/stad_27_17_00001.djvu

			Numer po??""i??cony Kongreso""i Sporio""emu. 
.VI" 17 - Huk V Wtorek 26./V. 1927 r. CENA 50 GR. 


- 

- 
--=--=- =. .. ... 
, 
 .. - "7 


'??.
 TYGODNIK ILUSTROWANT 


IlilllU??llDllllBltll Ul - 


Ul ..??W..C..Y !S'.A ..11 S...T. I r.zys..soala.u W8JS.OWKGO II!UIlJJ:WJlIII Jmmmmrllnlllll!lllll 


'??( 
l "" 


,  


....  - 
 .... 
"
 
 .... J;I;: 'II: . . 
. ,! --"-,,,\...\, ??t 
. .1;, 
'??'.-. .. 
 
,'. , 


...
 


, 


" ' 


'-
 -
 , 
, 
.. '., ?? , 
..' '. '" 
- .. 
. 
. 01. . 


'. 


.. .'. 
-- --, 


" 
. 


-" ' "''''-:.t 


}, 

 


-/ 


\ 
 

 
.'. 


--.., 


.t ," 


, , 
,., 


" . ""'" 
.i-' ... 


?, 
., 
: " *"". ';; 
-. r ,.. ??..' 
}. 


:'. 
..\ ... 
 < < ?
 
 
K; -"
'" I -;:',: 
. ,. . '<. "" "# tI. . , f 
. A""" ." .. .... C..." 
+" 

.,. ... -, 
??
L' 
 __
... 
 ;.
 
'If _"6- 
;; 'l- /"...... 


,p. 


'......' 
 


\'"

 


. " 


; 


.,  I?? I 


.. 


..... 


-. "*':< 

 ....., . 


. . 
tt


!
,
 
\ pi 
'\ '",' :.\t ;
=
.: ,. '
 . '. '. 
''-:' -- ." . 


,t 


:' 


:
 


" " 


-',_A"" o-o"" 


, . 


.......,;_. 


o  
..... 


. .." 


,-"'\ 


... 

, . 
. 


,. ,Y 


-, ,.

 


....'. . 


"" 


r" 
"t >
..... 

".. ". 


.....
 . 


\ 


.
. .t 


r 


\-- 


'. 


'. '" 


""' 


;-
i ' ". 


'
.::\..:': 
- 

}cr, '.'. 


:

"';. "=->
. t - 


..,........ " 
.: i; ->t. 


-
+: 


- 


_"._:_. '??-" 
f,. 


.. ,,-.,i.< 


'!' 


.., 


J 

.< 


-'" 


. 
"" 


.. 
-. 
,. 


.. 
- :..s. , 
 . 


j 


Fot. R. Walt..r Fot. na kliszy "Alla" 
W bielu o puhar Magistratu Suaacki zaraz po starcie wysuwa si
 na czo??o. Sir 2 


TENIS 


RAKIETY 


SLAZENGERS 
DARSONVAL 
SPALDlNG 
STAUB 
DAVIS 
AYRES 
ATLAS 
PI??KI 
SLAZENGERS 
SPALDlNG 


S T A D J O N Nr. 17 


TENIS 


.. 
. 


PANTOFLE 


SPECJALNIE POLECAMY 
NA SZNURKOWYCH 
SPODACH 
"E S P A D R I L L E" 
SIATKI POPRZ
CZNE 
SLUPY DO SIATEK 
PRASY 
POKROWCE 
BLAZERY WELNIANE 
P??YN DO
RAKIET 
KRZESLA -S??DZIOWSKIE 


SZERMIERKA NA BAGNETY I BIA???? BRO?? 
FOOTBALL, ATLETYKA. BOX i SPORT WODNY 
WIELKI WYB??R 
SPRZ??TU I UBIOR??W 
PIERWSZORZ??DNYCH MAREK 
KRA.JOWYOH I ZAGRANICZNYOH 


pIP 


i??' 


1 


----- - ....- 


, ,,
",,?'??""'-l
' ' .-- - 
- -,- 


.... '- 

. 
.
 )/" '" 
,/'-
' 
 " 
 - \ 
-- - - -. \ 

 . __;-:: 
__ ""1.' \ 
.', -
. . .
 '.:
';
 
 " '{ ?? ' I \ I 

 ;:;: 
:--- -....
. 
 
.Y 
_:
 J f 


NAGRODY SPORTOWE 
2ETONY - .RONZY - PUHARY 


" 


:.:
 o." 


/ 


" 


..1_'$ 


ff::
 

!:

 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
- - 
:: INFORMATOR :: 
- - 
:: GDZIEICO :: 
:: MO??NA KUPI?? :: 
- - 
111111111111111111111111111111111111111111111 


Wazelki sprz??t = 
= lekkoatletycZ11Y 
poleea 
Wytw??nia Artyku????w 
Sportowycb 
J. PACZKOWSKI i Synowie 
Pozna??. ulica t."kowa 10 
Sk??ad kon.Ylf11acyjDY w Katowicach 


-; 


_ k... Sia.!.ke 
n".. WYROBY POWRofNICIE 
HURT poleea DETAL 
"O ZE F FUTERMAN 
M_rsz-??kowska 11S. Telefon ,.... 


W,tw6ni. Artyk1ol6. SporloW}'da i Gi_tyrznJch 
J. PACZKOWSKI I Synowie 
Po...., 
ow. 10 
Tel. u--09 P.K.O. 201-9611 
&.dow. _I ...autyc..,.,h 
.. poobtawie _iDOwaJch 
pne,;..;.. Staclju. W,.,ho- 
w.... Fi
rz8CSO P"J U.i- 
w...,tecle Po..._i.. 


Cena Sfadjonu 50 gr. 


ftAo 


WYSY??.KA CENNIK??W 
I SZCZEC????.OWYCH OFERT 
ODWROTN?? POCZT??. 


WIELKI WYB??R GOTOWYCH ??ETON??W 


ZE WSZYSTKICH DZIEDZIN SPORTU 


POSIADA STALE NA SKLADZIE 


STANIS??AW REISING 


WARSZAWA, UL. NIECALA NR. 1. 


Firma cpJ.tuje od 11160 roku. =:=:: K.t.loli ilu.tra..ae a. ??.aie. 


MOTOCYKLE 3 1 / 2 HP ,,175" 
PUCH 4 1 '/2 HP ,,220" 


ROWERY 


PUCH 


AUSTRO.DAIMLER, WARSZAWA, WIERZBOWA 6. 


POLSKA SP????KA SPORTOWA 
WARSZAWA, HO??A 19. 
OTRZYMALA RAKIETY I PI??KI TENNISOWE SLAZENGERS' A, 
JAMES' A, DA WISA I IN. ORAZ WSZELKIE PRZYBORY TENNISOWE 
PANTOFLE 6 z??. 20 gr., PI??KI 3 z??. 90 gr. 


CENNIKI NA 2??OANIF. 


NAF RAWA RAKIET. S T A D J O N Nr. 17 


Str. :1 


""'?? 


;.. 


r 


.".l 


...;;; ;o; ,.. 
 


.
 ., 
.
 ".-.. 


.. . <= 
.... ...' 


. > . . n" 

'. "'GL:.,
-",', 
 .., ??:. 'i'lv '. . 
.
 '__


m
."""""'.
"'''''' .
. 
 
I::

-.';;

' 
.:.;- . ;."
 '. ..
. . 


/
,,

.
 


". 
. . 
....:., . ",-' 
., 


.', J 


J< 


. 

, ! 
."} "
o ':'r
: 
'"_:
 " .> 
'I "'';'';
''''' ..... t 
'.; . ".-,,-'. .
.. 
.
 
 . -
.
t , 
j
 -, y I
 
"
- - ->.
 
;" ??f.. :
 
- . -.... . . .. ' . 

 ;
 . .' 
-
.'- 
'i';-
 
"'. 
,'\ Xx  


9-
-_-'>'"' 
.
- -
 .:-- 
;: )';;'
it 
:.. -. 


, ' 


 _'c\
.. ) 

--"''':-.e:'
 .  


.
; 


r"' 


.. 


:. "'...- 1 
. ,. 
;'+\ 
. \ 
..,,1 
- I 
I 


. . 
, 


t 'I. 
I 


,I 
! 


...... 


. 
.." 
 
'1 1 '1 ' 


r_ . 
.""'''' "'\.''10; 
. . !i.1:.." 


\. . 


" 


. .. 


".. i 


<
 . 


Z ostatnich sze??dodniowych zawod??w paryskich. 


Jak to by??o w naszych szko??ach. 


Nie potrzeba chyba nikogo przekonywa??, ??e gdy zamie- 
rzamy nar??d nasz podnie???? pod wzgl??dem fizycznym, - to 
najwi??ksz?? rol?? muszll tu odegra?? szko??y. 
W szkole ka??dy kandydat na obywatela, winien otrzyma?? 
elementarne cho??by wychowanie fizyczne, ponadto powinien, 
wychodz??c ze szko??y po jej uko??czeniu, wynie???? p1ZYZWy- 
cza;enie do zabawy ruchowej i zami??owanie do ??wicze??. 
To jest zasada, kt??rej s??uszno???? jest oczywista. Chodzi 
tylko o to, czy ta zasada jest wcielona lub cho??by tylko 
wcielana w ??ycie. 
Dowiedzie?? si?? tego mo??na ze ??wie??o wydanej broszury 
dra S. Kopczyilskiego, naczelnego wizytatora higjeny szkolnej 
w Ministerstwie W. R. i O??w. Pub/. 
Broszura ta nosi tytu??: Higjena Szkolna i Wychowanie 
Fizyczne w Szko??ach Rzeczypospolitej (sprawozdanie za rok 
1924 i 1925). Publikacji tego rodzaju przypisujemy wielkie 
znaczenie, czemu dajemy wyraz, omawiaj??c podane w niej 
cyfl'!1 na tem miejscu. . . 
Z uwagi na zadania nasze jako plsma sportowlfYo. zaJ- 
miemy si?? cz????ci?? dnYll omawiaj??c?? stan wychowama flzycz- 
nego w Szkolnictwie. Co do pierwszej zaznaczymy tylko 
z uznaniem ci??g??y post??p pod wzgl??dem zapewniania szko- 
??om Opieki lekaJzy-lligjenist??w, i mamy nadziej??, ??e ten 
fakt nie pozostauie bez aodatniego wp??ywu na post??p sprawy 
wychowania fizycznego, 
Co si?? tyczy ??wicze?? ruchowych - broszura podaje du??o 
c:ekawych danych, z kt??rych przytoczymy tutaj tylko najbar- 
dziej charakterystzczne. Zaczniemy od tego co zdaniem 
naszem jest podstaw??. A wi??c kierownik ??wicze?? fizycz- 
nych. l ot???? w szko??ach ??rednich pa??stwowych i prywat- 
nych oraz seminarjach nauczycielskich wykazane tylko 45'
 
nauczycieli wykwalifilwwanych. Niewykwalifikowanych 48%, 
a w lz.t szk???? niema wcale kierownika ??wicze??. Nadomiar 
z??ego brak si?? wykwalifikowanych w seminarjach nauczyciel- 
skich, s??d przecie?? wychodz?? kierownicy szk???? powszcchnych: 
Ta pozycja jest wr??cz potworna: 3ff!f, seminalj??w rz??do- 
wych kontentowa??o si?? si???? niewykwalifikowan??, w tlzech 
rz??dowych i wjednem prywatnem nie by??o nikogo do pro- 
wadzenia ??wicze??: 
Konstatujemy, ??e w roku szkolnym 1924/5 brakowa??o 
zq??r?? 500 nauczycieli ??wicze?? fizycznych o pe??nych kwali- 
fikacjach. Od tego czasu mog??o przyby?? w najlepszym razie 
do 100 si?? nowych, za to troch?? dawnych wykruszy??o si??. 
Mo??na wi??c oblicza??, ??e obecnie czyli w r. 1927 dla samych 
tylko gimnazj??w l seminarj??w brakuje grubo powy??ej 400 
kierownik??w W. F. A nie rachujemy jeszcze ani szk???? wy??- 
szych ani zawodowych, ani kompleks??w szk???? po wszech- 
nycll w wi??kszych miastach! 
Dalsze dane statystyczne s?? oczywi??cie w znacznym stop- 
niu zwi??zane z powy??szym smutnym obrazem, Oto 21 Se- 
minarj??w pa??stwowych nie posiada??o sali gimnastycznej. 


W naszym klimacie! Nie posiada lo jej 15 gimnazj??w rz??- 
dowych i 48 prywatnych. a sale nale??ycie wyposa??onych 
w przY1Z??dzy mia??o tylko 2:!. gimnazj??w rz??dQwych, 6% 
prywatnych, 1!??-6 Seminarj??w rz??dowych, n 
Boisk w??asnych ponad 1.()()() m
 mia??o Iylko 47% gimn, 
lz??dowych i 41% Seminarj??w rz??dowych oraz 22
 gimnazj. 
prywatnych i 14??6 Seminarj??w plywatnych. 11 gimnazj??w 
pa??stwowych i 69 prywatnych obywa??o si?? zupe??nie bez 
boiska. To samo dotyczy 11 seminarj??w nauczycielskich. 
Jednak koron?? chyba wszystkiegd jest wymiar godzin tygod- 
niowo przezuaczonych na ??wiczenia - wynosz??cy 0, Wy- 
ra??nie: zero. l to w 23 gimnazjach a w 24 scminariach 
rz??dowych oraz w 165 gimnazjach i 27 seminarjach pry- 
watnych. 
Po??pieszmy pocieszy?? czytelnika, ??e w ci??gu dw??ch lat 
szkolnych, jakie up??yn????y od tego czasu, do kt??rego odnosi 
si?? sprawozdanie, musia??a nastllpi?? radyka.lna zmiana. Wie- 
my bowiem o szeregu zarz??dze?? ministerialnych, kt??re mia??y 
na celu popraw?? stanu wychowania fizycmego. Otwarcie 
powiem, ??e mam tl'Och?? pretens;i do Szanownego autora 
broszury, ??e przedstawiaj??c z bezwzgl??dno??ci?? bardzo smutny 
obraz nie zaznaczy?? cho?? w spos??b og??lny, ??e tera??nie.;szo???? 
odbiega znacznie od owej smutnej przesz??o??ci. Bardzo po- 
ucza;??ce s?? cyfry obrazuj??ce uprawianie sport??w. Okazuje 
si??.. ??e umia??o p??ywa?? oko??o 2.)% m??oozie??y ze szk???? rz??do- 
wych, lil't w gimnazjach prywatnych a 5
 przysz??ych na- 
uczyciell kszta??conych przez seminarja prywatne. Obawiam 
si??, ??e te stosunki nie wiele si?? poprawi??y. 
Ze sprawozdania widzimy, ??e najpopularnieiszemi grami 
dru??ynowemi w szkolnictwie s?? koszyk??wka i siatk??wka. 
Nale???? si?? bardzo z tego cieszy??, gdy gry te aczkolwiek 
pochodzenia zamorskiego (ameryka??skiego) posiadaj?? ogromne 
zalety wychowawcze tyle?? pod wzgl??dem fizycznym co mo- 
ralnym, b??d??c jednocze??nie grami o wiele bardziej pocillga- 
j??cemi ni?? np. nasz poczciwy pala.nt. 
Zastanawia nas zupe??ne milczenie o boksie i o szermierce. 
Czy??by te dwa sporty nie by??y wcale znane na terenie 
szkolnym? Je??li tak to wielka szkoda. M??odzie?? szkolna 
w Anglji, Niemczech - Ameryce - boksuje si??. Dlaczego 
nie ma si?? boksowa?? nasza m??odzie??? Czy?? nie jest nam 
potrzebny ??rodek wypleniaj??cy boja??liwo???? i nierozumn?? 
zapalczywo????? 
Zn??w przychodzi mi na my??l, ??e to przecie?? lata 1!}2;) 
i 192.). Mo??e wi??c w sprawozdaniu p??inie;szem dowiemy 
si?? czego?? i o boksie. Autor broszury spe??ni?? sw??j obowi??- 
zek sprawozdawcy. Odmalowa?? stan rzeczywisty wychowa- 
nia fizycznego w szJwlnictwie. l kiedy weimiemy do r??ki 
nast??pne sprawozdanie, to b??dziemy zdawali sobie Spraw?? 
ile kosztowa??a trudu i walki poprawa. 


W. O. I I 
" ,..ss C
:;AZ!ONI 
.: 
&_:C!'...., .' 
;", ..fi.. . ' < j i ??\ " . 
'.1.> 
 "11 
.
 :1 :. 
,o:" .:r
.... , ??.: iJ)' 
-
 
':., _
W"_ " 
,_ "" 
r ,.. . 
:
..' - .:: 

 

.:" ,c" _ 
._.
 -
..."'fIt
..........,,:": .. 
......'" __o '",
"""..."...... .......... '.
 ,,"'\: 
" . '\._ -' - -
 '- ..,,/ _
Zp;... ...: ......
... -.' 
. o'. . 


Str. 4 


I . 


.. 
'.,f 


l 


'. 


, 
. 


. 


.4 ' ":, .. 


l 
, 
.. 
I 


'1 1, l 
.",., . 


.. 


J: I 
.., 


:f 


..  


.... 
, 
r: 


.. -; 


\ 


-.. 


.. ...,??;'. 
I 
'._ '. 
.<.
.,.- 
.. 


". 


-:??.." .. 


} 


1 - .' 
..-:: .... 


.......'
  


i 
?? 


. 
". 
I . 


?? .. 


,;. 


'-,.


.:' 


..
 


........  


...??-... . I 


Polscy lekkoatlec{ podczas defilady. 


W poprzedniej naszej korespondencji podzie- 
lili??my si?? z czytelnikami wiadomo??ciami z 
pierwszych chwil podr????y do W??och w grani- 
cach Polski. 
Jednem s??owem etap pierwszy by?? pod ka??- 
dym 
zgl??dem udany. Jecha??o si?? bardzo wy- 
godnie i w doskona??ym nastroju. 
Nieoceniony, bezpo??redniej komunikacji wa- 
gon polski Warszawa-Rzym zamieniony zosta?? 
na noc w granicach Czechos??owacji i Austrji. a?? 
do Wiednia w wagon sypialny - wszyscy spali 
po kr??lewsku. 
W Wiedniu na p????nocnym dworcu doczepiono 
nasz wagon do poci??gu zd????aj??cego w kierunku 
W??och przez Semmering. Styrj?? i Karyntj??. 
Odcinek ten by?? drugim przepi??knym etapem 
na
zej podr????y. Trzykrotnie ci????ko dysz??ce pa- 
rowozy wyci??gaj?? nas pod niEbotyczne szczyty 
Alp, pokryte wspania???? biel?? narciarsk?? - 
trzykrotnie spadamy z zawrotn?? szybko??ci?? w 
poprzeczne doliny pe??ne zieleni i kwiat??w. Po- 
goda cudna niebo zupe??nie czyste. 
O zachodzie s??ollca stajemy na w??oskiej gra- 
nicznej stacji Tarvisio - z niecierpliwo??ci?? 
pragniemy zobaczy?? ..czarne koszule". Zrewido- 
wano uprzejmie poci??g i wr??czono nam bilety 
kolejowe do Rzymu, oraz d
pesz?? powitaln?? 
Komandora Tonettiego wi
pr. W??osko Kom. 
Olimp. 
Po kilku kwadransach pe??nej emocji jazdy, 
w??r??d niezliczonych tuneli i wspania??ych ser- 
pentyn wpadamy na nizin?? lombardsk??. Zapada 
noc. Polskim zwyczajem urz??dzamy sobie w??z 
sypialny i ukJadamy si?? do snu. Przed Wenecj?? 
zmuszeni byli??my z kolejow?? asyst?? . faszy- 
st??w" stoczy?? kampanj??, kt??rym tego rodzaju 
udogodnienia podr????y nie s?? znane. 
Ostatecznie udaj??c ..nieboszczyk??w" wygra- 
li??my kampanj?? slipingow?? i w ten spos??b opa- 
nowali??my trzy przedzia??y. czwarty pad?? ofiar?? 
??tumu, gdzie trzech nas spa??o na siedz??co w to- 
warzystwkie trzech Czeszek i jPdnego W??ocha. 
Trzeci etap podr????y tej pod niebem w??o- 
skiem na og???? nie uda?? si??. byli??my do???? skr??- 
powani i molestowani na ka??dej stacji istnemi 
w??dr??wkami. Korytarz nuzello wagonu zawa- 
lono tobo??ami i baga??em. Brak wagonu restau- 
racyjnego zmusi?? nas do g??od??wki do samego 
po??udnia. t. j. a?? do Rzymu. 
Tak wi??c po blisko 48 godzinach podr????y sta- 
n??li??my 19 kwietnia u celu. Na peronie wspa- 
nia??ego dworca rzymskiego oczekiwa??o na nasze 
przybycie liczne grono os??b - reperezentan- 
t??w polskich w??adz dYDlomalycznych 7. sekr. 
pos. Mycieiskim, w??oskich w??adz Zwi??zku 
lekkoatletycznego, klubu Audace z komando- 
rem Tonettim i kolonji polskiej z prof. Madey- 
skim na czele. 
Nast??pi??y kr??tkie ceremonja??y powitalne, 
wsp??lne fotografj-f'; a nasteDnie transDort os??b 
z baga??u samochodami do hotelu "Milano" vi. 
a Tis parlamentu w??oskiego. 
Pierwszy upragniony posi??ek w hotelu da?? na 
samym wst??pie sposobno???? zapoznania si?? z: 


w??oskim narodowym specja??em ..tracaroni". Po- 
trawa ta edynie znalaz??a zrozumienie u repre- 
zentant??w Ma??opolski Wschodniej. 
Tego samego dnia jeszcze zapragn??li??my po- 
zna?? boisko. na kt??rem mia??y si?? odby?? za- 
wody. Widocznie j2dnak odbywa??y si?? tam bar- 
dzo sp??tnione roboty przygotowawcze, ponie- 
wa?? dyplomatycznie wywieziono nas tramwajem 
(Ja stad jon wojskowy. gdzie mogli??my prawie 
nie zm??czeni podr??????. rozrusza?? si?? po kilku- 
dziesi??ciu godzinach przymusowej bezczynno??ci 
fizycznej. 
Naog???? czuli??my si?? wszyscy bardzo ??wie??o. 
Baran lekko osi??gn???? dyskiem 41 mtr. Frysz- 
czyn w skoku 170 cm. 
Nakoniec zwiedzili??my _I'obie??nie urz??dzenia 
stadjonu, nah????ce do W??oskiej Wojskow2j 
Szko??y Gimn. i Sport??w. Zaimponowa??a nam 
przedewszystkiem hala gimnastyczna i szermier- 
ki, oraz strzelnica r.a 41)() stanowisk. oparta o 
piEkne wzg??rze z cyprysami. 
Dzieil nast
pny t. j. 20-1!0 kwietnia up??yn???? 
nam ra wypoczynku wzgl
dnie lekkiem zwie- 
dzaniu miasta w bezpo??redniej okolicy hotelu. 
Wszystkich oranowa??a jaka?? psychoza zaku- 
powania drobiazg??w, pami??tkowych kartek i al- 
bum??w. 
Pod hotel-cm odbywa??y si?? istne targi polsko- 
w??oskie. Z jednej strony uliczni przekupnie 
w??oscy, z drugiej nasi lekko-atleci. Okpiwano 
siebie nawza jem. Pierwsi padli ofiar??. gdy?? al- 
bumy. za kt??re p??acono 20 lir. Szenajch kupi?? 
l'ast??pnie od W??och??w za 10 lir. Weiss twier- 
dzi??, ??e jemu uda??o si?? nawet kupi?? za 7 lir. 
W wysy??aniu kartek do znajomych osi??gano 
wprost fantastyczne rekordy. 
Najbardz;
j j,dnak wszystkich intrygowa?? 
Freyer. kt??ry by?? bodaj najczynniejszy w tej 
akcji zakupywania. nikomu jednak ::ie uda??o 
si?? zbada?? jego upodobali i ilo??ci poczynio- 
nych zakup??w. 
Tak min???? drugi dzieD pobytu w Rzymie. By- 
li??my sami sobie pozostawieni, jedynym naszym 
opiekunem by?? poczciwy profesor Madeyski, 


II I ?? ' J 
#I 
i' 
M1.IiA :
f 
'" ?? 

. 
 
 - f 

".) \., ., 
\ 
. 
 


'-- 


Start biegu 5000 m. 


S T A D J O N Nr. li 


I 
I 
, 
-w LOCHY 
PIERWSZY MECZ" 


znany artysta rzetbiarz, stale osiad??y w Rzy- 
mie od dwudziestu kilku lal 
Dzieli zawod??w 21 kwietnia by?? wielk?? mani- 
festacj?? narodow?? rzymsk??, ??wi??tEm narodzin 
Rzymu, a zarazem ??wi??tem pracy. podobnie jak 
u nas dzieli 3-ciego maja. 
Od rana przeci??ga??y muzyki i pochody r????- 
nych korporacyj wzd??u?? bogato udekorowanych 
dom??w. 
Po spo??yciu ,.kogel-mogel" sami musi
y 
troszczy?? si?? o lokomocj?? na stadjon za mla- 
sh:m. Taks??wki ni??ej 40 lir (20 z??.) nie chcl\ 
rawet zwraca?? na nas uwagi. 
Po d??ugch targach zdohywamy kilka taksi i 
p??dzimy w kierunku ..welodromu" za mastem. 
policja powo??uje si?? na jakie?? przepisy i kieru- 
je szofer??w innemi ulicami - wkollcu pod we- 
lodrom nie dopuszcza. tak ??e. zmuszeni jeste??my 
na!,rze??aj przez vertepy_ z baga??em przedosta- ?? 
wa?? si?? na boisko "Motovelodromo Appio" 
przy Via Appia Nuova, 
Boisko to wewnl\trz toru kolarskiego mocno 
przypomina rasze Dynasy-. jednak znajduje si?? 
jeszcz! w stanie rob??t. Trybuny. bie??nie. sko- 
cznie i inne urz??dzenia wyka??czano w po??pie- 
chu w ostatnich godzinach. Fatalnie to si?? te?? 
odbilo na poziomie wynik??w. . 
Trybuny by??y udi'korowane bogato chor??gwia- 
mi w??osko-polskiemi. 
O godz. 15.30 wojskowa orkiestra wyprowa- 
dza przy dtwi??kach zwyci??skiego ..Piave-mar- 
sza" naszych i w??oskich zawodnik??w ze sztan- 
darami narodowemi; po defiladzi2 w??r??d burzy 


- 


.
-i 


:, 


I' 


- 
-_.' 


