/Image01605.djvu

			, 


-.. 


, ' 
1 " 0 
" . 
,,' 
1,,' . 
F-EN. 
,\o! ' , 


i?? 


, " 


-' 


??- 


.:....f 


,. 


!. 


"' 


. 


., 
" , 


'
" 
a... 
. .. 


," 


, , 


.
 


..
 


". 


-, : 


, , 


.... 


. .. 


'\ ...' 


.' 
, . 


Nr. 287 ABC DE 


Wio rek. 20 grudnia 1938 


- 


Rok XLVII 


..........r.. Ku!...Ic'. Br......c.. BV"S.s.c.. c........... C....nlc.. S".Aa.. G".nl.. .....I??.... 'n..rocl... K.r..... K.SeJ.n..... L..... 
- - - .....-M...... ....... .,??..'n.. S'.r.s.r". S.i.cl.. S.ubl... Tuew. Tor.A. T.Cllol.. Willtr..an 1??. W.....r.w.. Wvravalc _ _ 


A ,. 
7 1 '....... 
- +++ 


. 


. . 
l.' f , "fUL' , 
I . , , 
i. .. , 
=-- = -== - 
.. - - - .-. =- 
, , t , I , I , 


. 
I 


I 


- 


-:=; 


. 


., 


, 


" 
,ct??OW 


Nar. w Toruniu ma jedynie charakter 
lokalny. Str. Pracy pozosta??o zupe??nie 
bez mandatu w Inowroc??awiu, gdy tym- 
czasem socjali??ci zdobyli tam a?? 14 man- 
dat??w. 
Podkre??U?? naldy r6wnief: znaczne 
zmniejszenie siQ ilo??ci mandat??w me- 
GRUDZI4DZ (tel.). Lista gospodarcza ?? W Toruniu wi??kszo??'?? w R.Bidzie Mi(\j- w Starogard.zie z 11 na 6, trac??c manda- m.ieckieh. W Grudzi,dzu Niemcy nie 
O .Z. N. 20 mandat??w, Str. Narodowe skiej zdoby??o Stronnictwo Narodo\\e; ty na rzecz Str. Pracy, kt??re powi??kszy??o uzyskali ani jednego mandatu. w Wej- 
5 (9), Z. Z. P. 2 (1), P. P. S. 12 (5), lista poza Toruniem w wielu miastach strOJl- tam sw??j stan posiadania z 7 na 12 man- herowie zmniejszyli sw??j stan posiada- 
p. Mazura 1. - Frekwencja 75??/". nictwo to albo si?? cofn??.??o albo zatrzyma- dat??w. nia z 5-eiu na 3. w Bydgoszczy z Z-ch. 
WEJHEROWO (tel.). Lista gospodar- lo mniej wi??cej stan posiadania. W ??wieciu Str. Nar. straci??o 2 man- na 1. w Wejherowie z 5-ciu na 3. w Na- 
cza O. Z. N. 10 mandat??w, Str: Narodo- W Grudzi??dzu S. N. spad??o z 9-ciu daty (z 8-miu na 6). kle za?? nie uzyskali ani jednego man- 
we 11, Niemcy 3 (5). - Frekwencja 82./
. mandat??w na 5, w aKrtuzach 8 n-a 3, I Z powy??szego wynika, ??e sukces Str., datu. Fakt ten ??wiad
zy o czystopol- 
PUCK (tel.). Lista gospodarcza O. Z. I Skim charakterze IU.duoSCi Pomorza. 
N. + Z. Z. P. 8 roandat??w, Stronictwo . . 
Narodowe 4. Z .uu c 1 eslw " 1 1 51 g " spodar ' z u' h OZN Wybory s8 m orz??do1ve raz Jeszcze 
KARTUZY (tel.). Listy gospod,arcze W. 
 ??,j: 'd '" 11" potwierdzi??y czysto??
 atmosfery po li- 
O. z. N. 9 mandat??w, bezpartyjni 1, W stOa!C7 I rakowie ?? fvc"7T1ej Ul' cza.<:.ach dzi$iejszych mo- 

"'ttr. Nar. 3 l8)" Z. Z. P. 2, P. P. S. 1. - ' zemy by?? naprawd??. dumni, ??e w Pol- 
Frekwencj.a 74010. . . \YA
SZAWA (te
. w??.) 
Y.bory. do' rad! 6) inne 1;ydowskie ugrupowania :3 sce po??rafimy przeprowadza?? wybory 
Krus
wica (tel.). Lista gospodarcza - mIejskIch odby??y SI?? w medziel?? og????em I mandaty. ' w idealnej atmosferze, gdzie jakiekol- 
O. Z. N. 5 mandat??w, Str. Nar. 4, bez- w 57 mias
ach na terenie w.oj. pomOl'skie- W KRAKOWIE. .. wiek protesty staj?? si?? poj??ciem nie- 
....partyjni 2. Str. Pracy 1. - Frekwencja go, poznansklego, krakowskIego oraz w '. znanym. 
---I 'lU/o. Warszawie i ??odzi. 1) Chrze??c. Nerod. Front Samorz. I Blok' S??usznie te?? Ob??z Zjednoczeniu, 
... ..JUJIEW. Lista gospodarcza O. Z. N. 6 ' KatoL - 23 mandaty. , Narodowego pozosfau.'i?? bieg wybo- 

'&an
at??w, bezp. 1, Str. Nar. 5 (6). 
 W WOJ EW. POZNAlQ'SKIM 2) Str. Narodo'Ye 
 12 mafld

,",,
... r????:, raczej wolnej gr-ze sil. upatruj??c 
Frekwencja 84010. na 15 miast na czele z Poznaniem wyniki 3) PPS. - .2?:

"J

y, ...:;....,:; '! !
" swoje zwyci??stwo nic w rozplomicnie- 
STAROGARD. Lista gospodo O. Z. N. wybor??w s?? na podstawie Pl'OWizorYC.ZJ?) , 'F 
 j

' 2 , Yd Z??:: ,a;
 , 
 , sy
 , IS;CI -::':
. fu2??d??t,
 
 niu nienawi??ci mi??dzy poszczeg??lny- 
6 mand., Str. Nar. 6 (11); Str. Pracy 12 (7). oblicze?? jak nast??puje: . , '
".'. ),.dZ\C}
:;- 4,,;
.Y1dat
; . . , mi ugrupowaniami, a w po??o??eniu na- 
Fre'kwencja 82010. 1) !is??y gospodarcze OZN i InnyC
!

 :"
,. 
;'..
W LimZI:' ," , cisku na dob??r ludzi fac
owych i z
ol- 
KOWALEWO. Lista gospodo O. Z. N. powan gospodarczych I zawodowych o:

??)
 . .../..... . .,' " nJ'ch do kierowania gospodark?? mlej. 
8 mand., Str. Nar. 4. - Frekwencja 82010. rak??erze apolitycznym ut}1ska??y t17


n
 
1) h
,
Y" go,sP
. 
:t:r


 12. 
andat??w, ,sk??. Trzeba przyzna??. ??e polityka ta 
NAK??O. Lista gospodo O. Z. N. 6, StJ'. : dat??w. l:.! - 'II' 2) PPS .-;,..32 mandaty" " .' d ?? k b d . . P C yn " Sl ' ?? moz '",. 
'J T 
"" . _ fA. 3) Str. N??'l'bd. ,=- 18 ma.vl
:\.,
. I. oW:j partii, swe znaczenie. par.tyjno- 
5 mand., Str. N
rod. 8, P. P. S.3 (O}: -; .. ;,:. 
.. sa r'''' z S.w' b Z . P "' lsk polltrczne. ... . 
C6RZNO. LIsta gospodarcza O. Z. N. .. 
.??..C.u !\
, y Nowe rady miejskIe wobec duzego 
5 mandat??w, Str. Narod. 7. Stronnictwo PRAGA. Pow
??uj??c .sIQ'';a'';kou1uui
a?? P.A.T w s:??:l1"6.wie aide-memoire. zlo- ': ruchu inwestycyjnego w ca??ym kraju 
Pracy 0(1).. ??onego dn. 16 grudni. a przez c
??r.ge d'
Uaires R. P. czesko.
??owackiemu mini- ?? maj?? przed ,sob?? powa??ne zadania do 
BYDGOSZCZ. LIsta gospodo O. Z. N. \o, strowi spraw zagraniCznyj)b _ czesk??;.gl'Ow??chie b
Ul'o'''Ptasqwe stwierdza. te oko- :- spe??nienia, dlatego ich prac?? obserwo. 
mand., Str. Narod. 15, Str. Pr.acy 10.
' liczno??ci. na kt??re wsk??f'zltje:'aiu-nieme??l'j??-.?? q??du lIolskiego. 'l??9. d ?? przedmiotem wa?? b??dziemy niefylko z ??yczliwo??ci??; 
"??:. P. 3, Ch
. Z:,' Zaw. 5, P. P. S. 6 (O). szczeg????owego I na , Jbttrd7J-e . j s
 ;'! 'o' e . g.; do , . chod2eliia.' nz . ??d cze!iko::s??owl??
1d p
zez 
 ale i na miar?? aktualnych potrzeb 
- .????'rekwencJa 5910. t -'" -"-' ?? .. tr h Ja wi d . . k . 1 
C M O L' t d O 
 r US a prezesa r.....y ..ua&,	
			

/Image01606.djvu

			l 


"Nienawistne wyst??pienia przeciw 
Gda??skowi" - oto tytu??, jakim op,atrzy- 
la niemiecka prasa gda??ska zdecydo- 
wane stanowisko ['rasy polskiej w Ep!ra- 
wie aresztowania Szulcowej i przy trzy- 
myw.ania jej dziesi??ciorga dzieci. Tym- 
czasem dzisiaj ju?? wiadomo w pe??ni, ??e 
r z e c z y w i s t o???? potwierdza I!a??- 
kowicie stanowisko polskie. 
Jak si?? okazuje, 12 bm. wieczorem do 
mieszkania Szutcowej w E??ganowie pTZy- 
by??o kilku' ??andarm??w wraz z urz??d??>wo 
przydanym jej doradc??, zabieraj??c Pol- 
k?? do ??andarma miejscowego Maesera. 
W mi??dzyczasie ubrano dzieei I bez zo- 
baczeriia i po??egnania si, z matk?? WY- 
Wieziono do Gda??ska. 
Szulcowej powiedziano, ??e o ile b??- 
dzie krzycze?? lub wo??a?? pomocy, nie b??- 
d:zie mog??a nawet p??j???? do domu ubra?? 
si??. po czym samochodem przewieziona 
ZiO!"ta??a do pTezydium policji w Gda??sku. 
Tutaj umieszczono j?? w celi wi??ziennej, 
nie przes??uchuj??c jej ani komunikuj??,c, 
za 00 z,osta??a are!ztowana. Dopiero. dru- 
giego dnia dor??czono jej pismo Landrata 
powiatu Gda??skie Wy??yny, z kt6rego 
wynika, ??e zosta??a umieszczona w aresz- 
cie othronnym, i ??e przys??uguje jej od 
teg'o odwo??anie do Senatu. Przygn??biona 
kobieta nie wiedz??c co si, dzieje z Jej 
dzle??mf z??oty??a pisemne o??wiadczenie. 
??e zgadza si?? nR wszystko. aby tylko mo- 
g??a by?? uwolniona. 
,. Dnia 17 grudnia zaprowadzono S:zul- 
cmv?? do Senatu, gdzie z.apytano si?? jej, 
czy podtrzymuje z??o??one odwo??anie, a po 
odebraniu pozytywnej odpowiedzi skie- 
rowano j?? zn??w do celi wi??ziennej. 
\Vkr??tce potem Szulcowa zosta??a zwol. 
niona z 3JI'e

u. Do E??ganowa samochG- 
dem \Odwi??z?? j?? b. kierownik szko??y, 
niejaki Langrock, m. in. zawodowo zaj- 
mujQ,ry si?? agitacj?? w??r??d rodzic6w 
p.olski:rh. Namawiano tak??e Szuloow??" 
aby wyjecha??a na 4 tygodnie z Gda??iSka 
na odpoczynek oraz wypytywano j??, 
gdzie przebywa c??rka Monika, na. co jed- 
inak nie udzieli??a odpowiedziI. ' 
i 


przy zaburzeniach ??Ol??dkowo-jelltowych. 
nv??as.zcza, gdy przew??d pokarmowy prze??a- 
[]{)wany je.st jedzeniem i napojami, szklan- 
ka naturalnej wody gorzkiej Franciszka- 
J6zefa jetrt prawdziwym. dobrodziejstwem. 
7.apytajcie Wa.szego lekarza. (11683 


Pe??nomotnlllwa dla rzudu 
i DreZY"enta UJ Cze??hoslowadl 
PRAGA. W czechos??ow.ackim dzien- 
(liku ustaw i rozporz??dze?? og??oszono 
ustawy o pe??nomocnictwach prezydenta 
i rZqdu centralnego. Przepi8Y o pe??no- 
mocnictwach dla rz??.du wchodz?? w ??y- 
cie z dniem 17 bm., przepisy z,a?? o pe??no- 
mocnictwach dla }:.'rezydenta republiki 
z dniem ukonstytuowania, si?? sejmu 
s??owackiego. 


RumunIa slinl:nsu??e emigrade 
150 tys. Zr
aw 
RZYM. Korespondent Agencji Ste- I 
rani dono!"Q z Bukaresztu: \V??adze ru- 
mu??skie nawi??z,a??y rokow.ania z organi- 
z.acjami ??ydowskimi w Rumunii w spra- 
wie zrealizowania rz??dowych pTojek- 
????W, dotycz??cYCh emigracji ??yd??w, za- 
mieszka??ych w Rumunii od czasu ko??ca 
wojny ??wiatowej. W gr?? wchodzi emi- 
gra.cja 150 tys. ??yd??w. W??adze rumu??- 
skie maj?? odda?? do dysp'ozycji organiza- 
cYi ??yd.owskich fundu8ze, potrzebne e- 
migrantom, oraz pokryj?? ich koszty 

1()dr????y. 


Ban"y Wo??osTyna 
n.d.. terroryzuj.. ludno????: 
BUDAPESZT. Na Rusi Podkarpa,c- 
kiej bandy, zorganizowane przez rz??.d 
\Vo??oszyna, stosuj?? coraz o!"trzejszy ter- 
ror w stosunku do miejscowej ludno??ci. 
)ia rzecz zwolennik??w Wo??oszyna zwal- 
nia siEJ z posad urz??dnik??w Karpatoru- 
sin??w, S??owak??w, .a nawet Czech??w - 
bez wzgl??du na to, ??e wojs'ka cZ,es'kie 
wsp??ldzia??aj??. z bandami terrorystycz- 
II} (rii Wo??oszyna. Ze wzgl??du na (er- 
rneut. rozwijaj??.cy sI?? w wojsku., dow??d- 
ca' wojsk cZQskos??Qwa(;kich g??u. Svatek. 
zmuszony by?? 
yda?? rozkaz rozbrojenIa 
;' o1nierzy karpatoruskich. Na miejsce 
ich prz\ by??y pu??ki" czeskie z. Moraw.. 


WTOltEK, DNIA 20 GRUDNIA 1938 R.  ".-,.,.- I 'm' = L,
'A 

 

. ..,r-- 
 
./ 
 W.Dl4r
l':L'??KIERY 

\ 


BE:lU5IBnne napady 
bo' 6wek czeskich na Po lak6w 
I 


MOR. OSTRA W A. W ci??"gu ostatnic'h 
kilku nocy zorganizowane oddzia??y 
czeskich uchod??c??w z teren??w, zwr??co:- 
nych POls,ce, dokona??y w Radwanicach 
pow. frydeckiego napada na mieszkania 
tMI1tejszych Polak??w, obywateli czerho- 
s??owackich, pracuj??cych dotychczas na 
kopalni "Ludwik", le????,cej w pobli??u 
granicy pol8kiej. W domach powybija- 


no szyby, ponis'Zcz
>no p??oty i ogrodze- 
nia. Na kopalni codziennie niemal do:- 
chodzi do pobicia I'raruj??cych g??rni- 
k??w-Polak??w. Miejscowa policj.a i ??an- 
darmeria, do kt??rej na.p.adni??ci ud.ajQ. siO 
po pomoc, ????da wskaz,ania sprawc??w, w 
przeciwnym ra.zie. odmawiaj??c wszelkiej 
o:p1eld. 


Swleta BolellO Narodzenia w (artagenle 
SD??ldzi "Dar Pomorza" 
Statek sZkolny "Dar Pomorza" opu??ci?? mu serdeczne pod;z:f??l\owanie za, parpi????, 
port Mayaguez na Porto Rice, w dniu 17 
ycz
c jednocze??nie Weso??ych Swi??t i No- 
bm. i uda?? si?? w dalsz?? drog?? do Cartage- wego Roku. 
ny (Columbia). Odleg??o???? od Mayaguez do Cartageny 
W niedziel?? w po??udnie "Dar Pomorza" wynosi 700 mil. .,Dar Pomorza" przyb??dzie 
znajdowa?? si?? w pozycji geograficznej 16 tam 21 bm, j zatrzyma si?? 8-9 dni, sp??- 
st. 51 .min. f,>Zeroko??ci p????nocnej 168 st. 58 dzaj??c ??wi??ta. Botego Narodzenia. Sylwe- 
min. d??ugo??ci zachodniej. Na statku wszy
 stra i Nowy Rok sp??dzi ,;Dar Pomorza" w 
sUw w porz??.dku. Kapitan statku w imie- drodze na Jamajk?? (Port Kingston), gdzie 
niu za??ogi przes??a?? p. ministrowi przemy- zatrzyma si?? dla ??wicze?? na 8 tygodnie. 
sIu i handlu oraz departamentowi morskie- I 


Ru?? POdkarpacka bedzie r6wnfei: tematem rozm??w 
w??osko-weg ersk;ch Ul BudaPEszcie 
BUDAPESZT. Przybyl tu wioski mini- w przeddzie?? wizyty CLano opinia W??- 
ster spr. zagra hr. Ciano. powitany uroczy- gier ??ledzi ze szczeg??lnym za.intereso- 
??cie na udekorowanym kwiatami i chor??- waniem rozw??j sytuacji na Rusi Pod- 
gwIami o barwach wloskich i w??gierskich karpackiej. Obok sto
unk??w z PolskiJ" 
dworcu przez przedstawiciela regenta, Rumuni
 i Jugos??,awi??., rozmowy buda- 
RZYM, "Cwriere delIa Sera" w ko- I pe.szte??Sikie obejm?? r??wnie?? problem Ru- 
respondencji z Budapesztu dCH1osi, ??e I si Podkarpackiej. 


