/Image00905.djvu

			. 
Dzi?? w numerze dodatek = 


ze 


URODA i ZDROWIE 


Wtorek. 30 lipce 1935 - Nr. 169 
(p Ismo w
chod.1 w dniu d.iDwanl.) 


12 stron - rok XLV 


.
 


ceno'15 ffZ n. 


1RAZ WYDAWNICTWA: DZIE?? POMORSKI - GAZETA MORS
A - DZIE??. BYDGOSKI - DZIEli GRUDZI??QZKI 
DZIE?? KUJAWSKI - GAZETA MOGILENSKA - DZIEN TCZEW5KI- DZIEN CIECHOCINSKI 


Red.kcl. I Admlnlstr.cl. I .d....k. K.s.ubskl R
nek 21. 


Telefon I 214114. 


Konto c.ekowe P. K. O. 210, 2 Ile. 


min. Jedrzeiewicza \V Sofii manifestacj?? 
przJia??ni polsko-bu??garskiej 
Serdeczny ton wywiad6w prasowych 
SofIa. 29. 7. (PAT). Wszystkie dzienni- czyci?? nas sw?? wizyt?? i zapozna si?? z dzia- 
ki bulgarskie od ki1ku dni po??wi??caj?? bar- ??aczami kulturalnymi i o??wiatowymi Bu??- 
dzo duto miejsca wizycie ministra WR i garji, b
dziemy mogli przyst??pi?? do kon- 
OP \Vac??awa J??drzejewicza w Bu??garji, za- kretnego zastosowania konwencji o wsp61- 
mieszczaj??c artyku??y na tematy zwi??zane ze pracy kulturalnej polsko-bulgarskiej. Min. 
stosunkami polsko-bu??garskicmi, kultur?? .J??drzejewicz. i towarzysz??ce mu osoby s?? tu 
polsk?? i przysz???? wsp????prac?? kulturaln?? mi??- naszymi drogimi go??i:mi. Cieszy mnie bar- 
dzy obu narodami. dzo, te nasi dzia??acze kulturalni i o??wia- 
Minister o??wiaty Radew udzieli?? dzien- towi oczekuj?? tej wizyty z nieukrywan?? ra- 
nikarzom wywiadu, w kt??rym m. in. 0- , do??ci?? i wierz??, ze oka??emy naszym drogim 
??wiadczy??: go??ciom szczer?? go??cinno????. 
Dzi??ki temu, te min. .J??dr??ejewicz zasz- Na dworcu sofijskim min. J??drzejewicz 


I 
j
;;
:'
 I Wiz,la 
szeroldm frontem uszeregowa??a si?? "opi- 
nja" w Polsce przeciwko nowej ordyna- 
cji wyborczej. 
Kogo tam niema na tym froncie ne- 
gacji? Narodowcy obok r????owych pepe- 
es??w i czen\'onych komunist??w mi??dzy- 
narodowych, nabo??ni chadecy obok wo- 
juj??cych bezbo??nik??w, ludowcy wszela- 
kiego gatunku, wymy??laj??c
T sobie na- 
wzajem, ale - zgodni w wymy??laniu 
tym, kt??rzy w udziale w wyborach par- 
lamentarnych widz?? nietylko wykona- 
nie prawa, ale i obowi??zku obywatel- 
skiego, wreszcie "enpeery", ukryte w pod 
ziemiach brtu nielegalnego "oenery" i 
ilu ich tam jest o rozmaitych nazwi- 
skach. przezwiskach i wyzwiskach par- 
tyjnych. 
Wszyscy oni. w miar?? zbli??ania si?? 
kOll.ra sesji sejmowej sposobili arsena?? 
hase?? i program??w, z kt??remi mieli wy- 
st??pi?? w akrji wyborczej, obmy??lali, pod 
lnask?? jakich "numerk??w" wyst??pi?? wo- 
bec wyborc??w. p??awili si?? w rozkoszy 
pieszrzonych w W} obra??ni wzajemnych 
uk??ad??w, kompromis??w, matactw, pod- 
st??p??w i uszustw, kt??re w rezultacie do- 
prowadzi?? ich mia??y do upragnionego 
celu - pi??cioletniego, spokojnego i wy- 
godnego bytowania z mandatem posel- 
skim lub senatorskim w kieszeni. 
N owa ordynacja wyborcza po??o??y??a 
kres tym marzeniom i nadziejom. 
O mandatach senatorskich panowie 
z partyj marzy?? nawet nie mog??. Tam, 
gdzie decyduje o wyborze zas??uga oby- 
watelska lub Cenzus wykszta??cenio\vy, 
tam agitatorzy partyjni nie maj?? nic "do 
gadania". 
Ale i z wyborcami do Sejmu - nie 
lepiej. 
Podniesienie renzusu wieku wybor- 
c??w do lat 24 pozbawia demagog??w naj- 
cenniejszego bodaj materja??u - niedo??- 
wiadczonej a zapalnej m??odzie??y, kt??ra 
dotychczas, \V ka??dej akcji wyborczej 
odgrywa??a rol?? ??lepego narz??dzia w r??- 
ku sprytnych agitator??w. Z tych w??a- 
??nie goIO\nJ';:
-rh m??odzieniaszk??w rekru- 
towa??y siQ boj??wki partyjne. rozbijaj??ce 
\\ iece i zgromadzenia przeciwnik??w i 
utrzymuj??c??' w niemej karno??ci wiece 
\v??asn
ch ..zwolennik??w". 
Odsuni??rie od wybor??w tego niedoj- 
rza??pgo ma.erja??n. pozbawienie partyj 
ll1??odorianyrh kadr. z kt??rych rekruto- 
l . sku. 
\Val
 0Ilf' S\H' gWIH'! JC przyboczne, mu- 
sia??o je zabole?? jako dotkliwa "krzy- 
Wda". 
Zmnicjszenie liczb
T mandat??w sej- 
mowych z 44.4 (lo 208 zmniejszy??o wog??le 
fi 53 proc. szanse zawodow

ch aspiran- 
t??w do mandat??w poselskich. Ale naj- 
bardziej za.bola??o dzia??aczy partyjnych I 
Wszelkich barw i odcieni odj??cie stron-I 
nirtwom i partjom politycznym mono- i 
polu ustanawiania list ka.ndydat??w na I 
}1os????w. I 
. Jakto? Zgromadzenia Okl'??gowe, z??o- I 
Zone z przedstawicieli samorz??d??w t
r."- ?? 
torjalnego i gospodarczego, zwi??zk??\" za- 
Wodowych, organizacyj spo??ecznych - 
te nigdy dotychczas ni??'znane cia??a lll'??jR 
ustanawia?? kand
Tdatury nl1 pos????w? A 
cM robi?? b??d?? komitety i zarz
dy )Jar-' 
tyjneY I 
(Ci??g dalszy 118 stronie 2-ei\. 


udzieli?? dziennikarzom bu??garskim wywia- 
du nast??puj??cej tre??ci: 
Celem mojej wizyty jest przedewszyst- 
kiem rewizytowanie p. ministra Radewa, a 
nast??pnie wymiana dokument??w ratyfika- 
cyjnych nh'dawno zawartej konwencji kul- 
turalnej polsl\:o-bu??garskiej. Reprezentowei: 
b??d?? tak??e Rz??d polski na uroczysto??ciach 
po??wi??cenia mauzoleum kr6la W??adyslawa 
Warne??czyka w Warnie. Ciesz?? si?? bardzo. 
:'.e mam okazj?? zapoznania si?? bli??ej z wa- 
szym pi 
knym krajem. Po uroczysto??ciach 
warnp??skich prawdopodobnie o ile prace w 
\Varszawie nie stan?? na przeszkodzie pozo- 
Po g loski O nowem starciu zbro I -nem J stan?? ki
a dni je
zc
e w Bu.lgarll. 
_ _ _ P. mm. J<:drZe)CWICZ O??WIadczy?? kores- 
Wloch6w z Ablsynczykaml pondentowi P. A. T.: Z prawdziw?? rado??ci?? 
. mog?? stwierdzi?? bardzo serdeczne powita- 
Po obu stronach lest podobno 60 zabitych nie na granicy i w Sofii. Owacjami m??o- 
Londyn. 29. 7. (PAT.) ,.New Jork '1'1 " mieli (J r.; 1 zaatakowa6 Wio. I ' ,. "r n....yp. f b
??f'm bnr1
!) \
'zr
- 
mes" donosi z Addis-Abeba o nowym ch??w w??r??d nocy. .,New Jork Times" SZOIl., Ryh. to sp,.ntamc7na mamfestac)a 
powa??nym incydencie granicznym w podaje liczb?? zabitych W??och??w na 40. uczui: przyJa??ni Bulgarii dla Polski. 
Walkait w p????nocnej Abisynji pomi??dzy a Abisy??czyk??w na 20. Sof ja. 29. i. (PAT) Minister o??wiaty 
'''??ochami a Abisy??czykami. \Viadomo???? t?? potwierdza r??wmez Bu??garji Radew wyda?? dzi?? wieczorem 
\V??oskie wojska przej??6 mia??y w Ery. specjalny sprawozdawca londy??skiego bankiet na cze??i: bawi??cego w Sofji mini- 
trei granic?? i obozowa?? wzd??u?? rzeki. ..Timesa", zaznarzaj??c, ??e incydent zda- stra J??drzejewicza z mal??onk??. Ministf'r 
Abi
y??czycy mieli zmieni6 bieg rzeki. rzy?? !'i?? przed tygodniem, a dopiero obec- Radew wyg??osi?? przy tej okazji przem??wie- 
zr.nuszaj??c W??och??w do zlikwidowania ni??' wiadomo???? o tem dosta??a si?? do pra- nie, wyra??aj??c rado???? z powodu przybycia 
obozu w poszukiwaniu wody. Abisy??- sy. polskiego ministra. 
. a . W odpowiedzi wyg??osi?? przem??wienie 
Bandvci Chi??SCY porwali dw??ch dziennikarzy I :,::.:

; ::;:j
;
1
dr

e


ed
a??::w
: 
Z??dal?? 100 tys. dalar6w okupu za ich zwolnienie rzystwie ministra Radewa zwiedza?? wraz 7- 
Pekin. 29. 7. (PAT). Dziennikarze an- gaj?? si?? okupu w wysoko??ci 100.000 dolar6w. ma????onk?? szkolI' i zaklady naukowe w Sofl??. 
gielski Gareth Jones i niemiecki Herbert Szanghaj, 29. 7. (PAT). Ambasada bl'y- M. in. szko???? dla dzieci niedorozwini??tych, 
Mucller zostali porwani przez grup?? ban- tyj ska w Chinach wyda??a polecenie, aby I <\zko???? na ??wiezem powietrzu w parku Bo- 
dyt6w w pobH??u Pao-Czang na p????nocno- wracaj??cy z Mongolji zewn??trznej attache rysa, wreszcie trzncie progimnazjum w 
zach??d od Ka??ganu. Dziennikarze jechali wojskowy pik. Scott zatrzyma?? si?? w Kal
a Sofii, gdzie jedna z uczenie powitala go w 
samochodem z Pekin u do Dolonowa w nie i podj??l rokowania o uwolnienie dzien. f??zyku polskim. 
Mongolji. nikarza angielskiego Jonesa, uprowadzonI' 
Szofer Rosjanin pocz??tkowo tez by?? w r??- go wraz z dziennikarzem niemieckim MuC'!. 
kach bandyt??w p????niej zostal uwolniony. ma lerem. 
przyby?? do Ka??ganu jutro. Bandyci doma- 


;, 


. ... . 


Szczeg????Y anty??Ydowskich wystilpie?? 
oar.-socialistvcznych w- Gda??sku 


Na imlem miejscu donosimy o manifestacjach anty??ydowskich w Gdail- 
Szczeg????y przebiegu tych manifestacyj by??y nast??puj??ce: 
Szturmowcy narodowo-socjalistyczni w 50 samochodach ciQ
arowych ob- 
je??d??ali Gdailsk, Sopot y i inne miejscowo??ci. Samochody udekorowane byly 
transparentami agitacyjnemi z napisami przeciw ??ydowskier.ni. 'V kilku punk- 
tach ??r??dmie??cia wzniesione by??y przez organizator??w barykady na Jezdni. J??'- 
lina z barykad znajdowa??a si?? przed domem gminy ??ydowskiej w Gda??sku w 
pobli??u ratusza staromiejskiego. 
'V obecno??ci dow??dcy szturm??wek gda??skich Hackera szturmowcy uzbro- 
jeni w siekiery i m??otki po zatrzymaniu samochodu rzucili si?? na przeszkod??, 
sk??adaj??c?? si?? z cz????ci samochod??w lub starych mebli. rozbijaj??c je I rzucaj??c do 
rzeki. Podczas przejazdu ulicami i szosami uczestnicy wznosili okrzyki anty??y- 
dowskie. 
\-\1 Sopotuch :'\aIllOdlOd
 szturm??wek zatrzyma??y si?? przed kawIarnI?? Tau- 
o1if>ll, do kt??rej uez\,szrzaj?? przewa??nie ??ydzi. Siedz/;!-cych na tarasie go??ci ob- 
nucono anty??ydowskie mi wyzwiskami. a gdv niekt??rzy ??ydzi pocz??li protesto- 
\\ a??, demonstranci grozili im sztyletami. I>rzeO ::.jawieniem si?? pogotowia poli- 
ryjllcg"o samochody szturmowc??w odjecha!y. 
'V zwi??zku z tern w ko??ach ??ydowskich w Gdailsku panuje wielkie zanie- 
Ilokojenie. Organ narodowo-socjalistyczll) "Der Danziger Vorposten" zalllieszeza 
') wspomnianej wy??ej imprezie entuzjastyczne sprawozdanie. podaj??c r??wnie?? 
tre???? anty??ydowskich napis??w, kt??re znajdowa??y siQ na VtW8p&l"&ntach. (P AT). 


Zydom nie wolno siuty' 
w wo1sku ni9m1ecklem 


BerHn, 29. 7. (PAT). Og??oszono rozporz??- 
dzenie ministra spraw wewn. i ministra 
spraw wojsk.. w my??l kt??rego nie s?? dopu- 
szczeni do czynnej slu??by wojskowej nie- 
aryjczycy, kt??rych rodzice byli 2;ydami, lub 
kt??rzy posiadali trzech przodk??w 2;yd??w. 


Po dwukrotnem trzesieniu ziemi 
Formoze nawiedzi?? obecnie taifun 
Tokio, 29. 7. (PAT.) Formoza by??a 
dzi?? nawiedzona przez tajfun. Komuni- 
kacja uleg??a przerwie na bardzo znacz- 
I1cj przestrzeni. Szczeg??lnie ucierpia??a 
wschodnia cz????6 wyspy. 


W Ameryce propaguJ?? 
bolkot statk6w 
niemieckich 
BerHn.29. 7. (PAT.) Niemieckie biu- 
ro informacyjne donosi z Nowego Jor- 
ku: organizacja pod nazw?? "Antinazi- 
dele
!"J,tion" zapowiedzia??a wczoraj n0- 
we demonstracje przeciw parowcom nie- 
mieckim i zgromadzenie delegat??w 278 
ol'ganizac)- j dla proklamowania bojkotu 
statk??w nlemiecldeh.
		

/Image00906.djvu

			WTOREK, DNIA 80 LIPCA. 1985 R. 


Jest to front szary, jak szara jest pra- 
ca realna, przy p??ugu, przy warsztacie, 
jak szara jest ch??opska siermi??ga i blu- Z k - 
za robotnicza. Na szerokim froncie tej a onezenie mi??dzynarodowych 
polskiej rzeczywisto??ci wyst??pi??y setki zawod6w hippicznych w Spaa 
tysi??cy radnych gminnych i powiato- Dalsze za.zczytne wyniki Polak6w - Wr.czenle ekipie 
wych, przedstawicieli zwi??zk??w zawodo- polskiej puharu narod??w 
wych, samorz??d??w gospodarczych, orga- 
nizacyj spo??ecznych. Bp... 29. 7. (PAT). W niedziel??, w osta- wzwy?? wynikiem 2 m. 36 cm. 
tnim dniu zawod??w hippicznych w Spa:l W konkursie tym por. Gallca na koniu 
Szeroki ten front ostatecznie sformu- rozegrano nast??puj??.ce konkursy: w kon- ..Savannah" zaJ??l trzecie mlelsce wynikiem 
je swe szeregi w dniu 4 sierpnia, w ter- kursie grand prix wygrai Francuz por. de 6 m. 75 cm. a rtm. Szosland na "Zapale" 
minie, ustanowionym w kalendarzu wy- Caltrles na kolliu .Tenace" przed je??dzcem zdobyl sz6ste miejsce wynikiem 6 m. 
borczym na zako??czenie wybor??w dcle- holenderskim i por. Gutowskim na ..Wanza- Po zawodach na stadjonie w obecno??ci 
gat??w do Zgromadze?? Okr??gowych. wlaDce". kt??rzy podzielili si?? dru.glem miej- ksi????nel Klementyny belgijskiej oraz posla 
Rozpocznie si?? wtedy najbardziej od- scem. Trzecie miejsce zaj??.?? dm. Szosland RzpliteJ w Brukseli ministra Jackowskiego 
powiedzialna praca Zgromadze?? Okr??- na IIZapale" wesp??l z por. Komol'Owskim Da odby??o si?? uroczyste wr??czenie ekipie pol- wem. 
gowych nad ustanowieniem kandydatur "Wizji". sklej zdobytego w sobot?? puharu narod6w 
na pos????w. W konkursie wysoko??ci skoku zwycl????yl oraz indywidualnych nagr??d honorowych. We wrzefniu rozpoczede dzia??aft 
Cz??onkowie Zgromadze?? Okr??gowych rrucu Maupou Da kolliu IIBeDrle", ska- Szef zwyci??skiego polskiego zespo??u major woiennych J 
nie b??d?? to "m????owie zaufania" przez cz??c 2 metry. W konkursie d??ugo??ci skoku Kr6liklewlcz otrzyma?? specjaln?? nagrod.
 Pary??. 29. 7. (PAT.) ..L'Echo de Pa- 
part je mianowani. S?? to prawdziwi m??- zwyci????yl Fr8DC1IZ Castries D
 koniu ..'1'8- honorow??. Og????em na zawodach w Spaa ris" donosi z Londynu, ??e jakoby rz??.d 
??owie zaufania obywateli, obdarzeni ju?? nace" wynikiem 7 m. 60 cm., 
ij??c o 10 cm. je??dzcy polscy zdobyli 20 nagr??d indywi- brytyjski otrzyma?? informacje, i?? wioski 
dawniej przez nich mandatem pracy w dotychczasowy rekord ??WIatowy skoku dualnych. nie licz??c puharu narod??w, Jit??
'y korpus ekspedyoyjny chcia??by rozpocz???? 
m 'nach p wiatach w zwi zkach za- wdal. Ten sa.m je??dziec w roku ubieg??ym w uwaza?? nale??y za duzy sukces. loperacje zbrojne w trzecim tygodniu 
;"O
OWY
h, 
amorz??dzie gOs
OdarCZym, I Pary??u ustanowi?? rekord ??wiata w skoku I wrze??nia r. b. Wobec tego W. Brytanja 
w organizacjach spo??ecznych. w Genewie przeciwstawi si?? wszelkim 
Poza sob?? czu?? oni b??d?? tysi??ce i mil- GASN??CEIIU ??WIATU_ pr6bom zw??okL 
jony wsp????obywateli, kt??rzy ich s\\.em Narodowa fanfaronada 
zaufaniem obdarzyli Zaufania tego za- 
wie???? nie chc??, nie mog??. Kartki z niedawnej przeszlo'cI 
W g??p.bokim i sumiennym namy??le Ende
ja odmienia s??owo: narod - we I zumie. w Jak?? h
rmonlJn?? ca??o???? zlewa??y 
." . . wSZystkIch mo??liwych przypadkach. przy- . si?? poczynania kIerownlk6w ..obozu naro- 
wazy?? . musz?? wartosc g3;tunkow??,. mo- stroi??a si?? w tytul Stronnictwa Narodowe.go dowego". Endecja wszelkieml ??rodkami, 
raln??. 1 umys??ow?? wartos?? pracy I za- 'i dzisiaj pr6buJe monopolizowa?? sobie przy- wszystkiemi drogami zmierzala w6wczas 
s??ugi tych, kt??rych nazwiska maj?? by?? wilel reprezentowania narodu. pr
em
wia. d o u g o d Y z C a r a t e m. Do tych za- 
wysuni??te, jako nazwiska kandydat??w: nia 
 Imlelliu narodu i wierzy. ze Dlep
- ??o??e?? nale'??alo dopasowa?? teorI?? o honorze 
. strzezenie dla innych naprawd?? sta??a SI?? narodu. o godno??ci narodowej i powi??za?? j?? 
na pos??owo czem?? w rodzaju ekstraktu polskiej narodo- z aspiraclami narodu. Polacy byli w6wczas 
Za?? dnia 8 wrze??nia wyst??pi na wi- wo??cL I w niewoli. Fakt ten. wedlug endecji. zwal- 
d wni ?? front na j "szersz _ ch??o p ??w i ro- . Ale ta ..narodowo????" stronnictwa nar 0- nial ich z d????e?? do tego. co by??o. "Rozum Kalendarzyk wyborczy 
o . . y.. .., dowego Jest zaledwie m I z a r n I?? p o II - polityczny" nakazuje im ..rzetelny, otwarty ) nu M 
botmk??w, kupc??w 1 rzemIeslnlkow, 1llte- t u r I?? i to bardzo ??wie??o nalo??on??. kompromis z przeciwnikiem" nawet wtedy. (o) Warszawa, 29. 7. (Tel. wL . 
ligencji pracuj??cej, by ostatecznie zde- SP!iJrzmy w niedawn?? przeszlo????, by so- kiedy przeciwnik ten o ??adnym kompromisie b. m. generalny komisarz wyborczy powo??a 
cydowa??, kto ma by?? powo??any, obda- ,ble p
ypomnie??. Jak to endecja traktowala slysze?? nie chcil!l. Winni??my byli pami
t.a?? prz6wodnicz??cych wojew??dzkich koleaJ6w 
rzony mandatem wybra??ca do przedsta- p??!J??cle "!,lasne1)O narodu, Jak go oceniala '!tedy. ??e utracIwszy niepodleg??o???? musIe- wyborczych do Senatu i ich Z8??St??pC??V.. Na- 
. . l t d i ile wen wkladala zaufania. b??my ..tem samem straclt: honor w zna- lety przypomnie??, te wybory do Sena.tu s?? 
WICIe s wa naro owego. ...,Narod ma taki honor. na Jaki go cznym zakresie". dwustopniowe. Obywatele, maj??cy prawo 
Zamiast frontu fikcyj urojonych po- sta6"... Takie zdanie znalazlo si?? w stycznlo- Widzimy, ??e endecja r e d u k o wal a \ vyborcze do Senatu i zare j 'estrowani we 
. . ' '. wym zeszycie za rok 1911. organu teorety- honor narodowy. Do tej operacji trzeba by??o 
!??g 1. .oszuk.anczych mam
d
??, wyst??p
- k6w endecJI" kt??ry w??wczas wychodzi?? pod wielkiej wiary w nar6d. Trzeba bylo byt: pe- w??a??ciwym obwodzie wyborczym tworz?? Z(I- 
je najszerszy front polskiej rzeczywI- tytulem IIPrzegl??du Narodowego", W ten wnym. ??e chot: cz????ciowo ..prawdy" gloszone tranie, z??otone z 98-120 wyborc6w. 
sto??ci i tw??r
zej pa??stwowej pracy. spos6b uj??ty o honorze pogl??d do wie'rzeni
 znaId?? posluch. 28 wiara ta w??r6d ende- Zebrania odb??d?? si?? 25 Bie11lnia. Na 11(;- 
Aspet' naro
owi podal sam Po Roman DmowskI. k6w Istoiala, wskazuje twierdzenie "Gazety bI ' a 
 I 'ach t y ch nast ??p i W y b6r delegat6w do 
podal go w specjalnem studIum ..o godno??ci Warszawskiel (Nr. 1.5 z 1912 r.): 'u 
narodowel". "... Spo??ecze??stwo nasze posiada je- wolew6dzkich kolegj6w wyborczych. 
U my??l??cego czytelnika wyrazy te mu- szcze tak ma??o wyrobienia poIitycznC'f!o, KaMe zebranie wybiera l delegata. De- 
sz?? wzbudzi6 pewne zdumiellie. musz?? wy- warunki za??, w??r??d kt??rych wypad??o na- legaci wszystkich ('bwod??w na terenie woje- 
wo??a?? zastanowienie. Je??eli Darody obowl??. szej ??wiad'omo??ci politycznej rozwija?? w??dztwa zjad?? si?? do w??a??ciwych miast 
zuj?? r6??ne poj??cia o ich honorze, to ozem tiu- si?? i dojrzewa?? s??. tak nienonnalne i ci
- 
lQ.acZ)' 81?? dopuszczalna tu dowolno????. w Ja- ??kie, i?? niema bodaj absurdu polityczne- 15 wrze??nia i utworz?? woJew6dzkie kole- 
kich rozmiarach I okoliczDo??clach. gdzie I go, kt??ryby w tych lub innych sferach gjum wyborcze. kt??re wybierze senator??w 
" kiedy? spo??ecze??stwa naszego nie m??g?? liczy?? w takiej liczbie jaka przypada na dany 
Studjum narodowe o Darodowym bono- na mniejsze lub wi??ksze powodzenie..." k ' 
ue znakomicie nam to wyja??nia. Dowiadu- W tych warunkach nie dziwmy si??. ??e o r??g. . 
-jemy si?? z niego, ??e: pan Roman Dmowski nie chclal ryzykowat:, Na zebraniach ob,;,odowych ka??dy 
y- 
"... Nar??d, kt??ry utraci?? niezawis??o???? obawial si?? pu??cit: nar??d na swobodne WOdY 1 borca ma prawo ZgIOSIt: delegata do wOJew. 
i ??wietnl\ pozycj??, zwykle ??wi6tniejsz?? I zabiegal w listopadzie 1918 r. o p r z e - kolegjum wyborczego. Wszelkie dyskusje 
we w??asnem mniemaniu ni?? w istocie, d I u ?? e D I e o k u P a o I I n i e m i e - '?? niedopuszczalne a uchwa??y S?? wa:tne 
pomi??dzy kt??rego tyw?? tradycj?? wiel- c k I ej. Pragn??l wykazat: swoj?? tutaj ':i l d l' 
 b ch ?? z..->daj?? 
kiej przesz??o??ci a ci??tk?? upokarzaj??co przezomo????. bez \\zg ??. u na. 
c ?? o ecny "'"'??'"" 
tera??niejszo??ci?? los wykopa?? g????bok?? Ale wypadki szly z przera??aj??c?? szybko. z\V
'ld?? wl??kszoSCl?? g??os??w. 
przepa???? - d??ugo usi??uje ty?? dawnem.i ??cl??. Nar6d. nie redukul??c poj???? o s..olm Kolegja wojew??dzkie wybieraj?? kom.ite- 
DzBecko rOZSZaF p ane g ra- poj??ciami o swej 
odno??ci, o .swym. hono- honorze, nie zrezygnowal z doktryn niepo- Iv, kt??re ukladaj?? listy kandydat6w Da ... 
rze, kt??re m
 me p
zwa
aj3: weJ
?? na dleglo??ciowych. Doktryny te znalaz??y zasto- .. t 6 Grupy z??o??one z 20 delegat??w 
natem r ?? cznvm drog?? rzetelI\.eJ pracy l zaJneghwo??cI, kt6- Awanie w ??)'ciu. ,na 
r w. , .. . 
, re wszelki rozs??dny krok w jego po??o- To lu?? byla jednak cudza wiara w nar??d, maj?? praw,? za????da?? WplSaUU!i na lIst?? r??w- 
Radom. 29. 7. (PAT.) Na przedmie??- ??eniu ka???? mu ':l
a??at z.a ponitenie go- obca endecJI I przez ni?? latami zwalczana. nie?? i sWOIch kandydat??w. Liczba kandy- 
ciu Radomia t. zw. Kaptur, na ????ce ba- . dno??ci narodowej l dyktUj?? mu ??ycie nad Ta ..cudza" wiara doprowadzi??a nas do Pol- dat??w nie moM przewy??sza?? podw6Jael 
wi??o si?? kilkoro dzieci, kt??re w pewnym stan, rozpaczliwe miotanie si?? fa??szyw?? ski dzisielszeJ. Nie przeszkadza to jednak, liczby mandat6w. przypadaj??cych na dany 
fanfaronad??... ??e endecla chce si?? ..wiar?? w nar??d" na. . 
momencie :l:nalaz??y r??czny granat. Naj- ... Uwa??a on za ha??b?? rzetelny otwar- -gwa??t legitymowat:. ??e ..wlar??" t?? wypisuje ('kr??g. KaMy delega.t g??osuje na tylu kan- 
starsza dziewczynka 9-letnia Helena Za- ty kompromis z przeciwnikiem... na swych sztandarach. dydat?? w , ile dany okr??g posiada manda- 
wiszanka pocz????a manipulowa?? przy ... Na
jaskr3;ws
ym prz
k??adem w ty
 J!'st to prawdziwy ??art his!orji. 2adne' t??w. Wybrani s?? ci, kt??rzy otrzym&j?? po- 
nim, wskutek czego nast??pi?? wybuch. wzgl??
z
e s?? 
]aWIS
a .pohtycznego tycIa I bowIem stronnictwo w PolsCG 11le wykaza??o low?? wszystkich glos ??w plus l. JeMli pierw- 
bi.' d zi k .. . . f ./ Polski porozbIoroweJ... I tak malo z a u f a n I e do wlasnego naro-. ?? 7' . d 'k' t' 

