/stad_27_25_00001.djvu

			Numer obj??to??ci 24"stron. 


Nr M-Rok V 


Wtorell. 21. VI. 19
7 r. 


CENA 50 GR. 


. 


. 


TVC.ODHIK ILUJTROWANV 
J PORT PRZY/POIOBIENIE 
WOJ IKOWE 


WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 


Z ZAWOD??W BOKSERSKICH NA DYNASACH. 


..:. 


. ' 


.. 


k .  


.. 


I 
I 
I 


. . 


Fot. R. Wolt" 


Walka Reu??-Wende mia??a niezwykle o.tQ' przebieg. 


Fot. na kliu1 .,A11Q" 
1;. 2 


Wazelki apn??t = 
= lekkoatletyczny 
poleca 
Wytw??rnia Artyku????w 
Sportowych 
J. PACZKOWSKI ?? Synowie 
Poznan, ulica ??:.llkowa 10 
Sk??ad konaYlfnacyjny w Katowicach 


-; 


!IAJKl nnnl!DWE Dd z??. }O 

 oraz do . I??. K I L A T AJ" C J: J 

 z w??aanej wytw??rni poleca hurtownie 
- l" i detalicznie 
J??ZEF FUTERMAN 
W.....zawa. Marazalkow.ka 135, tel. 126-28 


o  ??- 


 


00II...... ..1Ibw-.1" ___-?? 
_.._ _...1........._ 
-....---,..-- 


w,. p....,. 


PrZI.stalitillstll: Dr. E. PAULINI IlUm/a, 
Senatorska ]l I. 4. TlI. U-Ii. 


- - 
 


S T A D J O N Nr 2.5  

 

4'IE 
NABRZ,.,'ENIE 
UCISK 
poe NIE 
G????WNY SK??AD NA POLSK?? 
D8 ELEMER FUCHS,WARSZAWA, OGRODOWA 1.. 
Do NABYCIA w APTEKACH. SK??ADACH APTECZNYCH i PERFUMERJACH 
ORYG??NALNA TYLKO Z NUMEROWAN?? ETYK??ETKJ\ 

 z MARK?? OCH
ONN?? "S??O??-- 
II' 
.. ....... 


TWARDNIENIE 
NASK??RKA  


OD P??l WIDCU POWSZECHNIE 
Z NANY ZE SKUTECZNO??CI RAGO 
ST. G??RSKIEGO  


-- 


... 
t 


\ 
..., . 
.
 
.
?"'" 


\ 
, ----" 


-.....- 
- 
"'q/./.; 


2??DAt WSZ??DZIE TYLKO ZNANE I NIEZAST??PIONE $RODKI 
Z??BY ZDROWE I BIA??E ZACHOWA:;Z A 6 AT O L I M E NT O L I N 
u;tYWAJ??C NAJLEPSZE PROSZKI 
POT PO JEDNE M U??YCIU USUWA E K S I K A N S 
PRIMA VERA GOLD CREAM ZNAKOMITY DO MASA??U 


, 
LABORATORJUM ST. G O R S K I WARSZAWA. LESZNO 12. 


. ' l 


;. 


-.  


WSZELKIE PRZYBORY PODR????NE i SPORTOWE 
POLECA.l?? 
BRACIA SERGlU, 
MARSZA??KOWSKA 127. 
TELEF.32 -38 i 77-75. 


NAJWI
KSZE i NAJTANSZE w KRAJU -2ROD O., 
-=-) 
 , RAK/ET Y :' ?? 
, ?? :::. I.
 'i/

K ?? 
I . 
(!

!
!

c

! - 
STO??.OWE.MEBLOWE i SAMOCHODOWo . '. 
. 
 \ 
... " 
, .. 
 


INO UH AHGIElIKIEDOWYK??AD' 
.. 
DYWANY i CHODNIKl 
PALTA 6UI1fOW??6A8AROINOWE 
w WIELKIM WYIIJRZE_ 


- 


????dajcie wsz??dzie 


kra j o w y c h p??yt fotograficznych 


A LFA" 
II 
kt??re wskutek swoich zalet 
zdoby??y og??lne u z n a n i e. 


Do la
YCla l. Iszystkich sk??adach pUJh. fatoaral. 


I Wytw6ra1a ArtykDI6w Sportowych l GimDutyczDJc:h I 
J. PACZKOWSKI I Synowie 
Poz".a. ..,kow. 10 
Tel. 24--{)9 P.K.O. 201-%g 
Budow. ..I lim"..tycz"Jcb 
IDA podatawia aajaow..ycb 
prnpi.??w Studium WJcho. 
.a..i. Fi.ycJ:lI
o przy Ulli- 
wenytecie POJ:..aD.akima 


.  
-...., -
. . 


NA.JTANSZE ??R??D??- O ARTYKU??-??W 
SPORTOWYCH I GIMNASTYCZNYCH 


SK??-ADNICA 


"SPORT I ROZRYWKA" 


WARSZAWA. NOWOLIPKI 12. TEL. 211D. D1. 


Cena Stadionu 50 gr. S T A D J O N N,. 25 


...,... - 
,. - 


.. ?? 


\ ' 1 L 

 
 
,. 

 . 


.. 
- - 


Ir ..... 


-- 

i5 


.. 


I 


. f' 

-,', - 
\
 


., 
"- 
1 

 .. '" 
. 
.., 


. -. 
 J.. 
.. . ::tI t 
,.'" ... I 
 .... 
."",>
 ""..;.

. L 
"-' ,'l . 
 --% >""--.. '. .
 :... .- 
 .;1 

_ .....'.;:.. .... 
_ ".
__ r 
..
 -.. . -i4.,..- '>t::..r: 
>';. .'-
I: 
..... 
T,. ". .
, 'ti: 

"'
??r4t pc '> :'
"" ,," ___ 
 
-
 
??.??'" 
"
 


".. "" 
. - , 
'iII1??' " ,t\.<..>"....... 

..... ....::?'
::??.--4'

V-". .Pt- 
 ". 
"1t" -... 
. ...... "?? ,,",,' 
 .rr" t., 

 
. . }......,.
.. '.,.., 
 
 ,1 . '
.' 
 ,
.-_ 
'''
 . t.. " .1f??
' .??. i __ 


I 
,. 


......- 


.
  


.J 


J  

  
..-i
-... 
 


,"". 1 


" 
. 


.. 


.... 


L- 


'* 


,-??./'t.... 

t
;1' 


'''' 


SI, J 


. 
.<-  l U \, 
1. 


-4. , 


- ... 


... 


,. .??. 
---c: 


,.,... 


.. lO- 


Lucznictwo w czasie lwowskiej Wystawy Sportowej. 


NA 


OBOZY LETNIE 


Rok szkolny Si?? ko??czy - nasta;e upragniony 
okres ferji letnich. 
Wszystka m??odzie?? szkolna, a z m?? powa??na 
cz?????? spo??ecze??stwa starszego czyni ostateczne przy- 
gotowania ekspedycyjne na letnie wywczasy. 
Jedni ??piesz?? z miast do swoich rodzin na WSI, 
inni wybrali skalisty kra;obraz tatrza??ski, dzikie 
Gorgany lub przepi??kn?? Czarnohor??. 
Zwolennicy pla??y i morskich k??pieli t??umnie za- 
lega;?? w??ziutki skrawek naszych wybrze??y ba??tyc- 
kich. 


Najwi??ksza jednak cz?????? mieszka??c??w miast ko- 
rzysta, z dobrodziejstw cho??by letnisk podmiejskich. 
Przepe??niaj?? si?? hotele i pensjonaty Zdrojowisk. 
Ka??dy wyje??d??a, a??eby odetchn???? ??wie??em po- 
wietrzem, wypocz???? po trudach ca??orocznej pracy, 
poprawi?? nadwyr????one zdrowie i nagromadzi?? w so- 
bie nowe zasoby energii. 


mny m??odzie?? przepo;ona ideami wychowania fizycz- 
nego i przysposobienia wojskowego, zgo??a inaczej na- 
tomiast traktuj?? okres ferji sportowcy, stale za;??ci 
prac?? nad popraw?? swojej formy zawodniczej. 
!\ asz?? uwag?? zwraca przedewszystkiem program 
zaj???? feryjnych m??odzie??y i sportowc??w. dla kt??rych 
czas ten powinien by?? wykorzystany z najwi??kszym 
po??ytkiem. 
Spieszcie wi??c wszyscy do oboz??w letnich. gdy?? 
tylko tam zna;dziecie nale??yt?? opiek?? pod okiem kie- 
rownik??w i instruktor??w wychowania fizycznego. 
Kilka tygodni sp??dzonych rac;onalnie w obozach 
zmieni Was nie do poznania i zasili nasze zast??py 
nowemi kadrami. tak niezb??dnych nam instruktor??w, 
we wszystkich zak??tkach RzeczYPosPQlite;. 
Kto raz pozna prac?? w obozach letnich stanie si?? 
na zawsze jej wiernym propagatorem i b??dzie zasz- 
czepia?? w szerokich masach zami??owanie do kultu 


Nie ka??dy jednak do celu zd????a t?? sam?? drog??: przyrody i t????yzny fizycznej. 
inny program uk??adaj?? sobie przeci??tni ??miertelnicy, 


I( 
 

h 


tv.1 ' r

 
_y <7 , 
." r.. 
- .' .}
4
,- 
t 
 -' .
. ....;..t1 
.. -'-";. 4' - 0:;-:1,1 
-,-
 
' j 
LIKWIDACJA 


Str. 4 


W okresie ostatnich dw??ch tygodni komisje 
"'Y??onione przez P. L. 1'. N. oraz Lig?? w spra- 
WIe likwulacji rOZlamu odby??y trzy pos;eaze- 
nia plenarne w lokalu ZL. w Warszawie, a to 
w dniach 2'?? maja, 1 i 1 cZErwca b. r. W obra- 
dach brali udZlal z ramiema ??'LrN wiceprezes 
mjr. Esman, cZ??onek Larz??du p. M.chalowlCz, 
przezes l??dzJuego OZ??' N. kpt. Zab??oclU, oraz 
kpt. Kobos, zas za Polsk?? Lig?? ??"ilki No??ne, 
wiceprezeSI: p??k. Erwin Wi??ckowski i pik. 
Wasserab, sekretarz p. Tadeusz hotrowski, 
oraz mJr. Jache??. 
Jako punkt wyj??c_a przyj??to uchwa???? Wal- 
nego Zgromadzenia r LYl'lj., kt??re zgodzi??o si?? 
na zaprowadzem.: klasy pa??stwoweJ, oraz na 
wynikaj??ce z tego moay??ikaCJe statutu. Pod- 
staw?? obrad by,y zasady orianizacyjne, przed- 
??o??one przez delegat??w LIgi, kt??re uZiadniano 
punkt po punkcie na wszystkich konferen- 
cjach po kolei. 
l) Ilo???? klub??w klasy pa??stwowej. Zgo- 
dzono si??, 1e klub??w tych w przysz??o??ci b??- 
dzie stale 12, o ile zmmejszkreca?? szyje b
 
szeroko rozwartemi ustami wykona?? I!????bokl 
d??u
i wdech. nast??pnie zn??w Do??o??y?? twarz na 
wod?? i \\ydycha?? i t. d. ??wiczenie to wyko- 
nywa?? wolno. by wdechy i "ydechy by??y d??':l' 
I!le.. robi?? ie D??ty. dop??ki nie nabedZle Si?? 
Umleje??no??ci d??u
iego nOTmalne
o. spokojnelo!o 
-:>d
ychania w tych warunkach. W czasie ty
h 
CWlcZef1 trzyma?? pod wodq oczy otwarte! (o Ib 
oczywi??cie woda nie iest na tyle brudna. :re 

o??e by?? dla oczu szkodliwa). P??Y"ak po\\;- 
nlen zawsze p??ywa?? z ot\\artemi oczyma. ??!dv t 
tym sposobem \\ idzi mniej wiecej ro ma Drzed 
sob?? nie wjedzie ra inn??o p??ywa??ra na ????dk??. 
czy. n
 innl?? przeszkod?? i Ilastepnie przyzw
- 
CzaJen'e si?? patrzenia pod wodl?? ma znaczeDl: 
zasadnicze przy rato"nic??\\ie. 
??wiczenia r??g. Pie", sze ??\\;czenia n??\1 "y- 
kO nYWa si?? przy pomo??cie. lince. bari..rc
. 
brzel!u basenu i t. D. Ucze??l iednl?? nka ch""y- 
ta li??;lki czy brzegu basenu drug?? podpi4m! si
 
o ??Cian??. Cia??o ma wvci????!niete na ,.,odzle. I 
utrzymuje je w pozycji poziom=j przez ruch 


A a 
??4' - 
 
 

 
 
 

 
- 
F (jj H I 
E 
Szemat nauki crawla. 


Dalszym etapem b??d?? cWlczenia n??g przy 
szybowaniu. Uczef1 odpycha si?? od ??ciany (jak 
powy??ej) i po chwili szybowania zaczyna ude- 
r.a?? nogami. lI'aj??c zawsze t\\arz zanurz:m?? 
w wodzie, r??ce nieruchom o wyci??gni??te przed 
s:ebie. Robi to dop??ty, dop??ki nie zabr<\knie 
mu tchu. Wtc>dy staje jedn?? nog?? na :ln;e, 
chwyta powietrze, i ??wiczenie ponawia. C\\"i- 
czenie to nale??y wykonywa?? dop??ty. dop??ki 
nie opanuje si?? sztuki uderze?? krawlowych .la 
tyle, by wystarczy??y onp. same do posuwan:a 
cia??a naprz??d. Nast??pi to w nied??ugim czasie, 
je??eli ucze?? b??dzie pami??ta?? o jednej kardy- 
nalnej zasadzie: noga, ud rrzai??c nie ml)??e 
przekracza?? linji poziomej. gdy?? wtedy ruch 
ten b??dzie ruchem ujemnym, i zamiast posa- 
\\a?? cia??o naprz??d b??dzie je hamowa??. Po..I- 
kre??li?? to trzeba tem usilniej, ??e znaczna wi??k- 


I< 


szo???? nawet no\\ych podr??cznik??w zagranicz- 
nych' w szczeg??lno??ci. niemiecki
h. .daie w lym 
\\zgl??dzie zgola wadliwe wskazowkl. 
??wiczenia r??k. Uczef1 staj;! na miejscu plyl- 
I..iem tak by woda si??ga??a mu pra\\ie do piet,;i. 
Pochyla tu????w naprz??d. tak by u??o??ony .m by?? 
w \\odzie. jak przy p??ywaniu, i wykonywa r??- 
kami ruchy naprzemian r??czne crawlowe (rys.). 
Twarz przytem mo??e by?? pocz??tkowo wynu- 
rzona, nast??pnie jedral.. trzeba j?? zanurza??, 
i skr??ca?? na bok dla wdec.hu (patrz poW'0 pauzie Ciszewski 
w pe??nym biegu wpakowa?? z vol12y'a pi??- 
kn?? bomb?? w lewy r??g, - wygrana Le
ji zda- 
\\a??a si?? nie ulega?? w??tpliwo??ci. Przewidywania 
pokrzy??owa??a Jutrzenka. Odci????ywszy w??asn?? 
bramk??. bia??o-czarni rozpocz??li serj?? wypa- 
d??w, kt??re obron?? go??ci wprowadza??y ka??do- 
razowo w takie zamieszanie, iakiego nie wy- 
wo??a??by chyba nawet rapad Slavii czy Sparty 
praskiej, Nap??r Jutrzenki ukoronowa??o wy- 
r??wnanie ze strza????w Pitzelego II i Halperna. 
Winowajcami byli tuta; Nowakowski i W??jcik, 
za co ??af1ko czyni?? im potem g??o??ne lecz za- 
s??u??one wyrzuty. Zach??cona sukcesem Jutrz:m- 
ka kontynuuje sw??j tak skuteczny system i raz 
po raz przedziera si?? poza linj?? zrozpaczonej 
obrony Legji. Niebawem Halpern uzyskuje pro- 
wadzenie, przyj??te burz?? oklask??w przez zwo- 
lennik??w Jutrzenki. Sytuacja zaczyna si?? u- 
k??ada?? w ten spos??b. ??e przestajemy wierzy?? \\ 
mo??liwo???? wyr??wnania przez Legj??. Nast??puje 
szereg sytuacyj stwarzanych przez niepoprawne 
b????dy ty????w dru??yny sto??ecznej. To te?? strza?? 
Griinberga piecz??tuj??cy kl??sk?? warszawian, nie 
by?? niespodziank??. Nie pomo??e ju?? teraz ani 
kof1cowa przwaj!a Legji ani I!ra foul (Terlec- 
ki) ani nawet ??adnie strzelona przez Ciszew- 
skiego 4-ta bramka. Legja schodzi z boiska po- 
konana i. powiedzmy otwarcie, pokonana za- 
s??u??enie. Jutrzenka gra??a ofiarnie i ambitnie 
i umia??a orientowa?? s:?? w s??abych stronach 
przeciwnika. S??dzia p. Rozenfeld ??wietnie chwy- 
ta?? oHeide'y. natomiast za ma??o karci?? ostr?? 
gr??. 


Jutrzenka - Tury??ci O: O. 
Tury??ci zaprezentowali si?? naj s??abiej z dru- 
??yn lil!owych ogl??danych dotychczas w Krako- 
wie. Silni fizycznie i dosy?? zgrani nie umiej?? 
jednak \\yrabia?? sobie pozycji do strza??u i wo- 
j!??le przeprowadzi?? jednej zdecydowanej akcji. 
Przygniatanie prz :ciwnika si???? fizyczn?? i cza- 
jenie si?? na kiksy jego obrony - to nie jest 
system, Jako???? ????dzkiej dru??yny naiIepiej ma- 
luje fakt wstawienia Karasiaka pocz??tkowo do 
napadu, gdzie psu?? wszystko. co mu podano, 
potem cofni??cia do obrony na miejsce Al. Ku- 
bika, kt??rego przesuni??to do napadu. Podobne 
zm:any zachodzi??y w napadzie i to dwukrotnie. 
Czyli inaczej: wszyscy gracze s?? silni. wszyscy 
kopi?? j3ko tako - zatem mog?? wsz??dzie gra??. 
W tej twardej, surowej dru??yni2 wyr????nia?? si?? 
Kieliszek jako do???? ruchliwy i pracowity ??rod- 
kowy pomocnik. Bramkarz Lass nie mia?? wiele 
roboty. ST ADJ ON Nr 25 


. Obro??cy - przeci??tni: Marczewski nie jest 
JU?? dawn?? gwiazd?? a Karasiak czy Kubik maj?? 
w.ykop dziwnie ci????ki, jak gdyby z trudem ro- 
bIOny_ Karasiak rusza si?? na boisku tak kan- 
ciasto i nieestetycznie, ??e na
et w sporcie pi??- 
karskIm gdzie estetyka ruch??w ma???? odgrY1l\"a 
r
l?? - patrzenie na tego rodzaju gr?? nie spra- 
Wia przyjemno??ci. Pozatem trudno si?? by??o do- 
patrzy?? czego?? specjalnego w grze tego obro??- 
cy. 
Pomoc Turyst??w niez??a, natomiast napad - 
glowa dru??yny - s??aby, co zreszt?? podkre??li- 
??em na wst??pie. T o te?? tylko si??a fizyczna i 
pewne zgranie zapewni??y Turystom przewag?? 
29- u minutow?? na pocz??tku i kr??tsz?? pod ko- 
me
 . gry. Zreszt?? gra by??a o??v. arta i w taki 
mmeJ wi??cej da si?? uj???? obraz: z jednej strony 
t
arde nieust??pliwe napieranie silnych fizycz- 
me po to, aby nie wiedzie?? co zrobi?? w ewen- 
tualnie stworzonej sytuacji podbramkowej, z 
drugiej jak zwykle pojedyf1cze nieszkodliwe wy- 
pady m??odych, lecz pe??nych zapa??u napastnik??
 
Jutrzenki. St??d gra nieco nudna i mimo kilku 

ro??nych sytuacyj ani razu uczci1l\ie nie gro- 
z??Ca bramk??. S??dzia p. Rosenfeld. 
LEGJA - HASMONEA 4:1 l3:1). 


. S!C: 
Ol 
N 
.. 
o. 


..>oC 
E 
'" 
... 

 
--??- 
I 


>o 

 
c 
:;J 
o. 


... 
Col 
6c 


'" 
'E 
Ol 
... 


Wisla 


1\12 


9 


2 35: 12 


19 


I. F. C. 


10 
11 
1111 


3 26: 13 14 
3 32: 25 14 
4 21: 16 t3 
4 21: 20 12 
5 24: 18 11 


.. 


7 


2 


t. K. S. 


6 
6 


Legja 


Ruch 


11 


5 
5 
5 
3 


2 


Czarni 


11 


T. K. S. 


10 


4. 27: 32 11 
4 22 : 27 10 
4 21: 17 9 
b 20:24 8 
5 15: 20 8 
5 14: 25 6 
7 15 : 27 5 
6 10: 27 4 


Polonia 


J] 


4 


Pogo?? 


9 


4 


War??a 


10 


4 
3 


2 
2 


Tury??ci 


10 
9 


2 


Hasmonea 


Warszawianka 


2 


10 
9 


2 


Jutrzenka 


POLSKI PRZEMYSL SPORTOWY NA WY- 
STAWIE LWOWSKIEJ. 