(ala Europa w kleszcza ch mrozu 


Wczoraj zanotowano o godz. 8 rano: 
w Moskwie - 48 st. C. 
w Tatrach - 24 sl C. 
na Wile??;;zczy??nie - 22 st. C. 
we Lwowie - 20 st. C. 
w Warszawie - 19 st. C. 
w krakowie - 18 st. C. 
w Toruniu - 18 et. C. 
w Gdyni i Pucku - 24 st. C. Mrozy powoduj?? takte liczne zak????cenia 
w Wiedniu - 15 et. C. w komunikacji kolejowej. Poci??gi daleko- 
w Pary tu 6 st. C. bietne z Warszawy i Krakowa przychodz?? 
w Londynie 4, st. C. na Pomorze ze znacznym op????nieniem. 
w Trie??oie 5 st. C. Wczoraj poci??g z Warszawy pr
yby?? do To- 
Wed??ug zl,IpowIedzi PDl4". .1 de ??wi??t - 
nia z op????nieniem ok. 2 godzin 30 min. 
Botego Narodzenia nie :nalety si, spodzle- Poci??g z Krakowa do Bydgoszczy przyby?? z 
wat'! ocieplenia. W naJbIiiszyeh dniach tem- p????toragodzinnym. op6??nieniem. 
peratura mo??e si?? raczej Jeszcze o kilka sto- 
pni obnl??y6. Na og61 Jednak sytuacj?? uwa- 
??at mo??Da za trwal??. 


Prz.erwana komunikacja mi,dzy 
??wieciem I Che??mnem. 
Wis??a zamarz??a na cal ej szeroko??ci pod 
Toruni.:m oraz mi??dzy Silnem i Fordonem. 
Komunikacj??. promem mi
dzy Swieciem i 
Che??mnem zosta??a przerwana. Komunika- 
cja ko??owa mi??dzy tymi miastami, odleg??y- 
mi od 6iebie o 10 km, odbywa si?? przez For- 
don albo Grudzi??dz z nadk??adaniem kilku- 
d%iesi??ciu kilometrOwo 


Statki w okowach lod1I. 
W drodze do portu 'tli' Brdyuj??cl\l zoeta??y 

a.skoczone na Wi??le pnez mr??z i za.mkni??- 


I te w??r??d lod??w na ??rodku Wis??y 2 statki 
I "Vi6tuli" - "Saturn" i "Atlantyk" oraz 3 
statki Lloydu Bydgoskiego. 
W uj??ciu Wdy do Wis??y pod Swieciem 
schroni??y si?? 24 berlinki z ??adunkiem. 


Zak????cenia w komunikacji kolejowej 


Zima takie we Wlosz.ech. 
MEDIOLAN. R6wme
 w p????nocnyeh W??o- 
szech zapanowa??a sroga zima. W niedziel?? 
wynosi??a temperatura w' Udine 5 stopni C 
ponitej zera, w TarVII:i - 7 st. C a w doli- 
nach alpejskIch Friulu nawet - 15 st. C. 
W Trie??cie W ci??gu ostatnkh 24 goddn na- 
st??pi??o obnU:enie temperat
ry o 20 st. C, a 
w niedziel?? rano termometr wskazywa?? - 
1) st. C. 


-68 st. C. W Moskwie. 
JrIOSKW A. W ni??4zieJfI w godzin
c;h 
J1Inn,oh termom8hT 11' .II.,.kwle wskazy- 
wa??y -II et. C. W 
l??gu D??eddeU .noto- 
waDO 17 ......ypadk6w ,ci,tIdch obra??eD. wy. 
wolaaJ'Oh, odmro??eniem ..??..??.. 


.I 


W dlodze do 6dt??Rl si alek 
szwedzki wDad?? na skaU' pod'- 
Ulodne 
SZTOKHOLM. Statek "Marieholm", 
nale????cy do "Svenska Amerika Linjen", 
utrzymuj??cy regularn?? komunikacjQ na 
linii. Gdynia-Sztokholm, najecha?? \V 
niedziel?? O p????nocy na ska??y podwodne 
pod Yaxholm. "Marieholm" z du??ymi 
trudno??ciami powr??ci?? do portu w Sztok. 
holmie. Pasa??erowie i ??adunek odjadiJ, 
dzi,?? wieczorem statkiem "Ka8telholm". 
Na po.k??adzie "l\1arieholm" w czasie a- 
warii znajdowa?? si?? w??r??d pasa??er??w 
lektor j??zyka polskiego na uniwersyte- 
cie w Ups.ala. 


. 
ZYWa Dochodnia W dane ngu 
t ukareszte ??sk!m 
BUKARESZT. W jednym z nocnych dan- 
cing??w Bukare,sztu wydarzy?? si?? wypade,k, 
kt??ry wywar?? wielkie wratenie w szerokich 
ko??ach stQUcy Rumunii. Kuzynka znanego 
polityka rumu??skiego panna Lahovary za- 
palaJ??c papierosa przez nieostrotn{)???? pod- 
pali??a w??asn??. sukni??, kt??ra pomimo natych- 
miastowej pomocy obecnych ca??a zosta??a 
obj??to. plomieniami. Ci??tko poparzon??, p. 
Lahovary odwieziono do szpitala. 


7 ol' ar kata stroili lotn 1 [zei 
S.molol ..bl?? Irole dzieci 
BOLONIA. W okolicy miasta Cesana 
spad?? z niewiadomych przyczyn samolot 
wojskowy. Samolot. spadajQc. zabi?? tro- 
Je bawlQeych si, na drodze dzieci. po 
czym stan???? w p??omieniach. Z??o??ona z , 
os??b .za??ofia .zgin????a. 


Powstanje w.z??otvrh kOSZMlo, 
Uf MfkSykU 
BANT ANTONIO. Wed??ug wiado. 
mo??ci, nadchodz??cych z pogranicza, w 
Meksyku wybuch??o powstanie, organi- 
zowane przez parti?? "z??otych koszul" - 
ugrupowanie o tendencjach faszystow- 
skich. W C!Z,a.<;ie star?? Doleg??o podobno 
30 os??b. 
Koncentrada woisk sowieckich 
TOKIO. Dow??dca jednej z grup wojska 
japoiIskiego, kt??ra bra??a udzia?? w walka.ch 
pod' Czang-Ku-Feng o??wiad-czv??, i?? na gra- 
nicy mandturskiej ,odbywa si
 powa!ne 
skoncentrowanie wojs.k sowieckich. 


,.  


J ' ak P I - CI -
 gdan -- ska aresztowala 'ZgOn orezesa Polskieij A
ademii 
CI] UJmejetnuSd f. D. dr. S!anis??awa 
Szulcow?? i wywiozla jej dzieci WARSZ


re\
Sk

::el
 zmar?? 
. . . . .. nagle w \Varszawie w 70-tym roku ??v- 
Szulcow.e] obi
cy,:ano, OCZYWI
C
e po-I ch.ows
a? kt??rej 
JCIe
 :po dzi?? dzie?? za- cia prezes Pols
iej Akademii Umiej??t- 
moc matenaln?? 1 opIek?? nad dZIecmI, z I mIeszkuje w CzarnocIme ko??o Skarszew no??ca pl'Ofesor Uniwer"ytetu Ja iell ??- 
kt??ry
 je
nak nie wid
ia??a si?? on?, od (powia.t Kartuzy), jest Polk?? i Polk?? }:.'o-I skieg
, dr. Stanis??aw 
Wr??blew
ki, ob. 
1
.bm. 1.kto
e I-'
ebyw.aJ?? nadal w SI ero- zosta
Ie be
 wzgl???u na to, 
o w warun- rrezes Najwy??szej Izby Rontroli Pa??- 
Cl
CU ruemIeckIm. w Starym Szottlan- k?,ch I okohczn???CIaC
 sJ?ecJalnych J?od- stwa., jeden z najwybitniejszych ws.p????
 
dZle.. . pls
??
 w areSZCIe gdanskIego: prezydium cze!"nych znawc??w p'rawa rzymskiego, 
Szulcow?? umleszcz
no w ares:zcIe P-OhCJI.. . . autor wielu dzie?? naukowych. 
ochronnym na pod,staWIe paragr. 4 roz- Wyrazamy nadziej" ze wladze polskie 
porz??dzenia o policja, przewiduj??cego zajm?? si, nadal energicznie t?? spraw?? 
areszt taki w wypadku, gdy bezpiecze??- i te znajd, zdecydowane sposoby na sk??o- 
shvo a.resztowanej osoby lub te?? dobra nIenie kompetentnych czynnik??w gda??- 
og??lnego C'zy p.a??stwa s?? zagro.??one. skIch do zaprzestania tego rodzaju .,me- 
Agnieszka Szulco\Va, z domu Ba??a- tod 44 w walce z polsko??ei??. 


NISZ[lycielski wvlew 
7 000 ton plrnneJ melasl I kreozotu 
BRUKSELA. W porcie Zeebruge p
:???? 
olbrzymi zbiornik, zawieraj
cy 4.200 ton 
p??ynnej melasy. Spi??trzone f.ale cieczy 
rozla??y si?? b??yskawicznie, wywr:acaj??.c 
drugi zbiornik melasy o zawarto??cL 2.200 
ton oraz zbiornik, zawieraj??.cy 550 ton 
kreozotu. F.ale po????czony('h p??yn??w 
wa.- 
li??y nast??pnie mur instalacyj koksowych 
oraz kUka wagon??w z koksem. Za,chodzi 
obawa, i?? miasto z'06tani
 pozbawione 
Qop??ywu gazu. Wypadek na,st??pi?? - jak 
si?? zdaje - skutkiem gwa??townego 
pad- 
ku temperatury, kt??ra spowodowa??a 
sk??rczenie id?? zbiornik??w przy jedno- 
c,zesnym . zachow??J,.n.iu obj??t.06ci i,ch za- 
warto??ci, Wyrz??dzone szkody wynosz??. 
kilkana??cie milion??w frank??w. 


ZUlbwal, napad w poci??gu 
lurnu??skim 
CZERNIOWCE. Dwaj kupcy rumu
cy 'l 
miasta. Buznu, zostali napadni??ci w czasie 
jazdy PQd
gie.m przez bandyt??w, kt??r
 ()- 
bt'ab['w??li ich ca??liOwicie z got??wki w wy- 
solo??ci 300.000 lei, I1aBt??pnte wyrzuci1i' oby. 
dw??ch z ppci??.gu pomi??dzy 13uzau a Ga.la.. 
cem. .Jeden z nich poni??s?? ??mier?? na miej.- 
6<(.'U, drugI z
 walczy ze 
mier<:i??. 


PSY rOZ!Zarnaj, ieb
a??Zice 
CZER
IOWCE. W wIejIJcowoAci Gun 
Ocnlt,lt zdzicza??e psy Spu??>zcz	
			

/Image01607.djvu

			, 


",,::', 


WTOREK, DNIA 20 GRUDNIA 1938 R 


:-",c "
:"';':" I 
} 
. 
? 


.>. 


.' . \... <
: 


;;;  .) :: 


. .
s 


- 


\. '
1A ,:' 
/tJ- ) 
f
 .-
 . 


,
j} 
, 


r 


.' 17J'

u,<:-
, "",
 
'", "-
,
! ",' ','" "'
 
x"., ,'
.'t
 );h'" ;. 

<""> 

"-, F 

!t 


.)   


,J 


.
.
 " 
....
. 


,
.
 
....:. .' 


.(
 


". 
.".... t: 


Nowy minister spraw zagranicznych 
FinlandII wydawca EIJas Erkko. 


!1rzeelqd prosu 
KlaiDeda DO wJlborach 
.Polska Zbrojna" wskazuje na PI'JUtycz- 
n??. wymow
 wybor??,"" dokonanych ostatnio 
do sejmiku k??ajpedzkiego: 
"Na niemieckl\ list?? g??osowa??o 87,3 
proc. wyborc??w, na litewsk?? pad??o 12,7 
proc. Wynik taki daje niewielki {lrzy- 
rost g??os??w niemieckich, nie w takim 
jednak stopniu, by m9g?? radykalnie 
zmieni?? oblicze sejmIku, w kt??rym i 
dot??d Niemcy posiadali przygniataj??c??, 
przewag??. W ostatnim na ich 24 pos????w, 
zasiada??o - 5 litewskich, obecnie prze- 
widuje si?? 24 mandaty dla Niemc??w, za?? 
4 mandaty dla LItwin??w. 
Wynik wybor??w k??ajpedzkich nie ma 
wi??c charakteru plebiscytu tego okr
gu, 
wypowiadaj??cego s??
 bezapelacyjnie na 
rzecz Niemiec, o jakim Niemcy k??aj- 
pedzcy marzyl; w okresie przedwybor- 
rzym. 'Vewn??trzny uk??ad si??, istniej??cy 
obecnie w K??ajpedzie, pozostaje bez 
wi??kszych zmian. Zmianom natomiast 
uleg?? kierunek polityki rz??du kowie??- 
skiego wobec spraw K??ajpedy. Uczynio- 
no ostatnIO du??o, by nie da?? powod6w 
do skarg na nieszanowanie statutu au- 
tonomicznego okr??gu K??ajpedy i 'na tej 
drodze ma on pozosta??. Wida?? tutaj 
daleki odblask historii sudeckiej". 


. 
B POY ..!p'
7nei GWar!!f" 
Tygodnik "Zaczyn" dnalizuj??c charak- 
ter i b????dno???? rumu??skiego ruchu :2;elaznej 
Gwardii, kt??remu przewodzi?? Codreanu, 
pisze: 
"Rumunia by??a chyba jedynym kra- 
jem, w kt6rym problem "m??odzie??y" by?? 
jeszcze bardzie.i wyolbrzymiony ni?? w 
Polsce. Zem??ci??o si?? tutaj mechaniczne 
przenoszenie analogii z faszyzmu 'i hit- 
leryzmu; tamte ruchy by??y m??ode, ale 
m??ode organicznie a nie programowo, 
ruch Codreanu by?? nie m??ody, ale "m??o- 
dzie??owy", wysuwa?? m??odzietowo???? .iako 
program, bazowa?? na z??udnym i tylekro?? 
obalonym przez tycie podziale na m??o- 
dych i starych. Z walki m??odych ze 
starymi, kt??ra czasem .iest p.rzedmiotem 
fermentu 
wiat.o-"o
ladowego, lecz ni- 
gdy nie mote by?? podstaw?? sensownea-o 
ruchu politvcznegc, z walki tej chcia?? 
uczyni?? Codreanu pU'1kt wyj??cia wiel- 
kiej akc.ii polityczntj Ruch politvczny, 
opiera.i??cv sie na m??orl 7 ie1:v akademic- 
kiej akcji politycznej. Ruch polityczny, 
bezdro??a paradoks??w, ko??cz
cych SH
 
czasem ??miesznie, i?? czasem, jak w tym 
wypadku. tragicznie. 
Drugim b??edent by??o niew??tpliwie 


Premier czesko-s??owa,cki, 
p. Beran. po??wi??ci?? w swym 
wtorkowym expose kilka 
spokojnych i rzeczow??ch 
z
an 
t?sunk0!U. Czerho _ S??ow.acji z s??,- 
sIadamI, wyrazP.J??,c pragnienie, aby sto- 
sunki te u??o??y??y si?? p<>my??lnie. 
R??wnolegle ze s??owami premiera l-:Jn- 
trolowane obe,cnie przez rz??d organy J.'ra 
sy czesko-s??owackiej publikuj?? dalsz?? 
seri?? art)"ku????w na tematy ukra.i??
'kie. 
To zestawienie zmusza do pewnych 
ref]eksji. Poprzednia republika Czesko- 
S??owacka, kierowana przez J). Benesza, 
za??ama??a si?? po dwudziestu la.tach egzy- 
stencji w wyniku tendencji do prowa- 
dzenia polityki, przera.staj??cej mo??liwo- 
??rf tego pa??stwa, a mianowicie wskutek 
da??no??ci do stworzenia z Czecho-S??owa- 
rji o??rodka polityki antyniemieckiej w 
Europie. W realizowaniu tego d??.??enia 
opierali si?? dawni kierownicy republiki 
czesko-s??owackiej na spodziewanym po- 
parciu mocarstw zachodnich oraz Rosji 
Sowieckiej. 
W rhwW obecnej n1&kt??re 
 fJU- 


3 


ielkie 


prace i zadania o??wi--ty 
pozaszkolnej 
konferenda w sDrawze o??wiat, pozaszkolnei na Wielkim Pom9rzu 


Pod przewodnictwem Kuratora Okr??gu 
Szkolnego Pomorskiego p. dr. A. Ryniewi- 
eza odby??a si?? w Toruniu w dniach 5, 6, i 
7. XII. konferencja po??Wi??cona sprawom 
o??wiaty pozaszkolnej na terenie \Vielkiego 
Pomorza. 
Pr??cz inspektor??w szkolnych i instruk- 
tor??w o??wiaty pozaszkolnej z ca??ego Pomo- 
rza w konferencji udzia?? wzi??li: Naczelnik spo??ecznych, nie jest tyllw aktem kurtuazji osobi??cie przyby?? na konferencj??, p. Dacz. 
Wydzia??u O??wiaty Pozaszkolnej p. A. Ko- ani przypadkiem. Wynilm to z odr??bnego S. Cichalewski witaj??c uczestnik??w konfe- 
newka i p. wizytator J. Dec - jako przed- charakteru o??wiaty pozaszkolnej. Je??eli w rencjl zaznaczy??, ??e p. Wojewoda tywo ID. 
stawiciele Ministerstwa Wyzna?? Religij- innych dzia??ach swej pracy w??adze szlwl- teresuJe si?? akcj?? kszta??cenia przedpoborOo 
nych i O??wiecenia PUblicznego, p. naczel- ne same s?? czynnikiem i kierowniczym i wych I poleci?? mu w gor??cych s??owach 
nik S. Cichalewski jako delegat pana Wo- wykonawczym, to w tej w??a??nie dziedzinie podzi??kowa?? nauczycielstwu za ogrom tak 
jewody Pomorskiego, pp.: kpt. W. Nowo- o??wiaty pozaszkolnej najwa??niejszym czyn- powa??nt
J pracy, kt??ra wyda??a bogaty plo
 
blIski i kpt. M. Mieczys??awsld jako delega- nil,iem wylwnawczym jest samo spolecze??- R??wnocze??nie prosi?? o kontynuowanie pr.
 