a ??aj??c ewc
y??:' ?? na mIeJscu. ro-" Kto pami??ta czasy. w kt6rych mo??na by- dU?? Jak wla??nie stronnictwo narodowe. .:s7.e 
 o
o."ame me a wym oW, nas ??pu]e 
Je m??odszych dZIecI zostalo rannvch. ??o SDut tello :rodzaju ,.dote my??li", ten ro- Cezary Lagiewskl drugie 1 Jm ostateczne. 


iDoko??czenie art. wst??p. ze str. 1) 
Nie, z tak?? sytuacj??. ??adna part ja zgo- 
dzi?? si?? nie mog??a. Czy to endecy czy ko- 
muni??ci - wszyscy "ludzie partyj" u- 
zna?? musieli zgodnie i jednog??o??nie. ??e 
taki przepis wyborczy jest targni??ciem 
si?? na ich .,naj??wi??tsze" "dobrze naby- 
te" prawa i przywileje, ??e pomna??a on 
n??kaj??ce Polsk?? bezrobocie, gdy?? wytr??.- 
ca z r??k komitet??w partyjnych "facho- 
w??" robot?? szacherek wyborczych. 
Tedy na ca??ym szerokim froncie or- 
ganizacyj partyjnych - od komunist??w 
pocz??wszy. na domoros??ych hitlero- 
wcach ko??cz??c, rozleg??o si?? zgodne ,.ve- 
to", poczem staropolskim szlacheckim 
vbyczajem rzekomi proletarjusze wraz z 
braci?? szlacht?? wycofali si?? na tamten 
brzeg... poza rzeczywisto????. 
Albowiem w rzeczywistej rzeczywi- 
sto??ci dzia??o si?? inaczej. Gdy rozpocz????a 
si?? pierwsza faza akcji wyborczej - wy- 
bory delegat??w do Zgromadze?? Okr??go- 
wych - zacz???? si?? formowa?? inny "sze- 
roki front". Nie powiewaj?? nad nim 
barwne znaki partyjne ani bu??czuki no- 
woczesnych hetman??w. Nie bij?? b??bny 
reklamy, ani og??aszaj??ce tr??by hase?? 
nie rozdzieraj?? uszu "szanownych wy- 
borc??w". 


Niesamowity leidzlec na 
sloniu przebyl Alpy 
...po??rednlo potem... uleg' -w- 
pedko_1 semochodo_emu 
Medjolan. 29. 7. (P A T.) Amcrykm-??ski 
dziennikarz Hally Burton. kt??ry na swo- 
im s??oniu szcz????liwie przeszed?? przez Al- 
py. przyby?? do Turynu. lIally Bm"ton. 
kt??ry odby?? wczoraj przeja??d??k?? samo- 
chodem, ulegl wypadkowi i zosta?? lekko 
ranny. S??o?? poparzy?? sobie nogi o roz. . 
palony asfalt i odpoczywa w stajni. 


Czy W Genewie uda sili osi??gn???? 
konkretne rezultatyr 
.Przed posiedzeniem Rad, Ligi Narod??w w sprawie zatargu w Afrrre 
Pary??. 29. 7. (PAT). Odpowied?? rz??du I abisy??ski, ale opiera si?? wyl,cznie na I Ilieje w dalszym ci??.gu mi??dzy obu rzC;!.- 
abisy??skiego na telegram sekretarza ge- traktacie w??osko-abisy??skim z r. 1928 i: dam i. Pomimo to nale??y uwa??a?? za po- 
neralnego Ligi Narod??w w sprawie in- domaga si?? jego pe??nego wylwnania, 3) I my??lny fakt, i?? Rada Ligi Narod??w wy- 
terpretacji zada?? komisji koncyljacyj- rz??.d abisy??ski zamierza pozosta?? w ra- powie si?? na jeddnem z pierwszych posie 
nej, genewski korespondent Havasa 0- mach Ligi Narod??w. kt??rej pozostawia I dze?? co do porz??dku dziennego i wybo- 
patruje komentarzem, w kt??rym zwraca zadanie wypowiedzenia si?? za jedn??. z I ru jednej z wysuwanych tez. 
uwag?? na to, ??e 1) po odpowiedzi Abi. istniej??cych tez. I Po odpowiedzi rz??du abisy??skiego 
synji mo??na uwa??a?? za pewne, i?? W??o- Rz??d abisy??ski poCi rzymuje jednak mo??na wi??c przypuszcza??, ??e Rada Ligi 
chy wezm??. udzia?? w sesji Rady, a przy- ca??kowicie dotychczas wysuwan?? tez??, w i Narod??w b??dzie mog??a bez trudno??ci 
najmniej w pierwszych zebraniach, 2) my??l kt??rej kompromis arbitra??owy.! przeszkodzi?? temu, by sprawa w??osko- 
odpowied?? abisy??ska nie czyni ??adnych I I przewidziany w traktacie z r. 1928 po-I abisy??ska przyj????a ju?? teraz ostateczne- 
aluzyj do art. 15 paktu Ligi Narod??w, na winien si?? rozci??ga?? tak??e na sprawy go i nieodwo??alnego obrotu. W ko??ach 
kt??ry poprzednio powo??ywa?? si?? rz??d granic. Ta zasadnicza r????nica zda?? ist- mi??dzynarodowych po nadej??ciu odpo- 
wiedzi W??och i Abisynji s??dz??, ??e Rada 
mog??aby spowrotem tchn???? ??ycie w pro- 
cedur?? arbitra??u pojednania. co pozwo- 
li??oby z wi??ksz?? ufno??ci??. oczekiwa?? ewo- 
lucji wydarze?? i akcji zainteresowanych 
kancelaryj dyplomatycznych. 


Wielkie zbroienia Anglii na morzu 
w cillgu 7 lat - 132 nowe lednostki bOJowe 
Londyn, 29. 7. (PAT.) ,.Daily Herald" ( awjomatld. Koszt og??lny wykonania 
podaje informacje o programie bUdowy tego programu ma wynosi?? 250 miljo- 
okr??t??w, opracowanym przez admirali- n??w funt??w szterling??w. 
cj?? brytyjsk??.. Wed??ug tych informacyj I ..Daily Herald" twierdzi, ??e program 
w ci??gu 7 lat b??dzie zbudowanych 12 ten zakomunikowano Francji, W??ochom 
pancernik6w. 33 kr,??ownik??w. 63 kontr- Stanom Zjednoczonym, Japonji i Niem- 
torpedowce. ZI ??odd podwodnych I 3 I com. 
I.f 


Delegacja wioska na posiedzenie 
genewskie 
Londyn. 29. 7. (P A T). Agencja Reu- 
tera donosi z Rzymu: W??ochy b??d, repre- 
zentowane na sesji Rady Ligi Narod??w. 
Wi??kszo???? cz??onk??w delegacji w??oskiej 
wyje??d??a do Genewy wieczorem. Aloisi, 
kt??ry b??dzie przewodnicz??cym delegacji 
wyjedzie jutro. 


Abisynia wysy??a wOiska na gra- 
n
(e kolonII w??oskich 
Londyn. 29. 7. (PAT.) .,Times" dono- 
si z Addis-Abeby, ??e przyby??o tam 5.700 
??o??nierzy abisy??skich pod,??aj,cych na 
p????noc kraju. Wskazuje to, ??e Abisy??- 
czycy uwa??aj?? sytuacj?? za grotn, i przy- 
gotowuj?? si?? do odparcia atak6w. Drugi 
oddzia?? z 7.000 ludzi przyby?? ma nieba- 


Przesilenie rzadowe w Holandii 
trwa 
Haga. 29. 7. (P A T). Halbersee osta- 
tecznie zrezygnowal z misji formowania 
gabinetu. Kr??lowa Wilhelmina powie- 
rzy??a dzi?? rano misj?? utworzenia gabi- 
!??etu pozaparlamentarnego b. premjero- 
wi CoUjnowi. Colijn misj?? przyj????.
		

/Image00907.djvu

			WTOREK, DNIA 30 LIPCA t935 R. 


... 


Polski g??rnik. czy... francuski 


Co tydzie?? z dworca P????nocnego w 
Pary??u i z dworca w LilIe ruszaj?? d??u- 
gie, ci????kie poci??gi. po ostatnie miejsce 
zapchane t??umem emigrant??w. Oczywi- 
??cie - emigrant??w polskich, bo ich naj- 
bole??niej dotkn????y restrykcje przeciwko 
cudzoziemcom. Stotysi??cy obcokrajow- 
c??w usuni??to w ostatnich czasach z 
Francji - ale ??ar??oczny smol, "walki z 
kryzysem" wci???? jest nienasycony, ????da 
d??gle nowych i nowych ofiar. I oto na 
zgi??te od dziesi??cioletniej pracy nad od- 
budow?? i wzbogaceniem Francji, karki 
bia??ych niewolnik??w-wychod??c??w pol- 
skich we Francji, spad?? zn??w ca??y grad 
cios??w bolesnych. druzgoc??cych. W 
mr??wczych zakamarkach biurokratycz- 
nego gmachu administracji francuskiej 
wyl??g??y si?? a?? 52 dekrety, ostrzem swem 
skierowane przeciwko cudzoziemskim 
robotnikom. 
Na ??wiat??o dzienne wyci??gni??to 
zn??w - po raz niewiadomo ju?? kt??ry - 
owe gro??ne memento, przed pi??cioma 
laty rozbrzmia??e z kuluar??w pa??acu 
burbo??skiego: tO%1 To znaczy, ??e ma- 
ksimum tO proc. obcych robotnik??w 
mo??e pracowa?? w poszczeg??lnych ga????- 
ziach przemys??u i przedsi??biorstwach. 
\Vszystko, co jest ponadto - ma i???? 
precz, wyrzucone z ca???? bezwzgl??dno- 
??ci?? z granic Francji, tak szeroko 
otwartych przed laty dla wielotysi??cz- 
nej rzeszy emigrant??w, koniecznych do 
??ycia i rozwoju gospodarczego kraju. 
Tak, dziesi??cioprocentowy "numerus 
clausus" nie jest dla nikogo rzecz?? no- 
w??. \Vszyscy zd????yli si?? ju?? do?? przy- 
zwyczai?? - i w tem w??a??nie tkwi tra- 
gizm dzisiejszej sytuacji wychod??twa: 
przez pi???? lat przepis ten istnia?? raczej 
tylko w s??owie i na papierze, gdzienie- 
gdzie tylko wcielony w ??ycie z ca???? su- 
rowo??ci?? - obecnie ma by?? zastosowa- 
ny wsz??dzie,. bez odchyle?? i ust??pstw. 
Ust??pstw zreszt?? stosowanych dotych- 
czas jedynie wobec przemys??owc??w 
francuskich, a nie wzgl??dem emigran- 
t??w. Je??eli bowiem w kopalniach i fa- 
brykach tolerowano tu i ??wdzie wi??k- 
szy, ni?? tO-procentowy odsetek "etran- 
??er??w", to dzia??o si?? to bynajmniej nie 
z sentymentu dla nich, a jedynie wsku- 
tek protest??w czynnik??w gospodar- 
czych, w ogo??oceniu przemys??u i g??r- 
nictwa z naj warto??ciowszego elementu 
widz??cych ich ruin??. 
Przygotowane teraz dekrety o reduk- 
cjach cudzoziemc??w, jak g??osz?? komu- 
nikaty urz??dowe, "poprzedzone konfe- 
rencjami ze zwi??zkami robotnik??w i 
przemys??owc??w" (naturalnie - francu- 
skich), ??wiadcz??, ??e ??wiat gospodarczy 
Francji zmieni?? dzi?? sw??j na te sprawy 
punkt widzenia. Nie jest zreszt?? dla ni- 
kogo tajemnic??, ??e nie bez wp??ywu na 
t?? zmian?? pozosta?? nacisk, wywarty 
przez rz??d, kt??remu owe popularne 
zawsze we Francji "przeciw-cudzoziem- 
skie" zarz??dzenia by??y potrzebne, jako 
??agodz??ce plasterki, naklejane na po- 
kancerowan?? ostrzem dekret??w oszcz??d- 
no??ciowych opinj?? kraju. Jak zwykle 
tutaj, za francuski??go kowala, kt??ry za- 
wini?? sw?? rozrzutn?? nieprzemy??lon?? 
gospodark?? - odpowie sw?? g??ow?? ??lu- 
sarz_.. obcokrajowiec. A przedewszyst- 
kiem - robotnik polski. 
Sytuacja przedstawia si?? pod tym 
wzgl??dem gro??nie, bo w licznych kopal- 
niach, jak r??wnie?? i w niejednej fabry- 
ce, pracuje dotychczas znacznie wi??cej. 
ni?? 10% cudzoziemc??w. We Francji P????- 
nocnej istnieje ca??y szereg szyb??w, w 
kt??rych 20-30% g??rnik??w - to Polacy. 
Je??eli wi??c biurokracja francuska za- 
stosuje do nich w dos??ownem brzmie- 
niu ostatnie drako??skie zarz??dzenia, na 
bruku (to znaczy - w wagonie poci??gu 
repatrjacyjnego), znajdzie Si?? nagle no- 
Wa, olbrzymia rzesza wychod??c??w pol- 
Skich, wydziedziczonych ze swych mo- 
ralnych, nabytych dziesi??tkiem lat wy- 
trwa??ej pracy, praw do go??cinno??ci fran- 
cuskiej. Ale r??wnocze??nie g??rnictwo i 
przemys?? zostan?? pozbawione kadr 
swych najlepszych L. najmniej wyma- 
gaj??cych pracownik??w. 
Omawiaj??c nowe dekrety, francuskie 
"czynniki miarodajne" zaznaczy??y, ??e 
Przy ich opracowywaniu "wzi??to pod 
Uwag?? stan rynku pracy", to znaczy, ??e, 
na miejsca zwalnianych, "uci????li- 
wych" 
udzoziemc??w zostan??. u??yci bez- 


f ?? , I dywaniami i przypuszczeniami tak da- 
ryzler leko, maj??c nad sob?? zawieszony gro??- 
. . . n
 miec
 Dan
0??<.lesa -:- tragi.cz
e pyta- 
me: co SI?? z mmI stame? W sWIetlIcach 
(Korespondencja w??asna) Pary??. w lipcu. coraz ubo??szych, coraz mniej licznych 
robotni Francuzi. Nic s??uszniejszego, les-Mines, czy Ostricourt, z latarni?? i ki- orgal
izacyj po!skich, w polskich "ka!ej- 
gdyby nie pewien szkopu?? - i to wcale lofem zjecha?? ma w czarn?? czelu???? szy- kach, czy tez poprostu na ":??ZkICh, 
donios??y: niech???? robotnika francuskie- bu... bezrobotny perfumiarz, "manoqui- czal't1!ch od py!
 w??.glo,,:ego .ulIczka
h 
go do naj ci????szej, "czarnej" roboty, tej nier" (torebkarz), czy fryzjer z paryskie- polskIch. kolomJ zbIeraJ
. SI?? co .dma 
w??a??nie, jaka z regu??y by??a udzia??em go Montparnasse'u. Przyznam si??, ??e gr
madkI n
szych. rOb?t
I
OW, z mepo- 
cudzoziemca. trudno mi ich sobie wyobrazi?? w takiej k?j
m p
daj??
 sobIe wIe

I, co;az s
u
- 
Kt???? to bowiem s?? ci bezrobotni we nowej roli! Czy wi??c - jak si?? tego oba- meJsz
. awe na parys l,? ". amp? u : 
F ..? N k . .' , .. . . spadaj??cym od Ratusza l ulIcy Rivoh 
< ranCJI. aturaInie, przedewszyst lem "_
a. na
\. e! meJ eden, pow azny prze
.sta- ku kamiennym bulwarom Sekwany, 
dawni pracownicy tych ga?? ?? zi przemy- \.\1 cIel sWlata g os p odarcze g o FranC j I -. t ?? ... d 
. " . nIe pozos a o JUZ nIc z awnego, weso- 
s??u, handlu, czy rzemios??a, kt??re najbo- 
o "ekspultowamu nas
ych rodako
v lego rozgwaru "polus??w", w mroku w??.- 
le??uiej dotkn???? kryzys. A ??e na ich czele lIczba b
zrobotnych. ??:??I
 po
ostame zkich izdebek "Rembla", "J??zefa" czy 
stoj?? przedsi ?? biorstwa, P racu j '!>ce na P rz yp adkIem bez wIelkIe j zInlau\. '? I . . . 
"" .. " . . " .', D??bro\Y!'kIego rozprawiaj??cych przy 
eksport (konfekcja, artyku??y mody, per- czy, wobec \\. \ t\, Ol zoneJ "dzIurv w gor- kI b d k . C . k 
. . .' .' sz aneczce or os lego len usza, czy 
fumy i kosmetyki, wina itd.), te w??a??nie, mctwle, me trzeba b??dzIe nanowo 0- . t ' f ' 
. t . , k . t h rl .. A l " . \."onnego aparI l u. 
kt??re najbardziej skurczy??o zamkni??cIe Wlerac zam m?? yc ZIS li a ImIgracjI ..., . 
granic celnych obcych pa??stw, wi??c... granic? Ponury CIen mepewnoscl leg?? na 
. . . . .. przepe??nionem gorycz?? niezas??u??onej 
\Vl??C - na mIejSCe redukowanego obec- To pytame zadaj?? sobIe Francuzi. k . _ d ' . P l .. f k . . 
. . . k l k . k l . M l P I .. . .. rz,.\\ \. seICU o On)l rallcus lej. 
me gorm a po s lego w opa m ar es- - o acy we FrancJI me SI??gaj a PI.zewi- . . D I . t 
. e -)0 . 