;,t... 
 . 


l 7 


.. 


??:..  
.
 


., 


". .....:.. 


. ?? 


f. 


:\ .'"I 


-:.""' 


Polscy reprezentanci po z??ote 


oklask??w w szyku rozwini??tym staj??: orkiestra. 
oble dru??yny i reprezentanci komitetu organiza- 
cyjnego w celu odegrania hymnu narodowego 
Polski, a nast??pnie W??och. 
Polska dru??yna otrzymuje bukiet kwiat??w, 
poczem przy dtwi??kach "Piave" odbywa si?? 
ponowny przemarsz i powr??t do szatni. 
Polska dru??yna og??lnii" imponowa??a dosko- 
na???? postaw?? i ??elamym krokiem. 
W lo??ach betonowej krytej trybuny zajmuj?? 
mejsce ministrowie i oficjalni przedstawiciele 
w??oskch w??adz rz??dowych i sportowych. Polsk?? 
n:prezentowa?? minister pe??nomocny przy Kwiry- 
r.ale p. Knoll, oraz ca??e grono urz??dnik??w po- 
selstwa i konsulatu. w gronie rodzin. Obecny by?? 
r??wnie?? p. minister Bertoni. 
Zawody odbywa??y si?? pod protektoratEm gu- 
bernatora Rzymu ksi??cia Ludowico Potenziani. 
oraz wiceprezes??w honorowych p. min. Knolla ?\ 


SPRAWOZDANIE 


z 


II-sD POLSKI EGO KO NGRESU SPD RTOWE60 


ODBYTEG J W WARSZAWIE, W DN. 9 110 KWIETNIA 1921 r. 


POD PROTEKTORATEM 


PANA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITE I PROF. IGNACEGO MO$CICKIEGO 


PAN PREZYDENT RZECZYPOSPOLlT
J NA KO
GR3.SIE SPORTOWYM 


- 
. . 
. "'i 


: I 


- 
 - 


.- 


i 
,\ I 


, 
\, 


_ i 


... - 


... 


I 
I 


._-,...1(-. 


., ""t 


..rJ. 
 


. ??> 


... . 


_", 


, , 


.
::.':.::-- I' 
...I!\... ' 


- -, -.I?? 


.... 


T f'" . 
.' . 


..
 . 


'??' 


, 


. I 
I 
I 
I 
'I 


. 


I. 


I' 


; , 


.. 


.- I 
l: I 


.. 


. I 


L--- 


W otoczeniu Pana Prezydenta widzimy (od prawej) gen. Wr6blewskiego Dow. OK. I, 
p??k. Ulrycha, Vicepremjera BartIa, Komisarza Rz??du Dr Jaroszewicza (w g????bi), 
p??k. Zahorskiego, szefa Kanc, Cyw. Dr Dzi??cio??owskiego, ini. Christelbauera, Min. 

 pr. Wewn. Gen. Sk??adkowskiego, Dyr. Lesiewicza i Vicemar8za??ka Osieckiego. 
 SIr. 5  


......- 


POSIEDZENIE PLENARNE II KONGRESU SPOR1;.OWEGO 


- ,.. 
, 


- ( \- - 


"'I .. 
,. 

 .. \- 
.....
 .'-'...... ..... 


ST AD JON Nr. 17 


?? ---  


... 


??r. 


. 
... 


" 


.. . 


-. 
, 


. 


r. 


.' 


Fot. K. P??;cherski. 
W pierwszym 


Fol. na kliszy ..Alfa" 
rz??dzie widzimy geD. Roupperta, pik. Bobkowskiego, pik. Ulrycha, 
pos??a Ch??dzy??skiego, pos??a Polakiewicza. 


PRZYGOTOW ANIA 


Uchwa??y I Polskiego Kongresu Sportowego- 
kt??ry odby?? si?? w r. 1923. domaga??y si?? rewi- 
zi i.uzupe??nieil. Rozw??j sportu z jednej strony. 
za?? przygotowanie ustawy o wychowaniu fizycz- 
nem i sporcie. oraz zapowied?? stwouenia spe- 
cjalnego urz??du dla spraw wychowania fizycz- 
nego z drugiej strony, a co zatem idzie. potrze- 
ba om??wienia na nowo postulat??w sportu. sk??o- 
ni??o Walne Zgromadzenie Zwi??zku Pol- 
skich Zwi??zk??w Sportowych. kt??re odby??o si?? 
28 lutego 1926 do uchwa??y zwo??ania w ci??gu 
roku 1926 II-go Polskiego Kongresu Sporto- 
w
go. . 
Uchwa??a ta zapad??a jednog??o??nie na wniosek 
zarz??du, zreferowa.ny przez Dr. M. Or??owicza. 
W my??l uchwa??y, Kongres mia?? na celu om??- 
wienie a) spraw ustawodawczych. zwi??zanych 
z wychowaniem fizycznem i kultur?? cielesn??, 
b) organizacj?? w??adz, powo??anych do opieki nad 
niemi i organ??w doradczych. c) poddanie rewi- 
zji i uzupe??nieniom uchwa??y I "Polskiego Kon- 
gresu Sportow2go z 'r. 1923. d) przedstawieni
 
w??adzom i spo??ec:zeilstwu postulat??w sportu. 
Organizacj?? Kongresu polecono zarz??dowi Z. 
Z. za po??rednictwem specjalnej Komisji Kongre- 
sowej z tem zastrze??eniem. ??e Kongres ma byt 
oparty na tych samych zasadach organizacyj- 
nych, jak Kongres z r. 1923. Z Kongresem po- 
stanowiono po????czy?? wystaw?? sportow??. 
Komitet Wykonawczy Z. Z.. maj??c w ten spo- 
s??b zakr' - nadmiaru 
kierownik??w i instruktor??w i posi??kuj?? si?? prze- 
wa.??nie silami zagr
icznemi. Na tem tle og??l- 
neJ .de.mokr
tyzac}1 .

howania fizycznego, 
za
wdme kwIat ohmpIJskI, ale a??eby to osi??g- 
n??c. ca??e spo??ecze??stwo musi bardzo wybitnie 
pracowa??. 
P. ??liwowska: 
Witaj??c w imieniu Zwi??zku Harcerstwa Pol- 
skie,o I
. Po. Iski K?ngres Sportowy, chcia??abym 
podkr
??lic, ze ZWI??zek Harcerstwa Polskiego 
docema prac?? wychowania fizycznego i sportu, 
tak dla wzgl??d??w spo??ecznych, jak i dla ko- 

zy??ci j
dnostki. Wychowanie fizyczne nie jest 
Jedl1a
 Jedynern zadaniem Zwi??zku. 40 tysi??cy 
m-??odZ1e??y, zrz
szonej w Harcerstwie. W progra- 
mIe prac sWOIch obok wychowania fizycznego 
ma 
ak??e wyc
wanie m?ralne, a nadto specjal- 
neml metoda.mJ prowadzI wychowanie intelektu- 
alne. Podniesienie poziomu fizycznego m??odzie- 
??y jest jednem z chlubnych i szczytnych zada??, 
zakre??lonych sobie przez Zwi??zek; i dlatego te?? 
sprawy. dotrc
??c,: r
zwoju wychowania. fizycz- 
nego I drogI. )akleml ten rozw??j idzie, s?? dla 
nas niezmiernej wagi. 
Dr. Wernic: (imienillm Towarzystwa Eu,e- 
niczne,o). 
Dojstojny Panie Prezydencie, Czcigodny Pa- 
nie Vicepremjerze, Panie Ministrze, Panie 
i Panowie! W imieniu Polskiego Towarzystwa 
Eugenicznego i jego oddzia????w Wile??skiego, 
Pozna??ski
go, Katowickiego, Bia??ostockiego, 
KrakowskIego. W??oc??awskiego i Warszawskie- 
go, witam wszechpolski Kongres Sporto\\'}' i je- 
go uczestnik??w. Polskie Towarzystwo Eugeni- 
czne. kt??re powsta??o w chwili odradzania si?? 
Ojczyzny, postawi??o sobie za cel wzmo??enie 
t????yzny fizycznej, umys??owej i moralnej naro- 
du, kt??ry dzi??ki przesz??o stuletniej niewoli 
i systematycznej, a zab??jczej selekcji, dokony- 
wanej przez zaborc??w. przesi??kn???? wieloma 
,,:ada
i niewolnik??
. To
ar.zystwo Eugeniczne, 
sI??gaJ??c do tradycJI wIelkich czyn??w Polski, 
w serjach odczyt??w, urz??dzanych przeze?? w 
roku zesz??ym, podDosi??o na pierwsze miejsce 
kult bohater??w i, pragn??c z wielkimi wycho- 
wawcami narodu i w chwili biei??cej i???? r??ka Sir. li 


x 


w r??k??. widzi w pracy Zwi??zk??w sportowych 
odnowieni", tradycji bohater??w olimpijskich. W 
wielkim czynie organizowania racjonalnego wy- 
chowania widzi ono pot????ny czynnik eugeniczny, 
odrywaj??cy m??ode pokolenia. od rozpusty, pi- 
ja??stwa i innych wad. popieranych umy??lnie 
w czasach niewoli przez pragn??cych zniszczy.:: 
nar??d nasz ciemi????c??w. 
Sk??adaj??c organizatorom Zjazdu jeszcze raz 
??yczenia jaknajowocniejszych wynik??w pracy, 
Towarzystwo Eug.niczne wszystkiemi si??ami 
wsp????dzia??a?? b??dzie z pracownikami na tej 
obiecuj??cej i wdzi??cznej niwie. 
R..d. Waclaw Sikorski. (Polski Zwiqzek 
Dziennikarzy Sportowych). 
- Dostojny Panie Prezydencie. Pan
 Vice- 
premjerze, Panie Ministrze, Panie i Panowie! 
S?? chwile niepowszednie, zdarzenia od??wi??tne, 
kiedy wszystkie serca zwr??cone s?? ku wielkie- 
mu jednemu celowi. T o te?? pami??tnym nazw?? 
dzie??, w kt??rym przed??'tawicielowi Polskiego 
Zwi??zku Dziennikarzy i Publicyst??w Sporto- 
wych przypad" "'i udziale zaszczyt z??o??enia 
??yczenia. pomy??lnych obrad II-zmu Polskiemu 
Kongresowi Sportowemu. 
Sport sta?? si?? ju?? obecnie pot????n?? d:twigni?? 
polityki pokojowej. Rywalizacja na polu spor- 
towem pozbawiona jest tych mrocznych i okrut- 
nych nieraz pierwiastk??w, w. jakie obfituje wal- 
ka na innych terenach. T????yzna fizyczna jest. 
i zawsze pozostanie skarbem, i dorobkiem na- 


rodu, ka??dy trjumf na mi??dzynarodowej mWle 
sportowej przynosi krajowi zaszczyt nielada. 
Wyros??a z uchwa?? l-go Polskiego Kongresu 
Sportowego organizacja polskiej prasy sporto- 
wej, rozumie doskonale jak wielkie przed ni?? 
s??oi zadani2. Wbr.w temu. co tradycja m??wi, 
o konieczno??ci wa??ni dziennikarskiej, Polska 
prasa sportowa zjednoczy
a si?? w swych wysi??- 
kach. by rozbija?? gdzie mo??e istniej??cy nie- 
stety jeszcze. chi??ski mur oboj??tno??ci dla spor- 
tu. Mog?? Szanowny Kongres zapewni??, ??e my, 
dziennikarze sportowi. do??o??ymy wszelkich sta- 
raf1, by szlachetn?? idE?? sportu jaknajbujniej 
rozkrzewi?? 
Panowie! Tam, gdzie jeszcze nurtuj?? s??owa 
i has??a nienawi??ci klasow: j. i tam gdzie jeszcze 
??yciu brak wsulkiej ozdoby, musimy -,ie???? 
promienn?? figur?? Apoxyomer;a. tchn??ca zdro- 
wiem, prawd??, optymizmem. Wyra??amy niez??o- 
mne przekonanie. ??e II-gi Kongres Sportowy 
stworzy swemi uchwa
ami takie warunki pracy, 
??e sport i wychowanie fizyczne w Polsce roz- 
winie w??r??d naj szerszych warstw spo??ecze??- 
stwa. 
W tem miejscu przewodnicz??cy zarz??dzi?? 
prerw??. w czasie kt??rej Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej opu??cil zebranie, w Towarzystwie 
Ministr??w. ??.gnaroy przez Prezydjum Kongresu. 
Po ponownem otwaricu obrad zabra?? glos: 
Dr. Orlowicz: (Polskie Towarzystwo Tatrza??- 
skie). 
- Przypadi mi w udziale zaszczyt reprez:n- 


PREZYDjUM I1-G(,'XONGRESU SPORTOWEGO 


r--'--- - 
I 


/ . 


'" 


--I 


'. 


. "
C 


, . 


'" 


-
 -. 
 


.,- 


r. o . 


,
 II 


-. 


Od prawej: in??. 


Fot. K. P??cherski. 
Christelbau
r, prof. Pi. secki, Vicemarsulek Osiec ki, mec, R, dwan. 
ks. Lubomirski, reD. Narbut??-??uc .y??s
i, p. Sikorski. 


L 


I 


s 


T 


A 


W Kongresie bra??o og????em udzia?? oko??o 400 
os??b. Naj liczniej by??a reprezentowana Warsza- 
wa, jednak:te udzia?? reprezentant??w zar??wno 
w??adz jak i organizacji sportowych z prowincji 
by?? o wiele liczniejszy. ani??eli w czasie Pierw- 
szcgo Kongresu Sportowego w r. 1923. 
OLwarci
 Kongresu zaszczyci?? swoj?? obec- 
no??ci?? Pan Prc::ydent Rzeczypospolitej prof. 
dr. Ignacy Mo??cicki, w towarzystwie szefa kan- 
celarji cywilnej p. Bohdana Dzi??cio??owskiego, 
generalnego adjutanta pu??k. S2rgjusza Zahor- 
skiego, oraz oficer??w swej ??wity. 
Ponadto wzi??li w Kongresie udzia??: 
Wicepremjer prof. dr. Kazimierz BarteI. 
Minister Spraw Wewn??trzynych gen. dr. Fe- 
licjan S??awoj-Sk??adkowski. 
Komisarz Rz??du m. Warszawy dr. W??adys??aw 
Jarosz:.wicz. 
Dow??dca Okr??gu Korpusu w Warszawie gen. 
Jan Wr??blewski. 
Za Ministerstwo Spraw Wojskowych gen. bry- 
gady dr. Stanis??aw Rouppert. szef Departamen- 
tu Sanitarnego, mjr. lekarz dr. Lesiesz. mjr. Mi- 
kosz, mjr. Ryszanek. 
Za Paf1stwowy Urz??d Wychowania Fizyczne- 
go pur M.S.Wojsk. dyrektor pu??k. Juljusz Ul- 
rych. mjr. ??wi??cicki, kpt. Karasi.6ski, kpt. WI!.- 
do??kowski. kpt. Doro??yi1ski. 
Za Ministerstwo Wyzna.il i O??wiaty -',??k. szt. 
in. Kili.6ski, Naczelnik Wydzia??u wychowania 
fizycznego, pp??k. Walerjan Sikorski. naczelny 
wizytator wychowania fizycznago, dr. Stanis??aw 


o 


B 


E 


Kopc??y??ski. naczelny wi??ytator higieny szkol- 
nej. 
Z Ministustwo Spraw Wewn??trzych dr. ,Tan 
Adamski, dyrektor Departamentu Zdrow:a, dr. 
Hrycki???wicz. inspektor Paf1stwowego Urz??du 
Zdrowia.. dr. G??uszkiewicz. dr. Marjan Wowka- 
nowicz. p??k. Pieracki, naczelnik wydzia??u woj- 
skowego, oraz radca Lubodziccki. 
Za Ministerstwo Spraw Zagranicznych: radE a 
Leon Klimecki. radca Bronis??aw Wyszyi1ski. z 
Wydzia??u Prasy i Propagandy, oraz in??, Wi- 
told Hulanicki. 
Za Uniwersytety: w Poznaniu prof. dr. Euge- 
njusz Piasecki, dyrektor Studjum Wychowan'a 
Fizycznego, we Lwowie dr. W??adys??aw Dybow- 
ski. w Lublinie dr. Br. Bouffa????. 
Za Centraln?? Szko
?? Wojskow?? Gi1l1J1astyki 
i Sport??w w Poznaniu komendant pu??k. dr. W??a- 
dys??aw Osm??lski. kpt. Mierzzjewski. 
Za Pa??stwowy Instytut Wychowania Fizycz- 
nego w Warszawie dyr. dr. W??adys??aw ??wiato- 
pe??k-Zawadzki. 
Za Studjum Wychowania Fiz:yczaego w Poz- 
naniu kpI. Baczyi1ski . 
Za Wojskow?? Szko???? SanitarnI!. w Warszawie 
por. Suchorzewski. 
Za Wojew??dzkie Komitety Wychowania Fi. 
zycznego: w Kielcach gen. Narbut-??uczyi1ski, 
por. Nitecki i dr. Zygmunt Dobrowolski, w Sta- 
nis??awowie: dr. Wac??aw Majewski nacz. wy
. 
zdrowia, w Warszawie A. Chrzanowski. w No- 
wogr??dku Stanis??aw Jarecki, we Lwowie p. 
W??odzimierz $wi,tki.wicz, w Katowicach kpt. 


S T A D J O N Nr. 17 


towania na dzisiejszym Kongresie turyst??w g??r- 
skich. M??wi?? imieniem Polskiego Towarzystw,) 
Tatrza??skiego. jednej z naj starszych organizacji 
z dziedziny wychowani:! fizycznego, (bo niew??t- 
pliwie turystyka g??rska jEst cz????ci?? wychowa- 
nia fizycznego) jaka w Polsce wog??le istnieje 
Towarzystwo nasze bowiem zosta??o za??oione \\" 
1873 r., i imi::niem tego towarzystwa mam za- 
szczyt podzi??kowa?? za zaproszen::: na Kongres. 
Podstawy turystyki g??rskiej psychologiczne 
i fizyczne s?? pokrewne ze sportem: 
to samo bezinteresowne wy??adowanie enETgji fi- 
zycznej, to samo wyrabianie hartu duszy i cia- 
??a. to samo szkolenie inicjatywy, szybko??ci re- 
akcji. to samo zreszt??. co istnieje w sporcie. 
mo??no???? osi??gni??cia rezultat??w lepszych ni?? 
osi??gaj?? inni. i co zatem idzie konkurencja 
mi??dzy alpinistami, wzgl??dnie taternikami. Po 
zwol?? sobic??, imieniem turyst??w g??rskch. zor- 
ganizowanych w Towarzystwie. Tatrza??skiem 
z??o??y?? jaknajserdeczniejsze ??yczenia rozwoju 
sportu wog??le i pomy??lnego wyniku obrad 
obecnego Kongresu. 
Prezes W.T. W. p. Michalski. 
Mam zaszczyt imieniem Warszawskiego Tow. 
Wio??larskiego powita?? II-gi Kongres Sportowy _ 
i z??o??y?? mu najserdeczniejsze ??yczenia naiDo- ?? 
my??lniejszej i owocnej pracy, O celu i znacze- 
niu sportu, o kt??rym tak pi??knie m??wili przed- 
m??wcy m??wi?? nie b??d??. Chc?? podkre??li?? mo- 
menty inne. Oto zbieg okoliczno??ci, ??e ten II-gi 
wszechpolski Kongres gromadz.i si?? w gmachu 
Towarzystwa Wio??larskiego Warszawskiego, 
naj starszego tow.-..rzystwa sportowego. kt??re po- 
wsta??o i wi??ksz?? cz?????? swego is1nienia przeby??o 
w naj ci????szych. najtrudniejszych, jakie tylko 
mo??na sobie wyobrazi?? warunkach politycznych. 
Jestem dumny i szcz????liwy. ??e??my doczekali 
tego momentu; dumny. ??e pod naszym gmachem 
zapadn?? tak wa??ne uchwa:y dla s
ortu pol- 
skiego, a szcz????liwy, ??e??my po d??ugich latach 
walk i niedoli doczekali tego momentu, ??e w 
obecno??ci Pana Prezydenta, przy udziale przed- 
stawicieli Rz??du. te prace zosta??y rozpocz??te. 
Ze wzruszeniem i z Il????bi serca wzoo- 
sz?? okrzyk: Niech ??yje Prezydent Rzeczypo- 
spolitej Polskiej I Niech ??yje sport polski I (hu- 
czne oklaski, okrzyki: niech :tyje!) 
In??. L. Christelbauer: 
- Jako ostatni witam Pan??w imieniem Pol- 
skiego Towarzystwa Zabaw Ruchomych we 
Lwowie, kt??re ju?? przed 25 laty. jako pierwsze 
na ziemiach polskich, postawi??o sobie za cel 
podniesienie idei rozwoju sportu i wychowania 
fizycznego. 
tycz?? II Kongresowi Sportowemu jaknajlep- 
szych wynik??w obrad w dniu dzisiejszym i ju- 
trzejszym. a sportowi polskiemu ??wietnej przy- 
sz??o??ci i ??wietnego rozwoju. 
Bezpo??rednio po prz,m??wieniach powitalnych 
wyg??oszone zosta??y rp.feraty p??k. Ulrycha, p??k.. 
Osmolskego i Prof. Piaseckiego. 


c 


c 


N 


y 


" 