Wystawa Sportowa zdo??a??a skupi?? wi??k- 
szo???? szczup??ego jak dot??d polsk.ego prze- 
mys??u sportowego. W ka??dym razie liczni pe- 
symi??ci i zwolennicy \\ yrob??w obcych naocz- 
nie przekona?? si?? mog??, i?? nasze rodz"me wy- 
t\\??rnie stan????y ju?? w ni.?kt??rych dziedzinach 
b
daj??e na wy??
zym od zagranicznych pozio- 
mie. 
W p erwszym rz??dzie odnosi si?? do nart, 

yrabianych obecnie w kraju w doskonaleJ 
jakosci. przy cenach naog???? niskich. Przypusz- 
cza?? nale??y, ??e po nasyceniu rynku wewn??trz- 
nego, kt??rego pojemno???? stale \\ zrasta, stan?? 
si?? narty artyku??em eksportowym pierwszo- 
rz??dnej wagi. Rewelacjl?? wystawy s?? rakiety 
tenn.sowe polskiego wyrobu; wobec olbrzy- 
miego wzrostu popularno??ci tennisa, a nader 
wyg??rowanych cen wyrob??w francuskich i an- 
gielskich, mo??na tej nowej ga????zi naszego 
przemys??u rokowa?? jak najlepsze nadzieje. 
Chlubnie te?? wymieni?? nale??y kraiowe wy- 
roby sze
skie dla cel??w sportowycFi. Polskie 
obuwie narciarskie, footballowe, lekko - atle- 
tyczne, etc. w niczem absolutnie (pr??cz ce- 
ny) nie ust??puje bucikom najlepszych (rm za- 
granicznych. Przybory lekkoatletyczne wyra- 
biane s?? obecnie w Polsce przez kilka fabryk 
wedle najlepszych fif1skich wzor??w, a o jako- 
sd ich ??w adczy najlepiej okoliczno????, ??e tak 
wojsko, jak i kluby sportowe ca??e swe zapo- 
trzebowanie pokrywaj?? krajowemi wyrobami, 
ba nawet rekordy s?? stawiane przy u??yciu pol- 
skich przybor??w. 

??wnie?? i broti. tak my??liwsk??. jak i pTecy- 
zYlnl?? wytwarza si?? obecnie ju?? w kraju, a 
strzelcy nasi s?? z niej naot6?? bardzo zadowo- 
leni. 
Rola Wystawy Sportowej w dziedzinie prze- 
myslu sportowego jest nies??ychan:e donios??a, 
gdy?? pr??cz pier
szorz??dnej okazji reklamy,- 
daie ona wytw6rcom mo??nos?? zapoznania si?? 
z konkurencyjnemi wyrobami krajowemi i za- 
granicznem:, przez co ??atwem si?? staje usu- 
ni??cie pewnych niedok??adno??ci i brak6w, nie- 
uniknionych u tak m??odego a w takiem tem- 
pie rozwijai??ceto si?? przemys??u 1 T A Jj J O Nil,. 25 


NA 


PI??KARSKIEJ 


POLSKA - RUMUNJA 3:3. 


Rozegrany \\ Bukareszcie mecz reprezenta
 
cji pi??karskich Polski i Rumunji da?? wynik re- 
misowy 3:3. 
Szczeg??????w brak. 
"Nasza reprezentacja gra??a \\ niezwykle is??a- 
b onym sk??adzie 


W??GRY - POLSKA 


Reprezentacje policji 33 (2:fJ). 
Najwia??niejszym punkh,m programu uroczy- 
sto??ci policyjnych by?? mecz footbalo\\y. Na 

:sku Policyjnego KS" zebra!o si?? do???? w!elu 
\\Idz??w. W??grzy pokazali pi??kn?? gr?? techmcz- 
n??, natomi??st ma??o skuteczn??. Nasi gra??i am- 
bitnie. Bramki dla Polski zdobyli Richter 2 i 
Ka??u??a 1. Na v.yr????n'cnie zas??uguje bramkarz 
Policyjnego KS. Tlamacz R??wnie?? dobry by?? 
Kudlo rz w pomocy. 
Na zako??czenie lIroczysto??ci odby?? si?? po- 
dobno bankid. 


WARSZAWA 
Varso...ia - Makabi 8:1 (2:1). 


Sobotnie spotkanie pomi??dzy Makabi, a dru- 
??yn?? harcenk??. Zak01'1czy:O si?? formalnym po- 
gromem bia??oniebieskich. Makabi na tym me- 
czu, gra??a bez por??wnan:a gorzej, ni?? w Pc;>- 
przednich spotkaniach, ale na 
ak?? kl
sk?? me 
zas??u??y??a. W pierwszej po??o\\le bow!em gra 
toczy si?? z wyra??n?? przewag?? Makabl, cbro- 
niczny jednak brak strzelc??w nie po
wala .na 
wykorzystanie tej przewagi. Varsovla. mal??c 
w tej po??owie wi??cej szcz????ci.a i lepszy 
tak 
zdobywa 2 bramki i prowadzI 2:0. POpI ero 
prze:?? przerw?? uzyskuje Berlinerblau pIerwszy, 
a ia'( s"?? pt'??niej okaza??o i ostatni punkt dla 
Makabi. 
Po przerwie, harcerze maj?? zdecydowan?? 
przewag??, tak ??e ataki Makabi (o ile ich na- 
Zwac mo??na) zupe??nie nie docbodz?? do pola 
przeciwnika, podczas gdy skandalicznie grai??- 
c,). obrona z bramkarzem Klaierem na czele, 
pozwala 
obie strzeli??, dos??o\\ nie w pierw- 
szych 4 minutach pi???? bramek!!! Niewiele bra- 
kowa??o do dwucyfrowego rezu!tatu gdy?? ka??- 
dy strza?? Varso'\ ii kof1czy?? Si?? bram
??, al
 
na szcz????cie dla bia??oniebieskich, w cI??gu t e 1 
po??owy jeden tylko strza?? harcerzy wpad?? do 
bramki, tak ??e stosunek bramek zosta?? pod- 
wY??szony do 8:1 . 

i dru??ynie bia??on:ebieskicb WSZ)scy 
aW1.e- 
dh Ataku nie by??o, obrona grala skandahcz

. 
pomoc - za wyj??tkiem Zelcera -:- bezna
zle:- 
na. Varsovia gra??a naog???? ??adme. . Zarow
o 
atak jak i obrona sta??y n wysoko??cI zadaf.ua. 
P?moc mo??e s??absza. a??e pracowita. SpeCJal- 
nIe wyr????ni?? si?? Kaczanowski. . 
Przedmecz _ Varsovia II - \\akabl II 0:3. 

o
egrany mecz towarzyski zakof1c
y?? si?? \\y- 
n klem 4:2 (2:2) na korzy???? Makabl. . 
Prawdop:>dobnie mecz ten. 
osta
I
. uzn
- 
r.y za towarzyski, gdy?? Varsovla spozm??a SI?? 
n? boisko. \\' tym wypadku prz.yznany zosta- 
nie walko\ er na korzys?? Makabl. 


Korona - Ruch 3:3 (1:2). 

owyzsze zawody, kt??re si?? odby??y w. nie- 
dZle
?? na boisku ..Skry". nie nale??a??y do mte- 
resuJ
cych. Ruch wyst??pi?? odrazu z 3 rezerwO- 
W
ml, Korona wpra\\dzie by??a w pe??nym sk??a- 
dZIe, a??e pod koniec gra??a w 8, gdy??. Ryla zo- 
sta! przez s??dziego usuni??ty, NowackI - sko
- 
t
IzlOwany musia?? zej????. a bramkarz obrazi?? 
SI?? i sam zeszed?? z boiska. [\\ecz rozegran"y; 
w takich warunkach. toczy?? si?? w pier\\S
el 
po??owie z nieznaczn?? przewag?? Ruchu, .kto
y 
gra?? z wi??ksz?? ambicj??. chocia?? techmczn
e 
ust??powa?? przeciwniko\\i. W drugiej po??owl
 

a??, gra r??wnorz??dna bez specialnej przewagi 
zadnej ze stron. 
Bramki zdobyli: dla Ruchu Prokopowicz, 
F ert (z karnego) i Zientara. dla Korony za??- 
Ryla (z karnego), Koch i 
owacki. l 
W Ruchu _ wyr????ni?? si?? Fert. .oraz ewa 
strona ataku. w Koronie _ obrona I atak. po- 
moc - marna. S??dziowa?? p. Zantman - s??abo: 
Pr.zedmecz pomi??dzy drugiemi. dru??ynamI 
o mistrzostwo rezerw zak06czy?? SI?? "" alkove- 
rem dla Korony z po'wodu sp??:tnienia 
i?? R'!- 
chI!' Rozeg ran , mecz towarzyski przynI??s?? ro- 
Wn..?? wynik nierozstnygni??ly 1:1 (0:0). 


.. (; .. .. : 
 
: .. 
"'" .. '
 
'I . 
"( . 
, ' \ \ 
\ ?? r h .'1..... 

 .1 
- . t ?? , 
I 
l 


Czarni (Radom) - Orkan 7:1 (2:1). 
Czarni uwa??ani dotychczas za najs??absz?? 
i najgorsz?? bodaj dru??yn?? .kl. A. WOZPN., za: 
czynaj?? powoli pokazywac pazury.. Po przy. 
krej niespodziance, kt??r?? spra
lh sto??eczn
J 
l\\"kabi, przysz??a wczoraj kolej. na "Orkan , 
kt??ry zosta?? formalnie rozgr
mlOny ':'" O wyko- 
kim stosunku 7:1. W pierwszel po??o.""le r 
n 
si?? jeszcze trzyma?? jako tako w k
zdym raz
e 
nie byl o wiele s??abszy od radomIan, tak, 
e 
r.ic nOe zapowiada??o a?? takiego .zakof1czen
a 
meczu. Po przerwie jednak, Czar
l opanowu!?? 
zllpe??nie boisko, gra w tej po??owl.e, toczy Si?? 
JU?? z przygniataj??c?? przewag?? dr.uzyny badomk 
skiej, kt??rej ata
 strzela koleino 7 ra
e 
przez Cieszkowsklego (3), Goldbe
ga .1 2 ), Wl??C- 
kowskiego (z karnego) I 
azur
lewJ(:za. Or: 
kan zadawala si?? zdobyciem Jednej bramki 
przez Danka. . 
W dru??ynie radomskiej, k
?r
. g.ra??
 wczoral 
bardzo ??adnie i celowo wyrozmc mozna, prze- 
dewszystkiem ??rodkow?? tr??jk?? ataku - Ma. 
zurkiewicz - Cieszkowski - Gold
erg, oraz 
niez???? obron??. Orkan' zawi??d?? zup
??nle. Stosun- 
kowo najlepiej gra??a pomoc. S??dzIOwa?? p. G????- 
biP

edmecze: Skra II - Orka!1 11.4:1 (3:0); 
Punkty dla zwyci??zc??w uzyskali W!??ckowskl 
n, Kwiatkowski i Kwik II. (2). s. bramek 14: 18 
5 Czarni 7 gier 7 pkt. stos. bramek 19:20 
6. Korona 7 gier 6 pkt. stos. bramek 22:21 
7. Orkan 6 g er 4 pkt. stos. bramek 8:17. 
8. Makabi 7 gier O pkt. stos. bramek 9:30. 


WARSZAWA 
Final rozgrywek o puhar redakcji ,ABC". 
Jako przdmecz meczu Legja - Hasmonea 
odby?? si?? fina?? rozgrywek dla klub??w ligi okr??- 
gowej o puhar ..ABC" pomi
dzy. dru??yn??. 
 P: 
a c. (Siedlce) i sto??eczn?? VIctOri??. ZWY
l??zyh 
wojsko1lloi w stosunku 4: 1 (4: O). BramkI zdo- 
byli dla 9 p. a. c. - Dobrza??ski P) ! Jod??ow- 

ki (1), a dla miejscowych - Jasi??ski. 
KATOWICE 
Niemiecki G. ??lqsk - Polski G. Slqsk 2:1 
(1 : O). 
Doroczne, czwarte ju?? z rz??du spotkanie r
- 
prezentacji niemieckiego i polskiego. G??rnego 
??l??ska prz.ynioslo tym razem zu
e??Dle ,
as??u- 
??one ZWYCI??StwO bal"\\om "zal!ramcznym . 
Gdyby nie \\spania??a gra Kisidiilskie.go w 
bramce, pora??ka Polak??\\ byta
y dotkhwsz??. 
Dru??yna miejsco\\a \\yst??pl??a bez grac.zy 
klub??w 1:l!owycb i w linji napadu by??a nu.'- 
z\\ykle s??ab??. Jedyn?? bramk?? zdoby?? D??bski. 
Bramki dla go??ci zdobyli Schweitzer i Scha- 
ton. 
S??dzia p. Rutkowski z Krakowa. 
Publiczno??ci oko??o 3 tysi??cy. 


Katowice - Bielsko 2:0 (1:0). 
Zas??u??one zwyci??stwo bardzo ??adnie graj??- 
cej repl"ezentacji Katowickiej. 
Obie bramki zdoby?? Koppe. 
Sparta (W. Piekary) - Sportleunde Ros- 
berg 1:1 (1:1). 
Zaszczytny wynik dru??yny polskiej z gro??nym 
niemieckim przci\\ nikiem 
___o - . 


??l??sk (??w:??toch??owice) - Ruch I b, 2:0, K. 
S_ 1 ar:lOwskie G??ry - Diana (Katowice) 7:1, 
06 1>iys??owice - AKS. (Kr??l. Huta) 2:3, 
TORUN 


Olimpja-Zucb 5:4. Mistrz. okr??gu. 


KRAK??W. 


Makabi-Tarnovia 4:4, Olsza - Sparta 1:0, 
Wis??a Ib. - Podg??rze 2:2. Cracovia II - Kra- 
kuwianka 1:1. 


LW??W 


AZ'S. - Janina 4:3, Ekran - Hasmonea I 
b. 3:1, Czarni I b. - R. K. S. 4:1. M
trzo- 
stwa hJ!i (.kr??
owej- 


WILNO. 
Mistrzostwo okr??go\\e w dalszym ci??gu nic 
szcz??dz?? emocji naog???? bardzo zainteresowa- 


\ 


J I 


- 


Me
z Legja - Jutrzenka w Krakowie. 
Obie dru??yny przed zawodami. na prawo Jutrzenka, na lewo Legja. Sir. n 


nej publiczce nauej, ??ledz??cej z upartym od- 
decbem tak kOlkowycb rozgrywek. Naprzyk??ad 
mecz 1 p. p. leg. - Makabi 1:1 (0:0) przez 
ca??y czas trzyma?? w nap??ciu kibic??w, od cza- 
su do czasu wywo??uj??c co?? w rodzaju salw 
okrzyk??w! Po strzeleniu [ bramki przez Ja??o- 
wcewa, wynik wydaje si?? by?? przes??dzony ze 
wzgl??du na to, ??e Makabi gra z wiatrem i s??oll- 
cem. Mimo to jednak Truchan wkr??tce wyr??w- 
nuje, natomiast Ludwikowski nie wyzyskuje 
rzutu karne
o. przes??dzaj??cego rezultat zawo- 
d??w. Z woiskowych na plan pierwszy wybiia?? 
si?? '1alicki. z 
akabi - bramkarz Kot??owski. 
S??dziowa?? p. Wirro-Kiro. 
W niedziel?? Ognisko zdecydowanie uleg??<> 
w Grodnie tamtejszej Cresovii 0:4 (0:4), kt??ra 
na swoim boisku dotychczas jest prawie nie- 
pokonalna, uzyskui??c w Wilnie miano "Wilell- 

kiej Barcelony", O wyniku rozstrzy
n????y 
strzeli one w pier".
zych dw??ch minutacb 1 
bramki, zdob) te przez Maltazaka - 2 i Grysz- 


kiewicza. Wynik zosta?? przypiecz??towany rzu- 
tem karnym strzelonym przez Lalera. Go??cie 
nie wykorzystali rzutu karnego i wolnego po- 
i.redniego 7 przedpola bramkowego. Na wyr????- 
nienie z go??ci zas??uguje Patul i Zienkiewicz. 
S??dziowJ.?? p Frank. 


Rewan??owe spotkanie AZS-u z Pogoni?? da??o 
wynik bezbramkowy. 
Gra by??a prowadzona z ??ywe m tempie i os- 
tro z obu stron. Pogof1 gra??a s??abiej ni?? zwy- 
kle. Wyr??fnili si?? bramkarze. 


M. F. 


L??D!. 


W niedziel?? w ??odzi nie odby??o si?? fadne 
interesuj??ce pierwszoklasowe spotkanie pi??- 
karskie, a to wskutek tego, ??e najlepsze klu- 
by ????dzkie t j. ??KS i Tury??ci, wyjecba??y na 


I r A " J O lf !fr. 25 


mecze liJ!owe do Katowic i do Krakowa. Gra- 
??y wi??c jedynie dru??yny s??absze o mistrzostwo 
[ i II Ligi okr??
owej. Naiciekawszym z tych 
mecz??w by??o bezsprzecznie spotkanie -omi??- 
dzv dru??yn?? ?? TSG a zespo??em rezerwowvm 
??KS-u, zakof1czone zwyci??stwem ??KS w sto- 
sunku 2:1 (1:1). ??KS mia?? lekk?? przewag
 
i zdo??a?? zarobi?? te dwa tak cenne w mistrz. 
Ligi punkty z najsilniejszvm bodajfe przeciw- 
nikiem. ?? TSG mimo dobrej i ofiarnej gry 
swych obro??c??w nie by?? w stanie unikn???? po- 
ro??ki, zdobywaj??c iedna tylko bramk?? przez. 
Fiszera, Bramki dla ??KS uzyskali Hoffman i 
Lange z karnego. Zawody prowadzi?? p. Bira. 
Przedmecz pomi??dzy rezerwami tych klub??w 
o mistrz. Ligi II wy
ra?? r??wnid ??KS III 3:2. 
Inne mecze o mistrz. II Ligi da??y wyniki na- 
st??puj??ce: Hasmonea-Orkan 2:1, Rapid-Po1i- 
cviny 5:1. Mecz towarzyski Hakoach-Makabi 
rZI!:erzl 6:2 (3:2) Mistrz. Ligi Unia-Kadimah 
3,2 (2:1). 


NA 


SZLAKU 


R A I D O W Y
'M 


Cel i zadania raid??w samochodowych. - Organizacja VI raidu samochodowego. - W drodze na etapach. - Wyniki VI raidu. - Oce- 
na i wnioski. 


Raidy, czyli wvcieczki samochodowe, orga- 
nizowane przez kluby i stowarzyszenia samo- 
chodowe maja na celu trzy zasadnicze zadania 
a ;eilen wsp??lny cel. 
Celem tvm jest rozpowszechnienie ruchu sa- 
mochoilowel!o w danym kraiu i podn;esienie 
w??a.
nei wytw??rczo??ci. czyli przemys??u samo- 
cboilowet!<>. 
Zadaniem wi??c ZTzesze?? samochodowvch w 
kafdym kraju, jest wi??c da??v?? do osi??gni??cia 
te
o celu.w spos??b naibardriei prosty i naj- 
barilziei przyjemny, tembardziei. fe kluby sa- 
1I'0chodowe mai?? w ??on:e swoim nietvIko wy- 
tw??rc??w i fahrvkant??w samochodowych, lub 
icb rrzedstawicieli ale r??wnie?? prywatnych 
posiadaczy samochod??w i wszystkich tych 
sportowc??w, kt??rzy aczkolwiek nie posiada- 
j??c w??asnej maszyny, pra&!n?? przy kafdej spo- 
sobno"ci z judv samochodowej korzysta??. 
Zailan;em pierwszym raidu samochodowego 
iest danie mo??no??ci firmom samochodowym za- 
reklalJ"lowania swoich fabrykat??w, oraz wypr??- 
bowanie ich w d??ufsze;. okre??lonej rel!ulami- 
nem wvc1eczce po r????nych dr
acb i szosacb 
kraiowvch. 
Drul!im zadaniem natomiast raidu samocho- 
dowel!o iest wypr??bowanie kierowc??w samo- 
chodowych i sprawdzenie ich zdolno??ci kiero- 
wania maszyn??. r??wnid przy odpowiednio u- 
??ofonych warunkach i przepisach. Je'it to wi??c 
zadanie czysto sportowe, kwatifiku;ace dane- 
I!o sportsmana w taki sam spos??b. jak 7awody 
lekkoatletyczne lub inne. 
Trzecim zadan:em raidu jest dostarczenie 
przviemno??ci i wra??e??, kt??rych podczas kil- 
kutv
l??cmo kilometrowej prze1a??d??ki po ca- 
??ym kraju, nastr??cza si?? bardzo wiele. Trasa 
rai"u prowadzi zawsze przez naipiekn;
sze o- 
kolice, obfitui??ce w ciekawe widoki i kraio- 
bra7V. Jest to szybki spos??b zapo:znania si?? 
z olbrZVU"iemi po??aciami kraiu, iego mieszkaf1- 
cami i mie;
cowemi obyczaiami i zwyczajami. 
Przy tei sposobno??ci 01!61ny pOziom naS7ej 
kultury drol!owej nies??ychanie si?? poilnosi. je- 
??li sie zwa??Y, ??e drol!i. kt??remi przebiega raid 
ulegaj?? nieraz gruntownej naprawie i regula- 
cji. 
Ca??o???? raidu przynosi wiele emocii. przyjem- 
nvch WTa??e??. czas"m kOOczv si?? jakiem?? po- 
t??ur"....niem. lub tvlko.... strachem. ale 7awsze 
wi..lkilJ"l psvrhicznvm WVT'oc:rvnkiem, .zcu- 
g??lnie dla luilzi pracuiacych ulJ"lvs??owo. 
Radze kafdemu wr???? chociatbv raz w ty- 
ciu udzia?? w raidzie samochodowym. 