rzembski, rolnik. Zarz??d Zwi??zku Urz??dnik6w KOleJowych: 
Rad?? gminy Ro??en??'al: Antoni Marchlew- Wac??aw Klin, kontroler przewozowy z Choj- 
ski, rolnik. nIC; Bronis??aw Augustyniak, zawiadowca 
Rad?? gminy Krozoszyny: Stanis??aw :1: u- warsztat??w kolejowych z Tczewa. 
kowski, rolnik. Zarz??d Unji Zwl??zk6w Zawodowych Pra- 
Rad?? gminy Gry??liny: Augustyn Serozyn- cownik6w Umyslowych w Polsce: Franei- 
ski, w??jt. szek Kundecki, urz??dnik Monopolu Tytonio- 
Rad?? gminy Wrocki: Andrzej Rzy:ski, wego w Starogardzie; Potasznik, prywatny' 
dzier??awca domeny pa??stwowej. . pracownik przemys??owy ze Starogardu. 
Rad?? gminy Zblczno: Feliks Soboci??ski, I Zarz??d Zwi??zku Nauczycielstwa Poblde- 
nadle??niczy. go: Jan Frohlke, nauczyciel z Charzykow&. 
Rad?? gminy Radzyn.wie??: Kazimierz Roz Zarz??d Zwi??zku Zawodowego Druty. 
wadowski, rolnik z Czeczewa. Konduktorskich: Boles??aw Klaman, konduk- 
Rad?? gminy Rog6??no: Franciszek \Vojak, tor pierwszej klasy z Tczewa. 
w??jt z Szembruczka. Rad?? gminy Godziszewo: Aleksander Iko- 
Rad?? gminy Gruta: J??zef Remus, w??jt. czy??ski, rolnik z Szczerbi??cina. 
Rad?? gminy Lasin: Teodor Makowski i Rad?? gminy Bobowo: W??adys??aw Stan- 
Teofil Kowalski. kiewicz. 
Rad?? gminy ??wiecie: Jan Klatt, rolnik z Rad?? gminy Le??na Jaala: W??adys??aw 
Rychnowa. \Vo??niak. 
Rad?? gminy Grudzi??dz-wie??: Ferdynand Rad?? gminy Lubichowo: Antoni Szulc 
Domailski z Pastwisk i Zygmunt ??ubkow- Pawe?? Nierzwicki. 
ski z Pokrzywna. Rad?? gminy Osieczna: J??zef 08trowslU. 
Rad?? gminy Mokre: Antoni Chrzanowski, Rad?? gminy Osiek: Konstanty Masiak. 
w??jt z Lisichk??t??w. Rad?? gminy Piece: Jan Ryngwelski. 
Zarz??d Zwi??zku Nauczycielstwa Polskie- Rad?? gminy Sk6rcz: Walenty Pasarek. 
go. Micha?? St??pie??, nauczyciel szko??y "'y- Rad?? gminy Starogard-wie??: Jan Fryca 
dzia??owej z Grudzi??dza i Robert Ko??usznik, 1 Florjan Lewi??ski. 
nauczyciel Seminarjum Nauczycielskiego z Rad?? gmiDy Zblewo: Feliks Kunpi& i 
Dzia??dowa, J??zef GaIikowski. 
Zarz??d Unji Zwi??zk??w Zawodowych Pra. Rad?? gminy Legb??d: Mai:??ej JaMa _ Pa??- 
cownik6w Umyslowych: Karol Medwecki, czyi Iski, ziemianin. 
le??nik prywatny z Grudzi??.dza. Rad?? gminy Racil??i: Edmund K
 
Zarz??d Stowarzyszeni! Urz??dnik??w Skar- rolnik i w??jt. 
bowych: Aleksander Nied??wiecki, kierow- Rad?? gminy Gostyczyn: Jan ??...w__, 
nik oddzia??u Izby Skarbowej. ziemianin z Wielkiej Kloni. 
Zarz??d Zwi??zku Urz??dnik6w Kolejowych: Rad?? gminy Tuchola-wiei: W??ad:ya??aw 
Robert Kubera, kolejarz. .Mindak z Ma??ego M??dromierza. 
Zarz??d Zwi??zku Dru??yn Konduktorskich: Rad?? gminy ??liwice: Alojzy Gwizdak, 
Wac??aw Stachowski, kolejarz. w??jt i Wiktor Koz??owski, :rolnik z Li??&u. 
Zarz??d Zwi??zku Zwi??zk6w Zawodowych Rad?? gminy Cekcyn: Ju??jan Swi
 
(ZZZ.): Kazimierz Pietrz, sekretarz ZZZ. z ski, rolnik z W??pierska. 
Brodnicy - Karbowo i Adam MichciIiski z Rad?? gminy Byslaw: W??ady.s??.w Wie- 
Nowegomiasta. cz??r, rolnik z Klonowa i Edmund K A.ir ' 
Zarz??d Zjednoczcnia Zawodowego Pol- ski, dzierzawca maj??tku We??pin. 
skiego (ZZP.): Pawe?? Tutlewski, kolejarz L . Rad?? gminy K??sowo: Jan MajewW.i, ..... 
Grudzi??dza (ZKP.); Jan Baranowski, kole- pIec. 
jarz z Brodnicy (ZKP.); Franciszek Zab??o- 
tny, robotnik z Lubawy; Jan Kr??gielewski, 
robotnik z Dzia??dowa; Stanis??aw Wi??niew- 
ski, robotnik z Brodnicy; Ignacy Jailczak, 
sekretarz ZZP. z Grudzi??dza. 
Zarz??d Zwi??zku Stowarzysze?? Zawodo- 
wych (Klasowe Zwi??zki Zawodowe): Micha?? 
Ubowski, bezrobotny z Grudzi??dza; Franci- 
szek Kopyci??ski, robotnik z fabryld Herz- 
feld - Victorius w Grudzi??dzu i Micha?? Szulc, 
urz??dnik prywatny, sekretarz Rady Klaso- 
wych Zwi??zk??w Zawodowych. 


. 


. 


Ruch przedwyborczy na Pomorzu 
Wyb6r delegat6w do zgromadze?? okr??gowych 
Na delegat??w do Zgromadzenia okr??go- 
wego w okr??gu toru??skim Nr. 101 wybrani 
zostali przez: 
Rad?? gminy Podzamek Golubski: Pawe?? 
Szyma??ski, rolnik. 
Rad?? gminy Plo??nica: Stanis??aw Pa'cz- 
kowski, rolnik. 
Rad?? gminy Wielkie Radowiska: Jan Ko?? 
packi, rolnik. 
Rad?? gminy Kowalewo-wle??: Wac??aw Mi- 
chalski, rolnik. 
Rad?? gmi.ny D??bowa L??ka: Leszek Miecz- 
kowski, ziemianin. 
Rad?? gminy Ry??sk: Aleksander Sztur- 
mowski, rolnik. 
Rad?? gminy Ksi????ki: Franciszek Rz??,sa, 
rolnik. 
Rad?? .
miny W??brze??no-wie??: Antoni Ru- 
dnicki, ziemianin. 
Rad?? gminy Rychnowo: Tomasz Raku??, 
rolnik. 
Rad?? gminy Papowo Biskupie: Wojciech 
Smul, rolnik ze Stawu. 
Rad?? gminy Chelmno-wie??: W??adys??aw 
Krauze, w??jt. 
Rad?? gminy Lisewo: Bronislj"1w Gajewski, 
w??jt. 
Rad?? gminy Bl??dowo: \Vincenty Matu- 
szewski, rolnik z Wiewi??rek. 
Rad?? gmiay Podwiesk: Wac??aw Kieipi??- 
ski, w??jt. 
Rad?? gminy Starogr6d: Stefan Jeske, rol- 
nik z U??cia. 
Rad?? gminy Kijewo Kr6lewskie: Bole- 
s??aw Wardzi??ski, rolnik z Liskowa. 
Rad?? gminy D??browa Chelmi??ska: J??zef 
Tatarek, rolnik. 
Rad?? gminy Unislaw: Mieczys??aw Kora- 
lewski, zarz??dca maj??tku. 
Rad?? gminy Robakowo: W??adys??aw Go??- 
dziewski, w??jt. 
$ $ $ 
Na delegat6w do Zgromadzenia okr??go- 
wego w okr??gu grudzi??dzkim Nr. 102 wybra- 
ni zostali przez: 
Rad?? gminy Bobrowo: Teofil Lapikiewicz. 
I'clnik z Chojna. 
Rad?? gminy Brodnica-wie??: W??adys??aw 
fomczyk, rolnik ze Szczuki. 
Rad?? gminy Brzozy: J??zef Wierci??ski z 
Sugajna; 
Rad?? gminy Gr????awy: Julja M??czy??ska, 
rolnik z Ma??ego Le??na. 
Rad?? gminy Jablonowo I: Jan Daszy??ski, 
lolnik, rze??nik. 
Rad?? gminy Jablonowo II: Feliks Suga??- 
.,ki, ziemianin z Jagusiewicz i Alojzy Pup- 
ta Ilowski, w??jt. 
Rad?? gminy Jastrz??bie: Konstanty' Ma??- 
ka, w??jt. 
Rad?? gminy Nie??ywi??t;: Micha?? Nowak, $ $ $ 
w??jt. Na delegat6w do Zgromadzenia Okr??go- 
Rad?? gminy Pokrzydowo: Juljan KopaIi- wego w okr??gu Chojnice Nr. 103 wybrani zo- 
-ki, kierownik szko??y. stali przez: I 
Rad?? gminy Ruda: Boles??aw Kisztcl, nad- Zarz??.d Katolickiego Stowarzyszenia Mlo- 
.dniczy. dzie??y 1:e??skiej: Agnieszka Glock??wlla, biu- 
Rad?? gmiDy Grodziczno: Bernard Karpi??- ralistka z Pelplina; F. Kokoci??ska, pl"aco\\'- 
,;ki, rolnik. nica kupiecka z Tczewa; Hildegarda 
tindzi- 
Rad?? gminy Pr??tnica: J??zef Oczkowski, kowska ze ??wiecia; Antonina Niberdiu??anka. 
rolnik. nauczycielka z S??p??lna; Kazimiera Galkow- 
Rad?? gminy Mroczno: Hipolit Przeczew- ska z Kie??pin powiatu tucholskiego. 
"Id, rolnik. Zarz??d Zwi??zku Zwi??zk6w Zawodowych 
Rad?? gminy Lubawa-wie??: W??adys??aw (ZZ Z.) Jan Fons, pracownik biurowy; Bole- 
:\!arcinkowski, rolnik. s??aw Kobierowski, pocztowiec z Chojnic; J??- 
Rad?? gminy Marz??cice: Franciszek Ja- l zef Januszewski z Rytla; Jan Kowalik z S??- 
I'zembowski, rolnik. pcIna. 
Rad?? gminy L??korz: Robert Kuzimski, Zarz??d Pomorskiego Zwi??zku Robotnik??w 
kupiec. ..Praca"': Bernard Gray.bowski poborca ml)- 
Rad?? gmiD.J K n........... K-??I.
 .Ja-_ 

. 
 


. 
Na delegat??w do Zgromadzeula okqgo. 
wego w okr??gu gdy??skim Nr. UN wybl'Ull 
zostali przez: 
Zarz??d Zjednoczenia Zawodowego Pol- 
skiego (ZZP): W??adys??aw MazeIla, ko1ejars 
z Gdyni; Jan Chojewski, kolejarz z Gd7M; 
Franciszek Knyper, kolejarz; Alojzy'" 
rzyilski, robotnik z Wejherowa. 
Zarz??d Zwi??zku Zwi??zk6w Zawodo
 
lZZZ.): J??zef Morawski, sekretarz zzz. .. 
Gdyni; Antoni Marsza??ek, prezes Zwi??a&. 
I\:ranist??w w Gdyni; Leon Szarnak, preses 
wi??zlm Robotnik??w Budowlanych w Wej- 
hcrowie. 


Zarz??d Unji Pracownik6w Umya??OWJ* 
MieczY8??aw 
chmidt, Aleksander P
- 
::;ki, urz??dnik. 
Z;.tl'z??d Zwi??zku Urz??dnik6w Kole
: 
Jozef ??wi??tkowiak, prezes Zwi??zku. 
Zarz??d Zwi??zku Zawodowego Naucz.ycie- 
li: Jozef Witos??awski, nauczyciel z KanuJ;. 
Zarz??d Zwi??zku Zawodowego Pracowa??- 
k6w Miejskich: Leonard Wilczy??ski, 
 
Zwi??zku. 
Rad?? gminy Krokowa: J??zef Magie??. JIO??- 
nik, w??jt. 
Rad?? gminy Rumja: Hipolit Roszczynie.l- 
ski, rolnik i w??jt. 
Rad?? gminy Strzelno: Igna.cy. 81'.. 
 
	
			

/Image00908.djvu

			4 


WTOREK, DNIA 80 LIPCA 1985 R. 


35-lecie panowania kr??la 
wioski ego Wiktora Emanuela III. 


Pdn,uj??cy obecnie kroI w??oski, ""iktor E- 
manuel III, obchodzi?? 29 lipca rb. 35-1ecie 
swego panowania. 
Kroi \Viktor Emanuel, urodzony 11 listo- 
pada 1869 r. i kontynlluj??cy r??d dynastji Sa- 
voya - Carignano, przej???? ber??o kr??lewskie 
po swoim ojcu, Humbercie I, zamordowa- 
nym przez anarchist?? Bresci. 35 lat panowa- 
nia.krola \Viktora Emanuela III s??, okresem 
wielu donios??ych wypadk??w i zmian w dzie- 
jach Italji. Ju?? w zaraniu swego panowa- 
nia kr??l Wiktor Emanuel wyra??nie zwraca?? 
swoje sympatje ku Francji, mimo obowi??- 
zuj??cego Italj?? od r. 1893 "tr??jprzymierza" 
z Austro - W??grami i Niemcami. Znalaz??o 
to sw??j wyraz w zatargu o Marokko (1906- 
11), w kt??rym Italja wyst??pi??a po stronie 
Francji przeciwko Niemcom. We wrze??niu 
1911 r. wybuchia wojna pomi??dzy Italj?? l 
Turcj?? w zwi??zku z zakwestjonowaniem 
przez Turcj?? praw i przywilej??w poddanych 
w??oskich w Trypolisie. W listopadzie tegot 
roku rz??d w??oski proklamowa?? aneksj?? Try- 
polisu i Cyrenaiki, na kt??rll, Turcja, zagroto 
na w swej supremacji na Ba??kanach przez 
koalicj?? ba??ka??sk??, zmuszona by??a zgodzi?? 
si??. Triumf koalicji w wojnach ba??ka??skich 
by??' ciosem dla polityki austro - niemieckiej, 
taw'o1'yzuj??cej Turcj??, mimo to i mimo wy- 
ra??nej sympatji Italji dla koalicji antytu- 
reckiej, Italja odnowi??a tr??jp
'zymierze z 
lIjiemcami i Austro - W??grami na dalszy o- 
kres w r. 1912. 
Gdy wybuch??a wojna europejska, Italja, 
powo??ujll,c si?? na naruszenie traktatu przy- 
mierza przez Austro - W??gry naskutek ich 
polityki agresywnej w stoaunku do Serbji, 
za.chowala neutralno????. Za cen?? nieprzyst??- 
pienia do pa??stw koalicji Italja domaga?? 't 
si?? od Austrji odst??pienia Trydentu, IstrJi, 
Dalmacji i Albanji. Niemcy nalychminst wy 
razi??y zgod?? na te ????dania, Austrjacy jeJ. 
nak chcieli przyzna?? W??ochom jedynie ma- 
ly skrawek terytorjum na pograniczu. WO\
- 
czas io ??wczesny minister spraw zagranicz- 
nych, :;onnino, rozpocza) uk??ady z koalicj??, 
ktore zako??czy??y si?? podpisaniem uk??adu 
londynskiego z 26 kwietnia 1915 r. Uk??ad 
ten przyznawa?? Italji wszystkie pretensje 
terytorjalne wraz z natychmiastow?? potycz- 
k?? wojenn?? w wysoko??ci 50 miljon??w fun- 
t ow szterling??w. 
2a maja 1915 r. Italja przyst??pi??a. do 1\.0- 
alicji. Przez ca??y. uas wojny kr??l Wikto:' 
.Emanuel, kt??ry przed obj??ciem tronu b
-l 
kolejno dow??dc?? korpusu florenckiego i ne- 
dpolita??skiego, przebywa?? w strefie bojowej, 
bior??.C udzia?? w akcji wojennej. W ci??gu te, 
go okresu k8i??i;Q genue??ski, Ferdynand, Wll , 
kr??la, sprawowa?? w kraju rZl\dy regcllb. , 
Wojn??, do kt??rej armja w??oska by??a s??aboJ I 
przygotowana, toczy??a Italja ze zmiennc!'! 
:>zczQ??ciem i cho?? wysz??a z niej zwyci??sko, 
okupi??a j_ bardzo ci??tkim kryzysem gospo 
darczym. Na mocy traktatu pokojoweg:) 
przy????czono do Italji Wenecj?? Trydenck!l, 


Istrj?? z Triestem, wyspy Cherso, Lussino i ni wezwany przez kr??la, kt??ry 
przeciwi?? 
inne wysepki na Adr,iatyku. W pi???? lat po- proklamowaniu przez premjera Facte stanu 
tem. w stycznill 1924 T., W??ochy anektowa??y wojennego, przyby?? do stolicy. Or1t??d rwo;??dy 
Fillm??. kraju spocz??ly calkowicie w rp,ku part.ji fa- 
Lata 1919-1922 by??y okresem powa??nyeh sz
y!'\towskiej. 
wstrz??s??w wewn??trznych, kt??re os??abi??y au- Na progu 36-go r0ldl pan
\Vania krol'?? 
torytet w??adzy kr??lewskiej. Rewolucja fa- Wiktora Emanuela II I ltalja anga??uje sio: 
"zystowska zmieni??a ca??kowicip charakter w zbrojnym konflikcie z Abisynj??. POhojo- 
rz??d0\V i po??o zenie we W??oszech. 30 pa??- wo uspo"obiony kr??l b??dzie wi??c prawdop(J. 
dziernika 1922 r. kolumny oddzia????w fasz y - , dobnie ??wiadkipm trzeciej wojny za swoicII 
stowskich dosi??g??y w swym marszu z Me- rz??dowo 
djolanu Rzymu. Tego samego dnia Mussoli- __ 


Represje przeciw zwi??zkom 
katolickim w Rz eszy 


Z Akwfzgranu donosz??, te rozwi??zany dzia??alno???? tych organizacyj uznana zosta??a 
zosta?? przez policj?? zwi??zek katolicki m??o- za antypa??stwow??. 
dziety m??skiej w Stolbergmuehle za swe Nadburmistrz Wurzburga (Bawarja) po- 
wrogie wobec pa??stwa stanowisko. Trzej leci?? przed??oty?? sobie do dnia 15 sierpnia 
przewodnicz??cy zwi??zku zostali aresztowa- "pod odpowiedzialno??ci??" nazwiska tych u- 
ni, a wikary miejscowej parafjj nazwiskiem rz??dnik??w oraz robotnik??w miejskich, kt6- 
Conl'ads otrzyma?? polecenie opuszczenia re- rych dzieci s?? cz??onkami zwi??zk??w katolic- 
gencji akwizgra??skiej. kich. Nale??y wymaga?? - brzmi zarz??dzelli'
 
Z Duesseldorfu donosz?? o odebraniu pr'l- - pi??miennego o??wia.nczenia od urz??dnik??w 
wa nauczania religji w szko??ach dwu m ksi?? i robotnik??w, i?? dzieci ich nie nale??a??y, b??d?? 
??om w miejscowo??ci NeuBs. nie nale???? jut, do tego rodzaju zwi??zk??w 
Min. spraw wewn. w Badenji postanowi??o wyznaniowych. Zwraca uwag?? kategoryczna 
akoDfUkowa6 Da rzecz BadenII mal??tkl roz- forma powyrszego zarz??d
enia, kt.??ra do- 
wi??zanych poprzednio organizacJI katolic- tych czas nie by??a stosowana w podobnych 
kich "Badenwacht", "Windhorstbund" i I wypadkach. 
"Schofferscharr", wychodz??c z za??otenia, iz I 


li 


Piechota anll7iels
a c!i'W",??a si?? z latiu,iem 


;'.: 
, 
r: 


j. 


I.:
 / 


t 


 

=??: 


.:,) 


;'k,":':. 


'J: 
., o . 
C' '=-' 
 . 


...;. U oo 


 .-4
' 


-----.1 
i ' ..;.J 


:-y.::. 
, > 


"' 


 : 


, ,j 

\ 


Zgon w,bitneJ pilotki 
balonowe. 


... .. .
"'.O::

:::o"---'-" ... 


,..
.: 

:.
. 


..
 


Ittit ,.".,' 
!f1
 
?? 


t. 


}o t .; . :<'3
 
',.
 , .;
\.. 

.'. 
 :
. . 
',' .:;.
;
 .'. ....c .... r. 1 :'. ... 
 )'
;":
'''.''.:: 


... 
.-:. 
 .
 I )f??..: :/. o. 
!
 .
':' " ..
..:;.. :,,-: ..-. <, f....,
 
_, .' 
,.) 
! "'-"...
) . \ . , ':
 r i 
 

..
 :
 
.:.:. ::.
;:... .
. o
... 
;",
,." ."f;:':
"'<-' 
... 

 o;'" 
. 
??.;""t
.:..... 
',- ." -
"" ' . 
. .
 .....;
... '. .'
:'"::\. . ??.:f5.:-:
 
.. '::"'0 
 .
 
... .:;. "':- 


. :.
:-";i::=f:.:.
: .' .: 


:Z- 


.,.' 


J ',,.
 ", 
. . , 
. 1-' .,' 
...
. . "", 
 '.' 
. f .' .1"& 
 ,
"/ .'>.v. 
J. ,i.4" 
. 
- .\
, 
,
;' \t" 
'oi


..:. 


fI: . 


,.-:0;..: 


" o
,." 
....
 . P"- 
, K 
o 
,.;::.
:."":":v 

'- . 
f 
=1. 


" 
...... 


:. ....
/ 
 


i >' 
."'0::.. 
f 

: . 

 


:..::v: 


.::.:;:. ..
. o-..;.o
o:.... . ..... 
.::::-::
 ;''''
::-:::...:..,.,: 
" .{-::::.:...-o..... 
 .::. .:. .....U;ir:o :;.:
. ':"'::::

.
""'::;:::::..c:;;:??.:';:

'.:.:....;:;::.
; .0 .. j;
,..t...L:::oo:;
 


:J 
.
J$i'. , 


:.:

.o::;o..:;.::;::;
'f'f.:-.:..';;-"..:,"-;=:- 
 f 


a. 

"o. . 


l'. 
I 


.:
;:;''-' . .-. 
:::"l ;
:: 
.'._... :':." o
> 
.
 


" 


(j::
:'. 


.:

.. 

.. o. 
 
??' 


Zmar??a w Berlinie w wieku 65 lat 
znana pilotka spadochronowa Kaetchea: 
Paulus. Dokona??a ona okolo 160 skok??w 
ze spadochronem. 
Pierwszy z tych skok??w odby?? si?? w 
r. 1895 w Norymberdze z balonu z wyso- 
lw??ci 700 m, Podczas wojny wykona??a 
ona przy pomocy 
O kobiet 8.300 spado-- 
chroll??W i okolo 1000 powlok baioDO- 
wych. Pau??us by??a r??wnie?? ??mia???? pUot- 
k, balonow??. 