Tadeusz Sm??lka, w Krakowie prof. J. Figna, 
w Toruniu Marjan de Vaux Engel. 
Za Kuratorja szkolne: w Katowkach p. Szy- 
ma??ski, na Wo??yniu p. Sz::I??gowski, w Wilnie 
p. J??zef Korto. w Toruniu p. Stefan ??widerski., 
Za Powiatowe Komitety Wychowania Fizycz- 
nego: w ??wi??tochlowicach p. Mach w Katowi. 
cach p. Szeliga-tu
awski, w Brze??ciu p. J. Bob- 
ko. w Toruniu pu??k. Gilewicz. w Tarnowskich 
G??rach kpt. Mroczkowski, 
Za Magistrat m. st. Warszawy: Wydzia?? O- 
??wiaty i Kultury: J. Turowicz. Oko??ow-Podhor- 
ski. Wydzia?? Zdrowia: dr. S. Stypu??kowski. Se- 
kcja Hygjeny Szkolnej: dr. Majkowski. radny 
Plenkiewicz. 
Za Magistrat Kalisza: Mieczys??aw Szawas, 
prezydent miasta. 
Za Magistrat m. Kielc; Tomasz Kostuch. 
Za Komisarjat Rz??du w Warszawie: radca 
Jan Gajewski. 
Za Dow??dztwa Okr??g??w Korpus??w: I War- 
szawa: mjr. Lewin, 2 Lublin: mjr. s. g. Wolaf1- 
ski" mjr. II- g. Ftala, 3 Grodno: por. 
J. Skwarnicki. kpt. Tadeusz Kawalec, 4 
????d:t: mjr. s. g. Gulowski. kpt. Zab??ocki, 5 Kra- . 
k??w: mjr. s. g. Jan Kulczycki, 7 P0ZDa4: mjr. ' 
s. g. Zat??okal, mjr. s. g. T Andrzejewsk??, kpt. 
Fr. Twardowski, 8 Toru?? mjr. s, g. Moro??ski. 
mjr. s. g. L. K??pi??ski, mjr. s. g. Z. Berling, 9 
Brze???? n. Bugiem pplk. Kosowski. . 
O??rodki Wychowania Fizycznego: WaTSzawa 
kpt. Gros., ????dt por. Kutnic:ki, por Wosko- s r A. D J O N N,. 17 


wicz. Krak??w: por. L. Fr??ckiewicz, Katowice: 
kpt. Uhacz, Wilno: kpt. Tadeusz Kawalec. 
Cz??onkowre Rady Naukowej Wychowania Fi- 
zycznego: pp??k. Aleksander Bobkowski, dr. 
W??adys??aw Dybowski, J??zefa Gebethner??wna 
por. Jezierski, p??k. Kili.6ski, dr. Stanis??aw Kop- 
czyiIski, Helena Olszewska. dr. Mieczys??aw Or- 
??owicz, dr. W??adys??aw Osm??lski, dr. Eujlenjusz 
Piasecki, pu??k. Pieracki. dr. Eleonora Reiche- 
r??wna, p??k. Walerian SikoTSki. p??k. Juljusz U1- 
rych, dr. Zabawska-Domos??awska. 
Cz??onkowie Sejmowego i Senatorskiego Ko??a 
Przyjaci???? Sportu: sen. Saturnin Ositiski. po- 
s??owie: Jan Jedynak. Antoni Langer, Stanislaw 
Osiecki, Karol Polakiewicz. Adam Ch??dzyilski, 
Pawlikowski. 
Za Towarzystwo Emigracyjne: sen. Saturnin 
Osiilski. p. Jankowska. 
Za Polskie Towarzystwo Tatrzailskie: dr. Mie- 
czys??aw Or??owicz. 
Za Automobilklub Polski w Warszawie: wi- 
ceprezes hr. Karol Raczy??ski. 
Za Tow. Zabaw Ruchowych we Lwowie: in??. 
Ludwik Christelbauer. mjr. dr. W??adys??aw Dy- 
bowski i prof. Eugeniusz Piasecki. . 
Za Towarzystwo Eugeniczne dr. Leo!! Wem!c, 
J. Babecki. 
Za Tow. Nauczvcieli Szk???? Wy??szych i ??red- 
dnich (Sekcia Wychowania Fizyczr.ego!: dr. 
Eugenjusz Piasecki (PoznaiI). prof. Florian 
Francikowski (Warszawa!. dr. Drabczyk (War- 
szawa), M. Szymai1sh (Warszawa). A. Bier- 
racki (Warszawa), W??adys??aw Oll1dzki (War- 
szawa). 
????towsh Amalja, Leman??wna (Bia??y- 
stok). A. Wr??bel (Bia
ystok). Che??micki (L??d:!) 
i p. Wanda Nowacka (WaTSzawat 
Za Zwi??zek Nauczydeli Szk???? ??rednich: -.f}f. 
SieciiIski. T. Chrapowicki. Marja Kraskowsh 
(P??ock), Zakrzewska (Bia??ystok). 
Za Zwi??zek Ha!"cerstwa PolskipJ!o: wiceorze- 
wod!!icz??ca H;c>lera ??liwowska. Wac??aw B??asz- 
czyk. Liskowski, M. Sareulak??wna. Zdzis ' aw 
Zi????kowski. 
Za jl????wny Zwi??zek Stra??y Poiarnych: p. P??- 
gowski i Jan Stroma jer. 
Za ZjednoczeDie M??odzie??v Po??skiej w Pozna- 
niu: Maksymilian Marecki. K Bujakiewicz 
Za Zwi??zek M??odzie??y Wiejskiej: p. Mi??o- 
bl1dzki. 
Za Polsk?? Y.M.C.A. dr. Wac??aw Zawisza. p. 
Jerzy W??g??owski i p. Piotr Kurnicki. 
Za Zwi??zek Oficer??w Rezerwy: prezes Hen- 
ryk Nakoniecznikoff. 
Cz??onkowie Zarz??dll Zwiazku Polskich Zwi??z- 
k??w Sportowych: prezes Stanis??aw Osi
cki. wi, 
ceprezes p??k. Aleksander Bobkowski. srkretarz 
dr Mieczys??aw Or??owicz, skarbnik in??.. Alojz,Y 
Dabski. cz??onkowie zarz??du: in??. LudWIk Chn- 
stelbaur. dr. W??adys??aw Dvbowski, J??zefa Ge.., 
bethner??wna, po
. Jan Jedynak. dr. Stanis??aw 
Kapu??ciiIski, ini. Alfred Loth. dyr. Stefan Le- 
siewicz, kpt. Jan Machowicz. Hpnryk Nako- 
niecznikoff. prof. dr. EUJ!enjusz Piaspcki. Eu- 
genjusz Pietrzykowski, hr. Karol Raczy??ski, 
pen. dr, Stani??saw Roupprrt. kpI. Wincenty 
Skotnicki. Wac??aw Sikorski, pp??k. Juljusz U1- 
rych. 
Delejlat Polski do Mi('dzynarodowejlO Komi- 
tetu Olimpijskie
o: ks. Kazimierz Lubomirski. 
Za Rad?? sportow?? Woj ew. ??l??ski{>go w Kato- 
wicach mir. Sze??il1a 
u??awski. 
Za Polski Zwi??zpk Tcw, Wio??larskich prez"s 
.r??z"f Radwan z Kalisza; wiceprezesi in??. Al- 
fred Loth z Warszawy .Terzv Bojailczyk z W??o- 
c??awka. M Sporny, Wilfarth, 
Za Polski Zwi??zek Lek
'oatletyczny: prezes 
kot .Jerzy MisiiIski. Za O.Z??.A. o. S7ymailski. 
Za ????dz.ki O.ZL.A. p. Szmuhwski i n. ZyJ!munt 
Hptle. Za krakowski O.Z.L.A. p. Fr??ckicw!cz 
i mjr, Szkolnikowski." . . 
Za P Z.T.G. ..Soh??l: przewodmctwo: Wlce- 
pr{>zes in??. Miko??a; Maksy??. Emil Rau.. r . I\u??
i- 
rowicz Micha??. Korewo He??ena, Nosklewlcz 
pp??k. H. Che??micki. Za Dzielnic?? Mazo
ieck??: 
Bronis??aw Korewo. Za Okrei! WarszawskI: dyr. 
Stefan Lesiewicz. Za Dzielnif"?? Krakowska o. 
Leonard Werner. Za Okrcjl Krakowski: ??.adnik 
EdWlard. Za Dzielnic?? Lwowsk??: p. ??wi??czkie- 
wicz. 
Za Zwi??nk Strzelecki: Za Zarz??d G????wny 
komendant mir. Kazimierz Kiprzkowski. kpt. 
Mieczys??aw Fularski. Jerzy Szvszko-Bohu!'z, 
red. Tytus Czaki. por. Zarychta Apolinary. Za 
Zwi??zki Okr??gowe nr. II: 00. Bekowski. p. 
u- 
k??wna. dUo nr. 3 J. Nipdratowski. dUo nr. 4 
p. Grupiak i 
ochowski, dUo nr. 5 po. Rozmus- 
ki i Rozmuski. dUo nr. 6 pp. Leinwanhandler, 
dUo nr. 7 pp. Grzybowski i Grzybowski. dUo 
nr. 9 Hronkiewicz i Soko??owski, dUo nr. 10 op. 
Murzycki i Tanko, dUo nr, 11 pp. J??zef Pa
ac 
i Swigucha dUo nr. 12 pp. Szyd??owska Lena 
i Kowalewska Halina, dUo nr. 13. pp. Propper 


.'--:--::
 
 }-??- 
.  : 
 


fti4?- 
I""'" 
. c:::> 
- 


-: 


" , 
"w.-.,;, 


--??I 
- 


Fotograf je p. R. Waltera, 
kt??re otrzyma??y I nagrod?? w.:konkursie. 
STEFAN KOSTRZEWSKI NA FINISZU. 


i Feist, dUo nr. 14 pp. Leon Ferencowicz i p. 
Kowalewski. dUo nr. 15 pp. Stanis??aw Loba 
i Pi??tkowski. Za Zwi??zek Strzehck w Pozna- 
niu p. Rey, za Zwi??zek Strzelecki w Lublini'! p. 
Jan Latour. 
Za Polski Zwi??zek Pi??ki No??nej Za Zarz??d 
G????wny wiceprezes mjr. M. Esmann. J
rzy 
Micha??owicz, za Lubelski O.Z.P.N, kpI. Mirski. 
Za Warszawski O.Z.P.N. p. Str??j w??s St. 
Za Polski Zwi??zek Tow. Kolarskich: prncs 
Mieczys??aw Bodalski. 
Za Polski Zwi??zek Nardarski : prezes p??k. 
Aleksander Bobkowski. 
Za Polski Zwi??zek P??ywacki: prezes p. p??k. 
s. g. Juljusz U1rych, red. Mieczys??aw Majcher, 
dr. M. Or??owicz, sekretarz Tadeusz Semadeni, 
dyr. M. Miniewski, radca Domos??awski. Frendzel. 
Za Warszawski O.Z P??ywacki p. Henryk Pier- 
nikarz. Za Pomorski O.Z. P??ywacki w Bydgosz- 
czy p. Malicki Zygmunt i prof. Albrycht A. Za 
??l??ski O.Z. P??ywacki por. Skoni
czny. 
Za Polski Zwi??zk Szumi::rczy prezes Adam 
Pappee. insp. W!adys'aw Sobolewski i in??. T. 
Zubrzycki. 
Za Polski Zwi??zek Atlc??yczny w Katowicach: 
prezes dr. Mieczys??aw Or??owicz. cz??onek hono- 
rowy W??adys??aw Fytlasi.6ski. 
Za Polski Zwi??zek Gier Ruchowych w Kato- 
wicach: prezes mjr. Szeliga-
u??awski, p. Swo- 
boda. 
Za Polski Zwi??zek Boksersk: prezes kpt. Jan 
Baran (Pozna??), K??rnicki Piotr i P. J. Strze- 
szewski. Za Okr??gowy Zwi??zek Bokserski w 
Lodzi p Nowak. 
Za Komisj?? Gier Ruchowych M??odze??y: T. 
Chrapowicki. 
Za Polski Zwi??zek Hokeya na Lodzie: gen. 
Witkowsk!. 
Polskie Zwi??zki: Hockeya na trawie, ??y??wiar- 
ski. 
??glarski, Motocyklowy. Lawn-tennisowy i 
Je??dziecki nie by??y na kongresie reprezentowa- 
ne. 
Za Warszawskie Tow Wio??larskie: prezes 
p. Michalski, Lenartowicz, Pogorzelski. L. Mor- 
sztyn. Jankiewicz. 
Za Warszawskie Tow. ??y??wiarskie: prezes 
KosiiIski. Woici:ch Rudnicki. 


:;:-"\.-.... 


. 
m.__

'n-??-:
_;" 
'.. . .."".
 _ ",
.- 
'--:-'-C-''-' ..n.,.. '.'" '. :.. '''''-??' 
.
!",
 


 
;???


 
-'" 
. 
-
I
 : -

-
 
_
 


Ze zdj???? p. Urbanowicza (III nagroda) 
CEJZIK RZUCA M??OTEM 


y 


SI,. 9 


Za Warsmwski. Tow. Cyki.t??w: prezes Hen- 
ryk Nakoniecznikoff. 
Za W.KS. Legja: mjr. Dudryk. 
Za KS. Warszawianka: in??. K. Nowak. 
Za Wojskowy Klub Szermierczy w Warsza- 
wie mjr. in??. Jan Nusbaum, 
Za Harcerski Klub Sportowy "Varsovia": p. 
Hoppe. 
Za Polskie Tow. Atletyczne w Warszawie: 
pp. Wac??aw Jesieil i dr. Zawisza. 
Za K.S. "Orze?? Bialy" w Warszawie: pp. S. 
??ugowski i Urbanowski Witold. 
Za Ko??o Wio??larzy Warszawskich: p. Stani- 
s??aw Staniewski. 
Za Akademicki Zwi??zek Sportowy w Warsza- 
wie: p. B. Domo
lawski. 
Za KS. G??uchoniemych w Warszawie,: p. Piotr 
Kurzyna. 
Za Warszawski Klub Narciarski: dr. 
e!"a. 
Za Warszawski Klub Wio??larek: p. W??ady- 
s??awa Fynfsztyk??wna. 
Za Robotniczy Klub Sportowy ,.Skra" w War- 
szawie: p. Laszewski i J. Micha??owicz. 
Za Wojskowy Klub Wio??larski w Warszawie: 
mjr. Wilczy??ski. 
Za Z. T. G. S. .Makabi w Warszawie dr. B. 
FerM. 
Za Akademicki Zwi??zek Sportowy w Krako- 
wie: Maksymiljan Sporny. 
Za Akademicki Zwi??zek Sportowy w Lubli- 
nie: p. Bouffa???? Bronis??aw. 
Za Akademicki Zw??zek Sportowy w Poz[Ja- 
niu: - podois nieczytelny. 
Za Klub W:o??larski w Gdailsku: p. Aleksan- 
der Ostrowski. 
Za Kaliskie Tow. Wio??larskie: p. J??zef Ra- 
dwan 
Za Bydgoskie Tow. Wio??larskie: p. Malicki 
ZYllmunt. 
Za W??oc??awska. Tow. Wio??larskie: p. Bojail- 
czyk Jerzy. 
Za Yacht Klub w Chojnicach: o. Kaleta 
Za K.S. "Pogoil" w Wilnie: kpt. KamiiIski Wi- 
told. 
Za SS. UnioI: w ??odzi: O H. Steffan. 
Za K. S. ..Kopemik" w Bydgoszczy pro??. A. 
Albrychl. 
Za Klub Bokserski w ??odzi p. Nowak. 
Za Wojskowy Klub Sportowy w Lublinie kpI. 
Mirski. 
Za Klub Sportowy ,.Korona" w Samborze p. 
ZY??!munt Or??owicz. 
Za Klub Sportowy .;Jaros??awia" w Jaros??awiu 
p. ZY??!munt Or??owicz. . 
Za Tow. Sportowe w Kaliszu dr. Zboromirski. 
Za K S. ..28 p. Strz. Kan." w ??odzi por. 
Janowski. 
Za Polski Zwi
zek Dziennikarzy Sportowych 
i organizacje prowincjo[Jalne: Wac??aw Sikorski, 
orezes Zwi??zku w Warszawie, mjr. SzeliJ!a 
u- 
??awski. prezes Zwi??zku w Katowicach. Zdzis??aw 
Tranda. rrezes Zwiazku w Poz1'laniu. dr. Mie- 
czvs??aw Or??owcz (Warszawa), Marian Raszk
 
(Warszawa). 
Prasa Sportowa: P. Henryk Muszkiet Kr??li- 
kowski, kierownik Centro sportu, Ludwik Ziem- 
kiewicz. red. P. A. T.. kpt. Jerzy Misi??ski, re- 
daktor Stadionu, Kazimiera Musza????wna. red. 
..Startu". Mieczysktw Majcher, red. I,Sportu 
Wodnego". nadto korespondenci i redaktorzy 
dzia????w sportowych Louis AmblaTd (prasa fran- 
cuska). A Pob??g-Filipowski (.,Sprot" Lw??w), 
Jerzy Grabowski (prze,!l??d Soortowy i Expres 
Poranny), Bohdan Ste??kow (Lw??w).. orof. AI- 
brycht (Dziennik Bydgoski), M. Krall (Robot- 
nik). Michalski (Kurju Polski). Rytard (Prze- 
jll??d Sportowy). Nirenberg (Hacefira). H. Kon- 
dracki (Przejll??d Wieczorny), kot. Mi..lech (Ku- 
rier Poranny), SI. ??widerski rKurjer Pomorski). 
J. Prandowski (Przegl??d P07arniczy). Tytus 
Czaki (Strzelec).. Drzewiecki (Przoeglad Strze- 
lecki i ??uczniczy), Z. Fogel rNasz Przej!l??d), 
nadto koresoondenci ..Epoki" i .,Tygodnika 
HarcfTskiego" (podpisy nieczyteIne). 
Osobi??cie zaproszeni: dyr. Gi??ycki W??ady- 
s??aw, Jez:orowski Henryk, kpt. M. KurleUo, 
pu??k. dr. Kazimierz ??ubieilski, dr. Ludwik 
Ocetkiewicz, dr. Stanis??aw Polakiewcz (Lw??w), 
dr. Roszkowski, S7ach??wna Maria, pu??k. Was- 
serab. Weyrauch Kazimierz. Zaborowski Jerzy, 
in??. Zakrzewski Wac??aw. 
Studenci Pailstwowego Instytutu Wychowa- 
na Fizycznejlo w Warszawie: J. Koz??owski, M. 
Kawczyk i R. Lisowska. 
Nadmienia si??. ie lista ta nie jest kompletn??, 
gdy?? wielu uczestnik??w i uczestniczek kongre- 
su mimo wielokrotnych wezwaf1 nie odda??o przy 
wej??ciu kupon??w kontrolnych. ani nie wpisa??o 
si?? na li6t?? obecnoki. JULJUSZ 
"o wsp????pracy w??adz ze spo??ecze??stwem na polu sportu i wychowania fizycznego". 


i 
P??K. 


SI,. 10 


S. 


G. 


# 


1  
Ul, 


, 
, 
I ' . 


>'
. 


.. ,y." 


.., . 
.......,. 


.<. 


." , ??-? . ': 
. 
 - :
,: 
.....," 
'.. .- 


"-" -"'-. 


...
 ...{..;
.., 
-"
 

 
 
..;;.,. "-r. , 
. 
 
-. - -" . 


Fotografie p. R. Waltera, 
kt??re otrzyma??y I nagrod?? w konkursie. 
FORY??, DE VIRION I MALANOWSKI 
. W BIEGU,iMOKOTOWSKIM. 


Czcigodne zebranie! Przypad?? mi w udziale 
zaszczyt wyg??oszenia referatu na temat wsp????- 
pracy rz??du i spo??ecze??stwa na polu wychowa- 
nia fizycznego i sportu, Jak Paf1stwu wiado- 
mo, Rz??d powo??a?? do ??ycia Pa??stwowy Urz??d 
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego i ja zosta??em z rozkazu p. Mini- 
stra Spraw Wojskowych, w porozumieniu z 
Min. O??wiaty i Spr. Wewn., mianowany Dyre- 
ktorem tego urz??du. Poczuwam si?? do obowi??- 
zku zarysowa?? z jednej strony plan dzia??ania, 
jaki stoi przedemn??, a z drugiej strony do 
scharakteryzowania zasadn;czych punkt??w, na 
kt??rych wysi??ki rz??du i spo??ecze??stwa na po- 
lu wychowania fizycznego i sportu spotka?? si?? 
m??-z??. Zachodzi pytanie, dlaczego Pa??stwo 
wkracza w dz;edzin?? wychowania fizyczn
o, 
a do pewnego stopnia dlaczego jest zaintere- 
sowane sportem? Rzeczpospolita potrzebuje 
dzielnych obywateli. Paf1stwo nie zrozumia??oby 
swej roli, a Rz??d swego obowi??zku, gdyby za- 
gadnien!a wychowania fizycznego m??odzie??y nie 
potraktowa?? jako organiczn?? cz?????? wychowania 
publicznego wog??le. Znale??li??my si?? po d??ugich 
latach niewoli w sytuacji, kt??ra nakazuje nam 
odby?? gruntown?? i rzeteln?? robot?? odbudowy 
polskiej psychiki, polskich warto??ci moralnych, 
odbudowy polskiego charakteru i polskiej 
zbiorowo??ci. Jeste??my postawieni w sytuacj??, 
w kt??rej Rzeczpospolita opiera?? si?? b??dzie na 
doskona??o??ci swoich obywateli, a doskonali 
obywatele b??d?? reprezentowali si???? i pot??g?? 
Rzeczpospolitej. Czy mo??na sobie wyobrazi??, 
aby w takiej sytuacji Rz??d nie wkracza?? w 
dziedzinc wychowania fizycznego m??odzie??y? 
W szko??ach Stan??w Zjednoczonych i kraj??w 
skandynawskich pokolenie nie jest jedynie 
i wy????cznie obarczane prac?? pami??ciow??. Wy- 
chowanie tam jest oparte nie wy????cznie na me- 
todzie intelektualistycznej, aI.e m??ode pokole- 
nie jest wprowodzane w sytuacj?? odkrywc??w, 
kt??rzy maj?? zawsze drog?? metod eksperymen- 
talnych dochodzi?? do nowych wynik??w w'e- 
dzy. Jest tam wszystko prowadzone w kierun- 
ku kszta??cenia i rozwijania umyslu, kt??rego 
nie obarczaj?? bezduszn?? i t??p?? prac?? jedynie 
inte??.ektualistyczn??. M??ody cz??owiek musi tam 
otr
ywa?? jwiadectwo dojrza??o??ci z wy- 
kszta??ceniem umys??owem, z t??gim charakte- 
rem i zdr??w fizycznie. T ego nam potrzeba, 
a nie maturzyst??w chorych, niedo????g??w, cher- 
lak??w gru??liczych, kt??rzy nie nios?? do spo- 
leczeilstwa ani rado??ci ??ycia, ani zdrowia. 


Ot???? je??eli Rz??d przyst??pi?? do zagadnienia 
wychowania fizycznego ju?? nie od dzisiaj, nie 
od wczoraj, Rz??d dzisiejszy, uchwa???? swoj?? 
z dnia t t listopada da?? wyraz temu przeko- 
naniu, ??e pragnie powo??a?? ca??y Urz??d W. F., 
i pragnie do metod nauczania wprowadzi??, ja- 
ko organiczn?? cz?????? wychowanie fizyczne. 
Trzej ministrowie, Spraw WeW11??trznych, Spraw 
Wojskowych i O??wiaty otrzymali mandat od 
Rady Ministr??w, aby wzi??li to zagadnienie na 
siebie. Ci trzej ministrowie zwi??zali si?? z so- 
b?? i powo??ali do ??yca Urz??d, kt??ry tutaj re- 
prezentuj??. 
Organizacja tego urz??du jest nast??puj??ca. 
Pai1stwowy Urz??d Wch. Fiz., reprezntuj??cy wo- 
l?? trzech ministerstw, ma za zadanie przede- 
wszystkiem j???? si?? pracy nad wychowaniem 
fizyczne m m??odych pokoleil na terenie szkol- 
nictwa. Dlatego te??, na terenie Min. O??wiaty 
zosta?? odrestytuowany dawniejszy Wydzia?? 
Wych. Fiz. i Hyl!jeny Szkolnej. Ten Wydzia??, 
kt??r wesp???? z Pa??stw. Urz, Wych. Fiz. roz- 
poczyna ca???? prac?? zmiany nawet program??w 
szkolnych, a??eby, jak m??wi?? Marsza??ek Pi??- 
sudski, zn
laz?? si?? czas na rozprostowan;e n??- 
??ek tych biednych dzieci w szkole. Pa??stw. 
Urz. Wych. Fiz. nie m??g?? rozpocz??c swojej ro- 
boty inaczej, jak od powo??ania do ??ycia Rady 
Naukowej Wychowan;a Fizycznego. Stwierdzi c 
mo??na dzisiaj, po pierwzych posiedzeniach, ??e 
jest to Rada sk??adaj??ca si?? z tych m??????w na- 
uki, pedagog??w, z m??????w wiedzy, z m??????w 
wreszcie do??wiadczenia, kt??rzy od szeregu lat, 
niekt??rzy od dziesi??tk??w lat pracuj?? na polu 
wychowania fizycznego. Praca nasza musi i???? 
przedewszystkiem w kierunku zastosowania 
tych wszystkich metod, do kt??rych ci m????o- 
wie, pracuj??cy na polu wychowania fizycznego, 
naukowo doszli. Nie b??d?? ju?? o tem m??wi?? 
dzisiaj szczeg????owiej, poniewa?? s??dz??, ??e 
wszyscy panowie i panie, b??d??cy na Kongresie, 
czytaj?? uwa??nie miesi??cznik ..Wychowanie Fi- 
zyczne", wychodz??cy w Poznaniu pod redak- 
cj?? P. Prof. Piaseckiego, w kt??rym znajduj?? 
si?? z kwietnia sprawozdania szczeg????owe z po- 
siedze?? Rady Naukowej i z tych wszystkich 
spraw progran:owych, kt??re tam zosta??y opra- 
cowane. 
Organizacja naszej pracy jest nast??puj??ca: 
tutaj w centralnym aparacie zwi??zani s?? ze 
sob?? trzej ministrowie. Pragn??liby??my, a??eby 
na terenie wojew??dztwa byli zwi??zani ze sob?? 
ich trzej reprezentanci, t. j. wojewoda, kura- 
tor i dow??dca korpusu. Ci przedstawiciele 
trzech ministr??w na terenie woiew??dztwa, two- 
rz?? komitet wojew??dzki, kt??ry' ma na celu dat 
ca??kowit?? pomoc aparatu pa??stwowego dla ru- 
chu wychowania fizycznego i sportu. T en ko- 
mitet wojew??dzki ma skoordynowa?? swoje wy- 
silki ze spo??ecze??stwem, a. w??a??ciwym jego ce- 
lem jest tworzenie mo??liwo??ci i warunk??w pra- 
cy dla sportu. Kon:itety wojew??dzkie b??d?? 
m:a??y sta??e sekretariaty, sk??adaj??ce si?? z os??b 
b??d?? cywilnych, b??d?? wojskowych. Pomoc ich 
ma zwraca?? si?? w nast??puj??cych kierunkach: 
wsz??dzie gdzie si?? da, wyszukiwa?? tereny, bu- 
dowa?? hale J1imnastyczne, p??ywalnie i da?? in- 
struktor??w. Reszta nale??y do spo??eczei1stwa. 
Chodzi o to, a??.
by powi??za?? prac?? tych ko- 
mitet??w wo
ew??dzkich ze zwi??zkami okr??go- 
wemi, oraz aby przedstawiec'ele tych zwi??z- 
k??w okr??gowych byli reprezentowani w komi- 
tecie wojew??dzkim, sk??adaj??cym si?? z siedmiu 
os??b, a przedewszystkiem inspektora szkolne- 
go, wojewody (wzgl??dnie starosty), rlow??dc} 
dywizji (lub pu??ku), wszystkich z ramienia rz??- 
du. 
Rozpocz????.zom z pomoc?? P. Min. Spr. Wewn. 
zasadniczo ju?? akcj??, a??eby gminy i seim'ki 
uchwala??y we wszystkich swoich bud??etach po- 
zycje przewidziane na wychowanie fizyczne 
i sport. Mog?? z zadowoleniem stwierdzi??, ??e 
w przeci??gu tych kilku miesi??cy. ca??y szereg 
sejmik??w w kraju, tak na zachodzie, jak i na 
wschodzie uchwali?? powa??ne kwoty, kt??re b??- 
d?? s' ?? stopniowo powi??ksza??. 
Komiti!'ty powiatowe maj?? na celu wci??gn???? 
do siebie przedstawicieli klub??w sportowych, 
aby nie naruszaj??c zupe??nie organizacji we- 
wn??trznej tej republiki sportowej, kt??r?? pa- 
nowie reprezentujecie, a??eby przez powo??anie 


5T ADJON N, 17 


ULRYCU 


.,.. 


.' 


