/Image01323.djvu

			, 


Sralfa, 11 listopada 1936 - Nr. .. 


- 
DZIE" POMORZA DZIEN GRUDZI??DZKI ILUSTROWANY - DZIE" BYDGOSKI ILUSTROWAn 
DZIEN KOCIEWSKI - GI:.OS NIESZAWSKI (OZlEM CI??CHIJCI??5KI) -GAZETA MORSKA ILUSTROWANA 
DZIEN TCZEWSKI ILUSTROWANY - DZIEM CHE??:.Ml??lSKI - GAZETA MODILEMSKA - - - - - 


16 tiron. rok XL VI 

ena 10 fe". 


- 


ORAZ WYDAWNICTWA: 


, , 


RedalIci. . .d....nt....cl.. Gd.,...... K..zub..... Rynell 21. Teteton 21494. Konto czekewe P. K. O. 192.212 


. 
I - e. I 
W reku nastepey ielkie I o arszalka 
. 
Uroczysto???? wr??czenia bulawy marszalkowi Edwardowi Smiglemu-Rydzowi 
OD??WI
TNY WYGL??.D ULIC 
STOLICY 
" historyczll\"m dniu wr
('zenia 
bu??awy marsza??kowskiej Panu Gene- 


. . 


. 


.. 


Warszawa. 10. 11. (PAT) Warszawa 
przybra??a dzi?? wygl??d od??wittny. Na 
\\ szystkich gmachach pal'istwowych o- 
raz domach prywatnych powiewaj??. fla- 
gi o barwach narodowych. \V oknach 
\\-ystawowych \Vidniej
. portrety Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Pier"sze- 
go Marsza??ka Polski J??zefa Pi??sudskiego 
i Generalnego Inspektora Si?? Zbl'ojnych 
gen. ??mig??ego-R
"dza. Szereg balkon??w 
udekorowano zieleni?? i dywanami. \Y 
mie??cie nastr??j podnios??y.  


W POWODZI 
BIALO-CZERWONYCH SZTANDAR??W. . 
Wzd??u?? drogi, kt??r?? przeje??d??a?? b??- 
d.lie Gen. Inspektor Si?? Zbrojnych - od 
gmachu Generalnego In!'pektoratu - 
zawieszono na latarniach chor??gwie o 
harwach narodow
'ch. Na Placu Zamko- 
wym ustawiono wysokie maszty ze sty- 
lizowanymi or??ami, przybrane flagami 
]lallstwo\V
'mi. P wylotu ul. ??wi??tojall- 
skiej ko??o Bramy Zegarowej Zamku 
I\:r??lewskiego ustawiono specjaJne deko- 
racje w rodzaju bramy triumfalnej o 
harwach krzy??a "Virtuti Militari". Na 
g??)'ze dekoracji widnieje uapis: "M a r- 
s z a ??e k ?? m i g ?? y - R y d z n i e c h ?? y- 
i e". po hokach zlo??one na krzy?? bu??a- 
wy marsza??kowskie. opodal po jednej 
stronie krzy?? Pierwszej Brygady. po uru- 
giej - krzy?? P. O. W. 


Po??wiecenie bulaw, 


o godz. 10 rano w kaplicy lA. '-u 
Kr??lewskim odby??o si?? uroczyste 
o- 
??wi??cenie bu??awy marsza??kowskiej dla 
Generalnego Inspektora Si?? ':::brojnych 
??mig??ego - Ryd:ta. 
W uroczysto??ci tej wzi??li udzh.l Pan 
Prezycient R. P., prezes Rady l\linbtl'??w 
gen. S??awoj - 3k??ac1kO\\'"ki, minI,;;ter 
spraw wojskowych gen. I{asprzycki, ks. 
biskup polowy Gawlina, szef kancelarii 
cywilnej Pana Prezydenta mili. ??el'lww- 
ski, szef gabinetu wojskO\\"L;3"o gen. I 

chally, zast/;'pca kancelarii cywilnej d,.. 

kowr01'iski, zast??pca szefa ....abilletu 
wojskowego pp??k. Czel'\\ illSld oraz adiu- 
tanci przyboczni kpt. Hartman i kpt. 
KrYl'if'hi. 
Uroczysto???? rozpocz????a Msza ??w. od- 
prawiona przez kapelana przybou.nego 
Pana Prezyden ta. 


ZA SPOK??J DUSZY 
I ZA POMY??LNO,," oM 
Po tej u)'ocz
 sto??ci obecni Q(lnH;wili 
modlitw?? 3a spok??j duszy -Jierv. 
_ego 
Marszalka Polski J??zefa Pi??sudskiego. 
a nast??pnie za pomy??lno???? noweg Mar- 
sza??ka ??mj
??eqo-Rydzo. 
Podczas 1\lszy ??w. pienia ko??cielne 
od??piewali art
.??ci opery w!ll'!'-??-awskiej 
.PP. Mo!'sakmn:ki i Micha??owski  


e 
. 


- 


watne przybrane zosta??y flagami i 
pi/;'knie dekorowane fe"tonami zieleni 
i kwiat??w wzd??u?? tra!'y, kt??r?? przejc??- 
d??a?? \V??dz .r\aczelny, balkony, witryny 


, --f:;;
 


'J< 

 .: 
'.(; -::-(
 ,. 


)j!.A
./ 


a 


):: . 
'
:.. HP 
;,,

;1' ..... .
 ..ll 


.


.. 


"' . .. ". 
.(.
J .-. 

4..,... " 


.
:"<. 


",.. 
..  


:- 


..::<
.
  


.
 
 
,:. ',
 , '
.;:;.
 ..,'
:
;;. 

: ...;..
:..'.::., 
;.. ...... 


.
 


:" . 


:"".J r ./ t'"'" 
I ;:
: );::.: 


 . 'S 
"- . .: .
. . .. . 


. o:. 
 


\ ";.:;:- 
 


:...... 


;' 


. '. 

'. . ' i 


:t
 


::-
. 


", . 


"':
 


" 


''. . 


\ L 1;.10 


roJuemu Inspektorowi Si?? Zbrojnych I !'klep??w ozdohiono portretami Marsza??- 
gen. ??mig??emu - RJ'':zowi Warszawa lia Pi??sud!'kiego, Prezydenta R. P. Igna- 
przybra??a od??wi??tny i uroczysty wy- cPgo l\Io??cickipgo i marsza??ka ??mig??ego 
glQd. Gmachy pailstwowe, domy pry- Rydza. 


._. 


Dwa historyczne dekret, 


Warszawa. 10. 11. (rAT) "Monitor Polski" z dnia 10 listopada og??af;za za- 
rZQdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej naf't('puj??cej tre??ci: 
,,\V uznaniu Ollnie,.:ionych zwyci??stw w zdobywaniu niepodleg??o??ci i wiel- 
kich zas??ug, jakie ula Narodu i Pallstwa poi:ozy?? Gencralny Inspcktor Sil Zbroj- 
nych, naSl<:pca Pierw,.;zego :\[arsza??ka Polski J??yefa Pi??sud
kiego, jako te
 da- 
j??c wyraz powszechnym pragnieniom uarouu .i wojska. mianuj?? genera??a 
broni Edwarda ??mig??ego - Rydza T.:: ._.:;z
 iem POlski". 
Prezydent Rzeczypospolitej: (-) Ignacy M08cickL 
Minister Spraw \Voklwwych: (-) Tadeusz Kasprzycki. gen. dyw. 
Warszawa. Zamek, dn. 10 II,;;topada 1!.J;15 r. 
Warszawa, lO, 11. (PAT) "Monitor Polski" z dni'!. 10 listopada og??asza za- 
rz??dzenie Prezydent" Rzeczypospolitej nast
puj??cej tre??ci: 
"Na zasadzie wstawy z dn. 4 lutego 19?1 r. (Dz. U, n. P. Nr. 24 poz. l3G) oraz 
ustawy z dnia U! IIIRl'Ca 1!.J3
 r. (Lz. U. H. P. Nr. :3:3 poz. :546) nadaj?? order "Or- 
??a Bia??ego" Marsza??kowi Edwardowi ??ntig??emu-Rydzowi. Genel'alnemu Inspekto- 
rowi Si?? Zbrojnych, pierwszelllu w,.;po/pracownikowi i lIajwiprniejszemu ??o??nie- 
!"I.owi J??zt'fa Pil,..alllo;hiego za z\\ 
 ci??stwa i wyhitIJI' zas??ugi, f.o??o??one w walcp 
o -niepodlcg??o????, w pruc<)('!t lHul urganizacj?? i w
 szkoJpnil'lIl \\ oj,.;l,a J:az nad 
ugruntowaniem bytu rallstwowego Hzeczypospolitej" 
Prezydent Rzeczypospolitej: (-) Ignacy Mo??cicki. 
Prezes Had
' 
Iinistr??w: (-) S??awoj - Sk??adkowski. 
"'arszawa. dn. 10 listopada 1936 r. 


. 


- 


.e 


Ju?? na d??ugo przed godz. 3-d, od 
Belwederu przez Al. U1azdowskie, No- 
wy ??wiat, I{rakowskie Przedmie??cie a?? 
do Zamku, ustawi??y si
 tysiQczne t??u- 
my publiczno??ci. wype??niaj??.c szcze??nie 
chodniki. Na przedzie stan
??y delega- 
cje i poczty sztandarowe setek organi- 
zacyj by??ych woj!"kowych. spo??ecznych, 
stowarzyszl'??, cech??w. szk???? i t. d. Na. 
jezdni, na ca??ej d??ugo??ci trasy ustawi??y 

i{' szpalery z??o??one z oddzia????w woj- 
ska, Przysposobienia \Vojskowego i 
Policji Pa??stwowej. Licznie przybyli 
obywatele ze wszystkich kra??c??w Pol- 
ski, by wzi???? udzia?? w dzi!'iejszej uro- 
czysto??ci oraz w jutrzejszym obchodzie 
??wi??ta niepodleg??o??ci. Na chodnikath 
ulic wida?? licznych w??o??cian w regio- 
nalnych strojach. 


NA PLACU ZAMKOWYM 
Na Pl. Zamkowym ju?? przed godt. 
14. ustawi??y si?? frontem do Zamku od- 
dzia??y wojska, piechoty, kawalerii i 
artylerii. Przeg!??du oddzia????w dokona?? 
przy d7.wi??kach marsza generalskiego 
gen. Trojanowski. dow??dca O. K. Plac 
'Zamkowy zosta. pi
knie dekorowany. 
Z fasad dom??w sp??ywaj??. f??agi o bar- 
wach narodowych. Balkony przybrano 
kwiatami i zieleni??. W g????bi placu wid- 
nieje artystycznie przybrany transpa- 
rent z napisem: "Marsza??ek ??mig??y. 
Rydz niech iyje". 


Na dziedzi??cu 
Kr??lewskiego Zamku 
Oko??o godz. U-tej pocz??li przYbywa
 
na dziedziniec zamkowy dygnitarze 
pa??stwowi, przedstawiciele duchowie??- 
stwa, wojskowo??ci oraz spo??ecze??stwa. 
Na ??rodku dziedziilca zamkowego 
ustawiono POPIERSIE MARSZALKA 
PILSUDSKIEGO na postumencie przy- 
branym sztandarem Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej. 
Na balkonie g????wnym zawieszono po- 
I ??rodl{u sztandar oddzia??u warszawskie- 
go Zw. Legionist??w oraz dwa histol'J'C'Z- 
ne sztandary polskie z okresu wojen na- 
poleo??skich. 


ZWlcieskie szlandarv 
Przed godz. U-t??. wkroczy??y na dzie- 
dziniec zamkowy prowadzone przez gen. 
Bo??cz
-Uzdowskiego POCZTY SZTAN. 
DAROWE WSZYSTKICH PULK??W 
PIECHOTY. KAWALERII ORAZ SZK??L 
OFICERSKICH. Poczty ustawi??y si?? 
pr1Y bramie w??adys??awowskiej. W m
 
wencie wkl'aczania na dziedziniec pocz- 
t??w sztalldaro\vych oddzia?? kompanU 
zamkowej sprezentowa?? broil, a orkie- 
stra odegra??a hymn narodowy. 
Poczt
T sztandarowe i delegacje woj. 
skowe l1stawi??v si{' p????kolem. fron- 
(Claa dalszy na stronie Z)
		

/Image01324.djvu

			f 


SRODA, DNIA II L rSTOP ADA 1936 R. 


i 
t 
Orszak otwierali konni fanfarzy??ci.; 
samoch??d gen. ??mig??ego-Rydza jecha?? i 
w asy??cie szwadronu szwole??er??w. : 
Samoch??d wolno posuwa?? si?? w??r??d, 
szpaler??w oddzia????w wojskowych, lasu: 
sztandar??w organizacyj b. wojskowych,' 
spo??ecznych, zawodowych i robotni-o 
czych. Przez ca??y czas drogi nieprze- 
brane t??umy obywateli wznosi??y nic-o 
milknf1ce gromkie, z g????bi serca p??yn??- 
ce okrzyki: "M a !' s z a ?? e k ?? ID i- 
g ?? y-R y d z n i e c h ??yj e", "W 6 d z 
n a c z e l n y a l' m i i n i e c h ??yj e". 
Genera?? ??mig??y-Rydz. u??miechaj??c 
si?? salutowa?? zebranych, dzi??kuj??c za; 
po\",-itanie. 
skim Przedmie??ciem do Pl. zamko- I ??mlg??y-Ryd
 w tOW&1"zystwie szefa ga- Na 
ilka minut 'przed godz. 15. gene- 
wego. binetu wOjskowego Prezydenta R. P. ralny Inspektor zaJecha?? na Plac Zam- 
gen. SChally i adiutanta przybocznego kowy. W momencie tym wojsko spre- 
Przejazd na Zamek rtm. Mankowskiego. W drugim samo- j zentowa??o bro??. Samo
h??d generalnego 
chodzie jechali p??k. Strzelecki z gene- inspektol'a wjecha?? na dziedziniec zam- 
W pierwszym samochodzie Jechal ralnego inspektoratu oraz adiutanci kowy. Rozleg??y si?? d??wi??ki hymnu na- 
Generalny Inspektor Sil Zbrojnych gen. kpt. Hartman i rtm. Vacqueret. rodowego. 


nistr??1w gen. S??awoj-Sk??adkowski. p. generalny ko??cio??a ewangelickiego ks. 
marszalek Senatu Prystor. p. marsza??ek Bursche. g??owa wyznania karaimskiego 
Sejmu Car. Po lewej stronie popiersia Hahan Han Szepszyn. przedstawiciele 
zaj??li miejsca cz??onkowie Rz??du, prezes w??adz miejskich z prezydentem miasta 
Najw. Izby Kontroli gen. Jak6b Krze- Starzy1'iskim i organizacyj spo??ecznych. 
mie??ski. pierwszy prezes S??du Najwy??- Po prawej stronie popiersia zasiedli 
DostoJnicy szego Supi??ski. pierwszy prezes Najwy??- minister Spraw Wojskowych gen. Ka- 
Naprzeciw popiersia Marsza??ka Pi??- szego Trybuna??u Administracyjnego sprzycki i inspektorowie armii z gen. 
sudskiego na specjalnie przygotowapych He??czy??ski. wicemarsza??kowi
 Senatu i Berbec
m n??:??- czele, g.enel"ali:ja,. 
ta- 
fotelach zasiedli, oczekuj??c na pocz??tek I Sejmu. senatorowie i pos??owIe. pOdse- 1 ches wOJSkOWI i delegacje pulkow I Jed- 
uroczysto??ci, ks. prymas kardyna?? Hlond. kretarze stanu, ks. metropolita ko??cio??a nostek wojskowych. 
ks. kard. Kakowski. p. prezes Rady Mi- prawos??awnego Dyonizy. superintendent 


(Ci??g dalszy ze strony t) 
tem do g????wnego wej??cia, przy czym na 
przedzie stan????y sztandary i chor??gwie 
ozdobione wst??gami krzy??a "Virtuti Mi- 
1itari". 


W siedzibie nowomianowanegO Marszalka 


O godz. 14.15 wjecha?? na dziedziniec 
siedziby Generalnego Inspektoratu Si?? 
Zbrojnych szwadron honorowy szwole- 
??er??w Im. J??zefa PUsudskiego. W chwi- 
l?? p????niej przyby?? szef gabinetu woj- 
skowego P. Prezydenta R. P. gen. 
Schally. 
Punktualnie o godz. 1.5:,30 wyszed?? 
na dziedziniec Generalny Inspektor Si?? 


,; , 


..(:....t 

.'. 

... (J 


... 


".} ." 


... 


. . . 


, .:._
-": 


J1al'8Zaltlk ,smigly-Rvdz w mundul'ztl 
/Bgionowym. 
Zbrojnych gen. ??mig??y-Rydz w towa- 
rzystwie gen. Schally'ego i adiutant??w. 
Po przyj??ciu raportu od dow6dcy 
szwadronu, gen. ??mig??y-Rydz powita?? 
szwadron s??owami: ..C z O I e m s z wo. 
l e i e r o w i e". Gromkie..C z ?? I e m 
p a n l e g e n e r a l e'" by??o odpowie- 
dzi??. 
Po 
aj??ciu miejsca w odkrytem sa- 
mochodzie. ruszy?? orszak ulicami: Al. 
Ujazdowsk??, Nowym ??wiatem, Krakow-  


Bu??awa marsza??kowska 


Warszawa, ,lO. 11. (PAT.) Bu??awa 
marszalkowska, wr??czona dzi?? przez Pa. 
na Prezydenta Marszalkowi Edwardo- 
wi ??mig??emu-Rydzowi. wykonana jest 
z kutego srebra. Na glowicy bu??awy 
umieszczone sQ stylizowane li??cie. na 
szyji:e Orzel Pa??stwowy l monogram 
E. R. ??. Na r??koje??ci bu??awy sQ dwa 
pier??cienie ze stylizowanymi w????ykami 
legionowymI. 
Bu??awa jest zlofona w szkaluJe. we- 
wnQtrz kt??rej na metalowej tabliczce 


Wielka wslega orderil 
..WsrhodzilCegO S??o??ca" 


Pod popiersiem Marszalka J??zefa Pi??sudskiego 


Po przyje??dzie na Zamek gen. ??mi- 
g??y-Rydz uda?? si?? do gabinetu Pana Pre- 
zydenta R. P., u kt??rego chwil?? pozosta??. 
Niezad??ugo po tym szef gabinetu woj- 
skowego P. Prezydenta R. P. gen. Schal- 
ly w towarzystwie adjutanta przybocz- 
nego P. Prezydenta kpt. Hartmana wy- 
ni??sl szkatu???? z bulaw, marsza??kowsk?? 
i umie??ci?? j?? otwart?? na wzniesieniu, 
pokrytym sztandarem Prezydenta R. P. 
pod popiersiem Marsza??ka Pi??sudskiego. 
W par?? chwil po tym u wej??cia g????wne- 
go ukaza?? si?? P. Prezydent R. P. w to- 
warzystwie generalnego inspektora si?? 


zbrojnych gen. ??mig??ego-Rydza. 
Wszyscy powstali z miejsc.' Pluton 
honorowy kompanii zamkowej sprezen- 
towa?? bro??. Na rozkaz ministra Spraw 
Wojskowych gen. I{asprzyckiego pochy- 
li??y si?? sztandary, orkiestra odegra??a 
hymn narodowy. Po odebraniu mel- 
dunku od ministra Spraw Wojsk. gen. 
Kasprzyckiego, P. Prezydent R. P. z gen. 
??mig??ym-Rydzem uqali si?? na ??rodek 
dziedzi??ca, gdzie stan??li w poblliu po- 
piersia IIarsza??ka Pi??sudskiego. 
W
r??d og??lnej ciszy i skupienia za- 
bra?? g??os Pan Prezydent R. P. 


I 
.,Wreczam Ci bulawe jako sImboi Twei donioslei roi?? 
Prze,m6wienle P. Prezydenta R&plltej 
Naczelny Wodzu Si??' ZbroJDych' niu szczeg??lnie szerokim. Masz razem z Pre- 
Dzisiejszy dzie?? Jest dla mule dolem zydentem RzeC2fPospoliteJ. szanu ??c Jego 
wielce radosnym. a Jestem pewny. ??e b??dzie ohowI??zki konstytucyjne. prowadzi?? Polsk?? 
on radosn)' w ca??ej Polsce. zaznacza' ??o si?? ku najwy??szej ??wletno??cL Tytu?? do tej roli 
w historii naszego odrodzonego paAstwa Ja- sam subie wyr??ba??e?? poprzez d??ugoletni 
ko moment wysokiej douloslo??cL trud. Tym trudem wsp6??pracuj??c bezpo??red- 
W dniu tym wr??czam ci, Naczelny Wo- nio z wielkim nClszym Marsza??kiem. przy- 
dzu, buJaw?? marsza??kowaklIt Jako .ymbol czynla??9?? si?? zawsze Izc:l:????llwle do stworze- 
twej donios??ej roli w pa??stwie. Bu??awa het- nla l ugruntowania naszej nlepodleg??o??cL 
maAska. kt??r?? za chwU?? ci podam, nie 'est Niech wi??c dzislejlza uruczys.to????. zwl??- 
Jedynie oznak?? naJwy??szego Itopnla woj- zana z twoj?? osob?? I odczuta rado??nie w oa- 
skowego. ??ej RzoozypospollteJ. jeszuze wi??cej wzmoc- 
Wsp????czl??!lna rzeczyw1sto??t wymaga zro- I ni twego ducha w pracy dla d
ogteJ nam oJ- 
zwn1enla tego uruczystego aktu w znacze- CZYZDY. 
Historyczny moment 
Po przem??wieniu P. Prezydenta R' I matnich, oznajmiaj??c wszystkim oby- 
P. wr??czyI Generalnemu lupektol'owi watelom, ??e dziedzic spu??cizny po Wiel- 
SU Zbrojnych gen. ??mlglemu-Rydzowi kim Marsza??ku otrzyma?? godno???? woj- 
bulaw?? marsza??kowskQ. po czym ler- skow?? przez Pierwszego Marsza??ka 
decznie go uc9l0wa??. W momencie wr??- Polski J??zefa Pi??sudskiego piastowan??. 
czania bu??awy orkiestra odegra??a hymn Marza??ek ??mig??y-Rydz przem??wi?? po 
narodowy. a ustawiona na Powi??lu ba. chwili w te s??owa: 
terla artylerii oddala 20 Itrzal6w ar- a 


"Opatrzno??6 Bota wyposa??y??a ongi?? Pol- 
sk?? na drog?? dziej??w w krzy?? i mlecz. Krzy?? 
i JIliecz wiod??y Polsk?? przez Itulecla zma- 
gaA I ohwa??y. Krzy??em i mleczam wypo- 
wiada?? nar6d w niewoli swe prawa do bytu. 
Krzy??em prze??egna??a zmartwychwsta??a PoI- 
ska Iwe I????we pos??annlutwa. mieczem pod- 
plsala .." wolnoj6. Dalej id?? przed Polsk,,: 
Krzy?? Jako str???? ducha i dobra. Miecz Jako 
gwaraDt niezawodny ))')Iskiego hODoru i 
granic Rzeczyp;;spolitej. 
Jako s??uga kRy??a w o,dbudowaneJ O
 
czy??nie gratulu '?? marsza??kowskiej bu??awy 
Tobie. Wodzu. i t)'ln zwyci??skim sztanda. 
rom, kt??re si?? krzy??em znacz?? I krwi?? bo- 
hatersk??. Niech ta bu??aw,a. jako w??adczy 
znak rycerskiego ducha narodu. przastrog?? 
b??dzie wszystkim. ??e od Jej grom6w legnie 
z??amany kaidy naJe??dzca na polsk?? granl- 

.. 


5ymboi pol??Vi ! odwagi 
w imieniu Rz??du z??o??y?? marsza??ko- 
wi Polski ??yczenia prezes Rady Mini- 
str??w gen. S??awoJ-S!dadk.owski w na- 
st??puj??cych s??owach: 


?? 


I czenia marsza??ek Prystor. w ImIeniu 
Sejmu marszaJek Car. w imieniu za?? 
wojska minister Spraw 'Vojskowych 
gen. Tadeusz KasprzyckJ. a gen. Berbec- 
ki w imieniu Generalnego Inspektoratu 
Si?? Zbrojnych i wszystkich bezpo??red- 
nich podkomendnych Marsza??ka. 
Marsza??ek ??mig??y-Rydz podzi??kowa?? 
wszystkim serdecznie za gratulacje, po 
czym skierowa?? si?? w stron?? attachos 
wojskowych. w kt??rych imieniu z??oiy?? 
mu ??yczenia naj starszy z attaches przed- 
stawiciel armii czechos??owackiej pulko 
Sylwester. 
Po odebraniu ??ycze??, Marsza??ek ??mi- 
g??y-Rydz w towarzystwie min. gen. 1(... 
sprzyckiego i gen. Stachi??wioza oraz 
??wity przeszed?? przed frontem ustawio- 
nych na dzIedzh'1cu poczt??w sztandaro
 
wych i chor??gwianych. podchodz,c naj- 
pierw do poczt??w odznaczonych krZY- 
??em "Vh,tuti Militari". na czele kt??rych 
sta??a chor??giew l p. p. leg.. kt??rym kie- 
dy?? dowodzi?? Marsza??ek ??mig??y-Rydz. 
Marszalek salutowal sztanda1'y bu??aw,. 
Podczas aktq przekazywania bU??awy 
marsza??kowskiej gen. ??mig??emu-Rydzo- 
wi pUbliczno???? zgromadzona na ulicach 
skupi??a si?? wok???? g??o??nik??w radIowych. 
W historycznym momencie. gdy Prezy- 
dent Rzeczypospolitej i Marsza??ek Rydz- 
??mig??y przemawiali, zebrana przy g??o??- 
nikach publiczno???? odkry??a g??owy i w 
powa??nym milczeniu s??ucha??a przem??- 
wie??. 


.,  


ZO'nlerskie podzl??lkowanle 
"a,szalka Smlr-legc-RJdZfJII 
Pa
 Prezydeno1e' I nlenia, to e??dz??, ??e wolno Jest cz??owiekowi 
Nie by??bym ??o??nierzem. gdybym nie by?? zawliZl?? da6 Jedno zapewnianie: zapewnIenie 
g????boko poruszony w chw??u. kiedy NaJ'wy??- czysto??
i Intencyj I zamierze?? i rzetelno??ci 
szy Zwierzchnik SB Zbl'OlJnych G??owa PaD?? wysi??kow". 
stwa ze s??O'Wam1 ??yczliwej zach??ty ?? przy- Z kolei podszed?? do Marsza??ka Pol- 
Jaznego uznania wr??cu mi bu??aw??. Chwila ski ks. kardyna?? Hlond. kt??ry z??o??y?? 
ta dokonuje si?? w??r6d tych Itarych mur6w serdeczne ??yczenia w imieniu ducho- :

:

 =.r

::??o;

s:r.??
??