Habsburg .. Wyszywao," skaza., 
na 5 lat wiezienia 
Rozprawa przed s??.dem w pary tu o 06ZU- 
"twa przeciwko b. urz??dniczce pocztowej .. 
Couyba, rzekomej narzeczonej arcyksi??cia 
Wilhelma Habsburga. czyli t. zw. ..WuJ'la 
Wyszywanego" zako??czy??a si?? wyrokiem 
skazuj??cym Couyb?? na 3 lata wi??zienia z za- 
wieszeniem wykonania wyroku. 
Arcyksi??.t?? Wilhelm Habsburg zosta?? ska. 
zany zaocznie na 5 lat wi??zienia i 2 tys. ??r. 
grzywny za wsp????udzia?? w oszustwach.  
, 


Golona malpa 
w Indjach ma??py wyrz??dzaj?? nieraz 
znaczne szkody, to tez nie s??. zbyt mile wi- 
dziane przez tubylcow. Ci, aby si?? uwolni?? 
od na.tr??tnych rabusi??w, 
ynale??li radykal- 
ny spos??b pozbycia si?? ich. Urz??dzaj??, wi??c 
wilcze do??y, przykrywaj?? je ga????ziami i 
li????mi, aby z??apa?? w ten d???? przynajmniej 
jedn?? ma??p??. Gdy niebaczna wpadnie do ta- 
kiego g????bokiego do??u, w??wczas zarzuca.j?? 
jej na g??ow?? worek, kilku m??tczyzn trzyma 
wydzieraj??c?? si?? ma??p??, a jeden goli j?? z 
w??os??w. Nast??pnie ogolon?? ma??p?? maluj?? 
na niebiesko i puszczaj?? na wolno????. Skut- 
kuje to radykalnie, nie by??o jeszcze wypad- 
ku, aby po takiej operacji wszystkie ma??py 
nie 
ynios??y si?? raz na zawsze z tej miej- 
scowo??ci. Widocznie ma??py uwataj?? tak?? o- 
peracj?? za ci??tk?? zniewag?? i aby jej unik- 
n???? wol?? przenie???? si?? do innej miejscowo- 
??ci. : 


.}
 


, 


WAL!'BR BERIUU.NN 


36) 
(Przedruk wzbroniou,)" I 


.s 


;, .d 


CZIfSC IL 
Interna (Pleklo) 
(Tlumaczyl z niemieckiego 't'eha). 
Saint - Jean le??y \V g????bi puszczy w . pobli??u 
Saint - Lam'ent. \Vykarczo\\ ano tam kawa??ek lasu j 
oczyszczono z zaro??li siedem niewielkich pag??l'k??w. 
Na pag??rkach tych WZllOSZ?? si?? w cieniu drzew man- 
gowych chaty deporto\Van
-ch. Saint - Jean czyni bar- 
dzo przyjemne wra??enie. Ulice s??. starannie utrzyma- 
ne i obsadzone przez bujn?? podzwrotnikow?? ro??lin- 
no????. 
Mieszka??cy miasta s?? za to mniej przyjemni. Jest 
to prawdziwa elita z??odziejska. Nie s?? oni wi????niami, 
lecz depol'to\vanymi z Francji. Mimo tego' musz?? no- 
sic wi??zienne ubrania i przymusowo pracowa??. Ka??dy 
z nich musi nar??ba?? codziennie s??g drzewa o d??ugo??cj 
}J????tora metra. Jedzenie, jakie otrzymuj??, jest zupe??nie 
niewystarczaj??ce. Sk??ada si?? ono z 95 gram??w mi??sa 
wo??owego, gotowanego, z chleba i wieczorem z 60 gra- 
m??w ry??u oraz z wody. Prac??, kt??r?? musz??. codzien- 
llie wykona??, je
t przymusowa. Otrzymuj??" za ni?? 
"ksi??????ce" wynagrodzenie w wysoko??ci czJerech SOU$. 


ale na r??k?? wyp??aca si?? im z tego zarobku tylko dwa 
scus, reszt?? za?? zatrzymuje administl'acja. 
Ale tylko g??upcy tam pracuj??. Inni kradn??. Tro- 
ch?? z potrzeby, troch?? z przyzwyczajenia. Kradn??, co 
tylko wpadnie im pod r??k??. S?? tam prawdziwi wirtuo- 
zi z??odziejstwa Tworz?? oni prawdziw?? akademj??, w 
kt??rej z??odzieje, wysiedleni z Francji ko??cz?? 
.,wykszta??cenie". Rezultatami swPj ..pracy" dziel?? si?? 
7; dozorcami, kt??rzy wzamian za to, patrz?? prze
 palce 
na swoich wybra??c??w. 
Oczywi.cie w Saint - Jean s??. tak??e chorzy. S?? oni 
w nieco lepszej sytuacji ni?? chorzy w innych obozach, 
gdy?? za ..zaoszcz??dzone" pieni??dze mog?? sobie kupo. 
wa?? lekarstwa. Gdzie jednak je nabywaj??; Pan B??g 
tylko wie. Nasza rola polega??a wy????cznie na skontro- 
lo\\'aniu stanu chorych. Temu i owemu zmieni??o si?? 
handa??e, innemu udzieli??o si?? par?? wskaz??wek, jak 
Ula post??powa??. Jednego i drugiego chorego na febr
 
kaza?? lekarz wys??a?? do szpitala do Saint - Laurent, 
aby przynajmniej m??g?? umrze?? na porz??dnem ??????ku, 
Innym znowu razem wsiedli??my w Saint-Laurent 
do ????dki i kazali??my wios??owa?? w g??r?? rzeki a?? do 
ma??ej wysepki Saint-Louis, na kt??rej byli izolowani 
chorzy na tr??d. Wysepka ta strze??ona jest tylko z 
brzeg??w rzeki y poniewa?? w??adze obawiaj?? si?? rozwle- 
czenia epidem.ji po ca??ej kolonji. 
Wysiedli??my na brzeg wysepki. Kilka palm roz- 
siewa??o cie??, tak b??ogos??awiony w tym krajll. Chuda 
trawa stepowa. pokrywa??a sk??po powierz chni?? wyspy. 
Ale i to - zdawa??o si?? - i?? jest ona prze??arta przez 
tr??d. Pod ka??d?? palm?? spoczywa?? jeden z tr??dowa- 
t)'ch, tych nieszc
??i!SIlych ba??it??w. przed kt??rymi ka??- 
dy ucieka. 


Nie skar???? si?? na to. Tak jest im lepiej. S?? przy- 
llajmniej panami samych siebie, Nie prze??laduje ich 
??aden dozorca. Marynarze wyrzucaj?? im zdaleka z ??o- 
dzi ??ywno???? na brzeg. Chorzy zbier??tj?? j?? i dziel?? si?? 
nast??pnie po bratersku otrzrmanemi zapasami. Ka??- 
dy gotuje dla siebie oddzielnie, gdy?? ludzie ri brzydz?? 
si?? siebie wzajemnie. 
Lekarz zapytuje: 
- No. jak??e wam to smakuje? 
- ??le, ??le - pada stale jedlJa i ta sama odpo- 
wied??. 
Wszyscy s?? nawzajem do siebie podobni. Twarze 
nabrzmia??e o obwis??ych policzkach i uszach, napi??t- 
nowane charakterystycznym dla tr??dowatych lwim 
wyrazem. Prawie wszyscy pozbawieni ju?? byli nos??w. 
G??owy wygl??da??y, jakgdyby by??y wykonane z jakiej?? 
upiornej terrakoty, rl;'I'P pokryte by??y odra??aj??.c?? 
??usk??. 
- Panie doktorze! zapytuje jeden - Czy to le- 
karstwo, kt??re obieca?? nam przy::;??a?? dokt??r Mortn, 
ju?? nadesz??o? 
- Jeszcze nie, ale napewno niebawem nadejdziel 
Dokt??r ich pociesza. jak tylko mo??e. Pociecha jest 
tutaj bowiem rzecz?? najwa??niejsz??.. Chwytaj?? si?? jej, 
jak ostatniej deski ratunku, ci skazani z g??ry na 
??mier?? biedacy. Ka??dy lekarz im opowiada o ??wie??o 
wynalezionem, cudownem lekarstwie na tr??d, kt??re- 
go jednak nikt im dostarczy?? nie mo??e, poniewa?? po- 
prostu niema dotychczas jeszcze takiego ??rodka na 
??wiecie. 
- Czy widzi pan t?? czerwon?? plam?? na czole tego 
tam cz??owieka? - zwraca si?? lekarz do mnie - To 
jest "nowy". Niebawem b??dzie wygl??da?? tak samo, jak 
inni. (Ci??g dalszy nast??pi).
		

/Image00909.djvu

			Jak "iI'; tcgo 
podzie\\.ali??lllY, naCl.elne 
wladze harcer&twa polskicgo odpowiedzialy 
nil ch;??hi zarzut, postawiony kicrownict\\ u 
iuhi??cu- 
T'?jawilo si??, mn??stw
 publikacyj, w kt??- obozie dobrz.e, ale r6wnie?? swoi
 kierowni- : puje on - oczywi??cie - innej strony zagad- dzipnnip. Ilo???? miejsc ograniczona dla. nie- 
r
 ch poda\\:ano szczeg.o??owe progr
my zJotu. kom wypowIadaly s
owa uznaDl!!' dl
 zlo
u: i nienia: zbyt lekkomy??lnego niepokojcnia o- stowarzyszonych. 
Czas t/"\vama zlotu zgory by?? okreslony 1 pO' 1 
 calem pocz
clem o.dPOWI
d7.lalnoScI I ".. . '. .' Pl'czrs K. S. ,,'Varszawianka" Lf'opold 
riany t??o publiezn
j 
iadomo??ci. 1'1 ia ??on stwlerd,za
 -: 
onczy sw??J 
ywlae! W?je- I IJllljI publicznej plze
. pewne or.gan y pIaSO- Gchcl, pplk. dypl. Kierownik Sekcji O. i K. 
trwa?? d\\a tygodme, tj. od 11 do 2i lIpca. _ \\oda f,I',I7..VII,,1.I, - ZC' zlot SI?? powI6d??l u- we, pragn??ce UcllOdzIC za powaZlle. I StanisI8'" Grudzi??ski. 

 


Zdementowanie plotek 
o glodowaniu na zlolie 
harlerskim w Spale 


WTUREh, DNIA 30 LIPCA Hm;:) R. 


I HillerowcJ gda??scy wznawiaja agitacje 
DemonS??rade anU'Dolskie, antysemickie i Drzechu Dartjom ODOZJE,in,m 


Z okazji urz??dzonego przez hitlerow- Podobna demonstracja odby??a si?? 
c??w ostatniej niedzieli dnia sportowego r??wnie?? w Sopotach, wywo??uj??c w??r??d 
Ha tel'ellie \V. M. Gda??ska urz??dzono licznych go??ci k??pielowych Polak??w i 
r??wnie?? poch??d demonstracyjny. Na ??yd??w wielkie oburzenie. Takiem po- 
licznyrh samochodach ci????arowych u- stepowaniem nie zjedna si?? go??ci do 
mieszczono cz??onk??w narodowo-socjaJi- miejsc k??pielowych na terenie \V. l\1. 
stycznych oddzia????w szturmowych, kt??- GdalIska. 
1'7Y obwozili ,afisze a r??wnie?? wykrzyki- Zreszt?? ca??a demonstracja hitJerow- 
wali pod ach"esem Polski, ??yd??w i gda??l- c??w wywo??a??a w??r??d wiekszo??ci ludllO- 
skich partyj opozycyjnych. M. in. zau- , ??ci gdaiIskiej wielkie niezadowolenie i 
wa??ono plakat z napisem: ..In Polen ist niesmak. S??yszano m. in. zdanie, ??e ta- 
nicht8 zu holen - Danzig bleibt kiemi sztuczkami part ja hitlerowska 
deutscl. ". I nie jedna sobie nowych zwolennik??w, 
. 


..- 


Poczatki Hanerstwa i Polskie Drui,n, Strzeleckie 
na ziemiach zachodnilh 
Komenda Okregu VI pozna??skiego 1912-13 i 1913-14 
plutonu i kompanji). Poza tem pdch. 
Karwacl
i proponowa?? urz??dzenIe kursu 
instruktorskiego w Krakowie na 25-30 
ludzi w czasie swi??t Wielkiejnocy. Rurs 
jednak w tym terminie nie dosze(1?? do 
skutku, gdy?? zg??osi??o si?? tylko 15 kall- 
dvdat??w i to na bardzo kr??tki okres 
c
asu U dni, wobec tego kursu nIe I)p??a- 
ci??o si\,' Ul7,??dza?? i od??o??ono go na waka- 
cje letllie 'v lipcu 1914 r. 
\Vcd??ug zest.awienia liczbowego P. D. 
S. pl'Zez Eksp. K N. w Krakowie na l-go 
st
 cznia Bili r. okr??g pozna??ski, I)zna- 
rzon
' pl'zez ..Panienka" liczy?? 1 pdch., 
1 potlofiec!'a i 84 szeregowych, razem 86 
r.donk??w \V ,
. P. D. S., za?? w zestawieniu 
z tlllia 2;} lutego 1914 r. okreg pozna??ski 
(P.) lirzyl: 1 podoficera i 120 szereg.. ra- 
I':Clll 121 cz??onk??w w 7 P. D. S. czynnych 
i:3 zak??adanych. 18) 
Pl'zetl kursem w Krakowie i NO\"ym 
S??czu przeprowadzi?? lustracje K. O. VI. 
z rozhal':u K. N. podchor????y Micha?? Za- 
wisza od dnia 17 do 29 czerwca 1914 r. 17) 
Zgodnie z jego raportem w ci??gu roku 
praca niepodleg??o??ciowa i wojskowa P. 
D. S. pOl.obi??a znaczne post??py w??r??d 


Zachowa??a si?? ksi??.??ka koresponden- 
cYjna Eksp. K N. w Rrakowie, sk??d 
I[arwacki wydawa?? instrukcje p."emne 
K O. VI. w Poznaniu. 15) \V dniu 5 lu- 
t??'go 1914 r. K O. VI. wyda?? po??ecenie, 
a??eby wszyscy komendanci miejscowi, 
Plutonowi i zast??powi przygotowali si?? 
do egzaminu \V ko??cu lutego. 1914 r. 
l nast??puj??cych przedmiot??w: 1) regu- 
laminu musztry (pl'aktyczlle prowadze- 
lIie plutonu, wzgll{dnip za,.;tepu w 1l1U- 

trze formalnej, oraL linji t
 ral,jel'skiej); 
,,) terelloznawstwa (	
			

/Image00910.djvu

			(I 


WTOrtEK, DNIA 30 LIPCA 1935 R. 


Uroda 


i 


_drogie 


Takie sobie drobiaz 


,I. . 


- 
I 


NAJMODNIEJSZE PANTOFELKI. -SANDA??KI. - KOLOROWE PO??CZOCHY. - BIELIZNA TYLKO JEDWABNA. 
FAWORYTEM KOLOR R??f:OWY. - KORONKI.-SK??RZANE KWIATY. -KAPELUSZE. ZAST
PUJ.4.CE PARA- 
SOLKI. - BERETY. 


Pani na pla??y 
.NO\\wego klubu i za!'tanawiaj?? si?? jej malowniczo??ci. z.naj
uj?? w
e
e zwolen- 
grup?? towarzysk??, c
lem wype??mema wy t- w jaki spos??h przystosowa?? lotnictwo do po- niczek, ale wygo.dm
Jsze.I 

dzIej celowe 88, 
kIli??tych sobie zadano trzeb ,;zarego czlowieka, w jaki spos??b ma??e czapeczkI, 
zokeJkI I 
olorow
 chu- 
Zajrzyjmy na chwil?? do angiel::;kieh klu- wZQ.ios??y ten wynalazek przcznaczy?? dla o. steczki. T
r
a mUSI by?? d
2_a I tak pOj
mna, 
b??w kobiec y ch . .. .... ??eby w mej starczy??o mIejSCa na kSI??tk??, 
. . . zywlenm, a Iue usmlerCanla. . . _ . 
Jednym z najpopularmeJszych w Londy- rob??tk??, ??madame l drobIazgi tualetowe. 
nic jest klub kobiet, nios??cych pomoc ofia- Kluby kODiece w .\ngl,ii s?? t.ak pOlJUlarnl', Parasolka winna by?? przystosowana do cza- 
rom wypadk??w i eksplozyj fabrycznych i ko ??e trudno jest Angielce wyobrazi?? sobie ??y- pki i torby. Sanda??y mog?? by?? z p????t,na, 
palnianych. .Jest to wi??c stowarzyszenie ') cie bez nich. rafji lub sznurka, papiero??nica z ceraty, 
dzia??alno??ci wybitnie filantropijnej. .Nale?? q _ ___ gumy lub celulojdu. Czepek k??pielowy w 
do niego panie ze sfer zamozniejszych, kt??- odr??tnieniu od kapelmza plazowego musi 
re w nostroju klubowym przy towarzyskiej f, 
p<-- ,k. ".,'" 
 ,'., .. "''''. ??i by?? prosty i trwa??y. 
pogaw??dce my??l?? o pomocy dla "najnie'. ,. 
 
1 
szcz????liwszych". 
Niema w tym gronie nic z ??ycia naszych 
bpo??ecznic, kt??re potrafi?? zaniedbywa?? swoj 
w??asny dom i swoje w??asne dzieci po to tyl- 
ko, aby dniami ca??emi przesiadywa?? na z<' 
braniach organizacyjnych i stacza?? zac1t;:t 
boje o tytu??y prezesek, sekretaI'ek i skarbu i- 
czek, niema w tym gronie nic ze sztucznu- 
sci, nic z wrodzonej naszym spo??ecznicom 
przesady. Przybywaj?? do klubu, dowiaduj?? 
si?? tam przedewszystkiem o oiiaracil osiat. ir 
nich wypadkow, kt??rym nie???? nalezy zas??ll- I 
??on?? pomoc. Pl'zyjemno???? 2ycia kluboweg,l, I t 
????czy si?? w ten spos??b z dobrze spe??nionym I .
. 
obowi??zkiem. , 
Na jednem z przedmie???? Londynu znaJ- 
duje si?? np. klub robotnic ci??tkiego prze- I 
mys??u. Klub rozporz??dza pi??knym kilkupo- 
kojowym lokalem, w kt??rym mieszcz?? si?? 
czytelnie, sale kinematograficzne ikoncel'. 
towo - teatralne oraz sale do zgromadzeli. 
Po uko??czeniu pracy robotnice schodz?? f'ip, I 
. 
w klubie i na tle mi??ego zycia klubowego I'". 
"""'
. . ,.,..... . 
,.radz??, nad P-Odnie&ien.iem .warunk??w swo.j,ej 


Nikt nie pami??ta podohnej rozmai- 
to??ci obuwia. ??adnego roku nie mieli- 
??my do czynienia z tak?? ilo??ci?? fason??w, 
rodzaj??w i gatunk??w sk??ry. Na czo??o 
wszystkich odmian wysuwa si?? bia??y 
pantofei ze sk??ry t"enifera. Jest to rodzaj 
obuwia strojnego, eleganckiego i zara- 
zem nadaj??cego si?? do ka??dej tualety le- 
tniej. Cz????pnko z bia??ego renifera, oz do- 
biom' ornamentacj?? okr??g??ych dziurek 
lub gwiazdek !'tanon i ??liczne pendant 
do odpO\\.-iednio ornamentowanych r??ka- 
wiczek i pask??w. 
Zasad?? no\\ oczesnego modnego obu- 
wia jest pozwolenie oddychania nodze. 
Jakuajwi??cej powietrza! - to parol rzu- 
cony obuwiu lekkiemu. Szeroki nosek i 
p??aski obcas to typ pantofelka na przed- 
po??udnie, fason ten gwarantuje wygod?? 
i zdrowie i daje mo??no???? odbywania da- 
lekich spacer??w. Modne s?? tak??e elegan- 
ckie pantofle z p????tna, ????czonego ze sk??- 
r?? czarn??, granatow?? lub br??z ow??.. przy- 
ezem nie jest to p????tno zwyk??e, lecz gru- 
be irlandzkie, przet
-kane kolorow??.. pod \ 
ton sukni, nitk??. I 
Pr??cz pantofli sportowych i p????cien- I 
":,-'ch mamy ca??y arsena?? przenajr????niej- ' I 
szych sanda??k??w. 
Forma i wygl??d pantofelka oraz I 
},,',zta??t, jaki nadaje nodze zale??y w pier- 
wszym rz??dzie od obcasa. Przy wszy-I 
stkich sukniacl}, tak zwanych stylowych, I 
pantofelek ma obcas cienki, prosty, wy- 
soki: do sukien letnich z organdyny czy I 
innej lekkiej tkaniny obcas jest o wiele 
ni??szy, a wi??c wygodniejszy do chodze- 
nia.. Natomiast modna w tym roku kar- 
bowana tunika grecka harmonizuje z 
prawdziwym sanda??kiem. W??r??d mn??- 
stwa fason??w na pierwsze miejsce wy- 

uwaj?? si?? tak zwane "rzymianki" albo 
modniejsze "greco". Te ostatnie robi si?? 
z celofanowej plecionki, przypominaj??- 
cej struny skrzypiec. Ka??da tualeta 
domaga si?? innego pantofla. 
Ostatni?? pasj?? Pary??a i Wiednia s??. 
kolorowe po??czochy. N osi si?? je na 
przedpo??udnie do sportowych pantofli i 
utrzymane s?? w dyskretnych naog???? ko- 
lorach. Po??czocha taka zrobiona jest 
r; cienkiej we??ny, tkanej w pr????ki na 
wz??r m??skich po??c
och sportowych. 
Pi??kny ensemble stanowi szary kostjum, 
szary zamszowy pantofelek t ciemna, 
koloru bordo lub granatowa po??czoszka. 
Do bronzowego kostjumu nosi si?? po??- 
czochy beige lub zielone. Po??czochy te 
nosi si?? do kolan, na gumce Jastex. 
Co do bielizny, to wielka prakty- 
czno???? i ??atwo???? prania przemawiaj?? za 
jedwabiem, temhardziej, ??e dzisiejsze ob- 
cis??e suknie wymagaj?? g??adkiego i ??li- 
skiego dessous, nie poszerzaj??,cego w 
biodrach. Dotychczasowe kolory, jak 
blado-lila, cytrynowy lub herbaciany do- 
sta??y chwilowo dymiBj??, panuje obecnie 
kolor r????owy, najpi??kniej podkre??laj??cy 
karnacj?? i najtrwalszy w praniu ze wszy- 
stkich innych. 
NiC" tak nie szpeci hielizny jak Iieha 


((fj 


lWka. modeli ??.a.dnych h?? 

.z:e,k. 


tania koronka - lepiej poprzesta?? na an- melje i lewkonje, wdzi??czne s??. r??wnie?? 
gielskich mere??kach. kt??re s?? zawsze margerytki, b??awaty i z??ocone li??cie. No- 
wytworne, ni?? pakowa?? cho??hy r??beczek wo??ci?? s?? kwiaty ze sk??ry_ Do eiemnej 
lichej koronki. Mo??na ohecnie dosta?? sukni ??adne s?? harwne kwiaty, do ja- 
bardzo trwa???? i pi??kn?? koronk?? tiulow??, snej riemne. Olbrzymie kapelusze, tak 
kt??ra si?? ??wietnie pierze i nosi d??u??ej wielkie, ??e zast??puj?? parasolki, zrobi 0- 
ni?? materja?? koszuli, kt??r?? zdohi. ne s?? z tego samego materja??u, co su- 
Istnieje ca??y szereg sposob??w upi??- knie. Du??e bia??e pasterki lub florentynki 
kszania si??, rIo jednego z nich nale??y przyhiera si?? aksamitem, a ma??p twarzo- 
zwyczaj upi??kszania sukien kwiatami. we marynarzp maj?? groteskowo podnie- 
Kwiaty nosimy wsz??dzie: przy wyci??ciu I sione rondo. Pozatem nosi si?? du??o be- 
sukni, przy pasku, we w??osach, przy ??a- ret??w. 
kiecie kostjumu. Najmodniejsze s?? ka-, Veri 


W srkol
 m

e''''h'Nf''''''1 . '. . 


. 
??6;',

' "-::;.:'.
;:
:::-:;;;'::::'":.::..:w:
 . 
;::'{-:' :::::.:'
.\:' 


'
'.'-.. 
 . ;. 


'""":: 


-0;: 


:01 


.f' \ 


''';''' 


",,' 


l.... 


" 
,., 


'", 

" "," 


'
"';: 


. 


.
..)!. ... 


"< 
.-:.:
of(, 


'''...:..' 


,,' )
-:t.: :'
 

-:" 


',':::
+ 


.. 


?? 


"::?-,", ??:i

 
t 
C:.: 
1\-.:- . \ 
\
 ,.t 
.
 ob. ," - 
"v:.- 


. 
. 


:.;.
 


<, 

 
J. 


;
 


\.... 
k 


.
 > "'. 
..lit. .Jq,1 
.F?? 


O', ,<""". " '.I'.
'::'
' .... .... ..... ". "b," 


Niejedna pani, siedz??c na p.okazie m??d w elegancki:u; ,
."z
 nie, wyobra??a sobie, ??e 
mog??aby sama z r??wnym \Hlzi??kiem i gracj??zapl'ezentowa.c jak???? kreacj??, jak zawodowy 
"manekin". Tymcza<3em nie jest to rzecz ??atwa. Zagrall
c!J: istniej?? 
pecialne sz
o??y 
IH 
kandydatek na. "manekiny". Na zdj??ciu nauka chodzC'llH', l PO]'U8Zama SI?? z gracj?? w JN'! 
. nej z takich w??a
llie szk????. 