ci D. O. K. VIII, p. kpt. J. Rusch z Okr??go- stwo. 
}]atego - obecno???? przedstawicieli cy, kt??ra dla przysz??o??ci Polski, a szcz:egcU- 
wego Urz??du W. F. i P. W., ks. pra??at A. tego spo??ecze??stwa, Ich opinie i uwagi ma- nie Wielkiego Pomorza jest bardzo wa??n.. 
Ziemski, ks. prob. M. Skonleczny, ks. M. j?? dla Kuratorium wielk?? wag??. Ze strony administracJI Pan Naczelnik 
Chwi??owiez, ks. J. Krystosik jako delegaci Szczeg??lnej donios??o??ci prace te nabie- przyrzek?? naj dalej id??c?? pomoc. 
Kurii Biskupiej w Pelplinie, Gniewie, W??o- raj?? ostatnio takte i z tego wzgl??du, ??e 0- Trzydniowe, bogate w tre???? obrady, })<')- 
c??awku i P??ocku, prezesi organizacyj nau- bejmuj?? coraz szersze rzesze m??odziety ??wi??cone by??y g????wnie om??wieniu wyni- 
czycielskich, delegat Pomorskiej Izby Rol- vrzedpoborowej i podnosz??c je na wy??szy k6w pracy w ubieg??ym roku szkolnym ?? 
nlczej, przedstawiciele polskich instytucyj poziom moralny i umys??owy, prace te prz.y- ustaleniu wytycznych we wszystkich dzia- 
o??wiatowych w Gda??sku oraz Polskiego czyniaj?? si?? do podniesienia obronnO??ci ??ach pracy na rok bie????cy. Nad t.o, - prze- 
Zwi??zku Zachodniego. Nad to w obradach pa??stwa. pracowano takie zagadnienia specjalne, 
uczestniczYli pp.: nacLelnicy wydzia????w, Pan kurator podzi??kowa?? wszystkim re- I jak: zagadnienia regionalne na Pomorzu, 
wizytatorzy i instruktorzy o. p. z Kurato- prezentowanym czynnikom za tak harmo- zagadnienie sp????dzielczo??ci na Pomorzu, 
rlum O. S. Pom. nijn??. wsp????prac?? w roku ubieg??ym i wyra- akcja teatralno-??piewacza, wsp????praca z 01'- 
Otwieraj??c konferencj?? i witaj??c zebra- I zi?? przekonanie, 2e nowy rok szkolny dzi??- ganizac.iami spo??ecznymi. wyzyskanip. w 
nych pan kurator mi??dzy innymi podkre- ki tak pi??knie zrealizowanej koordynacji pracy o??wiatowej czasopisma "Strat nad 
??li??, ??e obecno???? na t
j urz??dowej konfe- da nie mniej pozytywne wyniki, nit rok u- Wis????", radiofonizacja plac??wek o??wiato- 
rencji, poza przedstawicielami pa??stwo- bieg??y. wych i inne. 
wych w??adz wojskowych i administracyj- W Imieniu Pana Wojewody Pomorskie- Popo??udnie drugiego dnia !)O??wi??cono 
nych, tak??e du??ej liczby przedst.awicfeli du- go p. ministra W??. Raczklewicza, kt??ry z na hospitacj?? kurs??w przysposobienia 0- 
chowie??stwa i dobrowolnych organizacyj powodu nieobecno??ci w Toruniu, nie m6g?? ??wiatowego przedpoborowych do obron.y 
' .. narodowej w Toruniu. 
Z okazji z.iazdu odby??o si?? takte uroczy. 
ste przedstawienie w Teatrze Ziemi Pomot'. 
;
 ski('j sztuki p. t. "Rozum i Wiara". Przed 
,. rozpocz??ciem widowiska P ,tO I\:urator wy- 
" g??osi?? ze sceny s??owo wst??pne, w kt??rym 
, ' w g????boki spos??b wykaza?? ideow?? ????czno
?? 
" jaka zachodzi pomi??dzy problemami. poru- 
szanymi w wystawianej szt.uce, a tymi ja.. 
kie maja realizowa?? w ??yciu codziennym 
?? pracownicy o??wiatowi. 
Wyg??oszone w pierwszym dniu obrad 
sprawozdania. poparte bogatym materia- 
??em statystycznym, wykaza??y bardzo I1.0- 
'. ' ...
 wa??ne wyniki na wszystkich odcinkach 
pracy o??wlatow??!j. Z plac??wek o??wiaty po- 
zaszkolnej, prowadzonych przez w??adze 
szkolne i nau
zycielst.wo korzy.sta??o bez- 
po??rednio oko??o 40.000 o<;??b, g????wnie m??o- 
dzie??y. Na pierwszy plan wybi??y si?? Kur- 
sy Przysposobienia O??wiatowego Przedpo- 
borowych do Obrony Narodowej. Akcja ta, 
mia??a charakter powszechny i obejmowa??a 
trzy roczniki przedpoborowych. Og????em 

', prowadzono 1039 kurs??w na kt??re ucz??- 
IiIzcza??o ponad 23.000 przedpoborowych. 

' Z innych form pracy mo??na wymienit 
'. J, .." ",. '
''';' ...t-i,f 1 t3 kurs??w wieczorowych dokszta??caj??cyc
 
otrzyma?? w Stanach Zjedn. b. angielski minister spraw zaDr E!??en oraz zwrot kosz- 22 szk???? wieczorowych, 41 uniwersytet6\v 
t??w podr????y do Ameryki. B. min. Eden uda?? si?? do Stan??w Zfedn. na zaproszenie niedzielnych, 11 uniwersytet??w powszech- 
zwi??zku fabrykant??w. - Praroa niemiecka z sarkazmem podkre??la szczeg???? honora- nych. 700 ??wietlic, 300 zespo????w teatru >]._ 

.!d Y?? b. min. Eden w przem??wIeniu swoim wyst??powa?? ostro przeciw Nie mcom. matorskiego, kt??re zorganizowa??y blisko, 
nadanI ' e ruChOWI ' cha,. - al ' teru mI ' styczno - d . l . . . ---- 2000 imprez. 350 ch??r??w ludowych, 1.385 bi- 

 owa, przyczyna nIe lczema SI?? z rzeczy-. . 
utopijnego. Idealizm jest niew??tpliwie wisto??ci?? i z jej realn?? problematyk??... bhotek o??wIatowych. kt??re wypo??yczy??
" o"; 
zdrowym ??wiatopogl??dem. ale irlealizm Takie stanowi sIm WIe???? musi b??d?? do g????em blisko 800.000 ksi????ek; pr??cz t.ego w: 
zdegenerowany, nieodpowiedzialny, gra- z
k??amania i .ob??udy, b??d?? do niety- I szeregu miast pomorskich zorganizowano: 
nicz??cy z mistyczn?? histeri?? i nieodpo- c??Owego utopIzmu. stwarzaj??c ??r??d??o wi??ksze Imprezy artystyczno _ kulturalnI' I 
wiedzialnym utopi7.mem to si??a rozk??a- nieustaj??cych konflikt??w". \.... l . l . ' 
orgamzowano l popIerano n ,cJ?? {raJoznaw- 
. . ., . 
 " ", czo-wycieczkow?? i przeszkolono kilka set 
organicznej, budz??c u in- pracownik6w o??wiatowych na wielu kon- 
nych narod??w nale??ny dla ferencjach i kursach. 
ka??dej istotnej warto??ci sza-.' Ogromnej tej pracy na wszystkich nie- 
cunek. :- omal odcinkach tycia kulturalno - 0- 
Zorganizowane na zasadach rzeczo-. ??wiatowego dokonano przy bardzo ma??ych! 
wej i pozytywnej prary pa??stwo czesko- ,??rodkach finansowych, dostarczonych 'w; 
s??owackie mog??oby liczy?? na powszech- '. pierwszym rz??dzie przez samorz??d i pa.??-: 
n?? symI'a.ti??, o ile przyj????o by za drogo- stwo. Dla przyk??adu motna poda??, te prze-; 
w!'kaz swej pol[tyki rzeczywiste mo??1i- 'szkolenie jednego uczestnilm kursu dIn) 
wo??ci pa??stwa orBZ istotne interesy na- przedpohorowych kosztowa??o przeci
tnie
 
rodu czeskiego i s??owackiego, wyra??aj??- zaledwie 1.30 z?? rocznie z uwzgl??dnieniem: 
ce si?? p,rzede wszystkim w konieczno??ci wydatk??w na podr??czniki, zeszyty, o????wki, 
uk??adania wsp??????ycia z pa??
twami o- ogrzpwanie i o??wietlenie 
al t t. d. 
??ciennymi na zasadach dobrego s??siedz- W ten spos6b o??wiata pozaszkolna przy 
tw.a oraz na utrzymaniu w stosunkach "mlnfmalnych jrodkach finansowych spe??- 
z s??.siadami niezb??dnej r??wnowagi. , nla ogromuie donios???? rcl?? kulturaln??, o- 
Chcemy mie?? nadziej??, ??e nar??d cze-, ??wiatow?? I wychowawcz??, po??yteczn?? dla 
ski, nauczony do??wiadc.zeniami swej mi- ' spo??ecze??stwa, konieczn?? dla pa??stwa. 
niOllej polityki, nie zechce .analogirz- ___ 

ycl1 b!??d??w powtarza?? w przysz??o??ci i ""i-ie",lcz
e i wykwintne 
ze wybIerze obecnie dla swej nowej P??l- '_ 
lityki w??a??ciwe cele i w??a??ciwe drogi. preparaty kosmetyczne etosowane do poi- 
W p,rzeciwnym razie trudno by??oby na ( kretlania urody. jako to: r??z, kredki do 
rrzysz??o???? Czecho-S??owacji zapatrywa?? warg, o????wki do brwi 1" paznokci, lakiery 
si?? z optymizmem, z ktocym niew??,tpU- itp. w licznych odcieniach - poleca fabry- 
w:ie opinia pols.ka pragn??.1a by traktowA?? lia lckar8ko-kosme
ycl/:J1ych preparat??w 
snraw.l'_ ??eg.p .??????..??IJua.. es 
. (KJ 


Trzydniowa 


" 


/'."" "" "''''
'I;;:,.,.:'''':,; l'
"','.y: "' 
KREM DWJ 
"I"'''''' 
 1.'JO:f ....V'!t'_:.. 1"1 IS- 
,< 
 
 
 
 v
..;
' '," GOL NIA ... e 
??.I 

 .", '\ ., 
 
 
  ""
 

<


 J.iS.STE.MPNIEWICZ. POZNA?? 


r' I.
", .
,
.::-- ' 
:-1... f' 


:.??.::. '" 


.; .'.;;..; ..,.
 . '*
. 


scro "'rl
..6", 2;1 "'r2
fII'II.h"'ioC\'lle 


.": f 


'. 


,"
',' 


':'>11;< 


<.\
\"lji', 
";i;, 
- , -'" 
f::. l.... :. 


'"-"'''':". 


...... ' .:
 


. '"
 


. 
.:1 


h 


.', 
-$.:.:; ;.. "-'-
.l 


." 

'I" .
i 


. 
.;. 


.y 


'" '
-" 
?? ..??.:<-: i:, 
...; 
\-:i'. .. 
, '. 
-' 

1 .

 
" ,/!' 
1. 
0/-.,: '.... 


::sit., \

 


"" 
., 


'.
, . 


Nowe z??udzenia 


s'kie zdaj??; si?? ulega?? - mimo przykryrh 
do??wiadcze?? niedawnych mie
i??cy - no- 
wym z??udzeniom, wyra??aj??,cym si?? tym 
ra.zem w d????eniu do uczynienia. Czecho- 
S??owacji o??rodkiem tworzenia pa.??stwa 
ukr.ai??skiego kosztem Rosji Sowieckiej, 
Rumunii, Polski, W??gier oraz p????nocnej 
S??owacji. 
By??oby mo??e wskazane, by m????owie 
stanu, odpowiedzialni za drogi, po kt??- 
rych kroczy?? b??.dzie polityka nowej Cze- 
('ho-S??owacji, zastanowili si?? p.owa.??nie 
nad tym, dok??d tego rodzaju tendencje 
zaprowadz?? ich p,a??stwo. Niedawna 
przesz??o???? wyka.za??a. rotrzeb?? i celowo???? 
dokonywania tego rodzaju rachunku po- 
litycznego w chw??h, p	
			

/Image01608.djvu

			WTOREK, .DNIA: 20 GRUDNIA -1938 R. . 


1IJ 


r ko??skie prawo przedw Ko??dolowi 
przygotowuje Yrzec1a Rzesza fIASTO WATYKA??SKIE. "Osserva- 
tore Romano" notuje za "Luxemburger 
\Vort", ??e minister Rzeszy do sp'raw wy- 
znaniowych Kerrl z??o??y?? zwi??zkowi 
prawnik??w narodowo - socjalistycznych 
do rozpatrzenia }:.Tojekt ustawy regu,lu- 
j??cej sto
unek KOo??cio??a do pa??stwa w 
JS"iemczech. 'Wed??ug informacji "Luxem- 
burger \Vort" ustawa ma zawiera?? na- 
str:puj??ee przepisy: 
1. Stosunki Ko??cio??a do p.a??stwa nie 
s??. regulowane konkordatem z r. 1933 
lecz nowym prawem Rzeszy. 
2. Korespondencja mi??dzy bi-skupami 
Rzeszy a Papie??em podlega kontr.oli mi- 
nisterstwa Rzeszy do sp,raw w
nanio- 
wych. 
3. Propaganda religijna pTzy pomocy 
procesyj. zbiorowych pielgrzymek, pf , 

::
S;i;:,'; 
-t i
" .:::::
 ">.. :
- i 
. 
(.
 


J 


Konsolidacja 


wychod??twa polskiego 
we Francii 
PARY??. W??T??d rodak??w we Francji dzie "lamp, p??on??c?? wychod??twa, sku- 
z og??lnQ. rado??ci?? przyj??to fakt konsoli- piaj??c?? w sobie mno???? wzajemn?? I ja??- 
dacji naszego wychod??tw,a w jedn?? na- niej??e?? szlachetnymi pierwiastkami re- 
czeln
 organizacj?? "Z.wi??zku Polak??w we ligii i uczu?? narodowyeh". Na zebraniu 
Francji". Uroczysty akt konsolidacji rozwi??zano, "Rad?? porozumiewawczQ. 
nast??pi?? na zje??dzie w Douai pJ'ZY udzia- Zwi
zk6w' Polskich we Francji" i po- 
le duchowie??stwa polskiego, przedstawi- wzi??to jednomy??ln?? uchwa????, powo??uj??- 
cieli ambasady polskiej,. Zwi??zku ??wi.a- c?? do ??ycia nowy Zwi??.zek. Dewiz?? pra- 
towego Polak??w z Zagranicy, p'r,asy oraz cy Zwi??zku b??dzie: 
200 delegat??w z o??rodk??w wychod??twa "KA??DE DZIECKO POLSKIE NA 
i reprezentant??w 27 zwi??zk??w. KURSIE J
ZYKA POLSKIEGO, A KAI.:- 
Zjazd rozpocz???? si?? uroczystym n.abo- DY WYCHOD??CA POLSKI W ORGANI- 
??e??stwem w ko??ciele ??w. Piotr.a, na kt??- ZACn POLSKIEJ. TAK NAM DOPO- 
rym ks. Cegie??ka, r??!ktOiI' Misji Polskiej M??l!: B??G". , 
z rado??ci?? pQiWita?? ide?? po????czenia wy-I Jednocze??nie uchwalono statut nowe- , 
chod??twa polskiego w jedn?? organizacj-?? I go zwi??zku i dokonano wyboru w??adz. 
i wyrazi?? nadziej??, ??e nowy zwi??zek b??- I 


'.'
; 
t",< 
.:
r .
. 


y.>.....
 \ 


'?? 
" 


f "h" 
k' 
 
 .' 


>;; 


" ..;..::.::,
""...> 
 -....7'.::.. .::. ...
 .
:.;-. 
 - ..:./
 .
\ 
rozpoczynaj" awole obchody 
Gwlazdkli- 


'4<.
-",.J . 


Jui przed 


.. 


".ie 


iskll irin 


ni.. 


Obniika OD'a?? radiofoni[znJ(h 
dla szk??l 


II 


- 


,. 


. 


- 


Pocz??wszy od stycznia 1939 r. radio
 
abonament dla szk???? i zak??ad??w nauko- 
wych lub wychowawczych, pa??stwo- 
wych, publicznych oraz prywatnych, 
istniej??.cych na podstawie zezwole?? w??a- 
??CIwych w??adz szkolnych, b??dzie wynosi?? 
1 z?? rocznie, bez wzgl??du na ilo???? i jako??c 
posiadanych urz??dze?? radioodbiorczych 
Obni??ka ta, w??a??ciwie r??wnoznaczna ze 
zwolnieniem od op??at radiofonicznych, 
niew
tpliwie pTzyczyni si?? do p,rzyspie- 
<;zenia ,akcji zradiofoni
owania wszys,t- 
kich szk????. 


