
L(;we zebrani(' Pomorskiego TowarzystwII" Rol- 
niczego. 
Wiecz6r 
wlatowy T. C. L. Przy szczelnie 
zape??nionej sah w auli gimnazjalneJ odbyly si?? 
d",,, intefesuj??c.e odczyty z przezroczami o 
zmartwychwstalJiu Pols1d. 'W przerwach przy- 
grywa??a orkiestfa 2 p, szwole??er??w. . 
Na budow?? lIowego ko??cio??a. Magistrat wy- 
asygnowa?? kwot
 20.000 z??. Wniosek p. Bem- 
benka postawilJny lIa o$tatniem posiedzeniu 
Rady Miejskiej, a??eby kwot?? na budow?? no- 
w",go k.,
cio??a zwi??kszy?? .do 40.000 z??, upad??. 
. Rozbudowa ulic. W??adze miejskie .zaznajo 
mi??y pp. radnych na ostatmem posiedzeniu Ra- 
dy Miejskiej z magistrackim planem budowy no- 
"ycb ulic w Staro
ardzie. Rynek zostanie grun. 
townie przekszta??cony. Kilka innych ulic otrzy- 
ma nowe trotuary i pow??oki. ??stnieje r??wnie?? 
zamIar wybudowania kilku dom??w robotnicz. 


591 
l ??'UI 
33"1 
5917 


Prze??adowano w Tozewie w??gla. 


- WR??. 


W Gd8J\sku ??adowano w??gIel na. 
\\ Gdvni ,.......... 
\I. ff"zewie . . . . . . . . . . . . 


- tonn 
11 IItll??l., 
9 


rowar6w masowych onelau 
OJ,O.)-OO.IO 
16,OJ -16,
,) 


OJ,OO - 26,.JO 
83, lJ -,4j.ulI 
OJ,OJ -i??J,JJ 


. . . 24,00 -27,uO 
. . ?? . . 

,ou 2.'>,00 


Cedu??a urz??dowa glelliy ple. 
nl??2neJ w Poznaniu. 
POZNA
, dnia' 2istycIRia ??929 roku. 
80/ 0 dolarowe listy .Pozn. Z??e/nflt Kre.,. 
00,00 - 93,11l . 
4% listy zastaw. konw. Pozn. Z??em, Kred. 
. tJO-4!J,av 
BRnk Zw, Sp6??ek Zar. lem. ' 0000- 88f)??I 
Wytw??rnia Chemiczna lem, . 101;UO - OJ:OO 
Tendencja: Spokojna. 


Str. 7. 


l 


...
 


,?? 


si?? dnia 3 rutego br w ??ol{a!u p. Be- 
dnarskiego przy ulil'Y ??\\,n 1 -46,()
 
. 5S 1).1 -li2 (lO 
. 00:0 1-3(1:II\) - 
. 26';)2-25 2:) 
. 2-','
:) -26, 
5 
. O I,!Il) -O '.eJ 
. 44," 1-47,O\) 
f)2,\M
67,Ui) 
. :J5,OO-tiU,oC 


wa'!_ 


ronn 


l' 


Gie??da wars'??awska 
dnia 2
 stycznia 
Papiery Patistwowe i oblig-a'1je 
5-01 oc. po??. premj. do', OJl),O\) 103,2:> 10350 
6-proc. po??. dol.. .' . OUO,'IU l" ,. l O 5,HO 
l')-proc. ,JOl. kol. .00l',lo. I' I ,?? II \(J	
			

/Image01573.djvu

			Str. 8. 


..Gazeta. Gda1\s1t& - Ec1io Gdailskle-. 
roda, 
nta. 30 stycznl& 1929 roku. !!
??!
!
!
!p(