-
: :

...
. -.-...... 


'- 
- . 


.. 


.. 
.' .. 


6. ..
. 
....- 
..
 ,: :.t--. 


_..
 -1.. 

 ?? 
'- .. 
........-... . 


Fotograf je p. R. Waltera, 
kt??re (trzyma??y I nag:-od?? w konkursie. 
CEL U??WI??CA ??RODKI... 


do siebie tych przedstawicieli okre??li?? szcze- 
g????owo mo??liwo??ci wsp????pracy. 
Na samym dole organizacji s?? miejskie ko- 
mitety, wzgl??dnie miejscowe komitety sporto- 
we. Wyobra??amy sobie, ??e w miar?? rozwoju 
tej pracy, ka??de miasteczko b??dzie posiada??o 
swoj?? komisj?? sportow??, kt??ra b??dzie mia??a 
na celu zapewni?? m??odzie??y boisko, hal?? gi- 
mnastyczn??, p??ywalni?? i instruktora. Jak wia- 
domo zorganizowan:) ju?? w sizdmiu wi??kszych 
wojew??dzkich miastach siedem O??rodk??w Wy- 
chowania Fizycznego. 
Chc?? podkre??li??, ??e nikomu nie dajemy bez- 
p??atnie wychowania fizycznego. Rz??d, kt??ry 
zapewn'a sal?? gimnastyczn??, p??ywalni?? lub bo- 
isko, domaga si??, aby ci, kt??rzy z tego korzy- 
staj??, dali od siebie pewn?? sum?? czasu, po- 
??wi??conego ruchowi wychowania fizycznello. 
W o??rodkach wychowan'a fizyczne
o robimy 
kursy kursy i jeszcze raz. kursy. Pragniemy 
w tych obozach letnich, kt??r,zo organizuje Pa??- 
stwowy Urz. Wych. Fiz. zorganizowa?? ca'y 
szereg takich kurs??w instruktorskich. 
W o??rodkach wychowania fizycznego pracu- 
je przeci??tnie 7.000 ludzi. Zapotrzebowanie na 
rozw??j i rozrost tych o??rodk??w wychowania fi- 
zycznego posiadamy coraz wi??cej, tak ??e tylko 
w miar?? si?? i mo??no??ci, b??die mo??na te rzeczy 
realizowa??. 
Z najpilnie;szych zada??, kt??re stoj?? prze;! 
nami, jest ustawa o wychowaniu fizycznem 
w szkolnictwie. Ni.2' b??d?? o niej szczeg??bwo 
m??wi??, poniewai bardzo wiele jui o niej pisano, 
Pragn?? tutaj tylko po??wi??ci?? kilka SI??W Pa??stw 
Inst. Wych. Flz. Na terenie Warszawy ma paw- 
sta?? Pa??stwowy Instytut Wychowania Fizycz- 
negp, kt??ry utworzy si?? z fuzji Centralnej Woj- 
skowej Szko??y Gimnastyki i Spod??w i Insty- 
tutu Wychowania Fizycznego. Min. O??wiaty 
pragnie wzorowa?? si?? na stockholmskim 'sty- 
tucie wychowania fiz., kt??ry ma tak niebywa???? 
kart?? w dziejach pa??stw skandynaw:kich, 
Instytut l
I1, oparty o trzy wydzia??y: Wy- 
dzia?? Naukowy, Woiskowy i Cywilny da??by nam 
w ci??gu kilku lat tak?? liczh?? wychowawc??w fi. 
zycznych mo??na by??oby przy ich pomocy ruch 
wychowania fizycznego odpowiednio wzn:o
ni??. 
A wi??c konkretyzuje: v.sp????praca Rz??du ze 
spoleczeilstwem na polu wychowania fizyczne- 
Ilo, opiera S!?? na zasadzie "do ut des", i si??ga 
do pewnej sumy ??wiadcze?? na rzecz Pa??stwa. 
Tutaj musz?? podkre??li??, ??e ju?? pewn?? du???? ro- 
bot?? rozpocz???? magistrat m. Warszawy. Obec- 
nie s??dz??, ??e ta sprawa 125t ju?? tak daleko za- 


. 
" S T A D J () N 1(,. 17 


awansowana., ??e nie b??dzie blag??, je??eli powiem, 
??e ju?? w najbli??szym czasie b??dziemy budowa?? 
dwie p??ywalnie - odkryt?? i kryt??, Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej aktem wa??nym, aktem 
prawnym oddaje Agrykol??, jako park sportowy 
po wiecznie, ??e tak powiem, czasy. Pragniemy 
w tej Agrykoli poczyni?? jeszcze w tym roku 
du??e inwestycje, a??eby sta??a si?? ona wzoro- 
wym parkiem sportowym naszego miasta. 
Idziemy po tej linji, by odznaka za sprawno???? 
lizycznom sta??a si?? w Polse tak powszechna 
i popularna. a??eby po kilku latach nie by??o 
m??odego cz??owieka, a ewentualnie i starszego. 
kt??ryby tei odznaki nie otrzyma??. Odznaka za 
sprawno???? 'lityczn??, kt??ra wyda??a tak pi??kne 
rezultaty w niekt??rych krajach Zachodnich. 
czy P????nocnych, powinna i u nas si?? przyj????. 
Oto s?? g????wne kierunki pracy i wsp????pracy 
Rz??du ze spo??ecze??stwem. Oto s?? te g????wne 
linje, po kt??rych pragniemy i????. 


Chcia??em g????wnie te rzeczy podkr.e5li?? i za- 
znaczy?? z wielkim naciskiem, ??e wszyscy moi 
wsp????pracownicy w Pa??s??. Urz, Wych. Fiz. 
przynosz?? nietylko najlepsz?? wol??, ale ??e przy- 
nosimy pewn?? sum?? energji i ??e tak powiem 
zapa??u w tym kierunku, a??eby te wszystkie 
sprawy zosta??y istotnie w mo??liwie kr??tkim 
czasi.e' zrealizowane, Zale??y nam bardzo na 
tem, a??eby najwa??niejsze zagadnienie, a mia- 
nowicie ustawy, w zwi??zku z prac?? sejmik()w 
i komun. zosta??o zrealizowane. 
Musz?? stwierdzi??, ??e tak samo, jnk w??r??d 
kurator??w i inspektor??w szkolnych, podobnie 
i w??r??d wojewod??w i starost??w, zainleresowa- 
n;e jest olbrzymie i z ca???? odpowiedzialno??ci?? 
mog?? zapewni??, ??e wsz??dzie na prowincji pa- 
nowie znajdziecie pos??uch i wsz??dzie napot- 
kacie na ch??tn?? wsp????prac?? i wsz??dzi.e b??dzie- 
cie szczerze wspomagani. 
Spotykaj?? si?? na terenie sportowym i wy- 


P??K. 


DR. 


W??ADYS??AW 


Panie Przewodnicz??cy, Szanowni Pa??stwo! 
Cztery lata nas dzieli od chwili. kiedy Komitet 
organizuj??cy Kongres. uzna?? za potrzebne da?? 
referat na plenum. omawaj??cy og??lne znaczenie 
sportu dla spo??ecze??stwa. Posun??li??my si?? ju?? 
naprz??d i dzisiaj na II-m Kongresie mo??emy 
wchodzi?? w pewne szczeg????y. szczeg????y, kt??re 
jednak maj?? wielkie znaczenie dla ustalenia pro- 
gramu prac. zar??wno rz??dowych jak spo??ecz- 
nych, jak klubowych. Powierzono mi jeden 
z tych szczeg??????w, mianowicie om??wienie spraw 
rekordu sportowego, rzecz, kt??ra, jak wszyst- 
kim nam dobrze wiadomo. wywo??uje jeszcze i 
dzisiaj walk??. jeszcze i dzisiaj ??cieraj?? si?? po- 
gl??dy; kiedy u jednych rekord sportowy bu- 
dzi zapa?? i emtuzjazm, to u drugich. kt??rzy si?? 
mieni?? or??downikami wychowania fizycznego. 
jest to rzecz w ka??dym razie. je??eli nie z??a. to 
nie zas??uguj??ca na specjalne wzgl??dy, pochwa- 
???? i opiek??. Dlatego te?? nie mo??na sprawy re- 
kordu oddziela?? od sprawy tego, czem jest w??a- 
??ciwy sport, dopiero je??eli wejrzymy w bli??sze 
okre??lenie sportu, dopiero wtedy zarysuje si?? 
nam wyra ??nie srrawa rekordu sportowego. Nie- 
jednokrotnie us??yszymy zapytania, dlaczego to 
si?? sta??o. ??e w??a??nie po wojnie we wszystkich 
pa??stwach sport si?? rozwin???? szybko i szeroko. 
Zapewne odgrywa tutaj rol?? wiele rzeczy, mi??- 
dzy innemi, to, ??e wojna dowiod??a, jak niski 


,.) 
(' 


... 


... 


... ..... 


.
 


" ..; . 


.. 


.. 


1t- 


-. 


F otognfje p. R. Waltera, 
kt??re otrzyma??y I nagrod?? w konkursie. 
GRYMAS HALINY KONOPACKIEI ZDRADZA 
SEKRET JEJ SUKCES??W: RE!(ORDz;rSTKA 
POTRAFI Z KONCENTROW AC SWOJ WY- 
SitEK W MOMENCIE WYRZUTU KULI. 


S ort a re lr ord " . 
.. p n 


jest stan zdrowotno??ci ludno??ci. Nieraz ju?? w 
r????nych odczytach i publikacjach przytaczano 
cyfry, istotni
 uderzaj??ce. Niew??tpliwie wi??c 
wszystkie rz??dy musia??y si?? zainteresowa?? te- 
mi ??rodkami, za pomoc?? kt??rych mo??na zwal- 
cza?? niski stopie?? zdrowotno??ci, nie ten, kt??ry 
nie pozwala przyj???? kogo?? do wojska, ale ten 
niski stopie?? zdrowotno??ci, kt??ry nie pozwala 
nale??ycie spe??ni?? funkcji ??o??nierskich. Ot???? ca- 
??y szereg zarz??dze?? musia??o wyp??ywa?? ze zro- 
zumienia tego w??a??nie faktu. Ale toby nam nie 
wystarczy??o. Zabiegi Rz??du pod has??em hygie- 
ny 
zynione, nigdy nie stan?? si?? popularne, 
dlatego, ??e czu???? na wzgl??dy hygieny jest sta- 
ro????, to jest ten wiek, kiedy wskutek nieprze- 
strzegania hygieny ju?? si?? najrozmaitsze dole- 
gliwosci posiada. Jednak m??odzie?? na te rze- 
czy nie zwraca uwagi, czuje si?? siln??. i to jej 
wystarcza i nawet wydaj?? si?? jej wszelkie prze- 
strze??enia niepotrzebne. 
Ot????, je??eli m??odzie?? rzuci??a si?? tak maso- 
wo ku sportom, to musia??o j?? co?? innego poci??- 
gn??. T em czem?? innem, zdaniem mojem, by??o 
to, ??e nic plastycz.niej ni?? wojna.. nie pokaza??o 
wielko??ci wysi??ku. Wojna, kt??ra sama by??a wy- 
si??kiem, zar??wno w ca??o??ci, jak i w szczeg??- 
??ach, unaoczni??a wielkim masom ludzi pi??- 
kno wysi??ku, i to pi??kno musia??o uderzy?? w o- 
czy rrasy. Te masy zahypnotyzowane wysi??- 
kiem bojowym. wysi??kiem wojEnnym, zapragn??- 
??y go widzie?? codzie??, oczywi??cie nie w posta- 
ci wojny, ale w postaci sportowej, dlatego, ??e 
sport pozwala w??a??nie ten wysi??ek widzie?? co- 
dziennie. I m??wi si?? czasem o bezmy??lnym t??u- 
mie. kt??ry si?? przygl??da pi??ce no??nej, albo za- 
wodom lekkoatletycznym. Nie, ten t??um wcale 
nie jest bezmy??lnv, ten t??um podziwia wysi??ek, 
jedn?? z tych najpi??kniejszycb rzeczy. jak?? ludz- 
ko???? wog??le by??a w stanie stworzy??. Jedn?? 
z form wysi??ku jest forma, kt??r?? ogl??da?? mo??- 
na. bo ludzko???? przecie??, je??eli dosz??a do dzi- 
siejszego stopnia swojej wysokej cywilizacji. 
to dosz??a nie drog?? kultywowania hygimy, nie 
w drodze dbania troskliwego o swoje zdrawio??. 
a dosz??a przez wysi??ek. M??wi??, ??e drog?? do 
cywilizacji jest usIana ko????mi tych. kt??rzy j?? 
budowali. I tak jest. Oczywi??cie ludzie. czyni??c 
v.ysi??l;k, nie dbaj?? o to. czy im si?? to odbije 
na zd!"Owiu, czy te?? nie, tylko ten wysi??ek czy- 
n;??. I to jest istotnie sFort bo sport jest pru- 
cie?? odbiciem historji rozwoju cz??owieka. Cz??o- 
wiek si?? 'rozwija?? w ten spos??b. ??e przyroda na?? 
dzia??a??a, i on oddzia??ywa?? na przyrod??. Przy- 
roda da??a nam wra??liwo???? i stworzy??a w dzi- 
siejszym sporcie d????enie do zetkni??cia si?? 
z przyrod??, do kultywowania wra??e??. jakich 
przyroda jest w stanie dostarczy??. W tym kie- 
runku rozwija??o si?? sportowe ??ycie, kt??re nam 
bli??szy kontakt z przyrod?? daj". a wi??c tury- 
styka, my??liwstwo, i t. d. Wszystkie one daj?? 
emocj?? i im szybsza jest zmiana miejsca, 
tem szybsza jest zmiana owych emocji. 
a wi??c tem si?? t??umaczy hm pop??d cz??owieka 
do zwi??kszania szybko??ci. ta zmiana oblicza, 
jak niekt??rzy powiadaj??. 
Z jednej strony, je??eli ten cz??owiek si?? roz- 
wija?? przez to, ??e przyroda na?? dzia??a??a i wy- 
wo??a??a w jego duszy echo. kt??re do dzi?? tkwi 
i sk??ania &0 do szukania kon18ktu z przyro- 


x 


Sir. 11 


chowania iizycz.nego wszyscy biali i czerwoni, 
lewi i prawi. wszyscy Polacy dobrej woli. 
Jestem g????boko przekonany, ??e braterstwo bro- 
ni, kt??re zaistnieje na boisku, w sali gimastycz- 
nej. lub w p??ywalni, b??od wzlllfldem przy\!otowania Na- 
tomiast cz??owiek normalny i nale??ycie OTZY
O- 
towany, ject w stanie przfbiec 42 klomdTV 
i przyj???? do mety z sercem nierozszerzon"fJl 
z zuoe??ni.. normaln-m sercem. Ot??i o to tylko 
chodzi. Trzeba mie?? normalne serce, zdrowe 
i odpowiednio wytrenowane i wtedy nawft tak?? 
rzf'cz.. kt??ra zdawa??oby si?? prz.ekra"7a mo??no???? 
ludzka, jest si?? w stanie wykona?? bez faktycz- 
nej szkody dla zdrowia. Odrazu pny tej okazji 
zazJlacz??. :te w??a4nie warunkiem jest tu z jednej 
strony kontrola lekarska i ??2 rale??y przYlloto- 
wania czyni?? rozumnie, tak aby one rz??owieka 
nie podrywa??y, lecz przeciwnie. kumulowa??y w 
nim wszystkie si??y i pozwala??y na ten najwyhzy 
wysi??ek. 
Zarzuty pod adresem rekordu pochodz?? ni'!- 
tylko od lekarzy. S??yszymy je ze strony t>eda- 
flO??.??W. kt??rzy oowiadaj?? Jlam, ie rekordy wy- 
twarzaj?? spec1alist??w wytwa!'zaj?? ludzi. kt??rzy 
zaniedbuj?? o
??lne wychowanie fizyczne na rzecz 
jakif'j' special"o??ci i orzywi??cie rozwijaj?? si?? 
ju??nostronnie. Istotnie tak jest, ale ta rzecz nie 
jest taka prosta. jakhy .i?? naog???? w
dawa??o. 


bo je??eli cz??owiek chce w jakiejkolwiek czyn- 
no??ci osi??gn???? maksimum sprwno??ci, to nie mo- 
??e rzuca?? si?? na wuystko. Przyroda nie znosi 
specjalist??w od wszystkiego. Przyroda zna tylko 
specjalist??w od pojedyi1czych rzeczy. I ot???? 
mo??na by?? pi??ciobojowcem, ale wtedy si?? n'e 
osi??ga w poszczeg??lnych punktach pi??cioboju 
tych wynik??w, kt??re moina osi??gn????, je??eli .i?? 
wy????czn:e tylko jedn??, rzecz trenuje. Jest to 
prawo przyrody, prawo sp2cjalizacji. Koordy- 
nacja nie jest rzecz?? tak??, kt??raby .i?? w kai- 
dej chwili mog??a nagina??, koordynacja jest ro- 
dzajem pewnego mechanizmu i z chwil??, kie- 
dy??my zbudowali j??, chc??c zdobywa?? koordy- 
naci?? do innej odmiennej czynn'I>??ci, trzeba j?? 
przebudowa??. I dlatego jest zupe??nie naturalna 
spec:ali:rac:a u ludzi, kt??rzy d??i?? do rekordu 
w pojedyilczych czynno??ciach. JeJ dna Ue fak- 
h:m z drugiej strony jest, ??e wiedza wychowa- 
nia fizycznego post??pi??a tak daleko, i?? dz:siaj 
ka??dy sportowiec prawdziwy, jdeli obraca si?? 
w??r??d inteligentnych koleg??w, rozum:e dobrz
, 
??e wysokiej .prawno??ci w st>ecjalno??ci nie o- 
si??gnie si??, bez og??lnego 1JT!obien'a ca??ego me- 
chanizmu neuromuskularnego, i dlatego wszys- 
cy nasi specjali??ci, wszyscy nasi rekordz:??ci 
polscy wzi??li si?? porz??dnie d'O wychowania fi- 
zycznego. O tem, jak w:elkie pod tym wzgl??- 
dem obiecuje nam korzy??ci ten w??a??nie rekord, 
oceniony przez wielu niepochlebn.i.e, z tego 
w??a??nie moina si?? przekona??. ie sam fakt d??- 
ienia do rekordu, zmusza ludzi do rozwo:u 

g??lnej kultury fizycznej. . 
Dalej zarzuty s?? czynione pod tym wzgl??- 
dem, ??e rekordy s?? dost??pne dla bardzo nie- 
wielu lud2'i, ??e kto?? nie mo??e o tem marzy??. 
aby osi??gn???? takie nadzwyczajne wyniki, jakie 
osi??ga' ?? rekord7i??ci ??wiatowi, czy chocia??by 
nasi polscy. Pow'...dai??, ie to s?? wyj??tkowi lu- 
dzie, przez natur?? bogato uposaieni, a wiflc to, 
jest jak gdyby arystokracja przyrody. owi u- 
przywilejowani. Oczywi??cie s?? dzisiaj rekordy 
wy??rubowane tak wysoko. ie nie ka??dy cz??o- 
wiek mo??e si?? na nh porywa??, i mo??e zacho- 
dzi??oby to niebezpiecz?ilstwo, ??e przeci??tny 
m??odzieniec powie sobie: "No, ta rzecz za wy- 

oko, za daleko i ja si?? wcale na to porywa?? 
nie b??d??". Ale jednak musz?? zwr??ci?? uwag?? 
na to, ??e opr??cz rekordu ??wiatowego jest r.e- 
kord polski, opr??cz rekordu pols??c;ego - jest 
rekord okr??gowy. ot>r??cz okr??f,!owego - jest 
rekord klubowy, i wszystkie one tworz?? jak gdy- 
by drabin??. 
Rekordy ??wiatowe s?? na;wy??sze, bo s?? wy- 
nikiem konkurenci i i najwi??kszej l;czby ludzi 
i wtedy to w??a??nie mog?? :;i?? wybi?? najwi??ksze 
talenty, ale przecid s?? i stopn;e nihze. Kd- 
dy cz??owiek sam s,:Jbie stawia rekordy i tak np. 
jdeli dzi?? skoczy?? sze???? mtr., a jutro ??Tlko 
pi????, to dla niego ;est rekordem skok sze??C=o- 
metrowy i moie si?? on kusi?? o to, aieby do- 
da?? kilka centymetr??w do tego swego rekordu. 
T ego rodzaju po1mowanie rekordu jest ci??g- 
??em d??ieniem naprz??d, i jest uj??te w formule: 
wy??ej, szybciej i silniej, i to stanowi istotny 
wyraz sportn. Oczywi??cie nie chc?? wcale 
twierdzi??, ??e zb??dnem jest dzielenie ludzi na 
kategorje, i to jest w??a??nie zadan:em lekarzy 
i rozull'nych trener??w, aieby powiedzieli na 
co .i?? kto moie porywa??. W ten spos??b obsta- 
wione przez wiedz?? lekarsk?? i techn'czn??. 
opart?? na znajomo??ci t>raw organizmu ludzkie- 
go, d????enie do rekordu niebezpieczeilstw nie 
przedstaw:a. St>ecjalnie naleu??oby potrakto- 
wa?? odr??bnie kwestj?? rekord??w niewie??cicb. 


S T A D J O N Nr. 17 


ze wagl??dll na ianc w??aaciwoic:i Jnychiczne ko- 
biety. W tej chwili jednak trzymam si?? tylko 
kwestji maksimum wYJ??i??ku, kt??ry uwaiam za 
rzecz m??sk?? i dlatego m??wi?? w tej chwili o re- 
kordzie m??skim. Sprawa kobiecej lekkoatle- 
tyki i kobiecych zawod??w, wymaga??aby lZero- 
kiego i odr??bnego traktowania. 
Rekord jel?? charakterystyczny dla sport??w, 
t. zw. atl.etycznych, to znaczy dla tych, kt??- 
rych wyniki daj?? si?? obliczy?? za pomoc?? cen- 
tymetra, lub za pomoc?? czasomierza na se- 
kundy. 
Ot??i dzi?? atletyka wesz??a do poj??cia wy- 
chowania fizycznego, i jeieli tak si?? sta??o to 
nie dlatego, ie atletyka skuteczniej ni?? gimna- 
styka wp??ywa na rozw??j cia??a, wyr??wnywa nie- 
r??wnowag?? oraz przyczyn:... si?? do urobienia 
zgodno??ci pracy nerw??w z mi????niami lepiej, 
nii jest to w stanie uczyni?? gimnastyka zwy- 
czajna, metodyczna. Pod tym wzgl??d-1ml wa??- 
niejszej t>rzewagi atletyki nad gimnastyk?? nie 
widz??, ale pod jednym wzgl??dem atletyka ma 
wybzo???? i wzgl??d ten stawia j?? na pierwsze 
miej.ce, a mianowicie, ie nie ogranicza .i?? do 
budowy cia??a, ale uwzgl??dnia jeszcze czynniki 
psychiczne. Gdy w gimna.tyce g????wnym zada-" 
niem jofr!t zbudowanie organizmu, to w atle- 
tyce buduje si?? psychik?? cz??owieka. wyrabia 
sie w nich ch???? do wykonywan:a wysi??k??w i do 
odpowiedniej realizacji tych wysi??k??w. 
Jdeli tak zastanawia?? si?? nad warto??ciami 
atletyki, raldy stwierdzi??, ??e opr??cz kultu wy- 
si??ku, jes2'cze jeden czynnik odgrywa tu rol??. 
kt??ry nale??y do 
fery intelektualnego ??ycia, 
a m:anowicie obiektywna te??lo wysi??ku ocena. 
??atwo sobie t>rzedstawi?? jak skutecznie tego 
rodzaju obiektywno???? oceny zwalcza zarozu- 
mia??o???? lud2'ka. W innych dziedzinach mog?? 
si?? toczy?? bez koil("a spory, kto jest m??drzej- 
szym, lub lepszym. W atletyce niema sporu: 
let>szym jest ten, kto ma wi??cej centymetr??w 
lub mniej sekund, i sprawa jest iasna. W wal- 
ce na szpady lepszym jest ten, kto zwyci??iy, 
ten kt??ry wi??cej razy przeciwnika dotkn????. 
Cz??sto zdarza si?? s??ysze??, ie pokonany utrzy- 
muie, i?? zwyci??scy tylko ..si?? uda??o", a ie 
w istocie n'e ma nad nim przewagi. Ale na- 
prawd?? te??!o nikt J:owdnie- nie traktuie. Je"t 
to bowiem tvlko nagroda pocieuenia dla zwy- 
ci??ioneto, ktojry nie rroie pogodz:?? si?? z my??l??, 
??e kto?? jest lepszy od niego. 
Atletvka posiada jeszcze sw?? ide.ologj??, 
a w??r??d tej ideo"agji na pierwszym miejscu stoi 
rycersko??r. w walce, 
Chodzi mianowicie o to. ??e walczy?? trzeba 
z przeciwnikiem. i to walczy?? bez zastrzde??, 
bez udnych restrykcyj. trzeba wszystko z sie- 
bie da" teby zwycidy??, a jednocze??nie tego 
przeciwnika bez wzgl??du na to czy on zwy- 
ci????y. czy uhgnie, szanuje si??. I dlatego 
nale??y szuka?? przepis??w, nale??y szuka?? 
regu??. I ot???? tel!o rodzaju post??t>owanie. 
ci??gn??ce si?? latami u sportowca kt??ry pra- 
cuje systematycznie. musi w nim wyro- 
bi?? specjalny nastr??j psychiczny, specialne na- 
ftaw:enie, specialny szacunek dla walki loial- 
nej, w kt??r?? wk??ada si?? wszystko, i za wszelk4 
cen?? chce sie 2'wyci????y??. 'Ile ;ako ofiar?? trak- 
tuje si?? siebie, a nie przeciwnika. I ot??i jaka 
kolosalna r????nica jest mi??dzy wychowaniem fi- 
zycznem, tem, kt??re Niemcy okazal: w wojnie 
wielkiej, a tem wychowaniem fizycznem. kt??- 
re\!o rezultaty w tej samej wielkiej wojnie 
ogl??damy u narod??w anlllosaskich. Niemcy ma- 
ja swoj?? g'mnastyke przyrz??dami, ot>art?? na 
sile brutalne;, bez udzia??u tej konkurencii, kt??- 
ra pcha m??odzi d do wydania mo??liwie naj- 
wi??kszego wr-i??ku. Ot??i tego atutu u Niem- 
c??w n:e bY??o: tam by??o pokazywanie sztuk na 
przyrz??dach. I trzeba t>rzyzna??, ie Niemcy po- 
trafili rozwin???? w sobie si????, wytrzyma??o???? n:t 
trudy w stopniu imponuiacym. Jednak czello 
ci lud7ie nie .-osiadali? C; ludzie, kt??rzy to- 
oi??i okr??ty Czerwonego Krzy:ta ci ludzie. 
kt??rzy palili szpitale, zn??cali sifl nad je??- 
cami i zas??u??yli sobie na pow!'2'?chn?? pogard??, 
ci ludz."e nie posiadali szacunku dla przeciw- 
nika. A sport jest szko???? po,szanowania cz??o- 
wieka. b??d??c szko???? wydawania z siebie ;ak- 
naiwi??kszego wysi??ku, iednocze??nie iest szko???? 
szanowania tello wysi??ku, bez wzgl??du na to, 
CZy ten wysi??ek ja wykonywam, czy kto?? inny. 
Ot???? rekord jest rzecza pi??kn?? i po??vteczn??. 
te poiyteczn?? - .tara??em si?? dowi.
??. Czy 
piekn??? Na to zn??w r??ine pogl??dy istniej??. 
Ot??i bardzo cz??sto czytamy, czy to w f,!a- 
zetach, czy w jakich?? ks:??tkach. do???? niepo- 
chlebne opinje o wygl??dzie zwyci??scy w za- 
wodach. Zaoomniano. ie czlowiek wyczerpany 
ma wyraz bolesny twarzy i ten bol
nv wy- 
I1l??d oblicza staje si?? tem, co uderza cz??owie- 
ka nieobvtefO z wni??kiem. z tli jej!O forma. 