. . 
. 


C;zostv z kolei raid samochodowy zor&!anizo- 
wanv przez naczelna w.ad..e antoft'obi1ow?? w 
Polsce - Automobil1club Polski. by?? imprez?? 
lI'ie il 7VDarodow??. w kt??re; uczestniczy??y nie- 
tvlko lJ"Iaszv.ny 7al.fran;czne lecz r6wniet i ma- 
ni 7atJranic7ni kierowcy. 
Raid trwa?? 6 dni. a ca??a prze e trzef1 podzie- 
'".... n" 6 etaD6w O o&!??lnei d??'l!foolici oko??o 
'401 1r;m.. Drowa
ri??a pne7 naipielrnieisze o- 
kolice pole??c;. Ra;iI roz"oc7.a ?? si?? w War57awie 
5 c7erwca o fo
zinie B-tej. a zako??czy?? si?? 
10 czerwca we Lwowie o godzinie 19-tej. 


Z zapisanych pocz??tkowo do raidu 28 ma- 
szyn. na starcie stan????o 24. w tem maszyn woj- 

kowych. id??cych poza konkursem. oraz jedna 
wojskowa ..CWS" id??ca w konkursie og??l- 
nym. 
Kierown;ctwo raidu spoczywa??o w r??kach 
komandora dyr. Rel!ul
kiej!o, kt??ry mia?? do po- 
mocy dwuch vice-komandor??w, a mianowicie 
in??. Zeydowskiel!o i por. Krasif1skiego. oraz 
starszego kontrolera in??. Zakrzewskiego. Nie- 
zale??nie od tego na kafdym samochodrie je- 
cha?? kontroler. kt??ry zapisuje wszystkie czyn- 
no??ci kierowcy samochodu podczas drogi. Za- 
piski kontrolera stanowi?? nast??pnie materja?? 
rzeczowy dla kom;sii s??dziowskiej, kt??ra bad3 
i ocenia dzia??alno???? ka??dej maszyny i ka??de- 
go kierowcy. a nast??pnie kwalifikuje do na- 
I!r??d. 


.... . 


,...... r 


r
 ,. 
, ' 
?? 

 
. 


. '..... 


........ --- 
. - I 
... 
, .t'. 1.;
.\r1

- . "'I 
- - W??-


 -;.- - 
II...' ... 
 '.:' 


, 
.. 
... 
, 
. 
, ., 

- 


'" 


Fol. R. Wolt., Fo'. na kliszy ,.AlIa" 
W konkursie strze??eckim na Pradze 
p. W ??sowicz (W. K. S. Legja) zdoby?? 
w 100 sek. najwi??ksz?? ilo???? punkt??w. 


Maszyny wyruszaj?? ze startu w kolejno??ci 
numer??w. Numeracj?? i nazw?? samochod??w o- 
raz kierowc??w podalismy w numerze 22-gim. 
Kazda maszyna zakwalifikowana iest wed??ug 
pojemno??ci cylindr??w swojego silnika. Na \ I 
raidzie startuj??ce maszyny przydzielone zo- 
sta??y jak nast??puje: 
Kategoria B. - Nr. 1. ..Mercedes"; katego- 
rja C.: Nr. 2, 4. "Dodge", oraz ;;Chrystlery" 
Nr. 5, 6. 7 i 8. Do kategorji D. w????czone zoo 
Ita??y maszyny: Nr. 12 ..Lancia". Nr. 13 i 14 
..Hotchkiss", Nr. 15 ,;Ford"i Nr. 16 ;;C\\' S" 
oraz ..Austro-Daymlery" Nr. 17. 18 i 19. Do 
katel10rii E. w????czono Nr. 20 ..Ansaido" i Nr. 
21 "Steyer". Do katellorji F. nale??a??y ..Fiaty" 
Nr. 22. 23 i 24. za?? do kategorji ostatnie' G. 
w????czone zosta??y ..Tatry" Nr. 25, 26. 27 i 28. 
Razem wyruszy??o ze startu 24 maszyny, 
raid ukof1czy??o 21 maszyn. 


. . 
. 


Etap I Warszawa-Bydgoszcz - 276 klm. 
by?? naj??atwieiszy do przebycia, to td wszyst- 
kie lI"aszyny przyby??y w porz??dnym' dla siebie 
czasie z wyj??tkiem "Forda". kt??ry si?? sp????ni?? 
kitka minut. Pierwsza przyby??a "Lancia" Nr 
12, kierowca Rioper 7 Krakowa w czasie 4 
. 
58 m., drugi "Steyer" Nr. 21 w fvm samym 
czasie. Trzecia ..Mercedes" w 4 g. 59, co wvno- 
S! przeci??tn:e oko??o 60 klm. na godzin??. Dro- 
I!a dobra. wypadk??w nie by??o. 
Etap II Byd&!oszcz-Gdynia oko??o 407 klm., 
oblitu:??cv w liczne wira??e i serpentyny id??ce 
do I!rry i nad????. lecz 00 dobrei szosie. ukof1- 
c7v??y r??wnie?? wszvstk:e m
zynv. orzyczem 
jako pierwszy przyby?? do Gdvni ..Mercedes" 
w czasie 6:47, drul!a "Lancia" 6:48. trzecia 
..Chrysler" Nr. 5. kierowca p. Bitschan czas 
7:11. Na tym etapie mia?? sie odby?? wy??ci
 
srvbkO!ki na dwa kilometry. lecz z powod??w 
od kierov. nictwa raidu niezale??nych nie odby?? 
si??. Na tym etapie r??wnie?? uleg??a JTla??emu wy- 
padkowi maszYna vicekomanC??ora Zeydowskie- 

o. kt??ra z du??vm op??tnieniem przyby??a do 
Gdyn;. Pozatem drol.fa do
kona??a, po??!Oda ??a- 
dna. fadnvch szczeg??lnych wydarze?? nie by??o. 
Etap m Gdynia-Pozna?? oko??o 473 klm. 
Droga by??a dobra i okolica cudowna, niestety 
wskutek bezustannel!o deszczu, kt??ry dr??czy?? 
ca??y ten etaD uczestnik??w. wra??enia odniesio- 
no fatalne. Nieoby??o si?? r??wnie. z powodu o??- 
lizg??ej dro!!; bez wypadku. "Steyer" Nr. 21, 
kierowca Bo
ucki ulel!?? powafnemu wypadko- 
wi na 30 klm. pod Poznaniem. Ca??e szcz????cie, 
??e w wypadku osada nie odnios??a obra??ef1 cie- 
lesnych. a maszyna po reperacji z punktamI 
karnemi iednakowo??. wzi????a udzia?? w dalszej 
podr????y. Pierwsz?? maszyn?? przyby???? do Poz- 
nania by?? ..Mercedes" w czasie 7,53. dru
a 
Lancia" 8:05 i trzecim Nr. 14 ..Hotchki
s" 
kierowca Vassel1e. Francuz w czasie 8:43. Po- 
7atem inne maszyny przyby??y bez wypadk??w. 
EtBD IV Pozna??-Katowice oko??o 400 klm. 
Przed wyruszen:em w drol!?? do Katowic od- 
by??a si?? pr??ba szybko??ci na 2 klm., w kt??rej 
naiwi??kcz?? szybko???? uzyska??y nast??pu;ace ma- 
szyny: Nr. 1 ..Mercedes" kierowca Went
ol- 
"'ossau. Start :r; mieisca 90 klm. godz.. z r07- 
biel!U 123 298 klm. &!odz. '1a!lS 7:1Q. trzeci Nr 14 ..Hotchkiss" czas 7:50. 
Etap VI Zakopane Lw??w oko??o 476 klm. 
Etap ten ukof1czy??o 21 maszyn. poniewa?? 
..Hotchkiss" Nr t3 uleg?? powdnemu wvuad- 
kowi i nie m??g?? przyby?? o w??asnych si??ach 
do Lwowa. DroJfa aczkolwiek 
??rzvsta. jednak 
iloskona??a na ca??ym orawie odcinku. W nai- 
lenszvm czas:e przyby?? do L",owa V.??7. 'Ilr t4 
..Hotchki<:s" - 8:38. dru
i . Steyer" Nr 2t - 
8:53 oraz trzeci ..Dod
e" kierowca por. Iwa- 
nicki w czasie 8:48. Etap ten zakoiJczonv zos- 
??a?? defilada wszystkich maszyn przez ulice 
Lwowa. Raid zosta?? rozwi??zany na placu wy- 
stawy sportowej. 


Wyniki raidu nale??y podzieli?? na kilka ka- 
tej!oryi, a mianowicie: l-sza kategoria to wy- 
niki klasyfikacji og??lnej - regulaminowej, 
II-a kategorja, to wyniki jazdy za regular- 
no???? i r??'wnomierno???? M. S. Wojsk. 
III kategorja, to wyn;ki jazdy zespo??owej i 
IV kategorja to wyniki uwarunkowane u??y- 
waniem ??wiec albo smar??w firm kt??re wyz- 
naczy??y nagrody. 
W klasyfikacji og??lnej, zwyci????y??y maszyny, 
orawie ??e wy??ci
owe na <:zybko????, t. j. S1. 
Szwarcszta;na i in??. Liefeld oa "Austro Daim- 
lerze" specjalnie do or??b szybko??ci przystoso- 
wanych, oraz W. Ripper na ..Lanci" maszynie 
r??wnie?? wybitnie do wy??cig??w szybko??ciowych 
budowanej. 
Mo??naby rzec ??e re
ulaITir. VI raidu jak 
zreszt?? ; poprzed"lich raid??w by?? napisany ie- 
c??ynie dla ma
yn szybko??ciowych. Ten raid 
iednak??e wybitnie t?? kate
ori?? raidow?? zapre- 
zentowa??. 
Du??o wi??cej racjonalny by?? regulamin na
ro- 
dy M. S. Wojsk, gdzie decydowa??a, opr??cz 
wydniienia warunk??w re
ulaminowych raidu, 
z wyj??tkiem pr??b szybko??ci. kt??ra na zdoby- 
cie nagrody nie wp??ywa??a, r??wnomierno???? i re- 

ularno???? jazdy na wszystkich etapach. Tutai 
mia??y szanse wygran?? wszystkie maszyny. W 
tei konkurencji maszyny szybko??ciowe orze- 
j!ra??y do ..Ma??ei Tatry" a bardzo w??a??ciwie do 
kierowcy W. Rychtera kt??ry nagrod?? M. S. 
W ojsk. zdoby??. 
Bardzo trudn?? konkurencj?? by??a jazda zes- 
po????w. Chodzi??o o to aby trzy maszyny jed- 
nej marki i jednego tvpu ooby??y raid bez 
punkt??w karnych. Nal!rod?? za ten wyczyn 
zdoby??y s??usznie "Chryslery" pod wodz?? I'D. 
Bitschana, Hahna i Swobody mimo ??e s?? to 
WOZY nie wy??citrowe. lecz wy????czn;e turystycz,- 
ne. Tam ten r??wnie?? wyszed?? zwyci??sko z po 


St,.. ta 


jedyn1m z wy??ci??!owemi ..Austro - Daimlera- 
mi" z kt??rych jeden raidu nie ukof1czy??. 
Wreszcie czwarta kategoria zwyci??sc??w, 
to przewa??nie zwyc;??scy z og??lnej klas.yfika- 
cH. Nagrodv firm traktowane tutaj by??y jako 
nagrody wt??rne. kt??re ze sportow?? stron?? rai- 
du nie mia??y nic '" sp??lnego. 
Og??lna opinja o VI raidzie wypad??a przy- 
ch, lnie. aczkolv. iek samo kierownictwo raidu 
sz??o raczei rozp??dem dawnych lat, rzek??bym 
Jzieki doskona??ej tradycji or
anizacii raid??w 
DODrzedn;ch. ni?? dyspozycjami komandorji. - 
Bv??o sporo uchvbief1. za kt??re nale??a??oby czy- 
ni?? oopowiechialnvm komandora i iego pomoc- 
nik??w. sprawiedliwo???? iednak nakazuje zazna- 
czv??. ??e przyczYni??y si?? do tego wypadki od 
nich niezale??ne 
Podnie???? nale??v ..dzia?? maszyn woiskowych. 
kt??rych kierowcy oficero",ie. mimo, ??e nie ma- 
i?? laldej sp05obno??ci ia" kierowcy cywilni i 
7awodow-! do upnwian;a jazClv samochodowej, 
wvwi??zali si?? z zadania znakomicie Najlepiei 
zakwalifikowanv zosta?? kierowca ..Chryslera" 
pp??k. DelI'bowski. kt??ry w n;czem nie ust
-.t- 
i??c t'
zosta??vm Iriero".rom ma<:zvn tei samej 
ITarki zdoby?? nagro
?? firmy "Scintilla". 
Drogi dobre 7 wyiatkiem odcinka Sieradz - 
Z??oczew _ Siewierz, kt??ry iest fatalnvm. Poli- 
cja wykaza??a s:?? znakomicie opr??cz Krakowa, 
I!dzie dzieki nieroz??!arni??ciu kitku posterun- 
kowych kierov. cv mas7vn raidowych mieli 
wiele k??opotu. S??u??ba droj!owa bez zarzutu. 
Publiczno???? na tras:e raidowei. jak zwykle o- 
kazywa??a wiele zainteresowania i ??yczliwej 
sympatii przelatu:acVI!' ;alr wicher wy??cij!ow- 
com. Entu7'iazmu ieiloak, iak to bywa??o w po- 
pr7pdnich latach nie 7auwa??vli??mv. 
Wszystko ju?? by??o 1.. przesta??o ;mponowa??. 


H. K. 


NASZE PRZYGOTOWANIA OLIMPIJSKIE 


W dniu 9 b. m. odb,,1a sil' v. Polskim Komi- 
tecie Olimp;jskim konferencia dele
at??w Zwi??- 
zk??w Sportowych v. spra", ie ustalenia planu 
orzv
oto".a?? do I??!rzysk Olimpijskich w S1. 
Morib i Amsterdamie. 
Konferencja ta dla udzia??u Polski w lto!rzv- 
skach mia??a kardvnaln
 7('aczeoip (!dy?? od wv- 
nik??w jej zale??a??a spra".no???? intensY"no???? i 

elowo???? wszelkich w tym wzl!ledzie poczYna??. 
lakote?? skoordynov.anie wysi??k??w. nadan;p 
??cis??ego kierunku i odpov.iedniej planowoki 
pracy. 
Nale??y podnie???? z zadowoleniem. i?? przeb:eg 
konferencii v.ykaza?? bezsprzecmie, i?? sprawe 
u ras traktuje sil' obecnie bardzo powa??nie, i?? 
o wszystki('m my??li sie ju?? zawczasu i ??e u- 
dz'a?? na<:z I'a Igrzyskach nie bedzie bynajmniej 
mniej lub wi
cej szcze??liv.?? improv.izaci?? a 
cZynem przemy??lanym i odpov.;ednio przygo- 
towanym. 
Gruntowna praca Komisji 01impij<:kiej kt??ra 
poprzedzi??a konferenci??. uczyni??a. i?? wyst??pi??a 
ona z planami i proiektami tak dok??adnie oprB- 
Cov.anemi, ??e Zwiazkom pozosta??o tylko je za- 
a
robowa?? i zacz???? w czyn przeistacza??. Oby??o 
SI?? bez targ??w uraz. ??a????w i jakichkolwiek 
dyssonans??v.. Naodv.T??1. wszyscy przejawili 
najlepsz?? che?? wsp????pracy i 1!0tOv.o???? wzaiem- 
nel!o sobie dopomagania w drodze do "'sp??l- 
nego celu 
Objaw u nas stosunko".o rzadki. tembardziej 
godny zaznaczenia i podkre??lenia, jako dobre 
omen na przysz??o????. 
?ebranie rozpocz.-I referat p. In??. Znaid
w- 
skle??!o o og??lnym planie prngoto"a?? ktory 
podajemy w streszczeniu: 
. Na ..Komisj?? Olimpijska" powo1an.- do ??y- 
t.'a przez ostatnie Walne Zgromadzenie Zwil!z- 
.u Polskich Z"i.-zk??w Sportowych. przenle- 

ton?? zosta??a ca??a praca Z"iazana z udzia??em 
Polski w przysz??ych Igrzyskach. 
??:'raca ta obejmuje: t) ",sp????dzia??anie 
e 
zWI??zkami p:u'ish-ov.emi ... przvl!oto'" anIU 
terhnicznem zawodnik??w. 21 ??cis???? v.sp????pra
?? 
z Pa??stwowym Urzedem \t"vchov.ania Fizyc
- 
nego i Przysposobienia Woiskowego przv ",alt- 
zowaniu planu prac orzvto!otowav.czycb 31 
ro- 
Palland?? idei o??impijskiej s??
-em dru.klen1 
fraz p
zez urz.-dzenie za"'od??w. 41 zbtt'lrk?? 

ndu
z??w, 51 przvllo??o.-anie h-ater w St. 
o: 
ntz i Amsterdamie 6) za??at,,;eni! ",-szelkte! 
korespondencji i utrzymanie ??cidel ????czno??cI 


z Komitetem Olimpijskim. organizuj??cym 
Igrzyska, 7) za??atwienie formalno??ci po????czo- 
nych z wyjazdem, a m:anowicie: zg??oszenia 
".yrobienie paszport??w, ulg kolejowych i t. p., 
8) uzgodnienie wyst??pu reprezentacji sportu 
polskiego na Igrzyskach, 9) ustalenie wsp??l- 
oEgo str.:>ju reprezentacyjnego dla reprezenta- 
cji, 10) zorganizowanie udzia??u polskiej sztu- 
ki i literaturv w Igrzyskach. 


., 

 -- 
.-,
 


" -l, 


-=-.. 


-\ 

 


l 


Fol. R. Wolier Fol. na kliszy .,AlIa" 
Zawody Mi??dzyklubowe Warsza'??lianki. 
Warecka (Warszawianka) bije rekord 
polski na 800 mtr. (2: 44.6). 


Przyst??puj??c do realizacji wy??ej wy??uszczo- 
nych zadaf1, K0lT!isja przed
wszystkiem. stwo- 
I zye musia??a sobIe obr8;z o. ca??okszta??ct
 po- 
tlzeb poszczeg??lnyc.h zv.l??zkow, .?raz o hczeb- 
no??Ci projektowaneJ r.eprezentaCJI. W tym ce-. 
lu Komisia rozes??a??a Jeszcze dn. 1 J maJa b. r. 
al'lkiet??. na kt??r?? dotychczas odpowiedzia??y 
tylko 4 Z"i??zki. Upraszam p
zet? przedst8;wi- 
cieli zwi??zk??w, ktore odpowledZ1 na ankIet?? 