Kanadyjczycy rozegraj?? dwa mecze I BOKS. 
w Polsce. Warta bije Lechi, lwowsk?? W boksie 
Sekcla hokejowa D??bu po otrzymaniu 10:6. 
zezwolenia komisji dewizowej wys??a??a do \V niedziel?? wieczorem rozegra.ny zosta?? 
Londynu naleino??l: na poczet wyst??pu Ka- we Lwowie mecz bokMrski o mistrzostwo 
nadyjczyk6w w Polsce. Podkre??li?? nale??y,. PolskI mi??dzy Wart?? a Lechi??. Zwy??i??- 
??e KanadyJczycy wyst??pi?? w Polsce Jednak ty??a Warta 10:6. - 
dwukrotnie, a nie Jeden raz Jak proJekto- Przebieg poszczeg??lnych walk by?? na- 
wano pierwotnie. st??puj??cy: 
W wadze muszej ulbert (Lechia) wygra?? 
bez walki z powodu niedopuszczenia do 
walld zawodnika Warty Krakowskiego, 
kt??ry mia?? siln?? angin??. 
W wadze koguciej Kozio??ek 
wypunktowa?? LysegD 
W wadze pi??rkowej Ska??ecki 
wygra?? na punkty z G??reckim. 
W wadze lekkiej Ratajak (Warta) wy. 
gra?? na punkty z Sidelnikowem. 
W wadze p??????redn.ej Jarecki (Warta) 
pokona?? w 2-giej rundtie przez techn. k. o. 
Schmidta. 
W wadze ??redniej Podkowicz (Lechia) 
wygra?? na pkt. z \Vyrzykiewiczem. 
W wadze p????ci??tkieJ Baranowski (Le- 
chia) wygra?? na punkty z Gniotem. 
W wadze ci??t10ej Bia??kowski (Warta) 
pokona?? na punkty SZkwarkowskiego. 


ze.ntacjami .Warszawy i Wo??ynia. Warsza 
wa, kt??ra wyst??.pi??a z rezerwow??. drll??yn?? 
przegra??a niespodziewanie w' stosunku 7:9. 
Zainteresowanie meczem bardzo dute. 


Nowy. Bytom wywalczy?? remis 
z bokserami ??l??ska' nJemiecklego. 
W Nowym Bytomiu rozegrano mecz bok- 
sersJ,d pomi??dzy dru:tyn?? Nowego Bytomia, 
w sk??ad kt??rej wchodzili zawodnicy miej- 
scowego klubu bokserskiego, a reprezenta- 
cja, Gliwic (Sl??sk Opolski). Mecz zako??czy?? 
si?? wynikiem remis<>wym 8:8. Wynik u-n 
uwa??a?? nalety za sukces drutyny Now,,- 
go Bytomia. Mecz zgromadzi?? bliskI) 
 000 
widz??w. Walld by??y ciekawe i sta??y na 
 


.;.-. \. 


>i> :. 
 


...,','... 


-
 ... 


.<  
'- 


" 


.
 
. .. . 


. 


'. 


?? . 
 ... 
' 
; . ,
.,.: ' 


'.1. 


W dniu U grudnia opu??ci?? Sou??hampton transpOl'??ow??.c 811g1e1aJd ..nn1f8ta n a __U. 
kaml dla garnlzon6w, rozrzuconyoh po ca??ym Awlecle. 2otnlerze, kt6rzy sp??dz?? ??wi??ta 
Do??ego Narodzenia zdala od OJczym" Jut przed wyjazdem otrzymali indyka, kt??rw w 
. Anulil nale??y dD trad.
 potr... -??.,teczaych. 


,
		

/Image01609.djvu

			Niepodleg??o??ciowcr pomarsl 
lIIIiiI do skonsalidowania sie 111 jednej organizacji 
Do redakcji naszej nap??yn???? Rzereg li- I Czersku, aJe j.ako?? z tego nic jeszcze nie 
st??w, kt??rych autorzy podnosz??, ??e spra- I wychodzi. 
wy niepodleg??o??ciowc??w pomorskich.-lch Niepodleg??o??ciowec"i 
tycie organizacyjne itp. nie s?? naie??ycie * 
postawione. Podajemy ponitej fotografi?? nast??puj??ce- 
..Na terenie' wojew??dz??\"a pomorskie- go o??wiadczenia jeszcze z lipca 1937 r. podpi- 
go istnieje szereg organizacyj zrzeszaj
. sanego przez licznych niepodle
??o??ciowc??
\': 
cych u c z e s t n i k ?? \v ',';/" -----,,--,.- " .--....-. 
 ....".' .
...,,< . 
, -, "',",' '.'U_.
"'" ':': - 
walk o niepodleg??o????,' 

 
toczonych na Pomo- ,." 
rzu z zaborc
 na 
wszystkich polach ??y- . 
cia politycznego, spo- 
??e.cznego i gospodar- 
czego. kulturalnego, 
szkolnictwa itp., Wal- 
ka ta prowadzona by- 
??a w odmiennych wa- 
runkach od innych 
cz????ci kraju, tym nie 
mniej jednak r??wnie 
trudnych. 


Niestety, nie zawsze 
iednak jest ona nale- 
??ycie doceniana, po- 
niewa?? historia czynu 
n i e pod leg??o??cioweg o 
na Pomorzu ni?? jest 
spopularyzowana i 
szerzej znana. J edn
 
z p.rzyczyn tego stanu 
rzeczy jest mi??dzy in- 
nymi napewno brak 
jednej, silnej organ"i- 
zacH, kt??ra w szere- 
gach swoich s,kupi??a- 
by wszystkich bez wy_ 
j??tku zweryfikowa- 
nych niepodleg??o- 
riowc6w pomorskich. L. 
Inne regiony kraju maj?? ju?? takie or- 
J1'anizacje j,ak np. ZWi.??,zek Powsta??c??w 
??I
skich, Zwi??ze,k Powsta??c??w \Vielko- 
polskich itp. U na-s. do tej pory istniej?? 
natomiast r????ne organizacje jak: Komi- 
tet Wykonawczy Zjazdu b. dzia??aczy nie- 
podleg??o??ciowych Pomorza, Zwi??zek Po- 
wsta??c??w i Wojak??w O. K. VIII., Zwi??- 
zek \Veteran??w Powsta?? Narodowych 
R. P., Zwi??zek Uczestnik??w Strajku 
Szkolnego z lat 1906/7, Zwi-
zek Filoma- Do spil'awy tej 
t??w i kilka innych,'z kt??rych ka??da re- szym Cz.aSIe. 
prezentuje pewien odcine,k pracy niepod- 
leg??o??ciowej, nie skupiaj?? one jednak 
wszystkich niepodleg??o??ciqwc??w, ani te?? 
nie daj
 pe??nego i jasnego obrazu tej 
wielkiej pracy, jak??. Pomorze w??o??y??o we 
wsp??lny wysi??ek Narodu na,d odzyska- 
niem niepodleg??
ci. 
Najwy??szy wi??c ju?? czas, by powsta.- 
??a jedna organizacja pod nazw?? np. 
Zwi??z???k Niepodleg??o??ciowc??w Pomor- 
skich. kt6raby nietylko skupi??a wszyst- 
kich bez wyj??.tku niepodJeg??o??ciowc??w 
pomorskich, ale te?? i stanowi??a ??ywy 
przyk??ad dla m??odego pokolenia. wcho. 
dz??.cego w ??ycie, jak nale??y pojmowa?? 
????u??b?? dla ojczyzny. 
W prasie ukazuj
 si?? wzmianki, ??e 
by??y ju?? podobno jakie?? pr??by w tym I 
kierunku w Toruniu, Inowroc??awiu i 
Grudzi
dzu. Wielu niep.odleg??o??ciowc??w 
zar??wno stowarzyszonych jak i chodz??.- I :????;
::: 
:
::adn:l?? o

an

e
; Sol - I - lnowro(??awsk - leJ - do k :t p . lel - I - 
czasu powo??ania takiego zwi??.zku. By??y I 'I . 
ju?? podobno r????ne zjazdy w Toruniu. 


'(J I " 


WTOREK, DNIA lO GRUDNIA 1938 :R 


5 


- 


- 


- 


,<" 
??- 
l-i,
r',,-,' -, 

 
' ' '??*
; ,_ - (c.\ 
.... -, ;
;- 
"6 ,
, 


'... '. 


""'hi 


Najlepszy upominek gwiazdkowy 
LORNETKA POLOWA 
- ' . . , 
-,' 
 a 


r !??, 


,i 
:1 
1 
J 
1 


Przo
uJ..
e lornetk znaneJ marki na calym ??w:ecle o niedo??cignio- 
nych zaletach oPtycznych. Popularne 6 x I 8 Je lornetki ZEI.S'A 
wat.. obecnie od 165 g co 400 , I cena ICh .ynOsl od z?? 220..- 
do 335.- z?? ??..cznle z futera??.m I paskami. Co nabycia w 'acllo- 
W.Ch sk??adach opt,cznych. Prespek'y rEOl z rysunkami I opisem 
wszystkich modeli wy.y??. na t..danle firma CARL ZEISS, ".n.lub 
a....r.lne Prz.datawicielslwo ... Polak.. 
fiRMA INZ. W?? LESNIEWSKI, Warszawa 22 
AL NIEPODLEGLOSCI 210, TELEFON 8-18.06 i 8.1&.46 


4.:'.:.'::"
 


'7 
 ' ,',,-- 
_ ".[<1<"'. ,.0'Y
 
.ulM'
"""'. ...' 


.f1' 


??/r t<.?? 


, t7u.. 


II 


"', 
/
/ 


.-': ,.c" 
 ::..:j;
-':'.y., " 
14f4./ "7 

- ..".'" 
"'/.;;1,,", -;"-'h
 "
:.>o>/';:" 
- ;,;,( 
_: -. -:L ,'I') -'," 


... h"
'll<-. 
A_....;..,..;;.l:.
U 
...-.. 


Walka o pierwsze??stwo w [. o. P. 


, 
;:"7,.,....Al, 


Sytuada na r,nku ora??' 
W..as' liczb, bez.obo'n,ch 
WARSZAWA. W zwi??zku z zwolnienia- 
mi z zak??ad??w pracy i z rob??t publicznych 
na sImtek ko??cz??cego si?? sezonu letniego, 
\\ zrasta liczba robotnik??w, na
ywa.J??cych 
'Iprawnienia do pobierania zasi??k??w z Fun- 
duszu Pracy. W ko??cu listopada rb. liczba 
otrzymujacych zasi??ki, wed??ug prowizorycz_ 
nych oblicze??, wynosi??a 49,7 tys. os??b. W 
por??wnaniu z ko??cem wrze??nia, gdy przy 
naj\"ytszym stopniu zatrudnienia najnit<;zy 
jest poziom otrzymuj??cych zasi??ki, daje to 
wzrost o 23,2 tys. os??b. Liczba otrzymuj??- 
cych za.
ilkj w roku biet??cym k$ztaltuje si?? 
'w iJrz
:bUt.eniu na poziomie roku ub., gdy 
w listopadzie 49,9 tys. os??b korzysta??o z za- 
si??k??w. t. j. o 23,1 tys. wi??cej, nit we wrze- 
??niu. Najwy:l:szy poziom 194.2 tys. os??b osi??- 

n????a liczba korzystaj??cych z zasi??k??w w 1)- 
Neg??ym t!pzon??e w lutym 1938 r., gdy poziom 
ratrudnienia osi??)ln???? 
ezonowc minimum. 


Pami??tai, 
przed 'wl,,'aml 
u POLAKA I 


kUlllu. tylko 


Trzeba J?? w czas rozstrzygn???? 
,t' ".. Trzy mia.sta walczQ. o C. O. P. o god- portu rzecznego w samym Sandomierzu 
.....,

 no???? stolicy: Sandomierz, Rzesz??w i Ra- i projektmvanych kana????w. Ale s
 tak- 
''/- !.? dom. Nie jest to walka wy??
cznie o ho- ??e wzgl??dy pl'zemawi.aj??,ce przeciw te- 
fi , nor, lecz o wa??ne rzeczy realne, bo z mu miaJstu. Ciche, sp.okojne, prO 
""'", w??adz wojew??dzkich i innych, tam??e rodziejlskiej, wa??nym o??rodkiem prze'- 
"Ze-brani w La.skowirach komendanci zapewne si?? pomieszr-z?? centrale r????- mys??o\\-ym. Sandomierz nie by?? do tego 
Organizacji Woj.sk. Pomorza urh\valaj?? nych za;k??ad??w f,Tzemys??owych i finan- przygotowany i mimo wszystko, co w 
wsp??lnymi si??ami przyczyni?? si?? do skon c;owyc.h, jednym s??owem nast??pi gwa??- ostatnieh f??\\ uch latach tam wybudo\H??- 
solidowania, wszystkich pomorskich towna rozbudowa miasta. no, nada.! nic jest przygotowany nip tyl. 
zwi
zk??w w jeden zwi
zek niepod/e.g??o- Podobno ze strony w??adz p,a??stwo- ko na stolic?? C. O. P., ale nawet na po- 
??ciowc??w pomorskich. Przyrzekamy so- wych up.atrzony je8t na stolic?? Sando- mieszczenie tych instytucji, kt??re ju1 
bie wzajemnie wszelk?? wsp????prac?? a?? do mierz, za czym zreszt?? przemawia wie- tera"" 111m ('??jC??}. czy mustZ??}. si?? mie??ci!". 
ostatecznego s,konsolidowania ruchu nie- le wzgl??d??w rzeczowych. Po??o??ony jest \\ o \',lele lepszYm pod tym wzgl??- 
podleg??o??ciowego. (Laskowice, dnia 11 miallo\\	
			

/Image01610.djvu

			. 


Gda??sk 


Oz???? - Wtorek 
Teofila 


20 


Jutro - $rolll 
Tomasza 


21 


grudnia 


DY:l:U1??. NOCNY LEKARZY 
pe??ni?? dnia 20 bm.: 
W Gda??sku: dr. Korte, Langgasse 68, tel. 
!1175 i dr. von Zelberschwecht, Langgasse 5, 
tel. 22727. 
WE WRZESZCZU: dr. Perscheid??wna, 
Jaschhentalerweg 47b, tel. 41179. 
W' Sopotach: dr. Lork. Seestrasse 81, 
tel. 51211. 
Z towarzystw 
- Gwiazdka filii Gda??sk Stare Miasto 
G. P. Z. P. odb??dzie si?? w czwartek, 22 bm. 
o godz. 18 w Domu Polskim przy Ul. WaIl- 
gasse. 
- Gwiazdka filii G. P. Z. P. w Sopolach 
odb??dzie si?? w czwartek, 22 bm. o godz. 18 
w Domu Polskim przy ul. Eissenhardta. 
- Zebranie filii G. P. Z. P. w Orunii od- 
b??dzie si?? w czwartek, 22 bm. o godz. 19 w 
ochronce polskiej przy ul. 
iederfeld. 
- Gwiazdka filii G. P. Z. p. we Wrzesz- 
czu odb
dzie si?? w czwartek, 22 bm. o godz. 
19-tej w ??wietlicy G. P. Z. P. 
- BacZDo??e:! czynni cz??onkowie "Lutni" 
gda??skiej r Ostatnia przed ??wi??tam i proba 
??piewu odb??dzie si?? w czwartek, 22 bm. o 
godz. 20 w sali parafialnej Ko??cio??a Chrystu- 
sa Kr??la. 
- Nadzwyczajne ,walne zebranie oddzia- 
??u m??odzie??y ??e??skiej Zjednoczenia Zawo- 
dowego Polskiego Zrzeszenia Pracy' odb??- 
dzie :;,i?? dzi?? we wtorek, 20 bm. o godz. 
 