. 
" ST AD JON Nr. 17 


i wk??ada -mu pi??ro do r??ki, aby napisal (, szko- 
dliwo??ci sportu, kt??ry doprowadza do tel!o, 
??e cz??owiek ma taki wygl??d, ??e mu pot ??cieka 
z czo??a, ie ma zapad??e oczy. I ten cz??owiek z za- 
pad??emi oczyma. wywiESzonym ozorem i odde- 
chem nieporadnym ma by?? tym olimpijczykiem? 
Jednak nie zapominajmy o tem, ??e nie jz
te??- 
my przyzwyczajeni jednocze??nie do ogl??dania 
tego wysi??ku, kt??ry pod wzgl??dem fizjologicz- 
nym nas nie powinien przestrasza??, bo wysi??ek 
musi zm??czy??, ale cz??owiek zdrowy zm??czony, 
je??li wypocznie, to wraca ca??kowicie do nor- 
my. Ka??dy wysi??ek m??czy, i tutaj musz?? przy- 
tocz"?? s??owa jednego z moich przYjaci???? spor- 
t, "ych, pana Junoszy-D??browksiego, kt??ry pi- 
sa?? w jednym zartyku????w w ten spos??b: ..Nie 
I
??wmy o brzydocie wysi??ku, n:e odwrac:??imv 
s
?? od bolesnej twarzy zwyci??skiego atlety, jak 
n'e odwr6cimy si?? od tragicznej twar7.
 two- 
rz??ceJ!o Bethovena lub od mdlej??cego po im- 
prowizacji Mickie
icza". Powiedzia??bym, ??e 
do tej formy znuienia do t2j formy skutku wy- 
si??ku nie jeste??my n:c??e przyzwyczajeni, i dla- 
tego ona nas uderza w spos??b l:jemny. Ale po- 
zwol?? sobie zapyta??, dlaczel!o motywem ca??ego 
szeregu dzie?? sztuki jest ??o??nierz martwy, jest 
??o??nierz ranny? Je??,eli to b??dziemy brali uczu- 
c:owo i asocjowali z ohydnemi rzeziami wo- 
jennemi, to c???? jest ohydnego w zbola??ej masce 
atlety? 
Widzimy w tym ??o??nierzu s??aniaj??cym si?? 
z "Warszawianki", kt??regD tak pi??knie gra 
Solski. napi??cie wysi??ku do jakiego cz??owiek 
jest zdolny, wysi??ku, kt??ry stara si?? do k.o??ca 
doprowadz:?? i to jest pi??kne. Dlaczego SI?? to 
podoba w t
atrze i na obrazj,e. a razi w ??yciu, 
w walce sportowej? TeJ!o rodzaju ocena jest 
nieuzasadniona, i jest tylko kwest j?? wi??kszego 
opatrzenia si?? przez nas. 
Cztery lata temu, prosz?? Pa??stwa, s'ysza- 
lem przem??wienia powitalne, jakie wyg??oszo- 
no przy rozpocz??ciu kongresu. I ot???? mia??em 
wtedy wra??enie, ??e sport znajduje si?? w??r??d 
bezsprzecznych przyjaci????. Wszyscy przedsta
 
wiciele rz??du, zwi??zku miast, reprezentancl 
szeregu instytucyj lekarskich, pedal!ogicznych 
i t. p. wszyscy entuzjastycznie witali kongres, 
i w szczero???? ich uczu?? nie mam ??adnego po- 
wodu w??tpi??. Je??eli si?? rozejrzymy teraz co 
zrob:ono, to widzimy, i.e bardzo ma??o i mo??na 
si?? zastanowi?? nad te m, co kto w imieniu ja- 
kiej instytucji powiedzia??, a co zosta??o zrobio- 
ne. Odpowiedt b??dzie smutna, gdyi z wyj??t- 
kiem stanowiska rz??du, kt??re uleg??o 7asadni- 
czej zmianie, nie zrobiono bodaj nic, a sta??o 
si?? to dlatego, ??e zapewne jeste??my jeszcze 
ci??gle intelektualistami. Wszyscy ci ludzie. kt??: 
rzv rozrzewniaj?? si?? troch??, przyszed??szy tutaj 
us??yszeli szereg przem??wie?? i mieli wra??enie, 
??e kochai?? sport, ale I!dy wr??cili do trosk co- 
dziennych, ju?? nie wystarczy??o im ener??!ii, aby 


o 


B 


R 


A 


D 


Regulamin Kongresu przewidywa?? nast??pu- 
j??cy tryb uchwalania wniosk??w: Po refera- 
tach w Komisji Pn>pltgandy i Komisji Og??lnej, 
wnioski te by??y dyskutowane. poczem rezolu- 
cje uchwalone sk??adane by??y Komisji Postu- 
latowej. 
Zadaniem tej Komisii by??o skoo.rdynowanie i 
uzgodnienie wszystkich wniosk??w oraz ustale- 
nie ich ostatecznej redakcji. 
Tylko wnioski przyj??te przez Komisj?? Po- 
stulatow?? mog??y by?? referowane na plenum. 
Wobec tej procedury, dyskusja merytorYC7Da 
na plenum by??aby ju?? bezcelowa, i dlatego re- 
gulam:n jej nie dopuszcza??. 
W sobot?? (9.1V) w godzinach popo??udnio- 
wych obradowa??a pod przewodnictwem Pl?s!a 
Jedynaka i Majora Kierzkowskiego KomIsJa 
Propagandy. 
Sekretarzem jej by?? Red. M. Majcher. U- 
dzia?? w jej obradach bra??o oko??o 120 os??b. 
Pierwszy referat wyg??os'?? kpt. M. Kurletto o 
potrzebach Sportu na wsi, uzasadniaj??cy zg??o- 
szone wnioski kt??re po dyskus;i uchwalono. 
Drugi referat wyg??osi?? p. F, Francikowski o 
potrzebach Sportu w Szkole. Tre???? tego refe- 
ratu, tak jak i poprzedniego obraca??a si?? do- 
oko??a przed??oionych rezolucji. 
Referat ten wywo??a?? drug?? dyskusj??. po 
kt??rej przyj??to szzoreg wniosk??w. Wnioski te, 
jako zby' drobiazgowe Komisja Postulatowa 
postanowi??a przekaza?? z opinj?? przychyln?? 
Radzie Naukowej Wych. Fiz., nie przedstawia- 
j?? ich jednak plenum KongTe!'u do uchwale- 
nia.  


Slr.J3  
/\ :-0:, 
" 
..- J' 
"'??, 
"'= 
 . , 
...... 


... -; -.;:' . 
 
-- > :"

}:;M- ??f/ 
. .. 
-- .. .' I 
.. '4.. . ??! 
... 
.. -.,. #. 


" 
 
....'- . . .', 
("I 
J. 
-
.. -,J" 


1> 
- 


f .- 


Foto
rafje p. R. Waltera, kt??re ctrzymaly I nagrod?? w konkursie. 
POPISY KAWALERYJSKIE. 


to uczucie zrealizowa??, Widzimy wi??c, ??e za- 
r??wno nasza walka pokojowa, jak i ewetnualna 
wojenna, wymaga nie uczu?? wybuchowych, ale 
spokojnego realizowania. T o realizowanie nie 
obejdzie si?? bez wysi??ku, podobnie i walka po- 
kojowa o byt, bez wysi??ku s?? nie obejdzie. 
Wysi??ki musirr.y wydawa?? bardzo cz??sto, dla- 
tego te?? wys!??ek musi by?? przedmiotem spe- 
cjalnego kultu, Zdrowy cz??owiek jest stworzo- 
ny do wysi??ku. \X'ychowanie fizyczne na tem 
si?? zasadza, a??e,by wszyscy byli przygotowani 
do tego, by prac?? spo??eczn?? mogli nale??ycie 
spe??nia??. Tote?? musimy stawia?? wszystkim 
przed oczy obraz wysi??ku. 
Pozwol?? sobie przypomnie??, ??e w angielskim 
j??zyku wyraz "sportsman" ma nadzwyczaj sze- 
rokie znaczen:e i u??ywa si?? go w odniesieniu 
do ludzi, kt??rzy ??adnym sportem si?? nie zaj- 
muj??, a kt??rzy wyrywaj?? si?? z p??aszczyzyn co- 
dzienn'2go dzia??ania i co?? tworz??, jak???? dziur?? 
wywiercaj?? i przez t?? dziur?? nowe ??ycie si?? 
wlewa. nA real sportsman" jest wyra??eniem, 
odnosz??cem si?? do tych, kt??rzy co?? n.()wego 
tworz??. Ka??dy cz??owiek, kt??ry pracuje nad 
stworzenie reko!"du pracuje nad stworzeniem 
nowej rzeczy, w tym kierunku stara si?? on 
wysi??zk realizowa??. Sienkiewicz powiedzia??, ??e 
prawdziwym Polakiem nie jest ten, kto stara 
si?? narodom obcym dor??wna??, ale ten, kto sta- 
ra si?? je prze??cign???? w rzeczy, kt??re robi. 
Panowie i Pacie! Jak byliby??my marnym 
narodem, gdyby??my marzyli tylko o tem, aby 
si?? podci??gn???? tylko do poziomu innych na- 
rod??w, gdyby??my nie posiadali swej wytkni??- 


y 


li 


o 


M 


W niedziel?? dn. 10.IV rano obradowa??y 
wszystkie trzy Komisje. 
Kom, Propagandy pod przewodnictwem po- 
s??a Jedynaka, wys??ucha??a referatu p. K. Mu- 
sza????wny o sporcie kobiecym, oraz refe
3.t??w 
prof. Piaseckiego i dr. Dybowskiego, o polskiej 
odznace sportowej. Komisja og??lna pod przewu- 
dnictwem dyr. Gi??yckiego obradowa??a nad re- 
feratami In??. Christelbauera o przemy????e spor- 
towym, i p. Raszkego o prasie sportowej, 
Po ka??dym z referat??w przeprowadzono dy- 
skusj?? i uchwalono wnioski. 


Obrady Komisji Postulatowej, 


W my??l regulaminu komisja ta ni2 by??a do- 
st??pna dla wszystkich uczestnik??w kongresu, 
ale jedynie dla delegat??w pewnych instytucji 
ze ??cis??e okre??lon?? liczb?? tych??e delegat??w. W 
szczeg??lno??ci w obradach komisji wzi??li udzia??: 
Za Ministerstwo Spraw Wojskowych kpI. Ka- 
razi??ski i kpt. Doro??y??ski. 
Za Ministerstwo Wyzna?? Religijnych i O- 
??wiecenia Publicznego pu??k. Walerjan Sikorski, 
Za Ministerstwo Spraw Wewn??trznych radca 
Lubodziecki. 
Za Sejmowe i S
na??orskie Ko??o Przyjaci???? 
Sportu senator Osi??ski, pos??owie, Karol Po- 
lakiewicz i Antoni Langer. 
Za Zwi??zek Polskich Zwi??zk??w Sportowych 
Prezes Stanislaw Osiecki, sekretarz dr. Mie- 
czyslaw Orlowicz, i pose?? Jan .Jedynak. 


t,:j linji, i nie powie
zieli sobie, te my si??2- 
memy po wszystko, teste??my narodem r??wno. 
uprawnionym, jak inne, i chcemy osi??gn??c 
wszystko, tak samo, jak osi??gaj?? inni, a i??o: 
wy
e! bo jak o
i tworz??, jak oni id?? ci??gle 
wyzeJ, tak samo I my wyiej i???? musimy! Szko- 
???? pod tym 
zgl??dem jest sport i specjalnie 
sp?rt. za
odmC'zy, sport, polegaj??cy na zet- 
k
l??
IU SI?? z .natur??, ma swoje zadanie do -spe??- 
mema, ale n.le. znaczy to, ieby on wystarczy??. 
Ten. spo
t cWlcz??cy wol??, energj??, jest nam 

olUeczme potrzebny, i w scenie wychowania 
hzycznego o.n 
i?? m
si znale????. Gdyby go nie 
by??o, skazahbysmy SI?? na to, ie nie uro??nie- 

y, .??e b??dzie
y ta
y, jak jeste??my, b??dziemy 
Jakos b1:'towaJ. a me chcemy si?? pi???? w g??>- 
r?? - I dlatego pozwol?? sobie Kongresowi 
przedstawi?? nast??puj??ce wnioski: 
I) Rek
rd sportowy jest wyrazem dobrowol- 
n-
.go wYSI??ku. Zdolno???? i ch???? do wysi??ku po- 
wIDna by?? wszczep!ana naszej m??odzidy. 
2) Sport zawodmczy, odpowi2dni dla m??o- 
d.zie??r dojrza??ej. fizycznie, da korzy??ci, a 
me UJelline wymkl dla zdrowia i charakteru 
je??eli oprz,: si?? na uprzedniem troskliwe m wy
 
chowamu h
ycznem i umiej??tnej zaprawie pny- 
gotowawczeJ. 

) Kontrola l,el:tars.ka, potrzebna wog??le w 
dZIale wychowama hzycznego - jest niezb??d- 
n?? w stosunku do wszelkich zawod??w i wszyst- 
kich zawodnik??w. 
l1a.m zaszczyt, pr
sz?? Pa??stwa. by?? kiero- 
w
lem WOJskowe, Szko??y Wychow. F:iz. 
DeWlz?? naszej szko??y jest kult wysi??ku. 


I 


s 


y 


J 


N 


E 


Za Komisj?? Kongresow?? red. Mieczys??aw 
Majcher, 
Za Prezydjum Kongresu mec. J??zef Rad- 
wan. 
Za Wojew??dzkie Komitety Wychowania Fi- 
zYCZD2go w Stanis??awowie. w Kielcach p. Zy- 
gmunt Dobrowolski i p. Nitecki. w Katowi- 
cach kpt. Sm????ka. 
Za Towarzystwo Nauczycieli Szk???? Wy??szych 
prof. dr. Piasecki. dr. Dt:lbczyk. 
Refe.renci 
o.ngresu: Pro??. Florjan Franci- 
kowski, Ka71mlera Musza????wna. kpt. Marjan 
Kurletto, Marian Raszke. 
Za Polski Zwi??zek Narciarski pu??k. Aleksan- 
der Bobkowski. 
Za Polski Zwi??zek Pi??ki No??nej mjr. Essman 
i kpI. Mirski. 
Za Zwi??z
k S
rzelecki red. Szyszko Bohusz. 
Za PolskI ZWl??zek P??ywacki sekr. T. Sema- 
den i. 
Za Polski Zwi??zek Atletyczny W??adys??aw 
PyUasi??ski. 
Za Polski Zwi??ZEk Tow. Kolarskich Mieczy- 
s??aw Bodalski. - 
Za Polski Zwi??zek Tow. Wio??larskich Jerzy 
Boia??czyk. 
Za Pol
ki Zwi??zek Szermierzy Adam Pappee. 
Za ZWI??zek Nauczycieli Szk???? ??rednich pan 
T. Chrapowicki. 
Jako go??cie: pp. Biernacki, dr. Stanis??aw Po- 
lakiewicz, Marja Szach??wna. p. Aleksander 
Ostrowski. 
Przewodniczyi pu??k. Aleksander Bobkowski, 
kt??ry w niedziel?? 10 kwietnia o '.
dz. 10.30 Str. 14 


"" 


przed po??udniem otworzy?? obrady Komisji i usta- 
li?? list?? obecnych oraz uprawnionych do g??o- 
sowania. poczem na sekretarza powo??a?? p. Ale- 
ksandra Ostrowskiego z Klubu Wio??larskiego 
w Gdailsku. 
I) Nast??pi?? referat dr. Mieczys??awa Or??owi- 
cza p. L ,Postulaty Sportu", Referat ten prze- 
pisany na maszynie w dwudziestukilku egzem- 
plarzach zosta?? rozdany cz??onkom komisji. Re- 
ferent swe postulaty w liczbie 24 uj???? w trzy 
grupy. a to: A) Postulaty ustawodawcze i or- 
ganizacyjne. B) Postulaty administrac":...e, C) 
Postulaty finansowe, D) Uchwa??y wykonawcze. 
Po zakoilczeniu referatu zaproponowa??, ??eby w 
razie potrzeby dyskusj?? przeprowdazi?? nad ka??- 
dym dzia??em 
 osobna. 


W dyskusji formalnej pp. Boja??czyk, dr. St. 
Polakiewicz. pose?? K. Polakiewia i sen. Osm- 
ski uznali jednak??e, ??e postulaty zosta??o. przez 
referenta uj??te w spos??b tak wyczerpuj??cy. ??e 
dyskusja szczeg????owa jest zbyteczna i zapro- 
ponowali. aby prz,e,prowadzi?? jedynie dyskusj?? 
og??ln??. w kt??rej mo??naby niekt??re z rezolucji 
proponowanych przez referenta uzupe??ni??. 
wzgl??dnie zmodyfikowa??, oraz doda?? kilka no- 
wych rezolucji. co zebrani jednog??o??nie uchwa- 
lili. 


W dyskusi szczeg????owej zabierali g??os pp. 
sen. Osiilski, pose?? Langer, pose?? Jedynak, po- 
se?? Polakiewicz, dr Stanis??aw Polakiewicz. pu??k. 
Gilewicz. kpL Minki, mec. Radwan, p. Boja??- 


REFERAT PROF. 


DR. 


E. 


ST AD JON Nr. 1 


czyk, p. Bodalski, pu??k. Sikorski, Dyskusja to- 
czy??a si?? g????wnie ko??o problemu, czy kongres 
ma zaproponowa?? ca??kowite zniesienie gminne- 
go podatku od zawod??w sportowych. jak to 
proponowa?? dr. St. Polakewicz. czy te! jego 
redukcj?? do 10" z tem, ??e dochody z tego ??r??- 
d??a maj?? by?? obracane na budow?? gminnych 
boisk 
portowych, jak to proponowa?? dr. Or??o- 
wicz. Wi??kszo??ci?? g??os??w uchwalono wniosek 
dr. Or??owic:z.a:. 


Pozatem uchwalono jednog??o??nie pozosta??e 
wnioski proponowane przez dr. Or??owicza, kt??- 
re s?? wymienione w uchwa??ach Kongresu i ozna- 
czone nazwiskiem wnioskodawcy. 


PIASECKIEGO 


p. t. "Profesjonalizm W sporcie" 


.' 


'W';ygloszon;y na zako??czenie I Posiedzenia Plenarnego. 


Panie Marsza??ku, Panie i Panowie I Organi- 
zatorowie Kongresu nie bez przyczyny i, zda- 
niem mojem, zupe??nie s??usznie, pomie??cili m??j 
refuat bezpo??rednio po referacie pp??ka 
Osmolskiego "O sporcie i rekordzie". Prosz?? 
jednak w zestawieniu tego, co my ohaj m??wimy, 
nie pope??ni?? tej omy??ki, jakoby tu ??ciera??y si?? 
dwa r????ne pogl??dy na sport, albo cho??by na 
szczeg????y. Do swoich najmilszych chwil w spor- 
cie zaliczam te, kiedy z nieboszczykiem Henry- 
kiem Jordanem, i z obecnym tutaj reprezentan- 
tem Towarzystwa Zabaw Ruchowych, in??. 
Christelbauerem, zak??ada??em pierwsze w Pol- 
sce T.owarzystwo, _kt??re sport zawodniczy, i to 
pod wieloma postaciami, obra??o sobie za sw??j 
sztandar i ten sztandar poda??o m??odz;e??y, a??e- 
by pod nim walczy??a. 
Przestrzegali??my zawsze przed te mi strona- 
mi njemoemi, kt??re si?? do sportu zakradaj?? 
i zagranic?? i u nas, kt??re si?? zakra???? musz??, 
ale kt??re powinny si?? zakra???? w jaknamniej- 
szym stopniu, a??eby nam owoc??w naszej pracy 
nie zniszczy??. A do najgorszycb w??a??nie z tych 
ubocznych produkt??w sport??w, ??i! si?? tak wyra- 
????, i specjalnie sportu zawodniczego, do naj- 
gorszych nale??y profesjonalizm sportowy. 
te chwila obecna nadaje si?? do tego, a??eby 
spraw?? profensjonalizmu om??wi?? tuta; otwarcie 
i bez ??adnych ogr??dek, to nie ulega najmniej- 
szej w??tpI" wo??ci, albowiem jeste??my na szcz????- 
cie jeszcze w tej chwili. kiedy mo??emy stosow- 
nie do maksymy staro??ytnej ..principiis obstare". 
Pocz??tki profesjonalizmu ju?? mamy, ale prze- 
ciwko tym pocz??tkom trzeba po m??sku wyst??- 
pi??. A??eby wroga zwalczy??, trzeba go pozna??. 
Gdzie s?? granice profesjonalizmu .portowego? 
Tu nie mo??na si?? bawi?? w d??ugie jakie?? defi- 
nicje, zaznacz?? tylko szkicawo. Profesjonalizm 
idzie w dwuch kierunkach; w kierunku p??atnych 
pokaz??w z jednej strony - instruktorstwa za- 
wodowego z drugiej. Profesjonizm widowiskowy 
zaczyna si?? tam gdz' e go mo??na jeszcze zwal- 
czy??, wciska si??, jak wr??g dost??pny, chytry, 
trudny do wykrycia. Nieraz zaczyna si?? on 
wtedy, ,dy sr::rtowiec cho??by troch?? pi??ni??dzy 
mo??
 mb-e od??o??y?? z tego odszkodowania za 
wydatki, jakie mu organizacja daje przy spo- 
sobnO??Ci reprezentowania sportu. Wykonawca 
sportu wtedy stawia pii!rwsze kroki ku pro- 
fesjonalizmowi, znajduje si?? on wtem niebez- 
pieczeilstwie upadku, nietylko swego osobi- 
stego, ale tak??e upadku samego sportu i wy- 
chowania fizycznefo. 
Druga granica jest najbardz'ej ba??amutna, 
najcz????ciej ncierana, to jest granica w kie- 
runku instruktorstwa sportowo?go. Granica 
ta powinna jednak w nauym umy??le rysowac 
si?? zupe??nie ostro j wyra??nie, abowiem wpraw- 
dzie przyznaj??, ??e instruktor sportowy nie powi- 
nien startowa?? w tej ga????zi, w kt??rej naucza, 
ale z drugiej strony temu cz??owiekowi nie moi- 
ra zaprzeczy?? tytu??u gentlemana. Bo przy- 
pomnijmy sobie, ??e w spo!eczefutwie angiel- 
skiem zawodowiec spartowy nie jest ,entle- 
manem, ??e Anglicy n:e pisz
 go nazwiskiem 
z inicja??em, tylko pisz
 ..Mister...... W ten spo- 
s??b si?? odr????nia profesjona????w, wmiz-szanych 
do dnttyny. Dalej je??eli graj
 cricketerzy i loot- 
baliki, z jednej strony amatorzy, a z drugiej 
strOI??Y profesjonali??ci, to jednych na
a si?? 
geutlemanami. a drugich ..playen" - graczami 
Wi??c, pron?? Pa6Itwa, br06 Bo??e nie trzeba 