. 


jeszcze n'e nades??a??y, ??eby z za??atwieniem te- 
go nie zwlekali. 
Komisja Olimpiiska nawi??za??a ??cis??y kontakt 
z P. U. W. F. i P. W. i jak zawsze znalaz??a 
w osobie Dyrektcra Urz??du p. pp??k. S. G. 
Ulrycha jaknaigoretsze poparcie w swych za- 
mierzeniach. Komisia korzysta ze sta??ei sub- 
wencji miesiecznej umo??liwiaj??ce i jej prac
 
i utrzymanie biura Dla ??ci??leiszej wsp??pracy 
7a?? z UrzedEm. do Komisii jako ??cis??y jei 
n'onek delegowany iest p. Kapitan Karazif1ski 
zawdzi??czaj??c facho".ej wiedzy kt??rego mamy 
mo??no???? przed??o??enia iw dzisiaj Panom o(!??l- 
nego planu przygotov.af1 technicznych. w kt
- 
rym uv. zgl??dniol'a iest ogromna pomoc, kt??r?? 
sportov.; polskiemu daje Rz??d. Pomoc ta w 
okresie przygotov.awczvm sprowadza si?? do: 
subsydyj na sprowadzenie dla pewnych dzie- 
chin sportowych trener??w. 2) udost??pnienia 
o??rodk??w "."Vchowania fizyczne(!o dla kandyda- 
t??w olimpijskich. stworzenia oboz??w oraz udo- 
st??pnienia pracy w Centralnej Szkole Gimna- 
styki i .Sport??w w Poznaniu. 3) udzielenie pew- 
r.ej sumy na zapewnienie kwater podczas 
Igrzysk. 
Dal<:ZB pomoc tak ze strony P. U. W. F. 
i P. W., iak ze strony Ministrsh-a Spraw Za- 
granicznych jest r??.'Oie?? nam przyobiecan??, u- 
zale??nion?? jest ona od wynik??w prac poszcze- 
g??lnych zwiazk??w. 
Komisja Olimpii ska bezwarunkowo popiera 
to stanov.isko i prosi Pan??w odpowiednio 
wp??yn???? ra prac?? zwi??zk??w. 
. Niezale??nie od pomocy rz??dowei orLfaniza- 
Cle .sDortowe same przy??o??y?? musz?? r??k?? do 
powI??kszenia fundusz??w. przvimuj??c czel?? ci??- 
7ar??w wydatk??w o1impHskich na siebie. Mu- 
simy dowie????. i?? sport nas7. iect rzeczyWi??cie 
cr
anizacj?? spr????ysta ??
 n;e tylko wycial!amy 
rek?? po pomoc rz??dov.?? lecz ??e sami potra- 
fimy cze??ciowo potrzeby 5"'oje zaspokoi??, a 
potrzeby te sa bardzo zraczne. Nastepnie mu- 
simy sorawdzi?? - iak dalece spo??ecze??stwo 
interesuje si?? s!>ortem. iak blisko mu stoi?? 
spr1>WV te??vzny I kultury fizyczne;. 
VI! tej dl'iedz:nie du??o jeszcze jest do zdzia- 
??an'a 
Prawda nracuipmy '" v.-arunkach zoacznie 
lepszych ni?? w roku t924 Zaint:>resov.anie si?? 
rz??du sprav.-ami wyrhowania fizvc7nello i spor- 
tu za\:?e"niai.- .nam dzis;ai twardy 
runt pod 
nogamI. Duto lednak mamy do zrobienia ??e- 
by wyr??wua?? szanse nasze z szansami innych Str. 14 


narod??w, d??u??ej pracuj??cych intensywnie w tej 
dziedzinie. 
Mamy ju?? dzisiaj do zanotowania wielkie 
post??py na niwie sportowej. Od ostatn:ch I- 
grzysk w r. 1924 posun??li??my si?? znacznie na- 
prz??d. Ale i obowi??zki nasze wzros??y. 
Obecnie nie chodzi ju?? tylko o to, ??eby??my 
zademonstrowali nasz?? obecno????. Musimy za- 
j???? miejsce odpowiadaj??ce naszemu stanowi- 
sku mocarstwowemu i odwiecznej kulturze. 
Miejsce nasze nie jest na szarym ko??cu naro- 
d??w, le
z w czo??owej jej grupie. 
Dla tego jednak, ??eby to osi??gn???? musimy 
by?? dobrze wyposa??eni. Musimy przezwyci??- 
??y?? przedewszystkiem oboj??tno???? naszego spo- 
??eczef1stwa. 
Ruszymy na spo??ecze??stwo z planow?? akcj?? 
prop 'lgand ow??. Przedewszystkiem zapoznamy 
go z ide?? neoolimpizmu. Sekcja propagandy 
przy Komisji Olimpijskiej zosta??a, zawdzi??cza- 
j??c Zwi??zkowi Dziennikarzy Sportowych, ju?? 
uruchomiona. 
Propagand?? olimpijsk?? przeprowadza?? b??- 
dziemy pod jednym god??em. Zastanowili??my si?? 
nad projektem artysty Zygmunta Kamif1skiego, 
kt??ry opraco\\a?? projekt afiszu olimpijskiego. 
T en sam motyw utrzymany b??dzi:: na marce 


c?? i po??wi??cenie wywalczy?? zaszczytne miej- 

ce barwom polskim. 
Obowi??zkiem spo??ecz??stwa, w imi?? wielko??ci 
Polski j:zst usi??owania te moralnie i materjal- 
nie poprze??". 


. 
. . ast??pnie kpt. Karazif1ski wyg??osi?? referat o 
zasadniczym planie przygotowania technicznego 
kt??ry r??wnie?? w streszczeniu przytaczamy. 
W ka??dym dziale sportu, kt??ry b??dzie re- 
prezentowany na Olimp jadzie zostanie utworzo- 
na Grupa Olimpijska. Z ka??dej grupy drog?? 
selekcji w ko??cowym okresie przygotowaf1 zo- 
stanie wy??oni.:Jna dru??yna reprezentacyjna. 
Kandydaci do grupy olimpijskiej maj?? by?? 
wyzna
zeni w drodze wyboru do dnia 1 wrze- 
??nia b. r. Opr??cz kwalifikacji technicznych ma 
by?? z\\r??cor.a Lwaga na ambicje sporto\\e, si- 
!??. charakter i wol??. 
Ka??dy zawodnik zak\\alifikowany do grupy 
kandydat??w ma by?? poddany szcz
g????owemu 
badaniu lekarskiemu. 
Wyniki badania maj?? by?? skiero\\ane do 
Komitetu Olimpijskiego. 


'"" 
J - 
'- 
""-'l . 

 
 - 
'" 

 
- 
., ... 
- . 
r 
- 
- 
" " 
f( 
- ?? 
;- 
- 4 J 
, 
.., 


Fot. R. Walter. Fol. IIIJ 1;1,.o:y ..AlIa" 
Zawody p??ywackie - start 2(0 IJ'.. stylem klasyczr.ym rr??7czyzn. 


pocztowej oraz ??etonie olimpijskim. Pozatem 
wydana b??dzie broszura propagandowa w \\y- 
daniu luksusowym, kt??r?? rozeszlemy do wszyst- 
kich urz??dow, instytucji spo??ecznych. bank??w, 
instytucji przemys??owo-handlowych, ziemiaf1- 
litwa i t. d. 
Liczymy na to, i?? nowopowsta??e Komitety 
Wojew??dzkie ,,-ydatnie popr?? nasze usi??owa- 
nia 
Poza tem projektujemy u??y Izereg imprez 
sportowych, doch??d z kt??rych p??jdz:e na zasi- 
lenie Funduszu Olimpijskiego. 
Chcia??bym jeszcze korzystaj??c z projektu 
podanego przez p. Raszke. ??eby??my przyj??li 
pewne bas??o kt??reby stale powtarzane by??o na 
wszyctkich boiskach Polski. na wszystkich za- 
wodach sportowych przed ich rozpocz??ciem. 
kt??re jako . momento" \\ry??aby si?? w m??zg 
sportowc??w i spo??eczeiJstwa. 
Formu??k?? t?? proponuj?? w nastepuj.cem 
brzm;eniu: ..Hallo, Hallo! Igrzyska IX Olim- 
pjady bezkrwawe zmagania si?? przedstawi- 
deli t??fyzny fizycznej narodow ca??ego ??wiata 
odb??d?? si?? jui w roku 1928 w 5t. \toritz i 
Amsterdam
. 
Polska na zawodach tych nie tylko musi by?? 
obecn??. lecz i uj???? miejsce odpowiadaj
ce jej 
stznowisku mocarstwowemu i odwiecznej kul- 
turze 
Obowi
kiem rzeszy 
wszystko z siebie, teby 


sportowej jest da?? 
przez wzmo??on_ pra- 


Zawodnik mo??e byc zaliczony do grupy ol:m- 
pijskiej tylko po podpisaniu przez niel!o de- 
klaracji: 
a) ??e bezwarunkowo stanie do zawod??w je- 
'li tego z,:,-????d
j?? w??
dz,: sportowe, o ile na 
przeszkodzIe me stanIe si??a wy??sza, 
b) b??dzie przestrzega?? wszystkich wskaz??\\.:k 
swego kierownika. 
c) b??dzie ucz??szcza?? regularnie na treningi 
i odbywa?? ??wiczenia \\ed??ug ustalonego dla s=e- 
bie programtl 
d) b??dzie bra?? udzia?? tylko w tych konku- 
n:ncjach, na ktore pozwoli mu je
o wladza 
sportO\\ a, 
e) beZ\\zgl??dnie podporz??dkuje si?? regu- 
lam!nowi ustalon
mu na czas pobytu na Olimp- 
jadzie. 
Niest()sowanie si?? zawodnika do tych prze- 
pis??w pozbawi go prawa \\yjazdu. 
5tworz?nie warunk??w technicznych dla przy- 
J,!otowania danej grupy olimpijskiej zapeWD1a 
Komitet Olimpijski. 
Z" i??zki sportowe wyznaczaj_ w porozumie- 
niu z Komitetem Olimp.: 
a) kierownika 'rupy olimpiiskiei 
b) kiero\\ nik??w ??wiczeiJ. 
Kierownikami ??wiczel1 mog_ zosta?? osoby nie- 
nale????c do danego zwi_zku np. oficerowie o- 
??rodk??w wych fiz. 


ST ADJON Nr. 25 


Kierownik ??wiczef1 jest jedyn?? w??adz?? spor- 
tO\\?? uczestnika grupy olimpijskiej na czas 
jego pobytu w grup:e. 
Rozci??ga on nad nim opiek??, obejmuj??c?? 
zar??wno trening zawodnika jak i kontrol?? nad 
og??lnym trybem ??ycia oraz udziela zezwole?? 
na std\\anie do zawod??w. 
Kierownik ??wicze?? w zakresie prowadzenia 
treningu otrzymywa?? b??dzie wskaz??wki od kie- 
rownika grupy olimpijskiej. W za luesie za?? 
kontroli nad trybem ??ycia zawodnika kierownik 
??\\ iczef1 opiera si?? na wsp????pracy Klubu 
Zarz??d bowiem Klubu. do kt??rego nale??y 
dany cz??onek grupy przyjmuje na siebi:? ca??ko- 
\\it?? odpowiedzialno???? za tryb jego ??ycia. 
Zwi??zki za?? przyjmuj?? w stosunku do p. K- 
OI. odpowiedz:alno???? za dany Klub. 
Kiero\\nik cwiczef1 powinien \\ejrze?? \\ sto- 
sunki osobiste, finansowe i za\\odo\\ e ka??dego 
z kandydat??w i ewentualnie pom??c mu w tym 
\\zgl??dzie, bowiem cz??onek grupy olimpijskiej 
mo??e przygotowywa?? si?? tylko w normalnych 
warunkach ??yciowych, zapewniai??cych mu re- 
gularne ??ycie i mo??no???? systematycznego ??wi- 
czenia. 
Kierownicy ??wiczef1 b??d?? zebrani w pocz??t- 
kowym okresie przygotowaf1 na kr??tki kurs in- 
formacyjny, gdzie otrzymaj?? wskaz??wki jak 
nale??y kiero\\a?? przygotowaniem zawodnik??\\. 
Kierownicy ??wiczeiJ przy pomocy kierowni- 
ka grupy zorganizuj?? ponadto w danej miejsco- 
\\o??ci opiek?? lekarsk?? pad ka??dym zawodni- 
kiem, oraz kontrol?? naukow?? post??pu jego tre- 
ningu. 
\V razie czasowego grupowania OIawodnik??\\ 
na kursach lub w obozach kierowanie ich tre- 
ningiem obejmuje kierownik kursu czy obozu 
wyznaczony przez Komitet Olimpijski wz
l??d- 
nie zwi??zek sportowy. 
Trenerom zagranicznym spro\\adzonym 
przez poszczeg??lne zwi??zki nale??y powierzy??: 
a) zbadanie zawodnik??w w zakresie ich wa- 
runk??w spo
owych, 
b) u??o??enie szczeg????owych program??w, 
c) prowadzenie technicznego przygotowania 
zawodnik??w. 
W zasadzie trenerzy maj?? by?? facho\\ymi 
doradcami kierownik??w grupy i kierownik??w 
??wiczef1. 
Przygoto\\anie zawodnik??w naldy og??lnie 
podzieli?? na trzy okresy: 
a) zbadanie warunk??w fizycznych uczestni- 
k??w grupy. uzyskanie kondycji cielesnej i pod- 
niesienie og??lnej ich sprawno??ci, 
b) utrzymanie kondycji cielesnej zawodni- 
k??w. praca nad wyrobieniem techniki, stopnio- 
wy trening zblii:aj??cy do osi??gni??cia forsy, 
c) intensywny trening, maj??cy na celu os=??- 
gniecie ..formy" zawodnik??w. 
Pierwszy okres j??'st szczeg??lnie wafny. 
Osi??
ni??cie kondycji oraz zbadanie warunk??\\ 
uczestnik??w grupy musi s;?? odbywa?? pod kie- 
runkiem facho\\ych instruktor??w oraz lekarzv 
specjalist??w. 
Dlatel!o nieodzownem jest zgrupo\\anie za- 
wodr;k??\\ przynajmniei ra okres 6-ciotYl!odnio- 
\\ y niezb??'dny na osi??tnifc;e kondycji. 
Zt1rupo\\a'lie 7a\\odnik??w po\\ipno past??oi?? 
w formie kursu czy obozu. 
Po??adan?? jpct w tym czasie obecno???? tre- 
n??'ra kt??ryby zbada?? warunki ka??del!o z za- 
\\odpik??w oraz nakrz??li?? program dalszych je- 
go ??wiczel1. 
W okresie drug=m nalezy stara?? si?? o utrzy- 
fi" anie kondycji przez odpowiedni tryb fycia 
od??ywianie pro\\adzenie sta??ej zaprawy gim- 
rastycznei. nast??,pnie przyst??pi?? do raciopal- 
netlo treningu poletlaj??cel!o na ??wiczeniach wy- 
rabia j??cych tE'chnik??. Dozorowanie tych ??wi- 
czef1 stosunek ich do ??\\iczpiJ og??lnej zapra- 
wy "im nastyczne i ustal?? pro
ramy opracowane 
dla ??:entacje poszczeg??lnych dzia????"" spor- 
tu musz?? nmimlm. t'3 2-3 tygodnie frzed za- 
\
odami w)jecbac na miejsce llirzysk, a??eby 
tam zapozna?? SI.. z w;!runkami zawod??w na 
m.ejscll. rrzy,",
cz..ic si?? do k:imatu i treno- 
Wa?? si?? tak, aby w najlepszej formie wzi???? 
udzia?? w zawodach. Przyjazd na kilka dni 
przed zawodami U"Aa??am za bardzo nieracjo- 
nalny. 
POn,ieszczenia za,., odnik??w po\\inny odpo- 
wiada.: wszl'lkim wymogom no"oczesnej hy- 
gle
y sporto,., ej. Do tych zaliczam: w??asn?? ku- 
chn1\
, wH
oc:ine i niezbyt masowe %ak" atero- 
,",:d.Dle (nalwy??ej 2-3 za,.,odnik??w), masa??ys. 
tow 11-.-2) Dla zawodnik??w nale??a??oby urz??- 
dzi?? rio" l.ie?? czytelni?? i pok??j "sp??lny, gdz;e 
zawf;'dt:icy mogliby si?? razem zbiera?? i poro- 
Zumiewa??, przyczem pok??j ten po'" inien by?? u- 
r
??
Z'JDY z pewnym komfortem (radio, dzien- 
n.kl polskie, prasa sportowa itp.). Przez to u- 
tworzy??oby si?? odpowiednie mi??e "arunki po- 
"y tu na mieiscu co dla zawodnika uwa??am za 

zecz pien..szo;z??dnej v.agi. Dobry rastr??j 
Jest podstaw?? dobrych wynik??101lo. 

. K. 01. winien s;?? zastrzedz "obec tych 
zWl??z.k??w, kt??rych wyjazd na 19:z)ska su b- 
"'eK?CJonuje cz??sciowo, albo ca??kowicie, ??e w 
razIe nieprzeprowadzenia nale??ytego przygo- 
towania zawodnik??w do Igrzysk 10110 my??l pro- 
grali u, mo??e P K. Ol. cofn???? subwencj?? i n e 
zg
dzi?? si?? na wyjazd zawodnik??w w danym 
dZIale sportu. 
\\: ed??ug dzisiejszego stanu naszego .sportu 
POWlDr.y byc " Amsterdamie reprezento",ane 
nast??puj??ce. dzia??y sportu: Jazda konna. Ko- 

.rstwo. Hockey na lodzie. "IIarciarst"'!>. Boks. 
k .??ka no??na, Zapasy. \\ io??larstwo
 
Im?asty- 
a, Lekka atlety??ta Szermierka. Pi??CIObOI no- 
WOczemy. _ Pon
dto jako osobny dzia?? re- 
prezenlo"ane b??d?? sduki pi??kne. 
T rening w poszczegolnych chia 'ach sport??w 
r
zpocznie si?? obozem treningowym grupy 0- 
hmp1jskiej (6 tygodm). kt??ry organizuje Pail- 
.t:w
wy Urz
 \\ ychowania fizycz
ego w 
m1e!&CU oznaczonym wsp??lnie z Polskim Ko- 


mitetem Olimpijskim W obozie tym wzi??liby 
udzia?? mo??liwie wszyscy uczestnicy wymienio- 
r.ycb dz:a????w sportu. 
T u przeprowadzonoby pod okiem trenera i 
specjalnie na ten cel wybranego instruktora 
wychowania fizycznego og??lne przygotowanie 
gimnastyczne i gry sportowe, jak r??wnie?? tre- 
ning specjalny z tego dzia??u sportu, do kt??re- 
go nale??y wybrany zawodn k. Lekarz za f oz- 
nalby si?? tu z orkanizmami ??wicz??cych i ich 
danemi fizycznemi. W kilku wyk??adach zazna- 
jomionoby ucz<,stnik??\?? z og??lnemi zasada mi 
hygieny ,od??ywian:a i zasad trenowania. 
P. K. 01. zan:ierza urz??dzi?? na Bo??e Naro- 
dzenie ,.,. Centralnej Wo;skowej Szkole Gim- 
nastyki i Sport??w kurs 8-II.io tygodniowy (od 
1.12.1927 do 31.1.1928 r.), na kt??rym trenowali- 
by przedewszystkiem lekkoatleci, bokserzy i 
gimnastycy, a ewentualnie pi??karze i szermie- 
rze. 
Taki sam kurs, jednak 6-ciotygodn'owy prze- 
r-rowadzonoby w "kresie ??wi??t Wielkiej Nocy. 
Wszyscy uczestnicy wyznaczeni definityw- 
nie, odbyliby 4-ro tygodn:owy ??Cis??y trenin??! 
tu?? przed wyjazdem do Ams.lerdamu w swych 
o??rodkach, a to celem osi??gni??cia maksymalnej 
5",ej formy. Na ten czas zawodnicy z poza o- 
??rodk??w musieliby otrzyma?? urlop i jecha?? do 
o??rodka. 
W ko??cu przygotowani zawodnicy na 2 ty- 
godnie przed udz a??em w zawodach musz?? by?? 


ZA WGDY BOKSERSKIE W WARSZAWIE. 


Urz??dzone przez Zwi??zek Dziennikarzy Spor- 
towych r.a Fundusz Olimpijski zawody sporto- 
we udaly si?? znakomicie. Niestety nie zebra??y 
spodzie\\anej ilo??ci publiczno??ci, bo zaledwie 
600 oscb. 
S??dzi?? jednak nale??y, ??e wobec sprawnej or- 
ganizacji i interesuj??cego programu zawody te 
uczyn.?? wiele dla propagandy w Warszawie 
sportu pi????ciarskiego od kt??rgo d??ugi szereg im- 
prez nieudanycb publiczno???? szersz?? nieco od- 
straszy??. 
Zwi??zkowi Dziennikarzy Sportowych nale???? 
si?? w ka??dym razie s??owa uznania jak r??w- 
nie?? Warszawskiemu Towarzystwu Cyklist??w, 
kt??re udzieli??o bezinteresownie Dynas??w, da- 
j??c innym organizacjom sportowym. przyklad 
popieran:a idei olimpijskiej. 
Zawody rozpocz??ly si?? meczem mi??dzyklu- 
bowym YMCA - 1\\akabi. na kt??ry zlo??y??o si?? 
5 spotkaf1. W pierwszym Pluta (Ymca) bij
 no! 
punkty F reitaga (Makabi) po zaci??tej wa??ce: 
o??aj za\\odnicy poczynili od czas??w ..Pierwsze- 
go Kroku" znaczne post??py. Nast??pnie D??brow- 
ski (') z"yci????a nieznacznie Andersa (M) po 
'adnej z obu stron walce. Mandelker (M) i Ba- 
sso'" ski (Y) walcz?? bez rezultatu. Wajsellisz 
IM) bije Dr??gowskiego (Y) na punkty. Ankier 
(M) bije Rys a (Y) na punkty. Og??lny "ynik 
meczu remisowy 5:5. 
Mecz mi??dzy mistrzem Polski wagi lekkiej 
W
ndem a mistrzem Warszawy Reuttem by?? 
jLdnym z naj ciekawszych, widzianych kiedy- 
holwiek w stolicy. Po pierwszej rundzie z obu 
stron pro,.,adzonej ostro??nie, nast??puj?? dwie 
rundy, bezustannej walki w zwarciu, w tempie 
szalenie ostrym, gdzie ??aden z przeciwnik??w 
nie chce ust??pi?? ani na krok. S??owo ..break" 
nie by??o wym??wionem ani ra
u, mimo, ??e. bo- 
kserzy byli stale tu?? przy sobl
. 2:adnemu Jed- 
rak nie udaje si?? uzyska?? choc;a??by chwilowej 
prze,.,.agi; \\ynik. nier
zstrzrgni??,y c:????kowicie 
odpo,.,iada?? przebiegowI walk.. StanowI on zna- 
czny sukces pi????ciarza ,.,.arszawskiego. po- 
lepszaj??cego 
i?? stal
.. 
Zaznaczy?? warto, IZ mecz ten byl 100-n?? 
"alk?? Wendego, a 13-
?? Reutta. . 
Po tej \\alce nast??pi?? pokaz Wiktora Juno- 
szy, kt??ry przerobi?? 
wie rU!1
y, jedn?? z Ka- 
kietkiem, a drug?? z Blrenzwe'glem. 
Wreszcie nast??puj
 kulminacyjny punkt pro- 
gramu _ 8_rundowy mecz Edwarda Rana z 
\1atusz
wskim S??dziuje, jako jedyny s??dzia, 
por. Berski. . . ... .. 
\\' pief\\szel 
undzle spokoJme I pewme Sl??:- 
nie siebie atakuje Ran, MatuszewskI w ostroz- 
rei defensywie. Tempo niezbyt ostre, wida??, ??e 
to tylko pocz??tek. 
Druga runda odrazu zaczyna si?? ostrz
j, ale 
nie tf\\a d??ugo: po kilku zaledwie obustronnych 
pr??bach Ran zadaje .kr??t
i cios prosty 
 ser.ce, 
z tak?? niezwyk???? s:???? ze MatuszewskI zgma 
si?? ,., p???? osu"a ra 
iemi?? i 
aremnie usi??uje 
powsta??, lDa. ca??y tu??o
 
pa,rah??ov.any. 
S??dz'a odhcza do dZiesi??cIu... nokaut. 
\\??odego pi????ciarza warszawskiego publicz- 
nO??c nai!radza szumn?? owacj??. 