Angielskie kluby kob
ece 


t
 


i 
t 

:.- 


"....... 
::".:. ';" . . 
:
.. ..  


(.0(0 


\ 


....k.. 


;..
 


h 
h' 


. ."" 
 
",,' 


??  ".. 


.
._.'.' 
 


,. 

.
 


lJ'an??.... na o.... 
Ubieram si?? ??adnie Ul domu 
Tak. Nietylko na ulic??, na dancing cay 
do teatru. ale i w domu. W domu tak??e chc?? 
by?? ladnie ubran??. Nie b??d?? donaszala sta- 
reI, ??miesznel na tle szaro??ci codziennego ??y 
cia jedwabnel. pobalowel sukni, drepc??c 'fil 
przydeptanych pantoflach. O. nieJ . 
Moja cod
enna domowa sukienka b??dzie 
skromna a przez to elegancka i wdzi??czna. 
Fryzura zawsze u??o??ona dobrze, gustownie. 
PantofeUd nie przydeptane. estetyczne. Bo 
w domu testem ubrana dla siebie. a czy test 
co?? przyjemniejszego nad to, tak zrobi?? co?? 
wy????cznie "dla siebie"? W domu wreszcie 
spoczywaj?? na mej postaci oczy m????a. ro- 
dzic6w, dzieci, a czy im si?? tak??e czego?? nie 
nale??y? 
Je??eli pracuj?? w biurze, nosz?? w??wc
s 
naj ch??tniej sp6dniczki i bluzeczki. Pome- 
wa?? jestem czlowiekiem pracy, wi??c po 
przyj??ciu do domu nie b??d?? si?? przebierala 
ca??kowicie. zmieniam tylko sweterek, wkla- 
daj??c inny. ??ywszy w barwach, ladniejszy; 
je??eli t!) jest pora ciepla. ubieram si?? w 
??wie????, ??adn?? bluzeczk??. 
Jestem w domu dobrze ubrana i nie bie- 
gam zrozpaczona, z wypiekami na twarzy! 
przepraszaj??c i czuj??c si?? do ostateczno??cI 
??le - gdy kto?? zawita do .nas niespodzianie 
i jak to czasami bywa - nie w por??. 
W doskona??e m samopoczuciu u??miecham 
si?? do otoczenia. 
Zatem - ubierajcie si?? panie tak??e i 'fil 
domu dobrze I I t o L 


I 
I 

: ":1 


??."O:._:_ .
 
 . 


.1 


t 


. ,,
 


.. 


v...::
 


.
 


(' 


",. 


< 


1 


.1 


. 
{

.>. 


.'
 
." 


!. 


.) .. 


" 


t.  


,<. 


..  


...
. 


. 
'. 


. .

. 


. .'-
. o". 'L
 ;.....:
:
-f 

.' 
. 


,. ." ...!ii;
rr 


?--
. 1: ..jIf.....v.s 


Woda to zdrowie
		

/Image00911.djvu

			s 


WTOREK. DNIA 30 LIPCA 19;)5 I?? 


Wielkie ??willto sportowe 
Poczlowego Prz,sposobienia WOjskowego w BJdgoszczr 


W niedziel?? dnia 28 bm, odby??y si?? w 
Bydgoszczy pierwszc zawody sportowc zor- 
ganizowanI' przcz Zarz??d Okr??gu Nr. 8 Po- 
cztO\\ f'go P\V. maj??ce na celu \"yka71Hlif' fi- 
rvcz??lcj t????yzny cz??onk6w OI'ganizacji pocz- 
10\" c6\\. 
Program imprezy b
 ?? bardzo obs7.m-n
-, 
gdyi opr??cz zawod??w lekkoatlctycznych 
prZf'prowadzono I'{'wnie?? zawody kolarslde, 
tcnisow('. gicr rucllowych, pi??ki nozncj. p??y- 
warkie i I.;ajakowp. 
Oko??o gorlzinv 8 wiecz. po dpfiladzip li- 
rwe/<0 tabol'u Okr'??gowcj Sekcji \Vodn('i P. 
P. "7. W Bydgoszcz, nast??pi??o wr??czcnic na 

r??d . z\\ ycjezcom. \Vgr??d go!ln..lo\\,a?? nah:i.y z prawdzi- 
;;zY1l1 - w niedziel?? odby??y si?? \V Bydgo,,/.- w?? rado??ci??. Wydawnictwo nasze prop&- 
C7Y w p??ywalni gal'nizonowcj 7a\Vody p??y- guj??c sport spe-:;..Iny nacisk po??o??ylo na na- 
wackie o mistrzostwa miasta. .Mimo nippo. Je??yty rozw??j p??ywactwa bydgoskiego, o 
my??lnych warunk??w zar??wno atmosfcl'Y czem mo??e ??wiadczy?? doroczny w1)??aw przez 
cznych (si!ny wiatr i zimno). jak i techni- Bydgoszcz O puhar "Dnia Bydgoskie-go", 
cznych p??ywalni osi??gnic;to szC!'eg dvskollU- Jd??ry ostatnio zgromadzi?? na starcie nie no- 
lych wynik??w. m. in. poprawionc trzy re- towan?? w Polsce ilo???? zawodnik??w. Przy 
kordy Pomorza, co raz jeszczf' dowodzi. i:i. ckazii tcj nadmieniamy, i?? tcgoroczny 
Bydgoszcz dysponuje dobrym materja- . \Yplaw p,'zez Bydgoszcz" o puhal' "Dnia" 
??em p??ywac1d11??. o(]Jo<;dzie si?? w <:ierpniu, w terminie, kt??ry 
Mistrzostwo zdobyli ply\\acy Soko??a III \\. ZOSI
lIli(' ustalony w dniach najhli:i.szych w 
Bydgoszczy. stanowi??cego dzi?? be
konkuren- porozumicniu z Pom. Okr. Zw. P??ywackim 
cyjny zesp6?? p??ywacki na Pomorzu. Do??!' \\" Ryd
oszcz
-. 
wspomnj('??. i?? cz??onkowie Soko??a III s?? po- Tpchniczne wyniki pos7.Czeg??lnych kon- 
siadaczami prawie wszystkich reJtord??w ply- ku!'eIlcyj zawod??w nif'd7.if'lnych o mislrzo- 
wackich Pomorza. P??ywacy I)ydgoscy ko- sh\.a miasta s?? nast??puj??cI': 
J'zystaj??. w b. sczOl:ie z wskaz??wf'I
 trcn('!'a \V knt. wojskowych: szeregowcy 50 m. 
p??yw
ckIP
o, to tf'z. forma zawo(
\1J.k0\v }10- stvlem dowolnym: 1) 1\??iP"'ZCZVI1Ski (11 n" k' 
prawJ??n SI?? znaczni!'. co zauwazyc m07.nu ,n:J ,?? (Sok???? III) 1 ;59,9 sek. 
100 m. klas.: 1) G??rska (BKP) 1:55,3 .... 
100 m. wznak: l) Godzwon??woa (Sok??l 
III) 1,50 sek. (nowy rekord Pomorza). 
Sztafeta 4\.(100 m.: 1) Sok???? III 8:42,7. 
Panowie do lat 18: 100 m. dow.: 1) GA- 
wJ'Ollsld (Sok???? Ul) 1 :2.i sek. 
100 m. klas.: 1) Smoli??ski (Sok???? III) 
1,40.8 sek. 
100 m. wznak: 1) Gawro??ski J. 1:52,8 S. 
Panowie powy??ej lat 18: 100 m. dow.: 1) 
Zimniewicz (Sok???? III) 1 :17,1 sek., 2) Drae- 
gpr 
Sok???? HI), 3) R????a??ski (BKP). 
400 m. dow.: l) Draeger 6.19,2 .ek. (no- 
wy rekord Pomorza), 2) Ziemniewicz, 3) Ra- 
ciniewski. 
1.500 m. dow.: l) Draeger (walkower) - 
21:13,1 sek. (nowy rekord Pomorza). 
100 m. wznak: 1} Kapczy??ski (Sok???? Ul) 
1 :40,6 s('k., 2) G??rniak (Kabel), 3) Ziemni c- 
ki (61 pp.). 
100 m. klas.: 1) Poczekaj (Sok???? III) 
1:33,5 sek.. 2) M??kiewicz (Sok???? III), 3) Siw- 
czak (B. K. P.). 
200 m. klas.: 1) Poczekaj 3:.29,1 sek.. 2) 
Siwc/.ak (BI{P), 3) Smoli??ski (Sok???? III). 
Sztafeta 3XI00 m. styL dow.: 1) Sok???? 
nr !piPl'wsza dru??yna) -1.:38 !'
k. przed dru- 
??yn?? nr'ug?? Soko??a III, 3) BKP. 
Sztafeta 4X200 m.: 1) Sok???? lir 12:.i2,8 
,.,ck. przl'n drug?? dl'u1.yn?? Soko??a III. 
0l'/:
anizada zawod??w dobra. 


449 wio??larzy - 92 osady - 28 klub??w 
na starcie 
wszechpolskich regat o mistrzostwo Polski w Bydgoszczy 


' .. 


Tegoroczne szesnaste z rz??du wszechpol- Zwi??zek Towarzystw \Vio??larskich, Z'
 
n. Drw. skie regaty o m.Qtrzcstwo Polski w Bydgo- wzgl??du na idealny tor regatowy w Byd- 
szczy, przewy??szaj?? liczebno??ci?? dotychcza- g-oszczy, wyl,ol'zystuje te regaty na zorgani- 
..owe i zapowiadaj?? si?? wyj??tkowo interesu- zowanie wielkiego obozu wio??larskiego, w 
j??co. !.ista zg??osze?? wykazuje zg??oszeniu kt??rym'\ ('z m?? udzia?? tak??e \\ io??larze, nie- 
niernmej Jak 2f' klub??w, 92 osad i 449 wio- 
tal.tu
f!cy w regatach,. a dla kt??rych zoba- 
siarek i wio??larzy, reprezentuj??cych czeuie e1ity wio??larstwa stanowi?? bf;dzic 
wszystkie \\ft??mejsze o??rodki wio??larskie \\0 wainj Ilwnlent instrukcyjny do dalszej pra. 
Polscc, j.lk \Varszawa, Bydgoszcz, Poznmi, 
y \V klubach. 
!\l'ak??w, \\ i:nv, Kalisz, Grodno; \V??oc??awl'lL Bpzl',)??J eduio po regatach w Bydgoszczy 
P??ock, 'l"oru??, Grudzi??dz i Skarzysko. ZOm regat, aby zapozna?? si?? do- 
wi??ska Trena, 
t:lrogard; 3) O
??rko\\"skR D
 d6 fJ su'zy na regaty wszechpolskie, zapo. k??adnic z lerencm regat na jcziorze Grunau 
.\Ii c.ia. t('??sk l Bvrh:WS7Cl. wiada si?? wyj??tkowo licznie. gdyz Polski pod Berlinem. 
! 
Kobiety tr??fb??! (bit'!1 60 m skol; w dal 
f nut kul??). 
1) Pa.luchm,,'ska I eokadja. ?;I'??--j., i R,'d- 

oszcz: 2) Ar]rych6wnl' EHbieta, 1:e??ski B
- 
rIoszcz. 
M????czy??ni - bieg 100 m: 
f) Torn Henryk. B\-dgos7CZ r. K. n. 1:2.6: 
:?1 .Dobrowolski Tadcusz. Tuchola; 3) H('])t'J 
R('non, Grud7i,,!rJz. 


Rozgrywki tenisowe o puhar 
w??drowny m. Pucka 


W ostatnich dniach zosta??y zakOliczonc 
l:ozgl'Ywki tenisowe o puhar \\ ??drowny m. 
Pucka na korcie fi. ..... Do rozgrywck tego- 
I'ocznych st,an????a ',naczna liczba znanych Ip- 
lIisizczeg??Jnych gicr przedslawia 
siQ nastt:pu i??co: 
Gm pojedYllcza pan??w: ::-;tcnzcl - Fran- 
"0\\ "ki 11:1, 6:0; Lewenda - FisclwI' 7:(}, 6:
, 
(i;4; Kossarshi - Richert 4:6, 7:5, 6:1; Rydz- 
nowski - Miotk 3:6, 4,6; Miotk - Pierze- 
\\ ;oJ"ki G:8, 2;6; Lewenqa - Stenzel 3:6, 3:U. 
W finale o puhar w??drowny m. Pucka, 
uiundowany przez miasto Puck, Stenzel wy- 
sok?? klas?? i pi??kn?? gr?? pokona?? PierzchaI- 
skiego w stosunku 6:1. 6:1. 6:0 a wi??c tem 
,."HrlCm Stenzel z Lwowskiego Klubu Teni- 
"owego zdoby?? puhar w??drowny oraz 'mis- 
!.t'Zl>stwo m. Pucka. 
Kash
IJI1ic odby??a si?? gra podw??jna pa- 
II'.)\\" w kt??rej Stenzel - Rigall zostali poko- 
!lalli przez Lewend?? i PierzchaIskiego w sto- 


l-go sierpnia rozpoczynaj?? si?? w Gd
- 
ni zawody konne, urz??dzone staraniem 
Pomol'skiego Towarzystwa Zach??ty do 
Hodowli !{Olli. 'V pierwszym dniu b??d?? 
rozegrane (Iwa konkursy: o nagrod?? 
miasta Gdyni i imienia ..Polskiego mO- 
rza". 
Atrakcj?? jest zg??oszenie udzia??u 
przez je??dzc??w gda??skich, miedzy inny- 
mi panny l\1oczy??skiej i p. Schmidta. 
kt??rzy niejednol,rotnie ju?? startowali 
--.:... ?? '/. du??
m powodzeniem. Z Polski startu- 
je ca??y szereg wybitnych je??d??c??w 
I z rotm, Szo!'landem na czele. Og????em 
..' ' ! 
g??oszollo oko??o 80 koni. 


sunku 6:4, 5:7, 2:6. 
W grze pojedy??czej pan Miotk??wna poko 
uala lI('jbowicz??wn?? w stosunku 6:0, 6:1. W 
ostatniej grze mieszanej para Miotk - Miot- 
"OWIl:l pokowtla par?? Kraus??wna Gcrtruda 
- Picrzclralshi w <;tosunl,u 6:-1, 6:i. 
Po orlbytydl zawodach na
??pi??o rozda- 
nic nagl"Od prr!'z p. burmislrza mjr. SZJW??f;, 
Id??l'.\ w kl'??lhich s??owach pod:lip,lwwa?? za- 
wodnikll??ll za tak licznc stawipnic ,;i?? na kor 
rie klubu lf'ni,;o\\ ego w Pllf'ku. poLlJ,rc??laj??l', 
lC jako wielh i mi??o:snik tak szlachetlll'gn 
sportu zawsz(' u'?? b??dzie na I..:kr; l":luho\" i 
teni owemu, poc.lem wr
czyl ]Juhar p. Sten
- 
??owi oraz nagrodl;' w postaci pi??knej 1:;zha- 
tul ki, ufundowancj przcz preZP	
			

/Image00912.djvu

			Kalendarz .ebra?? 
We wtorek, 30 bm. 
O godz. 19 filji Gnliny Polskiej we Wrzl'- 
Zczu w eoalce Domu Akademickiego przy ul. 
I{eeresanger 11. 
t miasta I okolicy 
_ Regulamin taryfowy dla robotnik6w 
,'I,o??9Iowych. Dla zatrudniaj??cych w handluu 
I ltrtowym i detalicznym w??glcm robotni- 
,ow ,'yda?? powif>I'nil
 pracy nowy regllla- 
,lin tal'yfowy, reguluj??cy zarobki, czas pr2r 
:', wypowiprlzenie i urlopy i wynagrodze, 
le !:a nad
odriny we dnie i nor?? oraz wy- 
a.
rod7.pnia. za prac?? \\ niedziel?? i ??wi??ta. 
, . _ Jarmark ??w. Dominika. Odbywa,j??cy 
;I?? w Gdallsku od wiek??w jarmark ??w. Do- 
Ilinika rozpocznie fOip, w roku bie????cym w 
'rzysz??", niedziple. 4 :-ierpnia. Jarmark ten 
'r!by\\a?? si?? b??dzie znowu na terenie przy 
'IO??ci" Breitenbacha. Zaczeli si?? jut zje??- 
1tat przedsi??biorcy rozrywkowi, kt??rzy 

7nosz?? na terenie t.ym na.rnioty, karuzele 
: t. d. 
. _ Zwolnienie z aresztu ochronnego. A3y- 
;h.'nt policji ??ledczej W. Hall wy'pu
zczony 
Osta?? w &obot?? z aresztu ochronnego, w kt??- 
I Ym pl'zph
rwa?? oko??o 3 tygodni. 
_ Kradzie?? w jasny dzie??. Do pewnego 
'k??adu obuwia przy ul. Hii.kergasse w Gda??- 
:ku przyby??o dw??ch m??odych ludzi celem 
" lipienia pary hucik??w. W pewnej chwili 

'Ibradi oni par?? b1Jci!,??\\ i uciekli ze sklepu. 
edpn z nich przytrzymany zosta?? przez 
'I'zechodnia i zapl'Owadzony do sklepu po- 
I f.kodowanego celpffi podania. nazwiska z??o- 
"'ieia. Tymczasem jednak zjawi??y si?? w 
kl:>dzie d\\ ie osoby, kt??re przynio!'??v skra- 
7ione buciki. ' 
_ Napad w lokalu. .W pewnym lokalu 
.'rzv ut A1tstiidtischer Grabl'n zaatakowa??o 
iIku umund1Jro\>'anych hitlprowc??w pew- 
. 2:0 eywili!'t??. kt6ry zo!'ta?? pobity. Zaalar- 

owan8 policja zamierza??a aregztowal
 
!6"np.go spra.wc??, kt6ry broni?? sie jak fu- 
lat, a nawet. zamierza?? wydoby?? 
?;tylet. 
'
l"e8zcie uda??o si?? policjantom ubezw??ad- 
ll?? awanturnika i odprowadzi?? go do komi- 
arje.tu pOlicvjneg-o. 
I I - Napad na ulicv. W pobli??u hotelu 
,;anziger Hof napadni??ty zosta?? robotnik 
ans Radiszcwski z nieznanych przyczyn 

I'ze:p: gorzelanego Gustawa MOllpra. kt??ry 
'?P11",?? go w plec
', uderzy?? kilka. ra.zy w 
,(
\...'?? i twarz. ,,:Ybijaj??c mu ki1ka z
b?
v. Przez kilka dni bawi??a w r.dalisku v"y- I celp!1l jest przpkonanie opinii publiczn??j 
lollIpra are:sztow

o,_.a .rannego przewlcZlO- deczka skaut??w czechos??owackich w liczbie Ol"az oficjalnych czynnik??w, ??e oprowadza- 
do leczmcy mleJsku'J. :.;00 03!ib. Oprowadzanic wycipczki przez nie wycieczek zagranicznych przez przcv..o- 
'1 - Po??gal pr:??:y!aclela no??em. Rob?tni<:y I pl'zewo?nik
w polskich po Gdmisku nic,- po- dnik??w polskich nie jpst na miPj,;cu, gdyz 
,runo Schwenk I Leon SI 0\\ Y mIalI Si??; doba SI?? wIdocznie sfel"om niemipckim w obja??nienia udzielane przybyszom nie s?? 
??ewnej re!'tauracji do mj(>
7.lumia. Schwen- GdaIisku C7.
go dowodem wzmianki w tu- zgodne z prawd?? historyczn??. 
'a, gdzie popijali dalej. Po opuszczeniu ulil'- tejszych ' dziennikach niemieckich kt??rych 
'zkania Schwenk:t przez blowy'ego pod ?? - ' .... . 
.
?? Schwenk za oddalaj??cym si?? i zada?? mu Z . - d - 
j
ka r
 no
p
.. ,Rannego przewicziono sa I Sil owel 
,v a.n lr o .czmcy mI<'J!'kle], a no
owlllka a.reszto- KORUPCJA W GDANSKIEJ POMOCY I nika 1934 r. do lute g o 1935 r. od by ?? a _ l '", ty l- 
I " " 
'obec t??umnych zg??osze?? do urz??.dz
 
. B t l _ . '" ZIMOwEJ. ko jedna rewizja. Jeden ze ??wiadk??w, prze- r.ych !!porarl y cznic W y cieczek P arostatkanil 
_ ru a ny c:P:yn wyrostka. W dn lU 
 1 '-' 7 ' . . . ?? .. n y oskartone go zezna?? 2e b I 
m. oko??o godz. 18.20 str??cony zosta?? z po- _ ,
, -,l
.tm Jan B
hrens. 
y?? , m
as
nte
 0..0 " rewizje y y z Gdailska (lo Gdyni, po??qczonych objazdel:1 
"ostn w Brzl'??nip rozmv??lnip pr7.ez pl'wn??'- 
d . !.anskJeJ pO
ocy ,ZImoweJ l splz
me
lerZ) ?? b. rzadtorcie w g(ld/.in
f'h ,;lu??bowyc11 od 7-1;).' I. :- 
I . - Uton???? prawdopodobnie w morzu. W I % e t 

I'\tek rano wyjecha?? 21-letni kupiec Eryk I . S P O .. U 


llth, mie":7ka.J[1e
- przy Schleusengasse \, .. 
"da??
ku ro\\erem do 
ienne.i Huty, sk??d 
('hcia?? wruci?? popo??udniu. Poniewaz Huth 
I('dnal{ nie wr??ci!, uda?? si?? ojciec jego IV so- 
bot?? do Sienncj Huty. Znalaz?? on w wyd- 
lnach mi??dzy Sienn?? Huta i I{rakowem ro 

ver i ubranie f;wego f;yna. PrzYPuf;ZCZ::??.c 
'IObec tego nale??\', ??e Ruth uton???? w morw, Sekcja tennisowa Gedanji ??wi??ci??a w z godzinnem op????nieniem i \V ezasie za. 
_ Ch??opiec pod ko??ami samochodu. \V ostatni?? niedziel?? niebywa??y sukces. wod??w z pow??du deszczu par??krotnie 111\1- 
;1' 'j;;cown??ci Kalthof w powiecie \VH'lkie Mecz towarzyski z klubem niemieckim sieli gracze schodzi?? z kortu. Poszczeg??l1l" 
,lllal\'Y przejecha?? 
amoch??d DZ 4.389 j
d??- "Rot-Weiss" z Gda??ska wygra??a w wyso- spot.kania p!,zedstawiaj?? si?? nast<;puj??co: 
"gO na 1'0\Hrze 5-letnie
0 Lotara \Vohl!!,e- kim stosunku 7:1. Zwyci??stwo to jest tem 1) AltschtiIler (G) - Hein iR-W) 6:1, 6::!; 
-Ula. "yna handbl'7.a ro\Vcromi w Kaltho godniejsze podziwu, ??e "Rot-Weiss" jest wi- 2) Grabowski (G) - Strusz:Jl1shi (R-\V; 
f nilopiC'c dozna?? okaleczpnia glol\Y i cemistrzem tennisowym GdaJi"ka, drugim 2:6, 6:4, 6:0; Z d i I te I 
IJI'7ewiezio'lY :7o...!a?? do lecznicy w Ma!bOl'- klubem po Z. T. K. (Zoppoter Tennis Klub). 3) B??e??ski (G) - Seidler (R-W) 7:9, 3:(;; aWG owy m s rz n - 

;! Ti:iel'o\\ CH ...;"w)/'hodu nic pono,;i radlll'j Kierownictwu sekcji nale2y si?? pe??ne .\) Ruprecht (G) - Kaschner (R-W) 6:1. sowy ??wiata Vines 
'my za pr'zl'.Ieehdllic, poniew
7 chl'Jpiec uznanie, te w tak kr??tkim przeci??gu czasu 6:3; 
'('/I)O??l'er1nio przerl nad.ie??(1??aj??cYlII "."mo- potrafi??o stworzy?? na froncie polskiego 5) Byczkowski (G) - dr, Brunner !R-Vi) w Sopotach 
hodem r.amif'l'z1J?? przpjecha{' na rll'llga 
tTO- sportu w Gda??sku tak mocn?? .plac??wk??. 3:6, 7:5, 6:2; . Dzi?? \\ c wtol'l'k, ;:0 bm. oJb??dzie si?? nR 
Il?? jezdni. ' , \ Sekcja t.ennisowa Gedanji, kt??ra jeszczp 6) Lewandowski (G) - Fedak (R-W). 1\a kortach sopockiego Klubu Tenisowego pi??. 
_ Z urz??du 
i
uu cywilnegl'l .., fl.l",??'iku. pod nifdawnyn'1 czasem, je??li chodzi o sta- skutek nie stawienia si?? gracza "Rot-\VeisslI'. cio-seto" c ":potkanie pOlIli??dzy na.ilepszym 
7.rnarli: inwalida Emanul'I "'oHf. 67 1.: m?? nowisko po??r??d dru??yn miejscowych, znaj- Gedanja zdobywa ten punkt walkowel'em. tcni;;ist?? ??wiata Amerykaninem Vinesem J} 
-:.'ka BeJta !{oJ'th :7. donIII \Volff. ::J7 1.; in _ -dowala si?? na szarym koilCU, obecnie kro- 7) AltschiiIler, B??e??ski - Hein, Struszyil- Niemcem 
lIl'ssleinl'??Il. Spotkanie najlep' 
Eda \Vill1l'1111 Hl'tkowski. fH 1.: \H1CI1- czy n'1 przedzie. ski 6:3,6:2; szvcb zawodowych tcubist??\\' ??wiata wzbu- 
-t1'7. f',)!ic" I, 'nn7P{I
h\f1 Alfn'rl ,\I'nole! Je??li chodzi o sam mecz, to sta?? on na 8) KubaIski, Ruprecht - dr. Brunner, Fp- dzilo zrozumia??.. zaintcreso\\ani(', czego do- 
'V ..; ;-

"to
iol :i 
rllh
ol-' ,h "ickd. 67 l. \\.r",
ldl:n p.OZiUIUil'. i t
k za\yodnic)T P?]s
Y I dak. Wygrana walkowerem przez Gedanjl: woc1elll, ??e wszrstlde bilpt
- I"OZ "':7edano ju
 
_ I\ronlka "O
l(;y,"a z 27 i 28 bm. PI'ZY Jak l memlCccy, dawalI maXlmum Z sIebIe, spowodu nie stawienia ;>i?? zawodnik??w. '. l w drugim dniu. w p??'Zcdspr7.Cda??y, Vines 
,11'/
IlWllO:W os??b. a lIIiallo\\icic 10 za pijai-??- aby odnie???? zw
':ic:stwo. A zatem og61D?? ..,.tuk 7;.1 dla GedanJl. przyby?? do Gdall..,!,a w')]'ost z Londynu na 


wo. 2 bezdomnych, 1 za naruszenie .sp


. __._. 
!I'_ 

 
z??
! 

