/Image00505.djvu

			.,. ", 
 


." 


20 stron - rok XL VI 
cena 15 fen. 
.., .... 


.

I-' 


NUMER 


ZBOZOWY 


Sobola-Niedz:ie.lit. 22.23 sierpnia 1936 - Nr. 191 


Ho??d sercu Marsza??ka i prochom Jego Matki 
z??oiy?? na Russie D. premier S??awo??-Sk??adkowski 


\ , 


"  


... 
" 


, . 


/. 


ORAZ WYDAWNICTWA: 


DZIER POMORZA DZIEN GRUDZI"DZKI ILUSTROWAtlY DZIER BYDGOSKI ILUSTROWANY 
iDZIE;' KOCIEWSK. - GI:.05 NIE SZA WSKI (OZlEN CU
CH JCI????KI) - GAZETA MORSKA ILU??T
OWANlA 
DZIEH TCZEWSKI ILUSTROWANY - DZIEN CH??I:.MINSKI - GAZETA MOGILE;tSKA _ _ _ _ _ 


Redakcla I Adlftlnlstracl.' Gda??sk. Kaszubski Rynek 21. Telefon 21494. Konto czeke_e P. K. O. 210.258. 


(o) Wilno, 22. 8. (Tel. w??.) Dzi?? o go- Ross??. gdzie ?:??o??y?? ho??d serm :\farsza??- 
??zinie 7.45 przyby?? z \Vari'zawy p. pre- ka oraz prochom Jego Matki. 

jer gen. S??a\
oj-S.k??adkowski z ma??- Z \Vilna p. gen. S??awoj-Sk??atlkowski 
wnk??, Po powItanIU na dworcu, w kM-. . . . t , " 
' I ' -". ?? d t .. I ?? d wVJecha?? na mspekcJ?? POWIa ow SWIe- 
lem wn?? ) UuZIa prze s aWICle e waz .', . .., , .' 

 p. wirewojewod?? Jankowskim i d\;rek- I cJan'ililego, postawsklego l okolic JezIO- 
torem kolei in??. G??azkiem na rzele, p. l'a Narocz
-. 
Premjer wprost 
 dworca uda?? "iI;' na, 


23-ci metr kopca Marsza??ka Pi??sudskiego 
P!'ace na 50wi??cu zakoliczone zostan?? 
w pa??dzierniku 
Krak??w, 21. 8. (PAT) Prace ol,o??o I f'I'I'U??W ",ok kopr" prznwto\Yania 

ypania kopca Marszalka J??zefa Pi??sud- 'Illi ,dza}1 ej do oh/ooellia ::;zka.rr 
"kiego na Sowi??cu pod Krakowem 7bli- I k. 
v.aj?? si
 sz
'bko ku kol'tcowi i wed??ug- ob- 1 ... "' ;um l'ealizacji wrho 
licze?? facho\\ r??\' P?t'-"'1i??:l if.'- . '" 
. . . i I l.. 1..0 p??ec gttowy b??dz.le 
z ko??cem patdziernika br., o ile natural- 
nie po
woa dopisze. 
Obecnie przeprowadzane s?? prace w 
l, iprllnku umHrniania "zkarp i niwe1arji 


Wi??" lis?ew-.:... T??us
??z 


"Marsza??ek Pi??sudski w rze??b
e" 
Otwarcie wystawy Zamordowany konsul, obywatel hi- 
Warszawa, 21. 8 (PAT.) Dzi?? w po- "zpail
ki, pe??ni?? "we funkcje konsularne 
ludnie w gmachu muzeum wojska od "iprpnia 1934 r., a do zakresu jego 
otwarta zo
ta??a wystawa p. n, "Marsza- ,izia??alno??ci nale7aly sprawy handlowe 
lek Pi??sudski w rze??bie", zonmllizowa- i 1ll00'skie w prowincjach Valel??cia, Ca- 
na przez \VnV. \Vykon Naru'lnego 1(0- -(pllo de la PIana, Alicante i IVlUl'a
 
mitettI Ur7C7f'nia Pami('ci \farsza??ka \Y z\vi??zku z tern cl1argf' d'a
faire<; 
Pibudsldego przy w p??lud.lialf' !(@Ia ad interim R. .P. z??o??
'?? u rz??du madryc. 
Plasfrh??w Leg-jonowegr Instrtlltu 
tu- I kie/!o Plle.I'g,i"Z??l
' pro.tesi; domag-
j
c. si.
 
tI.lo - r()\\ norze-;mc "zczegn??o"".ch w
 Jasnu(n 
-
 


dz
} pJ"arp. olw??o llrz??dzpnia otoczenia 
lwpra wed??ug nagrod70nego projektu, 
kt??n- rozw,i??zuje zadanie ogrodowe, 
Obeenie sypany jest 23-ci metr w
'so- 
,ko??ci. 


.-. 


Konsul honorowy Rzpl;tej 
w Walerrcji zamordowany 
przez lerorysl??w anarch
l!rcznrch 
(x) Warszawa, 21. 8. (Tel. w??.) Ubie- 
g??ej nocy nadesz??a do \Varszawy wiado- 
mo????, ??e honorowy konsul polski w Wa- 
lencji Wincente Naguera zostal zamor- 
dowany. 
Jak z dotychczasowych wiadomo??ci 
wllo
i?? mo??na, kOIl'