Str. 'id 


na mieJscu w Amsterdamie, aby w pe??ni si?? 
stan???? do walki. 
Czas przerw mi??dzy wy??e, wymienionymi 
kursami specjalnymi po??wl??oony b??dzie tre- 
ningowi normalnemu, kt??rym kierowa?? b??d?? 
i za kt??ry ponosi?? b??d?? odpowiedzialno???? 
zwi??zki. 
Trening w poszczeg??lnycb dzialach sportu: 
Cz?????? lekkoatlet??w trenowa??aby w Warsza- 
,.,.ie pod okiem trEnera rozpoczynaj??c ju?? od 
\\ rze??nia gimnastyk?? przygotowawcz?? specjal- 
n?? pro,.,.adzon?? przez ,.,.ybranego na Ln cel 
fachowego kierownika. Zawodn k??w wojsko- 
"ycb nale??a??oby natychmiast ??ci??gn???? do 
Centralnej Wojskowej Szko??y Gimnastyki i 
Sportu. 
Dla bokser??w urz??dzi si?? ri.wnie?? kursy w 
okresach ??"i??tecznych czterotygodniowe, a 
nadt.o kurs selekcyiny we wrze??n u lub pa??- 
dzierniku. Na okres Bo??ego Narodzenia za- 
mierza zwi??zek sprowadzi?? trenera prawdo- 
podobnie z l'iemiec lub z Francji. 
Hockey na lodzie trenuje w o??rodku war- 
szawskim od ,., rze??n:a pocz??wszy, nie wyje!- 
d??aj??c wcale do Centralnej Wojskowej Szko??y 
Gimnastyki i Sportu. 
Jazda konna trenuje w Grudzi??dzu wed??ug 
w??asnego programu. 
Pod ()kiem trenera (p. Pytlasif1ski) trenuj?? 
zapa??nicy w o??rodku g??rnosl??skiem. 
Wio??larze trenuj?? ca??y czas w Warszawie 
pod okiem trenera zagran;cznego. 
Kolarze trenuj?? w \V arszawie bez wyje??d??a- 
r,ia na kursa do Centralnej Wojskowej Szko??y 
Gimnastyki i Sportu. 
Gimnastycy: Panowie ??wicz?? w Poznaniu, 
panie w Warsza101lo ie bez udzia??u w obozach i 
na kursacb. 
Szermierze ??wicz?? w Krakewie. 
Pi??ka no??na ??wiczy w Krakowie P.Z.P.N. po- 
winien sprowadzi?? odpowiedniego trenera, kt??- 
ry pracowa??by stale nad wybranymi zawod- 
nikami. odbywaj??cemi obowi??zkowe treningi, 
zw??aszcza od wrze??nia pocz??wszy (pora je- 
sienna i zimowa) i urz??dza??by w Krakowie, 
dorywcze kr??tkotrwa??e (2-4 tygodni) treningi 
frzedewszystkiem ,.,. okresie ??wi??t. Zestawio- 
na definitywnie z wiosn?? reprezentacja musia- 
??aby pr
ajmniej miesi??c trenowa?? wsp??lnie 
przed wYJazdem \\ osrodku krakowskim. 
Narciarstwo trenuje w Zakopanem. 
. 
olski Komitet Olimpijski uwa??a za najwa??- 
me,szy warunek w przygotowaniadh gimnasty- 
h??, kt??ra dotyrhczas by??a zaniedbana w przy- 
go
owaniacb J>OS.ZCzeg??lnych dzia????w sportu, 
ktore .k??ad??y n
clsk na swe specjalne przygo- 
tow.ame . tech
czn,:, a. wi??c ..specjalizacj??..., 
zamedbuJ??c mezmlerme wa??n?? podstawow?? 
wprost cz?????? przygotowaf1 t. i. zapraw?? og??l- 
n??, wzmocnienie og??lne organizmu, jakie w??a??- 
nie daje ifmnastyka. Po"inna ona by?? upra- 
wian
 codziennie, lub minimum 5 razy w ty- 
godnIU przez reprezentant??w olimpijskich. W 
t
m celu zwi??zk:i. powinny dla swych wybraf1- 
co
 wprowa
c obo"':l
k?w?? _ gin:I1:1
tyk??, 
ktor?? prowadziliby speqahscl, naJlepIeJ elewi 
rocz
ycb kur
??
 Centralnej Wojskowej Szko- 
??y Glm
astykl I Sportu.. Odnosi si?? to przede- 
wszystklem do _ tyc.b dZIa????w, kt??re b??d?? pra- 
cowa??y samodz'elme, a wi??c kolarze, szermie- 
rze, wio??larze, pi??ka no??na i zapa??nicy. 


. 


. 


. 


N
d refera.lami za
??za??a si?? dyskusja. ,., 
wymku kt??rel zasadDlcze linje zosta??y przyj??te 
bez 
strze??ef1. .Uzg?dnienie przygotowail po- 
szczegolnycb nn??zkow z planem og??lnym na- 
s
pi .K?a szeregu konferencyj, kt??re KC'misja 
Ohmpilska przeprowadzi z niemi w najbli7- 
szym czasie. 

ebranie 9 czeno.ca stanowi powa??ny etap w 
dZiele. nas
ych olimpijskich prac przedwst??p- 
nych I ,., ro??y pomy??lne doprowadzenie ich do 
kof1ca. 
.'!iI.dniu 10.VI. odby??a si?? w Komitecie Olim- 
p
lsklm konferencja przygotowaf1 do Igrzysk 
Zlmowycb, '" kt??rej 101Iozi??li udzia?? z ramienia 
K
m.itetu O

mpi
skiego pp.: in??. W. Znajdow- 
ski I W. GJzycki, ze strony za?? zainteresowa- 
nycb zwi??zk??w pp.: P??k. A. Bobkowski in??. 
Schille i Osiecimski-Czapski. ' 
Pos
an
,.,.iono ro
pocz???? energiczny trening i 
wys??ac mezw??oczme do St. \ioritz celem za- 
kontraktowania kwater dla za"odnik??w del
ga- 
ta fachowego w osobie p. SL Fichera. 
Nast??pnie. ustalono rep
ezentacj?? po!lzczegol- 
nych sportow w nash;pnJ??cym sk??adzie: Nar- 
ciarstwo 20 os??b, patrol wojsko,.,y 9 Qs??b. re- 
zerwa 4 bockey na lodzie 14 os??b, ??y??wiar- 
stwo 3 osoby. StT. l' 


L 


E 


li 


li 


ZAKO??CZENIE MI??DZYNARODOWYCH ZA- 
WOD??W LEKKO-ATLETYCZNYCH WE 
LWOWIE. 


Trzeci dzien zawodow mocno si?? r????ni?? od 
swego uroczystego poprzednika. Na trybunacb 
sk??pe zaludnienie, na boisku - przez d??ugi 
czas - zupe??ny brak jakichkolwiek b??d?? o- 
znak, ??e zawody \\og??le odb??d?? si??. Znudzo- 
&y d??ugim oczekiwaniem wojewoda opuszcza 
trybuny. Publiczno???? nagradza opiesza??o???? or- 
ganizator??w grzmotem tupotania w pod??og??. 
Tymczasek w ..p??dziemiacb" - w szatni to- 
cz?? si?? pertraktacje. Zawodnicy warszawscy, 
kt??rzy pieni??dze na utrzymanie oraz zwrot ko- 
szt??w podr????y mieli otrzyma?? zaraz po przy- 
je??dzie, w ci??gu paru dni pobytu we Lwo- 
wie, nie dostali ani grosza i przejad??szy ca???? 
got??wk??. a na dodatek poniekt??rzy spodnie, za- 
????dali kategorycznie \\yp??acenia pieni??dzy. 
Organizatorzy z godziny na godzin?? odwle- 
kali rozracbunek, a w mi??dzyczasie okazywali 
niezrozumia??e oburzenie na s??uszne ????dania za- 
wodnik??w. Wprost z zawod??w nale??a??o jecha?? 
na poci??t. to te?? trudno si?? dziwi??. ??e go??cie 
domagali si?? w tej stanowczej godzinie go- 
t??wki. 
Wreszcle po uroczystym o??wiadczeniu, ??e 
"miasto" gwarantuje wyp??acenie got??wki o 9 
wieczorem - zawodnicy wyszli na start. Za- 
wiedli si?? srodze, bo ani o 9-ej wieczorem. ani 
wog??le tego dnia nic nie dostali. Nazajutrz 
wyjechali za po??yczone pieni??dze. 
Po tej dygresji ??ladami zawodnik??w powr??- 
cimy na bie??ni??. 
Zacz????o si?? od finalu biegu na 200 mtr. 
Na starcie brak Szenaicha. Zato przypl??ta?? 
si?? T rossbacb. 
Bieg wygrywa Scbloske w 23" przed Tros- 
sbachem w 23,4". O trzeci miejsce \\alka ostra 
pomi??dzy F ormankiem i Kasperkiewiczem. czecb 
",-ygrywa o pierj w 23,8". 
Trossbach po przerwaniu ta??my nagle za- 
kula?? i znalaz?? pi??kny pow??d do wycofania 
si?? z biegu na 400 mtr. przez p??otki. 
Niemiec niema prawa przegrywa?? w Pol- 
scel 
Tematem tym jeszcze zajmiemy si??. 
Rzut dyskiem dostarczy?? widowni wiele emo- 
cji. Baran by?? w ??wietnej formie i zrobi?? sze- 
reg pi??knych rzut??w, wci???? poprawiaj??c, s\\ e 
wyniki i bij??c obu gro??nych przeciwnik??w. 
Dzi??ki wadliwemu ustawieniu tablic orjenta- 
cyjnych publiczno???? nie bior??c pod uwag?? ??u- 
k??w. rzuty Barana ocenia??a na 43 - 44 mtr. 
"'-padaj??c w zrozumia??y zacbwyt. 
Po zmierzeniu okaza??o si??, ??e: 1) Baran 
4182 cm., 2) Daranyi 4057 cm.. 3) Klunberg 
3919 cm. 
Bieg na 800 mtr. zgromadzi?? na starcie po 
2 przedstawicieli bratnicb narod??w slowiaf1- 
skich. przyczem okaza??o si??, ??e z czecb??w tyl- 
ko Sindler bieg trakto",a?? powa??nie. Vobralik 
mia?? go tylko podci??gn???? i nast??pnie z ca???? 
flegm?? usun???? si?? na zielon?? mura"'??. 


- 


A 


A 


T 


L 


Sindler bieg wygra?? w czasie 1,57,4".. Mala- 
nowski usi??owa?? go doj????, lecz widz??c bez- 
owocno???? wysi??ku, gdy czecb rwa?? ta??m??, zwol- 
ni?? i w ten spos??b straci??.. rekord polski. Jego 
czas 1:59,2". Mejro trzeci 2:02,6". 
Skok o tyczce przyni??s?? zwyci??stwo niepo- 
ka??nemu, chuderlawemu Na"gy'emu, kt??ry jak 
glista prze??lizgiwa?? si?? nad wszystkiemi wyso- 
ko??ciami do 361 cm. w????cznie. Pi??kny sty- 
lista Klunberg skoczy?? 340 cm. zajmuj??c 3 
miejsce. 
Rywalizacja Rzepka - Adamczak da??a pu- 
bliczno??ci okazj?? do wy??adowania swego tem- 
peramentu. 
Adamczak posiada sympatj?? widowni w tym 
samym stopniu, w jakim Rzepce jej brak, 
szczeg??lnie we Lwowie, kt??ry niemo??e mu da- 
rowa?? przynale??no??ci do warszawskiego klubu. 
Po skoku Adamczaka na 330 cm. tyczka 
str??ci??a poprzeczk??. Publiczno???? gor??co prote- 

tuje przeciwko orzeczeniu komisji, win?? zwa- 
laj??c na Bogu ducha winnego s??dziego, kt??- 
rym by?? akurat - bTat Rzepki. Nast??pne skoki 
Adam.:zak marnuje i odpada, 
Przy tej okazji, s??dzia skok??w, by??y mistrz 
tyczki Cybulski dostaje jako pierwszy w??r??d 
s??dzi??w lekko-atlelycznych tytu?? ..kalosza". 
Poza konkursem Adamczak skacze i zbiera 
zas??u??one brawa. 
Publiczno???? wystawia sobie jednak dobre 
??wiadectwo ??ywio??owo oklaskuj??c Rzepk?? za 
pi??kny skok 351 cm. 
1) Nagy 361 cm., 2) Rzepka 351 cm., 3) Klum- 
berg 340 cm., 4) Adamczak 340 cm. (w kon- 
kursie 320 cm). 
Bieg na 400 mtr. przez plotki. Po uznaniu 
przez T rossbacha wy??szo??ci Kostrzewskiego 
rzecz si?? rozegra??a pomi??dzy odwiecznymi ry- 
walami, przyczem zwyci????y?? jak z\\ykle Ko- 
strzewski w 56,8" przed Korolkiewiczem 58. 
Trzecie miejsce - nie obsadzone. 
Bieg na 5 km. Na starcie: Sindler, Vobralik, 
Kantor (Wiede??), Frejer, Sawaryn, Boski i 
Sarnacki. 
Tym razem Sindler prowadzi?? razem z V.o- 
bralikiem... F reyera, a po 2 km. wycofa?? SI??. 
Vohralik nadal przewodzi Freyerowi, wyci??ga- 
j??c go coraz dalej przed Kantorem. 
Po 3 km. Samacki ma dosy??. Boski coraz 
melancbolijniej wlecze si?? sty??u, niczem nie 
przypominaj??c swego doskona??ego biegu z 
przed paru dni. 
Na ostatnim kilometrze Freyer wysuwa si?? 
przed Vobralika, Kantor nadal niegro??ny, mi- 
mo gro??nej reklamy, Sawaryna zaczyna atako- 
\\O??, zbli??aj??c si?? coraz bardziej. 
Freyer kof1czy jako pierwszy w 16:01,2" prz
d 
V ohralikiem, kt??ry mia?? jednak t?? satysfakcJ??, 
??e Kantor obserwowa?? jego pi??ty. Czas 16:14_6". 
Sawaryn ku wielkiej uciesze trybun zwyci????y?? 
Kantora na finiszu o pier??. Ta jojl Widel1 do- 

ta?? wsk??r??. Czas obu 16:15,6", Boski ostatni 
Czasy po drodze: 1000 mtr.: 2:58", 1500 mtr. 
4:32", 2 km. 6:06", 3 km. 9:06", 3 km. 9:06", 
4 km. 12:51". 


.. .. 
-:: 
. ,. . . 
\- . 
"'" I 
 
 
C'-x , t 
, 
7 \ , 

 
. 


,  
- . 


. ' 


'" 


J. 
, 


. 


- 


__ --?? 


?? 


Starf "Stayer" Vobralik prowadzi bieg 3 klm W
 Lwowie. 
1.a nim zwyci??zca Saerb (9:05'4), ??.ukauewicz, Freyer (9:05.6), fnebe (9:2t), Sawaryn. 


S T A D J O lf NT. 25 


E 


T 


y 


li 


A 


Sztafeta 4 X lGO rozgrywa??a si?? "o mistrzo- 
siwo mrok??w". Zmiana pa??eczki utrudniona \\0- 
bec s??abego o??wietlenia (ksi????ycowego). Sklad 
jedynej staj??cej do walki dru??yny - egzotycz- 
ny. Sk??ad: Sikorski - Kostrzewski ( zn??w ten 
sam), Kasperkiewicz, Szenaich). Czas 44,8" - 
ku zdziwieniu og????u. 
Rozcbodzono si?? z my??l?? o zawodnikach, 
kt??rycb los zacz???? publiczno???? obchodzi?? na 
sefJo. 
B??d?? je???? kolacj??, czy p??jd?? do ??????ka nad- 
czczo? 
O wyje??dzie do Warszawy mowy nie by??o. 
J. S. B. 


ZA WODY O PUHAR "ELECTROLUXU". 
NA OKR??G WARSZAWSKI 


Rekord Jaworskieao na 1500 mtr. - 4:07'8 


W czasie zImy r. b. dyrekcja s??ynnej 
Szwedzkiej firmy "Electrolux" ofiarowa??a 
wspania???? nagrod?? przecbodni, na rzecz Spor- 
tu i przeznaczy??a j?? na wielki dziesi??ciob??j 
dru??ynowy, rozgrywany w ca??ej Polsce 4 ra- 
zy. (2 razy w r. b. i 2 razy na wiosn?? 1928), 
jak" przygotowanie przedolimpijskie: 
I'ier\\sze zawody o powy??szy pubar, rozegra- 
ne dl... OKr??gu warszawskiego w dn. 18 b. m., 
nie wzbad;.tllY w stolicy spodziewanego zain- 
t
re
owania. 
Stan????y tylko 4 kluby (a z nich - PolonJa 
poza L.onkursem?), zg??aszaj??c znikom?? liczb?? 
zawodnIk??w. Jedynie AZS i Varsovia obstawi- 
??y wszystkie konkurencje, Warszawianka nie 
""ystawlia nikogo do skoku w dal i biegi przez 
I'??otlm nale??y. ??e nie ,.,szystkie klu- 
by z

osi??y si?? do ,., alki. Brak by??o zupe??nie 
Polo
II, 
kry, .ZA WF-u. G??uchoniemych i War- 
sza\\>lankl. SWletne zawodniczki, jak Czajkow- 
ska, Schabi??
ka i Z??otnicka, obecn'e bezro- 
botne" $iedzie?? musia??y na trybunach. .. 
Co do spraw "personalnych". to podnie5?? 
n
l
??y zndczny powr??t do formy u Konopac- 
kleI, popraw?? 11 Grabickiej, Wieczorkie\\>icz??w- 
ny i Rafianki. 
Organizacja zawod??w nieszczeg??lna, zw??asz- 
cza pod wzgl??iem punktualno??ci. 


. . 
. 


Dzie?? pierwsz). 
Przedbiegi 60 mtr. '" p;erwszym przedbiegu 
":,,grvwa lii??:sp .;dziewanie Pali??a!ltn (Gr;;;
 roa) 
8.8 sek. przed Wojnerowsk?? (AZS) i Berline. 
r,?wn?? IMakabi). W drugim przedbiegu zwy- 
CI????a Grabicka (Gra??yna) 8'4 sek przed Chrup- 
cza??ow'k?? (AZS) 8'6 sek i Harf??wn?? (Makabi) 
Startowa??o 8 lawodniczek. 
Rzut d)skieI:1 l. Konopacka (AZS) 32'34 m.. 
2. Merkis??wna (Gra??yna) 26'07. 3. Ritber??,.,- 
na (Makabi) 25'76, 4. Mi??ob??dzka. 
Rzut dyskiem oburl??cZ l. Konopacka 56'86 
m
r. (praw?? 33'07, lew?? 23'79). 2.Mierkis??,.,na 
4380 mtr.. 3. Ritner??wna 41'02 mtr. Wynik 
Kon
packiej stanowi nowy rekord polski. lecz 
od rekordu "Jasnej" o przesz??o 3 mtr. Rekord 
ten :est tak??e rekordem ??wiatowym. cbo?? do- 
k t
chczas Federacja Kobieca (FSFI) rzutu dys- 
lelT' obur??cz n;e noto\\>a??a. Ponad 33 mtr 
u. Konopackiej wskazuje. ??e nasza mi
trzyni 
nIe daje za wygram,. 
Skok w dal I. Jab!czy??ska (AZS) 453 cm.. 
2. Grabicka (Gra??yna) 447 cm.. 3 Rafianka 
(Gra??yna) 443 cm.. 4. Konopacka (AZS) 428 
cm., 5. Chrupcza??owska (AZS) 415 cm. 6. Rit- 
ner??wna (Makabi) 406 cm. Ra(ianka mia??a 
S o
tatni skok. jednak upad??a do ty??u na r??ce. 
zkoda! 
Skok w dal z miejsca l. \\i??ob??dzka 221 cm.. 
W 2 . Jab??cz)f1ska 216 cm. 3. Konpacka 207 cm. 
$zystkie z AZS-u. 
Bieg 100 mtr. Startuje 5. Prowadzi juf od 
startu Grabicka (Grafyna) i wygrywa w do- 
sk
na??ym czasie 13'6, 2. Woynarow
ka (AZS) 
13 8, 
. Chrucza??ow$ka (AZS) 13"9, 4. Aleksan- 
rowlcz??wna (AZS). 
Rzut kul. 4 kg. 1. Konopacka C)..f)8 m., 2. Mi- 

ob??dzka (AZS) 8'11'5 m. 3 Henclewska (Gra- 
k zyna) 7'S3 m. Konopacka ustanowi??a nowy re- 
ord polski. lepszy od "" vniku ..Jasnej" o 19 
cm. 
Sztaleta ??x75 mtr. Zaci??ta ""alka od startu 
do ta??my. Naip erw prowadz?? .sokolic??". po- 
tem wysuwaj. si?? na czo??o ..akademiczki". 
l. AZS (Chrupcza??ow
ka, Aleksandrowicz??1o\- 
n,a. Mi??ob??dzka. Wovnarowska) 41'6 sek. 2. 
G l ra??yna (Grabicka, Pali??anka, Rafianka Hen- 
cewska). 41. S sek. 
Po pierwszym dniu prowadz'?? AZS (29 pkt) 
przed Gra??ny. (15 pkt.) i "akabi (2 pkt). 