zaciera?? te; r????nicy, bo tu o gentlemeilstwo nie 
mo??e chodzi??, nie mo??e chodzi?? o degradacj?? 
spo??eczn??. Instruktor powinien by?? traktowany 
nar??wni z innymi graczami. Nie daje mu si?? 
startowa??, i zastrze??enie to jest s??uszne ze 
wzgl??du nie na jakie?? ograniczenie spo??eczne, 
ale ze wzgl??du na to, a??eby istotnie tylko ama- 
torskie wysi??ki z sob?? si?? mog??y zmaga??. 
Ot???? teru powstaje pytanie, jakie miejsce 
w??r??d nielicznego szeregu zawod??w mamy 
przyzna?? profesjonalizmowi sportowemu, 
a przedewszystkiem, czy zaliczy?? go do za- 
wod??w -zdrowych, czy te?? -niezupe??nie zdro- 
wych, albo nawt wyra??nie chorych. Co to jest 
zaw??d zdrowy i chory? To ograniczenie mu- 
simy uczyni?? w my??l jednego tylko kryterjum, 
to znaczy korzy??ci spoteczeilstwa. Dobro spo- 
??eczeilstwa nam wskazu:e wyra??nie jeden za- 
w??d jako zasadniczo zdrowy, chocia?? mi??dzy 
jednostkami moralnie choremi. drugi za?? jako 
zaw??d w samej swej istocie chory, bo zmusza- 
j??cy nawet najlepszych swoich adept??w do 
pracowania wi??cej na szkod?? spo??eczn??, ani- 
??eli na po??ytek. Ot???? tu zn??w w??tpliwo??ci naj- 
mniejszej ulega?? nie mo??e, mojem zdaniem, ??e 
profesjonalizm sportowy trzeba zaliczy?? do za- 
wod??w horych, Z jakiemi zawodami mo??na go 
por??wna??? Ot???? wybior?? trzy zawody, kt??re 
mi si?? wydaj?? bardzo bliskie pod wieloma 
wzgl??dami, a mianowici.l!': artstanie nie arhstal 
bo tam wchodz?? jeszcze inne momenty, nawp???? 
zawodowe. o kt??rych nie chc?? m??wi??) - arty- 
sta kabaretowy, ??piewaj??cy pornograficzne pio- 
senki, i w ten spos??b baw'??cy publicZDO????,- 
bock - macher, trzeci przyk??ad szynkarza, kt??- 
ry zajmje si?? sprzeda???? napoj??w alkoholowych. 
Dlaczego wybra??em te zawody gdy jest innych 
mn??stw;). Bo te trzy zawody zawieraj?? podo- 
bie??stwo z prohsjonalizmem sportowym. Za- 
wody te bowiem, cho?? ten i ??w uprawiaj??cy je, 
mo??e by?? porz??dnym cz??owiekiem, s?? spo??ecz- 
nie szkodliwe. S?? one do siebie podobne przez 
pewien bardzo wa??ny podk??ad psychologiczny. 
One wypa:zaj??, oszukuj?? poprostu nasze ins- 
tynkty, maj??ce pn:eznaczenie zupe??nie inne. 
Istnieje instynkt emulacyjny, czyli pop??d wsp????- 


zawodnic:twa, kt??ry widzimy u ca??ego szeregu 
zwierz??L Zwierz??ta nietylko ??cigaj?? si??, poto, 
??eby si?? chwyci??, ale tak??2, by prze??cign???? si?? 
wzajemnie, zw??aszcza ma to miejsce w??r??d 
zwierz??t nie drapie!nych. Wi??c tam ten p??d jest 
zupe??nie widoczny, i on znajduje si?? u podsta- 
wy sportu, nar??wni z instynktem bojowym. In- 
stynkt emulacyjny wyra??nie wyst??puje w lek- 
kiej atletyce, podczas gdy bojowy wyra??niej 
wyst??puje w rozmaitych formach walk sporto- 
wych, w boksie, szermierce i t. d. 
Ot????, prosz?? Pailstwa, je??eli naturze mo??na 
przypisa?? cele, (z tem ni
 ka??dy z przyrod- 
nik??w zgodzi??by si??. al", w ten spos??b mo??na m??- 
wi?? dla skr??tu) - to te instynkty luj?? cel spo- 
??eczny nies??ychanie donios??y, ten cel, ludzie 
przez wzajemn?? emulacj??, przez ch???? prz.e- 
??cigania si?? wzajemnego, oraz przez walk?? w 
pewnych granicach, doskooal?? si??. Ot???? wy- 
mienione wszystkie trzy zawody, nar??wni z za- 
wodem profes;ooa??a sp"ortowego robi?? to z te- 
mi oboma instynktami, tak emulacyjnym, jak 
i bojowym, ??e go oszukuj
. C???? robi?? oni z wi- 
dzem? Widzowi daj?? dla jego instynktu, kt??- 
ryby m??g?? go pcha?? ku wrsi??
om,. ku wal.ce: 
daj?? mu t?? walk?? w pastacI wtdowuska. Jezeb 
chodzi o profesjona??a sportowego. Je??eli za?? 
chodzi o szynkarza, bookmachera, albo kaba- 
retowego arstyst??, to ta walka tam przybiera 
inne postacie, a mianowicie jest to walka ze 
spo??eczeilstwem i jego opinj??. Je??eli ja po- 
troszku oswajam ludzi z pornograf j??, - to to 
jest walka, i to bardzo skuteczna, z tak zwa- 
nemi przes??dami spo??eczeilstwa, kt??re broni 
si" w??a??nie od demoralizacji, od zepsucia, od 
zgnilizny. T ak samo alkoholizm )est -r??wnie?? 
t?? form?? walki z spo??eczeilstwem, jest to sto- 
czenie si?? w rynsztok, dla wyra??enia pogardy 

o??eczeilstwu, kt??re w??a??nie pijakami gardzi. 
T ak samo bookmaker t?? wlk?? prowadzi w po- 
staci hazardu. Co s:?? dzieje ze spoctowcem 
profesjona??em? U niego te same instynkty za- 
miast znale???? swoje zadowolenie, daj??ce zdro- 
w?? rozrywk??, znajduj?? zaw??d, uprawiany dla 
zarobku, co prowadzi do wypaczenia sportu i 
korupcj;. Przecie! wiemy wszys<'y doskonale, 


I , . 
 
. 

 \. 
.... 
" 
-. 
.... I 
'J J j 
I 
. 
\ , 
t 
. 
.. 

 . 
.. 
.... 

 

 - . 


Fotograf je p. R. Waltera. kt??re otrzyma??y I Darrod4; w konkursie. 
MOMENT FOOTBALLOWY. S T A D J O _N Nr. 17 


??e mo??na tak??e za kl??sk?? da?? sobie bardzo 
dobrze zap??aci?? - a takie rzeczy si?? dziej?? 
nawet u nas w Polsce. 
T eraz chcia??bym scharakteryzowa?? pokr??tce 
zalety j wady g????wne profesjonalizmu sporto- 

ego. Bezsprzecznie ma on bardzo jedn?? wy- 
b.tn?? zalet??, wydoskonalenie techniczne spor- 
tu. Tak jest, takie wydoskonalenie techniczne 
sportu w rozmaitych ga????ziach, profesj , .
....' 
. 
. , 
... 


. 
_ ;-?????? .
 


...
 ",. '\. 
??, :ti
 .' 
. ." 


Fotograf je p. R. Waltera, 
kt??re otrzymaly l nagrod?? w konkursi
. 
POPISY KAWALERYJSKIE. 


wtedy je??eli jemu jego wychowawca fizyczny, 
codziennie powie: dobrze m??j kochany, doj???? 
mo??esz do tego stopnia doskona??o??ci technicz- 
n
j. ale tylko drog?? systematycznej gimnasty- 
kI. drog?? systematycznego uprawiania spor- 
t??w wychowawczych w swojej ca??o??ci harmo- 
niJnie zaokr??glonych. Wtedy b??dziesz mia?? t?? 
t????yzn?? ducha i t????yzn?? cie1eosn??, kt??ra ci?? 
mo??e doprowadzi?? do rekord??w. i mistrzolstw. 
Ze strony prasy musimy ????da?? nie reklamo- 
w.ania zawodowc??w, lecz przeciwnie traktowa- 
nia tej ga????zi sportu tak, jak ona na to zas??u- 
guje. sucho, po kronikarsku. To jest (lbowi??- 
zek spo??eczny naszej prasy codziennej i na- 
szej prasy sportowej, a natomiast w wy??szym 
stopniu, ani??eli si?? to dzieje dzisiaj w wi??k- 
szo??ci dzia????w sportowych. niech prasa specjal- 
nie poprz.e sport wychowawczy, sport demo- 
kratyczny. oparty na odznace sportowej. sport. 
:t.d????aj??cy do osi??gni??cia masowych wynik??w. 
Z
 strJn)' spo??ecze??stwa wreszcie czego mu- 
simy ????da??? Oczywi??cie organizacji dzie??a jor- 
danowskiego w jaknajszerszej podstawie. Ten 
ruch wojskowy, jak go nazywa zagran;ca, a 
jak my mo??emy nazwa?? - ta polska my??l - 
ruch jordanowski, powinien by?? obecnie 
wskrzeszony. I z wielk?? rado??ci?? mog?? przy 
tej okazji powiedzie??, ??e w??a??nie niedawno na 
p!erw
zym walnym zje??dzie Sekcji Wychowa- 
ma Fizycznego Towarzystwa Nauczycieli Szk??l 
Wy??
zych zapad??a. uchwa??a, a??eby ta sekcia, 
!>kup??al??ca w sobIe prac?? og????u wychowaw- 
c??w fizycznycb szkolnych w Polsce - uj????a 

skrzeszenie tego ruchu jordanowskiego w swo 
Je r??ce. 
Co nam ten ruch da? 
Ten ruch da nam to, co teraz daje Amery- 
ka. I dlatego Ameryka nie boi si?? nawet tej 
strasznie rozwielmo??nionej tam manji zak??a- 
dania rozn:aitych stowarzysze?? zawodowych 
sportowych, bo Ameryka wychowuje na wie!- 
I
?? skal?? od ma??ego dziecka, od w:eku przed- 
szkolnego przysz??ych czynnych sportowc??w. A 
czelI'??e si?? r????ni taki kandydat na dobrego 
sportowca od kandydata na wiecznego widza, 
kt??ry musi sko??czy?? na podziw' aniu zawo- 
dowr??w? Ot???? ten kandydat na czynnego 
sI=ortowca, kt??ry ??wiczy od n:a??-:go dziecka na 
boj,sku r????ni si?? sposobem patrzen'a na wyniki 
sportowe. On patrzy na t?? technik?? sportow??. 
a??e
y potem sw
j?? w??asn?? technik?? wy:??osko- 
nahc, podczas k'edy ten kt??ry da?? si?? zde,ra- 
dowa??, albo kt??ry odrazu zosta?? wychowany 
tylko n
 wi
za. sportowego, ten patrzy na te 
rzeczy JedynIe lako na widowisko kt??re mu 
daje rozrywk??. ktcre IW rozwala kijka chwil 
przeI:>??dzi?? w spos??b przyjemny, kt??re go 
podn'eca. Z t??umu widz??w na tryblinach 
sF:Jrtowych nie r??bmy, bro?? Bo??e t??umu tc: 
go. kt??ry krzycza?? w Rzymie: Pane
 et circen- 
ses! Nie zr??bmy z niego zarazem t??umu pr??- 
??nego. 
Ot? jst nasz. cel: Zr
bmy z niego t??um, kt??ry _ 
b??dzie . oklaskiw.a?? 
aJhpsze wyniki sportowe, 
ale kt.ory b??dzIe SI??. im przypatrywa?? w ce- 
lu w??
sme doskonalema w??asnego i w celu wy- 
kODalUa lepszych wysi??k??w sportowych. Sir. 18 


x 


Drugie Posiedzenie 
REFERAT 


S T A D J O!f !fr. 17 


Plenarne Kongresu w dniu 10 kwietnia 
KS. KAZ. LUBOMIRSKIEGO 
przededniu Igrzysk IX Olimpjady w Amsterdamie". 
(SKR??T) 


"w 


Patrz??c przed 5O-ciu laty na apustoszone woj- 
n?? ??any swojego kraju i widz??c, fz spo??ecze??- 
stwo zamiast zareagowa?? na swoje kl??ski wzmo- 
??onym wysi??kiem wszystkich swych zdolno??ci- 
w swoim upadku si?? lubuje i sw?? s??abo???? prze- 
wrotn?? iteratur?? rozpieszcza - wielki fran- 
cuaki my'liciel kt??ry ide?? Olimpijsk?? do iy- 
cia powo??a??. postanowi?? tak pot??inie wstrz??- 
sn???? ca??ym organizmem swego narodu, aby je- 
go ducha i cia??o odrodzi??. 
Jako lekarstwo na s??abo????, zw??tpienie i obo- 
j??tno???? da?? kult wysi??ku ducha i cia??a - jako 
czynnik na z??o wynikaj??ce z upodlenia cha- 
rakteru i niskiej i??dzy u??ywania da?? to uszla- 
chetnienie. kt??re wszelki zapa?? i szlachztny wy- 
salek wnosz?? w serce i umys??. - jako straw?? 
dla umys??u. Na miejsce zdegenerowanej filo- 
zofji da?? idealistyczne pojmowanie ??wiata i ??y- 
cia i wielk?? tradycj?? staroiytnej p.rzesz??o??ci. 
Tak prz
kszta??ci?? ducha i cia??o najszerszych 
warstw swego narodu. b to samo spo??eczeil- 
stwo, kt??remu stopa wroga bezkarnie w??wcza" 
wiyla si?? w organizm. pod koniec up??ywu pi??- 
tej Olimpjady, po??wi??caj??c heroicznie p????tora 
miljona swoich najlepszych syn??w. odebra??o za- 
brane kraje i stan????o znowu jak dawniej ra 
czo??owem miejcu pot??gi. si??y i blasku. 
I to jest tajemnica znaczenia i powabu idei 
Olimpijskiej. 
I czyi ta idea nie powinna specjalnie dla 
nas mie?? wyj??tkowego uroku i czy?? nie jest na- 
szym obowi??zkiem jaknajstaranniej j?? w ??ycie 
wprowadza??? 
A ta w??a??nie Olimpjada. kt??ra jest przed na- 
mi, nabiera ogromnej dla nas wagi - gryi po 
raz pierwszy stan???? b??dziemy mogli na r??wni 
z innymi narodami - Obrona Pailstwa odci??g- 
n????a nas od Antwerpji - Olimpjada w Paryiu 
by??a poprostu pr??b?? ogniow?? - dopi,.;ro teraz 
po raz pierwszy zda?? b??dziemy musieli egza- 
min z tego jak dalece .potrafimy przyswoi?? so- 
bie to, co w nowym ??wiecie za Oceaem nazywa 
si?? nauk?? osi??gania konkretnych cel??w. 
Rozr??ini?? wi??c trzeba przygotowanie niejako 
organiczne wewn??trz kraju przeprowadzane w 
czasie mi??dzy Olimpjadami i wyst??pienie samo 
De zeWll??trz na Olimpjadzie. 
Prawd podobnie wyilnny ponad stu zawod- 
nik??w i to w czterech partjach. 
Pierwsza part ja pojedzie (ta zawody zimowe 
do SI. Moritz juf w zimie 1928 roku. drul1a, 
z??c??ona z oko??o 20 zawodnik??w i pewnej liczby 
towarzysz??cych os??b w drujliej po??owie maja 
1928 r. do Amsterdamu, jldzie zawody pi??kar- 
skie trwa?? b??d?? od 27 maja do po??owy czerw- 
ca - trzecia. obejmu??ca oko??o 60 os??b tak??e 
do Amsterdamn z koilcem lipca 1928 r.. gdzie 
zawody trwa?? b??d_ od 28 lipca do 12 sierpnia 
i czwarta, t. j. hippika. z??owna z oko
o 10 
os??b. kt??rej zawody trwa?? b??d?? prz??!Z 9. 10 
11 i 12 sierpnia. 
W przejeidzie koleja korzysta?? bedziemy z 
ult na naszych kolejach i z 25" ultl ra ko- 
lejach,bolmderskich (Komitet Holenderski czy- 
ni starania, aby te ulgi by??y wi??ksze) - r??w- 
nie?? nie jut wykluczon??, ale bardzo niepewn?? 
redukcia na kolejach niemieckich. o kt??re sta- 
ra si?? Komitet holenderski. 
Komitet Holenderski uzyska?? to udogodnie- 
....' ie dow??d osobisty zawodnika b??dzie za- 
s????oowa?? wiz?? holendersk??. 
Co do mieszkan:a ra mil jscu. to o St. Mo- 
ritz m??wi?? nie mof(. nie ule,a j..dnak w??tpli- 
wo??ci, fe tam odpowiednie miejsce b??dzie za- 
rezerwowane przez Komitet Szwajcarski, trze- 
ba jednak jaknajpr??dziei do niet!o si( zwr??- 
ci?? podaj??c liczb?? zawodnik??w do kddego ze 
sport??w zimowych. 
Kaida z nast
pnych trzech ekspedycji zu- 
pe??nie odmienne przedstawia warunki i inne 
potrzeby. 
Ekspedycja pi??karska musi umieszka?? w oko- 
licy Amsterdamu. aby mie?? lepsze. nii w mie- 
'cie powietrze i potrzebny do odpoczynku spo- 
k??j. Niemcy mieszka?? b??d
 w Zandvosrt, bardzo 
zbytkOW1121D miejscu k??pielowem nadmorskiem. 
odclalonnn o 31 klm. od Amsterdamu. Szwedzi 
i Szwajcarzy dot??d jedyni obok Niemc??w. kt??- 
rzy 
 z.??osili o mieszkania, poszukuj?? miesz- 
kaf1 tri w tej okolicy. Po obejrzeniu wielu let- 
gisk jut moim zamianm wzi???? wybran_ jut 
wiIlc w mi
cowoki Rlocmendaal. .dzie w??r??d 


lasu d??bowego. a o kilkadziesi??t krok??w od 
stacji kolei elektrycznej, o 25 minut drogi od 
Amsterdamu za cen?? 5.50 fi. hol. dziennie, bar- 
dzo dobre moina mie?? utrzymanie. zajmuj??c 
ca??y budynek dla siebie. 
Kwest ja dojazdu do Amsterdamu i Stadjonu. 
kt??ry jak Pailstwo p??tniej zobacz??, b??dzie na- 
der trudny i niebezpieczny w czasie zawod??w 
sierpniowych, nie b??dzie przedstawia?? trudno- 
??ci dla pi??karzy. 
Ekspedycja trzecia, nawainiejsza. znajdzie 
si?? w po??oieniu bardzo trudnem. jdeli nie za- 
mieszka w najblibzem s??siedztwie Stad jonu. 
IldYi problem transportu i przejazdu z dworca 
kolejowego, wzgl??dnie z innych cz????ci miasta 
do Stadjonu nie jest szcz(??liwie rozwi??zany. 
Stad jon jest po??owny na kra??cu miasta o 6 
do 8 klm. Iinji powietrznej od dworca i ma 
mie??ci?? 40.000 widz??w. System kolei g????wnych, 
pobocznych i w??skotorowych oraz tramwaj??w 
pozami
jskich i kana????w jest znakomity jako 
system penetracyjny. to znaczy, ??e do ka??dej 
miejscowo??ci moina dojecha?? niew??tpliwie 
??wietnie. B??dzie on jednak dzia??a?? jako pompa 
ss??ca publiczno???? na pewne godziny na dwo- 
rzec Amsterdamski. i problem ten by??by tylko 
wtedy rozwi??zany dobrze, gdyby te poci??gi 
wszystkie zajdd??a??y na jaki?? dworzec. po??o- 
??ony w blisko??ci bezpo??r
dniej stad jonu. Tym- 
czasem tak nie jest i na dworcu g????wnym b??- 
dzie codzieil przed zawodami ogromny k??opot. 
jak przewiet?? te czterdziestotysi(czne rzesze 
ludzi na przestrzeni 6-10 klm. (licz??c wykr(ty 
ulic) do Stad jonu. Zwyk??e tramwaje, kt??re s?? 
dobre jako ??rodki penetracyjne. nie nadaj?? si?? 
do przewozu masowego. Nawet autobusy uiy- 
wane obok tramwaj??w. nie podo??aj?? temu za- 
daniu i tylko ci, co jak Niemcy, b(d?? przejd- 
d??a?? swoimi autobusami wprost z Zandvoot (31 
klm.) unikn?? katastrofalnego ??cisku na dworcu 
w Amsterdamie. 
Poniewai Stad jon le??y poza miastem na du- 
??em niezabudowanem b??oniu, rozwi??zanie pro- 
blemu mieszkania nie by??o ??atwe. Uda??o mi si( 
jednak znalet?? szko???? (t. zw. Stadion School). 
stoj??c?? tak??e na tem b??oniu. po??ofon?? o kilkaset 
krok??w od Stadjonu. Szko??a okaza??a si?? bu- 
dynkiem wprost wzorowym - ze wspan;a???? 
sal?? gimnastyczn?? - maj??c?? po drugiej stro- 
nie ??iczne boiska sPOrtOW2 - jednem s??owem 
miejscem wymarzonem - z dobrem powietrzem 
i zupe??nym spokojem w nocy, zdala od ha??asu 
ulicznego. Wnios??em podanie do Rz??du i mia- 
sta aby nam j?? oddano. a Komitet Holenderski 
robi najlepsze nadzieje. gdyf Igrzvska wypa- 
daj?? na czas wakacji, kiedy budynek i tak stoi 


pusty. Sale azkolne musz?? by?? umeblowane m
- 
blami wynaj??temi (co td da ai?? uskuteczni??)- 
kuchnia wsp??lna musi by?? prowadzona we w??as- 
nym zarz??dzie. - Kucharz musi by?? przywie- 
ziony z Polski. 
Nasi wi??c zawodnicy b??d?? mieli sposobno???? 
bardzo wygodn?? do wszelkiego rodzaju trenin- 
gu w bezpo??redniej 'Jlisko??ci szko??y i mie?? td 
b??d?? znakomity dost??p do Stadjonu. Nawet 
w po??udnie b??d?? mogli wraca?? na drugie ??nia- 
danie do domu. t. zn. ??e b??d?? iywieni wy????cz- 
nie na kuchni polskiej. 
Sam Stad jon jest kolosaln?? budow?? na 40.000 
widz??w, z jednego bloku betonowego zrobiony. 
szeroko??ci 170 m. i d??ugo??ci 250 m., Iraj??cy 
wewn??trz bie??ni?? lekkoatletyczn?? d??ugo??ci 400 
m., tor kolarski (500 m. d??ug.), boisko pi??kar-.. 
skie i wszystkie inne urz??dzenia. Obok Sta- 
djonu powsta?? maj?? pawilony: a) dla szermier- 
ki. b) boksu i zapas??w, c) wystawy sztuki. 
d) stad jon p??ywacki. e) restauracje. Kort??w 
tenniswych nie b??dzi??!, bo Federacja tennisowa 
odm??wi??a swego udzia??u w Igrzyskach. Nie od- 
b??d?? si?? td zawody strzeleckie. 
Stadjon obecnie jest w po??owie ukoilczony. 
Caly fundament. stoj??cy na 4.500 palach i I 
mil jonie m 3 dowiezionego piasku jest got??w, 
r??wnid tor kolarski szeroko??ci 8 mtr.. Trybun 
jeszcze nie ma, jak r??wniei ??adnego z budynk??w 
powyiej wymienionych. 
Trybuna prasowa ma mie?? 600 miejsc i 45 te- 
lefon??w. 
Wie' Olimpijska prawdopodobnie nie b(dzie 
budowana. 
Czwarta eksp
dycja oolska. t. j. hippika, b??- 
dzie tam wyst(powa?? dooiero po 9-ym sierpnia 
i b??dzie mieszka?? w Hilversum. ko??o miasta 
'arniznowego Amersfoort, gdzie armja holen- 
derska dostarczy pomieszczenia i stajnie 
Regaty wio??larskie odbywa?? si?? b??d?? na rzeCe 
Amstel w ??rodku miasta Amsterdamu, iJ?glar- 
!kie za?? na zatoce Zuiderskiej, na po??udnie od 
wySpy Marken. 
Tak wi??c jak si?? zdaj
, techniczna strona 
podr??iy, mieszkania i pobytu na miejscu w Am- 
sterdamie pomy??lne ma horoskopy. 
Rzecz?? samego sportu zorganizowanello i spo- 
??eczeilstwa. jest da?? tre???? i ??rodki ca??ej rzeszy. 
Zadanie to nie ??atwe. bo czas jest kr??tki! 
Polska ch
 zdoby?? chlubne ??wiadectwo ze 
strany areopagu sportowego ??wiata. tej nowo- 
iytnej miary postepu i oceny t??iyznV narodo- 
wei i gotowa jest do' wszelkiego wysi??ku i ofiar. 
Trybuna otwarta! 
Rozkosz IIJysi??ku i nadzi..;a tryumfu ni..ch 
zdwoj?? nasz.. si??y. 