"li' 
ali Domu Polskiego w Gda.llcku, Wall- 
ga.sse 163.. 
Notatki kron.lkarza 
- Zamiast tycze?? ??wi??tecznych . no- 
worocznych z??oty?? p. min. Chodacki na ce- 
le Polskiego Komitetu Pomocy Zimowej 
kwot?? z?? 50. 
- Zagini??cie. W dniu 30 listopa
a rb. 
zagin???? bez ??ladu funkcjonariusz Franci- 
szek Haffke, lat 23, zamieszka??y we Wrze- 
!'iZCZU, a w dniu 1 bm. - rozw??ctka Marta 
Walter z domu Schweda, lat 39, zamiesz- 
ka??a r??,,,niet we Wrzeszczu. Kto by s??u- 
??y?? m??g?? informacjami o zal!inionych, 
zechce si?? zg??osi?? w biurze dla nieznanych 
zmar??ych i zaginonych w gmachu prezy- 
dium policji lub w najblii:szym urz??dzie 
J'II'Jicji. 
- Nleszcz????liwe upadki na ulicy. Pen- 
sJonariusz Antoni Kunke!. zamieszka.??y 
przy ul. Hochstrieas we "'Trzeszczu, runa,?? 
tak nieszcz????liwie na ulicy, 1;e dozna?? p??k- 
ni??cia czaszki. W stanie bezprzytomnym 
przewie:r:iono f!O rlo lecznicy miejskiej. - 
R??wniet upad?? D}t ulicy 2ami??'szka??y we 
Wrzeszc.:r:u robotnik Franciszek Stefanow- 
ski, doznaj??c z??amania prawego ramienia. 
St. przt'wieziono r??wniet do li'cznicy miej- 
!'??kiej. 
- WstrzymauJe ruchu promu. Ru'Ch kUf- 
I!t1jf\cego na Wi??le pod- Rotebude promu pa- 
rowego zOEzka??c??w, ja- wszcz???? alarm i Przymusi??s'ki zosta?? 
zon?? Ann?? i mieszka?? u pJ'zwt:??ych te- koby jaki?? nieznany o<;,()bnik dokona?? na. I przytrzymany i .oddany w r??ce policji. 
??ci??w Ei.chhornow w Neudorf. Po zart;'- pachl rabunkowego. Spraw?? z,aj????a si?? l ost.atnio stawa?? P. przed s??dzi?? dla. 
cz}nach wios-D:.J, r. 1936, a w kilka tygo.- policja kryminalna i w dniu 4 czerwca s:??:'raw nag??ych, kt??ry skaza?? oskar??one- 
dni p????niej podpali?? s??om?? w stod{)le rb. nast??pi??o aresztowanie Sch. go. na rok i 9 miesi??cy d????kiego wi??zie- 
Eichhorna. Poiar zniszczy?? ca???? zagl'O- Rozprawa trwa. I nia.. 
d??. Strat?? 30.000 guld. p.okry??o zabezpie- .. 
czenie> .a E. wybudowa?? s.obie nowe bu- 
dyn'ki. O podpalenie podejrzewano 0- 
skar??onego i jego te??ci??w. Sch. przytrzy- 
mano jednak tylko 24 godziny w aresz- 
cie ??ledczym, podczas gdy jego te??ciow.a 
pozosta??a tam 6 tyg. Z powodu niedo- 
statecznych dow()d??w winy zost.a??o po- 
st??powanie umorzone. \V 5 dni po uw{)l- 


- Zderzenie samochodu z powozem.. ,V 
tych dnIach odby?? ,;i?? w '\Iowym Dworze 
??lub pewnej m??odej pary z Ticgenhagen. Ka 
wracaja,cy z domu '\\ cselnego pow??z z m??o- 
d??. 'Par?? najecha?? samoch??d. Skutkiem zde 
rzema pow??z zosta?? wywr??cony a m??oda pa- 
ra wypad??a, nie doznaja,c na SZCZf,,' ie ta- 
d.nych obraten cia??a. Natomiast odni??s?? wo- 
inica wywichni??cie stopy. 
- Uko??czenie po??ow??w minog??w_ Na 
skutek silnych mroz??w mu.sicli r)bacy u uj- 
??cia Wis??y zaprzesta?? polow??w mino1??w. 
p )??owy te rozpocz????y 5i?? na pocz??tku pa? 
dziernika. Xip by??y one jednak wydatne. 
- Z ul7??du stanu cywilnego w Gda??sku. 
Zmarli: m;Btrz piekarsl{i Leon Kartsch, 52 
1., kapitalistka Hulda Schumacher, 76 1., 
m??tatka Gertruda :\fatern z domu Behrend, 
M 1., w??a??ciciel ml)na Alfred Kiihl, 61 1., 
szewc Robert KrOn. 76 1., m????atka Meta 
BehrC'ns z domu Gutowska, 64 L, ero. stra- 
tTlik kolejowy Antoni Schulist, 77 l., pa??nik 
Oton Haberer, 57 l., wdowa Klara Stobbe z 
domu \Vilschnewska, 79 l. 


ton 


Oddziely fr 

""
 


Cl!s
i!!1 


=1 Sobotni koncert 
1arii \Vi??komirskiej, P. Maria vVi??komir"ka wykona??a ze zna- 
prof. Konserwatorium l\J:uzycznego Ma- nym mistrzostwem kilka ut" or??w Ba- 
grudnia cierzy Szkolnej w Gda??sku, cieszy?? si?? cha, Chopina i Liszta, zyskuj??c gor??ce 
dobrym powodzeniem. Udzia?? s??ucha- uznanie, wyra??,aj??ce si?? w hucznych 
I cz??w, w??r??d kt??rych zauwa??ono r??wnie?? oklask.ach. 
publiczno???? niemieck??, by?? do???? liczny. I 
Ir la nie ziela'. w G -aosku 


;. 


\ 


t:l' 


] 


'" 


IV 


,.. . 
r 


,.' 


!j??:
e.., 
Oszuka??cza ifera mloc!es;o komb;nalora 
w yludzone zbo.??e S??,rzedal iako wlasne 
28-1etni J??zef Nabakowski, robotnik. dzy, o??wiadczaj??c, ??e pszenic?? wy??adowa?? 
stale zamieszka??y w Gdyni, nie je.st po- wed??ug polecenia, pieni??dzy jednak nie 
zbawiony szerokiej inicjatywy. dosta??, poniewa?? "us??u??ny" pos??aniec 
Podczas pobytu w powiecie tc.zews,kim zwleka??.z wyp??
t??, je??d
??,c z ni.m ()d.fir- 
nawiaza?? on kontakt z rolnikiem Egonem my do fIrmy, az wreszCIe... gdzIe?? zglll???? 
Schr
iberem z D??.browki, kt??remu przed- mu w t??umie. 
stawi?? si?? jako pos??aniec firmy zbo??owej Poszko.dowany dopielr() teraz zoriento- 
Nag??rski z Tczewa. \V czasie rozmowy wa?? si?? w sytuacji i doni??s?? o powy??szym 
spil'ytny m??odzieniec -o??wiadczy?? S.chrei- policji. Jak si?? okaza??o, Na.bakO\\ ski po- 
ber()wi, ??e firma "jego" eksportujo wa- peJni?? "kant" na w??asn?? r??k??, bez wsp????- 
gon zbo??a, a poniew.a?? do pe??nego ??adun- udzia??u os??b trzecich. Wy??udzone od 
ku brak 1.500 kg pszenicy, wys??ano go Schreibera zbo.??e sprzeda?? w Tczewie, 
w powiat celem uzupelnienia wspomnia- Jako w??asne, po czym zmyliwszy c??uj- 
nego braku. Rolni.k, nie przeczuwaj??c no???? wo??nicy, zbieg?? wraz z got??wk??. 
podst??pu, wyrazi?? gotowo???? sprzeda??y Stawiony przed S??.dem -Grodzkim w 
zbo??a, przy czym ugodzono si??, ??e pie- Tczewie Naba'kowski t??umacz}?? si??, ??e. 
ni:.J,dze otrzym.a wo??nica zaraz po wy??a- "ostatecznie cz??()wiek musi z czego?? ??y??". 
dowaniu zbo??a w TczewiE'. S??d stwi,erdziwszy jednak, i?? podobny 
Mo??na sobie wyobrazi?? zdenerwo\Va- spos6b ??ycia okre??la kodeks karny, jako 
nie rolnika, gdy wif'czore-m .fu.rma
 je
o l , oszustwo, ska
a??. m.??o.dego k()
l1binatora 
powr??ci?? z pustym wozem l bez plem??- na dwa lata wI
zlema be'z z,awleszenia. 


wardil lotne! w Tunisie 


,,' 


.' ..
-:V- . 


Mi??dzy W??ochami a ludno??ci?? tu:Jylcz?? T'u nisu 'dochod:.>.:?? sla??e do slare:!. Na zdJ??ciu 
:rozbita okno wyslawIl8 w??oski6go urz??dowego biura podr6??y, I??demolowau.er:o z powodu 
wywieazeaia portretu .U .
??ll??,go. 


Jedeft sprzeniewierzy' pieni??dze 
a drugi wlama' si?? do... pralni 
KRONIKA POLICYJNA z 19 bm. Przed Sadem Grodzkim w Tczewie dostarczy?? mu ani w??gla.. a.ni nie zwr??ci?? 
Przytrzymano 32 osoby, z tych 1 t za odpowiada??. Stanis??aw L., robo.tnik z pieni??dzy. 
opilstwo, 5 z
 zadanie mazu. cie
esnego, i Tczewa, oskar??ony o sprzeniewierzenie S??d skaza?? L. po my??li art. 262 k. k. 
za oszustwo, 
 c
lem wydalenIa, .
 za prze- P ieniedz y na szlwd?? Tomasza Romanow- 2 .. t '... u 
st??pstwo obyczajowe. 1 za kradzw1;, 1 bez- . 
 I na mlesu
ce aresz u, zaW??esza.J??c m 
domnego, 1 za nielegalne przekroczenie sInego z Czatk??w. wykonanie kary na dwa lata pod wa- 
granicy,. 1 za zak??ocenie spokoju domowe- r R()k temu, DO jeszcze w grudniu 1937 runkiem, ??e do dnia 1 list()pada 1939 r. 
gO' z l Z I In zt nych przyczyn. l . l' ' 
T' tt roku wymienio.ny pobra?? od Romanow- zwr??ci poszk()dowanemu przyw??aszc.zo- 
na e ono: rower m??s n mar"l "'v l - ." .. . .' . . d 
ler" nr. 333621. ?? SkI ego 51 z?? na zakup w??gla l do dZIS me ne sobIe swego czasu pIem?? ze. 
Po.dobnie brzydk??. spraw?? mia?? in n} 
mies.zkaniec Tczewa 20-1etni robotnik 
Andrzej M., os,kar??ony o to, ??e w ub. mie- 
si:.J,cu w??ama?? si?? p,rzy pomocy wytry- 
ch??w do pralni Sobieckiego Leona.rda, 
sk??d zabra?? wlJ,?? gum41WY, 6 mtr. d??ugo- 
??ci. "Zdobycz" sw?? ukry?? Markow:,;ki 
w '3ienniku na strychu swego mie$zka.- 
nia, gdzie- te?? odnalaz??a j?? policja. 
Wyrok: ;) miesi??cy aresztu. 


Nowe wJldawnicl\JI1 
Co to s?? Junackie bufce pracy 
W tych dniaC'h wysz??a z druku nif'. 
zmiernie interesuj??ca ksi????ka p. t. "Co to 
s??. junackie hufce pracy? Co daj?? Polscp 
i m??od.ziety", Broszura ??)rzedst.llwia. na 
wst??pie przyczyny g08podarczo-spo??eczn
. 
kt.??re doprowadzi??y do 70rganizo\"v'ania s??u- 
??by pracy w Polsce, nast??pnie charakteI"} 
zuje wszeC'hstronnie organizacj?? Junackich 
Hufc??w Pracy, dalej zaci??g do .T. H. P., 
przebieg s??utby junackiej i i:e??skie osiedla. 
a na koniec przechortzi 110 s??uthy pracy 
maturzyst??)\ i jpJ rl()niosl('
o znaczenia Da 
rodowo-spolecznego. 


I
		

/Image01611.djvu

			Bezrobotni gdy??scy otrzymuj?? ju?? 
wllgiel z Pomocy Zimowej 
z chwil??. nastania w Gdyni wi??kszych 
mroz??w Miej!"ki Komitet Pomocy Zimo- 
wej Bezrobotnym rozpoc????.?? akcj?? wyda. 
wania w??gla dla rodzin bezrobotnych. 
We wszystkich punktach miasta, kt??re 
w swoim czasie podane zosta??y do wia- 
rlomo??ri publicznej przez p1ras?? miejsco- 
w??. - bezrobotni otrzymuj??. odpowiednie 
bony w??glowe uprawniaj??ce ich do 0- 
trzymania wyznaczonych norm w??gla. 


Gdynia 
REDAKCJA I ADMINISTRACJA 
.GAZETY POMORSKIEJ.. - Gdynia 
ul. Min. Kwiatkowskiego, gmach ,.Pa- 
gad'u", tel. nr. 15-44. 


Bzli - Wtorek 
Teofila 
Jutro - $rodl 
Tomasza 


20 grudnlJ 


21 grudnia 


8EPER
AR KIN: 
!\:lORSKIE OKO: "Wyspa Skaza??c??w", oraz 
najnowszy tygodnIk. 
POLONIA: "Tajemnica starego zamku". 
LIDO: "WielkI dzie??". W roli g????wnej: 
Barbara Stanwyck. 
BAJKA: "Tajemnicze promienie" i "Wszy- 
stko dla dziewczyny". 
MIRA2: "Jego ekscelencja. subiekt". 
ZORZA: "Przedziwne k??amstwo Niny Pe- 
trowny". 
LIL y lChylonia): "Dla kobiety". 


Notatki kranlkarza 
- Urlop dyrektora Un,du Morskiego. 
Dyrektor Urz??du MOl'6kiego p. int. St. L??- 
gowski rozpocz???? z dniem dzisiejszym urlop 
wypoczynko,,, y podczas kt??rego zast??powa?? 
gu b??dzIe naczclnik Wydzia??u Og??lnego p. 
mgr. St. Walcwsld. 
- Zako??czenie L kursu patrolowych P. 
c. K. Oaby?? 61e egzamin 1. kursu patrolo- 
W
'ch PCK Oddzia??u Gdy??skiego w lokalu 
szho??y powszcchnej nr. 1 vi Guyni. Wobec 
komisjI egzaminacyjnej z??otonej z prezesa 
PCK dr. A. Koz??owskiego, prokuratora. S. O. 
dr. J. Hcymana lekarza miejskiego, przed.. 

tawiciela referatu OPL Komisariatu Rz??du 
Horodyusklego oraz okrli:gowego iI15truktora 
rat. san. PCh por. Paciesty??skiego. jakotet 
instruktora rat. san. Oddzia??u GdYl1iskiego 
Ja??;kulskiego z??o??y??o egzamin 65 uczee.tni- 
kow kun.u. Do patrolowych przem??wi?? na 
zako??czenie kursu prezes dr. Koz??owski. 
- Nie zapomiDajcie o swych wiernych 
str????ach. W ostatnIch tygo??lliach Zjedno- 
czenie '[owa Opieki nad ZWierz??ta.mi, oddz. 
w Gdyni zanotowa??o wielk?? ilo???? wypadk??w 
niedbalo??ci ze strony w??a??cicieli psow ??a??- 
cueho",ych. Mimo panuj??,cego obecnie sil- 
nego mrozu, psy ??a??cuchowe trzymane s??. w 
budach nieszczelnych i niewys??anych s??o- 
mI:\. P??.y takie cierpi??, bardzo z powodu 
zilnna i wilgoci, przenikaj??cej wbrew mnie- 
maniu wielu os??b, naj grubsz??, sier???? zwie- 
rz
c??,. Pies musi mle?? moino???? codziennego 
wolnego wybiegu. Trzyma,nie psa na ??a??- 
cuchu w dodatku zbyt kr??tkim, przez ca????, 
dob?? joot bezlitosnym drcczeniem stworze- 
nia potrzebuj??cego ruchu. Drli:czenie ps??w 
zabronione je6t u.staw??, (Rozp. Prez. R. P. z 
dnia. 2
. IiI. 1928 r.) i winni przekroczenia 
,JcJ przepIs??w pocia.gni??ci b??d??. do odpowie- 
dzialno??ci karnej. 
- Zebranie Ilorakiego Oddzia??u Z. S. 
\V czoraj w oddziale Morskim Zwi??,zku 
StrzeleckIego odby??o si?? przy licznym udzia- 
le cz??kich 
odpowiednie zapasy tak, ??e o braku w??- 
gla mowy by?? nie mo??e. W
.zyscy bezro- 
botni uprawnieni do tego otrzymywa?? 
b??d??. w Gdyni odpowiednie ilo??ci w??gla 
w okresie ca??ej zimy. 


W nJ??1
.l'\. . l1NlA 'Z,fJ GRID,rroA 

 it 


..1 


Gdynia swym g??odnym 
dzieciom 


Wczorajsza zbi??rka na "Gwiazd'k??" tak, ??e na mie'??cie nie wida?? by??o ludzi 
dla dzieci bez.robotnych w Gdyni wyka.- bez znaczka-oznaki z??o??onej ofiary. Kwa- 
za.??a, ??e spo??ecze??stwO gdy??skie nale??y- starze mimo dokuczliwego zimna I przej- 
cie z.rozumia??o sw??j obowi??zek wobec muj??cego mro??nego wiatru pracowali 
niezamo??nej m??odzie??y gdy??skiej i na z zapa??em, id??c nawet w najodleglej-sze 
apel Miejskiego Komitetu Pomocy Zimo- ! dzielnice miasta i zbieraj??c naj drobnieJ- 
wej pospieszy??o z ofiarami, sk??adaj??c sze nawet ofiary. 
datki do puszek kwestarzy. Na ulkach I Biedne dzieci Gdyni b??d??. mia??y 
miasta g??sto kr??.??y??y "patrole" kwesta- "Gwiazdk??", a kwestarze i ofiarod.ftwcy 
rzy, "ciu??aj??.c" grosz do grosza. na moralne zadowolenie z dobrze Slpe??nione- 
"Gwiazdk??" dla dziatwy, kt??rej rodzice go obowi??zku wobec najm??odszych oby- 
pozbawie,ni s?? pracy. Obywatele Gdyni wateli miasta. 
nie uchylali si?? od spe??nienia obowi??zku I 


.radzle. 


samoc:hodu W bialy dzl.ii 


. 
W dniu wczorajszym na terenie Gdy- dzie??y zg??oszono natychmiast 'W Policji 
ni zdarzy?? si?? drugi wypadek kradzie??y ??ledczej w Gd
Tni. \V kilka godzin sa. 
samochodu osobowego. W godzinach po- moch??d znaleziono obok cegielni. Z s,a. 
po??udniowych przyjecha?? z Sopot do mochodu zosta??y zdj??te kola ora.z latar- 
Gdyni p. in??. Smole?? Polskim Fiatem i nie, przedstawiaj??.ce warto???? oko??o 1.200 
postawi?? sw??j w??z na ul. StaroWiejSki6 j . \ z??otych. Kto dokona?? bezczel??ej .kra- 
Gdy po za??atwieniu swych interes??w dzie??y nieomal w bia??y dzie??, niewiado- 
wyszed?? na ulic??, z przera??eniem stwier- mo. Policj,a prowadzi energiczne ??ledz- 
dzi?? b:r.a:k s,amochodu. O wypadku kra- two w tej sprawie. 


Gro??ny poi ar w Ma??ym Kac:ku 


o godz. 23,85 zaalarmowano Miejsk?? I ogie?? zlokalizowano i s??siednie drewniane 
Strat; Potarn?? do potaru, kt??ry wybuch?? w I domy, kt??re zagrot;one by??y przerzuceniem 
Ma??ym Kacku w zabudowaniach p. Konop- 
i?? ognia na nie, wskutek panuj??cej wi- 
ki przy Ul. Wroc??awskiej 9. W chwili przy- chury, uratowano. 
bycia straty Potarnej na miejsce zastano Potar powatnie zagra2a?? ca??ej dzielnicy. 
sk??ad drewniany w p??omieniach, po prze, Straty oraz przyczyn?? powstania ognia na- 
Sz??o p????tora godzinnej akcji ratunkowej, razie nie ustalono. 