Dzien drugi. 
80 mtr plotki _ startuje "alkoverem Jab??- 
Czy??ska (AZS), osiuai??c czas 15 sek. 
l
kok w wy??. 
. Taborowicw""na (Sok???? I) 
cm.. 2. Hulanacka (Gra??yna) 125 cm. - po 

obgrywce. 3. Konopacka (AZS) 125 cm., 4 
r:. ??c.zy??ska (AZS) 125 cm. W yniki. z powodu 
I
 k klel skoczni. s??ab
. Poza konkursem Kono- 
pac a osi.,ga 135 cm. 
Biei! 1000 mtr. Startuj?? 2 za",odniczki. Wie- 
ckorkiewicz??wna (AZS) "" ??adnym stylu i do- 

 
)Oa??.ej formie. .bij.c \\>??a
ny rekord. o 
'4, 
?? sl??gal??c czu 3:328. Tom??""na (Makabl) m'a; 
a CZas 4:24 
F' 
b' mai 60 mtr. 1. "\I oyno,., ska S.7 sek. 2. Gra- 
1.I.cka 8'7, 3. Chrupcza??owska (AZS) S'8, 4. Pa- 
;zanka. (Gra1yna) 8
. U' sz)'!'tkie finalistki w 
\\> artel I!rupie. 
16
zut kuli?? obur????U.. 1. Konopach (AZS) 
Pi-m. (S'41 praw?? I 7'61 le""
 bij??c rekord 


 s I o 65 cm.. 2. ,\\;??ob??dzka (AZS) 14.71 
M. r ., .3. Henclewska (Grah,.a) 14.00 mtr. 4. 
lerkls??wna (Gruyna) 13'99. 


, :,- 


.... " 

 
t 


6 
... 


.
 :-' 
.:< 
III "" < 
\
- - 


.. 
....  \ 


- 


, 


,_t 


...-:--=- .... 


--- . 


Str, 17 


... 


" k 


.::  


'\ 


'::"1> 


'"'J ,...... 


..... '\ 


---.. 


- 


( 


-' 


..,. 


.... 


- 


... 


...- 


Fol. R. Walter. Fol. na kliszy ..Alle" 
Mistrzowstwa W. O. Z. L. A. fina?? biegu 60 m. ZWYCi??Zco. na ta??mie - Woynarowska (A.Z.S.). 
Od lewej: Grabicka, Woynarowska, Chrupcza??owska, Pali??anka. 


Rzut oszczepem 600 gr. 1. Ritner??wna (Ma- 
kabi) 26'21m., 2. Konopacka (AZS) 25'40 m.. 
3. Henclewska (Gra??yna) 23'80., 4. Grabicka 
,Gra??yna} 20'12. Zaci??ta walka o pierwsu 
miejsce. W rzucie obur??cz Konopacka osi??ga 
34'68 mtr. (valkover). 
200 mtr. - Startuj?? 2 zawodnniczki, l. Woy- 
narowska (AZS) 29'6, 2. Grabicka (Gra??yna) 

9'6. W oynarowska prowadzi po pierwszej 
,.setce" o kilka mer??w, na finiszu Grabicka 
wyr??\\nywa niemal wszystko. 
4' 200 mtr. Sztafeta AZS-u w sk??adzie 
Chrupcza??owska, Wieczorkiewicz??wna, Kono- 
packa, Woynarow,ka osi??ga valkoverem czas 
2:01'4, \\ynik lepszy od rekordu Warty o 3'4 
sek. 


. . 
. 


W ostatecznej klasyfikacii dru??yno\\ej wygry- 
,., a AZS - 59 pkt. przed Gra??yn?? 23 pkt., 
\\akabi 7 pkt. i Soko??em I 3 pkt. 
AS. 
MI??DZYKLUBOWE ZAWODY WAR- 
SZA WIANKI. 


5 rekord??w polskich. 


Na doskona??y pomys?? wpad??a Warszawian- 
ka, organizuj??c zawody, na przebieg kt??rych 
z??o??y??y si?? konkurencje bardzo ciekawe (tyl- 
ko biegi), a nie wchodz??ce w program olim- 
pijski. 
T ote?? na 6 punkt??w programu pad??o a?? 5 
rekord??w paf1stwowych wyniki kt??rych sto- 
j?? ju?? zupe??nie na europejskim poziomie. 
Zawody te raz jeszcze potwierdzi??y tak 
znaczne podniesienie si?? poziomu naszej lek- 
I..iej atletyki w por??wnaniu z rokiem ubie- 
g??ym. 


W TYCH DNIACH WY JDZIE NAKLADEM 
.,STADJONU" KSI??tKA P. T. "STUME- 
TR??WKA" OPRACOWANA PRZEZ KPT. 
DOBROWOLSKIEGO I A. SZENAJCHA. 


Wyniki byly nast??puj??ce: 
Bieg 200 mir. przez p??olki odby?? si?? w trzech 
serjach: I serja - 1) Kostrzewski (AZS) 262 
sek. (!!), 2) D??browski (AZS): II serja - 1) 
Korolkiewicz (Polonja) 26,5. Eyman odst??pi??; 
III serja - I) Jaworowski (AZS) 28,4, 41) 
Osiecki (AZS). 
'Wynik Kostrzewskiego wspania??y - lepszy 
od rekordu polskiego, osi??gni??tego we Lwo- 
,.,ie. o 0,3 sek. Korolkiewicz ,.,yr??wna?? rekord. 
Rekord Kostrze\\ skiego niestety nie b
dzie u- 
zrany z po,.,odu nieprzepisowych p??otk??\\>. 
Bieg 800 mir. dla pa??. Startuj?? ..Warecka", 
Pichel??wl1a (obie z Warszawianki). Bieg pro- 
",,-adzi od startu Warecka Pichel??wna za?? od- 
st??puje na 200 mtr. przed met??. Czas Warec- 


.. 


I..iej 2,44.6 - rekord polski Wieczorkiewicz??w- 
ny pobity o sekund??. Czas pienoszych 400 
mtr. - 1:182. 
Bieg 500 mir. Startuje 2. Prowadzi od startu 
do mety w ??licznym stylu Korolkiewicz (Polo- 
r:ia) ,., r.?kordo,"..ym czasie 1 :08'6, bij??c rekord 
Rotberta o 2'2 sek. Karcze1o\ski (AZS) przyby?? 
drugi w czasie 1 :11 i. 
Szlafela 4 X 200 mir. Startuj?? 2 dru??yny 
AZS-u i Warszawianki. W pewnej cz
??ci Weiss 
bije Meulraka o 7 mtr.. nast??pnie Jaworski 
nie mo??e odsun???? si?? od Ma??kowiaka, jednak 
Warszawianka traci na drugiej zmianie kilka 
metr??w tak ??e Kostrzewski kof1czy przed 2:u- 
brem o 15 mtr. Szenajch, biegn??c za Kwa??ni
\\- 
skim, redukuje r????nic?? do 5 mtr. i w ten spo- 
s??b Kwa??nie,.,ski, kt??ry biegi zupe??nie dobrze, 
plZerywa ta??m??"" rekordowymczasie 1'34'3 
(da,.,nv rekord 1:38'2). Czas Warszawianki 
1 : 35. 
.Bieg 2 klm. Startuje 8. Bieg prowadzi?? pra- 
\\>Ie przez ca??y czas Fory??. Ostateczny wynik: 
1) Fory?? (Warsza,.,ianka) 6:02, 2) Sarnacki 
(Warsza,.,ianka) o 20 mtr.. 3) Bowbelski (War- 
szawianka). 4) Wojciecbo\\ski (AZS), 5) Krat- 
ka (Ascola). t-;owacki (Polonia) odpad??. 
S='afe'a s=wed=ka (100 - 200 - - JOO - 
400 mir.!. S.ta
uj?? 2 dru??yny AZS i jedna 
WarszaWianki. lednak Kwa??niewski (AZS II) 
przewraca si?? przy pieno szej zmianie. Mentrak 
bij
 na. ..setk??" Ja,.,orskiego, a Szenajch od- 
da le pIerwszy pa??eczk?? przez Weissem, Ko- 
$trzewski zdo??a?? jednak min???? Ma??kowiaka 
skutkiem czego Malanowski kof1czy przed 2:u
 
brem o kilka metr??w. Czas AZS-u - 2:03'9, 
wynik lepszy od rekordu polskiego (klubow.?go) 
o 2'3 sek.. a tylko o 0'9 sek. gorszy od rekordu 
reprezentacyjnego. Czas Warsza\\iBnl..i 2:04'9. 
SI. 


Mistrzostwo Okr??gu Warszawskiego dla Idu. 
b??w klas B i C. 
W ub. tygodniu odbyly s:?? zawody lek
o- 
at??
tyczne o mistrzost""o klub??w klas B. i C., 
klore da??y nast??puj??ce wyniki: 
1
 m. - l} Kelson 12 sek. 2) Braude (o??>aj 
ZA WF.). 
200 m. - 1) Kelson 25.1 sek. 2) Rusek 
(Skra). 
400 m. - l} Kelson 56.1 sek. 
80? m. - 1) Wilczyf1ski 2:16. 2) Jakubowski 
(obal Amatorski K. S.). 
1.500 m. - 1) Celif1ski (AKS) 4:38,S, 2} So- 
bolewski (AKS.). 
5 klm. - 1) CeliDski 17:04 
110 m. plotki - l} KelsoD 19 
k. 
4'< 100m. - ..J agiellonka" (P??ock) 48 7 sek 
W dal - l} Ziembi??ski (Sok????) 582 
m., 2) 
Rusek 582 cm. 
W wy?? - l} Klimecki (AKS.) 160 cm. 
Tyczka - l} Wilicki (P??ock) 2.95 m., 2) Ru- 
$ek 2.95 m. 
Kula - l} Kartasmski (pol'cja) 11.69 m. (!!) 
Dysk - I) Sura??a (Sok????) 32.10 JTI. 
Oszczep - 1) Pasmantiec (Makabi) 38.99 m. Str. 18. 


OKR??GOWE MISTRZOSTW A POZNA??SKIE. 
Mistrzostwa okr??gowe rozegrano na "Stadjo- 
nie Wojskowym". 
Zawody obes??ane zosta??y liczniej tylko przez 
.,Wart??" i "AZS" pozatem zadokumentowa?? 
m??ody klub. H. Cegielski" swoj?? ob::cno???? trze- 
ma zawodnikami a poza konkursem ,Admira" 
wystawi??a jednego zawodnika do biegu na 5000 
m. .,Sok????" posiada j??c cbo??by tylko niez??ych 
d??ugodystansowc??w Ratajczaka i Mia??kasa za- 
wod??w nie obes??a?? wcale. 
Bieg 800 m.: 1) Szwarc (W.) 2:8'3", 2) No- 

icki (AZS), 3) Ciaszczyk II (W.). Nowicki 
pr??buje min???? Szwarca przed ostatni?? krzywi- 
zn??, jednak Szwarc nie wypuszcza go i ko,",- 
czy bieg jako pe\\ny pierwszy. 
Bieg 500 m.: 1) Nogaj (W) 16:59'4". Cras 
s??aby, gdy?? po odpadni??ciu Rochowicza po dru- 
gim okr????eniu, Nogaj bieg bez konkurencji, 
2) Rutkowski (Admira) po za konkursem 
18:45'. 
Bieg 110 m. przez p??otki: 1) Urbaniak (W) 
19:2", 2) Tilgner (AZS), 3) Cia szczyk I (W). 
Skok w Jal: 1) Zagacki (W) 6195 cm., 2) 
"icif1ski (W) 603 cm., 3) Banaszkiewicz (W) 
575.5 cm. 
Skok o tyczce: Z powodu niestartowa??'lia 
Adamczaka: 1) Urbaniak (W) 2.80 m.. 2) Li- 
twif1ski (AZS) 280m., 3) Jarosze\\Ski (AZS) 
2.70 m. 
Rzut kulq oburqcz: 1) Urbaniak (W) 21.12 
m.. 2) Heljasz (W) 18,78 m., 3) Janicki (W) 
18.19 m. 
Rzut oszczepem oburqcz: 1) Urbaniak (W) 
70,75 m.. 2) TOIuszcwski (AZS) 64 13 m., 3) 
Janicki (W) 56 81 m. 
Bieg 100 m.: ( po dw??ch przebiegach): 1) 
Bia??y (W) 11 4 (rekord okrel!OWY wyr??wnany), 
2) Zagacki (W). 3) Piechocki (AZS). 
Bieg 200 m.: 1) Bia??y (W) 24 4 I rekord 0- 
kr??gowy wyr??wnany), 2) Zagacki (WI, 3) Pie- 
chocki (AZS). 
Bieg 400 m. (po dy,??ch przedbie
ach): l) 
Szwarc (W) 55'6", 2) Helinger (AZS). 3) 
Tomaszewski (AZSI. 
Bieg 1500 m.: l) Szwarc (W) 4:35'4", 2) 
Piaskowski (H. Cegielski), 3) (poza konkur- 
sem) Kapa??czyi1ski (W). 
Bieg 10.000 m.: 1) NOlO!aj IW) 36:52', 2) 
Ksidniakiewicz (W). Henkol (Pogof1) w cza- 
sie biegu odpada. Nogaj na ten dystans zapo- 
wiada si?? bardzo dobrze; finiszowa?? zw??aszcza 
nietnie. 
Bieg 400 m. p??aski: (po dw??ch przedbiegach) 
1) Nowicki IAZS) 62'3", 2) Ciaszczyk II (WI, 
3) Szwarc (W). 
Sztafeta 4 X 100 m.: 1) Warta II \\ sk??adzie 
Wojskowiak. Biaszczyk I, Poszwa Banaszkie- 
wicz) - Warta I 47'8", zdyskwalifikow3:'Ja z 
powodu zabiegni??cia toru. AZS nie startowa??. 
Sztafeta 4 X 400 m.: (exaequo) - Warta i 
AZS 3:53'4". Nadzwyczaj ciekawy by?? prze- 
bieg tej sztafety. Szwarc nadrabia 20 m. t
re- 
nu "a Sikorskim Poszwa powi??ksza dystans 
na Tilgnerze do 30 f??1. Biaszczvk I zysk&Jic 
dalsze ca 10 m. na Tomaszewskim, wreszcie 
Wojskowia nadrab:a ieszcze na Nowickim 117 
na 30 m. puchnie zupe??nie i Nowicki dochodzi 
go na samej ta??mie. 
Sko?? w WY??.: 11 Sikorski (AZS) 1 65 m. 
21 Adamczak (AZSI 165m.. 3) Urbuiak 
1.60 m. 
Rzut Jyskiem Jowolna: 1) Heliat;z (W) 
3715 m.. 2) Janicki (WI 36, 3) Ad3mczak 
(AZS) 35 15 m. 
Rzut Jyskiem oburacz: 1) Urbaniak IW) 
65,73. 21 Adamczak (AZS) 6195 m., 3) He- 
liasz fO 71 m. Urbaniak mia?? jeden rzut lew?? 
na 32 m niestety wykroczony. 
Rzut oszczepem Jowolnq: l) Urbania1< IW1 
4750. 21 Janicki (W) 40.90, 3) Gatkowski (W) 
3%9 m. 
Pchni??cif! ku'q Jowolnq: 1) Urbaniak IW) 
11.36 m., 2) HeJ:asz 11.12 m.. 3) Obniski (AZS) 
986 m. 
Rzut m??otf!m od??o??ono do przysz??ej niedzieli. 
W punktacji prowadzi Warta" 86 pkt przed 
AZS-em 31 p.. w H. Cegielski" 2 punkty 
Sz. 
MISTRZOSTWA OKR??GU ????DZKIEGO. 
Zawody lekkoatletyczne o misbostwo t??dz. 
OZLA odby??y si?? w tym roku przy zracznic 
liczniejszyu;J udziale za\\odnik??w, ni?? w roku 
ub:eg??ym jedynie zainteresowania w??r??d og????u 
nie by??o Z1??OWU, tak ??e na zawodach jedynymi 
widzami byli prze\\a??nie s??dziowie i... sami 
zawodnicy Wyniki od roku poprzedniego ule- 
g??y znacznemu polepszeniu, zw??aszcza w konku- 
rencjacb ??el1skich. gdzie zosta??y pobite dwa re- 
kordy polskie Z lepszycb wynik??w nale??y za- 
notowa?? nast??puj??ce: 1000 m. - Dobros??....na 


(Sok????, Pabjanice (3:31), 2 rekord polski przed 
Plucif1sk?? (Kruschender), rzut kul?? 4 kg. - 
Kobielska (??KS.) 9.02 m. poza konkursem 
9.41.5 m. rekord polski. 100 m. - Dobros??wna 
15.8 s. 60 m. - Kobielska 9 s. 250 m. - Do- 
bros??wna 40.6 s. skok wzwy?? - Dobros??\\ na 
1.28 m. dysk - Kobielska 27.80 m rekord o- 
kr??gu. Wyr????ni??y si?? wszechstronno??ci?? Do- 
bros??wna i Kobielska. Zwyci????czy??ni crossu 
narodowego Ra??niewska nie ukof1czy??a biegu 
na 1000 m. 
W zawodach pan??w bezapelacyjnie zwyci??- 

two odnios??a sekcja KSMS Piotrk??w, zdoby- 
\\aj??c prawie wszystkie pierwsz:: miejsca i og??- 
??em 6- pkt. 100 m. - Hrynkiewicz (HKS.) 
11.8.; 200 m. - Tyborowski 25 s.; 800 m. - 
Maszwewski 2:04.6; 1500 m. - Wieczorek 4:276 
dysk - G??rski 39.43 rekord okr.; tyczka 
 
Marciniak 3.05 m.; tr??jskok - Mokrzycki 
11.95 m.; m??ot - G??rski 30.48 m.; 4' 
100 - 
KSMS. 48.6 s.; 4X400 - KSMS. 3:44.5: skok 
wwy?? - Kubik 162 cm.; skok wdal - Ma- 

zewski 604 cm.; 5 klm. - Jan:szewski 17:20. 
W punktacji og??lnej dla paf1 zwyci????y?? ??KS., 
kt??ry zdoby?? 19 pkt.. bij??c Sok???? Pabj:mice o 
1 pkt., 3 miejsce zaj???? Sok???? z Kalisza.  l 

,. I I 


Fot. R. Wali er Fol. na kliszy .Alfa' 
Zawody j\
i??dzyklubowe Warszawianki. 
Korolkiewicz (polonia) bije rekord polski 
na 500 mtr. (1:08.6). 


FIASCO MECZU WARSZAWA-P??OCK. 


Zawody lekkoatletyczne pomi??dzy reprezen- 
tacjami \\arszawskiej B i C klasy a P??ockiem 
by??y, jak wiemy, zapowiadane odda\\na. Pa- 
mi??tamy wszyscy konflikty, jakie wynik??y przy 
organ'zacji zawod??w eliminacyjnych zdawa'oby 
si?? jednak, ??e wszelkie trudno??ci zosta??y ju?? 
ostatecznie przezwyci????one i, ??
 mecz wyzna- 
czony na 19 b. m. w tym terminie si?? odb??dzie. 
Zawody eliminacyjne przed tym meczem prze- 
pro\\adzono tydzief1 temu. razem z mistrzo- 
st
ami lekkoatletycznemi klasy B i C. Aczkol- 
\\Iek wyjazd reprezentacji by?? wyznaczony ra 
sobot?? to jednak zawodnicy ZA WF. i AKS 
wyjech31i na w??asny koszt o dzief1 \\cze??niej, 
nie chc?? zepsu?? wynik??w nieprzepspan?? noc??. 
Tymczasem po przyje??dzie do P??ocka okazalo 
si??, ??e o zawodach nikt nic nie wie! Po d??ugich 
dopiero tarapatach wynaleziono j!l??wnego or- 
ganizatora p. red. D??bro\\skiego, kt??ry jednak 
t??omaczy?? si??, ??e O dziei1 wcze??niej zawody 
I:stownie odwo??a??. 
Wobec takiego stanu rzeczy zawodnicy p??occy 
postanowili zawody zarganizo\\a?? samorzutnie. 
pomijaj??c niefortunnych organizator??w. Oczy- 
wi??cie zawod??w tych nie mo??ra uwa??a?? za mecz 
zespo????w repruentacyinych Warszawy i P??ocka 
gdy?? obie strony nie byly w komplecie (zdaje 
mi si??, ??e to za slabe wyrafenie). bo Warua- 
\\?? np. reprezento,,"alo d 5 zay,odnik??w (Sobo- 
lewski, Cybulski Klimecki z AKS.-u i Braude 
Kelson z ZA WF -u. II Warunki tereno\\ e fa- 
talne. a wi??c wyniki nie odzwierciadlaj?? istot- 
nego poziomu zawodnik??w. Odby??y si?? nast??- 
puj??ce konkur
cje: 100 m., 200 m. sztafeta 
szwedzka. 3000 m.. skok wwyt i wdal. rzut 
dyskiem i oszczepem. Og??lny wynik 23:19 dla 
gospodarzy i... przykro???? dla go??ci. 
Czy?? nie umiemy naletycie zorganizowa?? 
nawet tak stosunkowo nietrudnej imprezy? 