??;i 
ie??stwa, 
rz?, c
ym wyg??osi?? nast??pu- 
tych muraw, kt6re nasl??kly odg??osami kro- J??ce przemowIeme: 
k??w dawnych hetman6w polskich, id??cych 
tu z bu??aw?? w r??kL Ta chwila dokonuje al?? PrZem6Wfen'e ks Pr l' m 
 s . HlCiO .l 8 
w obecn.o??ci naszych dumnych zwyci??skich - . . . III U ',f 
sztandar6w woJskowych. 'I??' obecno??ci moich 
kolegaw, towarzyszy worny. kt6rzy razem 
ze mn?? dawali sw6j Dajwy??szy wYsi??ek. aby 
wyryty jeJt napis: .,Marszftlkowi Polski spe??ni?? rozkaz Naszego Wlelldego Nauczy" 
Edwardowi ??mig??emu-R y dzowi _ Pre. mela Wojny
 Tw??
y P
??ski Dz??..ieJazel. 
Marua??ka Jozefa Pi??sudskiego. 
zydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy I NI. by??bym ??olnle
em. gdybYII?? nie by?? w 
Mo??cicki". tej chwW g????boko 1JrzeJ??ty. 
PaDle Prezydencie. sk??adam mcJe g????bO- 
kie ??o??Dierlkie podzi??kowanie. pochodz??ce z 
g????bi "na. za zaszczycenie D1Dle t?? najwy??- 
sz?? godooicl?? wojskow??. Dzi??kuj??c obec- 
nym tu dostojnikom ko??cielnym I ??wieckim. 
Warszawa. 10. 11. (PAT). Z okazji rz??dowi. przedstawicielom Izb. przedstawi- 
wr??czenia bu??awy Cesarz j a p o??ski od- cle10m spo??eczeAstwa. zawod??w I stan6w. 
pozwol?? sobie zrobi?? jedno wyznanie. Gdy 
znaczy?? Marsza??ka ??miglego - Rydza patrz?? w tej chwili na ksi??g?? rozrachunku 
wielkQ wst??gQ orderu ..WschodzQcego mego ??ycia. to dzlaA dzisieJszy nie Jest zapl- 
Slo??ca". sany po tej atronie, kt??ra zawiera dorobek 
Japo??ski attache wojskowy gen. mego ??ycia. ale widz?? go po atronle. kt6ra 
zawiera d??ug mego tycia. D??ug, kt6ry mam 
Sawacia zosta?? dzi?? o godz. 16.30 przy- dopiero do sp??acenia. Spada na mnie trud- 
j??ty na audiencji przez Pana Marszalka De zadanie z przekazania niepomniejszonej 
??mig??ego-Rydza i zameldowa?? mu o po- tej bu??awy I tej godnolcl, kt??ra zosta??a oto- 
wy??szym wysokim odznaczeniu a jed- czona najwy??szym blaskiem chwa??y I nie- 
nocze??nie z??o??y?? mu w imieniu japo??. zmierzon?? g????bok?? zas??ug?? Pierwszego Mar- 
ki i . t S W _szalka Polski. przekazania Jej nast??pnym 
li ego 
 DIS ra praw oJskowych I pokoleniom, trudzf??cym si?? 'I??' s??uble OJczy- ,.W I m i e n I u R z ?? d u P o 1_ 
wojska ]apo??skietlo gratulacje z powo- zny. Ii k l e g o ?? y c z ?? c i P o s I u s z- 
du dz??siej
z
j n
m??nacji wyra??aj??c przy Jeieli trudno jest przewidywa?? re
ltaty n i e. a i e b y ?? b y ?? z a w s z e. jak 
tym nadzlPJ??, ze przyja??ne wi??zy po- swej pracy wtedy, kle
y ona ????czy Si?? z 10- 1 d o t y c h c z a s d l a n a s S y m- 
mI ?? dzy obu " . t .. . I sem narodu, znaJduJ??cym si?? w r??ku 0- ?? 
. '_ al nuanu s an?? SI?? Jeszcze patrzno??ci, je??eli zuch.alstwem Jest dawa?? b o l e m p o t ?? g i i c h wal y". 
flerdeczme.bze. w tvch okoliczno??ciach Jakiekolwiek zap&w- Nastepnie w imieni1l SPllatu z??o??y?? ??y- 


Plerwsz, raDorl sluibowv 
Po uroczysto??ci na dziedzi??eu zam- 
kowym Marsza??ek ??mig??y-Rydz odpro- 
wadzi?? Pana Prezydenta do wej??cia. przy 
bramie Grodzkiej, po czym w towarzy- 
stwie gen. Kasprzyckfego. gen. Stachle- 
wIoza. wicemin. gen. Gluohowsklego. 
gen. Schally'ego i gen. Trojanowskfego 
przy d??wi??kach hymnu narodowego wy- 
szed?? na plac Zamkowy. gdzie dokona?? 
przegl??du oddzia????w. kt6re z??o??y??y DO- I 
womianowanemu Ma.rsza??kowi pierwszy' 
raport l??uibowy. Nast??pnie Marsza??ek 
??mig??y-Rydz wsiad?? do saIllOchodu w to- I 
warzystwie gen. Schally'ego i odjecha??; 
do swej siedziby. N a samochodzie po- 
wiewa?? w drodze powrotnej rozwini??ty 
czerwony proporzec z bia??ym orlell1 t- 
'krzy??owanymi bu??awamJ. 


Entuzjazm na ulfcilch 


W asy??cie szw
l(lronq szwole??er??w 
ruszy?? samoch??d Marsza??ka Polski przez 
wype??nione niezliczonymi t??umami ul!- 
ce Warszawy. Publiczno.;?? oczekuj??.ca 
powrotu Marsza??ka, darzy??a ??
'wio??ow
'- 
mi serdecznymi okrzykami: ..Rydz.??mi- 
g??y. Marsza??ek Polski n.ie
h fYJe". 
Marsza??ek dzi??kowa?? entuzjastycznie 
witaj??cej go publiczno??ci podniesieniem 
bulawy. Przed siedzib?? Generalnego 
Inspektora w chwili powrotu z Zamku, 
kompania honor.wa Zwi??zku Strzelec- 
kiego sprezcntowa??a bro??, orkiestra ode-. 
gra??a na powitanie :\Iarsza??ka hymn na- 
rouowy i "Pierwsz?? Brygad??". 
Zgromadzeni przed siedzibQ Marszal-, 
ka ??mig??eg.-Rydza cz??onkowie ZwiQzku' 
Legionist??w I P. O. W. zgotowa1i Nacze!- . 
nemu Wodzowi serdecznQ owacJQ. wzno- 
sz??c okrzyki na jego cze????. . 
Na tym sko??czy??a si?? uroczysto??6 Da-' 
dania bu??awy marszalkowsk??eJ Mar-: 
szalkowi Rydzowi-??mlglemu, Naczelne- 
mu Wodzowi Armii Polskiej 'W da. II 
UstoDada 1936 L 


, 


??' 


'-
		

/Image01325.djvu

			. RCDA, DNIA 11 LISTO??'ADA 1936 R. 


3 


T J '. t I " 
ff o ego SWle- .... 


'! 


..Bramy przepastne ??mierci dla nie- 
kt6rych ludzi nie istniej??. ??wiadcz?? 
o prawdzie wielko??ci takiej, ??e prawa 
wielko??ci s?? in.ne ni?? prawa ma??o??ci". 
J??zef Pi??sudskL Pisma T. IX. str. 86 
Z front??w dom??w powiewaj?? dzi?? 
chor??gwie bia??o-czerwone; w ??wi??ty- 
niach gromadzi si?? lud na uroczyste 
nabo??e??stwa; m??odzie?? przeci??ga uli- 
cami w??r??d d??wi??k??w hymnu naro- 
dowego; w ka??dej wi??ksze.i sali od- 
o:zyty. ??piewy, recytacje; nastr??j pod- 
niosle.i dumy w??ada duszami... 
Ale w rozgwarze tego dnia, w kt??- 
rym czcimy moment zwrotny w na- 
szych dzie.iach. moment W y z w o- 
I e n i a. moment, zamykaj??cy 150 lat 
niewoli - my??l nasza skupia si?? przy 
p o s t a c i. kt??rej nie ma w??r??d nas, 
ale kt??ra j e s t i b ?? d z i e w 
n a s z y c h s e r c a c h i d u- 
S z a c h'. . . 
Gdy widzimy oddzialy wojsk, 
maszeruj??cych na nabo??e??stwo i re- 
wi??, 
dy r a d u i e m y s i ?? wido- 
kiem polskiego ??o??nierza, w polskim 
mundurze, z polskim or??em na czole 
- czy?? jest miedzy nami kto??, ktoby 
nie pomy??la??: Kt???? nam da?? t
 si???? 
obrony, kt???? sprawi??, ??e w mie??cie 
polskim znik??y mundury obce, b??d??ce 
przez sto kilkadziesi??t. lat symbolem 
ucisku i przemocy? 
Gdy w stallach ko
cio??a zbieraj?? 
sie przedstawiciele w??adz pa??stwo- 
wych i samorz??dowych. czy?? jest kto?? 
ktoby nie pomy??la??: jakie?? to inne 
postaci tu sic gromadzi??y, gdy z na- 
kazu w??adz zaborczych zbierali si?? dy- 

nitarze zaborczy, by uczestniczy?? w 
??wi??tach dworskich czy innych pa- 
mi??tkowych obchodach pa??stw za. 
borczych? Kt???? to sDrawi??, ??e jeste??- 
my sami mi??dzy sob??, sami sobie 
"sterem i okr??tem"? 
Gdv w izbach szkolnych zbiera j?? 
si?? nasze dzieci, a nauczyciel opowia- 
da im, iak to ..mo fpmpore" bywa??o, 
gdy o Polsce nie ,nIno by lo m??wi??. 
a jeno o "kraju przywi??laJ;skim", CZY 
jest' kto??. ktoby nie pomy??la??: K t ?? ?? 
t o s p r a w i ??? 
I gdy na uroczystych akademiach 
m??wca cofnie si?? my??l?? w prze??omo- 
wy listopad 1918 roku i zobrazuje, jak 
to mg??awice chaosu snu??y si?? wtedy 
nad ziemiami polskimi, jak to po snu- 
stoszeniach czteroletnie.i wojny ??wia" 
towej na tych ziemiach by??o. jak to 
w zbiednia??eJ, wyg??odzone.i, svstema- 
tycznie przez okuoant??w z dobytku 
i si?? wysysane.i Polsce ZaDan')';, ato 
rozpr????enie - czy jest kto??, ktoby 
nie pomy??la??: K t ?? ??re k a z e 
S t a l i u.i ?? ?? s t e r? Kt???? tch,,
' 
w spo??ecze??stwo ducha wiary i si??y? 
Kt???? podj???? walke z tra
iczna sou- 
??cizn?? ery zabor??w: ma??o??ci?? ludzka? 
Kt???? wykrzesi?? si??e obronna z narodu, 
by m??ode Pa??stwo oprze?? sie mo
??o 
naporowi wroJ1??w? Kt???? stworzy?? 
fundamenty pod ustr??j nowello Pa??- 
stwa? Kt???? genialn?? my??l?? przewi- 
dzia?? niebezpiecze??stwa i rot
d?? swej 
woli zdzier??y?? im zwyci??sko? 
Nie masz .iu?? mi??dzy nami TEGO, 
do kt??rel10 my??l nasza, mv??l 1TIiHon??w 
obywateli skierowuje si?? dzi??. - dzi??, 
w dniu Swi??ta Niepodleg??o??ci. 
Nie ma GO w znaczeniu fizycz- 
nym, cielesnym. Spocz???? w grobach 
kr??l??w i wieszcz??w. Tam, sldzie pro- 
chy Piast??w i Ja
iellon??w. KO??ciuszk' 
i Mickiewicza. 


... 


Zwyczaj 
zwil??ania glow
r zimn?? wod??., m
'cie t??u- 
8tym myd??em, wycieranie sk??ry naft??. 
lub innymi dra??ni??cymi p??ynami powo- 
duj?? marnienie w??os??w. 'V??a??ciwa hi- 
giena zapobiegawcza polega na cz??stym 
myciu sk??ry g??owy i w??os??w "SHAl\I- 
PONEM" dra Lustra. Z przepisu dra 
Lustra istniej?? ,.SHAMPONY": do jas- 
nych i ciemnych w??os??w, tudzie?? - ru- 
miankowy. 


Strajk piwny 
Pary??. 9. 11. (PAT). W LilIe i okr??gu wy- 
buch?? "strajk piwny". \V lokalach publicz- 
nych przestano podawa?? piwo na zllak pro:- 
testu przecin ko podwy??ce ccny ph\ a przez 
))lIowary. 


JAN OBRON'SKL 
ROZKAZ 


Ale ??ywie w??r??d nas, j e s t w p a d a - to JEGO ??WI??TO r 
n a s z V c h d u s z a c h i s e r- Stawa??. 
dv ??y??, na wzniesieniu. 
c a c h. Jest w s z e c h o b e c n y, otoczony rz??dem, pos??ami i senatora- 
bo "b r a m y p r z e p a s t n e mi, przedstawicielami obcych pa??stw 
?? m i e r c i d I a n i e k t ?? r y c h i spogl??da?? na defiluj??ce oddzia??y woj- 
l u d z i n i e i s t n i e j??". Bo I skowe. Mrowie h.ldzkie otacza??o pole 


- Kto?? jest i Jakie posiadasz prawo? - 
kto go wyo
trzy w hartowny miecz? 
I wska??e drog?? do Warszawy, 
wra??ych zuchwalc??w wyp??rlzi precz' 
Kto? 


Cicho???? - milczenia pos??pny zmlerzch_ 
i ??miech szatana... 
Wtem. - kr??tki odzew, - czar DOCy 
pierzchi - 
G??ucho zawo??a pier?? jaka?? sp??tana: 
- Ja! 


"/ 


.. . 

: 


':r I"
 
:. . . ,'-'. <- 
u' . '
,''':
 
'\. ....... 
. 
 ,. 
.'...
. .,!, 
.......i??; 


- Chwy?? miecz - B??ogos??awi?? Twe 
my??li sokole,. 
Chwy?? miecz - jutrznia ??wita, - - 
Krwi morze purpurowe - - 
Glos idzie od szczytu do szczytu: 
Zwyci??tca podni??s?? g??ow??! 


- Kto?? jest i jakie posiadam prawo? - 
i -Cierpia??em. - 
- taI?? Dad w??asn?? p??aka??e?? s??aw??? - 
- Cierpi,a??em przez swego narodu niewol.. 
1 
?? 


"':.
 
> 


:.tw/. 


:.5: 


,:+' 
. ,': i" " 1", 
.. ,:-,.< , , ,'t?f-
. 1 
:..'>.( ....: .r ,. . 
. '" .:....; '.. 
/c./" 5::" "''',{;, . 
 : ' . .... . . '& ..... 
.:;:
: ;
.. MftI 
.. 0,;.' 
., 
.. :. 


._ ,.... ;,t.
 


->. 


Odznaczenie wojewod??w 
Aktu dekoracii dokona?? P. Pre- 
mier Slawoi-Skladkowski 
I Warszawa 10.11. (P.\T). Dnia 10 listopada 
o godz. 9,30 prczcs Rady j\f.inistr??w i mini., 
I ster Spraw We\\n??trznych gen. Felicjan 
S??awoj-Sk??adkowski dokona?? w l\Iinister
 
stwie Spraw 'Vewn??trznych w obecno??ci pod 
sekrctarzy stanu: Henryka Kal\\.ccki
go i 
I 'V??a.dyslawa Korsaka uroczystego aktu de., 
korfJ cji odznaczcniami pailSt\\ o\\ymi woje- 
\\ od??w W2.rsza wskiego BrOnis??awa Nako- 
I niecznikow-Klukowskiego z??otym .,KrzY:lem 
I Zas??ugi, ????qskicgo - Micha??a Gra??y??skieg o 
- li:rzy.i:cm lwmandor"kim ordcru "Odro- 
dzenia P,)lsl,l' z g'\\'iazda. oraz wojowod??w 
????dz??i:iego Aleksandra Hauke-Nowaka i wi- 
l 
I)sli:iego Ludwika Bocia??skiego krzY:lem 
],omandorskirn orderu ..Odrodzeni!> Polski" 
a tak??e komendanta g????wnego policji pail- 
stwJwej gcn. Kordian - Zamorskiego_ 
luzy??em ]wl11andorskim orderu .,Odrodze.. 
nia Polski". 
Po odczytaniu dyplom??w nadania odznB
 
czel) P. Premicr " imieniu Pan2.' PrC'zyden- 
ta Rzplitej cJ.okonal aktu wr'.f'zenia odzna- 
czeil i zlo??y?? 'O'dznaczonyrn ??ycz
nia dalszej 
owocnej pracy dla pm'istw2" 


....
. 


..1  


"" .,,' :y u. :;. 


.... 


::-.,. 


.
, " 


dJ/Jf 


...-..:::
  


-- 


.. r. .
.  


. ::'.' 
:. ..;:.
 


.:.
:.- -..+j<...- 
- .
 .......;;;.". - - 


_.,i! """"..,. 

.. . 
. 
*.
, ; 
 
;".:...
.. ,- 


... :".... n."_. 


?? 


:
""'}
;";';' ".' <'1..- 


WIELKO???? jest niezniszczalna. Bo 
wszystko. co w Polsce dzia??a i tworzy, 
wszystko, czem w Polsce oddychamy 
- z NIEGO bierze pocz??tek, z JE- 
GO duchem jest zwi??zane, nieroz- 
????cznie i nieod????cznie. 11 I i s t 0- 


rewlI... Wpatrzone by??y oczy w 
WIELKO????... - 
D z i ?? ka?? d y z n a s s p o .1- 
r z y w g ?? ?? b w ?? a s n e .1 d u- 
s z y. 
I tam ujrzy ODNOWICIELA. 


TYTANIO 
KR??LOWA 
BATERJI 


Przez zbrojny [
yn 


- 


ku wolno??[i 


11-ty listopada,.. I I wtedy, gdy 10 milion??w ludzi w ostatnich lat polskich wi
??ni??w ideo- 
Osiemna??cie lat mija od tego przelo- Europie walczy - gar???? m??odzie??y pol- wych, z samotni celi l\Iagdehurskiej i 
l11owego dnia w d
iejach Polski. Dojrza- skiej w mundurze polskim. z polskim z wielu wi
ziell i oboz??w, w kt??rych 
??o ju?? i do wr??t ??ycia obywatelskiego or??em jako symbolem. za??wiadcza wo- tkwili towarzysze broni \Yskrzesil':iela 
puka m??ode pokolenie. dla kt??rego do- bec ??wiata: POLSKA JEST I Polska Polski, promieniowa??a ta si??a, kt??ra 
znani.a z ery niewoli i z lat wojny ??wia- staje w szeregu walcz??cych I Polska ??ywio??owo utorowa??a sobie drog?? do 
towej s?? jedynie relacj?? z ust ludzi star- idzie ku wolno??cil Czynu. do obrony Pa??stwa. gdy w Ii- 
szych, a nie bezpo??rednim prze??yciem. Znamy dzieje tych lat. Znamy wspa- stopadzie kl
ska ogarn????a armie obu 
Pokolenie szcz
??liwe, zrodzone w \\'01- nia????. epopej
 Legion??w - i znamy te?? zaborc??w i salwowanie si?? odwrotem 
no??ci, nie znaj??ce kajdan niewoli, kt??- tragiczne mroki, osnuwaj??ce ostatni z ziem polskich sta??o si?? dla nich konie- 
rymi przez niemal p????tora stulecia sku- rok przed wskrzeszeniem Pa??stwa: 1(0- czno??ci??. 
t
 by??a ziemia polska... mendant w samotnej celi Magdeburga, 'V tym to w??a??nie momencie w sto- 
Alp dla tych, , kt??rzy ??yli i dzia??ali Jego najwierniejsi towarzysze ze. druta- licy Pallstwa staje wi??zie?? l\Iagdebur- 
przed H-tym listopada 1918 r. - dzieli mi kolczastymi, opasuj??.cymi obozy jeJl- ga. I jak przed wojn?? i u jej zacz??tku 
ten stanowi s??up grani.czn
T, jest zisz- c??w: Szczypiorna, Beniamin??w, l\Iara- obj???? rz??d dusz m??odzie??y. kt??r?? powo- 
czeniell1 t??sknot i marze??. kt??re napr??- ll1aros - Sziget, \VerI. Havelberg... ??a?? do s??u??by zbrojnej w imi?? niepodle- 
??no snuli ci z pokolenia Ko??ciuszki, Ale r??wnocze??ni1) g????boki prze??om, g??o??ci - tak teraz obejmuje rz??d dusz 
Henryka D??browskiego, Piotra 'Vysoc- jaki zar??wno czyn Legionowy jak i mar- w narodzie ca??ym; staje si?? t?? sil?? mo- 
kiego, Romualda Traugutta... A kt??- tyrologia ostatnich wi????ni??w ideowych toryczn??, kt??ra ????czy i skupia. organi- 
re zi??ci??
T sil;', gdy rz??d dusz w Polsce dokonuje w spo??eczellstwie. R??wnocze- zuje i tworzy. 
obj???? i has??o Czynu rzuci?? Wskrzesiciel ??nie pot
??ne oddzia??ywanie P. O. 'V. Bo Pol!'ka ll-go listopada 1918-go ro- 
i Odnowiciel. - J??zef Pi??sudski. na ziemiach polskich - i r??wnocze??nie ku by??a "-prawdzie wolna, bo wyzwo- 
Jak??. by??a "v i a d o lor o s a" do zbi??rka tych si??, ktore w obcym mun- lona by??a z przemocy zaborc??w - ale 
tego "d i c s t r i u m p h a l i s": H-go durzp walczy??y, a na gruzach caratu rozpocz???? dopiero mUj'ia??a wa.lkQ o sw??j 
listopada? Jak??. drog??. ofiary i m
ki, przechodzi??y przeobra??enia, zrywaj??ce byt, o swe granice, o sw?? pozycj?? na 
wiod??c
 do chwili, gdy ostatni z zabor- z dusz pi??tno niewoli. oczyszczajQce i ??wiecie. 
c??w opuszcza?? ziemie polskie? filtruj??ce nawet tych. kt??rzy ju?? na za- Dzie?? lI-go listopada, dzielI wskrze- 
U progu tej drogi stoi posta?? wskrze- wsze ostan?? si?? dzie??mi wieku niewoli s.lellia naszej paiIstwowo??ci, sta?? si?? 
siclela idei Czynu Zbrojnego. otoczona i tych. kt??rzy odrodz?? si?? w blaskach s??upem granicznym mi??dzy przesz??o- 
garstk?? m??odzie??y, J??zef Pi??sudski m??- idei J??zefa Pi??sudskiego. ??ci?? tragiczn??. bo pozbawiaj??c?? nar??d 
\Vi im: "C o n t l' a s p e m s p e l' o". Prze??omowy by?? ten rok H1l8-ty nie wolno??ci, a obecn?? rzeczywisto??ci??, b??- 
J??zef Pi??sudski nie mierzy "si?? na za- tylko dlatego, ??e po runi??ciu caratu d??c??. odze\,\Tcm walki., jak?? codzie!'. sta- 
miary". J??zef Pi??<:udski - twor.ty. Two- s??ab??a w nim i l'Ozkrusza??a si?? pot/;'ga cza?? musimy, by sta?? si?? godnymi na- 
rzy instrument si??v zbrojnej. gdy?? wie- dwu innrch pailstw zaborczych - ??.le st??pcami Tego. kt??ry nam w swym te- 
rzy. ??e jedynie sila mo??e rozkruszy?? r??wnie?? i dlatego, ??e przeora?? g????boko l stamencie przekaza?? obowi??zek rozwoju 
kajdany. jedynie si??a wiedzie do celu. gleb?? dusz polskich, ??e z martyrologii dalszego Polski wielkiei l mocarnej.
		

/Image01326.djvu

			4 RODA, DNIA 11 LISTOPADA 1986 R. 


"Jlpeluj??; do sel:f: lIJas
Uf:Ii..." 
!lr.em??JlJienie !lana !lre.vdenla 
. fi. 
o o6o..,jq.Au pomocg .??moDJe, 6e.ro6o'nu_ 
Warszawa. 9. 11. (PAT) Przem??wieDle P. aw)'ch braci. kt??rzy olepia tego zdob)'?? o m)' w cieple - braola nasi na mrozie I w 
Prezydenta Rzeczypospolitej prot. Ignacego ...??asnych si??ach Dle mo,... nYdostatku. 

 Mo
c101d8go, wyg??oszonB w dniu 9 bm. przez Dopom????my Im. Niech kaMy, kto widzi Apeluj?? do serc waszych I wierz??, te 
rradiQ: dooko??a &iebie rodzin?? sw??, ochronion?? znajd?? w nich oddfwi??k. Wierz??, ie ka??dy 
I ..Sprawy. zwi??zane z uk??adem naszego przed srogo??ci?? nadchodz??c3j zimy, pami??- - kt.o mo??e - zasili Og??lnopolski Obywa- 

 ??ycia gospodarczego. sprawy bezrobocia w ta, te tysi??ce rodzin w Polsce z l??kiem I oba- telski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobot- 
: szczeg??lno??ci. stanowi?? sta???? trosk?? pa6.- w?? my??l?? o nastaj??cej pOorze. nym, powolanI' do przyj??cia z pomoc?? tym. 
: siwa I spo??ecze??stwa. i to nietylko u nas w Niech kaMy, kto s??usznie zabiega o kt??rzy nie maj?? w??asnych ??rodk??w do prze- 
J Polsce, ale na ca??ym ??wiecie, na obu jego swych najblUszych, pami??ta, te W JED- trwania zimy. Wierz??, ie zdob??dziemy si?? na 
, p????kulach. Wymagaj?? one du??ego napi??cIa NYM WSZYSCY MIESZKAMY DOMU. KT??- ten zbiorowy wysi??ek, a wypelnlaJ??c go, 
energii my??lowej, uruchomienia ca??ego do- RYM JEST POLSKA. Cho?? wi??c swoich spe??nimy obowi??zek wobec samych Ileble I 
robku wiedzy ludzkieJ, zimnego obrachun- n
iblUszych ochron
??, zaopatrzy??, a inni w damy wyraz mi??o??ci, kt??ra przepe??ni??a serca 
ku rozumu 1 twardej woU do wprowadzenia me dostatku pozostaj??, nie masz w naszym wszystkich syn??w Ojczyzny. ozu??ych na 
: w ??ycie powzi??tych decyzyj. domu ani spokoju ani szcz????cia. Jako ??e cho6 I bratni?? niedol??". 
, 
Od kilku lat, w walce z kryzysem gospo- 
"darczym, czynimy wielkie wysi??ki, opieraj??c 
si?? na tych elementach rozumu ; woli, kt??- 
re pozwoli??y osi??gn???? niejeden sukces i 
wprowadzi??y pa??stwo nasze na drog??, wio- 
d??c?? ku lepszej przysz??o??ci. Podkre??laj??c 
ten dorobek my??li, musz?? jednak przypom- 
nie??. te nie wyczerpuje on ca??kowicie mo??- 
IIwo??c. cz??owieka. gdy t pozostaje jeszcze in- 
na dziedzina, dziedzina serca, kt??re cud??w 
dokona?? potrafi, zw??aszcza tam, gdzie idzie 
w parze z rozumem I wol?? - co w dzie- 
jach nas Polak??w decyduj??co nieraz na sza- 
Ji zawaty??o. 
Do serc wi??c wsp????obywRtl:'li chc?? dzi?? 
przem6wi6 w obliczu konieczno??ci zatrolz- 
uenla si?? o los naszych braci - pozbawIo- 
Dych pracy. chleba I ciep??a domowe:-o og- 
.iska. 


Zima - to w??r??d naszych p??r rolu - 
pora najbardziej serdecznego ??ycia rodzin- 
nego. M:r6z zatrzymuje ludzi w ich siedzi- 
Dach i skupia ich w kole nRjbli??,;zych, czy 
to na wsi, czy w mie??cie, w izbie rolnilm, 
we dworze, w mieszkaniu robo'nikR, kupca, 
czy urz??dnika, czy te?? pracownika innych 
zawod??w. - 
Skupiamy si?? wtedy bardziej, ni
 kiedy- 
indziej, pod dachem rodzinnym, w kole 
swoich najbli??szych, kultywu.i??c pi??kne tra- 
dycje ??ycia domowego i l'odzinnego. 
urow?? 
. t?? por?? roku poprzedza troskliwa zapoblegll
 
woA??, przezorno??ci?? dyktowana, by w domu 
naszym, gdy nadeJdlt mrozy, by??o cleplo. 
by??my mieli ca??e I cieple ubrAnia, staramy 
si??, by nie zbrak??o n8!1zym najbli??szym ka- 
wa??ka chleba I gor??cej strawy. 
Nadchodz??ca fima potrzebowa6 b??dzie 
owego ciep??a serc wi??ceJ, nli niejedna po- 
przednia. Zima ta nape??nia trosl,?? \\ SZYB t- 
)!;jcb, kt??rzy. ciesz??c si?? cieplem swych ro- 
dzinnych ognisk. pami??tRj1j, o tych tysi??- 
cach swych brar?? - m??wI?? r g1??boldm 
smutkiem - o sercach setkach tysi??cy 


II .jslopada 


ka??dy obywatel i obywatelka Pomorza sk??ada ofiar?? na pomoc zimow, bezro- 
botnym. 
Nikt nie mo??e uchylf6 si, od spe??nienia tego narodowego i obywatelskiego 
obowlQzku - przyj??cia. bezrobotnym br aciom z pomoc,. 