Referat kpt. lienys??awa fularskiego: Strzelenio - sport obrony narodowej 
(SKR??T) 


Wszystkie cywilizowane narody ??wiata czy- 
ni?? ogromne wysi??ki w celu postawienia wycho- 
wania fizycznego swojej m??odzidy na moili- 
wie najwy??szym poziomie. Wsz(dzie jUi zosta?? 
przyj(ty ten bezwz1flfdnie s??uszny pogl??d. fe 
wy..zlachetnienie cz??owieka moitl si?? dokonac 
tylko wtedy, jldy pe??nia si?? fizycznych pozwoli 
mu radowa?? si?? iyciem i s??oilcem. 
.T??dnakie samo wychowanie fizyczne. ac:zkol- 
wek ogromnie wdne dla przysposobienia woj- 
skowego m??odzidy. nie czyni z niej jeS7cze do- 
statecznie wyszkolonych obroJ'ic??w ojczy
ny, 
Nie wystarcza by?? zdrowym i silnym na cIele 
i duchu. lecz truba tak??e umie?? wyzyskiwa?? 
dla cel??w bojl)wych te swoje uzdolnienia. 
Nad zraczeni..m wychowania fizyczne
o dla 
obrony narodowej zastanawiano si( bardzo po- 
wa??nie w Szwaicarji na konferpncji stowarzy- 
,zeil strzeleckich i gimrastvcznych. odbytej "" 
dn. 3 i 4 listopada 1926 r. Konferencj( t?? zor- 
ganizowa?? federalny denartament piechoty. sb- 
wiaj??c na porz??dku dziennym jej obrad pyta- 
nie: czy ni.. mo??na przysposobi..r.ia wojskow..,o 
:af??tQpi?? wychowcmi..m lizvczn..m? 
Na pytanie to odpowiedzia??a konferencja. te 
U1 ??adnym b??di razi.. wychowani.. fizyczn.. nip 
zast??pi przysposobi..nia wojskow..,o, por.i,wa?? 
to o.??atni.. ob";rrlui.. j..szcz/t nauk, slrz..lania 
Oraz wychowani.. obvwat..ls.i... 
Jako przedstawiciel Zwi??zku Strzeleckiego. 
orllanizacji. kt??ra po8tawi??a sobie za naczelne 
zadanic nauczy?? obvwateli !????rzelania prat!nc za- 


znaczy??. ??e wychowanie fizyczne winno i???? 
r??wnolegle z nauk?? strzelania. kt??ra jest pod- 
staw?? wyszkolenia io??nierskiejlo. Wprawdzie 
post??p techniki wojennej zmierza w kierunku 
r07budowy innych ??rodk??w walki. ale mimo to 
dobr.. strz..lani.. j..st i pozostani.. dla ??o1ni..rza 
rz"cza najwa??ni..isz??. 
Podkre'lamy charakter sportowy strzelectwa, 
uwaiaj??c. ??e odrobina hazardu i wsp????zawod- 
nictwa doskonalI! dzia??a ra wzmocnienie ener- 
Qji s??rzelc??w. W naturze ludzkiej jest duto 
ambitnej emualcji, kt??r?? nale??y popiera??, je??li 
zmierza, jak to ma miejsce przy sporcie strze- 
leckim. do cel??w korzystnv('h dla obrony naro- 
dowej. Powinni??my w iaknajwviszvrr stopn;u 
popiera?? sport strzelecki, organizuj??c konkursy 
strzeleckie i odznaczaj??c zwyci(zc??w wysokie- 
mi nagrodami pieni(inemi i specjalnemi odzna- 
kami. Poszczejl??lDe miasta. wyznaczaj??ce na- 
jlrody dla auto!'??w najlepszej ksiaiki. mot!??yby 
r??wnid wvragradza?? najlepszych strzelc??w. 
Dla naszych samorz??d??w otwiera si?? szerokie 
pole do pooierania sportu strzeleckt!llo. R??wno- 
cze??nie rale??y d??iy?? aby wykorzySta?? zwyk??e 
zami??owani m'odzidV do broni i do strZt'??ania. 
skierowa?? zapa?? chlopca strzelajacello z flober- 
tu do ptaszk??w we w??a??ciwym kierunku: sta- 
wiaj??c t!o przed tarcz?? atrzeleck_ obok w"-""- 
7awodnika-kole.i. Zamiast powszechnych zaka- 
z??w dotykania si( broni w obawie zranienia sie. 
lepiEj l'auczy??. iak si?? z ni?? naldy obchodzi??. 
Celem mojgo referatu jcst an!lkicowanie roz- 


. 
.. S T A D J O N Nr 17 


woju strzelectwa u nas i zagranic??. oraz 
ys
- 
ni??cie pewnych postulat??w. kt??rych reahzaCJa 
jest wed??ug nas konieczna dla 
alszej roz
u- 
dowy polskiego sportu strzeleckiego. .Pot??zny 
rozrost strzelectwa zagranicznego czym z roz- 
woju naszego strzelEctwa spraw?? presti??u na
 
rodowego. Musimy nar..sci.. zdoby?? dla Po
skl 
na mi??dzynarodowych zawodach strz..lt'Ckrch. 
miejsc.. odpowiada??c.. i"i wi..lko??ci i pot??dze. 
Zreszt??, jak to powszechnie wiad

o. wsz
l- 
kie rekordy w sporcie s?? wyk??adnikiem. ogl?l- 
nego poziomu tego sportu wdanem pa.nstWle. 
Je??li na mi??dzynarodowych zawodach 
rzelec- 
kich zajmiemy marne miejsce, to i poj??cIe o sta- 
nie naszego strzelectwa. b??dzie j
naigorsze. 
Dla laik??w wydaje si?? to dziwne, a Jedn
 ia;k 
jest w rzeczywisto??ci i nic na to. poradZ1c !ile 
mo??emy. Tymczasem rekordy za 
lIka 
sta
mch 
lat m??wi??. ??e w sporcie strzeleckim zaJmuJemy 
jedno z ostatnich miejsc, gdzie?? obok Portu- 
galji. 
Znana powszechnie jest dzia??al
o???? stowa- 
rzysze?? wojskowych niemieckich. NIemcy. zmu- 
szeni na podstawie Traktatu Wersals
lego. do 
ograniczenia armji sta??ej do 100. tysl
cy zo!- 
nierzy, oraz zniesienia przymusoweJ s??u.zby W?J- 
skowej, rozwin????y ogromn?? dzia??alno??c w. kl
- 

nku rozbudowy organizacji przysposoblema 
wojskowego. Powt??rzyla si?? historja Prus z 
przed 120 laty. kt??re pobite prz
z N
poleon.
 
pod Jen?? i zmuszone do ogra.mczema 
rmJI 
sta??ej, wprowadzi??y kilkuletni?? s??u??b?? wOJsk
- 
w?? w miejsce dawnej do??ywotniej i zawodow
J' 
Prawie wszystkie organizacje p. w. utrzymuJ?? 
iywy kontakt z Reichswehr?? lub. te?? .Schupo 
i posiadaj?? w sprawach wyszkolema wOJs
ow
- 
go jednolity program. Pomoc rz??do
a obJawIa 
si?? w dostarczaniu im materia??u bOJowego. .In- 
struktOY??W nie potrzebuj??, ponie":8 ?? tyl,! Jest 
w Niemczech zdemobilizowanych ohcer6w I po
- 
oficer??w, ??e pr
pe??niaj?? oni i tak wszystkIe 
organizacje wojskowe. 
Pod wgl??dem liczebnym rozw??.j ty
h o
ga- 
nizacji przesz,d?? wszelkie oczekiwama. . LlC
 
one w sumie kilka miljon??w cz??onk??w I dal?? 
wspania??y obraz narodu uzbrojonego.. . 
Drugim z kolei krajem. kt??rym chcIa??bym SI?? 
zaj???? jest Rosja Sowiecka. Kraj ten, z kt??rym 
Polska gyaniczy na przestrzeni zg??r?? 1000 klm. 
jest obok Niemiec najpot????niejs
y
 na5;Zym s
- 
siadem i znajomo???? stanu w JakIm Sl?? znaJ- 
duj?? jego organizacje strzeleckie jest dla nas 
rzecz?? niezmiernie po????dan??. 
Rz??d Rosji Sowieckiej uczyni?? sport strzele- 
cki integraln?? cz????ci?? pr
gr,!-mu . wyszko- 
lenia instruktor??w przysposobIema wOJskowego 
zar??wno w szko??ach, jak i organizacjach s
or- 
towych. Instruktorowie ci otrzymuj?? 
kszt,!-??- 
cenie teoretyczne i praktyczne, 
 kieroWD1c- 
twem wojskowych s??u??by czynneJ lub reze??:w??' 
R??wnolegle z akcj?? Rz??du ??:ederal??:r '.... ZWI??Z- 
ku Socjalistycznych RepublIk SOWle
kich I!o- 
st??puje dzia??alno???? poszczeg??lnych panstw ZWI??- 
zkowych oraz obwod??w autono
lcznvc
 Po- 
moc ta wyra??a si?? w dostarczamu brom,. amu- 
nicji i urz??dze?? strzel
ic. 
??wnie
 organlzo.wa- 
nie zawod??w strzeleckich CIeszy SI?? daleko I
??- 
cero poparciem zar??wno w??adz centralnych. Jak 
i lokalnych . . 
StrZJelectwo jest traktowane w rosYJs
lch. or- 
eanizacjach wychowania fizycznego me Jako 
pi??te ko??o u wozu, lub te?? kosztowna z
bawk
, 
lecz jako integralna cz?????? wykszta??cenia WO!- 
skowego, kt??r?? wed??ug plan??w. Z. S. S: 
. WI- 
nien zdoby?? ka??dy obywatel teJ republ
ki. . 
Na czo??o pa??stw. kt??re w strzelectwie OSl??
- 
n????y najpowa??niejsze rezl!ltaty 
s
w
 Sl
 
Szwajcarja. Kraj ten pomImo s
eJ mehczneJ 
ludno??ci i ma
ego obszaru terytoqalnl:go przo- 
duje w ruchu strzeleckim ca??ego ??WIata 
Podstaw?? wyszkolenia strzeleckie
o o
ywa- 
teli szwajcarskich jest prawo o
ganlzacYlne k z 
1907 r., kt??re wprowadzi??o obowI??zkow?? na
 ?? 
s??rz. 
-.. 


}

. 


". .. '-( ,\ "'<; 
."t... .", 
.
: 
. ".:.' 


,. . 
y.. !t: L,.. 


..;,.... 


;;> 


..c,. 


,: 


.,:; 


A 


SI,. 19 


W. F. i P. W. i Radzie Naukowej W. F., ce- 
lem uwzgl??dnienia, przy uk??adaniu program??w 
w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu 
w szkole i ich wprowadzenia w ??ycie. (Dr. M. 
Or??owicz). 


IX. Uchwa??y w sprawie przemys??u 
sportowego. 
50) KongTes wzywa Zwi??zek Polskich Zwi??- 
zk??w Sportowych, by do??oiy?? wszelkich sta- 
ra?? celem za??omnia Zwi??zku Przemys??u i Han 
dlu Sportowego. (In??. L. Christelbauer). 
51) Kongres wzywa Zwi??zek Polskich Zwi??- 
zk??w Sportowych, by d????y?? do tworzenia 
sp????dzielni sportowych. za?? w okresie przej- 
??ciowym popar?? starania sfer przemys??owych 
o uzyskanie d??ugoterminowych kredyt??w dla 
przemys??u sportowego (In??. L. Christelbauer). 
X. Uchwa??y w sprawie prasy i litera- 
tury sportowej, 
52) Kongres uwa??a za po????dane. aby PTZY 
wyjazdach krajowych. czy te?? zagranicznych, 
towarzystwa i zwi??zki, w porozumieniu ze 
Zw:??zkiem Dziennikarzy i Publicyst??w Spor- 
towych umo??liwi??y w miar?? mo??no??ci wyjazd 
na w??asny koszt przedstawicielom dzienni- 
karstwa sportowego, staraj??c s:?? im zapewni?? 
te wszystkie dogodno??ci, jakie maj?? cz??onko- 
wie ekspedycji. (M. Raszke). 
53. Kongres uwa??a za po????dane, aby Min. 
Spraw Zagranicznych wydawa??o perjodycznie 
na zagranic?? komunikaty oraz broszury propa- 
gandowe o sporcie polskim (M. RaszIc.e). '"  


'
 


,.0."" 


.. :; 


.
"f 


'??' 

'" 


;-;. 
 


"'!""'" 


... . .  


_! .. 

 


,.  


,. 
i' 


'\. 


t; 
 


. , 


..fI 


f- 


" 


-.<" 


y.  . 
.,' "- 


'lo.... c." 
,'o 


Minister Dobrucki na Wystawie Sportowej. 


. inn?? ordanizacj?? kredytu budowlano-spor- 

Ie dO kt??';.y umo??Lwi??by klubom budow?? 
b
7sk"; urz??dze?? spodowych. (Dr. M. Or??o- 
wicz). . b f d 
49) Kondres uwa??a za poz??dane, a y un u- 
P rzezn
czone na zatrudnienie bezrobotn
ch 
sze .' b d 
by??y w miar?? mo??nOSCl I() racane prze
 ..
Uly 
na budow?? boisk sportowych. (P??k. G.??ewlcz). 
VIII. Uchwa??y w sprawie wychowania fizycz- 
nego i sportu w szkole, 
49) W dziedzinie wychowania. fizyc
nego. 
 
sportu w szkole Kongres v.: ca??eJ rozcl??g??o
cl 
podtrzymuje uchwa??y odnosne z l-go. Polskl
- 
go Kongresu Sportowego z r: 1923, I ,:,"yraza 
nadzie;??, ??e wobec utworz,:ma przy Mm. W. 
R. i O. P. specjalnego wydz!a!u dla spraw 
y- 
chowania fizycznego m??odzl
zy, uchwa??y ow- 
czesne zostan?? rych??o zreal
zo.""an
. .. 
Szcz2!g????ow.e postulaty w teJ dZIedzInie, 
- 
chwalone na Komisji Propagandy, przekazu!,: 
Kongres z poparciem Pa??stwowmu Urz??dowI 


54) Zwi??zek Polskich Zwi??zk??w Sportowych 
utworzy natychmiast olimpijsk?? komisj?? pr'J- 
pagandow?? z udzia??em dziennikany, kt??raby 
do czasu IX-ej Olimpjady s??owem i p:??rem 
popularyzowa??a ide?? ekspedycji amsterdarr.- 
skiej (M. Raszke). 
55) Kongres zaleca zwi??zkom klubom 
sportowym prenumerowanie pism i zak??adam2 
hibljotek sportowych celem rozszerzania i po- 
gl??biania wiadomo??ci ich cz??onk??w o srorcie 
i wszelkich jego przejawach. (p. M. Raszke). 
56) Kongres uznaje za niezb??dne wydanie 
przy poparc:u finansowem Pa??stwa dla u??yt- 
ku zagranicy. w j??zyku franctl
kim. kr??tkiej 
broszury informacyjnej o sporcie w Polsce, 
oraz d??u??szego bogato ilustrowanego dzi
??a o 
rozwoju sportu (Dr. M. Ot"bwirz} , 
XI- Uchwa??y w spr3wie spZych zwi??zk??w i klub??w. ni
' odby?? si?? wobec 
braku dostatecznej liczby zg??osze??. Okaza??o si?? 
dobitnie. ??e nasze organizacje sportowe ograni- 
czaj?? si?? do rozdawania swym mistrzom szablo- 
nowych i wysoce nieartystycznych ??etonik??w. 
bitych masami zagranic??, dyplom??w drukowa- 
nych czcionkami. pozbawionych rysunku. 
Jury wyr????ni??o tylko jako wysoce artysytczne 
dyplomy: przedewszystk'em Polskiego Zwi??zku 
Towarzystw Wio??larskich. pi??kny miedzioryt p. 
??opieilskego, i nast??pnie, oparty na motywach 
ludowych, dyplom Polskiego Zwi??zku Plywac- 
ki:go rysunku Prof. Mieczys??awa Kotarbi??- 
skiego. 


( 


0. 


, 
?? 


........ 


II 
,\ I 


.. 
 !; \ 
,:;
\ 


, 


?? 
.. 
1 


'""f- 
, 


tl 


. ":
  


J 


-- 


--... 


, 


Fot. SitlcofltJci i Rrzozofl'slc,. 


Kiosk W arsuwskiego Towarzystwa Cyklist??w. 


S,ra....aai. . II ,...Ii.,. KOD,rel. S,.rt..... 'M re.a'-j. lelr.tan, K...r.l" Dr. K. Orl..ina i T. S..a...ie,., S T A D J O N Nr 17 


-POLSI\A 
!:KliOA TLETYCZNY 


i .I?TZ
wodnic7??cego WI. Komitetu Igrzysk Olim- 
pIJskIch Lando Ferretti. 


Prz..bi.., zawod??w: 
100 m.: startuj?? Szenajch i Dobrowolski, Rei- 
ser i T orre. Starter mimo w??asnych zapewnie?? 
zamiast wytrzyma?? przed strza??em 2 pe??nc se- 
k
ndy strzela natychmiast po wydaniu cichym 
glos.m komendy. 
. Rezultat taki. ??e nasi zawodnicy rusl:yli do- 
pIero wtedy. kiedy spostrzegli uciehj??cych 
W??och??w i stracili ju?? na starcie przesz??o 2 me- 
try. 
Szenajch i Dobrowolski z najwi??kuym wysi??- 
kiem dochodz?? przeciwnik??w na ta??mie. jed- 
r.ak ju?? zap????no. Wygrywa o d??o?? W??oc: h R.?i- 
ser w czasie l I sek. 2) Szenajch, 3) Torre. 4) 
DobTowolski. 
Pierwsza 7atem konkurencja przynos.i W:o- 
chom powodzenie, licz??c za 1-sze miejsce 4 
pkt., za 2-gie 3 P" za 3-cie 2 p. i za 4.te I p. 
6:4 pkt. dla W??och. 
Rzut dyskiem: startuj?? Earan i Cejzik. Pighi 
i Poggioli. Baran odrazu pierwszym rzutem 
osi??ga wynik dnia 40 m. 64 cm, rekordsmen 
w??oski dopiero w 5-ym Tzucie spycha Cej
i
a 
na trzecie miejsce wynikiem 40.47 m. CeJzlk 
muje trzecie miejsce 38.65 m., Poggiqli 4-te 
37.77 m. Stosunek punkt??w 6:4 dla nas. 
Be, na 4()() m. startuj??: Rothert i Weiss. Car- 
lini i Tavernazi. Weiss po 100 m. mija Taver- 
nari. po 300 m.Rothert wysuwa si?? na czo??o jed- 


t 


ot 
f t ", r 
, 
! 

 
" l .. 
.
 
. 
--L- 

 


,.
 
.. 


'- 
-- 


..., 


--I 


;... 


. 
.
 


<='  


-" '. 


??"?? 


-: 
 


! 


,t 


\ 


/ 


'\ 


.... 


e??ca nielnanemu ??o??nierzowi. 


nak dochodzj go Carlini przed met?? i wyprzedza 
o 1'/,. czas 52.'/. s., 2) Rotbert 53 s., 3) Weiss, 
4) T avernari. 5:5 punkt??w klasyfikacja og??lna 
15:15 pkt. ' 
L S'b- k 
 . tyczc..: startuj?? Adamczak i Rzepka, 
d
m laSI I I
ocenti. Wszyscy szybko dochodz?? 

soko??cl 3.30. Pierwszy odpada Rzepka. na- me In
enti. O pierwsze miejsce walc:z
 
340 mczak I Lambiasi dochodz??c do .wysoko??
 
. m.. 
soko??c nast??pn?? 3.50 obaJ zrzucaJ?? 
popr
eczkl. Nast??pn?? zni??Oll?? wysoko'??' 3.45 za 
x:;glm raZEm z ca??em po??wi??ceniem pokonuje 
amczak spadaj??c zg??ry ..a twardy grunt 
w.prost na pieni. Zwyci??stwo tego punktu oku- 
pI?? 
asz zas??u??ony lekkoatleta ci????kiem pot??u- 
czenIem si??. 
. W rozgrywce o 3 i 4 miejsce, zawodzi zupe??- 
me Rzepka. ust??puj??c Innocentemu. stosunek 
punkt??w 5:5. Klasyfikacja og??lna 20:20. 


)( 


Sir. 21 


.,,
,. 


.".;
. 

;
_;:i;
;c" 'k

 
: '. 
. -rc
 .-" .- 


" 


lit .. ?? 


... 


.." . 


ej. 
< \ 
. 
" ".
" 


. '. ';:-.- }>:- 


y,,( 
: ;. 'n-O 


"'q!ll 


_. ??. :._ 


"x ?? 
. :;. ,. ""'.,,, 
]f, r7 


"f;. . . .. .. . __--- '. ' . 
 . . . . . . . ' , -:
'
 . '

 . ''''
 ..'t
 
 

.':-r??:
j 
,.' . 
 .,... r:) 
.


::

t).

t. 
 _ .
:, 
'
 
 .> 
t
'1;'
 l. 
-_
...
}
??: 


. .' ,- 
-..';" . "-:-.___:,
Cc.
}


 '...,
,< ". . 
I ....,..; ,,; ,ii:. . 
; . 
 < 'f:;j
: . 
-?;>..L\J 
. T
. "'--":;"-" 
l:':?' ,,;:

 

 ;

, :
:::::.::: y:: 
 
I ' ] . '-i'-.. 
&IH_<..
;


.." . 
 
, <'_
_ <
-
:U6.-"
' - ,,'"-o . h. " 
:'
:

$

t
t,...'\i:2::
Y
T=
g
 
. _.. .J 


.
. > , =""",. 


. i . ,_.
".
"> <.
 :
 ,
 


.
 <:""'--;',
,... -
. 


=:'

.-... ; 


., ?? 
?? it 
i 
 .:i,,
 I 
J... .
- ..- 
i 
J
?? 
II " 
r. 


..,  


t. 


-- 


j{ 
";'- 


.
. -,
.... """". 


"-.,
 


-
 
,;

, 


-   
 


Rozpaczliwa walka Szenajcha z WLchami. 


Jak wida?? wi??c z zestawienia zwyci??stw do 
czwartej konkurencji, stoimy na r??wni z W??o- 
chami, a dopiero w nast??pni'j konkurencji tra- 
cimy decyduj??co: 
BI'" na 8()() m.: startuj?? Malanowski i Fory??, 
Cominotto i Garaventa. Wprawdzie Malanowski 
z pocz??tku prowadzi jednak ju?? w drugiem 
okr????eniu W??osi wychodz?? naprz??d i zwyci??- 
??aj?? bez wi??kszego wysi??ku. 1) Cominotto 2:03.2 
2) Garaventa 2:04.8, 3) Malanowski 2:06. 4) 
Fory?? punkty 7:3 dla W??och. og????em 27:23. 
Rzut kulq: startuje Baran i G??rski, Pighi i 
Paggioli. Mimo s??abych wynik??w wychodzimy 
na remis z W??ochami, t. j. 5: 5pkt. 1) Pighi 
12.65 m.. 2) Baran 12.18 m.. 3) G??rski 11.31 m.. 
Poggioli 10.90 m. Og??lna klasyfikacja 32:28 dla 
W??och??w. 
Bie, na 5000 m.: startuje z ka??dej strony po 
3 zawodnik??w, przyczem w klasyfkacji licz?? si?? 
tylko wyniki 2-ch reprezentant??w swojego pa??- 
stwa. W barwach polskich Freyer. Sawaryn i 
Jaworski, w??oskich: Davoli. Cerre i Boero. 
Freyer pT??buji': prowadzi??, jednak inicjatywa 
szybko przechodzi do W??och??w. kt??rzy wesp???? 
z Freyerem stanowi?? zwart?? grup?? prowadz??- 
cych. Po drugiem okr????eniu odpada zupe??nie 
Jaworski, za?? Sawaryn biegn??c swojem tempem 
oddala si?? coraz bardziej ku ty??owi. 
Przed ko??cem biegu F reyer gubi pantofel i 
traci kontakt z grup?? czo??ow??. W??osi ju?? ni
 
wa??cz?? z Freyerem lecz z sob??. Ostatecznie do 
mety przychodzi jako pierwszy Davoli w 15:54.4. 
2) Cerre 15:58, 3) Freyer 16:05. 4) Boero 16:20, 
5) Sawaryn 16:40. 7:3 p. dla "W??och. - og????em 
39:31 p. 
Skok wdal: startuj?? Sikorski i Cejzik, Ba- 
racchi i Torre. Najlepszy skok wykonuje Sikor- 
ski 6.42 cm.. 2) Torre. 6.33, 3) Baracchi 6.32. 
Bi.., 400 m .przez pl?tki: start
j.?? KOTokiewic
 
i KostrzewskI, F acelh - Carhnl. KostrzewskI 
od samEgo pocz??tku na mi??kkiej bie??ni nie mo- 
??e wej???? w tempo. Ostatecznie wygrywa Facelii 


"'::-",".. 
..::.:--1w:.'?? .,. 


. 
 ,.' 


.- , 
-
 


.." , 
.
:..l-
 
:t,,. 


- ....... 
-.

t 


"
 
\ 


,. 
.' 


... 


. . 
..- 


,I . (- . 
:'A 
 l- 
''\ ...?? "!:.
 -
 L!. 