S T A D J O N Nr 25 


MISTRZOSTWA OKR??GU WILE??SKIEGO. 
Te
oroczne mistrzostwa Wil. OZLA. mia??y 
przebieg wyj??tkowo emocjonuj??cy ze wzgl??du 
na ostr?? walk?? W. K. S. "Pogof1" i 3 p. sap 
Z poszczeg??lnych konkurencji stosunkowo 
najs??ab!'ze wyniki osi??gn ??to w biegach krot- 
kich. Rekordy na tych dystansach, ustanowio- 
ne par?? lat temu przez Dobrowolskiego utrzy- 
muj?? si?? bez zmiany. Jedynym biegaczeM. 
kt??ry rokuje jeszcze pewne nadzieje jest 
Gniech z 3 p. sap. Pokona?? on w biegu na lOG 
mtr. Wieczorka (11.5 s.), natom;ast uleg?? temu 
cstatniemu w biegu na 200 mtr. (czas zwyci??z- 
cy 246). Bieg ra 400 mtr. wygra?? nadspodzie- 
wanie Wr??blewski (Poj!of1) w dobrym stosun- 
kowo czasie 56,6 przed Duneckim z AZS.-u. 
Biegi ??rednie (800 i 1500 mtr. maj?? w Wi??- 
nie 2 g????wnych konkurent??w. S?? n'mi: Sido- 
rcwicz z AZS-u i Halicki z Pogoni. 
W biegu 800 mtr. zwyci????y?? Sidorowicz, 
w czat;ie 2:03,6, ustanawiaj??c nowy rekord 
interesu;??cej walce z Sidorowiczem zwvci??- 
Wil. OZLA, bieg natomiast 1500 mlr. da?? po 
intere5uj??cei walec z Sidorowiczem zwvci??- 
stwo Halickemu, kt??ry pobi?? dawny rekord 
Sidorowicza (z r. 1927) wynikiem 4:19,1. 
W biegach d??ugich bezkonkurencyjn?? by??a 
Pogo,"" kt??rei czo??owy zawodnik Wituch zdo- 
by?? 2 nowe rekordy Wi?? OZLA. na dystansie 
5000 mtr. (16:27.5) i 10000 mtr. (35:12). 
Biegi z plotkami 110 i 400 mtr. da??y s??abe 
rezultaty. W pierwszym zwyci????y?? Wieczorek 
(czas - 20.2), w drugim Halicki (id??c na miej- 
sca ze wzgl??du na dalsze konkure'llcie). 
Punktem, kt??ry decydowa?? o zwyci??stwie 
saper??w by??y biegi zesz??oroczne 4 X 100 I 
4 X 400. Tak jeden, iak i drugi wygrali saue- 
rzy dzi??ki 2 swym nailepszym sprinterom Wie- 
czorkowi i Gniechowi. W b'egu 4Xl00 uzy- 
skali saperzy czas 48.6 (nowy rekord1, za?? 
w biegu 4X4OO - 3:50.6 (nowy rekord). 
W rzutach dominowa?? nad innymi wsp????za- 
wodnikami Wieczorek. Osi??gn???? on w rzuci??: 
dyskiem 37 mtr. 95( nowy rekord WH. OZLA.), 
oraz w pchni??ciu kul?? - 11 mtr. 39. 
Pierwszemi mieiscami w skokach podzierIi 
si?? zawodnicy Saper??w i Pogoni i tak: w sko- 
k3ch wdal i o tyczce zwyci????y?? Wieczorek 
!623 cm. i 313 cm.), w skoku wzwy?? Zasztowt 
(Pogo??) uzyska?? wynik 158 cm., oraz w tr??j- 
skoku Halicki (Pogo??) 11 mtr. 45. 
Og??lem zdobyli Saperzy 55 punkt??w. Pogo?? 
52 pkt. i AZS. 9 pkt??w. W zawodach powy??- 
szych pad??o 7 rekord??w Wi??. O. Z. L. A. 
POMORSKIE MISTRZOSTW A 
Wynik zawod??w lekkoatletycznycb o mi- 
strzostwo okr??gu pomorskiego rozej!ranych \\ 
Bydgoszczy. przyn;os??y og????em 11 rekord:'lw 0- 
kregowych (5 rek. kobiecych i 6 rek. m??zkich) 
ZawoJy pa??: 
60 mir. - 1) Gedziorowska (TKS1 8'4 sek., 
2) Rybk??WDa (HKS.). 80 mtr. - 1) G??dzio- 
rowska 122 sek., 21 Rybk??wna. 100 mtr. -- 
1) Gedziorowska 144 sek.. 2) Baumgart??wra 
I
ok???? lVI. 200 m. - 11 Rybk??wna 30,2 sek.. 
2) Wo??niewska (Sok???? 1). Skok w dal - l) 
Gedziorowska 451 cm" 2) Struczy,",ska (So- 
k??l - Grudziadz l 415 cm. Skok w wy?? - 1) 
Labenz??v. na (HKS) 117 cm.. 2) Struczyi1ska 
117 cm. Kula - l) Struczyi1ska 664 m., 2) 
Karabaj??WI'a (Sok???? I) 6.36 m. Dysk - 1) 
Struczy??ska 22 96 m., 2) Zalewska (Sok???? Gru- 
dzi??dz) 22 65 m. Oszczep - l) Struczy??ska 
22 05 m.. 2) Zamaf1ska ISok???? I) 19.74 m. Szta- 
feta 4 X75 m. - 11 T.K.S. 44.2 sek.. 21 So- 
k???? I. Dysk obur??cz - Struczy??ska 41.22 m. 
Dru??ynowo wyllrywa TKS (19 pkt.) przed 
Soko??em (Grudzidzl - 16 pkL 
Zawod)" pan??w: 
100 mtr. - l) Bin:akowski (Polonia - By- 
dgoszcz) 12 sek., 21 Adrian (61 p. p.). 200 mtr. 
- 1) Biniakowski 24 sek.. 21 Labeur (Pol.). 
400 mtr. - 1) Biniakowski 55,2 sek., 2) Ma??- 
kowiak (Sok???? 1). 800 mtr. l) Guhl (Sok???? I) 
209. 21 Ginter (Pol.). 1500 mtr. - 1) Guhl 
434'4 2) Kraie\\ski (Sok???? 1). 5 km. - l) 
Baumgart (Sok??l IV1 17 58'8 21 Komorowski 
(Pol.). 110 m. p??otki - l) Majtkowski (So- 
k???? I) 20.6 sok., 21 Malczy??ski (Sok???? II. W 
dal - 1) D??browski rSzk. Ofic.) 613 cm.. 2) 
Biniakowski 591 cm. W wy?? - l) Majtkow- 
ski 168 cm.. 2) Kostrzewa (Pol.) 162 cm. Tvcz- 
ka - 1) "'aitko\\ski 3,17. 2) Czarnecki (So- 
k??l - Grudziadz) 3.17. Kula - 11 
adalil1- 
ski ISok???? - Grudzi??dz) 10.63 m., 2) Maitkow- 
ski R. 1052 m. Dysk - l) Bauman (Sok???? - 
Grudz.idz) 3215 m.. 2) Madalil1ski 30 37 m. 
Oszczep - 11 1o\adal;l1ski 4660 m. (obur
cz 
73 85 m.). 2) BBuman 44 91 m. 4 Y 100 m. - 
l) Polonia 48 sek.. 2) Sok???? (Grudzi
dz 4 X 
400 m. - l) Sok????I 3.54'4, 2) W. K. S. ST ADJON Nr 25 


KRAK??W 
Mi??dzyklubowe zawody K. O. Z. L. A. 
Z okazji pobytu ??wietnego trenera P.Z.L.A, 
Szwcda Norlinga odby??y si?? v. Stadjonie woj- 
skov.ym mi??dzyklubov.e zav.ody lekkoatIetyc..- 
ne. kt??rych wynik: brzm:?? nast??puj??co: 
Zawody pa??: 
80 mtr. - I) Wi??ka (Wis??a) 10'8 (wynil.. 
r??\\ny rekordov.i) 2) S\\obod??v.na (Cracovia). 
W dal - 1) Freinwald??v.na (Makabi) 450 
cm. 2) Zosia (Wis??a) 411 cm. 
W wy??. - 1) Freinwald??v.na( !-\ahbi) 135 
i p??l cm., 2) Wi??ka 131 cm. 
Dysk - 1) Wiska 22'99, 2) Freinv.ald??wra 
21'86. 
Poza konkursem - Hanka (Cracovia) 24'07. 
4 A 100 m. - Wis??a 57'8 (valko\cr). 
Zawody pan??w: 
100 m. - 1) Recbowicz (Cracovia) U'8. 
400 m. - 1) Bukov.ski (Cracovia) 54'6, 21 
IrwiU (Cracovia). 
800 m. - 1) Gorzef1ski (Wis??a) 2:06'8, 2) 
Antcs (AZS) 2:06'8. 
5 Hm. - 1) Sa??ek (Wis??a) 17:11, 2) Zif- 
Jer (Wis??a). 
lV wy??. - 1) Nov.osielski (Cracovia) 165. 
2) Cbmiel (Cracovia) 159. 
Dv
k. - 1) Stibbe (Cracovia) 34'99. 21 Sido 
(Wis'a) 32'77. 
Kula. - 1) Wachstadter (Makabi) 10'15. 
M??ot. - l) Splicbal (Cr.) 28'08, 2) Slibbe 
(Cr.) 26'70. 
Sztafeta S=weJzka (1 2, 3. 4). - 1) Craco- 
v'a 2:10, 2) Wis??a, 3) Makabi. 
Dru??ynowo zwyci????a Cracovia (30 p.) prz:d 
\X-is???? (15 p.) i Makabi. 
Puhar ,.Eleclroluru" w Krakowie. 
\VI I:!ru??ynowym dziesi??cioboju o put-a. Ele- 
droluxu na okr??g krakowski zwvcie??y?? ze- 
sD???? Cracovii osi??gaj??c 5873.33 punkt??v. przcd 
Wis????. 
Wyniki zawodnik??w Cracovii by??y nast??pu- 
iace: 100 m. Rechov.icz 122. skok v. dal - 
Chmiel 5.95. pchni??cie kul?? - Wraz 10.22 sko
 
Wzwy?? Pazdanowski 1.55. 400 m.: Bukov.skl 
56.1 110 m. prz;?z p??otki: Nowosielski 17 s.. rzut 
dyskiem: Stibbe 31.45. skok o tyczce: :-;ov.ak 
2.82 rzut oszczepem: Giera??tov.ski 45.44 1500 
m.: Drozdowski 4:27.9. 


z 


TENISOWYCH 


T ej!oroczne mistrzostv.a stolicy zgromadzi??v 
n.a starcie najlepsze nasze rakiety, p07a ?ie- 
hcznemi wyj??tkami w osobach paf1: Dubu'l1- 
skiei. Poradowskiei Richter??\\"lIv i pan??w: 
Kle'nadla i CutwErtyf1skiego. Dlah>go te?? mo??- 
n.a
y m??""i?? o rozegranym turnieju iako niec;>- 
flcJalnych mistrzostv.ach Polski, a jednocze??
le 
zda?? sobie spraw?? z obecnego poziomu tenmsu 
polskiel!o. . 
Z ca??e
o szerej!u 
ra"zy m??odych. kt??rzy Sle 
P
zewineli przez korty Lav."lI T::,nn;s Klub1;1 o.
 
PlerwSZ??-j!o dnia rozgryv.ek. moznaby "ymlen'c 
par?? ra..v.iks dobrze sie zapov.iadajacvch PO- 
Czekamy jednak najbli??szel!O turnieiu. aby 
wtedy jut z v.i??ksz?? pewno??ci?? pov.zi???? na- 
dz;ej?? na odkrycie no\\ego talentu". 
. Narazie jednak z talpntami nie jest za ??v.iet- 

lJe. Gracze starsi. dobrzy ter-hnicznie. ale gra: 
J??cy przestarza???? m:-tod?? obrony passywnel 
tr
yma ja prawie zawsze pierv. szel1stv. o, m??o- 
d
1 - zbyt suro\\; ;pszczp pod wzj!ledem tech- 
nIcznym ci??tko nieraz oddawali gr??. po .upor- 
cZywei walce. Widz;eli??mv ladne spotkam??;'- 
- 
sadzajace sie na cif'kav.ej r????nicy taktykI 'ak 
naDrzyklad Pop??awski Giedrov?? i Sapieha Ko- 
walewski zakol1czone 00 ci????kiej v.alce 3:6, 
7:') 6:4 7:9. 6:2 i t. d 
Za 
ranic?? czolowe rakiety 
raj??. v.-ybitnie 
aktYWnie to znaczy ni, oto!raniczaj??c SI?? do !lry 
ra l;oflru kortu ale f'rov.adz??c ofensyv.?? op
rt?? 
rz-cz :asna na zu
n??m opano\\aniu rakIety. 
Ale na gr?? aktywt'?? trzeba przyl1oto\\ama 

!letyczne!lo, aby mi>c wytrzymat 3 lub 5 
e: 
,?W "rv wi??cej pod ob[1 ej do rundy bokserskIe' 
nIt dr) biej!u stayerow!<'trzostwo szoso- 

 e Polski. 


Sir 19 


Zwyci{lS??wo Freyera w :2;ywcu. 
W dn. 19 b. m. odby?? si?? w :2:ywcu doroczny 
bieg naprze??aj o pubar ks. SteJara, organizo- 
wany przez TKS Koszarav.a Startowa??o 70 
zawodnik??v.. Zv. yci????yl ju?? po raz drugi. 
FHyer (Polonia-Warszawa), przebywaj??c dy- 
stans ponad 3500 mtr. v. czasie 12:10. Drugim 
by?? Motyka (AZS. Krak??v.), trzecim - Mayer 
(Bielszov.ic.) a cz""artym - Salek (Wis??a - 
Krak??w). 


VvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 


POLSKA REPREZENT ACJA 
ATLETYCZNA. 


LEKKO- 


(dane statystyczne.) 


Pohka reprezentacja rozegra??a dotychczas 6 
spotkaf1 mi??dzypa??stwowych, a mianowicie: w 
roku 1922 w Pradze tr??j
ecz s??owiaf1ski (wy- 
gra??a Czechos??ov. acja przed Jugos??awj?? i Pol- 
sk??), w roku l Q 24 - Polska wz'????a udzia?? na 
Olimpjadzie paryskiej. w roku 1926 - mecz 
zwyci??zki z Jugos??awj?? w Warszawie, w ro- 
ku 1927 - mecz z W??ochami w Rzymie, mecz 
wygrany z T oskanj?? we Florencii oraz ostat- 
n'o zwyci??stwo w tr??imeczu ba??tyckim z ??ot- 
w?? i Estonj??. 
W zawodach tych bra??o udzia?? 40 naszych 
reprezentant??w. Oto icb nazwiska: Weiss (6 
razy), Adamczak. Baran II, Cejzik, Dobrowol- 
ski i Szenajch (po 5 razy), Rothert, Malanow- 
ski, S.korski, Rzepka, Sawaryn, i Smakuiski 
(po 4 razy), Kostrzewski, Fory??, Freyer, Korol- 
kiewicz, Fryszczyn i Szyd??owski (po 3 razy), 
??ukaszewicz, O??dak. Misif1ski, Baran I. Habich, 
Rey, Kuchar Jucewicz, Emchowicz, i Szele- 
stowski. Cybulski "eyor. Mierzejewski Ka
- 
rerkiev. icz, G??rski i U rbaniak (po 1 razie). 
Zwyc'??stwa indywidualne podczas powy??- 
szych 7awod??v. odnie??li: Baran II (4 razy). Sze- 
najch (3 razy), Sikorski i Freyer (po 2 razy), 
oraz Kucbar. Adamczak. Weiss, Malanowski. 
Fory??, Kostrzewski, O??dak, Jaworski, Dobro- 
wolsk", Rothert. Fryszczyn, Rzepka, Sawaryn 
i SIT akulski (po 1 razie). Pozatern sztafety od- 
niosly 5 razy. 


WARSZAWY 


Wielov.iejskiego, 'Warmil1ski bij??c Szczerbif1- 
skiego 6:1. 3:6. 6:4 Marszewski bij??c Foer- 
stera 6:2, 6:4 i Kruszev.ski bij??c J. Lotha 7:9, 
10:8, 6:1. W p????fina??acb Stolarow biie pewnie 
Warm:f1skiego 2:6. 6:0, 6:2, a 
\arszewski Kru- 
szv.skiego 9:7, 6:0. 
Fira?? wreszcie c:!a?? zwyci??stv.o i tytu?? mi- 
strza Warszawy Stolarov. owi po pi??ciu setach 
walki 3:6 1 :6, 6:1. 6:3. 6:4. Gra pojedyf1cza 
paf1 da??a v. p????fina??acb z\\yci4istwo Kowalew- 
skiej nad Groble\\sk?? po zaci??tej walce ??le- 
dzonej z za:nteresov.aniem przez licznych wi- 
dz??w 6:3 5:7. 10:8 oraz Bonieckiei (Krak??w) 
nad Wcnzlow?? 6:2 4:6. 7:5. Fina?? da?? zwy- 
ci??stwo Bonieckiej zreszt?? bez wi4ikszei \\alki 
6:4. 6:1. Gra pod".??ina pan??w v.y??oni??a mi- 
strz??w w osobacb Stolarowa i Steinerta po 
zwyci??stwie nad Lothem J. i Marszewskim 9:7, 
6:3, 1:6, 3:6 i 6:0. \V p????fina??ach zostali wyeli- 
minov. ani przez Stolarov. a--Steinerta F oerster 
i Heintzel 6:4 6:3 oraz I'ara lwowska Kuchar- 
Stahl przez Lotba i Marszev. skiego 6: 1. 1 :6. 
6:2. Do gry podv. ??jnej paf1 i pan??w w p????fina- 
??ach zakwalifikov.ali si?? Kov.alewska i J. Loth 
i Krzywoszewska-Kucbar. Fina??owe spotkanie 
da??o zwyci??stwo parze \\arszav.skiej Kowalew- 

ka-Loth nad przeciv."lIikami w stosunku 
6:3, 6:4. 
Gr?? poj:dy??cz?? raf1 z v.yr??v.naniem wygra- 
??a para Zrajdowska - KrusZEwski rozprav.ia- 
j??c si?? z par?? Brun??v.ra Riesenkampf w fina- 
??owem spotkaniu 7:5 6:4. Gr?? pojedyf1cz?? pa- 
n??w z v.yr??wnaniem v.ygra?? Rokicki od Gold- 
steina t:l, 2:6. 6:3. Pe\\ngo rodzaju sensacj?? 
by??a pora??ka Marszev. skiego do m!odego gra- 
C7a Urbanowicza 0:6, 3:6 co u.szt?? nieraz si?? 
zdarza przy gracb z wyr??v. naniem. 
Organinc;a doskona??a Przeprov.adzenie roz- 
grywek \\ ci??gu paru dni i przy udziale oko??o 
200 gra :??cycb. by??o mo??liv.e dzi??ki spr
??ystej 
r??ce p. Drev.nov.skiego. Deszcz padaj??cy przez 
pierwsze dni rozgrywek par?? razy dziennie nie 
u??atwia?? r??v."lIie?? zadania. Publiczno??ci bardzo 
ma??o. T. MaltzfI. X 
KOMITETY WOJEW??DZKIE W. F. i P. W. 