P,erUtsze fototelegramy prasow
 
z Lonc,nu do Warszawy 
Warszawa, Q. 11. (PAT) Wczoraj z Londy- 
nu nadane zosta??y dwa fototelegramy (io- 
tografie transmitowane drog?? telegraficzn??) 
z przyjazdu ministra Spraw Zagranicznych 
J??zefa Becka. 
Sa, to pierwsze fototelegramy prasowe, 
jakie wog??le nadeszly z Londynu do War- 
szawy, od czasu uruchomienia transmisji 
fototelegraficznej mi??dzy tymi miastami. 
O sprawno??ci Warszawsldego Urz??du 
Telekomunikacyjnego ??wiadczy wymownie. 
nast??puj??ce zestawienie czasu: 
Przyjazd min. Becka na dworzec w Lon- 
dynie nast??pi?? wed??ug czasu warszawskie- 
go o godz. 16.45. O godz. 17,40, a wi??c nie- 
spe??na w godzin?? po przyje??dzie, gotowe fo- 
tografie by??y ju?? w Londy??sldm Urz??dziC' 
Telegraficznym, sk??d nast??pi??a transmisja 
icb do Warszawy. 
Nadawanie jednej fotografii trwa??o 13 
minut, a wi??c o godz. 18.06 obie fotog1rafie 
zosta??y odebrane przez kamer?? fototelegra- 
- ficzn?? Urz??du Telekomunikacyjnego w War- 
sza wie. 
Poniewa?? sprawdzenie jako
ci odbioru 
trwa??o oko??o 10 minut, ca??kowita transmi- 
, sja obu zdj???? zosta??a uko??czona o godzinie 
18.16. 


.,Zima postagila pr.ed nami flolejne soda nie.' 
1J] JlJu??,;ieu oliarno??,;i 
niemoje_o6roftnq?? Ziemi 
omoJ:sftiej 
!hselD??..,.en.e rI. 1??7o'eD1odV rloDlorsfdef??o 117'. !1??oc.fde..,ia:o 
je??eli w gr?? v.chodzi Interes Pa??stwa. nym, protektorat na.d kt??rym obj??li Paw 
Wspomnijmy cho??by dOnios??y fakt zr??wnO- Prezydent Rzeczypc'!politeJ I Naczelny W6dJ 
wa??enia bud??etu palistwDweg O . dokonany do wy??cigu ofiarno??ci zg??osi??y SI?? wszyst- 
znacznym wysi??kIeTD ca??eS'o Narodu i daj??- kip Ziemh Polskie. 
cy jut dzisilJ..j oczekiwany i widoczny skutek Ju?? dzisia.j nap??ywaj?? wartk?? lal?? ze 
w postaci otywi
nio. ??ycia gospodarczego. wszystkich stron oliary. kt??re najcz????ciej nie 
Zbllia'??ca si?? zima stawia przed spo??e- s?? dla oliarodawc6w nadmiarem. pozostaJ??- 
cze??stwem koleJne zadanie. bynajmniej nie cym po pOkryciu w??asnych potrzeb. - Jest 
??a twe, przyj??cia z pOmoc?? bezrobotnym. ma - to p o m o c p r a w d z i w I e b r a t e r- 
runki tyCIa kt??rych w okresie zimowym u- s k a. - rodz??ca si?? ze zrozumienia obo- 
lcga..l?? wybitmmu pogorszeniu. Wj'??zlm ??wiadczeni:?! s??abszemu i bardziej 
W latach poprzednich cz????oiow??, trosk?? nirszcz????1iwemu. chocby przez ograniczenie 
o nakarmien;:J bezrobotnych :I ich rodzin wlasnych potrzeb. . 
pozostp.wi.ono lokalnym inicjatywom, co j.ed- Pomoc zimowa bezrobotnym. musz, to 
nak w v.ielu wypadkach nie zapeI\nila po- mocno podkre??li6, nie Jest i nie mo??e by?? 
h'zebuj??cym dostateczn??'j p:nTIocy. \V roku Ja??muin?? dawa,n?? z Uto??cL Jest ona form??, 
bi
t??cyrr., po raz pierws
y Rz??
 
05of;ano- 6amopomocy spo??ecznej, wyp??ywaj??c?? ze 
wI?? odwo??a?? Rl?? w Spl'RwIe przYi ??c l2. z po- zrozumienia wzajemnvch korzy??ci. _ Na- 
lTIoc?? bezrobotnym do solidarnego I w??a??ci- karmienie. ogrza
ie 1 ??-??branle bezrobotnych, 
wie zorganiz(iwanego wysi??ku ca??ego spo??e- urucholl11hnle znacznych kwot plenl????:nych 
cze??stwa. wzmocni narastaj??c?? lal?? lepszej konlunk- 

ielki wy- Na wezwanie Og61nopOl
klel??O Obywatel- tury gospodarczej, nape??ni wszystkie serca 
zdoby?? si??, sldego Komitetu Pomocy Z1DI.owej Bezrobot- ufno??ci?? i wiar?? w pi??lmiejszq przysz??o????, 

 .
 a przez to sprowadzi niezb??dn?? dla w??7yst- 
kich proces??w uzdrowie??czych atmosfer?? 
spokoju. P.onadto bezrobotni WoJew??dz- 
twa Pomorskiego. do??wiadczaj??cy pomocy. 
niew??tpliwie odp??ac?? j?? spo??eczelistwu pra- 
c?? przy nIezb??dnychiinwestycjach i robotach 
publicznych w mIejscach swego zamieszka- 
nia. 
'V ro?poczynaj??cym si?? og??lnopolskim 
wy??cigu zrozum??
nia obowi??zku pomocy 
< potrzebuj??cym braciom i ??wiadc[(
?? na ich 
rzecz nie mo??e zbrakn??6 tak zawsze patrlo.. . 
tycznej i ofiarnej Ziemi Pomorskiej. 
Do apl'lu t;tan???? musz?? wszY6tkie sfery 
spoleczne ?? w ?? a t p r a c y. b a n d e l, 
p r z e m y s ??. r z e m i c s ?? o, r o I n 1- 
c t w o wszyscy bez wyj??tku aby wykaza?? 
I
 Pomorze musi przod,}wa?? talt w pracy. 
jak i w spe??nianiu obowi??zk??w. . 
Musimy nipustannie pamit:ta??, U na Po.. 
mor:te ZWr??cone s?? oczy ca??ego Nuodu. 
Przecie?? t.u - na naszej Pcmorsklel ZIemi 
powsta??a i pot????nieje naj" i??k
za chluba i 
duma wsp????czesnej Polski: Gdynia. nasz??. 
Ziemi?? obmywaj?? fale POlskiego Mona. ku 
kt??remu spozieraj??, z mi??o??ci?? i dum?? 'oczy I 
wszystkich Polak??w. 
Obowi??zek pracy, oflarnc"ci, gotowo??ci 
przodowania we wszystkich dziedzinach I 
czujnej aktywno??ci musi by6 ha1l??em Pomo- 
rza. kt??re winno by?? reaUzowane r6wn.1e?? 
w okresie zbi??rki na pomoc zimow... 
Ufam, ??e nikt pD spE??nieniu swego obo- 
wi??zku obywatelskiego przyj??cia z pomoc?? 
bezrobotnym. nie b??dzie stawla6 sam sobie 
w swy. sumieniu zarzutu, li da?? mnIej nU 
by??D g.o na to sta6 I nii wymaga tego powa- 
ga chwili i wielko??ci sprawy. 
'V
p??lnym wysi??ldem i na tym .odcinku 
"d??wigniJmy Polsk?? wzwy??" 
wykatmy. I?? nie zagas??a w n9.5 prawdzi- 
wie chrze??cija??ska mi??o???? blit.nie
 - 
!!piC'f'zmy z pomoc?? bezrobotnym :I g??odnvrn. 
Niech aorall8 ..rea zwalcza mrU I a??6cL 


DZI'A o jlodz. 22 p. Wojewoda Pomorski 
'VI. Raczkiewicz wyg??osi?? przez Radio 
przem??wieni!) nast??puj??cej tre??ci 
2ycle wsp6??czesneJ Pol'Jkl nie biegnie 
spokojnym ??o??yskiem beztroskich wyg??d. 
Zbyt wielkie pr:;;ed l'a??.twem pi??itrza" si?? 
trudnoAc1', wyw.J'??ane oq??ln?? sytuacj?? ??wiR- 
tow?? i konieczno??ci?? nadrabiania zaniedb:lli 
przesz??o??ci aby Obywatele mogli pozwoli?? 
sobIe na os??abieni3 nieu!Jt:1llnego wysi??ku 
na zmniejszenip v.ymagRll jakich Pa??sh\o 
mB proIwo od nich t????la??. 
Wielki Marsza??ek okre??li?? epok??. w kt??- 
rej ty?? nam przysz??o, mIanem czas??w, kt??- 
rych znamieniem b??dzie wy??cig pracy. 
Potrzeby Pa??atwa I nasza ambicja naro- 
dOwa wymagaj??, aby na wS'Zystktch pnIach 
ten wy??cig pracy zako??rzy?? si?? ?\\J'rip,.t
-'m 
I a.by??my mogli, jak powiedzia?? Naczelny 
W??dz Genera?? Smigly.Rydz "polsk?? pO_ 
d??wign??6 wzwy,,"_ 
Nar??d Polski dowi??d??, I?? na 
silck pracy 1 po??wi??;'cenio. mo??e 


:>..:" 
-
 Ty ..a. N 'NIE,POR??W (-,N E 
,II
I--' - ,- . .
. BRTE,RJE RNOr.IW?? 


S??oli(a Hiszpanii 


Nowe walki 


Toledo. 9. 11. (PAT). Wojska gen. Va- 
tela. po taj??ciu most??w Toledo:l Scgo- 
wii panuj?? obecnie nad obu brzegami 
rzeki Monzanares po zajad??ej walce i 
l??amauiu oporu prreciwnika pow8ia??cy 
posuwajQ si
 wg????b miasta, znnjdujf.lC 
i'i?? ob??'cnie w pobli??u la RondEl dl' 11...0- 
rha. W odleg??o??ci 3 klm. od placu Quel'ta 
dE'I Sol. 
\Valka toczy si?? na przedmie??cloch 
sUnie ufort
'fikowanych. Po gwa??tow- 
nych starciach powlta??cy zaj
li szpital 
miejski, przedostajQc sI?? do dzlelulcy 
Yelerias, po??o??onej pomi??dzy mostami 
Toledo i Segowii. 


. 
ogniU 
Poiary i panika 


nil bagnety 
w pobli??u Campo de Retamares 
przed sforsowaniem rleki Manzanares 
kolumna. gen. Asenslo, kt??ra atakowa??a 
stolic?? od strony p6??nocno.zachodniej, 
spotka??a si?? z nies??ychanie zaci??tym 
oporem wojsk rz??dowych, kt??re zajmo- 
wa??y podw??jne a w niekt??rych miej- 
scach nawet potr??jne Hnle okop??w. 
Zdobyto je w krwawej walce na bag. 
nety. 
\V ??rodku miasta w kilku miejscach 
wybuch??y po??nry. W('d??ug otrzymanych 
w Toledo wiadomo??ci, VI stolicy panuje 
panika. 


Kontratak 
Wo!_ka ..CEerwone" zdcbYW8J??I _tracone pD
ycje 
Madryt 9. 11. PAT). W okoIlcach I\fad)'y'f nOnad??. J3k si?? okazn.lo, samOlOty powstali- 
tu toezllr sI?? zaciek??e walkl Przez ca??& noc cze zdo??a??y zmyli?? czujno??6 eskadr rz??do- 
slycha?? bJ'??o huk armat i terkot karabin??w w,ch I opu??clw&zy si, nisko nad miastem 
mS!rZYMwych. Oddzlaly milicji znajduj?? si?? zacz????y ostrzellwa6 nleld??re uUcc w centrum 
I??. tych samych pozyc:ach, co przed trzema stolicy a g??6111"nie ulic?? San Fernandc. 
dniamI. Na iinir; bojow?? kiero
ane s??. ci??- Og??oszone w pO??udnie 
-ifldomo??cl ze ??r??- 
Rle ZM.rzne zap:lsy materia??u \\"ojpl1ncgo. Do dcl urz??dowych stwierdzaj??, fe wOj fOka rz??- 
centrum mla!lta nap??ywaj?? ci??gle t??umy u- dowe mia??y odzyska6 s2ereg utraconych po- 
Cllaodio??w z miejsc bardziej zagrotonycb. zycJ'J na odcinku Cuatro Vientos. Te same 
O @'odz. 11,30 karabiny maSz\'nrme . d?ia- 
r??d??a h\lerdz??, 
c woj
ka rz??dowe maj?? 
la przeci\\l'otmcle rozpocz??!} gwal??ownlt ka- pOdj???? niebawem Dowa:tnl
j.sze operaCJe. 


Grupa powsta??c??w, kt6ra wtargn????a do Casa 
deI Campo nie mo??e odegra?? powa??niejszej 
roli. a zreszt?? Je!lt Jui otoczona J)rzez: woj- 
ska rz??dowe. Z g??rnych pi??ter gmachu cen- 
trali telefon??w, kt??ry panuje nad ccJym 
niemal miast
m, wida?? v.yra7.nie momenty 
\"ystrza????w artylcrii PQWstailCzej, ustawio- 
nej w rejonie Humera no. skraju Casa. deI 
Ca.mpo. 


Dlaczego op????nia sie !akcia 
DOUlsla??????w r 
Pary??. 9. 11. (PAT) Havas donosI z 
Avila. gdzie znajduje si?? g????wna kwate- 
ra wojsk powstailczych, walcz??cych na 
froncie madryckim, ??e na op6:!nlenle de'" 
finitywnego zaj??cia stolicy przez po- 
wsta??c??w wp??ywa poza oporem wojsk 
rz??dowych, r6wnle?? d????enie gen. Franco 
do maksymalnego oszcz??dzenia stolicy. 
Wojska powsta??cze stale posuwaj?? si?? 
naprz??d. Milicja rz
do\Va przed opusz- 
czeniem lotniska Quatro Vientos podmi- 
nowa??a je, co uniemo??liwia nal'azle ko- 
rz}"stanie z lotniska przez lotnictwo po- 
\V"s ta?? cz e. 


...
		

/Image01327.djvu

			RODA, DNIA 11 L ISTOPADA 1936 R. 


J. MOLITOR.  


% ???V'lIU .,Wolne prseDJodv 
dla :Jlat'onal 7....7 1I1assvnt??ton'.. 
Napad na ManhaUan-Bank 


3) 


W g????bi sta??a olbrzymia kad?? z napisem 
"Samos-Wine". Wystarczy??o odkr??ci?? po- 
t????ny kurek, aby pop??yn???? zen szlachetny 
trunek. Przekonali si?? o tem w po??udnie 
podczas rewizji policjanci, kosztuj??c go do???? 
obficie. Po tej pr??bie (a wino by??o znakomi- 
te) kad?? nie nasuwa??a im ju?? ??adnych po- 
dejrze??. Jeden z nich wdrapa?? si?? nawet na 
ni??, podni??8?? wieko, o??wietli?? wn??trze lataJ!'- 
kI!. elektryczn?? i przekona?? si??, ??e jest pra- 
wie pe??na. By??o wi??c niemo??liwo??ci??, by 
m??g?? si?? w niej kto?? ukrywa??. 
A Jednak kad?? ta mia??a sw?? tajemnic??. 
Al-Fu za??wieci?? w piwnicy ??wiat??o, odsu- 
n??,?? jedn?? z butelek i przekr??ci?? ukryty tam 
w????cznik elektryczny. Rozleg?? si?? jaki?? 
dziwny szmer. . Al-Fu podszedl ku kadzi i 
stwierdzi?? z zadowoleniem, ??e odsun????a si?? 
ona w lewo, ods??aniaj??c w??ski otw6r. w kt??- 
rym wida?? by??o prowadz??ce w d???? schody. 
Chiilczyk zawo??a??: 
"Wyjd??. ch??opcze... wszystko ju?? w po- 
rz??dkul" 
Niepewnym krokiem wchodzi?? zbieg po 
w??skich sch??dkach. W piwnicy o??lepi??o go 
??wiat??o. Zmru??ywszy oczy ujrza?? Chi??czy- 
ka. 
Podszed?? ku niemu i u??cisn???? mu r??k??. 
"To by??o naprawd?? uratowanie z naj- 
ci????szej opresji. Nie wiem jak mam panu 
dzi??kowa??, panie..... 
"Nazywaj?? mnie Al-Fu" - odpowiedzia?? 
Chi??czyk oboj??tnie. "Nie by??bym ci?? rato- 
.ta??. ale on kaza??, a Jego trzeba s??ucha??". 
"Kt6:t to - onY" - zapyta?? zbieg. 
"Nie trzeba pyta??... Chod?? ch??opcze, pod- 
jesz sobie troch??, a potem pom??wisz z nimI" 
Al-Fu podszed?? do w????cznika; kad?? posu- 
n????a si?? na dawne miejsce zas??aniaj??c tajne 
wyj??cie. Potem zabra?? kilka butelek wina 
i wraz ze zbiegiem wyszli z piwnicy. 
Na drugim pi??trze wpu??ci?? go do ma??ego 
pokoiku, gdzie na stole zastawiona by??a ob- 
fita kolacja. Zbieg rzuci?? si?? na ni?? i jad?? z 
wilczym apetytem; po ca??odziennych przej- 

ciach by?? naprawd?? ba;rdzo,g??odny. 
Nie zauwa??y?? te?? wcale, ??e podczas je- 
dzenia ??ledzono ka??dy jego ruch przez ukry- 
ty otw??r. 
Gdy si?? posili??, wszed?? Chi??czyk i zawo- 
??al: 
"Chod??, ch??opcze, on chce z tob?? pom??- 
wi??l" 
Zaprowadzono go do innego pokoju, 
gdzie przy d??ugim stole siedzia??o dw??ch za- 
maskowanych m??iczyzn. Nie mo??na by??o 
rozpozna?? ich twarzy. bo siedzieli w mroku; 
aba??ur lampy sto??owej tak by?? obr??cony, ??e 
ca??e ??wiat??o pada??o na wchodz??cego. Jaki?? 
niski g??os zawo??al: "Siadaj, ch??opcze." 
Usiad?? zmieszany troch?? i zapyta??: 
"Czy chcecie mnie podda?? badaniu trze- 
ciego stopnia?" 
Nieznajomi tr??cili si?? i za??miali: 
"Widocznie zaznale?? ju?? tego na policji, 
bkoro?? taki do??wiadczony!" 
"Pewnie. Przekl??ci polismeni dopiekli 
mi do ??ywego. A jednak nie dowiedzieli si?? 
niczego..... 
"Jak si?? nazywasz, ch??opcze?" 
"Nazywajcie mnie Jim... by??em jednym z I ;. 
najlepszych strzelc??w u..... 
"Strzelcem? ... Tak, strzela?? umiesz 
wie- 
tnie. Widzieli??my jak dzielnie sprz??tn????e?? 
dw??ch policjant??w. Dlatego te?? uratowa??em 
ci??l" 
"Uratowali??cie mnie wi??c dzi??kuj?? 
wam serdecznie! Ale pewnie chcieliby
cie 
teraz wiedzie??, jak dosta??em si?? w te tara- 
paty..." 
"Transportowano mnie do wi??zienia i 
tam wlepili by mi conaJmn??ej 5 lat Sing- 
Slag. Skorzysta??em z chwili nieuwagi poli- 
cjanta, by rzuci
 si?? na niego, znokautowa- 
??em go j wyrwa??em mu pistolet, a gdy ka- 
a'etka musia??a przystan????, wyskoczy??em. 
Po drugiej stronie ulicy sta?? motocykl_ 
uciek??em na nim i nie byliby mnie dostali, 
gdyby nie ten przekl??ty samocb??(l ci??
aro- 
wy, kt??ry zatarasowa?? mi drog??. Ujrza??em 
przymkni??t??. bram?? i wpad??em na podw??rze. 
my??la??em, ??e ????czy si?? z innymi podw??rka- 
mi. Kiedy nie znala7.??em wyj??cia. zdecydo- 
wa??em si?? walczy??. Ale gdy przyjecha??o po- 
gotowie, by??em stracony. I teraz nie wiem 
co mnie czeka. Jeteli mnie z??api?? i oskar:tq 
o zamordowanie policjanta, to chyba... elel{- 
tryczne krzeslo!" 
11m zamilkl wyczerpany i przybity. Wi- 


docznie teraz dopiero zda?? sobie spraw?? z 
gro????cego mu niebezpieczellstwa. 
'Vtedy przem??wi?? drugi z zamaskowa- 
nych: 
"Nic ci nie grozi, Jim, je??li przystaniesz 
do nas. Jeste?? jednym z najlepszych strzel- 
c??w, jakie.go widzia??em w ??yciu..." 
..Ba, strzela?? nauczy??em si?? u Kelley'a'" 
"Do djab??al To u niego by??e?? w szkole?! 
Ale jak dosta??e?? si?? do Nowego Jorku? 
Przecie?? Kelley pracuje w stanach Zacho- 
dnich!" 
"Otrzyma??em wiadomo????, ??e matka moja, 
mieszkaj??ca w Brooklynie jest ci????ko cho- 
ra i pojecha??em do niej. Nie chcia??em ju?? 
wraca?? do Kelleya i spr??bowa??em szcz????cia 
na w??asn?? r??k??. 'V N. Jorku "wybra??em" 
sklep jubilera. Kiedy zabra??em si?? do no- 
wej roboty, zetkn????em si?? z przekl??tymi 


g-m!'n'aini, strzelaj??cymi nie gorzej ode 
mnie. Trzeba by??o si?? podda??. A jednak 
znowu jestem na wolno:;ci i kpi?? sobie z 
nich!" 
"Tutaj nic ci nie zagra??a, Jim!'. - po- 
twierdzi?? "on". 
A po namy
le doda??: "A zreszt??, czy 
wiesz, ??e Jestem w tym samym po??o??eniu?" 
Jim spojrza?? na niego zdumiony i zapy- 
ta??: "To i ty zakatrupi??e?? policjantaY" 
Zamaskowany u??miechn???? si??. 
,.Nie policjanta a detektywa, a to jeszcze 
gorzej. I wiesz, ile mi dali?" 
"Cllyba z 10 lat Sing-Sing..." 
"Mylisz si??: dosta??em 15 lat a mimo to 
zdo??a??em im umkn????." 
"Pi??tna??cie lat za zab??jstwo detekty- 
wa? ... Ale?? w takim razie, wiem kim jeste??: 
- D a v e B u r m a n znam ci?? dobrze!" 


??inoleom 
 O m a 'tera tv 
??. .:nr. :Kurt.mann 
1 e/eton n1'. 15-97 G D Y N I A Swi??toja??ska  ",Olejeh Szampon 


 


 
. usuwa ??upie??. W??oJy zniszaOM przn 
r????ne'niew??a??aw. p??yny uzdrowi. 
J.' i S. STEMPNIEWICZ 
, PPZNA?? 


fakon 
zl 1. 40 


Zamkn???? na klucz amba- 
sade i uciek'... 
ambasador hiszpa??ski \II Berlinie 
Berlin, 9. 11. (PA T) Po nag??ym opuszeze.. 
niu Berlina przez przedstawiciela rz??du ma. 
dryckiego Rovira, kt??ry w sobot?? zamkn???? 
na klucz bramy pa??acyku ambasady hisz. 
paiIskiej i pozostawi?? klucze szofcrc.wi, b 
ambasador hiszpa??ski Agramonte , Cortijo 
obj???? w posiadanie budynek ambasady w 
imieniu rz??du narodowego. 
W poniedzia??ek w po??udnie na pa??acyku' 
ambasady w obecno??ci okolo 150 przl;dsta.- 

 wicieli kolonii hiszpa??skiej wywieszon::l 

 chor??giew czerwonG-z??otlL a ambBIJador A- 
11., gramonte obj???? swe funkcje urz??dowe. 


% ellftlu nas.veli reporta??u Dlorsldeli 
EDlIIUND WOJTANOWSKL 


..Zawisz?? 
do Danii 


Czarnym ll 
i Szwecji 


"Zawisza Czarny" l??ni??cy czysto??ci?? i po- 
rz??dkiem, za??oga. w czystych bia??ych dreli- 
chach - wygolona. Wchodzimy do portu. 
W godzin?? p????niej cumujemy przy molo re- 
.',". prezentacyjnym pr.zy LangeIinie. Tu r??w- 
nie?? zatrzymuj?? si?? nasze transatlantyki 
"Pi??sudski", "Batory", jak r??wnie?? i "Dar 
Pomorza". Stan??li??my obok szkolnego tr??j-o 
Coroczntl wprowadzenie nowBj g??OWy mia3ta Londynu odbywa 3il1 z zachowaniBm 3tarBgo cer. masz:(Jwca amerykailskiego. 
monia/u. wymagajqcBgo licznych pr??b. Oto jBdna z nicb Jeste??my wolni. Przebieramy si?? na 
"bia??o" i mamy wyj??cie na l??d do godziny 
O 30. Na statku zostaje wachta pierwsza, 
kt??ra o 16-ej obj????a wacht?? portow?? na 24 
godzin. Z rewizj?? celn?? nie ma tadnych, 
Oficjalny organ lekkoatletyki niemiec- I stety nie zosta??y ca??kowicie spe??nione. trudno??ci. Jeste??my na sta??ym l??dzie. Kie-, 
kiej, tygodnik "Der Lelchtathlet" po??wi??ca Na dystansach kr??tkich obiecuj??co zapo- 
w swoim ostatnim numerze specjalny art,- wiada si?? sprinter Zas??ona. kt??ry w przy- riljemy si?? oczywi??cie zaraz do mias..l. 
kulik lekkoatletyce polskiej. sz??y m sezonie powinien dobrze wyj
?? w wal- I.angclinie, przy ld??rej stoimy, to I,:.ome- 
Z artyku??u tego wyjmujemy nast??puj??ce ce z mi??dzynarodow?? konkurencj??. na.Ja wzd??u?? wybrze??a. Na pocz??tku pro- 
ciekawszp momenty: Najwi??ksze post??py uczynili Polacy w menady znajduje si?? pi??kna fontanna "Ge- 
Wszystkie wysi??ki lekarskip w stosunku oszczepie. Dysponuj??c dwoma miotaczami lion", wyobra??aj??ca grup?? legendarnej Ze- I 
do chorego kolana Kusochiskiego okaza??y Lokajskim l Turczykiem, kt??rzy przekroczy- 
"i.: daremne. Polski mistrz olimpijski w li granice '0 mtr., Polska prezentowa??a si?? landii. wyorywuj??cej ziemi?? z morza. Pro- 
Los Angeles pod wzgl??dem spOI'towym jest w tym sefonie dobrze, a w przysz??ym po- menada prowa.dzi dalej ko??o Kr??lewskiego 
(lzi?? zamkni??t?? kart??. T?? ci??
k??. strat?? za- winna wyst??pi?? ..dobrze uzbrojona". Jacht-klubu, zbudowanego w oryginalnym: 
mierzaj?? Polacy wyr??wna?? m??odym zawo- Ponadto lekkoatlet
"ka polsl;;.?? Tokuje stylu nordyjskim i ko??o s??ynnej rze1.by "8,- 
doikiem NolL Noji rZt'c?
'wi??cie uzyska?? w mi??dzynarodowe oadzieje Jeszcze w skoku 
u??lieglym sezonie dobre wyniki i wszystko o tyczce. renki" z bajki Andersena. Na wprost portu 
zdaje si?? ??wiadczy??, ??e Lllola on wype??ni?? Na zak01-??czellie artylm??u niemiecki au- znajduje si?? nowoczesny pomnik ku czci 
luk?? po Kusoci??skim. tor pOdaje list?? trzech najlepszych nas
ych marynar?Y kt??rzy zgin??li na storpedowa- 
Na dy8tansach ??rednich posiadaj?? Pola- zawodnik??w we wszystkich konkurencjach I nych w czasie wojny statkach 11andlowy"" 
cy jedoego InteJ'nacjona??a Kucharskiego. lekkoatletycznych. 
Nadzieie w zawodniku tym. Dokladane nie- - ?? (Ci??g dalszy nast??pi).. 