Ofiara ??lizgawicy 


Pierwsz?? ofiar??. tegorocznej zimy zo- \ ratunkowe. . 
sta?? lO-letni Zygmunt Or??O\vski, zam. Przy tej Oika.zji nieszcz????liwego wy- 
na Witominie w domkach T. B. O. Prze- padku m??odego cz??owieka, zwr??ci?? nale. 
chodz??.c ulic?? po??Iizgn??.?? si?? i upad?? tak ??y uwag?? na konieczno???? bezwzgl??dnego 
nieszcz????liwie, ??e dozna?? z??amania. pra- p'oBypywania piaskiem chodnik??w, kt??- 
wego przedramienia. Pierws'zej p<>mocy I re niepoIsypane stwarzaj?? du??e niebez- 
ofierze Blizgawiry udzieli??o pogotowie I piecze??!"two dla mieszka??c??w miasta. 


B??jka maryn arzy zagranicznyc:h 
Z niewia.d'omych bli??ej powod??w ma- nie obm wojowniczego W??ocha. W re- 
rynarz w??oski Primo Lokatelli nap,ad?? na zultacie b??jki obu pokiereszowanych ma- 
ulicy Portowej na. marynarza szwedz- ryna.rzy przepil'owadzono na stacj?? pogo.. 
kiego Iwara Sefensona 1 dotkliwie go po- towia ratunkowego, gdzie lekarz udzieli?? 
rani??. Koledzy szwedzkiego marynarza im pierwszej pomocy, nak??adaj??,c liczne 
widz??r swego kompana w opa??ach po- opatrunki. 
??pieszyli mu na pomoc i z kolei dok??ad- I 


Z pzlk?? gumow??i przeciw straJkuJ??cym 


"A :.:.h..::.-:". 
-:}
,
'!(" ';:'
';:::??"
::.

. :A'",:",;:';: '..:'
 


::: .,,". ::;,:,

-,,'
:..6t.... ,.:.
 
...'. 
'''",

.:,. ". 


'-' "In 


(, 
, , ,' 


',> 


, - 


t, ..':... :>, 


" 


'. 


)- 


. ' 
, 


'. 


. 1.. :. , 
 . 
......:-:
:-, " 
 
;, 


"., 
..=.: 


.,!<" , :'l-.
.t::;;
., t U" '
J .'"". 

 
 
.' 
.' ,. t'.\a. ""It
 '. !??'<,_.',, ' 
, ..
llt\\ ,
!...u " ,
',
 
j ,...,' .
' " ." 


, 
, .' 
. 


?? ,.to 


) 
u 


',j 
f" 


'.' 
,". ;'0.
..-'.", 
..""' . .... ..;.' 
. 
iII " 
'.
:. . 


...' "... 


')" 


,::. " " - 


- 
 :. 


. 
i ;.r-. . - ":'.' 


,-??\ 


":i....{- ..
 


,J 


');; 


'..1. 


'
 


03" 


l". 


" 


r 
,... 
..." 

 


i, 


"'::: ;. 

 


t" O,;" 


, , 
.,.;: 


,'..', ',,;/, 


il' 
u 


.01- "'.;'" 
 
::
 


'.:':'.
 


..". 
,':' 


. 'J' 

 


" 
.... 


",: l1:'<,';
 


A"o. "
"??:. 
: :ft:

'4; 


":i


" ,
.. 


...:..':.
.::':
:
!
;.: .;.. .J>.: ."
". ,'....""... 


,.... ':" 


Obrazek z Chicago, gdzie strajki zdaj?? si?? h'6 na porz??dku dzienum. 


7 


. 


. 


. 


Poza tym zdementowa?? na.le??y po- 
g??oski, jakoby Gdynia nie by??a zaopa- 
trzona dostatecznie w w??giel, kt??rego 
mia??oby zabrakn???? w sk??adach gdy??- 
skich. Wszystkie sk??ady w??glowe po- 
siadaj?? odpowiednie zapMY w??gla, kt??- 
rego w sI'rzeda??y detali('znej nie zaJ:>ra.k. 
nie. 
R??wnie?? pog??oski o podwy??szeniu cen 
na. w??giei s??. bezpodstawne. 
W??adze gdy??!	
			

/Image01612.djvu

			s 


WTOREK, DNIA 20 GRUDNIA 1938 R. 


'URZ??DOWA CEDU??A GIE??DY 
ZBO??OWO. TOWAROWEJ '''" BYDGOSZCZY 
z dnia 19 grudnia 
:!I'OTOWANIA GIE??DY WARSZAWSKIEJ J
czmie?? 673-678 g.I. 16.50-16,75 tend. o??ywiona; 
z dnia 19 grudnia j??czmie?? 6H-650 g.l. 16,25-16,50 tend. o??ywiona. 
:D EWIZY ' Bel ' 88 73 ' B l . " l " Ol ' Gd -"- k Tendencja na pszenic?? i ??yto - spokojna. 
. gIa.. er In ......... au.
. . .., . 
119,75; ArtUlterdam 286,61; Londyn 2i,' 3; Kopenhaga .,,,_ Obroty: J?"zen
ca 110 ton; zyto _55 ton; j??cZnllefl 
110,00; Nowy Jork 'czeki 5.27'%,; No"y Jorl, kabel' :_J ton; OWles 1.0 ton; m??ka p!zenna 7 ton; 
??.k.a 
5,27'h; Oslo 123,77; Par.y?? 13,91; Praga 18.08; Sztok- zytnla 71 ton; otr??by pszenne J ton; otr??by z
.tlUe 
holm 128,96; Zurych 119,05; Mediolan 27,66; Helsln- 17 ton; seradela 15 ton. 
ki 10,88; Montreal 5.22'%,. _ Tendencja dla amery- Og??lny obr??t 900 ton. 
kamJdch, dla europejskich nieco s??absza. f!PRAWOZDANIE Z HANDLU J'l"ASIONAlIIl 
W.A.LUTY; Belgi belg. 86.70; Dolary am. 5.25'h; n. HOZAKOWSKI _ TORUS' 
!)olary kanad. 5.20; Floreny hol. 266.35; Franki fr. z dnia 19 grudnia 
lS.89; Franki szwajc. 118,65; Funty ang. 2i,63; Gul- ! P??acono w dniach ostatnich z?? za 100 kg franI,o 
deny gdatiskie 99,75; Korony: czeskie lU,40, dUliskie stacja za??adowania - 
109,75, norweskie 123,45. szwedzkie 126,65: Liry w??o- I N n sI o n n, 
akle 17,80; Marki fi??skie 10,70; MaTki niemieckie Koniczyna czerwona 85-105; koniczyna bia??a ..re- 
Brebrne 87,00. I dni gat. 270-300; konkzyna bia??a prima czyszczona 
.AKCJE: Bank Polski 136,00; Bank handlo"y 300-350; lmnlczyna szwedzka 130-HO; koniczyna 
60.00; Bank Zachodni 45,50; Cukier 35.50; '\V??giel! ??????ta 52-62; koniczyna ??????ta w ??uskach 27-32; in- 
34.25; LtJpop 92.25; Modrzej??w 19,80; Norblin 98,00; I karnatI,a 60-90; przelot 60-70; r,lJgras krajowy 
Ostrowiec 65.25; Staracbowice 46,00;. :tyrard??w 61.50; 165-75 tymotlra 22-27; serar1ela 22-26: wyka lat. 

aberbusch 61.00. - Tendencja nieco mocniejsza., 18-22; wic??ka zim. 65-75; peluszka 21-23,50: groch 
PAPIERY: 4'h proc. wewn??trzna 65.00 sdki; 3: \Viktoria 23-28; groch polny. 22-25; groch zieI. 23- 
proc. Inwest. lem. 84,50 serie 92,00, II em. 83,50 ' 2i; bobik 20-24; gorczyca 38-H; rzepak 40-42,50; 
I!arle 90,50; 5 proc. konwersyjna 68,00 setki; 4 proc. \ rzepik 41-42; slemie lniane 4
-50; konopie 45-50; 
lirem. dol. 42,50; 4 proc. konsolidacyjna 65,25 drobne; mak mebleski 68-75; maI, bialy S:;-90; talarlm 
8 proc. przemys?? polski 80,00; 8 proc. zicmsk;e dol. 18-22;, pr<>so- 20-25. 
kupon 116,99; 4'1:, proc. zJemskie seria pi??ta 63,13; 
5 proc. Warszawy 1933 r. 73,25 drobne; 5 proc. 'Var- 
8Zawy 1936 r. 72,25; 5 proc. Lodzl 1938 r. 61,75; 5 
proe. Lodzi 1933 r. 64-.00; 6 proc. obI. WarszaW)' 
8 f I??, em. 711,00. - Tendencja dla potyczek f dla 
llBt6w ziemskich nieco mocniejsza, dla lIst??w miej- 
akl.eh utrzymana. 


Notowania gie??dowe 


OLEJARNIA I RAFlliERIA 
PRANCISZEK WOYTOlf 
Toro II. Ol. GrudzI??dzka .l5 
t1przejmJe zawiadamia. ??e na dzie?? 19 b. m. 
uuze ceny BI?? jak nast??puje: 
OlejarnIa kupoje I placl: 
za rzepak zimowy 
za rzepak holenderskI letni 
11& Blemlfl lnla.ne ..Bombay'. 
za Blemle In. kresowe t>rzy 110% czyst. 
1:a BOrczyCf 


Halle, t.. Polskie Radio I 
Wtorek, 20 grudnia 
PROGRAM OGOLNOPOLShl 
6,30 A udycje poranne. 11,00 Od pisma klinowego 
do wsp????czesnego druku - pogadanka dla dzieci 
starszych. 11,57 Sygna?? czasu i hejna?? z Krakowa. 
12.03 Audycja po??udniowa. 1'1,00 ..:\I"-m 13 Jat" - 
powie???? m??wiona Janiny Morawskiej dla m??odzie- 
??y. 15,15 Skrzynka og??lna - dr. Marian St<:powski. 
15,30 Muzyka obiadowa w w??lmnaniu Orkiestry 
Salonowej Rozg??oAnl Pozna??sldej. 16,00 Dziennik 
popoludniowy. 16,08 Wiadom????ci gospodarcze. 16,20 
Przeglq.d al,tualno??ci finaru30wo-gospodarczych. 
17,00 Arie operowe w wykonaniu Stanis??awa Drabi- 
ka. 16,50 Dzwig - pogadanka. 16,30 Re??ltal skrzyp- 
cowy Z,,'Zls??awa Roesnera. Przy fort. Krystyna Wy- 
robek-Roesnero)Va (z Torunia). 17,20 "Muzy m??wi??." 
- odczyt. 17,SO "Z plelinlq. po kraju" - audycje 
prowadzi prof, Bronis??aw RutkowskI. 18,00 Audycja 
dla wsi. 18,30 Audycja dla robotnik??w. 19,00 Koncert 
rozrywkowy. 20,35 Audycje Informacyjne. 21,I!0 Kon- 
cert Towarzystwa, Krzewienia Muzyl,1 Kameralnej. 
21,50 ..Poezje wieku z??otego" - aUdycja w oprac. 
J'ullana Krzy??anowskiego, pr??f. U. J. P. 22,05 ..??lQ.8k 
dzisiejszy" - audycja s??owno-muzyczna. 22,55 Prze- 
Blq.d prasy. 23.00 Ostatnie wiadomolici dziennika wle- 


z?? 40,OO-i4,OO 
z, 38.00-40,00 
",?? 46,00-52,00 
7' 42.00-46,OU 
z?? 32,00-36,00 


za 100 kg. 
Olejarnia 
przedaje tirot)' I 
za rzepakowy z?? 13,OU 
u. b'llany z?? 20,00 
za kokosoW1' z?? 18,50 
za palmowy z?? 13.00 
'l:a firmowq. mie8Zankfl pasz treAclwych Dil?? 
R. T. FUa??kowskl, W-wa IJwarantowanej 
zawartolici: 22 proc. bislka strawn., ca 3,5 
proc. tJuszczu 


z?? 19,00 


&a 100 kir. 


r, I
 '" .. '_' 


czorncgo. ,Komunil,at meteorologiczny. 23.0;; 'Viado- 
mo??ci z Polski w jrzyl,u niemieckim. 


ROZG??O??NIA POMORSKA W TORUNIU 
8,51 Pie??li ,,'Vi taj GWIazdo Morza". 10,00 Roncmt 
r<>zrywlwwy (p??yt,.). 10,55 Program na jutro. 11,15 
Soli??ci 13,00 Dla ka??dego co?? ??adnego (p??yty). 1
,50 
\Vjadomo';ci z Pomorza. 15,15 ,,'V blasl[U kolero",r>', 
i'wiatelek" - tludycja dla dzieci. 16,00 Obrazki gda
 
9kie 7. opracowaniu 'Vito??da Grotta. 18,10 Pogi1.dan- 
ka spo??eczna. 18,15 Skrzynka techniczna w ojJraco- 
"'anill Karola ??..Ii??ob??dzklego. 18,25 Wiadomo.;ci sper- 
t.nwt3 z -Pomorza. 
2.55 Aktualnol5ci. 23.0i Zakoiicze- 
nie programu. . 


PROGRAJII YZAGJU,NICZNE 
W,30 BUDAPESZT. Wiecz??r oper z Teahu 
20,0:1 RADIO ROMANLA, Koncert SymfonJ
zny. 
20,10 DEUTSCHLANDSE
DgH. Koncert Filharmo- 
nii Berli??skiej. 
20,10 HA
IBURG. "Wieszczka Bo??ego :Karodzen'ia" 
Opera Pfitznera, 
2U,30 SZTOKHOLM. Konr,ert 

'mfonkzny. 
21,
0 PARIS PTT. "Dawne p,.7.ccoJ.... _ aud. muz. 

1.??5 LUKSE,MBURG. ..Werther" _ opera M:;ssa- 
neta. 


TranSJ:lisia Z otwarcia i po??wi??cem.a 
inwestyeyj - fisowyeh 
Uroczyste otwarcie ipoSwi??cenle Inwestycyj do- 
lwnanych w Zakppanym w zw,i??zku z mistrzostwami 
narciarskimi ??wiata odb
zic si?? dno 20 bm. we 
wtorek. . 
W tym 
lniu, od.dane ZP5tanli do dyspozycji wszyst- 
kie nast??puj??.ce wi??ksze obiekty; kolejka g??rsl,a na 
Guba????wk??, stadion narciarski pod Krokwi??, wy- 
ci??g saniowy na Kasprowy Wierch, hotel turystycz_ 
ny na Kalat??wkach i kilka.na??cie nowowybudowa- 
n
"??:'h l11iC. 
Przebieg tych - uroczysto??ci b??dzie nadany przez 
radio tego samego dnia na fali og??lnopols1dej od 
godz. 22,05 do 22,55. 


Recital skrzypcowy Zdzislawa Roesnera 
Znakomity skrzypek polsl,i dyrektor bzko??y mu- 
zycznej w Gdyni. ZdzIslaw Roesner znany radio- 
s??uchaczom z licznych wyst??p??w przed mikrofonem 
P. R. wyst??pi na og??lnopolskiej (ali dn. 20 bm. o 
godz. li,OO graj??.c sonat?? Bibera i melodie Czaj- 
lwwskiego. Akompaniuje p. Wyrobek-Roesnerowa. 


..Obrazki Gda??skie.. 
Gda??sk jest portem pol"kim, ??ci??le zwi??zanym 
ze swoim zapleczem"':'" Polsk??. Ws.zyscy Polacy in- 
teresuj??.cy si?? rozwojem naszej pot??gi morskiej, do- 
wiedz??. si?? dn. 20 bm. o godz. 18,00 z pogadanki pl. 
..Obrazki Gda??skie'" p. Witolda Grotta, o gospo-  


RADA 
Zakladu UbezDiecze?? Wz??jemnych 
W Pazn.nlu 


,+- 


rOZDisllie konkurs 
n. sl.nawiska 


narzelnego d,rektora legoi Zak??adu 


Wymaga si?? wykszta??cenie 
znajomo???? ubezpiecze??. Wysoko???? 
obj??te z dniem l kwietnia 1939 r. 
Zg??oszenia uprasza si?? sk??ada?? do dnia 
Przewodnicz??cego Rady p. Starosty Krajowego 
Marcinkowskiego 29. 


wy??s
e. 
wynagrodzenia 


zako??czone przepisany mi egzaminami oraz 
ustali umowa. Stanowisko ma by?? 


t5 stycznia 1939 r. 
Ludwika Begalego 


, . '>:J '.
 


Gwiazdka sie zbli??a 
Chointii ukaza??y si?? w mie??cie 
M 

 

 _owaniu prof. 'Vitolda Doros,zew- 
skiego. 18,iO '..Dy
kutujmy": "Po??wi??cenie be
 
granic" - dyskusje zagai dialog lreny Gombro- 
wicz. 19,00 Koncprt rozrywkowy (z Poznania). 
20,35 Audycje informacyjne. 21,00 Opowie??ci o Cho- 
pinie: "Marla Wodzi??ska" - audycja wopracowa.. 
nh:r Karola Stromeng.era. Przy fortepianie J??zel 
Turczylisld. 21,-15 "Na prz3<'j';c??e Pan:;." _. rozmowa 
adwentowa - wyg??. ks. biskup dr. J??zet Gawlina.. 
I 22 00 Heldor Berlioz (p??yty). 22.55 Przegl??,d pra.- 
sy. 23,00 Ostatnie wiadomo??ci dziennika wieczor- 
nego. Komunikat meteorologiczny. 23,05 Wiadomo- 
??ci z Pols,ki w j
zyku angielskim. 


ROZG??O??NIA POMORSKA W TORUNIU 
6,57 Pie???? ..Witaj Gwiazdo Morza.... 10,00 Kon- 
cert rozrywkowy - p??yty. 10,55 Program na 'utra. 
11.25 Gra J??zef Szlgeti - p??yty. 13,00 Dla ka2dego 
coli ??adnego - p??yty. 13.50 Wladom<>lici z Pomo- 
rza. 18.00 "Zima w ulu" pogadanka rolnicza St??.n??- 
s??awa SZYd??owskie,;-o. 18,lU Zwyczaje wigilijne _ 
pogadanka ks. Floriana Kaszubowsklego (z Byd. 
goszczy). 18,15 "Viador..o';;
l sporlowe z Pomorza. 
22,00 Mnzyka w??oska - p??yty. 23,05 Zako??czenie 
p.l'n
 Jamu. 