!! II 

M B 

i
T: GQlUg
;tQ otwieramy 
k??a
 
??awat??w i koolek[ji 
"Cavalleria rusticana" I 
Oper in einem Akt. Mu!>ik von p, Mascagni. 
Hierauf: "Der Baiazzo" 
Drama in zwei Akten und einem Epl??og. Musik von 
R. Leoncavalle. 
Donnerstag, den 31. Jan nar, abends 7 1 / 2 Uhr: 
(Preise 15 Oper . Dauerkarten Serie lI??) 
"Die toten Augen" 
(Myrtocle - Margarethe BrOggemann. Berlin aIs Gast 
au?? Engagement) 
FreHag, den 1. Februar, abends 7 1 /., Ubr: 
(preise B 
Iper - Dauerkarten Serie IV) Zum 1. Ma??e! 
"Der Arzt wider Willen" 
Komisrbe Oper nacb der Moliere'scben Kom6dle von 
J. 
arbier und M. Carre. Musik von Charles Gounod. 
Ubersetzt und tfir die deutsr,he Hilhne bearbeitet 
von E. N. von Recnizek. 
SonnabeI1d, den 2. Februar, nachm. 3 Uhr: (KleinePreisel) 
"Dle Himmelsreise" 
Abends 7 1 /., Ubr: 
(preise B.Oper - Dauerkarten baben keine milti
keit!) 
"Dle Herzogin von Chicago" 
Sonntag, den 3. Februar, nachm. 3 Uhr: (Kleine Preise!) 
"Die Himmersreise" 
Abends 7 I /:?? Uhr: 
(Prelse B Oper - Dauerkarten haben keine Gfiltigkeit!) 
"Cavalleria rusticana" 
(Santuzza . .. Emma Frledrlchs vorn LandeStheater 
in Oldenburg ais Gast auf Eugagement!) 
Hierauf: "Der Bajazzo" 
Montag, den 4. Februar, abends 7 1 / Uhr: 
(Preise B Scbauspiet . Dauerkarten 
erle l) 
"KBtharina Knie" 


Inlynier ewentl. te[
nik 
u
owlany 
na ruboty n
iemne z wi??k8z?? praktyk??, znaj??cy oblicz. "l 
kon8trukC'yj ??elbetowycb jak i tet roboty podziemne, 
p
8zukjwuny ewtl. na sta???? posad?? do Byd- 
goszczy. Olerty z odpisem ??wiadectw, z ??yclOr
sem 
w polskim i niemieckim jak.i referencje nadsy??a?? do 
admin. Gazety Gda??skiej pod nr. 76. (104 


Dniu 81 styczniu 1929 r. o godz. 10 przed. po??o 
w lokalu p. Konka 
wydzier??awi gmina Wiktor??wko I 
powiat wyrzyski, w drodze publicznego przetorgu 
.. . 
I elli fa II I ,e 


Niniejszem mamy zaszczyt zawiadomi?? W. P. 
jaknajuprzejmiej, ??e z dniem 31 stycznia 1929 r. 


II 


przy Kohlenmarkt nr. 17. 


Z otwarciem r6wnocze??nie rozpoczynamy 
, 


,. 
, 


J 


'
 


"; 


by da?? dow??d zdolno??ci naszej firmy a Szan. 
Odbiorcom okazj?? korzystnego zaopotrzenia si?? 
w pierwszorz??dnej jako??ci gotow?? bielizn?? 
materja??y bia??e jak i p????tna znanych fabryk 
??yrardowskich i Andrychowskich 
i wszelkie tkaniny bawe??niane w rozmaitych 
szeroko??ciach oraz obrusy, serwetki, r??czniki, 
chusteczki, prze??cierad??a itd. (106 


Specjalno????: ca??kowite wyprawy 
\ 


0% Z okazji otwarcia 
udzielamy mimo 
O niskich cen jeszcze 


1% 


Pozatem polecamy: materja??y damskie, 
m??skie, jedwabie. po??czochy i ar- 
tyku??y dzienne (garsonki I jumpery), 


obszanI oko??o 44,65,54 ha, najwi??cej daj??cemu na 
prze,>i??g 12 lat. 
Warunki dzier??awy wy??010ne BIl w lntejszem 
So??ectwi
 (2540 
Zarz??d gminy Wiktor??wko. Gda??sk. Kohlenmarkt nr. 17. 


.1 1 


Nr. 2lS. , 
 
f??t.1HAUS-: LlCHrIP'
t; 
DAN ZIG 
Langgasse 60161 


Al Jolson w 
Daa Lled seiner V.ter 
Dalej: Rod la Rocque w 
Der Bandl?? 
NaJnowl'lzy prze:;{l??d tygodniowy. 


CrI.ORIA.THEAT
R 
DANZIG 
Langgasse 81 
ArIelte Marchal w 
Dle Pame mit der Maab 
Dalel: Tom j\fix w 
Dle MUdchen'arm 
Na)nowl'lzy przegl??d tygodn??owy. 


I=ILM'; PA L'A S.'T' 
LA fIi?? C;F'UH R' 
Bahnhorstrasse 
Harry Lierllke w 
Der Herzensphotogrepll 
Dalej: Jospfine Baker w 
Papltou, dle Sirene der Tropen 


UNST-LI CHT$PIE L 
. z .t.;??Nc;,??""HR
' ."

 
Lya de Put!i w 
Der Herzenadleb 
Dalei: Fred Thomson w 
Der Todesaprlnger 


LUXU S
LICHT$PI ELE 
.\ , 'Z,OPPOT . 
Harry Piel w 
Selne sUlrkste Wafle 
DaJej: Elga Brink w 
Dle achllnate Frau von Perl. 