111. ko???? 4 w??z??y. Kr??tko po S-ej mija nas z le- 
Nast??pnego dnia pogoda po chmur- wej burty holenderski okr??t wOjenny. Salu- 
na, morze jednak g??adkie, bez fali. Hory- tuje pierwszy nasz?? bander??. My oddajemy 
zont zamglony. Kurs V 3/4 N. Urz??dzamy salut. O U-tej "przecina nam kura" okr??t- 
pranie drelich??w, gdy?? nied??ugo K.openha- poci??g, kursuj??cy mi??dzy Tr??Uleborg- 
ga. ?? 15-tej oko melduje l??d. Jest to pi??kna Szwecja a Sassnitz - Niemcy. O I??-tej ml- 
wyspa Christiansee. Sk??ada si?? z dw??ch jamy pierwszy latarniowiec "Reserve", kt6- 
wysp po????czonych ze sob?? mostem. Wida?? ry w czasie' dnia daje sygna??y syren??, w go- 
na niej doskonale stary zamek, zniszczony dzin?? p????niej, drugi. Coraz cz????ciej spotyka- 
w czasie wojny, baszt?? oraz kilka dom??w. my statki handlowe. Trzeci latarniowiec 
W porcie kilkana??cie kutr??w rybackich. mijamy w odleg??o??ci zaledwie 8 metr??w. 
Zdala na kursie widzimy ju?? brzegi wyspy Wci??gamy na fokmaszt flag?? duilSk??, na 
Bornholm. Zapada noc. P??yniemy wzd??u?? grotmaszt nasz?? bander?? harcersk??. Na ru- 
Bornholmu. Z prawej strony wida?? ??wiat??a fie powiewa dumnie nasza polska bandera 
brzeg??w szweckich. Rankiem nast??pnego handlowa. Poniewa?? nasza flaga narodowa 
dnia zrywa si?? silniejszy wiatr. Szyb- I jest u??ywana w Danii jako pilotowa, .jak 


Pr6b. przed wprowadzeniem L orda- Mayor. 

 ' <
 , -- 
-- J - I ' 1 - _ 1 - 
........X':.:...:"....:-.. . ... 
. . 
rl y' 'J . 
I" 'i 
.."' ., "'. '" r , ,., .,. ,:.,.... 
,:,',' 
.
 x"' .


:.:r
{

 < ..
.!te \ ",. ' 
.,. . , .,. 
 . 

.-
.. 


l
 
....... , 


'--' .. 


,. 


4. 


:110-.,: 


"'" 


.. ::
::-", 
":.
:' 


... 1\' 
-
. ,. re . I .,.'. 
I' ," / 
:; .' '.
.:' ,..; . n,.. oE;. ;,' 
$'':
)' h': .. .., .n} 

 


"/ .
;
<
 :k," ; 
. 'r(:- . . . .. .. . .. 
.. i "n 
J 

. 
A 
',. .-- 
" , n 
':1:;-.. 


f.)..... : 


;. 0'$ .... . : ':::
 
r ir \: f . h
:: 
 , r-
";;
 ; . '::.,,'i j 
5f 
t. . 
.


: 
..... . 


, , . 
.< 
:," . 


{< 
,fA 
.g 
"Pl . .
 


'''S-:;'' 
. 

 "o . ", ." \
(. 
'., :", J"',
;< '. 
:; ;,; ?? ",}ir
T
.':
 .. 
_.::'Y,' o:,. n.. '.<1 '.'. ,
 
"( .;;., :-:_..
..".::
. 
 
-- .::.

. ,( . \..
.::
;:
 
 ::::. :
... ,.\
.; . .

 . -[.. 
:.: 
n, . 
..;-- '..
. ... 

. 6.".,:' .. .
 "::'::
' 


.. 


.: ..' 

 
 
 


. 
:... 
: 
 
... 


,.
-:: . 


. 
 '" 
. ' '. . i.' -Li 
-( -: ..
.' '. .::::
._.=:. 
'.. 
. '.t.i(It . 


..L .f" 


.. . ...
'. -mww/t'
.&/ 
5(" ... 
 ..??..;:;::::.::;::.:.,.:--::::w:-

..:::::.;::,:V' ...
. ....;:,
: 
: .:
. .,... .:-.: 
;
,
;!Ut .. V:
:> .
.'. 
...' E":' 
.
=:...::.:...:-.::.
:
...:;..:
.::.. p. 
:: ;":
'. .-c". ::.:: :
..' 
.,.{ :::: ;:- =!i:L:-:-:.........:::":.:.:-::.:-:".:'::.:-
....;:;:;.:-:.:.;:.::::":..

.
:::::-":?'??.<....


:::f .,.1.:.;..'$ 
 '.: ::. ,,'_.-." 


Ze sporlu 
Co pisze dziennik niemiecki o naszJch lekkusl.elae hl 


r??wnie?? i w Anglii, otrzyma?? "Zawaza 
Czarny" specjalne pozw,olenic od ministra 
polskiego w Kopenhadze na u??ywanie pol- 
skiej bandery handlowej. "Zawisza Czarny" 
nie jest bowiem rejestrowany w Urz??dzi. 
Morshim w Gdyni, Mijamy.jeszcze b??d??c?? 
w budowie latarni?? morsk?? (na morzu) ?? 
zbli??amy si?? do Kopenhagi. Poniewa?? chce- 
my przed zapadni??ciem zmroku stan???? na 
redzie, puszczamy w ruch motor. O godz. 
20-tej z minutami .spuszczamy kotwic?? tu! 
naprzeciw wej??cia do portu. Port i miuto 
o
wietlone tysi??cami lamp elektrycznych. 
W porcie przy nabrze??u wida?? dwa du??e 
transatlantyki rz??si??cie .o??wietlone reflek- 
torami. 
Nazajutrz 19 sierpnia polbudka wQ8??niel 
ni?? zwykle. Robimy gruntowne czyszczenie 
i mycie statku tak wewn??trz Jak I Da ..... 
n??trz. Pok??ad wyszorowany I wy cegie??ko- 
wany l??ni?? bia??o??ci??. Mosi??dz b??yazc.zal. 
WszysUde liny wyklarowane i u??O??OllLe w 
s??o??ca. 
()o lO-tej spuszczamy szalup?? reprezenta- 
cyjn??. Genera?? z oficerem komplementacyj- 
nym, jad?? do kapitanatu portu, zawiado- 
mi?? o przybyciu "Zawiszy Czarnego", Spo- 
dziewano si?? naszego przyjazdu cztery dm 
wcze??niej, gdy?? zamiast lO-tego wyjecha1i??-' 
my z Gdyni U-tego i Zwi??zek Polak??w 
chcia?? nas ur.oezy??cie przywita??. . 
Punktualnie o godzinie 15,30 wcI??Gam,. 
kotwic??. 


W KOPENHADZE.
		

/Image01328.djvu

			6 
v 


??RODA, DNIA 11 LISTOPADA 1936 R. 


GLOSY lODGLOSY 


Jeo IrOD???ie.joSJJO or???
um 
Francja d????y do zwilll\szenia 
obrotu handlowego z POlsk?? 
W,wiad u orzewodniczacego 
elegacii Doisklei b. min. Henryka Strasburgera 
Po . ,tygodniowym p.obych powr??ci??a z cza1nie w cif'tgu biet??C'eg-.{) tygodnia, po czym Najwatniejszym zagadnipniem w chw'Jli 
FranCjI pols
a delegacJa.: gospodarcza, kt??ra opracowane przez komitet materia??y h??d?? obecnej jP.8t zwi??];:szeni3 polskifJgo eksportu 
pr
eprov.a.dzI??a 
 .Pary
u szereg 
onferen- prz3dstav.ione dla u:tytku oficjalnej delega- do Francji. Na
za misja by??a jedynie pierw_ 
cYJ z przedstawIcIelamI francuskIch sfer cH do rokow'a?? o traktat handlowy z Fra.n- szym etapem w tej pracy. . 
g
spodarczych na temat moWwo??ci pog????- cj??. Nie potrzebuj?? dodawa.??, te spotkali??my 
bl
ll1a. naszych stooSunk6w handlowych z Zaa'nicjowali??my r6wniet w Pary tu - si?? zar??wn() w Pary tu, j,ak i na prowincji 
FrancJ??; . . ci??gnie dalej min. Strasburger - kontakty francuskiej, kt??rej mogli??my niestety po- 
."Yymkl ty.
h. na??"ad przewodmcz??cy pol- mi??dzy przedstawicielami pokrewnych ga- ??v.i??ci?? tylko jeden dzie?? z przYj??ciem, na- 
sklej delegaCjI l pre,:tes Cent??:alnego Zwi??z- l??zi przemys??u i baonlu. celem ustalenin cechowanym wielk?? iycz1iwO??ci" I go??cin- 


 P
zem!sh
_POlskle
o. b. ??:n m . dr. .Henryk z
.'3ad wsp????prac
 i ewentualnego st
orze: no??ct?? w??a??ciw?? prz'!clstawicielom spo??ecze?? 
ras urg Jr \V 
yw].
dzle, u
zlelonym ma w przysz??o??cI v.sp??lnych orgamzacYJ stwa francuskiego _ zako??czy?? swe wrate- 
w-sp????reda:ktorowl AJencJI "I
kra - cha- sprzedaty itp. I nia min. S tra sburger. 
rakteryzuJe v. spos??b nast??puJ??cy: 
- Z podr??tv do Francji odnios??em wraz 
z innYIll1 czlonkami polskiej misji gospodar 
czej wratenie, le francuskie sfery przemy: 
s??owe i handlowe jak r??wnie?? czynniki u- 
rz??dowe. z kt??rymi zetkn??li??my gj??, uznaj?? 
konieCZDo??
 zwi??kszenia obrotu handlowego 
z POlsk??. Wymagaj?? tego wzgl??dy natury 
og??lnej i gosp,oda.rcz3j. Odbyli??my szereg 
narad - m??wi?? minister Strasburger - ce- 
I
m . zbadania motliwv??ci i ??rodk??v. po
????- 
blema naszych stosunk??w gospodarczych z 
Francj??. 
W rezqltacie podpiS'alii'my z delegatem 
fr::mcuskich sfer gospodarczych. w obecno- 

CI ambasadora ??ukasiewicza i francuskie- 

o ministra handlu BastilCle protok???? ko??co- 
wy, !1stalaj??c nai'>g??lniejsze zaS'ady powi??k. 
szema naszego obrotu towarowego j ustana- 
wiaj
c sta??y komitet miesza,ny pol
ko.fran- 
CUSkI. 
Nowopowsta??y komitet o-dby?? jut !;'Z
reg 
narad bra.n??o\\ych, mai??cych na celu zba- 
danie dla ka:tdego artyku??u przemys??owego 
warunk??w, na jakich b??dzie m??g?? by?? sprze- 
da.wanv w drugim kraju, fi wi??c przede 
wszystkim dotyczy to spl'aw celnych i kon- 
tyn
entowych. 
KonfE'rencje b??d?? zako??czone przypusz- 


J:fabywan!e iwiadettw DrzemJslc- 
UlJth na r. 1937 


Wobec 2blitaj??cego si?? terminu nabywa- 
nia ??wiadectw przemys??owych i kart reje- 
stracyjnych na rok podatkowy 1937, Mini- 
sterstwo skarbu poleci??o wszystkim izbom 
skarbowym, aby niezw??ocznie za pomoc?? pu 
bUcznych obwieszcze?? poda??y do wiadomo- 
act p??atnik??w podatku przemys??owego, ter- 
min nabywania tych ??wiadectw. 
Do ceny ??wiadectw przemys??owych i kart 
rejestracyjnych b??d?? pobierane dodatki na 
rzecz zwi??zk??w samorz??dowych w wysoko- 
??ci 30 proc. Stopa ta mot e by?? zredukowa- 
pa, o ile przed rozpocz??ciem akcji wydawa- 
nia ??wiadectw przemys??owych. gmina do- 
niesie izbie skarbowej o uch\\ 31eniu ni??szej 
stopy procentowej dodatku. 
Ponadto przy nabywaniu ??wiadectw 
przemys??owych i kart rejestracyjnych na r. 
1937 b??(lzie pobierany 15-procentowy dod.a- 
tek do naletno??ci skarhowych. 


Przy dolegliwo??ciach Jelitowo-??o????dko- 
wych, a zwlaszcza przy wzd??ciach w prze- 
wodach pokarmowych i pro'Cesach gnilnych, 
stosowanie zrana. naczczo szklanld natural- 
nej wody gorzkiej Franciszka-J6zefa daje 
doskona??e wyniki. Zal:!cana przez lekarzy. 


FantaslJczne proiek Ir 


,V S'ferach zainteresowa.nych zwtaC3.j?? 
uwag?? na fakt fatalnych skutk??w t. zw. 
afery "Femksa". Gfio??ne bankructwo tego 
towarzystwa poczyni??o nie ma??e szkody na 
rynku ubezpieczeniowym. I 
Skutk??w ka tastrofy "Feniksa." nie mot- 
na takte pog????bia?? przez fantastyczne pro- 
je.kty, jakie dochodz?? do wiadomo??ci pu- 
bliczn3j. Przeciwnie nawet, w??adze nad- 
zorcze powinny wp??yn???? uspakajaj??co na, 
rynek ubezpieczeniowy, b??d??cy przecie?? je. 
dn?? z najwatniej&zych podstaw kaplt']liza- 
cji wewn??trznej. Jasnym jest. te kto si?? 
ubezpiecza za\\ cza c;u, ten nie b??dzie klien- 
km opieki spo??'!cznej. 


. 
Zydowskie Towarzystwo 
Rolnicze 
:2:ydJwskie Towarzystwo Rolnicze, pracu- 
j??ce na terenie 7 wojew??dztw w Polsce 
(lwO\\ sIde, stanis??a wowskie, tarnopolskie, 
krakowtikie, wileIiskie, nowogr??dzkie i bia- 
??J
stockie). posiada 12 towarzystw okr??go- 
wych z 74 k????kami rolniczymi. Ponadto do 
Towarzystwa nale:!:y jedna centrala handlo- 
wo - mlec
arska. 1 
 sp????dzielni rolniczych i 
mleczarskICh onz Jedna ferma rolnicza. Or- 
ganem TowarzYf'h\ kt??rego je??li nie dop??a- j 
camy, to w katdym razie czerpiemy dJoi.., 
chody znacznie mni3jsze, ni??by to by??oj 
motliwe przy gospodarce wi??cej 8pr
y- 
stej. O gospodarc3 etatystycznej napIsaoo 
jut tomy i nie mMnY zamiaru kierowa??' 
tam swych rozwata??. Chcemy tyllro za-' 
znaczy??. te istniej??, niewyzyskane m-ot-; 
h'wo??ci 71Wi??kszenia dochod??w paiLstwo- 
wy ch. . 
Jakkolwiek jednak 'Usprawniliby??my' 
przedsi??biorsbW13. pa??stwowe, t-o zwytka' 
dochod??w z tego tytu??u ni'3 b??-; 
statecznie powatna.. Musimy si??gn???? do 
innych metod zr??wnowa!enia budtetu, "8J, 
wi??c do kompresji wydatk??w pa??stwo-
 
wych. 
Gdy zwatymy, te by??-oby wskazanym: 
rozlu??ni?? obecny nacisk podatkowy na 
gospodarst'\'1O, to problem oszcz??dno??ci: 
bud??etowych okate si?? problemem cen- 
tralnym na.'3zej gOS"pooa.rk1' pa??stwowej. 
,V jesieni ubieg??ego roku. minist31" 
Kwiatkowski zapowiada?? prace nad .,or- 
ganicznymi", jak si?? wyrataJ, oszcz??dno- 
??ciami w bud:tede. Te w??a??nie organicz- 
ne oszcz??dno??ci winny by?? podstaw?? 
pra c nall zr??wno\\o'a
eniem budtett1,. Nie 
jest bo rzecz ??atwa. Bo ??atwo jest ()bci???? 
o ten czy inny procent p??ace. ??atwo jest 
zaprz
sta?? konserwacji dr??g. Ale prze- 
prov. adzanie refor1'I1, k??reby nie goo:zi??y 
w sprawne funkcjonowanie niezb??dnych 
dziedzin pra.cy pa??stw:awej, a przynios??y 
istotn?? ulg?? budtetowi, to s??, rzeczy tru-, 
dne, wymagaj??ce g????bszego wnikni??cia 
w istot?? dzia??alno??ci pa??stwowej. 
Ale ref()rmy te s?? nd,??!zb??dne. Bez nich 
nigdy nie wyjd:ziemy z okresu niepo. 
rz??d Im w budtecie. bez nich nie wyje: 
dziemy z gospodarki wiecznie dell'cyto- 
we.i. To te
 nale
y mie?? nadziej??, te 
je??li nh znajd?? si?? tego rodzaju re
O'I'- 
my 'W prelliminarzu rz??dowym, upomni, 
si?? o nie Sejm. 
Walki o r??wnowB.g-?? bud
etu nie mot.-' 
na zaprzesta?? tak d??ugo, jak d??ugo nie 
osi??gniemy uporz??dkowania finans??w 
pa??stwowych. dop??ki nie wejdziemy mil 
drog?? do re'??.lnego zr??'w1J10watenla c a- 
?? e g o bud??3tu pa??stWoo\\t!gIO. 


o podr6:i:y min. Becka 
do Londynu 
Z racji podr??ty min. Becka do Londynu' 
pisze "ABC" o Anglii: 
Kraj ten w pewnym sensie nie jest 
nam da.leki, jego historia ma pewne po- 
dobieilstwa z nasz?? (l??k przed ooSlOlu??-, 
nem dominium, parlamentaryzm, stosu- 
nek do si??y zbrojnej, do inicjatywy pryo. 
wa,tmj, do og????nych zada?? pa??stwa...) - 
nie jest on nam zupe??nie obcy. Nawel 
nasz charakter cho?? ta.k inny od angiel-' 
skiego ma pewne w1Sp??lne z tamtym ce-. 
chy. Mlckiev.1cz w swoich wyk??adach 
paryskich por??wnywuj??c ??wiat s??owia??-: 
ski z romal'isko-germa??skim na.7Jwa?? Ro-! 
sj?? - Angli??, S??owian. Nie wydaje mi 
si?? to tra..fne. o wiele trafniejsze by??oby 
taki:! zestawienie mi??dzy nami a An- 
gli??, czy tet W??grami a Angli?? - tu 
pewne podobie??stwa rzeczywi??cie istniej??., 
Reasumuj??c ostatecznie seM i zna-o 
czenie londy??skiej \\izyty, chcemy w 
niej widzie?? przede ws'zystkim uznanie 
przez Angli?? naszej pozycji n'8; wacho- 
d:zJie Europy i uznanie naszl'i przynalet- 
no??ci do koncertu mocarstw -- to w??a??- 
nie pQwinien nam da?? Londyn. 


Po mowie Mediolaiisklel, 
Mussoliniego 
Berli??ski korespondent omawia ostatnie 
przem??wienie programowe Mussoliniego i 
wra??enie jakie wywar??o ono w Berlinie, 
gdzie nazwano je "kopni??ciem Wersalu". 
O?? Berlin - Rzym by??aby wcale do- 
bra, gdyby nie by??a tak bardzo sztuczna. 
Bo interesy W??och i Berlina spotykaj??, 
si?? przewatnie w tych punktach, kt??re 
nie s??, pocieszaj??ce: brak dewiz, gospo- 
darka wojenna, naciskanie peda??u zbro- 
jenia, zbrojenia ponad si??y materialne 
narodu. A tam gdzie si?? zbiegaj?? te inte- 
resy: w Austrii - gra mote by?? niebez- 
pieczna. 
Wiemy, te polityk?? w??osk?? cechowa- 
??a zawsze duta elastyczno????. Wiedz?? o 
tern i w Berlinie. Nie s??dz?? tu zatem, 
ateby przyja???? w??oska by??a murem, na 
kt??rym si?? motna oprze??. Zreszt?? ten 
mur jest dla Berlina, potrzebuj??cego de- 
wiz i surowc??w - zbyt s??aby. 
Demonstracja wi??c czy co?? wi??cej? 
Czy uda. si?? s??owa z Mediolanu przemie- 
ni?? w czyny polityki 
ealnej? Czy tet 
W??ochy nagle wy??ami??., zmieniaj??c kurs 
tak szybko, jal( zmienia??y go jut nieraz? 
Zobaczymy. Narazie Niemcy maj?? od- 
powiednio wiele p??wod??w, ateby 8i?? ete- 
SZy??.
		

/Image01329.djvu

			??RODA, DNIA 11 LISrOPADA 1936 R 


1 


Pomorskie walki niepodleg??o??[iowe 


chotniIi:Om przej??cia przez granic??, przemy- 
canie broni, amunicji i ekwipunlm, pr??epro 
wadzanie wywiad??w ella dow??dztwa Si?? 
Polskich, czuwanie nad ca??o??ci??, objekt??w, 
kt??re w my??l Traktatu \Versalskiego mialy 
si?? sta?? w??asno??ci?? Polski, )raz, co I7ecz 
naj wa??niejsza, przygotowanie i wy", ??anie 
powstania zbrojnego. \V tym tc?? celu Po- 
morze podzielono na ?? kr??gi. Okr??g I. - 
toruilski obejm wal: Toruil - miasto i po- 
wiat, Chelmno - miasto i powiat, \V??brzf'- 
??nJ. 
Okr??g II. grudzi??dzki olJcjmowal: Gru- 
dzi??dz - miasto i powiat, Kwidzyil. :::;",iecie, 
I3rodnic?? n/Dr" Luba\V" DziaJdo\Vo i \Var- 
mi??. 
Okr??g III, ",tar
gardzki: - Starogard, 
Tczew, Z??ot??w, Chojnicf' miasto i Po\\ iat, 
Tuchol??. 
Okr??g IV, kaszub;;ld: - Dory Tuchol
l,ie, 
Puck, \Vejherowo, Kartuzy, Ko':;cierzyna. 
\V ka??dym powieciJ byl mianowany Ko- 
menrlant. Powiatowy. 
Organizacja \Vojskowa nawi??zala ????cz- 
no???? z Dow??dztwem G????wnym Sil Zbroj- 
nych w by??ym zaborze prusJdm z D-twem Mimo to, tu i tam do",z??o do starcia po- 
Frontu Pomorskiego, KaczeJn?? Ek"pozytur?? mi??dzy oddzialami pow
ta??czymi a Grcnz- 
D-twa \Vojska Polsldego ' chut7f'Jl.1.. ?\icjedno ??ycie ludzkie Pomorze 
Tak si?? zorganizowawszy, O. W. P. cze- z??o??yb w ofierze nowej Polsce, kt??ra si?? 
ka??a tylko odpowiedniej chwili do porwsta- zbli??a??a w ??opocie z\yyci??skich sztandar??w. 
nia. Has??em zbro-jnego czynu mia??o by?? za- Przysz??
T dziejopis. oceniaj??c wypadki 
j??cie Grudzi??dza przez Powsta??c??w Wiel- na pl'ze??omie lat 1918/20, dojdzie do wnio- 
k01polskich, zasilonych ochotnikami z Po- sku, ??e cho?? na Pomorzu nic by??o zorgani- 
morza. Niestety, Naczelna Rada Ludowa zowanego, masowego powstania, to jednak 
wszys,tkich stara?? dok??ada??a, a??eby zapa?? tu i tam wybuchaj??ce p??omienic buntu, od- 
m??odzie??y ostudzi??, przez C.G zmarnowano da??y sprawie polskiej nieocenione uslugi. 
niejedn?? sposobn?? chwil??. lIistoryk przyszly z ca??ym obiektywizmem 
A jaki zapa?? prmowa ??, ??wiadczy zbrojny stwierdzi, ??e udanie si?? Powstania \Viel- 
zryw Kaszub??w. To?? w Ko??cierzynie roz- kopoIskiego w pien\ootnej mierze przypisa?? 
brajaja, Niemc??w je:"zcze przed wybuchem Ilale??y Pomorzu, kt??re ???kupi??o na sobie 01- 
powstania wielkopolskiego. Na Ratuszu j)['zymie si??y wrog??w, obawiaj??cych si?? ru- 
przez kilka godzin powiewa sztandar z or- chu zbJ'ojnego na Pomorzu. 
??em polskim. _ Nale??y r??wnie?? wspomnie??, o Stra??ach 
W Czersku rozwin????a si?? formalna bi- I Ludowych, U6re mia??y cel inny, ani??eli O. 
t.wa; miast.em (w??wczas jeszcze wiosl,a,) za- \V. P. Stra??e Ludowe by??y Ol'ganizaeja, jaw- 
'W??adn??li Polacy, wypieraj??c ()ddzialy Grenz n??, jal,o stra??e bezpieczClistwa i w t.ej. roli 


Ju?? tak si?? jako???< zlc;iy??o ??e Pomol'ze ma 
najgorsz?? pras?? ze w8zYbtkich dzielnic Pol- 
ski. Mia??o dawniej i ma zI?? pras?? obecnie. 
Rzecz "Oczywista, ??e PO\\y??",ze zdanie for- 
mu??ujemy w senbie przeJlo':;ni, kt??ra nje do- 
t.yezy prasy pomL..rskiej, lecz tej prasy z in- 
nych dzielnic, kt??ra Pomorzem wcale si?? 
ni" inte'resuje. \Vyj??tek stanowi Gdynia. 
.\ przecie?? Pomorze, to nic tyllw pobrze??e 
morskie, Pomorze to szmat. drngi handlo- 
wej, wiou.??cej ku Inorzu, l'omorzp. to zieuda 
i ludzie co do og??lnego doroblm Polski 
wskrzeszonej wnie??li warto'ici sza <:,o\\'ne, 
trwa??e i nieprzemijaj??ce. 
W pami??tnym dniu rocznicy 11 listopa- 
ia godzi si?? zatem i nale??y wydoby?? z za- 
pomnienia te fakt.y i zdarzenia, l;:l??re glo- 
bZ??, i g??osi?? b??d?? po wiekuiste czasy cll\va- 
???? ziemi przymorskiej. 
Gdy po wojnie ??wiatowej trzeszcza??y ku 
kwie gmachu niewoli, gdy dygota??y trony 
naszych ciemi????ycieli, Pomorze' nie le??a??o w 
letargu rezygnacji. Co lepsi synOwie tej zie- 
mi przekradali si?? do dru??yn strzeleckich, 
do Krakrrwa po tajne instrukcje. Filomaci 
prac?? konspiracyjn?? tworz?? zaast??py "m??o- 
docianych "buntownik??w" tajny sl,auting, 
Sok????. \Vszystko to pracuje z my??l?? o T ej, 
c o n i e z g i n ?? ?? a. Zarzuca si?? Pomo- 
rzanom osch??o???? stosunku wzgl??dem tego, 
co nie wywodzi si?? z prosetgo i zimnego ra- 
chunku. A czem??e?? by?? \\oarszawsld pozyty- 
wizm Vv dobie popGwstaniowej? Tylko, ??e 
Pomorzanie romantyzm idei przekuli na ro- 
mantyzm pracy. Realizm pomorski, wyra. 
??aj??cy si?? w czynie, odbiega?? jak??e daleko 
od l\ozgadanego pozytywizmu warszawskie- 
go. W innych dzielnicach m??wi??o si?? o u- 
zdl'fdWieniu handlu, przemys??u, tu owo una- 
rodowienie dziedzin ??ycia gospodarczego do- 
konywa??o si?? z dnia na dzie??, z godziny na 
Jodzin??. M??ode pokolenie pomor.skie, olbrzy 
mia wi??kszo???? Polak??w z innych dzielnic. 
nie wie zapewne o tym, ??e pi??kne miastecz- 
ka pomorskie jak Starogard, Brodnica i mia 
steezka kaszubskie, ()raz Lidzbark, Dzia??do- 
wo i tyle innych by??y na kilka dziesi??tek 
lat przed wojn?? tak za??ydzone, jak dzi?? sa, 
za??ydzone Nalewki, Kaz;mierz nad \Vis????, Ud l - al 
Baranowicze, Rypiny, Lidy, Brody itd. 
A przecie?? romantyzm pracy gbura po. I 
morsldego przeistoczy?? oblicze gospodarcze 
naszych miasteczek, przez owe "Bazary', 
! ;Rolniki" i Banki Ludowe. I ziemi??, ea?? po 
c-alu, wyrywa?? z r??k obcych ten lud w dzia- 
??aniu trzeiwy, anleust??pliwy. 
A c???? zostawi?? pozyt.ywizm? Zaledwie 
??lad w literaturze i ??ydowskie plac??wki nie- 
wzruszone. 
Godzi si?? o tym wspomnie?? dzi??, w rado. 
Bn?? rocznic?? zwyci??skiego listopada nie dla 
che??pliwego porachunku, ale dla prost.ej i 
uczciwej prawdy, ??e IJies??usznie zapomina 
si?? o Pomorzu, gdy mowa o wywalczeniu 
Polseo jej bytu niepodleg??ego. 
I w walce zbrojnej, w czynnym, a l,rwa- 
wyro' zmaganiu si?? z zaborC'!o Pomorze po- 
traiIi wylegitymowa?? si?? niejedn?? z??ocist?? 
karl??. 