.y=- 


_!
z..
 _ telegraficzne .. Ifi ??!luessleina."  


1>de/t 
/I.F/ 


f 


r 
'1 


r) 


... 


"* 
{? 

 


II 
;r; 
I 
, 


_ Przew;:ywany przebieg pogody. Wc 

.tor-k zmh'pne zachmurzenie, przelotIle r!??:, 
Ileze. 
j]nC'. p??rniej ,;??abszp \\'iah'
T zaeho 
r'lliE> l zachodnio-pol1lOcnc; chlodlliej; w 
1 '1:0dt> pochnllll"no z f'z
??ciowem I"Ozja??nie- 
niem: ('h??odno. 
_ Dy:l:ur nocny lekarzy. Dnia 30 bm. pe??. 
,
i?? drtur dl". Cohn. :vIilchkannengasse 22, 
_ .. !'!f.3
, i dl'. \Vipc1'or!'k. I"::??rl"en\Val1 5, tel 
.111')',. 


V' 
l' 


V' 
V 
1 


WTOREK. nNTA 
n 'LJ1"I
A 
 Jt 


lit' 


I 


Ludno???? polska wJraia pos??owi BudzJ??- 
skiemu zaufanie i uznanie 


Wtorek 
30 
I ilu a 


Of>tatnio odby??o si?? zebranie filji Zw. ob. Knittcr po za??atwienhl szeregu :::pra\\ 
P
lak??w w Szymonowie, kt??re Ulgdi?? W"ewn
trznych filji solwo" al zebranie 
kier. Knitter. witaj??.c cz??onka Zarz. G??. has??em "Cze????!" ?? 
ob. wicedyr. Knoffa, kier. okr??gu ob. * . * 
insp. Czosk?? oraz c7??onk??w. \\- jadalni Domu Akademickiego we 
'V godzinnem przesz??o przem??wieniu 'Vrzeszczu zebl.a??a si?? w pi??,tek. 
6 bn. 
zobrazowa?? nast??pnie ob. Knoff og??lne t??umnie ludno???? polska, aby na zebraniu 
oszustwo, po??o??enie polityczno - gospodarcze w filji Z. P. zaj???? stanowi!"ko \'\'obec nic 
Gda??sku i wyja??ni??, jakie st??d dla Po- dorzecznych zarzut??w; skierowan
ch 
lonji gLlaiu,kiej I,>'yp??ywaj?? ohowi??.zki. przez pe" Ile jedlIostki, pod adresem po 
Podczas, gdy obecnie wi??cej, nik kieLly- s??a Budzyi1sldpgo. Zebranic zagai?? zast 
kolwiek, potrzebna jest zgoda, jednost- kiel". filji ob. Grabowski, witaj??c pos??a 
ki niepoczytalne z poza Zw. Pol. i P. Z. P. Budzyilskiego, cz??onk??w Zarz. Gl. Zw 
pr??buj
 rozbi?? porozumiewawcze r07.l110- Pol. i cz??onk??w. 
wy i harmonijn??. wsp????prac?? WHl'??d S}JO- Do g????wnego referatu 7.abra?? g??os ob 
??ecze??stwa i udprzaj?? w nipuzasarlniollY pose?? Budz
'iH::ld, kt??rr zobra7.0wa?? r???? 
i niedorzeczny spos??b w pos??a Budz
'??1- ne fa.zy pr??b doprowadzenia do porozu 
skiego i Z. P. M??wca szczeg????owo l1za- mienia w spo??eczeilstwie i jak ostatnio 
sadni?? s??uszno???? wyst??pienia pos??a Bu- pewne machinacje niepocz
talnych jed 
dzy??skiego w sejmie gda??skim \v dniu nostek ca???? spraw?? zgody postawi??y pod 
26. 6, bm. Zwi??zek Polak??w pot??pia znakiem zapytania. G??osowanie pos??a 
szkodliw?? dla interes??w polskich w Gda?? Budzy??skiego w sejmie gda??skinl za 
sku robot?? pewnych jednostek i zdecydo- ustawami o redukcj?? urz??dnik??w i ich 
wany jest broni?? swego dorobku dotych- POhOl'??W by??o I'??wnie s??uszne i le??a??o \\ 
czasowpgo, id??,c w??asn?? dro
??. je??f'li intpresie polskim, jak jego stanowisko 
druga strona si?? nie opami??ta. w kwestji walutowej. co wynika przede 
Wywody m??wcy powitali oher.ui 'l wszystkiem jasno z tekstu przem??wie 
uznaniem, kt??remu zebrani dali w
 I"a.z nia z 26. 6. bm., kt??ry m??wca odczyta?? 
w rezolucji, jednog??o??nie uchwalonej. \V \V stenogramie. Kto z tego s??usznego sta 
dyskusji i wolnych g??osach dorzucali swe Ilowiska poJskipgo chcia??by sztucznie 
uwagi ob. ob. Czoska, Knitter. Wierz-I \V
-kombillowa?? zarzut przeciw przeko 
rhowski, Nowakowa i in., POCZPlll kier.! !laniom pos??a Budzyilskiego, ten okazu 
_ l.i
 wyra??Tl
e z???? wol?? i upra
via de
ag", 
'g.????. PomI??dzy warcho??amI, praCUj??cy- 
mi uczciwie cz??onkami Z. P. i P. Z. p 
trzeba b??dzip pori
gn???? wyra??nQ. linj?? 
Polska na tPj wa??nej plac??wce zna.led 
I. nas musi zdy!':cyplinowanych, zwartych 
W ubieg??ym tygodniu po zako??czeniu mjalnip ho??d Kr??lowej Korony Pobkiej. IV jednpj wiplkiej orgaTlizacji Zw. Pola- 
jubil??>tBzOW??>go zlotu harcerzy w Spale po Harcerki 
da??akie wzi????y udzia?? we mszy h??w, przy kt??rego sztandarze zawSJ:,(' 
wr??ci??y do Gda??ska reprezentacyjne drut y- ??w. przed cudownym obrazpm. w cr8i"il' kto, wif'rnie sta?? :-:i?? mmd, 
ny harcerek i harcerzy Gda??skich Chor??g\H, rpj przyst??pi??y do komunji ??w. C.hwilc tf. PI'zP1l1??wicnie ob. pos??a Budzyil
kil' 
Oru??yny m??skie przyby??y do Gda??ska 27> pozosta??y dla nich ni(:zapomni
nC'111 przc/.y- . . 
lipca w godzinach popo??ur(niowych. Po przy- ciem. go llzup??'??Jl1?? jeszcze w d??u??szych UWf!- 
lJyciu poci??gu komendant drutyn zlot.owych ?? gach C7.??- Zarz. Gl. Z. P. ob. Sojecki, ktti 
dozy?? raport. panu ministrowi dr. K. Papee, ObEI harterze \V Gda??sku I"y domaga?? si
. aby wszyscy popiera: i 
komi"arzowi generalnemu RzeczypospolItej jeollomy??lnie poczynania Rz??du Pol!'.kie, 
Polskiej a protektoratowi gdaliskiego nar- W ubieg??ych dniach bawi??y" Gdm-??sku go i skicrowali energj?? rarzej przech\ 
cerstwa, kt??ry wraz z ma??tonk?? zas1'.czyci?? w przeje??dzie ze Spa??y liczne delqmcje za- 
sw?? obecno??ci?? przyjazd gda??skie,j m??odzie- granicznych skaut??w i skautek. Ido!"f' opro- z??'wn
trznym przeciwni/will polsko??ci, 
??y harcerskiej. wadzanp. przpz harcerzy gdaliskidl, podzi- '" dy
kusji ob. pose?? BudzYl1ski po 
Przybywaj??cych har(,e??'zy oczpkiwa1i wia??
- pi??kno zabytk??w polskich, Or3Z archi- rU!"r.
 ?? je!"7.cz.c 
pra\\'y naprawiplli,1 
r??wniez cz??onkowi<- Zarz??du Odd7.ialu ZHP t
k!urp, !\allJ
C'
li
5
rlaliska. 

iecl..z
no, r
.\\': I kl'r.y",rt w
'horczych, WOhlYI'h posad i 
w Gda??sku z pp. dr. ]\r??cldm i insp. Szy- IlIpZ PO} t. gd<
nskl. W, 8zcz
oolnC!"'1 I 
d\\ Ily C'meryt??w Polak??w pocz(,l11 przyj??to jf'- 
ma??skim na czele, a licznip zebra"i rodzi- w Gc1an,;;ku hcznc wycwczkl w??g-lPl'sl,le pnll . " . " ' . ..... ." 
ce, wit.aj??c z rado??ci?? swych syn??w. pod7.i- kiprunldf'Dl p. hl'. TeJe!':ki. przewodnic7.q('f'- dnom
 ::01111(' I Izolurj
 sh\ leI dZ8j??c??. z 
wiali zdrowy i cZl'rstwy wygl??d, nl'az za- go 
kautingu wp'gierskipgo. dalp.i licznI' \\y, tak posc?? Burlzy??!':ki jak Zwi??.zek Pola- 
dowolenie maluj??cf' sir; na opalonych twa- c
pc:7ki p
pc
os??ow:icki??>: !';??ow
c
i('.. dele!;a- l,??w i P. Z. P. dzia??aj?? nipt
'lko zgodni;, 
I'zach. c.le anglels
IP, flzw.edz
le. 
unskle 1 szereg z intel'csami polskimi w Gda??sku, ??CC7 
Nast.epnego dnia pO\\ rocBy drutyny har- umycII. W polowIe slupnm przybywa do I' r -t ' .. . . . 
cerek, kt??re wprost ze Spa??y uda??y si?? do Gda??sko liczna wycieczka harcerzy rumUti- ") soce poZy 
 wille I poz
 tecznle. . 
Cz??stocbowy, by na Jasnej G??rze dozy?? gre- skich. W wolnych g??osach po zapytamu oh 
.. , Pie??owskiego w sprawie emeryt??w w
- 
Nie poda ba im sili prawda historyczna g??osi?? ob. Olszewski p??omienne przem??- 
wienie o obowi??zkach Po??aka w tej chwi- 
li oraz poinformowa?? o 
kutecznej po' 
dr????y delegat??w P. Z. P. do Torunia i 
Warszawy. Od??piewaniem hymnu na 
rodowpgo zakOl'tczono zebranie. 


Kalenda rz:ylI rZ:YDl. -Ilat. 
\Vtorek: Rufina -: 
roda.: I{!nacego 


';1.1 domowego, 1 za kr&dzil'z, 1 za 
11 z innych przycz
n. 
- Znaleziono w Gda??sku: czarn?? port- 
monetk?? z Z.L?!?? 
(Uld., z??oty damski zpg!1rek 
branzoletowy, srebrny naszyjnik z medali- 
Idem, broszk?? bursztynow??. 
- Zgubiono: jasny m??ski p??aszcz desz- 
C7.Owy, hamak, srebrn?? br:msolE>tk??, !'.r('brny 
o????"ek z inicja??ami E. K., szprok::??, z??ot?? 
bl'2iTIZoletk?? z napisem, z??ot?? bran
oletk??, 
obr??czk??, torebk?? r??czn?? z paszportem gda??- 
skim na nazwisko: Margal'C'tC' Cause i 13 
i-mld., czarn", torebk?? r??czn?? z 7 gu1d., hafto- 
wan?? torebk?? r??czn??. 


Asysieni celny Pul.kam- 
mer uwolniony 


Przpd kilku dniami donosili??my o po- 
Jlownem a.reszto\\aniu a"3ystenta celnego 
Puttkammera z Gda??ska, pod r.arzutem kol- 
porta??u na. pIaty w Siplmej Hucif' ulotel, 
z wierszem, domagaj??cym si?? ust??pienia 
sl'nat.u. 
Puftkammer st.awa?? przed s??-dzi?? r1la 
spra.w dora??nych, kt??ry uwo]ni?? go jednak 
z powodu braku dostatecznych dowod??w 
winy. 


.% .veta ftareer.Atee. 
Powr6t harcerz.- harcerek gd.dsklch 
ze Spal. 


Codzienne wJEieEZki gda??szEzan 
do GdJni 


OJ da??sli.u 


Wspaniale zw,destwo Gedanii nad wicemistrzem 
tenisowlm Gda??ska 


MtedzJnarodowy turniej brldge'o. 
w, Ul SODotath 


Jak co??-t'czniC', tak i w tym roku w dni;I 

1 i :!;-, bili. odlrl ,i?? w Sopot ach mi??dzy 
naro	
			

/Image00913.djvu

			tO 


WTOREK, DNIA 30 LIPCA 1935 H.  


!1r_emvsl, Kondel, f??olni
tfl)o, f??_emioslo, 
inanse 
. . - 


Ul g i w S p ??acie zale g ??o??ci z t y tulu r PAWILON RESTAURAnJNY II 
Firmy "POLSKA RYBA 
ubezpiecze?? spo??ecznych .. t".
.
:??;.

Z:!"

:!!.
I"'''1 
w UDYNI 
(ul. Rybacka r??g Waszyngtona) 
zilprilsziI nil specjalne daniil rybne 
Od godz. IQ.ej do z,ej nad ranem 
KONCERT i DANCIN6 TOWARZYSKI 


Rozporz??dzenie dotyczy zaleg??ych nale??- 
no??ci na rzecz b. kas chorych, b. zak??ad??w 
ubezp. prac. umys??. itd., powsta??ych z tytu??u 
ubezpiecze?? spo??ecznych ??a czas do dnia 31 
grudnia 1933 r. Przez zaleg??e nale2no??ci rOZtl 
mie si?? wykazane w dn. 1 lipca 1935 r. za- 
d??u2enie z tytu??u sk??adek i op??at ubezpie- 
czeniowych, odsetek zw??oki, kar i grzywien. 
Ulg, przewidzianych w omawianem rozporz trzymania, mieszkania i wycieczek w kwo- 
od 
n
a 30 czerwca 1936 r. me 
??
?? u
kute- cie 90 z??. winny by?? wp??acone nie p????niej. 
czmall wp??a
y na po
zet zaleg??oscl, obj??tych I jak w dniu 9 wrze??nia 1935 r. Poczynione 
saldem, a me zalegaj?? z op??at??, sk??adek, za zosta??y starania. o zni2ki kolejowe dla ucze- 


W Dz. Ustaw R. P. Nr. 51, pod poz. 353 0- 
giQ>;zone zosta??o rozp. min. opieki spol. z dn. 
12 lipcl/. rb., wydane w porozumieniu z mi- 
nistrem skarbu o ulgach w sp??acie zaleg??o- 
??ci z tytu??u ubezpiecze?? spo??ecznych. Rozp.:>- 
rz??dzenie to wydane zosta??o na podstawie u- 
stawy o sp??acie zaleg??o??ci podatkowych oraz 
zaleg??ych sk??adek i op??at na rzecz niekt??- 
rych publiczno - prawnych instytucyj ubez- 
piecze??. 


\Vej??cic bezp??atne. Ceny potraw i napo 
rewelacyjnie niskie. 667 6 

 
EksDort drzewa Dolskiego 
w Izasie od 8-20 liDca br. 
Prze??adunek drewna przEz "paged" .., 
Gdyni i w Gda??sku za okres od 8 do 20 bm. 
\\ yni??s?? 29.985 m 3 i znaczy si?? dalszym 
wHostem wobec ubieg??ego okresu dwuty' 
godniowego o 4 proc. Prze??adunek przeZ 
Gdyni?? wyni??s?? 21. 507 m 3 , t. j. 72 prOc. 
og????u pra.cy Sp????ki w obu portach, przy' 
czem wy????cznym sortymentem eksport
 
by??a tarcica, skierowana do Anglji w ilo??
 
oko??o 21.352 m 3 (porty: Garston - 3.680 ro, 
King's Lynn - 1.872 m 3 , Londyn - 4.481 ros, 
Garston-Preston - 3.508 m 3 , Manchester 
601 m" i 921 m 3 , Shorcham - 1.669 ros, 
Sharpness - 4.620 m 3 ). Drugim odbiorc?? 
tarcicy mi??kkiej by??a. Belgja, do kt??rej eks: 
portowano niewielki ??adunek tejze w ilo??
1 
154 m 3 (Antwerpja.). Na uwag?? zas??uguje 
??adunek 160 m 3 d??biny i 59 m 3 jesionu, ode 
s??anych do Anglji (Londyn), kt??re to sortr- 
mcnty uplasowa??y si?? trwale w porcie 
gdy??skim od m. k,detnia br. 
Prze??adunek materja??6w drzewnych 
przez oddzial gda??ski "Paged'u" wyni??s?? 1'1 
powyzszym okresie dwutygodniowym :m. 
lipca 8.260 m 3 i przekroczy?? wyw??z z ca??ego 
okresu czerwcowego o 6 proc. PierwszyJ1l 
co do liczby sortymentem by??y slipry w ilo- 
??ci 5.336 m 3 , skierowane do Anglji (Lon- 
dyn - 3.323 m' i 2.013 m 3 ). Jest to w roku 
bie????cym druga, z rz??du pozycja wywozu te- 
go sortymentu (v. czerwcu eksportowano 
2-830 m 3 r??wnie?? do Londynu). Eksport tar- 
cicy mi??kkiej i twardej osiagn???? cyfr?? 
2.362 m 3 . z czego przypada 1.071 m 3 na tar- 
cic?? tward?? (d??bina i buczyna), przycze11l 
krajami wywozu by??y Anglja (HuB, Lon- 
dyn), Szwccja (porty: G6teborg - 234 ma d??- 
biny i Norrk6ping - 118 mB d??biny), Fran- 
cja. (porty: Rouen i Dunkerque) oraz Ho- 
landja (porty Amsterdam i Rotterdam). 
Da lszym sortymentem by??a dykta w il

 
??ci 425, rozes??ana cyfr?? 218 ma do Holandjl 
(Rotterdam i Amsterdam), Anglji - liczbfI 
. . _' 175 mB (Tyne i Londyn) oraz drobnemi ??a' 
Ka
dy
a
J do egzamIn??w. na podlesm
 dunkami do Belgji i Fraonc.ii (13 m 3 i 19 roi), 
czych l lesmczych, kt??rzy me wys??uchah I Ostatni wreszcie sortyment stanowi??y s??upY 
kursu dokszta??caj??cego, mog?? by?? egzami- ode'3??ane do Angl ji (HuB - 137 mB). 
nowani w my??l osobnych przepis??w. 
Wszelkich informacyj udzielili Wydzia?? Gie??dy 
Le??nictwa Pomorskiej Izby Rolniczej w To- 
runiu, ul. Sienkiewicza 12. 


czas po dniu 1 stycznia 1934 r. kaMa wp??ata 
b??dzie zaliczona w stosunku 200 proc. wzg????- 
dnie 150 proc. wp??aty w zalezno??ci, czy zo- 
sta??a uskuteczniona 11'0 31 marca, czy tez 30 
czerwca 1936 r. Niezale??nie od tego do dnia 
31 grudnia 1936 r. wszyscy d??u??nicy mog=?? 
sp??aci?? obj??te saldem zad??u??enie w stosunku 
1 = 1,25. 