HAN'A-LIC,HTSPIEI. :; 
, NE 'HRW.I\UER 


Harry Liedlke w 
Robert und Bertram 
Dalei: ton Chaney w 
Brand Im Osten 


(105 


.,.. I ' , . 
 ' . 
, ". 
 .' 


" 


. 
roce
e!'
I!p
y

!!'!w

:tr6i
I

 

 aflSka fabryka octu I muszlard, R. HAFFKE & Co. 
I 


"o 


Zaprowadzamy z ko??cem miesi??ca 
osobny oddzia?? p??aszczy damskich. 


amulewicz i S 


I . 


wta??c.: Antoni Zaworski i Jan Samulewicz 


telef. 


25094 


Poszukuje natychmiast m??odszego 

ekretafla a
woka[kie
o 
bieg??ego w adwokaturze inotarjacie. 

pieszne oferty przy do????czeniu od- 
pisu ??wiadectw z podflniem wymaganej 
pensji. Zg??oszenia osobiste wskazane. 
Tadeusz Burdeckl. adwokat, Czersk (Pnrnme) 
21122 


-o 


. 


< SPRZEDA??E >J 
Na aprzeda?? 
gospodarstwo 266 m??rg do. 
brej ziemi, Jl/
 klm. do 
ko'ei, 5 kilometr??w do 
mla'lta. 10 koni, 16 kr??w, 
7 m??odego byd??a, 18 ??wi??, 
nadkompletny mllrtwy in- 
wentarz, ogr??d owo- 
cowy. cena 150.000 z??otych, 
wp??a,y 70-80.000 z??otych. 
Dambek, Nowe (Pomorze), 
S??dowa 6. {2613 


Okazja 
Gospodarstwo 130 m??rg 
ziemi pszennej przy mie- 
??cie. zabudowanie I klasy 
o??wietlenie gazowe, 4 ko- 
nie, 13 byd??a, marlwy in- 
wentarz nadkompletny 
okazyjnie z powodu sto- 
sunkow familijnych na 
sprzeda??. Cena 75 ty??. 
wp??a ta 40 ty??. z??. reszta 
na 10 lat za 8 0 /0- Zg??osz. 
Jan Biszek, Tuchola, Ry- 
nek 8, (2462 
Baczno&?? I 
Kto maj??tek, reszt??wk??, 
gospodarstwo. mlyn, fa- 
bryk??, dom, wil?? ??ub in- 
teres ha.ndlowy, przemy- 
s??owy zechce kupi??, sprze- 
da??, zamieni?? lub wy- 
dzier??a wi?? niech si?? na- 
tychmiast zg??osi do Al!,. 
D??br .,P o lon i a" Byd 
goszcz, Dworcowa 17.- 
Telef. 69t:1, (F 1306 


Piekarnia 
na sprzeda?? przy rynku 
w Gnie??nie od 15 lutego 
br Zgl. Brz??czka, Zielo- 
ny Rynek 4. (2620 


Sprzedam (2396 
dom w Tczewie ]l pi??tr., 
15 mieszka?? z wsze??kiemi 
wygodami, ogr??dkiem (6 
drzew owocowychJ,dobrze 
po??o??ony. Of_ pi??mienne 
do adm. Goilca Pomor- 
skiego w Tczewie pod 
nr. "246". 


Dla karmelkarza 
lub cukiernika. Fabryka 
c u k jer k?? w, ca??kowicie 
urz??dzona na twarde i 
Kamienice czekoladowe w y r o b y. 
centrum miasta' 65000 Warsztaty nowe i jasne, 
wp??aty 35000. ??\amienica w wi??kszem mie??cie 30 
wolny iuteres 45000, ha- tysi??cy mieszka??c??w jest 
mieniczka z dw??ma inte- korzystnie na sprzeda??. 
resami 27000. Hotel bez Dla rzutkiego fachowca 
konkurencji 60000, wP??a- l ??wietna egzystencja, ln- 
ty .100W poleca biuro formacji udzieli: Jan 
Pogo??, Bydgoszcz, Dwor- Owsinnny, Inowro"'??aw, 
cowa t!u. Kr??l. Jadwigi 18, (Fl1U5 


El 
?? KUPNA >J 
Kloak 
kupl?? lub wydzier??awi?? 
w ruchliwem m i e j s c u 
Gdynia Hei lub miejsce 
pod kiosk. Adr. l\1??.rjan 
Glabus, ul. We??niana 7, 
Gniew (Po m.) (2542 