.. 


'* 


. 
Przegrana przez Niemc??w wojna. sta??a 
si?? iskr?? zapalaj??c?? ??uny polskich wyzwo- 
lin. Dnia 27 grudnia 1918 r. Wielkopolska 
targn????a kajdanami. Pomorze jeszcze dlugie 
14 miesi??cy wyczekiwa??o na moment wol- 
no??ci. Czy wyczekiwa??o? ??le pisz?? - Pomo- 
rze w??a??nie przygotowywa??o si?? jalmajsu- 
mienniej, jak najofiarniej, a??eby moment. 
powrotu do Macierzy przyspieszy??. Got.owe 
by??o porwa?? si?? nawet z broni?? w r??ku. Ju?? 
tu ?? tam pGsz??y wici in??urekcyjne. Ale za- 
pa??u nie pOdsycono, owszem Naczelna Rada 
Ludowa w P(JlZnanlu, kt??rej nies??awna. rola 
w stosunku do pragnie?? Pomorza b??dzie 
kiedy?? przez objektywn?? histori?? wy??wie- 
tlona, - robi??a wszystko, a??eby zapa?? bojo- 
wy Pom,wzan os??udzif. Pad?? rozl,az: _ 
CZEKA??r I karne, jak zawszespoleczelistwo 
pomorskie, czeka??o, bo kunkt.atorzv z Po- 
znania prawili, ??e Pomorze, 
'wi??c i 
Gda??sk, ??e Mazo\\sze pruskie i Warmia i 
??l??sk przyznane b??d??, Polsce, ??e ju?? jedzie 
przez Gda??sk genera?? Haller z dywizjami 
??o??nierza polskiego. Ale przyjazd ten jako?? 
si?? op????nia??, a Pomorze j??cza??o pod nies??y- 
chanym t.erorem i uciskiem Grenzschutzu. 
Mimo rozkazu: - CZEKA??r, co gor??tsi 
patrioci, widz??c zgubne skutki takiej poli- 
tyki, zawi??zuj?? "Organizacj?? WOjskow?? Po. 
morza", (O. W. P.) b??d??c?? odpowiednikiem 
fdeowym P. O. W. 
Zadaniem O. W. P. by??o werbowanie o- 
chot.nik??w do tworz??cej si?? na terenie "'ieI 
kopoIski dywizji pomorskiej u??atwianie 0-  


f'chutzu, kt??ry wycelowa?? annaty na ko- 
??ci??l, poczt?? i dworzec. Skutkiem przewagi 
nieprzyjaciela, Polacy, niewsparci z zew- 
n??trz, musieli miasto odda??, ale Niemcy 
zrozumieli ??e nie wolno bezkarnie nadu??y- 
wa?? polskiej cierpliwo??ci. 


W Bo,rach Tucholskich przez knka tygo- 
dni ukrywaly si?? ocleLdaly polskich party- 
zant??w, kt??re niepokoi??y r0gularne wojska 
niemieckie. rz??sto zadaj??c im znaczne stra- 
tv. 
W Che??m??y roZ\\ ija si?? alicja bojowa z 
pomy??lnym dla llad skutkiem. OsIa wiony 
R o s b a c h kat ziemi pomorskiej, dostaje 
si?? nawet w r??ce polsJdch oddzia????w, lecz 
w tajemnil'7Y spo"??b ulo??al uciec. Chelrn??a 
r??wnie?? w polskich znajdowala si?? r??kach. 
Ale w tym wypadku bohaterskie mias,to mu 
sia??o ulec lic??ebnej przemocy wroga. Luba- 
wa, Chelmno, Brodnica, Lidzbark, spisel
 
powstaliczy \\' Toruniu, Grudzi??dz, wszyst- 
ko to podminowane, gotowe p??j??c na roz- 
kaz w b??j! Ale rozkazu nie by??o, by?? nato- 
mia??t nalmz; siedzie?? cichor 


U PI ??K'5ZA. MATUJ E. 
UDELlk'ATNIA i 
CHRONI CERf;. \ r 
 "-
 
I. 
 -
"/ 
 
 

\...- ,/jJ _ _ , I' .: .1';;; . 
,,,:"- I /" 
'---::::'- :.::' ' 
'"7T'I" 
.- 
:
 1 .. ,\
\\n_\-?? 
FALKIEWICZ. - POZNA?? 
FABRYKA PERFUM i i	
			

/Image01330.djvu

			8 


ZDZIS??AW KARR-JAWORSKI 


. 


. 


, RODA, DNIA 11 L ISTOPAD.\ 1!'!:16 R. 


1 


',I 


. ,............- 


.- 
( 54 1 
" 


, '. 


:I' 


,- . 


POWIES?? WSP????CZESNA 


- Zamia!!!t 
to z??otych. pewnie znowu rewolwer 
!obacz??... Sam p6Jd??, prowad??! 
- Nie wierzysz mi ??otrze? - wybuchn????a Zale- 
wska. 
- Nie tra?? czasu, bo stary mo??e nadjecha??... 
- Niech i tak b??dzie. 
\Yanda prze??ywa??a nieludzkie tortury. 
- Dla ciebie.., dla cl{'bie Tadziu,.. Dla ciebie zno- 

z., to w5zystko. Zacisn????a z
bv, wesz??a do sypialni. 
Otworzy??a 87.ufladQ i wyjl;:la pieni??dze Fornal ??ledzi?? 
ka??dy jej ruch. 
- Spie5z 5Ii??, - warkn???? ostro. 
- 1\Ia..z i precz mi z oczu. ResztQ dostaniesz za 
kilka dni. "'skaza??a mu drzwi. 
- NIewiele b??dzie<:z mia??a k??opotu. Tw6j rewol- 
werowy facet dostarczy rf for8Y, tylko, ??e teraz ka??dy 
('a??us b??dzie ci?? drogo ko-"ztowa??. 
- Wontl - Wanda tmci??a panowanie nad sob??. 
- Poma??u. poma??u, bo mog?? odda?? jeszcze te 
marne sto z??ociszy i... 
-- I co? 
- I za????da?? czPgo innego 
Zbli??y?? 
I?? do Zalewskiej. 
- Czego? 
-- Tego! 
Chwyci?? j?? nipspodziewanie \\ p????. Zalewska krzy- 
kn
??a przera??liwie. 
- Na pomoc!... 
Zatka?? d??oni?? jej usta. Rzuci?? sw?? ofiar?? na roze- 
s??ane ??????ko, zdzieraj??c z oszala??ej ze strachu kobiet)", 
!!zlt??frok. 
Szubrawiec by?? pewien bezkarno??ci. Szamota?? si?? 
z Zalewsk??, kt??ra stawia??a mu zaciek??y op??r. 
- Masz' 
Straszliwe uderzenie pi????ci, spad??o nagle- - z t y- 
!u na g??ow?? rozbe,stwionego parobka. 
Kalina pu??ci?? Zalewsk??. Odwr6ci?? si?? raptownie. 
Przed oczami mign????a mu twarz Tadeusza. UC7u??. 
jak co?? zaciska si?? jak stalowa obr??cz ko??o' szy??. Du- 
si?? si??. Zab??ys??o mu w ??renicach tysi??cem iskier. Stra- 
ci?? przytomno????. Nowe uderzenie w skro??, og??uszy??o 
go zupe??nie. 
M??ody Ja;;;trz??biec, pastwi?? si?? w nieludzki spo- 
s6b, nad zb6jem. 
Uni??s?? go w g??r?? i ca???? si???? swego muskularnego 
cia??a rzuci?? znowu o pod??og??. Spojrza?? 'Vickowi 
w oczy, kopn???? niemi??osiernIe w twarz poczem wy- 
wl??k?? za nog?? na ganek. 
- Pole??ysz sobie tymczasem tutaj to ci dobrze 
zrobi, bydlaku jeden. 
Zamk'1
?? za sob?? drzwi i wr6ci?? spiesznie do 
przera??onej 'Vandy. 
- Mia??em przeczucie... 'V sam czas zd????y??em. 
Dobrze, ??e ??ledzi??em tego ??otra. 
Po kilku minutach uspokojona Zalewska, opo- 
wiada??a Tadeuszowi ca??y przebieg zdarzenIa. 
- M??wisz, ??e?? wr??czyia mu sto z??otych? 
- Ma je przy !'lobie w kieszeni od marynarki, 
- Poczekaj chwilk??.... 
Jastrz??biec wybieg?? z pokoju na ganek. Stan???? 
-.- 


zdumiony. Z \Vicka nIe pozosta??o ani 
ladu. Zgin???? 
a Z nim zrabowane sto z??otych. 
Tadeusz zacisn???? pi????ci, zagryz?? do krwi usta. 
- Psiakrew! Nawet ??ciga?? go nie mog??... :Musz?? 
milcze?? i zostawi?? tego ??otra na wolno??ci. 
Zawr??ci?? do sypialni. 
- Niema innego wyj??cia. Musimy nat
 chmiast 
opuszcza?? Jasi.eniec. Wcze??niej, czy p6zniej, fornal 
",<:zystko rozg??o!'i. Cho??by przez zemst??, powie praw- 
d?? Henrykowi. Do procesu nie mog?? c1opu??cir, ma- 
j??c na uwadze skandal towarzyski. Z??odziejstwo I na- 
pad ujdzip '??otrowi p??azem to prawda, ale tymczasem 
zyskujemy jego milczenie. 
- Musz?? cho?? list zostawi??... 
- Napiszpsz z drogi. UbicJ"Rj !'I,:, szybko, bo mo??e 
by?? zap????no. 
- Czekaj... Je??li jeste?? pewien, ??e 'Vif'f'k zamil- 
czy, mo??emv nasz wyjazrl od??o??Y?? do jutra. \Ved??ug 
pierwszego planu. 
- Mo??emy zrobi?? i tak. Wiedz jednak, ??e za- 
garlkowa nieobf'cno???? fornala, \\"Zbndzi we wszystkich 
r????ne podejl"7enia. Nie jf'st wykluczOlw, ??e ??otr ju?? 
rozpowiedzia?? s??u??hie co go spotlm??o, POpl'ostu przez 
zemst??. Zabif'rz jpclynie- niezh??dne drobiazgi. Spie!'z 
si??. 
Zalewski4'j wszystko wypada??o z r??k. Doprowa- 
dzona ostatniemi wypadkami clO najw
'??szego roz- 
stroJu nerwowego, chwia??a ",i?? na nogach. 
- Tadu??... si?? mi brakuje... 


Samolot Im. WOJewady .laro.zewicza . 


t"';;'..,,, :'<7 


Jastrz??bIec dopad?? do niej. Uj??l?? mocno w ramiona 
i przycisn???? do serca. 
- Ju?? nied??ugo... B??dziemy szcz????1fw??... 
- Tadu??? 
- Co jedyna 
- A gdyby??my powiedzIeli Henrykowi ca???? pra- 
wd??... dzi??.... zaraz... jak tylko 'Nr6ci. 
Do tej pory mIody Jastrz??biec post??po'wa?? jak 
tch??I'Z. Obawia?? si?? otwartego spotkania. S??owa 'Van- 
dr wskaza??y mu jak powinien post??pi??. By?? mo??e 
??e Henryk Z1'ozUluie i pogodzi siQ z losem. By??oby 
to najlepsze wyj??cie z tero zawik??anego po??o??enIa. 
Zclecydow:my na wszystko - rzek?? ??agodnie. 
- Dobrze, niech i tak b??dzie. Zostaj?? i rozm6wi(' 
siQ z nim szczerze. 
Siedli na ??????ku przytuleni do siebie tak. jak ongi?? 
w i????cckiej dzwonnIcy; przestra!'zeui, wyczekuj??.c by?? 
mo??e na nowe nieszcz????cie. 
Wanda p??aka??a. 
- Czasami chcia??abym, umrze??... 
- Nie m??w tak. bo ranisz mt
 bole??ni{'. Warto 
cierpie?? dla naszej mi??o??ci. 
- Szkoda ??e??my sI?? wog??le spotkali. 
- \Vandu??, ('o ty m??wisz? 
- Sta??am si?? powode-m twej wiecznej udr??kI... 
_ Dziewczyno zastan6w si
... To ja raczej powi. 
nienem to powiedzie??. Bo??f', C'6??b
 ??ycie moje warte 
by??o bez ciebi??'o \Vandus, kochanie ty moje jedyne... 
Tadeusz zapomnia?? gdzj4' sil;' znajduje. W naj- 
g????bszem uniesieniu i porywie serca, ca??owa?? zap??a 4 
kane oczy nieszcz????liwej ofiar
r z??ego losu. Chcia?? 
sw??, serdeczno??ci??, ogromem uczucia, wynagrodzI?? jej 
wszystkie krzywdy. 
Mrok panowa?? ju?? zupe??ny. Min????o p???? godziny. 
_ Pu???? mi??... zapal?? ??wiat??o. Henryk wr6ci, tyl- 
ko go patrze??... 
Nieubrana, tak jak by??a, w szlafroku, skierowa??a 
si?? ku drzwiom. 
Tadeusz pos??a?? za ni?? spojrzenie pe??ne s??od
 czy 
i ciep??a. 
- Moja, moja... na wieki.... 
Spotkanie z le??niczym. nie wydawa??o mu si?? ju?? 
tak przykre, jak przed chwil??. 
_ Dla niej warto znie???? wi??cej je:"zcze. Zalewski 
musi si?? liczy?? z tem, ??e jestem jego chlebor1awc??.. 
a zreszt?? poco si?? t????maczy??. Wanda nale??y do mnie 
i koniec. Moja, moja... mo-ja... 
XLII. CZLOWIEK Z liASU 
Na drodze prowadz??cej z I????y do Jasie??ca, w od- 
leg??o??ci kilku kilometr6w od dworu, sta??o dw??ch lu- 
dzi. Opodal bryka, do kt??rej przywi??,zano kilka koni. 
- Przysi??gam ci na Boga. ??e je??li to nieprawda, 
to ci?? odnaJd?? wsz??dzie i odclam w r??ce sprawiedli- 
wOBci. 
- Pan pewnie my??li, ??e te siniaki co mam na 
twarzy, to sam sobie porobi??em? 
- Masz jeszcze jaki?? dow??d? 
Kalina u??miechn???? si?? chytrze. 
-Mam. 


(Dalszy ci??g nast??pi). 


. 
kt??ry miano otoczy?? z trzech stron: od I W roku 18'8 wybuch??a w Berlinie re- Banki kredytowe, sp????dzielnie, ko- 
strony Klon??wld, Bobowa i Zblewa, a- wolucja marcowa. z kt??rQ Polacy wi??- operatywy, akcja o??wiatowa wzbudza- 
??eby zdoby?? koszary i opanowa?? zbrojo- I zali lepsze nadzieJe. Ludno???? sto??eczna, ??y podziw nawet wrog??w. Po tylu ra- 
uzy:-:ka\\ szy ch" ilow?? przew.ag
 nad na ch, wyniesionych z pola walki zbroj- 
rz??dami absolutyczno - politycznymi, nej, Pomorze zaczyna??o zbiera?? owoce 
\\'
-puszcza 7. wl??zip?? powstailc6w Pola- swej pracy organizacyjuej. 'Vszak na 
k6w. Parlament frankfurcki napi??tno- Pomorzu powsta??o pierwsze na ziemiach 
wa?? nawet rozbi6r Pol:-:kl jako zbrodni
. polskich k????ko w??o??cia??skie w Piasecz- 
C????, kiedy idylla nied??ug'o trwa??a. Ju?? nie. 
w roku 1850 rozszala??a si?? pruska reak- Pomorze wobez powstania 1863 roku 
cja w .&pos??b bezwzgl??dny. Pomorze, odpowiedzia??o czuj??cym. sercem. Poje- 
b,dQc ma??ym skrawkiem terytorialnym, dy??czo i ca??ymi oddzia??ami pl'zekradaj??. 
wobec pot??gi wojskowej Prus, skupi??o si?? po\"stailcy przez lasy lidzbarskie i 
si?? w sobie i prac, wolno??ciowI) prze- Drw??c?? no Kr61estwa. ZygJr---: :;=!.3Jo- 
nioslo do podziemi lub na drog?? sa.mo- wski z Mgowa prowadzi ca??y oddzia?? 
pomocy gospodarczej, o??wiatowej, kul- w??asn
'm :-:umptem wyekwipowany. Dr. 
turalnej. Szuls, Wojciech K??trzy??ski, ks. Mucho- 
IVI??oc1zie?? gimnazjalna zak??ada tajne wski, NataUs Sulerzycki wi??zieniami i 
k????ka filomackie. Sybirem zap??acili sw??j poryw do wolno- 
1\lp to ju?? rozlpg??y rozdzia?? innpj pra- ??ci. A ilu?? bezimiennych bohater??w po- 
ey, kt6r??by nale??a??o z.at
,tu??owa??: Po- gine??o w lasach, w bagnach, sk??d nie 
morze w katakumbach pracy duchowej doszpd?? nas ??aden g??os, wolaj??cy o ra- 
nad przygotowaniem roli pod przysz??y, tunek. 
bujny siew ziarna niepodleg??o??ci. Pomorzp wr??ci??o do swej pracy pod- 
I n a d s z e d ?? rok 1 8 6 3, gdy ziemnej, do przerwanej pracy samoza- 
w I{r??lestwie, jako akt buntu przeciw chowawczej. A tt'zeba by??o olbrzymiego 
gwa??tom mo
kiewskim, wybucha po- hartu duchA, niez??omnej woli przetrwa- 
wstanie. Powstanie, kt??re wiod??a roz- nla, bo oto rozp
tana reakcja pruska 
pacz bez wielkiej nadziei, bez wiary w rzu('i??a has??o: p07.bawi?? Polsk?? ziemI. 
zwyci??stwo. Powst.anie, kt??re w zarod- Utrzyman
" tej ziemi, obrona jej, wy- 
ku toczy?? czerw niezg-ody i rozbie??ll)'C'h suwa si?? na pierw!"zy plan akcjI nie z 
 
opinij sk????coneg'o :;:poleC'zellstwa. Rok r????em \V 1'('1. u. ale z o????wkiem i cyrk- 
1.863 by. roman
rzmem .zbroJnej rozpa. lem, a?? do j !j chwili, gdr nadejdzie spo- 
czy. 1 sobna pora rozprawi?? si?? z wrogiem. I 
Pow
ta[ll;y 
zli, ??eby;;-il1:.!??. cl1rdla ta nadesz??a. 
Pomorze pracuje .vozYf.l7:wnia Bo L 


(Dalszy ci??g ze strony 7-ej), , 


q.: 
"
' 


't 


....'Wo' 


t\ 
I . . 
L . ,:, >' \u, !. 
" 
".;" . 

 ".":..'- 
,". ..'
. 

,<>:,.; . 
', 
. . 
< ., 
:,;:a ,??';';" r '" 
".>1' 
'""' ....:.?? 

-
 


-;:: 


., -) :"' . 
.

 


< 
::-,
 :: 


;;. . 


.. 

. l": 


.
.:. !< 


,,
 :" 


:w. ' 


"; 


:...:" 
"":< ;..- 


/" 


*"'.:. i" . li . ' . .;:" i"
 
I;
 - 
"\ 


!
., . 


"',)'".", 


. }1, 
(.:I'.
 


ZdJ??cie nasze ppzedstawla fragment upoczysto??c; po??wi??cenia 
samolotu im. woJ. W??adys??awa Jaroszewicza, komisarza Rz??du 
m. st. Warszawy, ulunaowanBqo z okazJi X-fBcla uI'z??do????-anra 
wojBwody. vrZBZ ludno3?? stolicy. 


II. 
Mimo jednak tak osch??ego i nieprz)-- 
rhylnego stanowiska dyktatora Ch??o- wn??" 
pickiego wobec ochotnik??w z Pomorza, Starogard mia?? si?? sta?? baz??. opera- 

tanowiska opartego na b????dnej ??"acbu- cyjn??. dalszej akcji powsta??czej. Nawi??- 
bie politycznej, w szel'egach powstali- zano ju?? potajemny kontakt z mieszczal'J.- 
czych stan????a z Pomorza m??o
lziez i zie- stwem starogardzkim. kt??re mia??o wznie- 
mia??stwo jak Kucharscy z Nied:twie- ci?? rewolt?? wewn??t..z miasta. 
dzia, Ksawery Malinowski, Borowscy z Oddzia??y powsta??cze poi woch?? Kle- 
Kaszub, Kami??scy i wielu innych. szczy??skiego po!'uwa??y si?? ju?? pod Sta- 
rogard, gdy nagle przys7.ia wie???? trwo- 
Powstanie listopadowe st??UllJiollo si- ??na: Zdrada. Policja i wo.>jsko w pogo- 
????. brutalnej przewagi wroga. elf wIaz towiu_ ,V takim stanie ??"
eczy by??oby 
z t)'m zasn????a my??l dalszego zbr(;jnego szale??stwem pory" a?? si??? gol?? nieoma l 
oporu przeciwko naje??dzcom'l \V zabo- r??k?? powsta??ez?? na re
ularne wnjska 
rze pruskim, a wi??c i na PomorZl I . lia- .pruskie. Zamiat. zdob\:f'ia Staro
arfill 
sla powsta??cze opanowuj
 Ul1l
 sIr szia- sta?? si?? nierealny \Vynikiem tej akcji 
chetllych patriot??w z nieIIl'zepart(!. si- by?? tylko olbrzymi proce!'. wytoczony 
l??. Odbywaj?? s.i?? zebrania, baie, 
??sie- przez s??.dy pruskie 25' powsta??com, 0- 
dzkie o(l\,.-iedziny po dworach 
l
 ??la??- skar??onym o zdrad, stanu. C e y n o- 
by kto, ??e nieczuli na niedol?? (ijrzyzny wa, I{] e s z c z y ?? s k i iks. ?? 0- 
Pomorzanie w winie i trunkach 
h(";{. 
a- b o d z k i skazani zostali n a ?? m i e l
 ??, 
topi?? gorycz niewoli. Lecz ??}??e. to tylko 109 na wi??zienie lub fortec??. 
poz??r. Pod niefra50bliwQ. maslu} 7

baw Krwi?? serdeczn?? i ofiarn?? m??k?? 
odbywa??y si?? poufl1e narady i wzaiemne 
swych syn??w Pomorze okup\??o sw??j 
porozumiewanie si?? c;pi;;kowc6w. poryw do wolno??ci. Ale trag-iczny koniec 
Ostro??no???? by??a w>:kazana., bo ca??fJ powstania nie u??mierci?? tradycji wolno- 
Pomorze pokryte by??o 
1('ci??J. pl"U",kich ??ciowej. Spo??ecze??stwo pomorskie, nie 
t tno<:kiewllkich 
 zpi 
,?:6w. 
'IilllO to w widz??c mo??no??ci wyzwolenia si?? z kaj- 
zaborze pru.skim dojr
a?? plan zbrojne- dan niewoli, drog?? organicznej prac v 
go p(\wstama. u pod!'taw i d??'Og?? POlitYI'1IIP1W dzia??a- 
\V roku 1846 Mieros??awski I"tqjc 'la l ilia u:-:i??uje zdohy?? mal
"il1ll1m !'wob6d 
czele powstania pozna??skiego. Na Po- ?? narodowych, a??eb
; zachO\\ a?? ducha pol- 
morzu Ceynowa i Kleszczy??skl organi- skie
o. w proroczym przeczuciu, ??e bC- 
.nJ. zbrojq W}'??rawe na Starogard. dzie Polska.
		

/Image01331.djvu

			RODA. DNIA 11 L I
;TOPADA 1936 R. 