- jezeli d??uznik niema prawa do korzysta- 
nia z odroczenia, a takze z roz??o??enia splat.y 
zaleg??ych nale??no??ci, b??di te?? prawo to tra- 
ci: jc??eli nast??pi??a likwidacja 7.ak??adu pra- 
cy, lub je??eli powstanie uzasadniona obawa, 
??e zak??ad pracy ulegnie likwidacji przcd u- 
p??ywem 6 miesi??cy, oraz je2eli zalcga z op??a- 
t?? wymagalnej raty d??u??ej ni?? 3 miesi??ce. 
Instytucje ubezpiecze?? spo??ecznych mog?? 
zezwoli?? na ca??kowit?? lub cz????ciow?? sp??at?? 
zad??uzenia: papierami procentowcmi, wy- 
mienionemi wart. 249 ustawy z dnia t>j mar 
ca 1933 r. o ubezpieczeniu spo??ecznem, przez 
przelew wierzytelno??ci, przeniesienie prawa 
w??asno??ci do nieruchoD1o??ci, przez sp??at?? to- 
warami lub w inny spos??b. Dotychczasowe 
uk??ady w sprawie sp??aty zaleg??ych nale??no- 
??ci ulegn?? zmianie na wniosek zaintereso- 
wanego o tyle, o ile s?? mniej korzystne dla 
d??u??nik??w. 


l" 
k 


BYDGOSKA GIE??DA ZBO:;l:OWO.TOWAROW.A 
z dnIa 29 Upea 1935 r. 
:2;yto 375 ton 10,50-11,00; pszenica: stan. 14-14,50 
j
czmie??: jednolity 13.50-14,00; zbiorowy 12,75- 
13,50; zimowy 13,50-14,00; owies 13.50 do 14.00; 
lU??.ka ??ytnia: gat. IA 0-55 proc. w??. w. 19,IW- 
20,00; gat. IB 0-55 proc. w??. w. 18
25-18.50: gat. 
II 55-75 proc. w??. w. 14,00-14,50; razowa 0-95 proc, 
w??. w. 15,00-15,50; pO??lednia pono 70 proc. w??. VI. 
12,00-12,50: m??ka pszenna: gat. IA 0-20 proc. wl. VI, 

6,lI0-28.00: gat. JB 0-45 proc. w??. w. 24,25-25.25; 
gat. IC 0-55 proc. w??. w. 23,50-24.50: gat. ID 0-60 
proc. wl. w. 22,50-23,50; gat. IE 0-65 proc. w??, VI. 
,21.50-22.50; gat. IIA 20-55 proc. w??. 19.75-20,t5; 
gat. IIB 20-65 proc. w??. W. J9,25-20,25: gat. IID 
??;;-65 proc. w??. w. 18,00-19,00: gat. IIF 55-65 proc. 
w??. w. 13,75-14.25: gat. lIlA 65-70 proc. wl. w. IS,()(J 
do 14,00; gat. lUB 70-75 proc. w??. w. 11,75-12,25: 
razowa 0-95 proc. w??. w. 16,25-16,75; otr??by tyt- 
nie wym. stan. 60 t. 7.50-8,25; pszenne mia??kie st. 
8,50-9,25: pszenne j!rednie stand. 8.00-8,50: pszen
 
ne grube 8,25-9.00: otr??by j??czmienne 9.00-11,75, 
o /:roch: Wiktorja 24,00-26.00: Folgera 20-22: lU- 
. bln: niebieski 11,50-12,50; M??ty 12,25-13.25: zlell1" 
niakl: jadalne pomorskie 4,75-5; jadalne nadnO- 
teckie 3-3,75: p??atki ziemniaczane 11,25-11.75: ma." 
kuch: lniany 18-18,50: rzepakowy 13-13,50: koko' 
sowy 15-16; wyt??oki suszone 8-9: s??oma ??ytnia lU", 
zem 3-3,50: prasowana 11,25-3.75: siano nadnotec- 
kie luzem 8-9: j!rut sOja 19-19,50. 
Og??lne usposobienie: spokojne. 
Uwaga: do 31 lipca 1935 r. notowania we wszyst- 
,',je soboty s??. zawie!!!zone z powodu feryj letDIefI. 
, 
\ 


Sp??at?? zaleg??ych naletno??ci pozosta??ych 
instytucyj ubezp. spo??. odracza si?? do dnia 
15 lutego 1936 r. z pewnem zastrze??eniem o- 
raz obni??a si?? o po??ow?? odsetki zw??oki, na- 
le2ne po dzie?? 1 lipca 1935 r., co jednak nie 
dotyczy kwot odsetek jU2 obni2onych do 6, 
wzgl??dnie 4 i p???? proc. w my??l ustawy z dn. 
15 marca 1934 r. Po up??ywie terminu odro- 
czenia sp??ata zaleg??ych nalezno??ci zostaje 
roz??o??ona: 1) w r??wnych ratach na okres 3 
lat, licz??c od dnia 15 lutego 1936, je??eli d??u2- 
nik nie udzieli odpowiedniego zabezpiecze- 
nia, a ui??ci?? jednak zobowi??zania z tytu??u Rozporz??dzenie wesz??o w ??ycie z dniem 
ubezp. spo??. za czas od dnia 1 stycznia 1934 og??oszenia, z moc?? obowi??.zuj??c?? od dnia 1 
do dnia 31 grudnia 1935 r.; 2) na okres 9 lat ,lipca 1935 r. 


.ze ' lu 


Praca portu gdy??skiego w tygOd- \ 
niu ubieglym . 
W przeci??gu tygodnia od 15. do 21. bm. 
wesz??o do portu gdy??skiego i wysz??o ze?? na 
morze og????em 158 statk??w o ????cznej pojem- 
no??ci 159.909 t. r. n., z czego wesz??o 80 stat- 
k??w o pojemno??ci 79.252 t. r. n., a wysz??o 
78 statk??w o pojemno??ci 80.657 t.. r. n. 
Ruch statk??w wed??ug kolejno??ci ba.nder 
poszczeg??lnych pa??stw przedstawia?? si?? 
nast??puj??co: 


t. r. n. s t a t k ?? w 
1) Szwecja 30.515 36 
2) Polska 26.307 23 
3) Finlandja 17.335 14 
4) Nor
egja 16.591 16 
5) Niemcy 14.177 25 
6) Danja 14.086 21 
7) Anglja, 11.380 6 
8) W??ochy 9.049 3 
9) Grecja 6.799 3 
10) Stany Zjedn. A. P. 6.25.1, 2 
11) Lotwa 2.377 2 
12) Jugos??awja 2.204 1 
13) Holandja 1.256 2 
14) Litwa 1.197 2 
15) Estonja 23;) 1 
16) Panama 147 1 I 
-Og??lny obr??t towar??w w przeci??gu ub. 
tygQdnia przyni??s?? 129.396,7 t., z czego wy- 
??a,dowano 12.912,5 t., a za??adowano 116.481,2 
ton. 
Wy??adowano nast??puj??ce towary (w to- 
nach): ryz surowy 1016, owoce ??wie??e 69.7, 
cukier 500, tomasyna 2095, z??om 1312,7, celu- 
loza 203.2, bawe??na 515.8, m??ka paste
na I 
201.3, soda 306, r????ne 6692.8. 
Za.??adowano: ry?? wy??uszczony 500. cu- 
kier 2861.4, jaja 109.5, makuchy i otr??by 50, 
drzewo 8192.1, w??giel eksportowy 81.379, 
bunkier 9687, kolis 66??5, cynk 375.9, blacha 
cynk. 21.2, sk??ry 14.2, spirytus 11.9. r????ne 
6637. 


'O i 


ortu 


I 


Notowania cen ryb morskich 


w porcie rybackim w Gdyni, p??acono w ci??;;u ubieg??ego tygodnia w z??otych: Slcdzic so- 
lone, importowane, oclone, franco wagon, za 1/1 lub 2/2; 
SZKOCKIE jar- HOLEN- nor- ISLA:\- 
matjesy zwyk ??e muckie DERSKIE weskie DZK rE o 
za 2/2 za 1/1 


gatunek: 


Stornoway-medium 
-selected 
-large 
Lervvick -D1ediuD1 
JJ -selected 
.. -large 
D1atis I-=-trade: Wick Stronsay 
.. .. ..: Lerwick 
crow-matis, po????w lipcowy 
JJ '1 po????w czerwcowy 
matis I. trade 
lO ordin 
SLoo 500/600 
YAAR 500/600 
SLOO-matjesy z po??ow??w grudniowych t93
 
matjesy oryginalne 1934 r. 
Iune ryby morskie, importowane, oclone, 
??ledzie zamr02one, norweskie, 50 kg net.to, 
??ledzie ??wie2e w lodzie, niemieckie, 50 kg 
dorsze zamro20ne islandzkie, oczyszczone, 


88 
98 
108 
77 
87 
fft 


';1 
H7 
64 
61 


. 


[,4 
48 


r,t 


Ju 
28 
50 


60 


franco wagon port rybacki Gdynia: 
300 sztuk - 16,- z??. 
netto - 24,- z??. 
bez g????w, 50 kg netto - 30,- z??. 


'.f 


Prz,brze??ne Dolow, balt,ckie W ubiegl,m t,godniu 


Po??owy uprawiano tylko cztery dni. WyjeMta??o oko??o 20 kutr??w. Og??lne po??owy 
wynosi??y: 
GDYNIA HEL JASTARNIA BOR rybakom p??acono 
za k"" 
p??astugi 8.500 kg 15.440 kg 1.900 kg 2.200 kg od 0,20 do ??0,60 z??. 
dorsze 100 kg 1.020 kg 450 kg 300 kg 0,20 z?? 
kwapy 1.200 kg - - 0,30 z?? 
w??gorze 150 kg 90 kg 230 kg 150 kg 2,00 z?? 
!'7.czupaki 20 kg 35 kg 60 kg 80 kg 1,50 z?? 
okonie. 30 kg 85 kg 150 kg 150 kg 0,50 z?? 


POZNA:tQ-SKA GIE??DA ZBO:;l:OWA 
z dnia 29 lipca 1935 r. 
Notowania bez zmIan. 
Usposobienie: spokojne. 


NOTOWANIA GIE??DY WARSZAWSXDU 
z dnIa 29 lIpea 1935 r. 
DewIzy 
Belgja 89.65, 89_96. H9.34: Berlin 212.711. 21S.t'5, 

l1,7;;: Holandja 358.35, 359.25. 357.45: Kopenhag&. 
Hi 10 117.65, 116.!i!i; Londyn 26.23. 26.36, 26.10: No- 
"y' .Jork 5.287/., 5.317/., 5_257'.: Nowy Jork teIegr; 
j_
91/.. r..321 l., 5,261/.; Pary?? 34.97%. 35.06. 34.89, 
o Pra/:a 21.90, 21.95, ..n.85; Sztokholm 135.20, 1
.85, 
134.75; Szwajcarja 172.95, 173.38, 172.52: W??ochY 
. ;::.45, 43.57. 43.33; Hiszpanja 72.50, 72.86, 72.1??. 
Tendencja: niejednolita. 
Akcje 
RanI, Polski 92,50-93,75; Warsz_ T. Fabr. CU1o"tl 
33,00: Starachowice 35,25-35,50-34,80: Haberbus ch 
36-35,25. 
Tendencja: niejednolita. 
PapIery wartoAcJows 
:I proc. po??. budowlana 42,50: 4 proc. po??o Inwel!lt; 
-!' 
sza wy 1926 r. VI. em. 66,25: 6 proc. obI. Warsza " ' 
1926 r. VIII. i IX. em. 62,
5. 
Tendencja: dla po??yczek i dla list??w: JDOCI1iejsz.l'
		

/Image00914.djvu

			WTOREK. DNIA 30 LIPCA 1935 R. 


.1 c;aleeo Aratu 


??em 8 dom??w mieszkalnych, 9 chlew??w. 8 1 Po??ar powsta?? W chlewif! Alt'k!"!'go Sta??- 
stod???? i inne bl!dynki gospodarcze Ol:az in- czyka i nast??pnie, wskutek f-ilnego wiatru, 
wpntarz zywy I martwy. Poszkodowanych rozszer:ry?? si?? na !!!??siednie zabudow/Jnia. 
jest 16 gospodarzy. Straty si??gaj??, oko??o z??. Przypuszcraj??, ze przyczyn?? pOt.Ol'U by??o 
15.000. Dieostro??ne obchodzenie si?? z ogniem.  


TRUP W BUDCE PRZYDROtNEJ 


. 


,,- budce dro??nika szosowego. polo.i:onej 
Inlt 6 kilomet,.zf' 
zo!",. Grodno - Lir??a. rOl.e- 
ra??a si?? tragedja rodzinna. W dniu 25 hm. 

r!'" nv dro??nika F:,.tli:owskipA"o .J6zM
:, nie- 
jaki iiuczul;: Spir
'rloll. lat 3;';, zamieszkaly 
", tl'ji;l buli ('P. uSl??o\\ a?? pope??ni?? samob??j- 
\\" prrf'z podf'rt.ni??cif' sobie gard??a i r??k. 
[)Puata w stanif' ci
??kim przpwi!'ziono do 
.pitala w Gror??nip. Przy denacie znaleziono 
I 
H.tk??: ..Sip jP!"tf'11l winipn". .Jak uf'o!al n llo, 
OT;>:yczyn?? targTli
da sic: na ??ycie by??y nic- 
I !la-ki rodzinnI'. 
I UPARTA DESPERATKA 
,V e Lwowie micszkalir'y gmachu Skarb. 
.a. zauwazvJi na ganku II ri??tra jaka?? obc
 
Ohif'tr:. kt??ra nip:7.dpcydowanie chodzi??:], od 

rzwi do drzwi Zachm\ anie jej wydaja si?? 
Im pOdpjrzanf'm, - to tf'2 gdy kobieta owa 
" 
i??owa??a przej???? przez barjer??. by wysko- 
l. I Z\'?? na bruk pOd,,'??rza, 7.atrzymano j?? i we- 
B 
ano dozorc??. 
. Kiedosz??p. samoh??jczyni nie zrezVp"nowa- 
II 
It jedna k ze swych zamiar??w t wesz??a do 
" 11nego skrzyd??a tego gmachu. Gdy wesz??a 
f
m na parapet okna na II p. dozorca, kt6. 
II 'y szed?? w ??lad za. ni??, pochwyci?? j?? iwypro 
:i I\adzi?? na ulic??. 
I, I Uparta kobieta pow??drowa??a zko]ei na 
I, 1111. 
????kiewsk?? i w('sz??a do pewnej kamie- 

 I 

4:'t;,d
i
v

:
a


s
.dkiem na ni8wy- 
f\ Spostrzegli j?? tam s??siedni lokatorzy i 
" ?a\\ pzwali po!"terunkowego. Na komi!'al'ja- 
:i rie PP. stwierdzono, ze niedosz???? samob??j- 
e rZrni?? jpst 3O-1etnia bezrobotna kucharka 
.. I \t. Friedman??wna.. Przpd kilku dniami 
- I 
zi????a ??lub z 
rB..jkiem ulicznym J. Gruen- 
e Schlagiem, kt??ry jut na druRi dzie?? po ??lu... 
bie znikn???? wraz z jej cenniejszemj rzecze- 
11 
?? bez wie??ci. To by??n przyczyn?? jpj seml)- 

 1 '6 ir Z Y Ch zami:Jr??w. 

 POtAR WSI 
(l We wsi Zajmiszcze, w pow. s??onimskim 

'buch?? olbrzymi p02ar, kt??ry strawi?? og??- 
- 


J 


1 


SILVA RERUM 
lebral I z8stawll loles??aw luslakiewlcl 
KALENDARZYK mSTORYCZNY. 
Go ... kiedy I gdzie wydarzylo' 
30 lipca 
1
11 tTrodzi?? si?? w Arezzo znakomity ma- 
larz, rze??biarz i historyk sztuki Giorglo 
Vasarl. ucze?? Micha??a Anio??a i Rafaela 
1788 Umar?? gorliwy i zas??u??ony patrjota - 
biskup kra.kowski - Kaletan Soltyk. 
1853 Urodzi?? si?? w miejscowo??ci Tulig??owy 
jeden z najznakomitszych malarzy pol- 
skich - JulIan Falat. 
Urodzi?? gi?? w \Varszawie kompozytor 
pie??niarz Piotr Maszy??skf. 
Urodzi?? si?? w Nowgorodzie kompozy- 
tor rosyjski - Antoni Arenskil. 
J863 Urodzi?? si?? w Greenfield g??o??ny pl'z
. 
my.s??owiec ameryka??ski - Henry For
 
]877 Zwyci??stwo wojsk turpckich nad 1'0- 
syjskiemi pod Plesong. 
]898 Umar?? w Friedrichsruhe "telazny ??P.l1- 
clerz" - Otto hr. von Bismarck. 
19t?? J??zef Pi??sudski wydaie nierwny roz. 
kaz mobWzacYlny Zwi??zkom Strzelec- 
Idm; teg02 dIiia rz??d carskiej Ros:i o. 

??asza powszechn?? mobilizacj??. 
ll??t5 Na rozkaz Komendanta Pi??sudskiel"o. 11 
wbrew 2yczeniom Austr.la.k??w - ka- 
walerja Beliny wkracza do Lublina. 


]'!M 
\ 18 81 


r: 


.\LICE DE PA YER 


-t
 


I 
I " 
" 


Dnia 25 lipca 1935 r. zmar?? po kr??tkiej i ci????kiej chorobic opatrzony 
mcntami ??w. nasz najukocha??szy braciszek i syn w 12 roku ??ycia ??. p. 
STEFAN SKA??SKI 


Dzi
 dn. 27 lipca br. zmar?? niespodziewanie na udar serca ol'atrzonv Olejami 
nasz naj dro??szy ojciec. kochany m????, brat. stryj, wujek, kuzyn i szwa
ier 
??.p. 
 
WIKTOR SKANSKI 
. 
Kierownik Szko??y ze??sklei w Che??m.y 
w 56 roku ??ycia. 
O czem donoszlI w ci????kim smutku "pogr????eni 
. 
Zona I dzieci 
[he??m!a. 'orali. Bydgoszcz. Radzyn. Berlin, Papowo Blsk. 
Grzywna. Syraeusse (D. 5. A.) dnia 27'
0 lipca 1935 r. 
Eksportacja zw??ok obydw??ch zmar??ych z Domu ZaJoby ul. Toru??ska. odb??. 
dzie si?? we wtorek. dnia 30.go lipca 1935 r. o godz. Io.tej do ko
ciola pokatedralnego 
w Chelm??y gdzie odb??dzie si??, nabo??e??stwo z wigilJami, poczem zlo??enie zwlok na 
miejsce wiecznego spoczynku. w. 


. 


Sa kra. 


.,... - 


Dwie katastrofy samo
hodowe 
pod Poznaniem i pod Swirem 


W sobot?? w pobIizu Jaryszek w niewiel- 
kiej odleg??o??ci od G??dek ku Poznaniowi 
jecha??o jakie?? auto ci??2arowe. Z drugiej 
strony w kierunku K??rnika, pod??2a?? po szyn- 
ki do Ostroa samoch??d ci??2arowy mi- 
strza rze??nickiego Przyby??y z Poznania, 
prowadzony przez szofera Leona Armkne- 
chta. Podczas mijania samoch??d ci????arowy 
zawadzi?? o w??z firmy Przyby??a, kt??rego 
szofer straci?? panowanie nad kierownic?? i 
auto skr??ci??o w bok, wpadaj??c na drzewo. 
Z powodu gwa??t.ownego wstrz??su siedz??cy 
obok prowadz??cego samoch??d szofera Arm- 
knechta 35-letni szofer W??adys??aw Kotus i 
pomocnik rzp??nicki 28-letni Marjan Szu- 
mi??ski z Poznania. wypadli. 
\v tym czasie ??cietk?? obok !'zosy wracali 
od pracy t??ukacze kamieni robotnik Rybar- 
czyk z Dzie??mierowa ze swoim 16-1etnim 
synem W??adys??awem. Skr??caj??ce gwa??to- 
wnie 8.uto wpad??o wprost na \V??adys??awa 
Rybarczyka i przgniot??o go z ca??ym im- 
peI'Item do drzewa, kt??re z??ama??o tu?? .przy 
ziemi i wpad??o jeszcze na na:,;t??pne drze\yo, 
obalaj??c je r??wnie2. Nast??pnie auto run?? lo 
do rowu tworz??c niekszta??tn?? kup??, a nip.- 
szcz????liwy kierowca, Armknecht z Poznania 
pad?? zmasakrowany na przydr??2ek. Przy- 
gniot??y go od??a.mki strzaskanego samocho- 
rlu. a ponadt.o podczas uderzenia ulpg?? tak 

ilnym obra??eniom, ze skona?? na miejscu. 
W kilka chwil po wypadku wyzion???? 
f co?? ducha syn Ryharczyl'r6d wielu ludzi, na jakie jest skazana 
Panna honorowa kr??lowej, - czy to 

8Zystko nie wystarcza, aby wyt??uma- 
Czy?? moje zm??czenie i zdenerwowa- 
1'1ie'l 


17.00 !ofnmlChjllHl. K011f'ert popo??. 17.30 Wied..,;. 
Pi..??ni wloskie i austrja('ki... 18.00 Berlin. MUzYk", I 
??l>iew. I
.OO Koonig
wu"t. Pie??ni koloraturowe: 1
.05 
M. Ostrawa. Muzylt"- lekka. 18.30 Lipsk. "Od fletne- 
JfO w ty"ilj.czne" - ",'esola aud. muzyczna. 18.SS Ko- 
'''"y('('. "Redtat "krzyp('ow
'. 19.00 Koenlg"wu8t. Lek- 
ka mU"1 ka dwufort..pianowa. 19.00 Wroc1&"". ...Tak 
w","n "i... f\oi!f\ba" - weso??e rozmaito??d. 19.1
 An!l:Ua . 
(Natil''': T'rngr.). Orko mandolinl!!!t??w. 1
.30 Mo- 
"kw,,- (Knm.). ..Katarzyna Izlllai??ow..... - opf'ra S"t)- 
"tpl. 
w Tczewie (0.12). l\fuzyka tan. 23.00 Ang1j... (Rreg. Progr.). Muzyka 
\ " . 1 d t ] ??aneczna. 2!1.10 Konppnhaga. Dawna i nowa mt!"
'- 
?? :??;1awwsa.e 1 po ajemy s an "OC y z po- ka. t.anp('zn". 28.85 Hambur",.. Ple"nl Wl'Jlc'i??ez
np. 
przNll11!'go dl1la. 2
.45 Wiede??. J\fetnilje wledetl"lde. 24.110 I,\Jlek. .:Mu- 
Tf'mppl'atUl'a wody wynosi??a o godz. 7 Izyka l) p??lnocy". 24.00 Sztutga.rt. Koneert n
y. 
}':'I.no w dniu 2
 lipe:'t plus 15 st. C, a w dniu I 
29 lipca plus 14 st. C. I 
Kierunek wiatru: p????nocno - zachodni. - ..APARAT RADJOWY - PRZYJACIBL 
PochmUl.no. DOMOWY". 


cja k??rnicka z komendantpID postprunku p. 
Genderkiem na czele i przeprowadzi1a nie- 
zb??dne zabezpiec?:enia zwlok a?? do pl'zyby- 
cia w??adz s??dowych. 


" 


R??\\nipz w sobot?? wydarzyla !'il') kItta- 
strofa samochodowa w WHe??szczy??nie: tu 
jedna k obesz??o si?? bez ofiar. 
Mi??dzy Michaliszkami a ??wirem ror.bi?? 
si?? autobus, zd????aj??cy z Wilna nad Na- 
rocz. 
I{atastrofa. nast??pi??a z powodn nag??ego 
defektu w kiprownicy. Maszyna. f'loczy??a sil') 
z traktu do g????bokiego rowu. 10 pa8ater??w, 
szofer i konduktor odnip??li rany. Dwaj o- 
statni zOf'tali przy szcz??tkach alItobusu, na- 
tomia
t. pasa??('t.??w odwieziono furmankami 
do :=:wira, gdzie udzielono im pomocy lpkar- 
ski ej. 


Stan wody w Wi??le 


11 


Program, radiowe 
??roda. 31 UPCB 
ROZ(;f.()
I'iiJA "\\ARSZAWSKA 
11.30 Ple???? ..Kiedy ranne wstaj??. zorze". 8.!13 Po- 
budka do gimnastyki. 6.3G Gimnastyka. 6.50 Muzyka 
poram"'- (plyty). "\v przer"le o godz. 'T.20 
Dziennil, porann\.o oraz Pogad. sport.-turY8t. z War- 
""awy. 8.2<1 program na ilzie,; bie??. 8.2:>--8.
0 Weka- 
:??-':??\,,{ki "rHkt
eznf". 1]...7 f;yJ{11a?? ('za
u 7. 'VHrr;z. Ob- 
sprw. Astrnn. l
.OO HeJ"a?? z "'jpty lIfarja('kiej w 
Krakowi<-. I
.O:! ,",'iarl. meteorol. 12.05 Dziennik PO- 
ludn. 12.15 ..Dla na
zy"h lptnlsk i uzdrowi!!!k". Kon- 
"ert "psp. A. Flaln 1::.00 Chwilka dla. kohi..t. 13.05 
Charp..ntier: ".ra??enia z "-loch - w wyk. orko 
"y",r. pod rl
-", kompozytora (r,lyty). 15.15 Przegl??.d 
gieldowy. 15.
5 '''iad. I' ek"por"ie polskim. 15.
0 :\Ia- 
la Orkie
tra 1". R. 1'10'1 'hr. z. G??irz
'I;skiego. 1/;'00 
Pogadanka dla. kohipt p. t. ..l\llodzie?? na waka- 
cjach" - "yg??. p. M. Xikte"iczowa. 11;.15 Koncert 
z udzialpm '1'. I'za la pina (plyty). 16.50 CodziennY 
oorlll?? te"hn. udzi..li Wac??aw .Tanl
ld. 111,40 :tycie ar- 
ty"ty"zno-kulluralne i nauk..,we na Pomorzu. 111.4
 
1illl,,'yka symfonk"na (plyty). 19,04 Frontem do mt)- 
r7a. ID.Or. Zal'owledj! Jlrogramu n
 dzie?? nast??pn:--. 
111,]5 Koncert reklamo,.,'y. IP.
O '1'1'. z Warsza,.,-y. 
1
.50 'r". " "\\'ar""a"y. 20.00 "\Vial??omo
,,1 gOI!Jlodar 
"ze", Pom""'"a. 
0.10 Tr. ze Lwo"a. 20,45 Tr. z War. 
"zawy. 
0.55 Tr. " 'Ya.rszav.'y. 
I,OO Tr. z Warl!za.w
-. 