Przed rozdaniem nagr??d zwyci??zcom. 


w czasie 57.2. 2) Kostrzewski 58 s., 3) Carlini. 
6:4 na korzy???? W??och??w. og????em 50:40 p. 
Rzu.t oszcz..p..m: startuj?? Dobrowolski i Sma- 
kulskI. Dominutti i Capecchi. 
Sm
kulski w tej konkurencji spe??ni?? sw??j 
oboWI??zek. I) Dominnetti 56:21. 2) Smakuiski 
51 m., 3) Capecchi 50,80 m. 6:4 pkt. Og????em 
56:44 pkt. 
Sk
k .wwy??: startuj?? Fryszczyn i Cejzik. 1) 
Palmlen 185 cm. , 2 ) B a r ben ' 170 3 . 4 C . 
cm., I eJ- 
zik i Fryszczyn 160 dm. 
Bl'" 
a ISfJO m.: startuj?? jak poprzednio Ma- 
lonowskl Fory?? i Jaworski, W??osi GalavEnta 
D.avoli i Ferrarie. Tutaj obrazek poprzednieg
 
bu
gu mocno uleg?? zmianie. 
I . miesce zaj??
 GeTaYenta 4:13'4. 2) Davoli 
4:13 8. 3) Ferrano 4:15 poza konkursem. 4) Fo- 
ry?? 4:25. 5) Jaworski, 6) Malanowski. Mala- 
nowski zmylony finiszuje o jedno okr????enie za- 
wcze??ni
 i traci bieg. Punkty 7 i 3, og????em 
70:50. 
Ble, 4 X 460 m.: pe??en Emocji przynosi wbrew 
naszym Frzewidywaniom zwyci??stwo W??ochom. 

 dru??ynie polskiej biegn??: Weiss, Korolkie- 
WICZ, Kostrzewski i Rothert. U W??och??w: T a- 
vemari, Facelii. C?minotto i Carlini. Bieg 
przeg
amy. dZl??kl dopu!>zczeniu do zmiany 
pa??eczkI 
rzez W??oc.h??w przed nami. przez. co 
nas.za zmIana stracI??a odTflzU na czasie. nie 
maJ??c osobnego toru. 
.P????niej 'przrgrywa
y na ka??di!j zmianie, 
Immo ambJtneJ walkI poszczeg??lnych biega- 
cz??w. W??osi osi??gaj?? czas 3:33. Polska 3:35'2. 
Punkty 8:4. O,????..m 78 i 54. 
. Najs??abiej zaprezentowali??my si?? w biegach 
I skoku wwy??, w kt??rych W??osi g??rowali nad 
nami bezapelacyjnie. Mimo to jednak w StosUIl- 
ku d
 W??och??w p'owinni??my byli osi??gn???? 
znac;zme lepszy wymk. S??abe nasz wyniki za- 
wdzI??czamy po cz????ci wczesnej porze wiosen- 
?ej . i zmianie klimatu z zimna na formalny upa??, 
JakI podczas zawod??w panowa?? w Rzymi2. 


. I 
,,' 
. I 
<
 


Rozdani.. na,r??d. 
.Na d
u.gi dzif'?? po zawodach byli??my go????- 
mI u ffilmstra .Knolla w jego prywatnych apar- 
tamntac
, gdZIe ze
n??li??my s'?? z licznem gro- 
nem omb z polskIch sfer dyplomatycznych i 
kOil1sularnych. 

o wsp??lnych fotografiach po??pieszyli??my do 
rum ..T ern:e CaracalLi" gdz:e nast??pi??o uro- 
czyste rozdanie nagr??d. Prezes kpt. Misi??ski 
??-O
pocz???? 
eremonja?? serdeczn?? przemow?? i po_ 

zl??ko,,:amem z
 zaproszen'e na zawody, o- 
fiarowuJ??c orgamzatorom w r??ce p. T onelIie- 
go proporzec PZLA. 
Ostatni dzieil, nasU'J!o pobytu w Rzymie 
przeszed?? wszelkIe nasze oczekiwania. Po do- 
tychczasowem opiekowaniu si?? nami, nie spo- 


- I 
. Sir. 22 


dziewali??my si?? tak przemi??ego i serdecznego 
epilogu. 
Imprezami dnia tego, w??osi zdobyli sob
e na- 
sz?? sympatj??, nakazuj??c pu??ci?? w niepami??c 
wieik:e uchybienia przeciwko przyj??tym za- 
sadom go??cinno??ci, w tm wypadku nawet t. 
zw. sportowej. 
Oficjalny nasz dz??etl rozpocz???? si?? o godz. 
10 przed po??o z??o??eniem wielka na grobie nie- 
znanego ??o??nierza u st??p wspania??ego pomni- 
ka kr??la Wiktora Emanuela. W ceremonjale 
tym uczestniczy?? sekr. poselstwa p. Mycieiski 
i reprezentanci w??oscy. O godz. II komandor 
T onetti wprowadzi?? nas do Kapitolu i przed- 
stawi?? gubernatorowi Rzymu, kt??rego repre- 
zentowa?? bar. Mazzolani szef gab. guberna- 
tora. 
Po przem??wieniu powitalnem p. Mazzolani 
wr??czy?? prezesowi PZLA na pami??tk?? pi??kny 
medal kapitoli??ski. Po kr??tkie m przyj??ciu na 
Kapitolu nast??pi??o zwiedzenie jego arcydzie?? 
sztuki i zabytk??w. 
O godz. 12-koj nast??pi?? wyjazd tramwajem 
zamiejskim w g??rzyste okolice Rzymu w 1- zw. 
"Castelli Romani" gdzie na uroczych stokach 
rozsiane s
 staro??ytne miastecDta pa??ace i 
zamki. 
Mijamy ulice i przedmie??cia Rzymu. Tram- 
waj przez czas jaki?? wiezie nas polami w??r??d 
winnic wiosek i ruin. Zwi??kszamy szybko???? 
iazdy i wje??d??amy w malownicz?? okolic??. - 
Tramwaj kr??ci si?? wira??ami w.??d skalistych 
??cian i przepa??ci- Mijamy Frascatti, Marino 
letni?? poprzedni
 rezydencj?? papie??y, Castel 
Condolfo nad wspania??em jeziorem Alhano na 
dnie wygas??ego krateru - m:jamy Auci?? i 
przybywamy do Genzano, miasteczka i _j??t- 
ku Ks. Svorzy Cessarini. 


KONFLIKT 


Do rozci??cia wrzodu p'??karskiego przyczy- 
ni??y si?? najwi??cej bodaj.... mecze ligi. Liga 
gra??a ci??gle, PZPN D;e mia?? dru??yn, a wi??c do 
porozumienia doj???? musia??o. 
Liga z??o??y??a dwa postulaty Zwi??zkowi Zw., 
kt??ry przes??a?? je na "infOl'macyjn
" konferen- 
cj?? PZPN-u. 
Ewentualn
 fuzj?? z PZPN-em Liga uza??e??- 
nia??a od nast??puj
cych warunk??w: I) wy??onie- 
nie klasy pa??stwowej, 2) zasadniczo istnie?? ma 
6 okre:,??w (a wi??c bez Lublina, Wilna, Toru- 
nia), 3) siE.dzib
 zwi??zku jest Warszawa, 4) 
Kolegjum s
dziowskie jest io.tytucj
 odr??bn
 
i &iez",le??n
, 5) gracz pozostaj
 w tych klu- 
bach w kt??rych znajdowali .i?? w chwili pod- 
pisywania ugody, 6) kluby I ligi maj
 nale??ec 
do A klasy, II ligi - do B klasy, a III do C 
kI., 7) stosunek iloici klub??w poszczeg??lnych 
klas ma by?? jak 1 :2:4, 8J. maksymalna iloi?? 
:rawod??w mi??dzypa??stw. w roku ma by?? 4, 9) 
od zawod??w potr
ca si?? I proc. na ZZ i I proc. 
na Kom. or mp., 10) zmiany powy??sze maj
 byc 
pl zeprowadzone w ci??gu 6 tygodni od podpi- 
san
 umowy. 
Z chwil!??, gdy Liga w tlen spo.??b sprecyzo- 
wa??a swe .tanowisko, by??.,. jui: podstawy do 
pertraktowania. Tymczaesem PZPN. na konfe- 
rcncf. w Katowicach, na kt??rej reprezentowane 
by??y okr??gi: warszawski., lwowski, krakowski, 
????dzki, pomaf1.k.i, lubelski, toru6slU i g??rno- 
s l l??5 k ;.. Tajne obrady toczy??y .i?? przez czas 
d??u??szy w bardzo burzliwym na.troju. Osta- 
tecZDe uchwa??y 
tanawiaj
 .tworzy?? klas?? 
pa6stwow!??, z??otoD_ z 8 klub??w i II klas?? ..li- 
gow
" - elimiDac:yjn
. Opr??cz tego postano- 


Na przystanku oczekuje nas t??um ludzi, or- 
kiestra gra polski hymn narodowy - wysia- 
damy, wita nas miejscowy starosta in??. Ducci. 
Ruszamy pochodem, za orkiestr??, za sztan- 
darami prowadzi nas zast??p m??odzielk??w w 
bia??ych kostjumach i czarnych "kepi". W takt 
wspan:a??ego marsza "Piave" d??tamy ulicami 
do zamku i parku ks. Svorzy. 
Po drodze witaj?? nas entuzjastyczne t??umy 
ludno??ci, wszystkie domy udekorowane flagami, 
W??oszki z okien i balkon??w zasypuj?? nas gra- 
dem kwiecia. 
Epizody te wzruszy??y nas niemal do ??ez, nie 
spodziewaj??cych si?? takiego przyj??cia i entuzja- 
zmu ludno??ci w 30 klm. odleg??o??ci od Rzymu 
w skalistych okolicach. 
W parku pi??knych drzew i ??wie??ej zieleni 
oczom naszym ukazujc si?? nowy wspania??y 
widok na drugie jezioro w kraterze i jego 
przeciwleg??e stoki i wzg??rza na kt??f"ych 
ongi?? w staro??ytno??ci zimowa?? Hannibal ze 
swoj?? armj??. 
Kr??te dr????ki prowadz?? nas stromo w d????. do 
jeziora. Znajdujemy si?? kilkaset metr??w powy- 
??ej ;ego poziomu. 
Poch??d nasz w pewnym miejscu zatrzymuje 
ni
zwyk??y epizod. W poprzek ??cie??yny na 
ziemi s?? u??o??one litery z listk??w mirtowych, 
odczytujemy "Tade
z Ko??ciuszko". 
Czyja r??ka zada??a sobie trud tej kilkunasto- 
m'nutowej mistrenej pracy, pozosta??o tajml- 
nic??. 
Epizod ten r??wnie?? wywo??a?? w nas uczucie 
g????bokiego wzruszenia. 
Po drodze szereg zdj???? fotograficznych a na- 
st??pni?? ??niadani
 w ogrodzie przy d??wi??kach 


PI??KARSKI 


wiono wyznaczy?? 6 klub??w czo??owych. Przyna- 
le??no???? graczy ma by?? utrzymana w stanie 
z dnia 25 lutego r. b. Siedzib?? ustala ka??dora- 
zowo Walne ZgromadZIeme Zwi??zku. Aczkol- 
wiek uchwa??y te nie rozwi??zuj?? ca??kow'cie 
sprawy, to jednak s?? powa??nym krokiem na- 
prz??d ze strony PZPN-u. 
Do Zz. teraz winno nale??e?? ostatnie s??owo. 
"Polonja" katowicka twierdzi, ??e dr. Cetna- 
rowksi w zwi??zku z przebiegiem posiedzenia 
poda?? si?? do dymisji. Dotychczas potwieTdze- 
nia tej wiadomo??ci brak. 


- 


-, 


c 
..- 
::- 


. ' 


Ze zdj???? Dr. Ro.enmanna en nagroda) 
TRENING MISTRZA POLSKI KONARZEWSKf 


N ASI 


JE??D??CY 


w 


NICEI 


Do tegol'ocznych konkurs??w hippicznych w 
Nicei stao????y dru??yny .iedmiu pa6stw. Szcze- 
,??lniej gro??nymi dla _s konkurentami byli 
Francuzi i W??osi, kt??rzy przyjechali w najlep- 
szym sk??adzip.. Polsk?? reprezentowa??o 8 je??d??- 
c??w oraz 20 koni. 
Po ??otografji i hankiecie w piel'Wszym dniu, 
przy.t
piono do w??aic:iwej pracy w dniu 
18 b. m. 
Wyniki konkurs??w w poszczg??lnych dn
ch: 
18 kwietaia: Bieg o nagrod?? Komitetu OI'ga- 
nizuj,cego zawody: 1) por. Stamawski na 
"HaDIIibalu", kpI. MouterfOD (Francja) i por 
Bertrand, 4) por. Pacini (W??.), 5) rtm. Kr??li- 
kiewicz na "po.....-Puff", 6) mjr. Toczek na 
"F awol'Jc:ie"; z naszych jetdzc??w dal.ze miej- 


sca zaj??li rtm. Antoniewicz na "Eugenji" - 
14-te, ppu??k. R??mmel na ..Halince" - 15-te 
i I'tm. Antoniewicz na "Banzaju" - 19-te. 
Konkurs o nagrod?? Wielkich Hoteli Nicej- 
skich do.t??pny dla oficer??w, debiutuj
cych na 
torze nicej.kim. Minimalna wy.oIu>???? przeszk??d 
110 cm. Pierwsze miejsoe zajl???? por. Pemberton 
(Anglja). Por. Lewicki na "Mirze" zdoby?? w.t??- 
g?? honorow
 
19 kwietnia rozegrany zo.ta?? b. ci????ki kon- 
kur. o puhar k.i????ny Sabaudzkiej. Warunki 
konk....u: Ka??dy z oficel'??w przejid??a dwu- 
krotnie parcous znrieniaj
c konia; b????dy su- 
muj
 .i.. 1) kpt. Moutergon (Francja), 3) Anto- 
niewicz na ..Banzaju" i ..Eugenji", .i??dme - 
por. Stamawski, dziesi
te - rtm. Kr??likiewicz, 


ST AD JON Nr 17. 


orkiestry nastroi??o nas znowu na odmienn?? 
nut??. 
Czas nagli?? musieli??my si?? spieszy?? a??eby 
jeszcze zd????y?? do Rzymu na poci??g do Flo- 
I'mcji. 
Polskim zwyczajem wznie??li??my toast wi- 
nowajcy naszej wycieczki do Rzymu koman- 
dora Tonettiego. P. Tonetti mimo imponuj??ceJ 
swojej postaci dosta?? si?? w r??ce polskich 
zk- 
koatlet??w i fruwa?? niby- pi??eczka pod nle- 
b:osa. 
Zbratanie narod??w w tym mon:encie dosi??- 
g??o szczytu kulminacyjnego i by??oby dosz??o 
kto wie do jakich granic, tak tam by??o pi??- 
kn'e i tak sympatycznie. 
Nakoniec prezes kpt. Misi??ski w gor??cych 
s??owach dzi??kowa?? kolejno w swojej przemo- 
wie organizatorom tego przyj??cia, kt??r?? na j??- 
zyk w??oski t??umaczy?? prof. Madejski, wywo- 
??u!??c wzruszeni
 s??uchaczy. 
Nast??pi??a jeszcze serja odpowiedzi i tryum- 
falny pOWT??t przy d??wi??kach muzyki do tram- 
waju. Po drodze ??egna??y nas znowu entu7ja- 
stycznie t??umy i znowu lecia??y nam kwiaty na 
g??owy. 
W??r??d obop??lnych okrzyk??w i wiwat??w., 
przy d??wi??kach ..Jeszcze Polska nie zgin????a' 
bezlitosny tramwaj uni??s?? nas z okolicy ma- 
rzeil ; mi??o??ci, pozostawiaj??c na zawsze nieza- 
tarte wra??enia. 
O godz. 17.40, ??egnani przez serdecznych 
W??och??w i cz??onk??w polskizlj kolonji, odje- 
chali??my na zawody Polska - Toskania do 
Florencji. 
Mimo braku Rotherta i Adamczaka po am- 
bitnej walce odnie??li??my pewne chocia?? nie- 
znaczne zwyci??stwo w stosunku 59:50. 


Jol. 


. 


czternaste - rtm. Suski, osiemnaste major 
Toczek. Por. Szoslanda, pomimo skaleczenia 
si??, zmusi?? Komitet do wzi??cia udzia??u w bie- 
gu, pod grolb?? niedopuszcz,?tIia do dalszych 
konkurencyj. 
20 kwietnia: Konkurs o nagrod?? Prix de la 
Victoire": I) Francuz, 2) rtm. Kr??likiewicz na 
"Dream", ppu??k. R??mmel na "Halince" zdoby?? 
wst??g?? honorow??. 
Konkurs o nagrod?? armji polskiej "ChalIeng e 
polonais": I) kpt. Brabandere (Belgja) na "Miss 
America", 2) mjr, Mesmackers (Belg) na ..As 
de pique", trzecie, czwarte i p:??te - Francja, 
6) W??ochy, 7) por. Starnawski na "Jeruzaln". 
21 kwietn1.: Bieg my??liwski o nagrod?? ks. 
Monaco. Klasyfikacja wed??ug osi??gni??tego cza- 
su. I) Por. Starnawski na "Jeruzalu", 2) An- 
glja, 3) Franc1a, 4) por. Szosland na "Red- 
glead??", 5) rtm. Suski na "Highborn", jedenaste 
miejsce zaj
?? rtm. Antoniewicz na "Eugenji", 
wst??g?? hoDOl'Ow
 zdoby?? rtm, Kr??likiewicz na 
"Pow der-Puff'. 
Konkur. o nagrod?? Monte Corlo. Klasylika- 
cja wed??ug osi??gni??te'fO czasu. Polacy zaj??li: 
:,zwarte miejsce rtm. Suski na ..Zeferze", wst??- 
:t?? ho
?row
 zdoby?? rtm. Kr????kiewicz na 
"Dream . 
22 kwietnia nie by??o zawod??w. 
23 kwietnia odby?? si?? konkurs dodatkowy do 
zawod??w ..Prix de la Victoire". Uczestniczyh 
je??dzc, kt??rzy nie wygrali 1000 frc. PierW5z
 
angrod?? zdoby?? poI'. Lw'cki na koinu "Mira'. 
24 kwietnia odby?? si?? konkurs o Wielk?? na- 
grod?? miasta Nicei. Pierw.ze miejsce zaj???? por. 
Szo.land na ..Redglead??", si??dme rtm. Anto- 
niewicz na ..Banzaju", l4-te miejsce por. Le- 
wick; na ..Mirze". Wst??gi honorowe zdobyli: 
rtm. Suski, mjr. Toczek, ppu??k. R??mmel i rtm, 
Kr??likiewicz. 
Przebieg dalszych konkurs??w podamy w na- 
ISt??pnym numerze. 
VII Kolarski Pierwszy KroI( 
Stadjonu 
.kladajl??cy si?? z bieg??w na 25 i 50 km. odbf;- 
dzie si?? w dniu l maja. Star?? i meta. jak w ro- 
ku ubieg??ym, na szosie pod JabloDDI??. 
Zbi??rka za"odnik??w o godzinie 9 rano star?? 
punktualnie o 10. Dok??adna lista nagr??d zosta- 
ni.: odczytana Da .tarcie. SP
' 
....RAo.
 
z_ly zupelnIe z konceptu defenzyw?? bla??o- 
S:rn
<:h. Staliisld mia?? dawny dobry dzid. 
z??shw w w??zkowani u, szed?? raz po razu na 
prze!..-'-- . tk . 
ak . UVf I strzela?? ostro. R??wnie! wu-ys le 
dl CJe Przybysza by??y niebezpieczne. Z skrzy- 
owych lepsz)' pra",-y. 


W arszawianka zawiod??a w zupe??no??c
 Do- 
ma??ski niepewny, m??g?? obroni?? 2 bramki. 
e- 
d??ich pope??nia?? taktyczne b????dy z wysuw
mem 
si?? prZi<.d Iinj?? pomocy. Rzuty z powu:trza 
zbieral jak zwykle czysto. .W pomocy metle 
spisywa?? si?? Haselbusch, ZWIerz II 
o .przer
y 
gra?? dobrze, nast??pnie wycz,:rpa??y Si?? Je{.o sl
y 
. b ??o "o zna?? na bOIsku. W napadzlc 
! me y p; J . L k 
mieli lepsze momenty Hahn, ung I u sem- 
burg II. ..' 
Warta rozwin????a gr?? kombmacYJn??. SpoJda 
i Kosicki raz po raz
 wysy??ali ??.
cznik??w pr.o- 
stopad??emi podaniamI na przeb?J' "!I .12 mm. 
z podan:a Przybysza strzela Stahn
ki p.??erwsze- 
go goala. MiZi2'l"ja ataku War
zawlankl okazu- 
, . w ca??e , ' P e??ni; wprawdzIe 3 razy dochc- 
Je SI?? b u . . ??k d ?? ka 
dz?? do strza??u, raz od IJa Sl-?? pl a. o s .up . 
Nieumiej??tno???? konstruowama atakow, me
ro- 
zumien'e si?? niezgranych gra
zy Warszawian- 
ki dawa??y Warcie c

az wl??,ksz?? . przewag??. 
W 42 min. Spojda mIJa Re
hcha I 
yk??ada 
i??k?? Stali??skiemu, kt??ry. nIe zw!ekaJ??c, l
- 
k P . . W S iatce Gra Jednak Jest naogol 
uJe J?? . 
otwarta. 


, ",. ). 


, 
."<1'. . _ "'. 1.._ 


". - ._' :" 

'!t. 

 
:o: 
" 


."".- t$. 


"")1:':" 


_"""'>-i<'
 
,"- ,--_
 
'j!i,.. 

 ...:-. 
''??. :-.??_f??. 


(. " ."', ,,,
-.. 

 


-..-:.."  . .,
- 


..
..: 


, .;.if'., 


... .n -.,. __ 
I '::;;jJ:':':?? 


.:.et; 


. .' 
.-.::> 
 
-- 


--< 

-"::>. 


.......... 


-

 
 


'\,-3< -, 
.,l-. . 


oj ....;.. 
1 ..'! ..i,...-'-. 


.. ..... 


F t . . z (W arta ) obok brawury wykaza?? 
un OWI'. h . k 
r??wnie?? dobr?? tec m ??. 


D' po przerwie okazuje. si?? przewaga 
. 
PIW
rszawianka zmienia graczy w ataku. 
g
scl. to wcale. W 2 min. Przybysz o
 
NIe pom: g ;. z pi??k?? do bramki; Doma??skl 
??rod
a :e m
 'no Bramka Nr. 3 siedzi. W 8 
wybIega naproz ??.:?? ostro Przybysz, Don::a??ski 
mlD: strz
la K
sicki jednak dobija pi??k??. De- 
roblDsonuJe, d W 25 min. P rzejmuje 
. to gospo arzy. ..' 
pry
uJe. rosto ad??e podanie Kos ck lego I 
StabiIskI P ebo'
 tu?? ko??o Domailskiego ostat- 
s
rzela z yrz p J tym sukcesie atak Wa.rty roz- 
niego goa a
 o je Funtowicz i obro??cy prze- 
pocz
na w c aCm
menty: lecz z tarapat??w wy- 
??ywaJ?? gor?? 
 k D o p iero w 42 min. centra 
h dz ?? ZWYCl??S O. . mk d 
c o . d ' mi ?? dz y nogamI bra arza ro- 
Hahna zna, uJe 
do bramki Warty. ..' 
g??N Warszaw:ance zem??ci??o SI?? g??ow
le. prze- 
a.. z Kontredans napastnikow do 
stawlanl
 ,grac Y y ' obsadzanie najwa??niejszych 
bron y I pomoc , ..' . 
o.. owic'uszami, niezgranymI, me ul111el??- 
mle
c n J. ?? ataku wyda??y z??e rezultaty. 
cyml pro w ak a . z solidne firmy jak Zwierz II, Do- 
pozatem t le . 
, ki Jung zawIOd??y. 
ma
 ' achiliesow?? Warty j
st obrona. Poza- 
Pl??tixta?? nale??y _ i?? tradYCJe styl
 W. art y u- 
tem d. t Iko stara gwardja: Stahilskl, Przy- 
trzymu S Je . d Y . K osicki. JeJst to gro??ne mom.n- 
bysz, POJ a I 
to dla klubu. . 
S??dziowa?? p. Hanke z ??odzI, 


Sir. 23 


. 


MURAWIE 


Publiczon??ci do 3000 os??b. 
P:rzedmecz Warszawianka II - Gloria 4:0 
(2:0). Przewaga Warszawianki. 
Makabi - Sarmata 4: J (J: 6). Mecz ten nie 
da si?? zaliczy?? do popisowych dla obu dru??yn. 
Pomijaj??c przebieg gry. kt??ra sta??a na b. niz- 
kim poziomie, nale??y doda??, ??e Sarmata chcia- 
la wyzyska?? sw?? przewag?? fizyczn??; Makkabi 
za?? niE chcia??a pozosta?? d??u??n??. W ten sp:}- 
s??b rozumiemy, dlaczego s??dzia musial uspo- 
kaja?? dru??yny pruz usuni??cie M??ynarza z bo- 
iska. Do przerwy du??a przewaga Makkabi. Po 
prZErwie Sarmata zazczyna gra?? b. ostro, a na- 
wet foul. Bramki zdobyli: dla Makkabi - Blu- 
n an, OIdak i HeIling (2), dla Sarmaty: Ska- 
rzyi1ski, Gook i Kuroci??ski. Jak mo??na wnios- 
kowa?? publiczno???? by??a "nie bardzo" zadowo- 
lona z s??dziefo p. W??sowicza. Puhliczno??ci 
oko??o 2.000. Przedmecz drugich dru??yn wygra- 
??a Makkabi 2: I. 
Varsovia - Ascola I: O (I: O). Mecz nie- 
ciekawy. Gra r??wnorz??dna. Varsovia powa??nie 
os??abiona brakiem najlepszych graczy, kt??rzy 
bronili barw Warszawy na meczu z Poznaniem. 
Ascola - Promie?? 2: O; Le,ja II - Wik. S. 
J:O (0:0). ,. 
Skra - Gwiazda J: (J (2: O). Stosunkowo 
??atwe zwyci??stwo Skry nad Gwiazd?? os??abion?? 
brakiem Lemera i G??rki. Skra r??wnie?? z 2 re- 
zerwowymi. Gwiazda opracowa??a teraz sw??j 
specyfczny spos??b gry, polegaj??cy na wypa- 
dach niespodziewanych, zakoilczonych ostrym 
strza??em. Pytanie jeszcze jest jednak, czy sy- 
stem ten jest istotnie obmy??lon?? metod??, czy 
te?? brakiem _ umiej??tno??ci kombinowania. W 
pierwszej po??owie bramki dla Skry padaj?? z
 
strza????w Kwika i Smosarskiego. Po przerwie 
gra si?? wyr??wnuje. jednak??e daje si
 odczu- 
wa?? ma??a przewaga czerwonych, wyrazem kt??- 
r