9 


% euAlu nas??t:.,cli "'UWJD'ad??.., spo??ee.no-oreoni??t:aevlnuelk 


Planowa praca Zwi??zku Strzeleckiego 
na Pomorzu 


Wywiad z komend.nlem O
r"IU VJlI. Z. 5. p. mir. Korczewsklm 
'.Jalt przedstawia si?? obecnie praca Zwl??- robot?? u??wiadamiaj??c?? i szlachetny czyn 0- ' aktywnych ma
o":o. i serdecznie p
pJera 
zku Strzeleckiego na Pomorzu? bywatelskt. nasze p)cz)"nama l Imprezy. Np. na Kaszu- 
bach w ??wietlicach strzeleckich zbiera lif?? 
Jeste
my obecnie u progu nowego. rOku Czy m??odzie! pUtOrska ch??tnie gar- w ka??d??. niedziel?? ludno???? :i: calej wsi; 1'0. 
wyszkoleniowego. JeRt to okres nallnten- nie si?? do szereg6w Z. 8.? dzice ra??em ze swoim! dzie??mi pilnie 
lu- 
sywnieJszeJ rOboty w terenie, naszych .ko- . . chaj?? pogadanek o ukochanej Polsce, o tym 
m6rek organizn.cyjnych i komendanck,lch, \Vbrew tWIerdzeniu mekt6rych nam co l' Jbi?? abv byla silna i utrzyma??a swoj?? 
bowiem od dobrego rozwi??zania 
agadnieni8; "??yczliwych" ludzi mlo
zie
. pomorska ma- niepodlc'g??o??'??. 
lOTg,anizacyjnego zale??a, warunki, a z koleI. sowo naplY'Y a do orgamzacJl, Jest to z
pel- Jaki jelt stolunek Z. S. do liportu i Itrze- 
wymk calorocznej pracy wychowa\\ czej 1 nie zrozumI8??e pSYChologicznie. zjawisko. lectwa? 
wyszkoleniowej w Z. S. Ch
opak 17.-20 ,lat to naJP?datmejszy ma- Zwi??zek Strzclecki je'3t mandatarius:p:em 
Ob ' 61 . 
 1 
 c amv tena?? ??ohuerskl. \Vszystkle struny serca strzelectwa S p ortowc g o i z tego tvtulu wy- 

cme ezczeg na. uwag?? po..\\" < " C "'Y' CI1 " CI '" ' I . k . b . '" w " 
kadrze komendanckiej i \\ycho,\"l\vczej w ,loaJ?? w mm '<. <, za mer 
'--: IJ... konana zosta??a w ostatnim rohu olbrzymia 
. .. d k - .. i . takt marszu czv plOsenld \\oj_hO\\;cj. Jego praca organizacyjna wyra??ajqca si?? w 
senSledJe J ]JS
 -.o
enm 1 nar atl
IIJ
 nap
r

 najwi??ksz?? rad'o??cl?? i dum?? jest chwyci?? zmontowaniu - ok
??o '200 'sekcji strzelectwa 

:k
l
?? 

v

:

 
tri:lzccc
o 

I;lony zdJ k k a,ra.bi b n ?? i P ?? oprzez ten ! i;:ymb?l sil t v ???ln k ie t?? r- I sportowego. Komendy Powiatowe I poszcze- 
- . k I s lej r l' wnym z nnynll - yml " - ??l h . t I t t . 
pro\V2.dzenla przvsposobi 
nia ,,"oJs Jwcgo . i 1- dr . 'tl' . '1' ' I g nc se cJe S rze ec \\ a SpOI' owego w ci??gu 
posiadaj??cy ju?? dzisiaj odpowiednie na ten Iym we, aJe JUz. n Plzywl ej. sczonu zorp:anizowA??y ma&?? .r????nych in
pr
z 
cel kadry, musi \\ ZJ???? na si
biJ obClwi??zel< '. Tak. m??o,dzi
t. nIe b.
w?? 
I?? w .p
Ii??yk??, sp
rto" o-strz
lC'cklch 
,ccl??-: podnleslCn,Ja 
przygotowania do zagadnie?? o-bronnych ca- Jej :o
umO\,\ aIlIC Jest pl uste l,uczclwe. Tam ogohll'go pozIOmu ul11Je]??tnoscl strzelama. 
??ej przedpoborowej m??odzie??y. wl,asme m
??na znal
z?? wlai'{, ?adama m\6ZC) ??oll1lH"sklej l budowalIla silnej PolskI. dzimy z zalo??C'nia. ??c prz!'.z sport strzelec]"i 
pra
'y wyp??ywaJl\ce z charal{t2ru orgam- w wysokim stopniu wykonamy zadanie 
Z801'- 
towych. budowanie boisk i strzelnic, budo- 
wanie wodnego sprz??tu sportowego itp. - 
oto odcinki i prace prog??"amowo - wycho- 
wawcze naszej organizacji, maJ??c na ceJu 
uczcni!' zaradnO??ci, samOwystarczalno??ci, 
solidarnego wysi??ku zbiorowego itp. 
Poza tym musz?? zauwa??y??, ??e kto zna, 
ci????ki'! warunki pracy i bytu na!'zej mllo'- 
rl'zir??y \\ icjsli:icj, ten \",ie, ??e m??od,,
c?? ta w 
llltach 17-21 a wi??c pocz??tku,j??cy i prowa- 
r1z??ey prae?? cz??onko\\"'ie ZS - to cz??sto t. 
zw. wt??rni analfabecI'. Czego ich uczono w 
wil'ku ch??.opi??co-szkolnym, zupelnie Z8lJ!'0'Ill- 
nlel,j. A przecie?? Po
...," ?? podnicsicmy w 
zv.y??. gdy wszy!;.tkie w??rstwy spo??rcz
??stwa 
a szczC'g??lnie masy ludo\\ e b??d?? 
wiadome 
te
o, co lo jest pa??stwo. Gdy'\\' nich. przez 
poglf;bienie &wiadomo??ci, wychowlmy gor??- 
c?? milo
?? Ojczyzny, dum?? l gonno???? narodo- 
w??. Cel ten da sil; osi??gn????, kiedy w!"zyscy, 
a zw??a:;,'zcza ci mR lUc7cy. h
n?? roz??arzeni 
wewn??trz. kiedy l,a??de zp..g-adnipuir pa??- 
stWA. i jrgo int
resu znajdzie u ludu ??yw?? 
reakc.j?? duchow??, 
Stre,;zczRj??C si??. m??odzie?? strzpleck?? w 
oko??o 1500 ??wietlicach UC7vmv mv??le?? o Pol- 
scr, uC'z
'my "'''l1????odpov,,-jc'dziaJno:nia wla??	
			

/Image01332.djvu

			1ft 


??RODA. DNIA 11 LISTOPADA 1936 R. 


Na WYbrzeiu Polsk 


. 
Im 


GDYNIA 


Naboze??slwo zalobne 
za poleg??,ch Ul s??u??bie granatow,ch ??o??n1erzJ 


DYtUR APTEK. 


Z Iftleste 
- Akademia. Zarz??d Odd7ialu 
Ior"ki('go 
Z.\"\1i??zku b. Ochotnik??w Armii Polskiej w 
Gdvni Ul"z??dza dma 11 bm. o godz. 16 w 
Szkole Rzemie??lniczo - Przemys??owej przy 
ul. Morskiej nr. 79 uroczy
t?? akademi?? z 
okazji 18 rocznicy odzyskania Kiepodleg-Io- 
;'ci, oraz wr??czania bula\\y ma.rszallw\v
kiej 
Xaczelnemu Wodzowi Genera??o\"\-i Edwardo- :fi??d....V d.ie?? proc:esu !I. !i??. fX_ 
wi 
mig??Jmu Ryd1Jo r wi. 
- KOncert na bezrobotnych. Dnia 11 hm. 
'1\" sali E:P\V odb??dzie si?? konc('rt orkiestry 

Iarynarki \Yojennej. ch??ru ..Ba??tyk" oraz 
solist6w, z kt6rego doch??d przeznac7a si?? 
n2; pomoc dla bl'71'obotnych. Pocz??tek k0n- \V p,miedzialek, w sz??stym dniu procesu 
certu o godz. 19,30. T. B. O., po ::'wiadku Orgelbrandzie, jako 
_ Przeniesienie biur Generalnego KOn- ostatni zezna\'va?? by??y buchalter T. B. O. Wi- 
su??atu Greckiego w Gdyni. Z dniem 1 li- to??d Sza??wi??ski. 
stopada biuro 1{r??lewsldego Generallll'go ??wiadek zezna??, ??e praca jego w T. B. O. 
Konsula.tu Greckieg;o w Gdyni przenicF:ione ogranicza??a si?? do zapisywania w ksi????kach 
zost.at??o na ul. l\J??ciwoja 3. poszezegolnych pozyeyj, - natomiast spe- 
,;vfikaeji rachunk??w dokonywa?? osobi
cie 
- Z ??ycia gdy6skiego Towarzystwa Fi- oskar??ony Jeziorowski. Swiadek by?? wi??e 
latelist??w. Na ostatnim "aln:\"In zebran;u tylko wykonawc?? woli g????wnego OBkar??o- 
gd:vil!;lkiego Towarzystwa Filatelist??w 
n-- neo'o 
br
nf zost
.?? nowy zarzIJrl, z prC'7
s

n )I
:O. "'Si??dmy dziC'li proccsu rozpocz????y we ",to- 
la.)em.. )IOlltzen: n
 czele. Ze
1 ama 01._:1- rek o godz. 9 rano zeznania Stanis??awa \Vit- 
]117a('.I1 odby,,'aJa. Sl
 w k
j)f;dy pH1. t C'l, o g'od?, '.oowsldego kt??ry jako buchaltel' Komisaria- 
1,
. w. !?\\,o'rze Kas"Zubsl'lm przy ul. Staro' l tu Rz??du 
v Gdyni z polecenia l\:omisarza 
w]eJskleJ. Rz??du przeprowadza?? kontrol?? ksi??g kaso- 
- DOrOczne walne zebranie gdy??skipgO wych T. B. O. 
Zwi??Zku Propagandy Turvstycznej (1dh
- ' ??wiadek na wst??pie obszernie omawia 
r!zle si
 \\ C?!w:wtck, rlnia HI bm. o godz. 20 przebic
 swojej pracy. :\'1. in. przedstawia 
w sali Izby PrzemYF:I,owo-Handlowej przy dokument. podpi;;any pnez niego. Orgel- 
ul. 10 Lut
fw. Porz??dek dzienny przewidu- branda i dyr. Linkego, a wys??any swego 
ie m. i.: spl'a\,"ozrlanic z dzia??alnn??ri Zwi??z- czasu przez nich do Komisarza Rz??du So- 
ku za rok 1!)
:'i-36, !'prawozdanie kasowe. u. ko??a. \V pi??mie tym wszyscy trzpj po prze- 
dzlelen
e . abs-olutorium ust??pui??C'enl11 za- prowadzeniu kontroli w T. n. O. poraz pier- 
rz??dowI l wyb61' now1'go zarz??du. - \V ra- wszy Btwierdzili .??e bilans T. B. O. nie by?? 
zi.e braku quor
lm o 
odz. 20 - '\\">8;I
1C'. z.phra- zupe??nie prawid??owy. gdy?? wykazywa?? zna- 
me odb??d7Je 
H
 \\ p???? 
Jd71l1Y 1107111 e]. brz cznie mniej strat, ni?? w rzeczywisto??ci by??o. 
wzgl??du na lIczb?? obpcnycll c.zlonk6w. Prolmrator wnosi o do????czenie tego doku- 
-- mentu do akt. jako podwa??aj??cego zeznania 
??wiadka Orgelbranda. Obrona nie sprzeci- 
wia si?? wnioskowi. jednak ze swej strony 
\>onosi i konfrontacj?? dyr. Linkego i Orgel- 
branda z Witkowskim. - S??d przychyli?? si?? 
do obu wniosk6w. 
\V dalszym ci??gu ??wiadek \,.itlmwski ze- 
znaje, ??e w zwi??zku z watpliwo??ciami, kt??- 
re mia?? odno;;nie prawdziwo??ci bilansu, po- 
stara?? si??. by bilans ten zbada??a specjalna 
komisja bleg-??ych-przysl??g??ych z WaT'szawy. 
- Komisja ta - o??wiadczy?? g??o??no ??wia- 
dek - w ocenie bilansu T. B. O. posun????a 


Apteka dr. Jurkow:;kiego, Sl;:wer K0'"ciu- 
E;zki 22. 
REPEI??TUAR KIN: 
Kino LidO: Pl'apreml'era .\\ Polsce, ")7C- 
pif:kna kOIJlPdia muzyczna pL ,.??\:ain i l\T:l
 
bel". W roli g??. Clark Gable i Marion Da' 
vies. Bogaty nadprogram. 
Kiao MOrskie Oko: Najwi??',57.Y tw??r fil. 
mowy na'-zej epoki - ,.'200 dwiema fla1;?- 
mi" . \V rolach g????\\llych Clan,ll'tte Col. 
bert. R0111IJah1 (-lman j VICt.)!" )rp L;u!'Il'Jl. 
Kino Czarodziejka: !'\ajnowF:za kOlllcdie. 
polska pt. ..Bolek i Tolek". W roli g??. Dym- 
sza, Znicz i Fertner. Bogaty nadpl'L6Tam. 
Kino Bajka: ..A Ith -ny Adver5c" z Fri- 
dric March i .,00ivia de Havilland" 
_ Kino BOdega: . KoC'haj mniC' clzi??". 
r Dr. med. L. Podkomorski J 
lekar", .pecjan.ta chor6h .k6raych 
weae??"Jozaych I p??cherza 
GDYNIA 
przeprowadzi?? .I?? aa 
ul. Swielol8Ask?? 23 
"ai
cic H. prt.y ko
cielc tel. 31-61 
Godziny przT!????: "rywalnie: 10-11,30 
i 17,30-\9.10 cz??. Ubezp. Spo??. 16-17 


7978 


L 


Pogadanka prasowa u wiceore- 
zesa Izb, Przem.-Handlowei 


W poniedzia??ek wieczorem wiceprezes 
Iz1By Przem.-Handlowej p. dr. SmolCli za- 
prosi?? do sipbie grono dziennikarzy gdyil- 
6kich celem swobodnej wymiany zdali na 
temat niekt??rych aktualnych zagadlliCIi 
gospodarczych. 
W toku rozm6w poruszono m. in. spra- 


si?? dalej, ni?? ja, gdy?? wprost zadecydowa??a, 
Le bilans T. B. O. zosta?? sfa??szowany. 
Ponicwa?? ??wiadek p????niej r??wnie?? do- Ru ' h statko ' w W Dortac:h Ift olsk. - c: " 
szed?? do przekonania, ??e bilans zosta?? sfa??- " II ., 
szowany. przedstawi?? ca???? spraw?? komisa- GDYNIA 
rzowi Rz??du Soko??owi, l,t??l'Y poleci?? spro- 
wadzi?? jeszcze trzeci?? komisj?? rewizyjn?? z - Statki oczekiwane: 11 bm. par. Belgten 
\Varszawy. I ta komisja okre??li??a bilans ja- par. JOma, li bm. par. Fortunatus. 
ko f????szywy. - Wesz??y do portu (stan do godz. 6 rano 
Nast??pnie ??wiadel, opowiada, jak zarz??d dnia. 10 bm). par. polski Cieszyn (758) do, 
i Rada Nadzorcza T. B. O. ustosunkowa??y Helsinek, par. ang. BaltrOver (3014) z Lon- 
si?? do niego, jako do rewidenta. dynu, par. norw. AIix (658) z Bruks3h. par. 
- Jeziorow.ski ??ali?? mi si?? nieraz na ko- szw. Grabada (1016) z Varberg, par. fi??ski 
Illisarza Rz??du Soko??a, lamentowa??, ??e robi EIsie (792) z Ahus, par. du??ski GunvDr 
mu si?? t.rudno??ci w pracy, a raz to nawet I Maersk t1162) z Aalborg, par. est. Vega (217) 
??zy mia?? w oczach. T??umaczy?? mi stale, tc I z Land.slmony, pa.r. du??ski Inga (1494) z. 
d??u7.e.j w takich warunkach nie wytrzyma. Sete, pa:r. niem. HernOesand (569) z Bruk- 
Dalr.i ??wiadpk omawia stosunek 'Rady seli, par. dUl.isk
 Belg
en (1175) z. Rouen. 
Nadzol'('zei do niego. par. gr. Anth l pP1 N. MIchalos (1!)20) z Ko- 
- Nie widziano mnie tam ch??tnie, pos??- pCI1I.lagi, ??agI. dUliski Hans Broge z Kopen' I 
dzano mnie o tendencyjno???? w wydawaniu hagI. par. gr. Naronka Pateras (2370) z Rouen 
oceny o dzia??alno??ci T. B. O., a jeden z par. hol. Sint Jansland (21!)i.) z I\:open!tagl t 
cz??onk??w Rady. p. Kawczyt'lshi. 7arzuci?? mi pali'. mem. 
as Palmas (1342). z Gdanska... 
nawet tendencje polityczne, przy czym 0- par. ni?m. LIsboa (1090) z Gdal1s'
a, par. a.m. 
krei'1i?? mnie jako zakonspirowanego cz??on- SagapOrack (3101) porty ba??tyckie, parowLec 
lm P. P. S. niem. Dwarssee (287) z Gr. Yarmouth, p;ar. 
??wiadek opowiada dalej, ??e z jednego norw.. BorgiIa porty wsch. norw., parowiec. 
posiedzenia Rady zosta?? nawet wypr.oszony. P?lskl Tczew (341) z Hambnrga, par. norw. 
Nast??puje kilka pyta?? obrony. Bla z Stockholmu. 
. Ad
. 
zerer: ,:C:zy J?an I
abra?? przekona- - Wysz??y na morze: par. sZW. Scania 
me, ze btla.ns m]Ja?? !';]?? z Istotnym stanem (1171) do \Viborgu, pa.r. szw. Sven (191) do 
rzeczy "",,kutek omy??ki, czy te?? wskutek K??ajpedv, par. polski Lw??w (687) do Gda??.' 
z??ej woli?" ska. par. szw. Sylvia (863) do Goeteborga, 
??wiadek: .,Przyszerl??pm do przekonania, par. poOlsk,j Wis??a (1 SU) do Gda??ska" par. 
??e to by??a ??wiarloma robota, podyktowana niem. VictOr (46!) do Gdmiska. par. du??ski' 
z??a, wol?? i ??e .Teziol'owski z Irozmys??em d??- Skjold (792) do Norrlm'epmg, par. s
w. Sb:-: 
??y?? do zabrania 7. T. B. O. jalmajwi??ks7ych ten (122}) do Obbola.. mot. du??ski Erna (113)' 
kwot pieni??tnych". do Aarlms, mot. niem. Ehrenfels (4733), par.. 
Rozprawa trwA. - w daJszym ci??gu 0- ang. BaltrOver (3014) do Gda??ska, par. norw.' 
brona zadaje ??wiadkowi pytania. Hjalmar (98:5) do Sarpsborg, par. it. Mfncto
 
(3181,) do Civitta Vecchia. 


w?? bli??ozej w6p????praC'y prasy z Izb?? Przpm, 
\YcZOl"::J.j, w doroczne ??wi
to Policji 
Handlow??, a obecny na pogadance dyr. 
PallstwO\'vej, odhy??o !':i??;> w Gdyni, w ko- 
Izby p. dr Kulikowoki zapropono\\a?? od- ??cielc 1\. 1\1. P. nabo??e??stwo ??a??obne za 
bywanie periodycznych wsp??lnych zrbrali, 
na kt??rych omawiano by bie??qce materia- 
pok??j llu:-;z poleg??ych w ,:??u??bio ofice- 
Iy informacyjne. Propozycja ta zosta??a Zil- r??w i szeregow
-ch P. 1'. wojew??dztwa 
al,ccptowana. pomorskiego. Z ramienia w??adz przy- 
P. prezesowi Smoleniowi nale??y si?? byli na llabo??ellstwo komisarz Hz??du 
wdzi??czno???? za podj??cie inicjatywy w kJe- Sok????, kmcll'. Frankowski, dyr. rrz??du 
runku pog????bienia kontaIdu pomi
dzy pra- i\fol"!Skiego L??gowski, wicpprpzes S. O. 
t;?? a Izb??, kt??rego brak dawa?? si?? w pe\\- \ Karczewski, prokurator S. O. Koz??owski 
nym 6topniu odczuwa??. i inni. Stawi??a siQ r??wnip?? ca??a wolna od 


-1 


Akcja propagandowa pomocy zimowej 
Prezesem sekcJi puik. DOskoczy??ski 
\Vt;zoraj \V sali posiedze?? B. G. K. od- \V dalszym ci??gu p. dyr. Grabowski 
by??o si\, zebranie sekcji propagandowo- zrcferowa?? dotychczasowe wyniki prac 
prasowej Komitetu Obywatelskiego Po- "ekcji fillall::lowej, z kt??rQ. sekcja prop.- 
mocy ZinlO\\'ej dla bezrobotnych m. Gdy- prasowa b
dzie w sta??ym, aktywnym 
ni. Przewodniczy?? p. dyr. Grabowski. kontakcie. 
Po om??wieniu zadal'i sekcji, w kt??- Na zakoiiczenie uchwalono opraco- 
rych zakres wchodzi propaganda praso- wa?? tekst odezwy, wzywaj??cej og???? spo- 
wa, propaganda w organizacjach i urz??- ??ecze??stwa gdy??skiego do poparcia wy- 
dzanie imprez dochodowych, dokonano silk??w KOmitetu. 1\ast??pl1e posiedzenie 
wyboru przewodniczQcego sekcji, kt??- sekcji odb\,dzie si?? dn. 12 bm. o godz. 8 
n'm zosta?? prezes Fed. P. Z. O. O. p?? p??k. I wieczorem. 
Dosk.oczy??ski. I 


s??u??by policja gd
 l1!'ka z komendanten. 
miasta p. kom. G??uchowskim na czelp. 
P1'.ly S) lllboliczn) m katafalku, usta- 
wionym w nawie ko??ciehwj, stra?? hono- 
1'OW<1. pe??nili funkcjonariusze policji. 
NaboLellst\Vo odprawi?? ks. kanonik Tu- 
rzy??ski, pienia ko??cielne \\') kona?? ch??r 
policyjny. 
Po nabo??ellst\\ ie orlbylo sil;) na cmen- 
tarzu uroczyste z??o??enie wie??ca, kt??ry 
poprzednio spoczywa?? na katafalku. 
. ..J

eiI


fi??
. 
.:j. . 
 

Z
la
ol 

 :JHateda'. !1.Jud...,lane 
, 

 :J??otl
 
 

 !#a6rvftamapv:Da':".UJe' 
 

 t." tarof??ard" 
 

 81 8 4M IIJ 
duni 
 

 u'..:a "lO ..??uteeo nr. U. 
 
."5I

I51
I51
I51

I51

j. 
PrzJiazd SS ..Pu??asski.' 


\V dniu wczorajszym w po??udnie przy- 
szed?? do Gdyni z Amer) Id Po??udniowej pol- 
ski transatlantychi stat
k ..Pu??aski", przy- 

 o????c na swym pok??adzie pasa??er??w, ??adu:- 
nel( orwz paczt??. Statek pozostanie w Gdym 
Ido dnia 18 bm. i 'W' tym dniu ud
 je si?? w: 
now?? podr???? do Ameryki PO??udniowe" - 
. XX
.
......
A
X.
..
XXXXXXXXXXX.XXXXXXXX.XX"XXXXXXXXXX.XXXX .: 
. - .1 
al KONSVLAT GENERALNY KROL. GRECJI I HVRTOWNIA i ROZLEWNIA WIN 
: 
al w G D y.. J. ..........._i.. te ...
. M. T O C Z Y S li I i S-ha IIi 
X SOCIETE HELL
NIQUE DE VINS ET SPIRITUEUX. ATENY Sp61ka z ogr. odpo_. Xi 
I?? GDYNIA. ul. Kili??slUego 6. !fI 
X Kap. Akc. DR. 21.000.000 Kap. Rez. DR_ 127.000.000 ftj 
. C6eJnau'qc aeneralne pr.edsta..,ldelstnJo tlnnv al 
a pomer-VI:::::-=;s::.
-:;e""de'."'. SOCI
T
 HELLENIQUE DE 'lIS ET SPIRITUEUX, ATEN.! al 
. x, 
a H u R T o W N I A i R o Z L E W N I A W I N "ole.:a "'u??nalenlte ..,Ina deseroUJe arecAie a: 
x B o T R Y S X' 
Ma TOCZYSKI"i S-k.a v: 
MUSCAT DE S4MOS - MAVRODAFNl - MALA.GA - VERMOllTH :: 
Sp61ka z ogr. odpow. ft 
Stolowe .biale: CHALKIS lO 
fARCO ... 
GDYNIA. ul. Kili??skiego 6. Stolowe czerwone: SANTA MAURA - MARCO .' 
71)17 
 
.XXXX.XXXXXXXXXXX.XXX...XXxxx*.??m,
"".
". .A..X

.X. . ...
 .
 A. 


.. 


Bilans T. B. o. zostal sfalszowany 
oiwiadcz,' ??wiadek. Witkowski
		

/Image01333.djvu

			SRODA, DNIA 11 L ISTOPADA 1936 R. 


.
 


11 


; 


a 


. . 
lem. 


Gd 


- 


??skie 


. 
J 


6DAf??SK 


Pytanie "V orpostenu. 1 
na kt??re na razie nie moina odpowiedziec 


Ruch statk6w w Dortach polskich 
GDAN'SK 
Na wej??ciu dnia 8 listopada: du??. t. m 
Maja /!18) z Marstal bez ??ad. Kreft; niem 
sS.lmatra (5H) z Lubeki z drobn., Vmczat; 
pol. ss. KatGwice \1107) z Goeteborp:u be
 
??ad., PAM.; dU??'!. ,,;.. Aalborg (723) z Horsens 
bez ??ad., llehnkc i Sicg; pol. 66. Lw??w (686) 
z Ilullu z drobn.. Rothert i Ki??aczycki; 
rlu??. ss. Cimbrla (1317) z Kopenha!"i bel 
??ad., Pojska; norw. ss. Stelnstad (1481):?? 
WI - elka akademl - a \V SODotach y:
roe:n
!}r :UI
I


ezi d

:
.,n

'll:

 
l SJeg; dun. ss. SkjOld (792) z Kopenhagi J 
drobn., );I.einhold; szwedz. ss. Gudrun (Ui) 
I 1 '.. " t . W . k . l . ' k I ' f l "" . k . T , L d T I ? Sztokholmu bez ??ad., Atiantic; dUlI. ss, 

 0\\ alZ
:s. \\ 
 b. oJa .ow p aco
 a ow.? ...v ?Ja ow, O". li owe, <;
. Jessie Maersk" (1152) z Freder:cia bez ??ad.! 

opot Z ramIenIa wSZystkIch orgalllza- I ,.Llltl1la, fow. Polek, Tow. "Soko??, Ako\ra; ros., ss. Rion (1766) z AntwerpiI 
("
'j pol
kich w Sopotach urz??dza w nie- FiIi& Z. Z. P.. Filia P. Z. P.. I{ofo Pr&cy bez ??ad., HeinllOld: ang. !-IS. KentwQod 
12U) 
dziel ?? dnia 15 bm wielkA akademi ?? ku Kobiet, Zesp???? Pol!'kiC'h Towarz
'stw z Kopenhagi bez ??ad.. .\kotra; du??: z. m. 
, '. . y ,. . Erna (113) z Aarhus z drobn., RemhoJd; 
uczczel11U 18 rocznicy Niepodleg??o??ci Kosclehl
'ch. norw. ss. Toratre (!'>47) z Oskarsharnn z ru- 
Polski, PO??qCZOll?? z uroczysto??ci?? 15-le- d?? 
chenker; ang". ss. Pinlwood (1382) z 
cia istnienia Macierzy Szkolnej w Gdal'i- lIarburg bez ??ad., Polko. 
sku. Wielka wlstawa K6?? Prac, Kobiet Na wej??ciu dnia 10 listopada: niem. m. 
ZW i iJzku Po l akow Mangan (299) z Holbaek bez ??ad., Bergen- 
Program uroczysto??ci obejmuje: o i i' ske; pel. 8S. Wisla (18U) z Buenos Aires z 
godz. 8.00 uroczyste l1abo??el'istwo z ka- Jak donosili??my swego czasu, w niedzie- drobn., Rothert i Ki??aczycki. 
zanielTI w kapliczce przy Nordstrasse, O l??, dnia 22 listopada 1936 'r., zostanie otwar- Na wyj??ciu dnia 8 listo,pada: niem. 
. m. 
godz. 19.00 akademi?? w "Domu Pol- ta wiellm wystawa K???? Pracy Kobiet Zwi??- HerbeIt (52) do Kjoege z ??rutem ??ytnim 
ski m" (Victoria - Garten) przy Elssen- zku Polak??w w sali gmachu pOdyrekcyjne- PAM. 
hardstr. 8-10.. W programie akademii go Gda??sk, Am Olivaer Tor 2/4. Uroczyste Na wyj??ciu dnia 8 listopada: sz\.\ edz. m. 
przem??wienie okoliczno??ciowe, wyst??p otwarcie wystawy odb
dzie si?? o godzinie Gotland (966) do Wyborga bez ??ad., Berp:en- 
solowy (wiolonczelowy) p. Schreibera, ske; norw. SB. Tora (328) do Stodea ze ??wi- 
12,30. rem siarczanym. Behnke i Sieg; niem. ss. 
??piew "Lutni", popisy gimnastyczne 0- Wystawa trwa?? b??dzie od 22 do 26 listo- Las Palmas (1342) do Gdyni z fosfatem, 
raz sztuczka teatralna. pada br., zwiedza?? j?? mo??na od godziny 10 I BergenskI'; niem. s
. LIsboa (1090) do Cal'a- 
. 18 Z .. . I blanci z /l\'f1bn. l drzewem, Bergenskc; 
Nie wqtplmy, ??e Polonia Sopocka do . a
kl1l??cle wystawy nast??pI w, niem. ss. Pinnau (638) de Cardiff '7 drz('- 
jak zwykle we??mie t??umny udzia?? w czwartek, dma 26 bm. o godz. 17, podczas wem i rlroJ)!}.. BergenskI'; norw, Ja. Cometa 
tym wielkim obchodzie narodowym. kt??rego b??d?? rozdane nagrody Ko??om, uhm- ::302) do Buenos Aires z drobn., Bergeneke 
P o akademll zabawa ta l le czna , do 'dowane przez p. min. Leoni?? Pap??e, Za- duil. ??. m. Maja (8) do O.den!;p z
 zbut.em, 
. , . ,. _ . l
r('ft; dUB. ??. m. Grethe (:10) do KfJn.,r,r>r ze 
I.;t??rej prZygl'ywa?? b
dzie orkiestra 1;:0- rz??d G??o\\ nr ZI\ I??zJ,U Polako\\' l ,\- nlzwl zbotem, Ganswindt 
lejarzy z Tczewa, oraz mi??e niespodzian- Pracy Kobiet. Na wyj??ciu dnia 18 listopada: du??. 68. 
ki W/;\t??p na wystawe bezp??atnj, ScoUa (1400) 110 Die1JDe z wel!;lew, AkololYo 