1.
0 '1"r. '" Warszawy. 21.40 '1"r. z War..zawy. !2.1!O 
'1"r. " '
Tar
"awy. 22.06 'Vjaill'mo
cl ??"porto....e Z pn. 
mOr7.Cl. 
3.10 Tr. Z """::tr
7::t
 Y. 


Z,\ f
 HA;\, II'A
		

/Image00915.djvu

			12 
L- 


WTOREK, DNIA -30 LIPCA 1935 R. 


Zagraniczna firma, 
posiadaj??ca oddzia??y we wszystkich cz????ciach ??wiata 
poszukuJe dla swej Warszawskiej filji 
dzielnego korespondenta 
chrze??cijanina w wieku lat 27 - 35, w??adaj??cego biegle w s??owie 
i pi??mie j??zykiem niemieckim i polskim. Opt??cz tego wymagane 
jest obycie kupieckie i obywatelstwo polskie. 
Oferty z podaniem cenzusu naukowego i opisu dotychczasowej dzia??alno??ci 
prosimy sk??ada?? 
W TowarzJstwie ReklamJ MiedzJllarodowej. 
Warszawa. Marsza??kowska 124 pad ..VARSETA" 


\. 


6694 


- 


TORU N 
ELEGANCKI 


- 
i 
, 
. 
, 


Przetarg 


Od poniedzia??ku do soboty: 
Codzienne objazdy w porcie gdy??skim parostatki ??m 
"Paul Benek." 
Telefon nr. 27618 


MI6 


6'7't1 


Numer akt: Km/IV/1863/35. 
OBWIESZCZENIE. 
O LICYTACJI RUCHOMO??CI. 
Komornik S??du Grodzkiego w Bydgoszczy re- 
wiru IV Antoni B??czy??ski, maj??cy kancelarj?? w 
B
'dgoszczy ul. Pomorska nr. 11 na podstawie art. 
602 k. p. c. podaje do publicznej wiadomo??ci, ??IJ 
dl:ia 1 sierpnia 1935 r. o Kodz. 9,30 w Bydgoszczy 
uj. Chrobrego nr. 22 odb??dzie si?? l-sza licytacja ru- 
chomo??ci, sk??adaj??cych si?? z mebli oszacowanych 
11?? ????czn?? sum?? z??. 1490,00. Ruchomo??ci mozna 
ogl??da?? w dniu licytacji w miejscu i czas;!' wy??e.i 
Gznaczonym. Zl. 196-8-K 


Zwi??zek Wa??owy Miejskiej Niziny Swieckiej 
odda w wykonanie ??elbetonowego przepustu (400 
m
 betonu). Informacje i formularze na miejscu 
u kierownika budowy. Sk??adanie ofert do dnia 2 
slcrpnia 1935 r. Dowolny wyb??r oferenta zastrze- 
??ony. 6728 
T o ru??. St. R" n e k Kierownik Budowy Zwi??zku Walowego Miejskiej I 
(obok Grel ewicza) 64 8 5 Niziny ??wieckiej ??wiecie. 


pan zaopatruje 
si
 w ??iielizn?? 
w firmie 
A. ZIELI??SKI 


PierwszorzedoJ 
GABINET 
KOSMETYCZNY 
..KALOTECHNIKA 11 
Wszelkie zabiegi w zakre.- 
sie nowoczesnej kosmetyk 
Racjonalne piel??gnowanie 
odm??adzanie i udoskonalenie 
urody. Usuwanie zmarsz 
czck, w??gr??w, pryszczy, bro. 
dawek. kurzajek, zb??dnego 
ow??osienia, pieg??w, rozsze- 
rzonych por, ??ojotoku, tr??. 
dziku, czerw. nosa i innych 
niedokladno??ci cery, Rady. 
kalne usuwanie ??upjetu. 
Przyciemnianie brwi i rz??s 
'Sprzeda?? krem??w. mleczek 
it.p.Porady bezp??atnie. 2750 
'ORI8. II. 1r6I, jadwigi 5. 
lIIieszk. 1. 


GDZIE 


kupuje si?? korzystnie? 
T"lko w 6025 


F-le Bt.AWAT 
ToruA. S..roka 3&. 


"WE (KI" 


poleca 


6ustaw Heyer 
Toru??. Szeroka 6. 6294 


R6wnie
 Pan 
winien si?? przekona
, ??e 
najmodniejszy i najta??. 
szy krawet kupi najko. 
rzytniej .., fabryce Toru??, 
??w. Jak??ba 16. Co tydzie?? 
n01FOi6. 6299 


Manna ! ! ! 


naturalny ??rodek do regu. 
lacji ??o????dka, Andrutv, 
CIasto strudlowe. Wafle do 
lod??w, Orzechy, Wanilja. 
Araczewski, 
Toru??. Che??mi??ska 2 
67 2 9 


R_leurecie 
KantorowiEZ 
Toru??, ul. Szeroka 18 
Klrhnla pierwszorz??dna 
warszawsko.franc. 
Zn.komlte napole 
eeny konkurencyjne 
w??ai??. 
Teofil ChmurzJ??ski 
Tel. 1858. 
Spneda?? butelko 
6UJ f-my Kaatorowicz. 


Zarz??d MieJski w Chelm:iy 
zamierza jeszcze w roku bie??. uruchomi?? od dnia 
1 wrze??nia gimnazjum prywatne koedukacyjne 
4-klasowe pod warunkiem, ??e liczba zg??oszonych 
Qzieci wynosi?? b??dzie do pierwszej klasy 30-40. 
\Vobec tego wzywa si?? zainteresowanych rodzic??w 
miasta Che??mzy i okolicy do bezzw??ocznego zg??o- 
szenia dzieci w Zarz??dzie Miejskim, pok??j nr. 3 i 
podpisania odpowiedniej deklaracji. 
Che??m??a, dnia 27 lipca 1935 r. 
Zarz??d Miejsld: 
(-) Barwicki, burmistrz. 


Sk6r7 
czarne blankowe, surowo 
cowe, prz??dze. okucia do 
reparacji p????szork??w poleca 
najtaniej Z. Balcerowicz, 
sk??ad sk??r, Torun, Zef:!lar- 
ska 21 6042 


Osoba 
starsza, pi??knie haftuje 
monogramy, ca??e wyprawy, 
wyjedzie ch??tnie na wie?? 
do dworu. ??askawe oferty: 
Filja "Dnia Pomorlkiego" 
Toru??. Ma??e Garbary 2 pod 
.d 3]1" 6602 


DOID 
dochodowy kupi?? w ??r??d. 
mie??ciu lub Bydgoskie 
wp??ac?? 15.000 po??rednicy 
wykluczeni. Oferty Par 
Toru??, .,Dom". 


Mieszkanie 
5.pokojowe, s??oneczne. wy. 
(!ody solidnym wynajm??. 
Toru??, Bydgoska 62 m. 4. 
67 2 5 


2 pokoje 
umeblowane z kuchni?? ele. 
ktrycz. eaz, do wynaj??cia. 
Toru??, ??azienna 28 II. ptr. 
67 26 


1JniewD
nialD 
zagubion?? ksi????k?? wojsko. 
w?? i kart
 mobilizacyjn?? 
wystawion?? na Czecha Bo. 
gus??awa, 6727 


GDANSK 


Polska 
Dele
acja Rady Portu 
w Gda??sku, Neugarten 29, 
poszukuje dw??ch aplikan. 
t??w do administracji por. 
towej wGda??sku. Warunki: 
matura polskiego gimnajum 
w Gda??sku, sta??e zamie. 
szkanie w Gda??sku, wiek 
od 18 do 25 lal Wyna. 
 
grodzenie w pierwszym .t' 
roku 75 !lId. miesi??cznie. 
6715 


Pierwszorz??dne 
obiady 
domowe od 12 do 16. 
M. Kumm, Gda??sk, Hansa. 
platz 2a II. 6739 


Polska 
Delegacja Rady Portu 
w Gda??sku. Neugarten 2q 
poszukuje aSDiranta tech. 
nicznego. Warunki: ??wia. 
dectwo ??redn ej szko??y bu. 
I downictwa podziemnego 
wzgl, maszynowe(!O lub 
p????.dyplom wy??szej uczelni 
technicznej, odpowiednia 
przewidziana praktyka, wiek 
do lat 30; znajomo???? nie' 
mieckiego j??zyka w s??owie 
i na pi??mie; narodowo???? 
polska. Wynagrodzenie 
200 guld. miesi??cznie 6714 


Administracj?? 
dom??w w Gda??sku i oko. 
licy obejmie energiczna pa. 
ni (w??a??cicielka domu), 
Najlepsze referencje. Ofer. 
ty do Administracji "Gaze- 
ty Gda??skiej" G d a ?? s k, 
Rynek Kaszubski 2I pod 
nr. 1234, 6738 


LilDuzyna 
Fiat 4-5 siedzeniowa, do. 
brze utrzymana. ??wie??o la. 
kierowana. po cenie przy. 
st??pnej do sprzedmia. Za. 
pytania uprasza Raczy??ski, 
Straschin Prangschin 
(Gda??sk) 6740 


Pok6j 
dobrze umeblowany, z ??wia. 
??em elektrycznem, central. 
nem ogrzewaniem u m??. 
wi??cych po polsku i nie. 
miecku dowynaj??cia. Gda??sk 
Fuchswall 6, parter lewo 
II. pi??tro 2.gie drzwi. 6737 


TCZEW 
PIIC 
budowlanJ 
oko??o 1200 m. kw. po??o??ony 
w pobli??u ;parku miejskiego 
w Tczewie, na kt??rym obe. 
cnie znajduje si?? ogr??d owo. 
cowy, korzystnie na sprze. 
da??. Zg??oszenia uprasza si?? 
kierowa?? do "Dnia Tczew- 
skiego" pod 6652. 


o G lo O 8 Z B ]I" I .&.1 
wlel'lll m1Ume??ro\V3' Da litrowe 'l-??amowej . . . . . . 11.20.. 
w tek??c??e Da plerwazej .tronle .. . . . . . . . . 1.00.. 
w tekkle lIa drua1ej I truclej .tronl. . . . . ., 0.80 zl 
w tekAcie na da18zycb IItronach . . . . . . . . . . 0.60 zl 
Drobne za lilowo 18 lIT. Pierw... I!owo I WJTU1 tluat)'JD dru- 
kiem ItclI)'my podw6jnle. 
Za og??oezenia ..dow. I urzodo_ w drobnym skladsle a" 4rOHj. 
Dla poszukuj,cyclI p....cy I nekrologi QC){, &nitki. 
KomunlkatJ' 60 .r za wiersz. 
Za og??ol'zenla I!kompllkowan. ?? . lutrze!. miejsca 20% nadW}'??k1. 
,., G4a611n1 _ wleraz mlUm. DA .tronle 7-??amoweJ. . 11. len. 
. . .. .. _ _ .. &.??&n1oweJ.. 10 'eD. 
N _ Ibobne _ lIowo , 'en. - ??tu??owe. . . 10 len. 


Bydgoszcz, dnia 27 lipca 1935 r. 
Komornik: (-) Antoni B??czy??ski. 


KOMORNIK S??DU GRODZKIEGO 
w Kartuzach - rewir III. Alojzy Satke. 
Do akt Nr. Km. 1110i33 
OBWIESZCZENIE. 
Komornik Sf\,du Grodzkiego w Kartuzach, J.ew. 
III. na zasadzie art. 602 k. p. C. og??asza, ??e w dniu 
5 sicrpnia 1935 r. o godz. 12 w Przyja??ni u Otomara 
7,iclkego, odb??dzie si?? publiczna licytacja ruchomo- 
??ci, a mianowicie b??dzie sprzedany st??g ??yta wzgl. 
??yto i s??oma z jednego sto
a, oszacowane na ????cz- 
na sum?? z??. 1.500 kt??re mo??na ogl??da?? w dniu licy- 
tacji w miejscu sprzeda??y, w czasie wy??ej oznaczo- 
nym. 


6730 


Komornik: (-) Satke. 


GRUDZI??DZ,'> 


Wr??(l??
m 


Dr. Hoffmann 
Grudzi??dz 
Chorohy nerwowe 
?? wewn??trzne 


Si1.??
d 
z przyleglemi 3 pokojami 
i kuchni?? Drzy ulicy Wy. 
bickie
o 25 od zaraz do 
wynaj??cia. Oferty uprasza 
si?? do administracji Domu 
Grudzi??dz, Wybickiego 25. 
6707 


Sprzedal?? 
tward?? "Salami" i "Serwe. 
latk??" w wi??kszych i mniej. 
szych ilo??ciar.h. Aleksander 
Klahs, Grudzi??dz, Toru??. 
ska II. 6706 


Pok??! 
??adnie umeblowany z oso' 
bnem wej??ciem od I. VIII. 
do wynaj??cia. Grudzi??dz. 
Plac 23 Stycznia 29, In. 3. 
66
2 


CI ECHOCI N EK 


Zgubion
 
kart?? mobilizacyjn?? Choj. 
nackiego Mieczvs??awa wy- 
dan?? przez P. K. U. W??oc- 
??awek prosirnv zwr??ci?? Re. 
dakcji ,.Dnia Ciechoci??skie. 
go". 6735 


BYDGOSZCZ 


Uniewatnienie 
Niniejszem uniewa??niamy 
5 weksli in bl??nco po 100 
z??otych ka??dy, kt??re w czer. 
wcu ub. roku tytu??em z.. 
bezpieczenia czynszu otrz)". 
ma?? od nas p. Leon Suszy. 
cki, Bydgosz::z ul. Gda??ska 
nr. 145. Bazv1i Kuszy??ski, 
Alojzy Kuszv??ski. Byd. 
goszcz, dnia 25 lipca 1935 
roku. 668 7 


'GDYM lA, . 


Szlachetne 
tynki 
w??asnej wytw??rni do naby. 
cia w ka??dej ilo??ci. Po??e. 
camy r??wnie?? tynki myte, 
sztuczny granit we wszyst- 
kich kolorach znany ze swej 
dobroci naszej fabrykacji 
Do nabycia r??wnie?? mar. 
murki do lastrica - bia??y, 
zielony, czarny. czerwony. 
z????ty, serpentyna carara, sto. 
pnielastricowe. Adres "ELE. 
W ACTA"' Gdynia, Abraha. 
ma 35 telefon 22.73. 
Biuro sprzeda??y betonu 
Adamas. Poszukujemy re. 
prezentant??w. 3926 


... 
... 
'" 


Eleganckie 
mieszkanie fi-paka). 
w Sopotac:h z ??azienk??, 
o{!rzcwaniem central. 
nem, wszelkim kom. 
fortem od I. X. 35 r. 
do wynaj??cia. 
Telefon 51624 
Od godz. 8-10 i od 1'-16. 
Sopoty, Barenstr. 8/10 


Tanio! I 
D7kta klejona 
.,Opato" 
3 mm. od z?? 1,3 0 za p??yt?? 
4 mm. od z?? 1,80 .. " 
8 mm. od z?? 4,80.. ., 
10 mm. od z?? 6,-., " 
200/130 gwarantowane kle. 
jenie. Skrzynie. forn:ery, 
listwy. Gdynia, ??l??ska Is]_ 
tel. 3613_ [5936 


RO??'NE 


Letnisko w maj??tku! 


Lasy, jeziora, rybo????stwo, 
pla??e, polowanie, pokoje 
z utrzymaniem lub bez, 
radjo. pianino. bibljoteka. 
park du??y. Ceny niskie. 
Krautforstowa, maj. Nowy 
Dw??r. poczta: RycImowo 
Wielkie. stacje: Mlewiec 
lub Rychnowo Wielkie. 
DOW. W??brzeski. 6SS3 


A.BONA.MER'1' MIESI??CZNY WYNOSII 
W ek8pedYCjI miejscowych agenc:rJ . . . . , . . . . 2.60 III 
Z odnoszeniem do domu . . . . . . . . , . . . . 2.SD zl 
Prze. poczt" II odnoszeniem do domu , . . . . . . . 2.89 zl 
Pod opask" .......... 
 ??I . . . . . . 4.50 z?? 
W Qda1\lku prAZ poost, . . l.S2 !f4: przez !fo??ca . . 2.00!feJ 
_ .. . o(Ibleranlem w adml"lstraCjI wprolt . . . 1.76!fd 
Zacranlq . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00!feJ 
W rut. wypadk6w .powodowanych sili?? wy:l:szl?? (np. pneszkody 
w zak??adlle, .traJkI) Admlnll!tracja nie odpowiada za nledostar- 
czenle pisma. 


v W A. U 11 
Ogloozenla drol.me prz:rJmuJemy wyl??cznle za !fot6Wk,. NajmnIeJ- 
sze ogloszeme drobne liczymy za 10 B16w. Og??oszenia drobne 
pl'zY.h\1ujemy jedynie do 60 s??6w. powyiej - Uczymy wedlug roz- 
mIal'U. Znstrze??e{, miejsca dla ogloBzef1 drobnych nie prznmu- 
Jemy. dl.. Innych t y 11m w6wczas, gdy za takle zastrze:l:enie zoat&.- 
nie zaplacona przewidziana w cenniku 20% nadW3':l:ka. OmyUt??, 
kt6re zasadniczo ule zmleniajl?? treo'lcl og??oszenia, nie Ilpowa.!D1aj1?? 
do :I:
danla Iwrotu got6wkl. ani tet nie zObowi/??zuJ/?? AdministraCji 
do bezplatnego powt??rzenia ogloszenla. Uzasadnione reklamacje 
b??dl?? uwzg1ednlane o Ile ZOStanl?? wniesione do dni 8-mlll od daty 
Ilkazawa Bill ogloszenla.. lub od daty otrzymania rachunku. Pny 
sl??dowem IIcI
ganlu nalet:noAcI rabu?? upada. Za terminowy druk 
I przepisane miejsce og??oszenia Administracja nie 
pow??ada. 


-?? 


z ma???? orkiestr?? pok??adow?? 
..Welchsel'. A_ G.  


673
 


Km. II. 1770/34 i 296/35. 
OBWIESZCZENIE 
O LICYTACJI NIERUCHOMO??CI. 
Komorn.ik S??du Grodzkiego w Brodnicy rewio 
ru II. maj??cy kancelarj?? w Brodnicy ul. Rynek 
nr. 31 n
 p0c:Jstawie art. 676 i 679 k. p. C. podaje 
do publIcznej wiadomo??ci, ze dnia 11 wrze??nia 
hi35 r. o 
odz. lO-ej w Sf\,dzie Grodzkim w Brodn;- 
cy pok??j nr. 51 odb??dzie si?? sprzeda?? w drodze pU' 
blicznego przetargu nieruchomo??ci Brodnica toJ1"l 
IV. wykaz liczba 167 i tom lUb wykaz liczba 157, 
stanowi??ce w??asno???? Heleny R??zyckiej w WleW- 
sku pow. Dzia??dowo, sk??adaj??cych si?? i to nieru- 
chomo???? Brodnica tom IV wykaz liczba 167 z dO' 
mu mieszkalnego frontowego, 2 oficyn mieszkal- 
nych, stajni, stajni z ??pichrzem i ??pichrza, za?? nie' 
ruchomo???? Brodnica tom III b. karta 157 z ??picb' 
l'Za - przeznaczone na cele handlowe - a po??o1;O- 
ne w ??r??dmie??ciu miasta Brodnicy przy ul. Hallera 
7 i ul. Jak??ba nr. 1 w wojew??dztwie Pomorskietp., 
Nieruchomo??ci te maj?? urz??dzon?? ksi??g?? hipo' 
tecznf\, w S??dzie Grodzkim w Brodnicy Brodnie:! 
tom IV karta 167 i tom IIIb karta 157 - kt??re s?? j 
przechowane w S??.dzie Grorlzkim w Brodnicy_ I 
Nieruchomo??ci oszacowane zosta??y na suJ11
 
::';:..6??8,-. sprzeda?? za?? rozpocznie si?? od ceny wy' 
wo??ania to jest od kwoty 39.486,- 
Licytant przyst??puj??cy do przetargu winic J1 
z??o??y?? r??kojmi?? w gotowi??nie w kwocie 5.264,80 zl, 
albo w takich papierach warto??ciowych b??\d?? \ 
l(
i??zeczkach wk??adowych instytucji, w kt??ryc??l 
wolno umieszcza?? fundusze ma??oletnich. Papier\. 
warto??ciowc przyj??te b??d?? w warto??ci trzc cb 
czwartych cz????ci ceny gie??dowej. 
Przy licytacji b??d??. zachowane ustawowe wa- 
runki licytacyjne, o ile dodatkowe m publiczneJ!"! 
obwieszczeniem nie b??d?? podane do wiadomo??c' 
-.\'arunki odmienne. 
Prawa os??b trzecich nie b??d?? przeszkod?? do li' 
cytacji i przysf\,dzenia w??asno??ci na rzecz nabyw' 
cy bez zastrzde??, jezeli osoby te przed rozpocz
' 
ciem przetargu nie z??o???? dowodu, ??e wnios??y 
o, 
,,"??dztwo o zwolnienie nieruchomo??ci lub jej CZ??S
1 
orl egzekucji i ??e uzyska??y postanowienie w??a??CI- 
wego s??du, nakazuj??ce zawieszenie egzekucji. 
W ci??gu ostatnich dw??ch tygodni przed licyt
. 
cj?? wolno ogl??da?? nieruchomo???? w dni powszedn
( 
od godziny S-mej do lS-ej, akta za?? post??powaTlIt\ 
egzekucyjnego mo??na przegl??da?? w S&dzie Grodz' 
ki.m w Brodnicy. 


6723 


Brodnica, dnia 26 lipca 1935 r. 
(-) Czeslaw Gaca 
Komornik S??du Grodzkiego w Brodnicy rewir JJ. 
-- 


Dr. L. Konkolewski 


lekar.-speclallsle 
w chorobach wewn??tr.n"cII 
osiad?? w Toruniu. ul, Kr??l. Jadwigi 12/14 
(wej??cie z Ma??ych Garbar 3) (65 30 
Godziny przyj???? U-I i 5-7. Telefon 10.30. 


- 


- 

e._.. 
:<. /)f

t
>

, 
T'-t
,.,,, 
-_:'-
 


Dra??liwa. 
- Czy pani widzi, co pani pies zrobi?? z 
 
spodniami? 
- Jak pan ??mic mnie zaczepia?? na uH?? Z& 
wolam policjanta. 


Redaktor odpowiedzialny: 
Witold I[ II . D I II k I, To
 ul. Mickiewicza 3??. 
Bedaktor Odpowiedzialny za .prawy W. Mo Gdai5.ska: WUhelm GrlmsmanD, Gdatlsk. Ka88ublscher Harkt 21. L p. _ Redaktorodpowlec'lzlalny na Bydgoszcz: Waclaw G??rnIcId, BydlfOB'IIcz, Ul. Mam. 
hc:h& la. - Redaktor odpowiedzialny pa Gd
'nIQ: ,r6zef Dobrost&.6..kl. Gdynia.. ul. Kujawska. - Redaktor odpow. na Grlldzi??rlz: Wacl...u 0n.6r:18. G1'u(JziuM:, ul. Sj"nkiewlcza 90 - RedaktOl: 
odpowiedzialny na Tczew: LubomsJd Waelaw, Tcnw, aL K04cluuld l. Redaktur Odpowiedzla??ny na Ciechocinek - Tadeusz Glel'Ut, Ciechocinek, Park G??6wny. Czytelnia. 
W7dawC&1 Pomorlka ISpOldzlelnla Wyd&wul
a . :rorunlu. Sa o!f??oszenla odpowiada .??.4m1DlstraeJa. Czcionkami l'omol'skleJ Drukarni Holnlc1lBJ 
 A. w TOI'1ID& 


I