ZAGRANICA. 
18.30 RYGA. ..C??rka m??ynarza" - operetka Karl. 
8&. 
20.30 DEUTSCHLANDSENDER. Utwory Niool&i'ego. 
20.30 PRAGA. Koncert symfoniczny. 
21.00 RZYM. ..Tosca" - opera Pucelnlego. 
21.30 LILLE. Wieczol' operetek. 
21.45 RENNE8. Koncert symfoniczny z ud?:. skrz. 
H. Szerynga. 
22.00 PARIS PTT. Koncert symfoniczny. 
23.10 DROITWICH. "Francesca da Rlminl" ...; 
 
ra Zandonal'ego
  


arzedzia :

eCI 


poleca 


A. BlN lEK 
T.ru.... .r.lowel 'aclwlgl 1&0 
'I'.lelo.. "374. 2075 


...
 


.' 


. 


.. 
'" 
.eJ 


- 


.
		

/Image01613.djvu

			r 
" 


WTOREK, DNIA 20 GRUDNIA UIS8 R, 


'
 i 
'-: t ',1 
'. I'f 


- 
Je??li ma by?? rado???? z Gwiazdki i rado???? prawdziwa. 
Zadna tajemnica w tym si?? nie ukrywa, 
WSZY8CY kupujl?? podarki. ka??dy co?? wybierze 
Tylko w ..Kiermaszu ??wiatowym" radz?? wszystkim UI"'7f1'r'J'e. 


I' .-. 

1" 't ' 
I
 ,J '. '.I ??''' 
......'.. ' 
, . 


"KIERMASZ 


, " 
??WIATOWY" 


- 


9 


,- 


.. 
.. 
.... 


....c??a R:r_....c;r 
Yoruilt, St..."".'.kl Aw...k 10. 'el.'oll 1.... 
Gd"..... St.,.." leJ.tee 17. '0'. 28 23. 


Prou?? pami??ta??l 


I
I
I

5t
,,


 


DrODB dOkollystD2UU 
zakuPu 
 
.. 
gwiazdkowegO 
prowadzi do 
I 

a
anow
kiego 
Toru??. St. Rynek 24. 
Ha.azya ..??a..a.... 
i ,aianterii. 
Kredyt na 8sv
naty, 


Kart, do grr 


brid??owe, 1'referanspwe naj' 
taniej w tirmie 
A. ".......5111. Toru?? 
(naprzec'w ko??cio??a garni. 
zonowego' 2116 


Daflrzeciw Hali Tart:!owej 


T OREBKI . 
demskle Pierniki 
PARASOLE I WALIZY 


i wszelkie przybory sk??rza. 
ne j podr6ine poleca 
najtaniej larg 
Vet??new- Xaet. 
Toru??, Kr61. Jadwigi ao 


Na wszelk;e towary kolo. 
nialne i delikatesy udzielam 
kredvtu 
na aaygnaty. Z. Budziak. 
To
p. Che??mi??ska 3. (Zlot! 


Codziennie ??wie??o palonli 
kawe 
w rozmaitych gatunkach poo 
lcu Toru??ska Palarnia K... 
wY. Toru??, Che??mi??sn 3. 
dawl1" Araczewski. 2106 


Korzystajcie z niskich cen 
na 


herbaty 
paczkowane i luzem. naj. 
przedniejszych firm Z. Bu. 
dziak. Toru??. Che??miiIska 
2. tel. 20012. 2.06 


Orzechv 
w??oskie. laskowe oral 'qdra. 
Fistaszki po cenach konku. 
rencvjnvch J)olee. Z. Bu. 
dziak, Toru??. Chelmi??ska 
2. tel. :10,12. 2106 


Z11.50 


ligi la kilol!ram ty l\Co w 
firmie Z. Budziak. Toru??. 
Che??miriska 2. tel. 30012. 
2106 


Daktvle 


owoce suszone. mielIzane, 
cykat!;, sk??rk?? 1)omara??czo- 
w??. wafle do tort6w. opIat. 
ki najtaniej Z. Budzj.k. 1;0- 
ru??. Che??m'??ska 2. 2037 


Pierniki 


toru??skie, ??om piernikowy. 
po cenjlch fabrycznych po. 
leca Z. Hudz.ak. Toruts. 
Chehn:??ska z, naro??Bik ul. 
Szewskiej. 2J06 


??'
on??j 
..HALINO" 
fJ
 :':'.. 
.' ' 'N??G! 
t.AD??\t' WIZ??DtlE 


na gwarantowanym miodzie, 
w r6??nych gatunkach. naj. 
1epszej jako??ci 1'0 ceDach 
H..H...eDc7J.,.C' lIoloea 
Piekarnia Piernik??w 
Torulisklth 1991 
A. .ewal.k'. Toru??. 
ul. Szczytna 18. Tel. 30023. 


Z.b.wkt 
rowerki, lalki, pokQiki 
talkowe, fortece, Bry, po- 
lec??. ..Tani Bazar Z.ba- 
wek", Toru??, Sw. Du- 
cha 15. (2125 


Kartoflanka 
,S??o??.ce" najprzedniejl5za 
1 kg 
?? 0.38 
BurtOWDJa 
Jan Kapczy??sJd 
Szeroka 36 ,2160 


W , 
 . 
.t

 
1s,, 
T O II 


dzlec::i??ce - lalkowe w 
wielkim wyborze. najtaniej 
poleca 2126 
..Tani Bazar Zahaw.." 
ToruD, 
w. Ducha 15. 


Dilrmo 
dajemy sta??ym kliootom 
serwisy i 
ne prezenta. 
Sk????.l1 Art. Kolonjalnycp 
S. Pawe??kiewicz, Toru?? 
Szczytna 17. (2180 


N. gWl8z ?? kl??' 
Bezkonkoren[yine 
detektory g??o??nikowe 
CZI,Ie C!??o??niki wszvslk eh 
fabrykat??w. Okazyjne apa- 
raty lampowe w w_elkim 
. wyborze "oleca 
K. Tulodzieckl 
Z.B??.d,. M.chanlczne 
Toru??, Ma??e Garbary 9. 
tel 1702. 1'160 


Pudrw 
kremy i wody na wag?? 
i w oJlakowa:nial
h orygi- 
nalnycl1 
BurtOW'D1a 
Ja.n Jtapczyaski 
Szeroka 35 \2160 


KrawalW' 
tysi??ce nowych des
n 

wiazdkowych lIoleca p. 
cenach ' ah l'7 c z.llJ'ck Fa. 
bryka Krawat??w. Toru??. 
Most Pauli??skl 1. 201<) 


ftado???? wielk?? 


sprawisz 


Pomouka Woiew??dzka Komunalna Kala 
OSl[le
n8i[i w IOIun:o 
Komunalna Kasa Ouuudnol[i 
Powiatu TOIU??Skiega VI Toruniu 
Komunalna Kasa OuuugooiU 
liasta Toru?? VI Torunio 
Rank lwiozku 
p????ok larobkownb 
Oddzia?? , TOfDaio 


podaj?? do publiez"ei wh
do??1104ei, te w wt- 
aili?? Bote!!o Narodzenia t. f. 24 grudnia 
rb. in.t
.tucie te b??d?? 


nleczrnne. 


I?? Km. 71a!8S. 


$ 


... 
- 


(t091::! 


OBWlIUJZCZBND: 
KOfllornik S??.du Grodzkiego w Kartuzach, rew. 
II na zasadzie art. 6()2 k. p. c. og??asza, te w dniu 
3 stycznia 1939 r. o godz. 10 w Ban\nie 
 dra Wal- 
tera Goel'6a odb??dzie si?? publiczn??. licytacja rucho- 
mo??ci, a mianowicie b??d?? sprzedane: 250 ctn. 
zjeJlln??ak??w, 50 !lur, tO :kaczek, 10 g??si, oszacowane 
na ??Q,l;znt\ sum?? 
J 620,-, l(t??re 
otna ogl??da?? w 
dniu licytacji w miej6cu t!przeda.iy, w czasie wy- 

ej oznaczonym. 
Kartuzy, dnia lE- grudnia 1935 r. 
(-l Alojzy Batke. 
Komornik S??du Grodzklegf1. 


Sod. 
krystaliczna 1 k,g tylko 
12 gI', proszki do szoro- 
wania 


Hurtownia 
Jan Kapo.Jaskl 
Szeroka 35 \2160 


-.nr 


najprak??yrzD;ejsze 
podarki gwiazdkowe 
Zeg.rHI - Br,.;..,,. - 
Pla'er,. - B..,.lz,."'- 
I wsz.11I1I h'i.'ed?? 
po cenach znaczn:e zni. 
??OQy
b poleca 
Haz mierz 8ibik 
lDi.tr
 ze,arm??-trzo...Bi I 
Z.przV8,??
ny 
Rzeczoznawca S??dowy 
T.rai, Sto Rynek 39. 
Telefon Jaqa. (211)9 


.YNEI( PRacY 
. , - 
, g .11" 
pos,da pomocnika sekreta. 
rza gm;Dne

 w 
arz,d??ie 
Gminnvm w Rz,eaK:owle. 
04 I stycznia 1939 r, Wy. 
magana 3.1etnia praktyka 
w samorz??dzie gminnym i 
"went. kurs dla _ckf. em. 
Wynagrodzenie wg. umowy. 

??b8 W??jt (-) Zawada. 
Sprz. IJ.Wilcak. 
w??ad??,j!\ic??. j
zykielJlllol- 
skim i niemieckim od z/t- 
raz potrzebna. RestaDra. 
cia dworcowa Sopoty. 
(8701 


..??d....le... na6u'.,... .., .A??ad.le 
Zegarmistrzowsko ?? Z??otniczym 
Piece.

-::: Rok
"'.n"/9U J
 Uillillkomlkil!go 
poleca po niskIch cen ac b f T . R k ??' , . - k . 
I .red" -n.. ....nl" m orunlu. gn
 .J i1rOmU
Jl I 20 

dg'::
I

 
IS

I
I
I
 

 
 


rORUN. Kr??l. :ladwlgl 4- 
Leon Kuczy??ski WI
llIhn
'r
lr.tlJ??n 
 I'Vlnl , ?? 
, S . I . 
. .. JPII nil 
PaPIerosnica ..'d.III... ..blll.IW. 
t t.. h ?? . ?? ki h .apczan.. kuch..le 
o w "WB!tec ma ze 
 c 
pojednanie. poleca 847 
PlSmi??tajcie o tylD i kupuj- T. KASPRO VICI 
cie Panie. Toru??, u.. Prosta S. 
Str.eleclll. Toru??. ul. ' 
Szewska 12. 20::11 


DO SPORIU 
lUNOWEGO 
??v??wy ..Turf" 3.75 1 Narty 800 
Lv??wv }Jockey 6.75 Wi??lania 3.95 
Kije Hockeyowe 2.95 1 Kiiki 2.75 
Buty ??ytw. 18.50 Buty 27.50 
SANECZKI od 3. 58 
KOMBINIZONY GRaNATOWE 
DLA DZIECI 8.7. 
NAUSZNIKI - CZAPKI NARC. 
UBRAN'A NARC??ARSKIE 
.et... I II. IIII.r... 


N A 6WIAlDK?? 
oraktvczne p o d ark i 
Jedwabie 
2(95 i materia??y 
na s U k n i 
. 


P????tna n IJ ta niej 
poleca F.n1a 
z. p U [ I ?? S K I 


- 
OleaZji 
!I"Jedam meb!e p,.wie 
nowe. sto??owy, gabinet, 
k
lc!m??
, PTJ;??dpok??j po. 
??el\yl'icz8 n o . o c Z 8 S J?? e 
sztuki. Gdynia, ul. $wi??- 
toja??ska 48 Ql. 1 od godz. 
2-3 i po godz. 7-mej. 
(7526 


R 6i.; NE 
Ji 


- 
Trwa.. ondul
cja 
2.50 
Specjalne salon v frYzjersko. 
kosmet
ezne ROCOC O " 
TORUN, ul. .. 
R6i:ttn. 1.. I. pl.tro, 
pad. Arkadami. 2 1 7P 


...i...Kanl. 
4-pokojowe s??oneczne z 
balkonem. z przynale
no- 

ciami - do wynaj??cia 
d 1 stycznia. Torun, S
- 
bie"kiego 33, (216i 


OGLU

RJ1iUI A.BOliAlIIt:
T A!??.??,;ISIt;l::t.lik '''\'l'IOIiUa - I 
..lena mUUDetroW7 na .tronie f-??amowlIJ . . . . . . 0.20.. :tO doreczamem prz)/ pomoc" poczt.JI "')'0. K. II do SI V W'" Ci I. 
.. tekae??. na I)??erwazej otronlo _,....... J"IIO SI d??.
1 IUIIQ??kowyml '. . . . . . 
 '-.LO m-
e .??.I8,JQlIl??ejsze oalOAo!mle droblHl ??icsym)' za 10 1II??... OcIO\lzewa 
.. 
o na clr'????.1eJ I t
leJ ??.tJOIPe. . . . . . . . o,liQ Z! L. odbiorem .. ac??'l 
DI'ObftO as 8IO'nl 11 .IP". Plerwue -??-o i 
 
m Ciro. Z odbiofelJl ... 'a.dmimsrrjl.cj1 ." _ . . . . ..;.00. 111, pny]mlU??JllY. dla 1.l1U)'cb t)'1.??C .Owcaaa, nI' za tILk1e' q- 
kio1p ??1??-J'JDY podw??jnie. Gazeta UGa1hka '" Odjo6eku: C!efI7 ]aII P8'W7'f1eJ _ 
i!nl, ZtiI\It&l\le ';LpIa.qoD
 pnewl43Ii??,na .. IIOftDlku *' pros. 
Sa ogloezeaJa. ??dow. i lIn
owe .. ch'obI17m 
 
 PI'OC. 
tko . suld,!\8Ob 
-??eII. aadwy??kL Om,??kl. KtOre zaeac1nlczo llie ZIII1enl8J?? u..CI 
d1'oieJ, 
anleo ' ; . , ' . . . . . . . . . . . . . '00.. 

Z/ilf!!" - I,lpo w unla.ie de "dania ..rota lrCIt6wla, &n' 
Dla potIzukuJ4cyc??t PJ'AC7 i nekrolotri 211 proc. znltlr1. w razie "'7P??llkOw BpoWodow&nych si??. 
q. A4",lnletrat1a ate tU nie ZObQwIQZuJ" AdmlmstracJi do 1HI3It)??atnego powt6noml 
KolDunlkaty 10 lIP' za wfenz. odpowiada za doerar"",eme olema. OI(OiiiIMIft
 ??,J.....aunlono rek'amaeJe 
.. uwzgl
nla"e o ile 
Za og??oszenia Okon1pl1kowano i l! I!t\IIuMt. miejsca !O p
n' zostan?? wnIesione do dn1 lI.m??u Od daty ull&zanla O???? 
()- 
aadwy*k1. W W. II.. Gc??atlllka onnnilil 
'0III&enlow7 1MI Idea- .Be4a
tOl" _/il??Q: .lAJI ??K:I.?? W U??CJU. wema. 'ub Od da:y otrzymania fB('bunku. Ji'ny 8/llIowym 

7 . -??ln??1deJa 4??a PoI.k:I, . t7111 
n"" te ft.ebuuJr.1 moA let??canlu nale??nolet rablU upada. :tO. termInowy Qrp??l l pras 
'1,'V(' 
IOW
"" ... _??

 
 .n
 ,

_n..ltl"n. . 1' fllNo"e lI"e'_ oat08r.nla Admlnlerrae,. nie 
powJlId.. 

... QOpoYi1e??llJalny M
 G4dsJd-??r: WJlIaeba &Ita....... G4de
 ....b??80her M.ark& :u. .??.. .. 
.W,...., ??ilA??IIOD01r.A SI'O&.&A 'RYI:IA WKICZA. IIP.. o. o. . - 
 .oruamt .IOa1l& .c... B:aa
 w 
 
A..... r....kc.. I .lIlIIIn??.tJoacJh To
"". ul. .7" 90.- Je. Tel. 28-'1'0. ...... K..... P. K. a. nr. 203.'41. 


Na prowincj?? wysy??amy odWfQtqie poe,\ft. 
 
DOM TOWAROWY (df??ili ) 
BRACIA B??OCH " 
TORU?? - SZEROKA 11 


- - 


:Jla ??DJi-=ta t Ua'ocausto??d .o..-ODJe 


polecam pIerwszorz??dne sa??atIIi. rJ'hy. w majonozie 
I g.I....ci.. zaK.._HI i t. p. 2094 
Oryginalne Siw.c'", 
liwowlc.. K.nl.KI, 5."$08" 
Podhlpl,t.. Mand.rln, Arall, Ram. PQDCZ. 


Kontoro\Vltl 
Toro??, Smo??a 18 fIl, 1858 g 

 


.. 


??*'"- '" . I, 
: *', 
'".:1[" 
." .... 
 
 ...., 
 
''''':'::.'
'''''''
??.
l 
, .. _ 
....,.."" /1 


Pra
tY[lne po
al
i gWial

OWe 
Koszule - Pi??amy .. Bon??urki - Krawaty 
Rt;kawiczki - Getry poleca 


.... 
.. 
o- 
- 


. 