- Dy:??ur nocny lekarzy w Gda??sku 
?? Wrzeszczu. Pe??ni?? dy??ur dnia 11 bm. w 
Gda??sku dr. Bing, Hansaplatz 1, tel. 23787 
i dr. Korte. Langgasse 68, tel. 21175; we 
Wrzeszczu dr. Doerffer, Adolf Hitler,str. 44, 
tel. 41420. 
Z miasta 
- Nadzwyczajne walne zebranie plac??w- 
ki Gda6sk Tow. b. WOlak??w odb??dzie si?? 
w pi??tek, 13 bm. o 
odz. 20 w sali Domu 
Polskiego przy ul. Wallgasse. Na porz??dku 
obrad m. in. wyb??r nowego prezesa. O 
punktualne przybycie wszystk,ich cz??onk??w 
progi Zarz??d. 
Z mlas.. I okolicy 
- 1\Iaksymalne ceny mi??sa. Do 16 bm. 
w????cznie 000\\ i??zuj?? w handlu drobnym te 
same maksyma.lne ceny mi??sa, jak w ub. 
tyg.otd'niu. Ceny te ujav,,'11ion
 s?? w cennikach 
w pos.zczeg??lnych sk??adach rze??nickich. 
- SamOb??jstwO. Onegdaj w poludnie za- 
strzeli?? si?? w mJ'eszkaniu rodzic??w zamiesz- 
ka??ych w Sienn
j Hucie przy ul. Tanmnberg 
strasse 34, archItekt Guenter Sch.. lat 26. 
St.rza.?? us??ysza?? m??odszy jego brat. kt??ry wez 
wall kar9tk?? CzeI'\.\.onego Krzy??a, kt??r?? prze- 
wieziono samob??jc?? do 
zpitala Panny Ma- 
rii, gdzie wkr??tce zmar??. Przyczyna samo- 
b??j
1wa nie zosta??a jeszcze ustalona. 
- KatastrOfa samochodOwa. Ostatniej 
niedzieli po po??udniu wydarzy??a si?? przy 
km 3.3 kr??tko przed mjejsco'\Vo??ci?? Neuen- 
dorf katastrofa samochodowa. Samoch??d 
Dz 3865, prowadzony przez pan!1?? F. z Gda??- 
ska-SidJice. zderzy?? si?? z samochodem Dz 
385 fabrykanta. Kurta K. z Neuendorf. Zde- 
rzenie by??o tak silne, te siedz??ca obok fa- 
brykanta tona, kt6!"y sam kiero"a?? maszy' 
n??, uderzy??a glow?? o szybl: ochronn??, do- 
znaj??c powa??nych okalecze??. Jej m???? nie 
odni??s?? ??adn
go szwa.nku, p1dczas gdy p. 
F. dozna??a okaleczenia prawej r??ki i zdar- 
cia sk??ry na g??owie. 
on?? fabrykanta 
przewleziimo do Gda??ska do lecznicy Pan- 
ny Marii. Oba sl.l.mochody zosta??y tak 
powa??nie uszkodzone, 
e musiano je od 
wlec. 
- KrOnika pOlcyina z 10 bm. Przytrzy- 
mano 10 o,s??b, z tych 2 za opilstwo, 2 za kra 
dzie
, 1 za oszustwo, 1 za wykroc'7enie dewi- 
zowe, 1 za wykroczenie pas?portowe. 1 za 
op??r, 1 eeJem wydalenia. 
- Znaleziono w Gda??sku: paszport 
d.ajl 
!'ki i k"l??teczk?? konia dJa. KaroJa J{apahn- 
kpgo. 7??ot
- phr??cionek z ciemno-brunatnym 
kamienipm, CZHl'nq tm'l'ok?? z zawart.n
ci??. 
'::wip??o zakitowanI' okno. rowpr ml'
'ld n1'Jr- 
ki "Herkulp"," nr. 2893
O, rower nr. 78600. 
pop-;el:1t q f;uk?? CYWICzarsk??. 
- Znaleziono w SOpotach: czer\\li"no- 
\)]'\]11;)tn(1. Im'h?? f;k??rza??l??. Zf1Wirf:>.j??r?? rar
 


PRZE??ADVNEh hOLEJi)W?? W 1'0R'J'ACJ?? 
I'C)1.liKJUB 
w dniu 9 listopada 1996 ??. 
BII.por' 


Ladunek I Gd..tlsk tor, I Gdynia ton 
Welflel . . 8216 17u7
 
L.bo2:e . . . 
503 
CuiI1er . . . . 
.UreWDCI . . . 29B5 510 
ZeIazo . . 210 
Nafta I t. II. o . . 665 
Drobnica . 980 66q 
R??:tne . . . . 


lALd1,U1e1r 


ampor' 
I Gdatlsk to.. 1 Gdyn13 ton 


Ruda. 
Z??om. . . 
Nawozy ezt. 
Ryt '" 
Bawe??na .. 
ZeIaze ,.. 
Drobnica .. 


t.'9. 1140 
. 20-10 
. 5!O 3	
			

/Image01334.djvu

			12 


??RODA, DNIA 11 LISTOPADA 1936 R. 


X..XXXX......I............". . 
I P O LH U HI HURTOWNIA & Radio- 
x WEGLA.. 
x ?? KOKSU x P. Z. T. - Echo 
U I v Telefunken 
.. _ _ _ _ ft Philips 
X . 

 
.. G. m. b. H. ----- -- - -- V Najnowsze modele 1937 r. 

 _ ft Sprzeda?? na dogodnych warunkach splaty. 
X GDANSK, KASCHUBISCHER MARKT 21. B. J a C Z k O ws k . - 
X Telefon 22526 ... 
. Je BYDGOSZCZ 
X Sk??ady sprzeda??y przy Baumgar??sche 6asse 21! 
:c.:::: ::sluga -:::::
:
t:::j
: 
X Telefe. 26285 797b ft _ 
X . 
XXXXXXXX..XXX 'XXXXXXXX
.tt

 


Sygnatura: Km. 799/36. 
OBWIESZCZENIE 
O LICYTACJI NIERUCHOMO??CI. 
Komornik S??du Grodzkiego w Starogardzie rc- 
wiru II. w/z. Bolesaw Kuligowski sekr. s??dowy, 
maj??cy kancelarj?? w Starogardzie ul. Sw. El??bit'ty 
nr. 4 na podstawie art. 676 i 679 k. p. c. poddje do 
publicznej wiadomo??ci, ??e dnia 16 grudnia 1936 r. 
" godz. 10,30 w S??dzie Grodzkim pok??j 14 odb??dzie 
si?? sprzeda?? w drodze publicznego przetargu n9.!e- 
l??cej do d??u??nika Jana Czy??cwskiego w St"-rogar- 
zie nieruchomo??ci: Starogard-W??oki karta 80 sk??a- 
daj??ca si?? z domu mieszkalno-handlowego, war- 
sztatu kamieniarsko-rze??biarskiego, warsztatu rze- 
inickiego, otwartej szopy, stajni oraz bramy wja- 
zdowej. 
Nieruchomo???? oszacow,ana zostala na sum?? z??. 
97.000,- cena za?? wywo??ania wynosi z??. 72.750.- 
Przyst??puj??cy do przetargu obowi??zany j
st z??o- 
??y?? r??kojP1i?? w wysoko??ci z??. 9;700,- 
R??kojmi?? nale??y z??o??y?? w gotowI??nie albo w ta- 
kich papierach warto??ciowych b??d?? ksi????eczkach 
wldadkowych instytucyj, w kt??rych wolno umie- 
szcza?? fundusze ma??oletnich. Papiery warto??ciowe 
przyj??te b??d?? w warto??ci trzech czwartych cz????ci 
ceny gie??dowej. 
Przy licytacji b??d?? zachowane ustawowe warun. 
ki licytacyjne. o ile dodatkowem pubUcznem ob. 
.
 wieszczeniem nie b??d?? podane do wiadomo??ci wa- 
runki odmienne. 
Prawa os??b trzecich nie b??d?? przeszkod?? do li- 
cytacji i przys??dzenia w??asno??ci na rzecz nabyw- 
cv bez zastrze:te??. je:l:eli osoby te przed rozpocz??- 
ciem przetargu nie z??o:t?? dowodu. ??e wnios??y po- 
wszelkiego rodzaju najtaniej w??dztwo o zwolnienie nieruchomo??ci lub jej cz??- 
kupujesz w firmie ??ci od 'Cg:rekucji i ??e uzyska??y post.anowienie \V??a- 
B. Wludarczak 
riwego s??rlu. nl1kazujace ??;awieszenie egzekucji. 
Toru??. Prosta 5. 3862 C W ci??gu ostatnich dw??ch tygodni przed licyta- 
cje" wolno ogl??da?? nieruchomo???? w dni powszednie 
Nowy 1 0d godziny 8-mej do 18-tej. akta za?? post??powania 
_ . eJ!'zekucyjnego mo??na prze
l??da?? w S??dzi!.' Grodz. 
dom I. pl??trowv. dochod kim w Starogardzie, ul. l{o??ciuszki nr. 30, sala 
roczny 1440 zl. 2 min. od nr. 28. 
tram'Yaj':l na ..Mokrem w Przed przyst??pieniem do przetargu, licytant po- 
ciche] uhcy tanio sprzedam. winien przed??olY?? zezwolenie w??adzy na nabycie 
Oferty do .,Dnia Pomorza" tei nieruchomo??ci. 
d 600" . 
po nr." Starogard, dnia 7 listopada 193G r. 
_ Komornik: w. z. (-) B. Kuligowski. 
II1IESZKANIA WOLNE I - 


POSAD POSZUKUJ?? 
- ferllz IIu;lepn;y CZUS 
Panna odd.\?? 
inte1i{!entna piel??l!ni.lrk.
 FUTRO 
szpitalna. Pos7ukuje po-ad" I 
w szpitalu lub prywatnie do do naprawy; reparacja, prze. 
chorycb. miejsc(,wo???? obo. hho:lowanie, podfarbow;??nie 
jQtna. Wiadomo????: Al. Wito ' zrud
ialych hter tanio WY' 
kowski. Cbe??m??a, To[u??
'.a '.onuJ
 pracownia ku??nicI" 
17. Agentura "Dnia Porno.' Ioi,.a, fr. 81AtKOW511. Toru?? 
,na". 8190.1 h.oDcrDJka 41. S78??Ck 


rOR U ti?? 

 SPRZEDA??'  T 
!
J 
 
.
1b..,. - 
-I-- 
a 
??-,'F 'C 
\ 
;,:ffi. ;;:;;11 fi 
' "
'
'I i "I" li;' 
G.HEYER 
SZEROKA e 
tel. r517 7981Ck 


T 
A 
N 
I 
O 


./ 


Sk??rki zaj??cze 


tob6rze, lisy i podobDe kll- 
puJe stale po ceDach Daj- 
wytszych. 
Z. Balcerowicz 
752G ToruJi. 2:eglars ka 21. 


\\'szyscy wiedza. le 
MEBLE 


Mieszkanie 
s.pokojowe elektr., gaz, II. 
'PI??tra. z u??ywanlt
m o,!rodu 
od zaraz do wynajc;cia. 
Adres w filii "Dnia Pomo- 
rza". 8I94Ck  pOkoie 
z kuchni?? do wynaj??cia. 
Wiadomo???? filia "Dnia Po_ 
morza". 81??5Ck 


3 poko,e 
z kuchni?? do wynaJ??cIa. 
Wiadomo???? w filii "Dnia 
Pomorza". 8196Ck 


e-pokojowe 
komfortowe, II. p:??tro. przy 
parku, 100 zl, wynajm??. 
Rybaki 45. m. 6. 8197Ck 
POk??J 
umeblowany na Bydgoskim 
Przedm. z centmlnym ogrze. 
waniem najcb??tniej dla pani 
do wy n aj ?? c ia od zaraz. 
Wiadomo????: "Dzie?? Pom." 
pod nr. 8199. 


PokOJ 
umeblowany. du.i:y. s??o- 
neczny wynajm??. Ogl??da?? 
prOSol?? do godz. 16_tej. 
,Warszaws"a z m. z. 1:\01.\ 


Km. z230/36/1I. 
Obwieszczenie o licytacji rzeczy z pod zastawu. 
Komornik S??du Grodzkiego rew. II. J. Penk w Gdyni 
ul. KrasickIego nr. 3 6 na podstawie kodeksu handlowel!o 
DZ. U. R. P. nr. 69 poz. SIO art. SIO i nast. podaje 
do publicznej wiadomo??ci. ??e na zlecenie Domu Eks- 
pedycyjnego ,.Rawa" w Gdyni ul. Starowiejska nr. ZI 
sprzedawa?? b??dzie w dniu 14. listopada 193 6 r. o godz. 
11.00 przed po??.. w magazynach firmy "Rawa" nast??- 
puj??ce rzeCzy zpod zastawu, nie wykul'ione. 
I) przez pn. Stanis??awa i Helen?? PawIowskich 
w Rumji pow. Morski a mianowicie: I obicie lustro, 
18 szklanek, 8 szklanek malych, 6 niklowych r??czek 
do szklanek, 15 fili??anek, IZ garnuszk??w ma??ych, 
17 kieliszk??w, 10 podstawk??w. 3 talerzyki. 13 talerzy, 
6 wazon??w do kwiat??w. 4 popielniczki, z szk??a do kon. 
fitur. I figurka gipsowa "bocian". I koszyczek szklany. 
l dzbanek do sosu. cylinder do lampy, I kopu??a do 
lampy, I spluwak. 9 puszek blaszanych. I taca niklowa, 
Toru??, ??w. DuCha 21 I kropide??ko, l penzel do I!olema, 4 obrazy, I sukienka, 
tel. 2120 796zLk I fartuszek bialy, I sp??dniczka welniana, 1 fotografia, 
3 kamizelki m??skie. 3 p. pantofeleK s??omkowych. 
I maszynka do golenia, I przyrz??d do akt, I suszka, 
I karton ozdoby domkowe, 1 teczka z aktami, I torebka 
z kluczykami. I bluza m??ska u.i:ywana, I p. pantofli. 
18 ko??eczek do firan. I szczotka. 3 formy drewniane, 
r????ne szmaty. I stolik do lustra. z taborety i 2 ramy, 
I st???? kuchenny. I szafonierka, I wanna rozsypani., 
I fotelik ; 
z) przez \Vielkopolsk" Central?? Surowc??w ,.Su. 
rowiec" U} dgo
zcl, ul. Grud.d??dzka 27/33: I pacA" 
szelaku 7 KI!., I becua !...Ieju S kg., I worek kleju 3'1 
W zamian k
., 5 klatek zami??czek 35 kg., I. worek.\Vyro
??w drew. 
. . . _ OIanvch do szczotek z6 kg., I wi??zka pleszakow 18 kg. 
za I?-.Iemleckl udzIel,? sten o, I worek szpagatu lZ kg., I worek wycieraczek 14 1<.". 
grafu lub pocz??tkow an, I ' d . l . d 6 
gielskicgo. Zgl. Administr. (J }"OJa, dOla 9. Istopa a 193 ,r. 
"Dnia Tczews??-iego lIustr.'- (-) J. P E N K. 
Tcuw, pod IU.3??6 Tk821Z .lI. 133:1 k.omoraik rew. n. iz
 


p . Z E T A R G. 
13 listopada godzina 11,30 sprzedaje przy ul. Mo- 
stowej nr. 8. przymusowym przetargiem za got??wk??: 
z maszyny do pisania, szaf?? ogniotrwal??, szaf?? i biurko. 
Brunon Dupliclli 
Komornik S??du Grodzkiego. 


8z07 


(8192 


Palacz , P ad k . 
egzaminowany.??onaty.prak. rzeprow z I 
tyka d??ugoletnia. Poszuk!lje . . ?? bl 
posady. Oferty do "Dnia Wvsc e ane woz
 me owe 
Pomorza", To;u??, Szeroka przechewywanle. ma[!a.zy, 
43. 8039Ck nowanIe we w??asnych las.- 
nych, zdrowych sk??adni' 
cach. Z w 6 zK i wszelkie, 
ko??mi i samochodami wv- 
konuje tanio - najtaniej. 
Prosz?? ????da?? ofert! 


Mlecarz 
20 letni?? praktyka, specia_ 
lista na maslo i ser, szuka 
pracy. \Viadomo??ci w "Dniu 
Pomorza" loru??, Szeroka 
43. 8039Ck 


Ludwik SZJmaftski 
rok za??o??. I91Z 
Toru??. ??eglarska 3, tel. 
l 909. tel. prvw. IHI). (665) 


SJusarz 
mechanIK, specialno???? ro_ 
wery. szulca pracy. Wia. 
'domo???? \V ..Dniu Pomorza" 
Toru??. Szeroka 43. 8035 


Po??\czochy 
gumowe 
Pasy 
rupturowe 
Wk??adki 
pod plaskie stopy 
DOSTARCZA 
fachowo wyKonane 


Ko??odzIe. 
??ooaty dObry fachowie:. 
poszukuje pracv_ Oferty 
do "Oma Pomorza" Toru??, 
Szeroka 4
. 8037  POSADY WOLNE 
--- - 
Czeladnik  A. K8mil\ski 


stolarski na budowle po. 
Irzebny. Jan Lewandow
ki, 
P odg??rz. 815SCk 
I R????NE' 
--- 


-TCZ'EW 


2 ekspedientki 
z branty tow. kr??tkich 
i I'!alanterii od zaraz potrze- 
bne. Zgl. Pom. Dom. row. 
fezew. Dworcowu 3.. 351 r 


przyjmuj?? przy kupnie 
rower??w. maszyn do 5zyda. w??zk??w dzied??[y[h i lalkowy[h 
Wasielewski, Dworcowa nr. 41. Telefon 10-47. 


odbiorniki 


82 35 


Zapowied??. 
Podaje si?? do og??lnej wiadomo??ci, ??e I. nie??onaty 
Fryc Bogumi?? Schock, rolnik zamieszkaly w Sulminie 
gn:iny ??ukowo, powiatu kartuskiego syn' rolnika Bogu. 
mIla. Schocka i ??ony jego Marii Schock z domu Zube 
zamIeszka??ych w Wo??owie (Ochsenkopf) W. M. Gda??sk, 
z niezam????na Joanna Ludwika Schock, bcz zawodu za' 
mieszka??a w Sulimie gminy ??ukowo, powiatu kartu. 
s
iego 
??rka rolnika Feryderyka Schoka i ??ony jego 
Emmy Schock z domu Plotzkiei, zamieszka??ych w Su??. 
minie gminy ??ukowo. powiatu Kartuskiego chc?? za. 
wrze?? zwi??zek maI ??e??ski. 
Obwieszczenie zapowiedzi nast??pi?? winno w Za. 
rz??dzie Gminnym w ??ukowie, gromadzie Sulmin i "Ga- 
zecie Gda??skiej". O jakichkolwiek istniej??cych przesz_ 
kodach nale??y powiadomi?? ni??ej podpisanego 1!rz??dnika 
stanu cywilnego. 
??ukowo, dnia 


82 33 


7 listopada 193 6 r. 
Urz??dniK stanu cywilnego 
w z. 
(-) Boles??aw Witek. 


W.z.lllie 
po??vezki 


Da??.twowe 


B 8234 


A. 


. [!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][!][. 
l!!.I L ; 

 fi FUTRO fI
 
[!] Teraz jest naidogodniejszy czas na reperacje, 
; 

 przer??bki i nowe roboty futrzane wszelkie
o ' _ 
 
ro:lzaju. - \Vielki wyb??r w prawdziwych 
. i farbowanych lisach po niskich cenaeh. '
 
. 8173Gd 
.i 
[!] I1AGAZY
 FUTER C Y B U L K. ??} 
r.il 6da??sk, 6rosse Wollwebergasse 15, I. p. tel. 26101 .?? 
.J


. 


ZAPOWIED??. 
Podaje si?? do og??lnej wiadomo??ci, ??e I. nie.i:onaty 
Antoni Rak ??lusarz, zamieszka??y w Gdyn'. przy ul. Po. 
morskiej nr. Z7 przedtem w Wejherowie, syn Pawia 
Raka rolnika i jego ??ony J??zef y z domu ??ydzbi??_ 
skiej zmar??ych i ostatnio zamieszka??ych w Magdalen_ 
kach powiatu radomszcza??skiego. z. niezam????na Monika 
Rogowska gospodyni, zamieszka??a w SOpotach (Wolne 
Miasto Gda??sk) Eisenhardtstrassc nr. Z4, c??rka Jana 
Rogowskiego rolnika i jego ??ony Franciszki z domu 
Litkewicz??wnej zmar??ych i ostatnio zamieszka??ych 
w Zaj??czku powiatu starogardzkiego, chc?? zawrze?? 
zwi??zek mal??e??ski. 
Obwieszczenie zapowiedzi nast??pi?? winno w Gdyni, 
Wejherowie i "Gazecie Gda??skiej". 
Gdynia, dnia 10 listopada IQ36 r. 
Uu??dsiK stanu cywilnego 
Reinhardt 


. 


, 


li:. 
ot' ;- 


r 


., 


, ,
'
l CZEKOLADY 
;
' 
j PRALINKI 

 PIERWSlORl??ONE 

 WYROBY 
fi': 6DANSKIE 
" 
iHI" 

jlll 


.... 


8072  


WYTW??RNIA 
A. LINDEMANN 
G. m. b. H. Od roku 1844 


(Nerod.) 


I najsolidniei, najmodniej j 
najtaniej wykonuje chrze??, 
cija??skie, najwi??ksze i aaj. 
I popularniejsze na Pomorzu i 
ku??nierstwo. STANIS??.A W 
RUDAK. Bydgoszcz. ulica 
Dworcowa 7 0 teiefoR 19005. 
SJ2zB 


FUTRA 


- 
I KilnCe

!!!.!!t
!ia Inil 
I 

v:.

rsz


f
!


4

 I

.' I. .. 
Henrvft 
"'ud.??..A?? I 
7916 notariusz. Gdynie 
- 


Sk??rki futerkowe 7 8 61 
wszelkiepa rodzaiJI i rOinege koloru n. kolnierze 
damskie i meskie I n. ebsade da plaszcz, I Ile- 
stlumOw, skOrki BB lutr.. kaiuclur i na b...llke 
sprzedaje po ceDach jaJ.. DalDI:??szych 
P0l10RSKA CENTRALA SUROWC??W. T??zew 
ul. Zamkowa S - telefoD 1093 


82 3 1 


Km. 730/36 
Obwielzczenie o licytacji ruchomo??ci. 
Komornik S??du Grodzkiego w Koronowie, J??zef 
Mazu??. maj??cy kancelarje w Koronowie, ul. Wilsona u 
na podstawie art. 60z k. p. c. podaje do publicznej 
wiadomo??ci, ??e dnia 14 listopada 1936 r. o godz. 100tcj 
w Nowym Dworze, pow. Bydgoszcz, odb??Jzie si?? I..Z?? 
licytacja ruchomo??ci. nale????cych do Maksymiljana 
Bischofa w Nowym Dworze, pow Bydgoszcz, sk??ada- 
j??cych si?? z: 
3 ??winie a 3 ctr.. I bryczka czarna I kosiarka do 
trawy, 1 tryier m-ki "Meyer". 1 siewnik do sztucznych 
nawoz??w. I sanki wyjazdowe, I do??ownik. ..Unia"' 
1 dubelt??wka. I teszynl! .,Mauser". 1 radioapara t. Osza' 
cowanych na ????czn?? sum?? 995.- z??. 
Ruchomo??ci mo??nw ogl"da?? w dniu licytacji w miej. 
scu i czasie wy??ej oznaczonym. 
Koronowo. dnia 7. listopada 193 6 r 
KomorniK S??du GrodzKiego w Koronowie 
(- ) J??zef Mazu??. 


833' 


O G ?? O S Z E N I E. 
Uniewa??nia si?? zgubione przez firm?? "Pan.
,'el" 
zg??oszenie na sk??ad celny nr. 3148 na przesy??k?? 4,.. P. 
1/4-4 skrz. chemiklilja nadesz??. do Gdyni ss. "Lw??w" 
dnia 6. 7. br. rej. przyw. nr. 578/16. 
z??. UI9 


70 18 
. 


/' 


/ . 


- I 


.' 


Tajemnica Kasy ulaz.eJ. 
Jcdyay ..akarb" j.ei 1??kIc1ciell.
		

/Image01335.djvu

			RO])A. DNIA 11 L ISTOPADA 1
315 n. 


13 
-
 


p 
.. )C.X.X. .. .X..X..XXXXXXX??XXXXXXXXXXXXXXXXXXX1CXX..

XX.XS:KXXX.

. II 
. - 
 
I THE BRITISH AN.D POLISH TRADE BANK:: 
 
. X 
!
 GDA??SK, DOMINIKSWALL 6 
. 
la ADR. TELEGR.: TRABANQUE - TELEFON 28351 
 
I 
 
ix I KAPITA?? AKCYJNY GULD. 5.000.000,- 
 
a R E Z E R W Y GULD. 3.510 901,28 n 
. I .... X 
a a . 

 Za??atwia 'Wszelkie transakcje bankowe ze szczeg??lnym 
 
Je uwzgl??dnieniem finansowania importu i eksportu. 
 
:1 79'8 I?? 
.XXX.X...X..XXX XXX ...X...
.XXXKX.XXXXX....
..XMXX.XXXxxxxxx.xx. 


J(o
el fon
inen
al, 
da??sll 


.,ts a .,is ??DOI:??:O 9????DneeO 
:ftadtera6en nr. Ii .7. [Telefon 26306, 2S65J.5,*. 