Poaladlol?? 
tOl/
 morgi pszenno-bura- 
czanej ziemi, du??y ogr??d 
owocowy, masywne zabu- 
dowanie na sprzeda?? 6000 
z?? wp??aty. Szczepan Go- 
????biewski, ,Jazwiska, pocz. 
i stacja Opalenie pow. 
Gniew. (2466 
NaJw'
kazy wyb6r 
m??yn??w wodnych, molo- 
rowych i parowych oraz 
fabryk poleca na do- 
godnych warunkach Ag. 
D??br "P o ?? o n i a" Byd- 
goszcz, Dworcowa 17. - 
Telefon 698. (F l1J05 


M??yn parowy 
bogatej okolicy 200 cent- 
nar??w przemialu sprze- 
dam lub przyjm?? wsp??l- 
nIka z kapita??em 20 do 
25 tys. z??. Kujawy, Tar- 
tak dwugatrowy przy 
sp??awie i kolei 55000 z??. 
Biuro Pogo??. Bydgoszcz, 
Dworcowa 80. 
Dom 
na Bielawkach za 7500 z?? 
i kilka innych sprzeda 
Soko??owski, Bydgoszcz, 
Sniadeckich nr. 40. (1"1278 
Szczapy 
!'!osnowe, suche, zdrowe 
I klasy J6,50 z??, II klasy 
12 z??, walki 9 z?? mpo 
franco stacja zaladowcza 
oddaje sta??e S w i n k a, 
Oborniki. 12308 


.' 


.'POSADY )
 
.'-. WOLNE . 


Chcesz 
otrzyma?? posad?? V Musisz 
uko??czy?? kursy fachowe, 
korespondencyjne profe- 
sora Seku??owicza, Warsza- 
wa, Z??rawia 42. Kursy wy- 
uczaj?? lislownie: buchal- 
terji, rachunkowo??ci ku- 
pieckiej, korespondencji 
hand??owej, stenografji, 
nauki handlu, prawa, ka- 
ligrafji, pisania na ma- 
szynach, towaroznawstwa, 
an,gie??skiego, francuskle- 
gd, niemieckiego, pisowni 
oraz gramatyki polskiej. 
Po uko??czeniu ??wiade. 
ctwo, ????dajcie prospek- 
t??w. 2!:J886 


. 


- 


'. 


:- 


. 


{ DZIERZAWY > 
Mislrz (2472 
k o wal s k i poszukuje 
dzier??awy k n z n i, naj- 
ch??tniej w du??ej wiosce 
gdzie ko??ci???? i stacja kole- 
jowa jest w miejs,'u.- 
Franciszek Nowakowski. 
Dziedzinek poczta M??ko: 
warsko pow. Bydgoszcz. 
Dzler??aw,. 
Ober??a z wyszynkiem, sn- 
l??. do tego 10 m??rg ziemi 
w du??ej wsi zaraz do wy- 
dzier??awienia. Do przej??- 
cia potrzeba 3 500 z??otych, 
Ober??a w du??ej wsi ko- 
??cielnej, sala, kilka pokoi 
go??cinnych, mi,'szkanie 3 
pokoje z kuchni??. Do 
przej??cia potrzeba 2.000 z??. 
Sk??ad z mieszkaniem \V 
dobrem po??o??eniu wielldej 
wsi ko??cielnej nadaj??cy 
si?? na zak??ad krawiecki 
??ub szewski. Do przej??cia 
potrzpba5W z??. Zg??. prz
rj- 
l1Iuje I. Zaremba, Sk??rcz, 
Pomorze. (26
8 


({_RO??NE ) 
Zgubiony 
wy
az osobif'ty na n:t- 
zWIsko Jan Szprada, wy- 
da??"!Y'p rzez Sm??towo unio- 
wa7.lIIam. 1102 


20 slolarzy 
samodzielnych na prace 
forniprowane, oraz 2 ro- 
botnik??w maszynowych 
poszukuje natychmiasl 
Fabryka mebli "Rozmach" 
Nowe iPomorze). F1248 


Pomocnika 
fryzjerskiego p 
Rulrnowana 
ksi????kowa z dobrym pol- 
skim i niemieckim poszu- 
kuje odpowIedniej posa- 
dy zar
z luh p????niej. 
Zg??oszema do Gaz. Gd. 
pod .,P.". 101 
Cholewkarze I 
U kl??rego stepera (przykra- 
warza m??g??bym Si?? przy- 
uczy?? steperstwa wz
l??dme 
przyl\rawania za zap??at?? w 
cfasie. oko??o 4 tygodni. Zg?? 
z podaniem warunk??w 
przyjmuje agentura Dzien. 

ydg. w 
ia??o,hwlU (
612