Szczotki 


Najlepsze 
piern'kl 


wycierac
ki, s z p a g a t, 
pendzle, wata i p
ki do 
iJsz
zelnieni8. 
BurtoWI1la 
Jan Kapozf'uld 
Szer-oka 35 \2160 


toru??skie, 10m piernikowy 
i waflowy poleca A. Aoat. 
dawniej 
Hermann Thomas 
foru??. Nowy Rynek nr. .4- 
hurt. detal. (zo6q 


Srebra, platery, filigra. 
nowe koszyczki, tace. pa- 
tery. Wytwome 
praKenta 
na ??wi??ta. 
 Strzelecki, 
??:e8al"n
istr
 ,!oJ'u??, Szew- 
I10ka 12. l2OO1 
Kapelusze 
Qamskie - najnowsze fa- 
sony poleca najkoTzy- 
stniej ,.Sonia" 2eglaJ'6ka 
29 I p. Torun. (2128 


Tanio na sprzeda?? 
jadalnia. ciemny d??b z 
ma??1on., zegar, fotal sk??- 
fZl1nY, ..)"pialni??, ko??dry, 
'l??ugi st???? ro
uw??.ny, 
krzes??a. ""-??zek do Qerotl- 
tv, dywany, odkurzacz. !!I??ra, zwykle i z??ote wszel. 
bole, r??ine !ampy, lodo- kIch system??w. najwi??k!izy 
wnia, rozmaite 
zafY'1 wyb??r 

ramofon z p??ytami. kU- , A. "_...IAskl, Toru??, 
??
hnia i statki ku
hennc. (naprzeciw ko??cio??a garni. 
Gda??,sk. Adebargaase 1. zonowego. .116 
I prawo. (8793 "', , ' 


Wieczne
		

/Image01614.djvu

			i, a 
Pokraczne p????buciki 


oozciwy, kochany czlowi,ek i jedno tylko mo??na I ku nad otwartymi ustami Lody. Nerw musia?? by?? 
by??o mu zar
uci??, ??e przyzwyczajony od d:zieci??- ju?? odkryty bo 
widrowanie sprawia??o dokuczliwy 
stwa do dobrobytu nie umia?? sobie da?? rady w ??y- b??l. 
duo No, ale chwa??a Bogu teraz ju?? do min????o i - A... au. a... - j??kn??la cicho ??ciskaj??c moc- 
moja Janka b??dzie szczQ??liwa. 110 r??kami por??-cz fotelu, ale Franka nie ustawa??a 
W tym momencie w g????bi mieszka'nia co?? spa- w pracy. ??widrowa??a. czy??ci??a, przemywa??a, zak??a- 
d??o, rozleg?? si?? p.rzera??liwy krzyk i stara pani Gu- dala male??kie lust.erko i znowu ??widrowa??a. 
drynowkzowa z??apa??a si?? za g??ow??. - Chyba z??api?? j?? za r??k??, ??eby przestala 
- Co tam si?? dziejel Co tam si?? dzieje? Po- - !??1y??la??a Loda potniej??c z b??lu. - Przecie?? to 
maraIlczowy ma
urek trzeba wk??ada?? do pieca! niespos??b, ??eby nie wiedzia??a, jakie cierpienie wy- 
A czekoladowy ju?? pewno si?? spalH na w??giel! wa??uje. 
PrzeproS'z?? wi??c pani??, moja kochana panno Lo- Tymcza.sem Franka gdera??a: 
do i lec??! A w pierwszy dzieli ??wi??t wieczorem, - Panienka ma ??adne z??bki, ale je zalIliedbu- 
zapraszam. Raz
m z bratem! Koniecznie! je. .Musi wi??c troch?? pocierpie??, tym bardziej, ??e 
- Nim go pani jeonak przeczyta musz?? pani?? Wybieg??a. w ??wi??ta na pewno b??dzie chcia??a spr??bowa?? ma- 
obja??ni(. ??e \Vaksowie zmienili mieszkanie, ume- W kilka minut p????niej otworzyly si?? drzwi zurk??w. 
blowali si??, op??ywaj?? w dostatki i... szykuj?? pok??j gabinehl i ukaza??a g.i?? w nich niezwykle o??ywiona Nie przerwa??a borowania, pomimo ??e .po wy- 
dla... mamy. i u??miechni??ta twarz Franki. krzywionej od b??lu twarzy gradem lecia??y ??J;y 
Staruszce odj????o J::??os ze wzruszenia. Prze??y- - PrzepTaszam ci?? bardzo, moja Lodo, ??e i dopiero wtedy skollczy??a, kiedy z??b by?? wyczy- 
'!cala ??lin??, mruga??a oczyma. szukaj??c na gwa??t by??a?? ??wiadkiem admonicji jak?? dawa??am mamie, szczony kompietnie. 
chusteczki do nosa po kieszeniach fartucha. ale doprawdy wyprowadzi??a mnie swoim gl??dze- - Sadystka -- my??la??a Loda ob;cieraj??)C ??zy 
- Nic J??to;??? zro'zumie??, sk??d?... niem z cioerpliwo??ci. Wyobra?? sobie sytuacj??.' Na i przypudrowuj??c n'Os. - Mia??a racj?? .Mela, ??e 
- Wygra??. Pa.n \Vaks wygra?? wi??ksz?? sum?? fotelu pacjent z rozci??tym dzi??s??em. Korzenie roz- sr..dystka! 
na loterii i zak??ada jakie?? biuro ha.ndlowe. ga????zione, jak w starym drzewie, a tu za ??dan?? - Fe. wstyd - ??mia??a si?? Franka. - S??aW1IlY 
- Co pani m??wi? Co pani m??wi? - powta- krzyki! Na szcz????cie wszystko posz??o dobrze i na ca???? Polsk<; detektyw. a taki mazgaj1 No, ale 
rzab staruszka, dr????cymi r??kami rozrywaj??c dzi??s??o tylko lekko krwawi. Za??o??y??am tampo:JY i mam nadziej??, ??e nie gniewasz si?? na mmie? 
kopert??. robi?? oklady z l.odu. . B??
'zie to trwa??o prz
 
'za
 - Oczywi??cie, ??e nie... 
- Ano, wymodH??a pani wi,da?? szcz????cie dla d??u??szy, pozwolIsz WI??C, ze tymczasem zmlem??CI _ Chcia??abym si?? z tob?? nagada?? i pos??ysze?? 
c??rek. Bo mam wra??enie, ??e i Franka jaka?? od- opatrunek. Dobrze? ni.eco bli'??szych szczeg??????w o Jance _ m??wi??a to 
mieniona. Kwiaty! Kwiaty! Kwiaty! - Ale?? oczywi??cie.... g??osem oboj??tnym i zaprzeczaj??cym serdecznym 
Loda wskazywa??a r??k?? na r????ow?? azali?? i na Franka dzisiaj bardzo ??adnie wygl??da??a. Jej s??ow'Om. 
kilka doniczek hiacynt??w owini??tych w bia???? fry- brzydka na og???? cera r????owia??a dzi?? od rumic??- Schodzac z fotelu, Loda mimo woli spojrza??a 
2'owan?? bibu??k??. c??w, w??osy 
Y
le mc;'cno upi??te na karku, wie- na le????cego 'na kanapie m??
czY:ZI
?? i .dopie,ro w 
ej 
- O to si?? pani myli, droga panno Lodo! To wa??y pusZYStOSCl?? lokow. chwili go p'Ozna??a. By?? to ow mzym
T, kt??ry ni????- 
wszystko kupi??a sobie Franka za \v??asne pieni??dze. "'chodz??c do ga-binetu, Lo??a zobac.zy??a jakie- pokoi! matczyne l1cz
lda starej pam GudT??,no
'l- 
Teraz m????czy??ni kwiat??w nie kupuj??! I ??eni?? si?? go?? m????dyzn??. le????ce
o na ceratowej kanapie 
 czowej. Milcz??-c, z zapchanymi wat?? ustamI, l
zat 
nie chc??! I ten ca??y pan in??ynier ZaTychta, otwar- .g??ow?? mocno odchylon?? w ty?? i ustami pe??nymi ' I spokojnie. Us??yszawszy jednak ostatnie zdanie o 
cie m??wi??c, wcale mi si?? nie podoba! Ani por??w- waty. ..Nie patrzy?? na ni????. !\1ia?? oczy zamkni??te. Ja'nce, szybko si?? 'Obr??ci?? i oczy ich si?? spotka??y. 
na,nia do Mariana! .Musz?? pani powiedzie?? pod se- . - Chodi. - u
mi.echn????a si?? Fran
a. -: Sia-I _ Co pan robi? _ gniewa??a si
 F:
'nka, pod- 
kretem, ??e c
d
ie?? 1? przycho
zi, 

8:t
wtd
 si?? d
J na fotelu I powlrecLz, co tam s??ychac w Krako- I biegaj??c ku niemu. _ .Ma pan sk??onnos
 
o 
le- 
z Frank??, mOWl z m?? o wolnej ml??oscl 'l am mu WIe? I wu krwi. Trzeba mocno ??ciska?? S'ZCZ??kI i?? me ru- 
w g??owie zarr??c'Zyny. - Ano, dobrze. Jalk najlepiej! Ma
ian w
:

rd ! SZ13?? si??. Zaraz zmieni?? panu ok??ad, tylko odpro- 
- Mo??e to jes7.'oze za wcze??nie? .- tluma-Ina ??oterii, z.a??o??y?? bi
ro: umeblowa?? mICszkamc 1 I wadz?? kolei;ank??. 
czyJa Loda starusz
e. -:- 
za

 sa. ter.az mne. . ?? rozpoczynaj?? nowe ZYCIe. I Jaka?? w tej chwili by??a i,nna. nd?? zwykle. W 
. - D!a pra'wdziw
J ,ml??osc!, mOJa droga pam, -. Ach, 
ak...: . . . ".
 M'
 .lo n , g
osit: jej brzmia?? niepo
:??j. 
me ma ..mnvch czasow'. M.anan kocha Jank?? po ,NIe pOWJedZI:1??a wl
c,eJ am slo, n
 _ ,_. .:c I . .- 
dawnemu i ??wiata za ni?? nie widzi! To dobry. I noga peda?? maszyny i nachylaj
1c si
 z r .J_'em w fi(- 'CHII! d:1)S7V 113c:taplj 
- 


-n1 


Moda nie przewiduje w tym roku bo- 
t??w, proponuje natomiast pokraczny p????- 
bucik na niesamowicie grubej korkowej po- 
deszwie, co szpeci nog??. Mamy nadziej??, 
??e panie b??d??. rozs??.dne i same oceni?? ten 
nonsens. Zadna, najgrubsza nawet po??czo- 


f " 
"" ,, " ", "" . ,,, 


. 
?"" ;:........... 


,. 


, 
 ,', 


-'l 


\t. '
/
. 


t'- 


:., 
 


'" 


"1i " . , 


'" 
A
' a??.. 


*" 
r
 


lit' 
, 
. 
 
 


j ,,' 


. 
, '" 


," 


;< 


'"\i;,< 
,
: 


, " 


.:'"\, .
 


.
 
;' 1 ' 

.:. 
,j 
;
 ....:..:t.B' .; ...;: i 


" ,1 


.??: , ' 


, 9 


.. 

. .
..
  


.....:
 


Najnowszy model pelerynki futrzanel. 
eha, nie da nodze tyle ciep??a, ile bot. Rozu- 
mie si??, 1;e nie bia??y, gumowy bot, tylko 
prawdziwy gabardinowy lub filcowy. Zimo- 
wa po??czocha, szczeg??lnie po??czocha prze- 
znaczona na ulic??, jest masywniejsza, grub- 
"za i ciemniejsza. Do modnych odcieni na- 
let??: kolor "senegal", przypominaj??cy od- 
cie?? sk??ry murzyn??w senegalskich, - "Ba- 
tavis" - podobny do mOCM zarumienio- 
nej sk??rki razowego chleba, oraz odcienie 
rdzawe i orzechowe. 
Ramiona i plecy chroni?? modne etole 
z lis??w czy innych zwierz??tek, przy czym 
g????wki na etolach s?? sp??aszczone i dla de- 
koracji ozdobione poz??acanymi pyszczka- 
mi i oczkami, wysadzanymi turkusami. 


"RYSZARD BRAUN 


, , 


,
 t 
P 


,  . 


!:. ' 


.. 


. 
ni owie???? sensacyjna 


WTOREK, DNIA 20 GIroDNJA 1938 R. 


i 


: o:' ': odzie 
kaptury esk
moskie 


W szeregu pism ameryka??skich ukaza- 
??y si?? niedawno og??oszenia, kt??rych na- 
dawca proponowa?? wszystkim, pragn??cym 
szybko si?? wzbogaci??, by nades??ali mu po 
dolarze, a uzyskaj?? odpowiednie, skutecl- 
ne informacje. Pomys1..nvy Amerykanin (,)- 
trzyma?? t::t drog?? w kr??tkim czasie 29.000 
dolar??w, gdy koszty og??osle?? i korespon- 
dencji wynios??y ok. 4.000 dolar??w. Katde- 
mu, kto zg??asza?? si?? w zwi??zlm z og??osze- 
niem, nadsy??ano wkr??tce list z lakoniczn??, 
rad??: "Zr??b to samo, ('o ja". 


W jaki sDostJb zdoby?? szybko 
maialek 1 


: \, 


Kto nie lubi etoli, mo1;e w??o1;y?? na p??a- 
szczyk z materia??u lub kostium na wacie 
kr??tkie bolerko futrzane. Niekiedy zamiast 
bolerka osoby smuk??e i wysokie mog?? 
o. 
bie pozwoli?? na kr??tkie szerokie p??aszczyki 
futrzane podbite pikowan?? podszewk?? nn 
wacie chi??skiej. Na dute mrozy. nikt nie 
potrafi obej???? si?? bez futrzanego p??aszc7.a. 
A1;eby nada?? zesz??orocznemu p??aszczowi ;'lO- 
zory modnego, wystarczy przerobi?? r
ka- p I k 
wy. Modny r??kaw jest szeroki zar??wno w II O S a 
nasadzie, jak w napi??stku. Ko??nierz modny ,'''Ci'''
.'''
 
" 
natomiast zupe??nie straci?? na znaczeniu. 
W??a??ciwie naj modniejszy jest ma??y wqski 
ko??nierzyk, ??ci??le przylegaj??cy do szyi. Dla 
zmar??luch??w moda wymy??li??a futrzane ka- 
ptury eskimos??w,. olbrzymie czapki w sty- 
lu rosyjskich "jamszczyk??w" i inne futrza- 
ne dziwol??gi. Mufki s?? tak wielkie, 1;e nIe- 
raz dziwi?? si?? nale??y, jak ma??a pani mote 
j?? ud??wign????. Kszta??ty maj?? najdowolniej- 
sze i najwymy??lniejsze. Nieodzowna lspkar- 
da zdobi najskromniejsz?? nawet mutk??. 
Sportowe futra maj?? du??e, nak??adane 
kieszenie, a futrzany pasek zapi??ty jest na 
futrzany guzik. Efekt modnych bolerek po- 
lega na tym, ze bolerko jest obcis??e, a r??- 
kaw przesadnie szeroki, bolerko takie naj- 
cz????ciej pozbawione jest ko??nierza. Lu??ne 
trzy??wierciowe marynarki ma.l
 ty?? d??ut- 
szy od przodu. 
Bardzo sI?? mo??e przyda?? futrzana ka- 
mizelka, rozchodz??ca si?? u do??u w dwa 
Qzpice j mog??ca uzupe??ni?? nie do???? ciep??y 
kostium zimowy. Na wiecz??r innych' p??a- 
szczy pr??cz uzupe??nionych kapuzami nie 
przewiduje si??. P??aszcze maj?? lu
puzy z t.e- 
go samego materia??u co p??aszcze, ale za to Jak ju1; d.onosili??my, przed rokiem w praB?? francusk?? ,,\Venus z pola buraczane
 
okolone futrem, strojniejsz??! za?? wykonane jednej z miejscowo??ci w pobli1;u St. Etienne go". 
s??. z jakiego?? bardzo ozdobnego' materia??u, nad Loar?? wykopano z ziemi w polu bura- "Paris Soir" wys??a?? do St. Etienne spra- 
czanym po.s??g marmurowy, kt??ry wzbudzi?? wozdawc
, kt??ry po pr??eprowadzeniu roz- 
na przyk??ad weloure transparent, przy czym . . l m?? '" Z nl ??o"v . m r z e??biarzem P rz y szed ?? do 
zainteresowanie historyk??w sztuki. SpecJa - OY u 
kaptur jest z tego samego materia??u co su- wnio.sku. ??e pos??g jest istotnie jego dzie??em. 
knia wieczorowa. nym dekretem zakwalifikowano ten pos??g M??ody rze??biarz pokaza?? mu kawa??ld pos??- 
.lako zabytek historyczny, kt??rego wyw??z z 
Pani, kt??ra chce by?? motliwie wyekwi- Francji zo.sta?? zakazany. Przed kilku tygo- gil od??amane od ca??o??ci i nawet poda?? na. 
zwisl{o modelki, kt??ra mu do pos??gu pozo- 
powana musi pami??ta??, te katda pora dn'a. dniami sprawa ta nagle nabra??a posmaku wa??a. nf'porter odznalaz?? modelk??, przeby- 
wymaga odpowiedniej tualety. Jeteli rano sensacyjnej mi5

fikacji, 
lbowiem z!l
ie- waj??c?? obecnie w Lionie jako s??u
??ca ", 
mo1;na nosi?? jaki?? kostiumik tweedowy w szlm??y w pobhzu _ 
t. 
b
nne 
zezblarz I ;ednej z. restaura
ji. ,.!,ari
 f?oir" pr
yn?51 
niebiesko-szar?? krateczk??, uzupe??niony sz
- W??och Cr
mone.r''
..:O:..,

 ::....:

. 


::


.."..
":': .J. ....;...." 

....,,-

 


"="'" 


'. 
  ;i. 


o??.Jf' ,_ 

:/ 


}
,; ;.:>"'??.
 . ,:;:: < 
" 
. 
 -r..)..
 
"< 
;--?? 


';
 l 


. .
; 


'r' 


'-;, 


" 
<," ,", .., 
:
 


. .
 


\: 
o'. 


't;, "i 
'" 


??". 
!  ':,.' .
, li ', 


'i').1 
,.. ,:;.." 


....t 


l"" 


ir. 


J, -. 


\.(1 


...'  ;;:
 


... 
, 


" 
,#:-..  


',. 


.' , 


. 
.. 


.... <. 
,."'. 
 


".
 


.', 


j.."=.... .(. .'s.:: 
, ';.'::t 


it.",,, 


.. 


. 

 


:t'"..).'
... 

;


.
 ....y..."..w. 


'.. op 
....? .,: 


;
.)..:::-;..."::';:.<
 


'.
... .  ......-,..." 


22 


t??r 


" U