71}4
 


, ... 
. 

fSlfSlfSllS15JfS??IS1I!;JI5??
r. 
: = :=:=:=:=:=:=:=:= :=:=:=:=_:=:=:=:=:=:==..;.=:=:=:=:= 
. 

 t:O??bieunie lloRl:er' 
 II I JAKOB MUNWES 
 II 

 od godziny 
6.aO do tU-tel 
 ii ii 

 be% podll'y??szl'nla cen uprzYll'mnlapobytm 
 ii F ABRYCZNY SK??AD PAPIE R U I TEKTUR Y ii 
S 'l?onti'l?o/e-fido??sfl S!! Import Eksport !! 

 i1 .. A.,el . u 
onfinen'al 8 0 73 
 II ADRES TELEGR.: Munwcs Weiden
asse GDaiAsl T E L E P O N Nr.: 25 6 .33 :177. 2 4 II 
l:I?? " .. 
J

I!iII!iII!iII!iII!iI
I!iII!ilI!ilI!ilI!ilI!ilI!ilI!iI
I!iI

fii

r.... J :=: =:=: =: =::::: =:=:=:=:=:= :=_;=:=:=:= :=: =:=:=:=:=:= :
 U 


-  
I: 


. 
P AM Polsko 
:e:'


. norski?? 
GDYNIA - GDA??SK 


-- " 
Zbo??a str??czkowe, 
Pasza 


(Zbo??a, 


S. ANKER, GDA??SK 


Regularna komunikacja okr??towa 


Mi
dlYDaro
owe Towarznlwo Ru
owy Okrel??w i MallYD lp. Ak[. 
The InlernatiDnaUh!pbuil
ing and Engineerinu [o. Ud. 
S??o(znia 6da??ska 


REKLAtlA 
DlwI6NI?? 
HANDLU! 


Spe(jalno??f: Fra(htowanie zbo??a 


Adres tel.: .,PAM" 


6Q04Gd 


Adres teI.: ..PAM" 


Gdal\sk, Werfl1l8sse 8. Tel. 23441 
Budowa I naprawa Itatll??w mors1Uch I rzecznych wsz.l- 
kie.o rodzaju. 


Budowa i I??aprawa wa..n??w. 
Budowa silDiJ(??W spalinowych i gazowych. 
Pr??dnice i silniki elektryczne. 
Transformatory do wszelkich cel??w. 
Transformatery do spawania elelItr. 
Urz??dzenia cukrowni. 
Urz??dzenia ch??odnicze. 
1'1aszyny dla przemys??u gumowego. 


o,. 


- 

 XXXXXX
.XXX. . XXXXXXX.XXX .X.XX.XXX.
 
),
 r: 
.. .,. 

: II p A G E D l. 
 
a ???? POLSKA AGENCJA DRZEWNA 
 )C 
6dafisk. Holzmarkt 24 Sp. . o. o. 
le i. 224 51 ODDZIAt GDA??SKI todeSt Zebrl3rd&4thEdltlon 
X Adr.lel e.r. .,P AGED" Worsoe's Suppt. 2 nd Edlt. Je 

 
; 
I i': Prze??adunek i sk??adowanie drewna wszelkiego rodzaju. '
 
!?! Przederanie surow(a na w??asnym tartaku. A' 

 x 
I 
-: Sk??ad konsygnacyJny ): 
i1 wszelkiego rodzaju drewna tartego, budowlanei'o, dykty i fornieru !?? 

 produkcji Las??w Pa??stwowych w Polsce. ft 
li Gda??sk-Wrzeszcz, (Lan.f1lhr) KastaiiieDw.. 4, tel. 417.83. a 
. 6
OQ ..?? 
.X...XXXXXX.X..XX.X..XXXXX.
.XX XXXXX . 


KONSTRUKCJE ??ELAZNE 
6755 DtWIGI. M OSTY 
. 
o D L E W N I A D Z W o N o W.
		

/Image01336.djvu

			l' 


. 

RODA, DNIA 11 LISTOPADA 1936 R. 


Gd,nia najcenniejsz,m klejnotem Rzecz,pospolitej 


- 


Xa sezon jesienno-zimolVU 1936,'37 


f; 


poleca .., 016a-.UHlbn ..,u6oa-.e 


Jesionki - P??aszcze 


przepl??owe . Materia??y Welniane - Jedwabie . P????tna . Galanterie itd. 


w. MIKO??AJCZYK 
G D Y N I A , ulic. ??wletoi8??sk8 nr. 32. 


IJso6nv D.io?? 
'ron . ??VIJ)
n??lJ) a 
CC'l1g Jlall1i%.
zC' 11'(':: :ki??lc lI#a??f'_ I 


"'" 

 


,.. 


.1 


P. T. Klientel?? zawiadamiam naj uprzejmiej ??e p r _ e n I o. ,. In In 6 I 


M . g. Z" n N o w o ?? c I z ul. $wietojal\skiej 13 na ul. 
10 Luteg O nr. 27. 


:ffillld !1apieru -- YJruliornia 
.IIdawn !Tomo"seDJsAi 


7779 


P. ANFLINKOWA 


9dvn'o, ul. Swilltoja??ska nr. 44 
Tef. D,.uk. 10
70 Tel.fon 10-55 
(16ecnje IUja: ur."" ..cuteaG. donw. !D. 9. X. tel. 38-DII 
DOS7A WY DO BIUR I URZ??D??W 7778 


Dz
ujl4c najupuejmiej za okazanie mi dotychczasowo zaufania i prosz?? o dalsze poparcie 
_ powai:anleln 


K. ]a??d??ewski 
Gdynia, Swi??foia??ska /6 


DROGERIA CENTRALNA 
i HURT. DROGERYJNO. APTECZNA 


E " 
" uropa 


KAWIARNIA 
RESTAURACJA 


w??a??ciciel M. GrlJbow.'ikl 


z we,ny etc. _u
er_s Ai 
GDYNIA 
UL. 10 LUTEGO 7. 


Gdynia. 10 Lutego 7. Tel. 27-30. 


u,.zqdza 
bezp??atny kurs Rob??t R??cznych 


Codziennie od godz. 17-te) 
DANCING TOWARZYSKI 


Kurs trwat b??dzie od 16. XI. do 4. Xll. b. r. 
Zq'oszema vrzy;mu;e si?? przy kasie. 
IZS4 Pokazywane b??t1q nowe ??ciegi I fasony. 


NAJKORZYSTNIEJSZE ??R??D??O ZA'IUPU 
BRAN??Y DROGERYJNEJ. 


% pt!lnym proq,.amt!m nowO ZQQnga??owa"ycb sil tZrtpst. konc.,t 
doborowe; orkiestry FRANCISZKA ROQOZI??SKIEQO. 
W niedziele I Irrl??ta poczqtek koncertu o godz:. 16-el. 
W re.tauracjl koncertuje zIIany zesp??l Edmunda c5t(pienia. 
Lokal otwarty do rana. Loltol otrrarty do rana. 


- . 


Ryszard Zieli??ski 


DLA PANA! 


Spe(jalny magazyn r??kawi[Zek 


W DU??YM WYBORZE 
ORAZ PRANIE I NAPRAWA 


SZLIFIERNIA SZKLA 
FABRY??...A LUSTER 
ZA
LADY SZ??-.LARS??...IE 


7785 


I 


P??aszcze, Ubrania, 
Kapelusze "Goepperta" i "Hiickla" 
oraz wszelko modne art y ku??y m??skie 
p o l e c a w najwi??kszym wyborze 


W. KORZUM 
6 d y n i aJ ul. $wi??toja??ska 46. 


6dynia J ulica Pu??askiego nr. g. 


7782 


WYTW??RNIA OBUWIA 
"CZES??A Wi?? 
GDYNIA 
UL. $WI??TOJA??SKA 34 


DOM MODY MESKlEJ 
KAZlnlERZ TURZYf??SKI 


Mechaniczna Wytw??rnia W ?? d l i n 


Przyjmuje zam??w:enia terminJwe i reperacje 
77 8 4 


Gd,.nia. ??wi??toja??ska 32. Tel. 1593 
Ceny nejni??sze - 
lecz ??ci??le st.'e I 


I,ROMA II 
w??aSc.. Zygmunt Marsz 
GDYNIA 
$wl??toJa??ska 33 i 72 
Witomi??ska 2 
Gda??ski 1841 


77!!3 


Tel.: 22,]2.27,47. I 91.12 


,.. 


7781 


-- ".. 


t?alllollJi'lI 1IJvpr.rdoi .: pOD1odu ??iflllJidaf:ji (Jdd.ialu 
Polecamy po bardzo niskich. likwidacyjnycb cenach nast??pujqce artykuly! 


.10 . 


??u.,an?? 
:DUR1onifii 
fJ'oDl08??:?? 
U'aodnifti 


.xar.ut?? 

.....?? 

er..,..'u 
:Wdenn.fti Aodn'lU 60A08. 906eljn?? 9??ranhj 
??jnoleunw. ::IRa'ea-j. deftor. :W'or?? 

ea-a'?? ::IR...terJ. rolo.. :Jt.....?? pod..,. jran'U . nw.etr... 
Voile lia-anfto.,e 
:Wj...tA?? 


Ig 

 
C 
::II:" 
- 
Qo 
- 
!!': 


'-' 


.-.. 
fa . 
.:.:: 
C?? 


Specjalny Sklad Dywan??w 

,!o(;ia 9??ref:f:V 


UWAGA! W1ELKl WYB??R RESZTEK ZA BEZCEN, 


- 
.... 
Dl 
'" 


I:;. d .. nl - o 
taro""ie'.fta 3 1 C E N}' N i?? D Z W Y C Z A J N I S h I E! 
- 
 
 !Telelon 28-72 WIELKI WYB??Rl 

 


.- 


77 81 
-.- 


Mi\GAZYN B??AWA T6w, KONFEKCJI, ART. M??SKICH i BIELIZNY 
firmy N K A Pu . s , C I N , S K I ul. 

Itat
ia"s

 42 
. 
a
P

 


C e n y n i s k i eJ 


Na sezon zimowy przynosi du??o nowo??ci 


Fachowa obslul& J 


77 116
		

/Image01337.djvu

			RODA, DNIA 11 LISTOPADA 1936 H. 


.=!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH??ll??! I IIIUIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIII I IIII111111111111 [ 1111111111111111 1 111111111111111111111111:111111111(111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 11.1111111111111 1 11111111111111 [ 11111111111 U 1 11111111111111 Ilfllllllllll.: 
g @ IIIIIII',111I1II1II1I1I1 :111111111111111 ,IIII1HIIII1II1 1111111111111111,111111111111111 ,11111111111111,,11111111111111,:111111111111111,11111111111111111111111111111111111111111111111,1111,"11110111 :11111111111111: :111111111111111 :11I11I1I1I1I1I:'IIIIIII(!g
 


 - - 

 
ELEKTRIT ja ,,_...
... i
 
ij I liII I 125 
 19:1ti i, 
P K O H S I L M I O p S S 
 f 2 - _ 
 ", - :- g = = = : = :; -", - - 
11I11::::IIII::::IJII;::nlll;:::IIIIIW ! = -} . 
" - Z okazji stodwudziQ6tej ; piqtQj rocznicy Istnienia, /irma - 
E.
 
== 

 
X c?? J. J. goerdel W :Bydgoszczy .J 
f.
 w'Q8c;cl.l: Ld.......d JJCa 'eclU 

 
!g 

 
X ; =:_ = = = _ - - - _ : _ : _ 
 == 
 =_ : = = _ : _ : najstarszy W w;:::;::
QW:-::::':: HANDEL WlNi =- _ ==- 
 _ 
 _ ; _ 
 _ - ,,_ 
X oraz fabryka w??dek i likier??w - wypu??ci??a na rynek sprzeda??y_ 
(
 WinioA J'u6ileussolIJV .< 

 
?? SpeclalnoAclq firmy J. J. Ooerdel poz08tajq nadal ij 
\1 Wino IIJf;l??iersAie naJleps.eJ Areseene,?? I) 
(I Firma
Jubilatka za".wnla 8woich .szanownych Odblorc6w. te dobrq reDutacjtb jQlcq 81. a\ 


 cle:szy'a przez 1
 lat, "ragnie i nadpl zachowa??. ofiaruj??c tale Itu,.townifl jak i w d.ta.. 'fi; 
J
 licznej lfprz.daty .a..,..e '...,ar laA nalle.....,_ ifi\ 
W ; 
 
__o GIl -- 
Il mllllllIlIlIlIlUlII"]:IIIII!UlI/III:I:IIIIIIIIIIIIII: /:11111111111111:1:11111111111:11:1"111111111111':11111111111111::11111111111111::111111111IIIII:IIIIIIIIIIIIIII"IIIIIIIIIIIIII'I"IIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIII/IIII
 IIIIIIIIIIIII!II!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I) 
'!iIlIIlIlIlI'IIIIIIUIIIIIII1 11 IlUllIlIIlIII IIIIUIIIIIII I 11111111111111 111111111111 11 11111111111 1 ' 111111111111 11 1IIIIIIIIUll l 1IIIIIIIIIJlII 11111111111111111111111111111111 1IIIIIIIIIUI1 11 IlUllilIIlIlII' 111111111111111 1111111111111111111111111111111 


:.KKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
X 
. 
. 
. 
. 
. 
a 
= 
Je 
X 
X 
X 
. 
a 
x 

 818S 
Je XXX.XXXXXX 


maszyny do szyda ?? rowery ?? ualelony 
p o l e c a na dogodnych warunkach firma 


SPORT - PROMIE?? 
GDYNIA, ul. Starowieiska 21 
e=:; 


Je 


Niniejszem pozwalamy sobie donieA??, ??e 
. dnie... .. I..'opada ""58 ... 
.o.ta??o p...e,,'es'one ..as.e 6lu..o ...a. sA'.dnlce 
d. :lront....,et;o loftal.. ..., 9dunl pao-u ulleu 

'aro...,.e'.'de' 17. 
TELEFON 25
84 - PO GODZINACH BIlJROWYCH 25-89. 


PolecQj??o :si. lIadQI ??QlflcQwym wzglfdoln IcHlJimp 
z powl1tani.m 
..:f??c.I.IDPor"" 
0l!ecl??le Siaro wie/sila 11. 


79Z3 


ZAK??ADY PRZEMYS??U T??USZCZOWEGO 
I OLEJARSKIEGO "U N I O Nil S. A. GDYNIA  


Wyr6b t??uszcz6w i olej6w ro??linnych z nasion 
egzotycznych i krajowych a mianowicie 


pllmowego . kokosowego .. konopnego ?? n,plkowego ?? lnianegO. 
POKOSI' EkSPORT MAKUCN
W  


Allrl. '1. 11.,6.. '"'111.. slerl. pOClt. 115 - IIIrl.lIl. ,rll.,??lle wIgono.,cll . 
IDYNIA POR' C:ill'RALNY Dounl" W??l.lI' 
 Allres liii 111'1'11' Olej,rllll 111,111. 


Teleron: 2941 Centrala 
8084M 


Telefon: 2941 Centrala 


- 


FR. RYTLE\vSKI 


S beKA AKCY"NA 
II IMPORT TOWAR??W nOLONIALNYCH II 
PRZEDSTAWICIELSTWA ZAGRANICZNYCH EKSPORTEROW NA tA???? POL5K
 
GDYNIA - PORT 
11??... POLSKA 
TELEFON: 21.48, 10.49 


801:1 


TELEFON: 21-48, tO.49 


TOWARZYSTWO EKSPEDYCYJNE I AGENTURA MORSKA 


FERDYNAND PRO\VE 
. 
GD.NIK GDYNIA 
ROK ZALO??ENIA 1853 ROK ZA??O??ENIA 1927 
Adr. teleg r .: Prowe - Nr. tel. z8cSI Adr. telegr.: Prowe - Nr. tel. 2078 
MaKler oKr??towy. Bun}(rowanle i ??adowanie. 
11 8 3 L6spedu.:',,' Sk??ady towarowe w Gda??sku'mie6cie. 
....: Kajljcrhllfen. Nowym forcie I Gdyni 

le..,a'oI!U _Ao.._e: w Kaiflerhafen i Nowym Porcie. 
- 

A.pedv
'adre",na: SkJady drewna w Kalserhafen 
_ Q powierzchni 75000 m. kw. 


.. 


J??ZEF FETTER 
GDYNIA-PORT 
!EN 


SP. AIC. 
... 
POLSKIE 
w.. 29.87. 


Suezarnia i pakownia owoc??W 
oraz import i eksport towar??w 
Spo
ywczych i holonialnych. 


15 


rnecha

Sn
':n
:

v biU. 1 
k!e
 la

[

!.


!

 ,
O(
wt\!
 
rowe. Oferty do "Gazety 
Morskiej Ilustr.", Gdynia - - _ , 
pod ,,1316'6.. Mk8088 _=:=:=:=:=:::::=:===:.:=:=:=:=:=:=:=:=:=IIII!I! 
T??Ut1ACZ PRZYSI??G??Y II 
! 
Fr??.acuski-Rosyjski !! BracI - a Thu .. mecke !! 
Nieczuja Ihnatowicz II II 
Gdynia. Pi??sudllkiego 5/37. lO ... 
Telefon U4 8 . Em. "p??k. II II 
Metryki: Chrztu. ??lubu i .. M . t . ?? ?? f . 
Zl!onu. Korespondencja ban- ;:: aszyny 1 ma er la y przemy s u gra icznego li 
dlo
a \Jr2f
dowa- P?danla II -- --
 - - - - - -- II 
Kopic - ws
ystko plSl1??cm . . . . 
maszynowym.w3j
Jykach II GDANSK W id r.lt.. 5/3 R II 
bezzw??oc<'Jnie.Dokument6w ., . . e engasse - g. .. 
wydobywanio z low.Roljl. II WAR 5 Z AWA Le s .. D O 2 II 
Uzyskanie obywateletwa. . . 7P.7. .,.,. ,. 
M. "' I. 804??Mk . 11 _.___._._._._._._. . ._._._._._._._._._ II, 
... -...... -. ......-........-.--........ ----- .
..... .
._._._....... 
wszelkiego rodzaju. Spe. 
cjelno????: kuchnie, sypialki. 
jl\da??ki I tapczany. Zamle. 
nlam meble u2ywane z do. 
p??atll na nowe. ,.Stala Oka. 
zja" Gdynia. Swil;tojanska 
t!3 I??. 6455M 


G,DYN lA 
Mebl! bIUlOW! 


urz??dzenia sk??gdowe. okna 
drzwi, oraz wszelkIe prace 
stolarskie wvltonule na 
miejscu 6860 M 
Gdynia. ul. lipowI 11 
telefon 
 h 8 
BYDGOSKA fABRYKA 
M E 8 L I BIUROWYCH 
Kto po??yczy 
na I hfpotek?? 30-
S tys. z??. 
na 3 lata? Objekt warto??ci 
120 tys. z??. Mo??e by?? prawo 
pierwokupu na parcel?? w 
Gdyni. Oferty do ..G.zety 
Morskiej Ilustr," nr. uoo 
7:;49M 


Do 
wydzier??.wlenle 
na cele przemys??owe wiq. 
klza nieruchoQ)o??6 w GdynI 
czyni:!! Z??. 7.500 rocznie 
Wiadomo????: Sll\ska 4S 
tel. 15-04. 7S49M 


Gdynia 
nleruchom
?? 5000 
(S parcel) dwa dOMY do 
sprzed.ma. \Viadomo
?? 
wlaie. Sll4ska 45. tel. 15-<14 
'549M 


POk6j 
umeblowany . pianinem 
poszukIwany. ZlZlolz. ..Ga. 
zeta Morska Ilustr.". Gdynia 
pod nr. 1317. Mk8088 


Okazja 
Za po??yczki P"-??stwowemo. 
??na naby?? wszeikie towary 
Konfekcji. gal.nteri i i obu. 
wia. R. Na'!6rska. GdynIa. 
Starowiejska S. - 4 o qMk, 


8086 


Zdolna 
wyko??czarka futer poszu. 
kuje posady. Wiadomo????: 
Gdyaaia. tel. 91,oi" 7 8 74M 


.]. 

 KAWA - HERBATA - KAKAO 
 
; W:ala
.
:

n
d
A! Z 
 
-??I telefon 38215 GDYNIA Llpow. 3, telcfoa 18.15 II. 

 8083M IMPORT TOWAR??W KOLONIALNYCH :. 
.
. 
. . 
.

 

 
& 
(a 

 

 
{j 
((] !Biura: 
(r] 
(a 
<'3 
." 


.Iluftf:je (JIIJOf;OllJe OJ 9 dv ni m 

 
8 
UJ 


='p{)??tl. _ o. o. 


80 8 5 


.Jla6r.e.e I rancusA.e 
Tsle/on'l: 19..14 19..45 11)..46. 
:JIl a I?? a _ V n: 19..41. 


C::-iVS 


OD
 L C-. 
1 
- 


E:J c::- S

 


iS 


- 


:JIlolenda D1z6ud.a pod....,... 
.II'U-. malerialam?? 
jesjennumj . s??moJIIQmt 
pod wllllt;ldem . wyboru. .lIkolcle . ..owoScJ. 
Prosimy odwiedzi?? jego mas.zyn 


7975 


-, 


Poiska 
pracownia kapeluszy  


.. 
Akumuletorw 
samochodowe. motocykl. 
radiowe. stacyjne dostarcza 
DAHZIGER 
AIUMULAlOREN- ..IRII 
Goltlrl_. Hag_. 


przefaloQowywuje i oay??cl 
kap.lusze m??skie i damskie. 
na najnowsze fariony. Cena 
guld. 1.80.- 
Wielki wyb6r w nowych 
.-apelusz??ch zawsze na 
sk??adzie 
CdafaaK, III Damm Nr. 6 I. 
7SD7Gd 


B.terle 
anodowe ?? kicSlonkowe 
do.tarclA 
D_HEIGER 
ELEMINTE. 'AIRIK 
Hel....... N ..Be 


Gd8ftsk, Ellsabethklrrhenglsse 10 - lei. 2&811
		

/Image01338.djvu

			16 


SRODA DNIA 11 LISTOPADA 1936 R 


Km. 1205/36. 


(820.i 


1II...!II....I.....i..[iJ 
I PUKftlKI JOKU
iKI( I 
fi najlepszej jako??ci I 
I na 
zystym pszczelnym miodzie 
:- dostarcza po cenach fabrycznych I 
I HERRM.ANsNdinHOMAS II 
al HURT TORU??. NOWY RYNEK DETAL . 
1iJ.....I.....'.....1iJ 


M O L E N DY TO SZCZYT DOSKONA??O??CI 
M O DY 
ELEGANCJI 
OLBRZYMl WYB??R GATUNK??W i DESENl 


OBWIESZCZENIE. 
Komornik S??du Grodzkiego w Grudzi??dzu rew. 
I. Stanis??aw l"ewicki, urzr:du]??cy przy ul. Budkic- 
wicza 9 zgodnie z art. 602 k. p_ c. poda:jc do publicz- 
nej wiadomo??ci, ??e w dniu 23 listopada 1936 r. o 
godz, 10-tpj u Bpedvtora Ja,r
y??skicgo \v Grudzi??dzu 
przy ul. Mickiewicza 18 sprzedawa??' b??dzie rucho- 
mo??ci nale????ce do Franciszka Rackirgo z Gniewu 
ca??e urz??dzenie restaurafyjne, pianino, sto??y, krze- 
s??a, bufet. kanapld i t. p. oszaco",-ane na 1aczn?? su- 
m?? szacunkow?? 563.:)0 z??. Przerlmiotv wvstawionc 
na pTZetarg ogl??da?? m07na w dniu licytacji w 
miejscu sp'rzeda??y w czasie wy??rj oznaczonym. 
Grudzi??dz, dnia 9 listopada 1936 r. 
Komornik: ( ) Lewicki. 


MATERIA??Y 


SK??ADY FABR.: 
81i8 


TORUN . BYDGOSZCZ . GDYN.. 
GRUDZIADZ ?? GDANSK 


1:=:=:=:=:=:=_:=:=:=:===:=1 
.. .. 
II OSIEDLI??EM SI?? II 
.. .. 
II T O RU??, Grudzi.dzka 53. II 
.. .. 
!! Lekarz Bogdan Jas i??ski H 
?? ?? [boro by Wlwuetrul, kobim I akuSZlria :: 
ii przyjmuje: q-u i od 16-18. ii 
1 ....!!
9_ --.- -- .- . . _ --.-. -. -. - . 
------------ --------.-.- 


./ 


Ci tf // 
t ,.. . 
,\ 
 


/ 


(zytelnikul 


.' 
- 
. ., 
.) , 
\ 


, 


- 


I 


Je??li nie wiesz gdzie kupi?? 
" najlepiej i najtaniej 


- 
- 


l t 
-i !' 


OGLOSZENIE. Wydzia?? Powiatowy w S,,\ ieciu 
_ Pomorze, .c;przl'da urz??dzenie telefoniczne marki 
.,P.ritek", sk??adaj??ce si?? z jedno pe??no automatycz- 
Ile
 cE>ntrali d:'mo\\ej, 10 pocztowych ap;,l.&t??w sto- 
??owych dla t\'nnow????czania si?? na 2 przewody pocz- 
towe i 10 domowych aparat??w sto??owych. Dok1a- 
dny opis urz??dzenia prze??le si?? na ??yczenie. Cena 
\,ed??ug umowy. Oferty pi??mienne z napisem: 
..Sprzeda?? urz??dzenia telefonicznego" prosz?? skie- 
??'owa?? w terminie do 30 listopada 1936 r. pod adre- 
sem \Vydzia?? Powiatowy Swiecie - Pomorze. 
Przewodnicz??cy Wydzia??u Powiatowego: 
(-) Mgr. ??winarowicz. 


!1r.ejr.uj 
d.??.1 ol??los.e?? 


.., n a s . II _ ..,gdo..,ni??:'I..,ie 


Zl. 965-G - -:> "") .... 


- 
-- 
, - 
 I' 
_ J 
;..- 
, , 
 x 
" - - ,
 
f l -=-- -, 


-A 


..,.- 


UWA.GI: 
Og??oszenia drc,bne przyjmujemy wyll}cv.Dle za got??wkC. Na,1- 
mnlejllze ogloszenie drobne liczymy za ID 8l??w. Oglo8zenla 
drobne przyjmujemy jedynie do 50 sl??w, powy??ej - liczymy 
wedltlg rozmlan:. ZastJ:ze??eil miejsca dla ogloezeti drobnych 
nie przyjmujemy, dla innych ty??ko w??wczas. gdy za takle za- 
strzeienle ,,"ostanie zaplacona przewIdziana w cenniku 20 proc. 
nadwyika. Omy??ki. kt??re zasadniczo nie zmienla.jQ. trelel 
ogloszenla, "le upowa??nlajQ. do ????danIa zwrotu got??wki. a. 
te?? nie zobowl??zu1?? Administracji do bezplatnego powt??rzenIa 
c,gloszenl.... UzasadnIone rek??amacje b??d?? uwzglerlnlane O tle 
zostan?? wnIesione do dni S-miu od daty ukazania el?? og??oeze- 
nla, lub od daty otrzymania rachunku. Przy sQ.dowern /icl??ga- 
nlu lIale??no??cl rabat upada. Za terminowy druk I przepisane 
miejsce ogloszenia Admlni8tracja nie odpowIada.. 


Redaktor oc.'Ipowledzlalny za sprawy W. Mo Gdati..ka: Wilhelm Grlm8ma"B, Gda??slt, Kassubischer Markt 21. I. 1'. - Redaktot' odpowh,dzlalny na Bydgoszcz: CzeRlaw Xo
elelskJ BydgoSZCZ ul. .Mam. 
P'oeh... 12. _ redaktor odpowiedz. na Gdyni??: Wiktor MlelnlllOw. Gdynl.._ ni. I\f;n Kwlatkowskle&,o, 1'n\8cb ..Pagpd'u". - Red.."t,,'. ".jpo"'iedzlelr,y na Grudzl'??dz: 'Vaeln."; Galicz8, Grudz??'??l'ls. 
Plae 13 Stycznia 10. t. - Redaktor nrlp"\Vledzlelny na Tczew: Le&D ??'orm.,,6Ik1, 'l.eze.... ,o6ciuazkl nr. L 
WydawcaJ Sp6??d21el.llla Wydawnicza ..GI'7f" S 001'0.... oldzia??aml ... ToranI.. Za oglo8ZeDU. odpowIAda .A.4mblltraeJ" CzelonkamI Pomorskl
 DrukarnJ Rolniczej S. A. .... TcmmI1L 
- 
.