Str. 20 


W mysi rozporz??dzenia Rady Ministr??w z 
ania 28.1.1927 r. Pan Minister Spraw Wo;sko- 
wych w porozum:eniu z Ministrami: Spraw 
Wewn??trznych i Wyznari Re
igijnycb i O??wie- 
cenia Publicznego powo??a?? do ??ycia na tere- 
nie ca??ej Polski Wojew??dzkie Komitety Wy- 
chowan'a Fizycznego i Przysposobienia Woj- 
skowego. W sk??ad Komitetu Wojew??dzkiego 
wchodz??: a) trzej cz??onkowie z urz??du: 
1) Wojewoda, jako przewodnicz??cy i przed- 
stawiciel M. S. Wewo. 
2) Dow??dca O. K. lub wyznaczony przezeri 
sta??y zast??pca. . jako przedstawiciel M. S. 
Wojsk. - oraz 
3) Kurator Okr??gu Szkolnego, jako przed- 
stawiciel Min. Wyzn. ReI. i O??w. Pub!. 
b) 4 cz??onkowie powo??ani na wniosek Wo- 
jewody przez Paf1st. Prz??d Wych. Fiz. i P. 
W. z posr??d przedstawicieli miejscowego spo- 
??eczef1stwa (wyb:tni dzia??acze spo??eczni na po- 
lu W. F. i P. W., oraz jedna przedstawicielka 
W. F. i P. W. kobiet), wreszcie 
et sekretarz Komitetu - oficer P. W. O- 
kr??gu Korpusu, Dywizji lub pu??ku. wyznaczo- 
ny przez Do\\ ??dc?? O. K. w porozumieniu z 
Pa??stw. Urz??dem W. F. i P. W. 
Pierwszem i najpilnieiszem zadaniem Ko- 
mitet??w Wojew??dzkich b??dzie powo??an' e do 
??ycia lub zrekonstruowanie istniej??cych Ko- 
mitet??w W. F. i P. W. powiatowych oraz 
miejsk;ch. Sk??ad ka??dego z tych Komitet??w 
b??dzie analogiczny z sk??adem Komitet??w W 0- 
jew??dzkich. 
Wytyczne dla pracy Komitet??w Wojew??dz- 
kich powiatowych j miejskich podaje opra- 
cowana przez Paf1stw. Urz??d W. F. i P. W. 
"Instrukcja tymczasowa w sprawie wojew??dz- 
ki??;h i p
wiatowych (mieiskich) komitet??w w. 
f. I p. w.. . 
Najbli??sze i najwa??nie sze zad:m:a Komite- 
t??w s?? nast??puj??ce: 
1) Nawi??zanie bezpo??redn:ej styczno??ci z 
organizacjami w. ??. p. w. i sportowemi za- 
pcznanie si?? z ich potrzebami i zaspak
:anie 
tych potrzeb w miar?? posiadanych ??rodk??w. 
2) B
dowa niez
??dnych urz??dzef1 sporto- 

ych lak to: bOisk, p??ywalni. strzelnic, sal 
gImnastycznych i t. p., przyczem wobec szczu- 
p??ych ??r
dk??w, jakiemi narazie dysponujemy, 
urz??dzenIa te b??d?? w??asno??ci?? miast i gmin i 
znaj
ow:???? si?? b
d?? pod zarz??dem lokalnych 
komJte.tow w,. f. I p. w., kt??re b??d?? wypo??y- 
cza??y Je w mIar?? potrzeb wszystkim miejsco- 
\\ym ?rga
zacjom "!. ??. i p. w., sportowym. 
czuw.a:??c Jednocze??me nad tem, aby te urz??- 
dzema by??y nale??ycie utrzymane i wykorzy- 
stane. 
3) Propag
nda na rzecz w. ??. p. w. i sportu 
we wszystkIch warstwach spo??ecznych, zar??w 
n? C? do czynnego udzia??u w tej akcji. jak 
rowm
?? ??;0 do popierania jej przez instytucje, 
orga??:lZa
J
. przedsi??biorstwa oraz pojedyf1cze 
osoblStoscL 
. . 4) Wyzysk
wan
e wszelkich dost??pnych 
zrode?? dla zblerama fundusz??w spo??ecznych 
na cele w. ??. p. w. i sportowe. 
5) Zestawienie programu prac oraz koszto- 
r-pu na rok b:e????cy i przysz??y celem zebra- 
ma materIa????w do preliminarza bud??etowego. 

k??a
 o
obo!,"y poszczeg??lnych komitet??y 
wo,ewodzklch lest nast??pui??cy: 
I. Warszawski Wojew. Komitet W. F. P. W. 
w Warszawie. 


Cz??onkowie z urz??du: 
1) P. So??tan \\ ??adys??aw Wojewoda, Prze- 
wodnicz??cy. ' 
2) Gen. Bryg. Wr??blewski. Dow??dca O. K. I. 
SJ.
 p. Zawadzk. Grzegorz, Kurator Okr. 
Cz??onkowie kooptowani: 
41 p. ??ubief1ska Konstancja 
5) Koz??owski 
tefan, adwokat 
6) Tyrank.iey,;cz. Wincnty, Dyr. Gimn. 
7) p. Zna!dowskl Wac??aw, in??. 


IL Lub.'ski Wojew. Komitet W. F. P. W. 
w Lublinie. 
Cz??onlcowie z urz??du: 
I) 
. Remiszewski Antom. Wojewoda Prze- 
wodmcz??cy . 
2) Gen. Bryg. Jung, Dow??dca O. K. II. 
3) p. PytIakowski Ignacy Kurator Ok 
Szkol. ' r. 


Cz??onkowie kooptowani: 
4) p. Borkowski J.. Przw. Rady Szkol. 
5) Makowski R.. adwokat, Prezes "Soko??a" 
6) Nowosielska Zofja 
7) Suprymowicz F., WIzytator. 
III. Bia??ostocki Woiew. Komitet W. F. i P. W. 
w Bia??ymstoku. 


Cz??onkowie z urz??du: 
1) p. Rembowski Marjan, Wojewoda, Prze- 
wodnicz??cy. 
2) Pp??k. Jeleniewski, oficer p. w. 29 D. P. 
3) p. G??s:orowski Zygmunt, Kurator Okr. 
Szkol. 
Cz??onkowie kooptowani: 
4) p. B??kowski Leon, Komendant OKr. Zw. 
Strzel. 
5) Klamrzyf1ski Piotr, lekarz. 
6) Krawczyk Marjan, nauczyciel. 
7) p. Moczyd??owska Amelja. 
I I I' I 
IV. Wilenski Wo;ew. Komitet W. F. i P. W. 
w Wilnie. 


Cz??onkowie z urz??clu: 1) p. Raczkiewicz 
W??adys??aw, Wojewoda, Przewodnicz??cy. 
2) Gen. Bryg. Popowicz Boles??aw, Dow??dca 
3) p. Ryniewicz Antoni, Kurator Okr. Szkol. 
Cz??onkowie kooptowani: 
p. Abramowicz Witold, adwokat 
5) Brokowski Stefan, lekarz 
6) Ptaszkowski J??zef, Pro??. Un:w. Stefana 
Batorego 
7) p. Staszewski Juljan, in??ynier. 


V. Nowogr??dzki Komitet W. F. i P. W. 
w Nowogr??dku. 
Cz??onkowie z urz??du: 
II p. Beczkowicz Zygmunt, Wojewoda, Prze- 
y,odnicz??cy. 
2) G
n. Bryg. Po??rski, Dow??dca 20 D. P. 
3) p M??odkowski Tadeusz, Wizytator. 
Cz??onkowie kooptowani: 
.1} p. Domaf1ski Zygmunt, lekarz 
51 p. Hryniewska Tekla. 
6) p. Jarecki Stanislaw, Nacz. Wyd??. w Urz. 
Wojew. 
p. Malski W??adys??aw, osadnik. 
VI. Wo??y??ski Woiew. Komitet W. F. P. W. 
w R??wnem. 


Cz??onkowie z urz??du: 
1) Mech W??adys??aw, Wojewoda, Przewod- 
nicz??cy. 
2) Gen. Bryg. Knoll - Kownacki, Dow??dca 
13 D. P. 
3) p Szel??gowski Kazimierz, Kurator Okr 
Szkol. 
Cz??onkowie kooptowani: .4) P. Dziewa??tow- 
ski _ Gintowt Kazimierz, Nacz. Wydz. w Urz. 
Woj. 
5) p. Huskowski Stan;s????w, adwokat 
6) p. Knoll - Kownacka. 
7) p. Wizytator Higjeny i W. F. Kurat. 
Szkol. w R??wnem. 


VII. Tarnopolski Woiew. Komitet W. F. 
j P. W. w R??wnem. 


Cz??onkowie z urz??du: 
II Kwa??niewski Miko??aj, Wojewoda, Prze- 
wodnicz??cy. 
2) Gen Bryg So??ohub - DowojllQ, Dow??dca 
12 D. P. 
3) p. Witwicki Tadeusz, Kurator Okr. Szkol. 
Cz??onkowie kooptowani: 
4) p. J??twa Stefan" nauczyciel. 
. 5) p. Salak Boles??aw, Nacz. Wydz. w Urz. 
\'('ojew. 
6) p. Sici??ska Janina, nauczyc:elka. 
7) p. ??liwif1ski Tadeusz, Radca Skarbowy. 


VIII Lwowski Woiew. Komitet W. F. j P. W. 
we Lwowie. 


Cz??onkowie z urz??du: 
1) p. Garapicb Pawe??, Wojewoda. Prze- 
wodn;cz??cy. 
2) Gen. Dyw. Sikor'Jki W??adys??aw, Dow??d- 
ca O. K. VI. 
3) p. Riemer Jan, Kurator Okr. Szkol. 


S T A D J O N Nr. 25 


Cz??onkowie kooptowani: 
4) p. Czarnik Kazimierz, adwokat. 
5) p. Kukla Marjan, in??ynier. 
6) p. Schmal Henryk, Prezes Okr. Zw. Leg. 
7) p. Wasilewska Harna, absolwentka Uniw. 
Lwow. 


IX. Krakowski Woiew. Komitet W. F. i P. W. 
w Krakowie. 


Cz??onkowie z urz??du: 
1) p. Darow
ki Ludwik, Wojewoda, Prze- 
wodnicz??cy. 
2) Gen. Dyw. Wr??blewski, Dow??dca O. K. V. 
3) p. Przyjemski FeJ:ks, Kurator. 
Cz??onkowie kooptowani: 
4) p. Ciechanowski Stanis??aw, Prof. Uniw. 
J agiel. 
5) p. Goetel Walery, Pro??. Akadem. G??rn. 
6) p. Rolle Karol, in??ynier PrezydC' 1t m. 
Krakowa. 
7) p. Wyrobek Zygmunt, wizytator. 
X. Kielecki Woiew. Komitet W. F. i P. W. 
w Kielcach. 


Cz??onkowie z urz??du: 
1) p. Manteufel Ignacy, Wojewoda, Przewod- 
nicz??cy. 
2) Gen. Bryg. ??uczyriski A:eksander, Do- 
w??dca II D. P. 
3) p. Mitkie\\icz Karol, Delegat Kuratorium 
Warsz. 
Cz??onkowie kooptowam: 
4) p. Domink:ewicz Karol, Dyrekt01" Gimn. 
5) p. F erencowicz, kp1. rez. 
D) p. Krug Karol, Prezes ,,(;oko??a". 
7) p. Ostrom??cki Bohdan, Nacz. Wydz. w 
Urz. Woj ew. 


XI. L??dzki Woiew. Komitet W. F. 
w Lodzi. 


P. W. 


Cz'onkowie z urz??du: 
i) p. Jaszczo??t W??adys??aw, Wojewoda. 
Przewodnicz??cy. 
2) Gen. Bryg. Ma??achowski, Dow??dca O. 
K. IV. 
3) p. Ow'??ski Jan, Kurator Okr. Szkol. 
Cz??onkowie kooptowani: 
4) p. Grohman Alfred, Przemys??owiec. 
5) p. Mission - lekarz. 
6) D. To????oczko 
1) p. Wolczyriski J??zef, rrzcmys??owiec. 


YII. Pozna??ski Wojew. Komitet W. F. i P. W. 
w Poznaniu. 


Cz??onkowie z urz??du: 
:) p. Bni??ski Adolf, Wojewoda, Przewodni- 
cz??cy. 
2) Gen. Dywizji Dzief??anowski, Dow??dca 
O K. XII. 
3) p. Chrzanowski Bernard, Kurator Okr??gu 
Szkol. 
Cz??onkowie kooptowani: 
4) ks. Jarosz Ludwik, sekretarz gen. Zw. 
M??odz. Pol
kiej. 
5) pp??k. Dr. Osm??lski W??adys??aw, Komen- 
dant C. W. S. Szko??y Gimn. i Sportu. 
6) Dr. Piasecki Eugenjusz, Prof. Uniw. Pow. 
7) P??k. rez. Thiel Stanis??aw, prezes Zw. 
Ofic. Rez. 


XIII. Pomorski Woj ew. Komitet W. F. i P. W. 
w Toruniu. 


Cz??onkowie z urz??du: 
I) !'o\??odzianowski Kazimierz. woiewoda, 
przewodnicz. 
2) Gen. Dyw. Berbecki Leon, Dow??dca 
O. K. VIII 
3) Szwemin Jan, Kurator Okr. Szkol. 
Cz??onkowie kooptowani: 
4) p. 8??och KazilT'ierz, prezes T. K. S. 
5) pplk. dr. Gilewicz Zygmunt, Szef Sani1. 
O. K. VIII. 
7) p. Sanojc??wn3 Stanis??awa, nauczycielka. 
Sk??ad osobowy Komitet??w Wojew. Poleskie- 
go. Stanis??awowskiego i ??l??skiego oraz Komi- 
tetu na m. s??. Warszaw?? zostanie podany 
w na<:t??pnym numerze. 


Turowski 
kpt. S T A D J O N Nr 25 


WYCHOW ANIE 


FIl. 


??WI??TO SPORTOWE MLODZIE:ty W STO- 
LICY. 


11 czerwiec w Warszawie byl dniem demon- 
s
racji prac, prowadzonych w szko??ach sred- 
D1
h przez kierown k??w ??wicze?? cielesnych.- 
MIa??. on na celu zapoznanie szerokich mas, a 
speCJalnie rodzic??w, jak dba szko??a o roz",??j 
hzy
zny powierzonej dziatwy i jak emi srod- 
karnI d????y do podniesienia kultury cielesnej, 
t
k. bardzo u nas jeszcze zaniedbanej. Z dru- 
gie) strony, pokazuj??c wyn ki w??asnych prac, 
zwr??ci?? uwag?? opiekun??w i najbli??szego oto- 
czenia, jakie znaczenie posiada ruch w wycho. 
waniu dziecka. 
Wychodz??c z tych zalo??ef1, organ'zatorzy 
z
demonstrowali jeden z podstawowych czyn- 
nik??w pracy, daj??cych podwaliny do naste!)- 

ych ??wiczef1 - a mianowicie ??wiczenia gim. 
nastyczne oraz gry i zabay,y, stanow.??ce uzu- 
J:elnienie w og??lne m kszta??ceniu, wreszcie je- 
den z na;szlachetniejszych sport??w _ lekko- 
atletyk??. 
Dzia??y te zosta??y uj??te w form?? pokazu. 
W
orow?? lekcj?? girr.nastyki, z uwzgl??dnieniem 
naJ nowszych zmian, przerobi??Y najpierw u- 

t??py ??e??skie szkolne w ilo??ci 17, ka??dy z??o- 
z
ny z 40 przedstawicielek kI. 3 i 4. (:wicze- 
n

 
r
wadzone pod kieroy,nictwem p. Koby- 
hnskleJ wykaza??y du??e usprawnienie dziew- 
cZ??t oraz dobre zgranie ca??o??ci. 
Wzorzec, pomijaj??c kilka ma??oefektownych 
punkt??w, dobrze u??o??ony, zosta?? urozmaicony 
pl??sem z pi??kami. 
Drugim punktem dnia by??a lekcja ch??opc??w 
z . klas 4 i 5. \X z:????o w niej udzia?? 15 szk????. 
??<;lerownikiem ??wiczef1 by?? p. Olszewski. Lek- 
ela uczni??w wypad??a nieco s??abiej jak dziew- 
cz??t; wida?? by??o mn.ej zgrania i wykof1czenia 
w ??wiczeniach. przytem ??wiczenia niekt??re 
zarra??o efektowne, jak na popis przeprowa- 
dzany na boisku. W ilo??ci ??",icz??cych ude- 

:';1??a. du??a dysproporcja m"??dzy zast??pami. 
w Id
la??o si?? b. liczne oddzia??y przekraczaj??- 
ce hczb?? stu, w innych za?? zaledwie kilkuna- 
S b tu.. Cz??sto ostatni y, liczebnych zast??pach 
yL powodem niedo??cigni???? w ??wiczeniach. 
Nast
pnie oddzia??y m??skie szkolne przerobi??y 
sl.okl przez przyrz??dy: konia, skrzyni?? i koz??a. 
b Przechodz??c d.() og??lnej oceny popisu, trze- 
a zaznaczy??, i?? wypad?? on dobrze. Jednak 

aterja?? ??wicz??cych, n:e by?? y,zi??ty z kI. 3, 4 
I 5,. pomimo, i?? wzorzec by?? przystosowany do 
Po
omu wy??wiczenia tych klas. 
Widzieli??my bowiem zast??py ??ef1ske. w kt??- 

YC
 u
zenice napewno by??y z klas starszych 
I bhzki.
h ko??ca, a nie pocz??tku. 
Nast??pnie przyst??piono do pokazu ??wiczef1 
lekkoatletycznych, przez najlepszych ??wicz??- 
C k Y
h oraz gier sportowych przez dru??yny ??e??- 
s I
 i m??skie. Gry demonstrowa??y: 
SIatk??wk??: 
Rejtan - Zuchowski. 
Wsp????praca - Tymif1ska. 
K<>szyk??,,"k??: 

oszkowska - Popielewska. 
NIklewski - Sem. Konarskiego. 
Szczypiorniak: 
. Szk. Mazowiecka - Zamojskiego. 
PI??k?? graniczn??: 
G.mn. Werecklej. 
Swi??to zaszczycili s""?? obecnosci?? liczni 
przedstaw;ciele wladz ukolnych ,",ojsko- 
wych. 
Jako zakof1czenie dnia nast??p ??o rozdanie 
nagr??d i dyp!om??w zwyci??zcom '"' zaYoodach 
lekkoatletycznych, i przysposobienia wojsko- 
wego. 


III Mi??dz}narodowe Zawody Sportowe m??o- 
dzie??y szk??l woly??skich. 
.W dniach 27 i 28 maja b. r. odby??y si?? w 
Rewnem lU 1>\ ??dzyszkolne Zawody SportoYo e 
M??odzie??y Szk???? Wo??y??skich pod protektora- 
tem ks. biskupa ??uckiego A. Szel????ka. Yooje- 
wody wo??y??skiego \V??. Mecha, dow??dcy II 0- 

r??gu Korpusu gen. W??. Junga i Kuratora 
 0- 
y??skiego K. Szel??gowskiego. 

 zawodach tych. opr??cz szk???? paf1stwo Yo ych 
wZi????a r??wniet ud. ia?? m??odziet szk???? prywat- 
nych, jakkolwiek w n"eznacznej ilo??ci. wobec 
te(o, ??e nie v. szy
 tkie jeszcze zak??ady prywa- 
tne przeprowadza;?? nauk?? ??Yoiczef1 fizycznych. 
W zawodach wzi????o udzia?? 293 ch??opc??Yo i 
178 dziewcz??t, razem 471 zawodnik??w. 
W czworoboju wygra??a dru??yna gimnazjum 
paitstwowcgo w RO,,""1lem. 


Str. 21 


I 


PRZYSPOSOBIENIE 


WOJSKOWE 


Indywidua:nie najlepsze wyn:ki osi??gn??li: 
w skoku wzwy?? Sikorski 147 i p???? cm.; w 
biegu na 60 n::etr??w B??azeusz 7 jedna pi??ta se- 
kundy; w skoku wdal Kokozow 538 i p???? cm.; 
w strzelaniu na 50 metr??w, ucze?? Kaczkowski 
z W??odzimipor w puce no??nej, ale 
ten mew??lpl1wle nie przyniesie tak Iatalnych 
\IoynlKClw, albo
iem wszystki
 dru??yny 
 ro??- 
nych plaszczyznach graj?? i mog?? trenowa??. 
L.atarglem dotycz??cym pliki no??ne, gor??co za- 
j??.a Si?? ca??a prasa, a i.'N1??zek Lwi??zK??W Spor- 
10wych wyst??pil z czynn?? iniCJatyw?? zmierza- 
l??C?? do zt??kwidowania sporu. 
I ymczasem daleko wi??cej w skutkach nie- 
buplecznym sporem \lo W ll..., nikt si?? dotych- 
czas nie zaj???? i wszystko zmierza do tego, ??e 
w tak skromnym narybku talent??w kolarskich 
odpadn?? najbardziej po????dani. 
Uwa??am za sw??j moralny obowi??zek zwr??- 
ci?? na stan powy??szy uwag?? W??adz i opinji 
sportowej i zaapelowa?? gor??co do Zarz??du 
w I 
" na kt??rego czele stoi pelen energJi pre- 
zes, a m??j byly towarzysz sportowy p. Nako- 
niecznikoU, aby maj??c dobro sprawy sportu na 
\Iozgl??dzie, najpr??dziej zatarg zlikwidowany 
zosta??. 
Zarz??d WTe. winien jak najpr??dziej zej???? 
z mylme obranej drogi surowego i bezwzgl??d- 
nego s??dziego, lecz wmien znale???? tyle taktu 
i autoryto??tu, aby umo??liwi?? rozw??j kolarstwa 
z zapewnieniem odpowiedniego szacunku dla 
w??adz danej ga????zi sportu. 
Szlachetny ton listu publicznego z dn. 19 
b. m. p. J??zefa Langego winien wskaza?? Za- 
rz??dowi drogi wyj??cia z tej tak szkodliwej dla 
kolarstwa polskiego sytuacji i najpr??dziej umo- 
??liwi?? cho?? sp????nione naprawieme z??a, spowo- 
do
anego zbyt dra??liw?? ambicj?? w??asn??. 
Co si?? tyczy zasadniczych przyczyn zatargu 
stara?? si?? b??d?? w najbli??szym czasie wszech- 
stronnie o??wietli?? niezdrow?? atmosfer?? panu- 
j??c?? na terenie dotychczas jedynego klubu ko- 
larskiego w Warszawie. 
Licz??c, ??e Szanowny Pan Redaktor list ten 
powodowany jedynie trosk?? o dobro i rozw??j 
naszego sportu umie??ci?? raczy, ????cz?? wyrazy 
szacunku i powa??ania T. LenartowIcz. 


PROSZ?? I NAS WYS??UCHA??I 
W zwi??zku z artyku??em wst??pnym kt??ry uka- 
za?? si?? w Nr. 5 tygodnika "Start", uprzejmie 
prosimy o zamieszczenie naszego listu na ??a- 
mach "Stadjonu". 
Artykul powy??szy podpisany liter?? "M". zo- 
sta?? nap:sany rzekomo w imi?? dobra sportu i 
uzdrowienia obecnych stosunk??w. 
My, kt??re jeste??my "winowajczyniami", ma- 
my jednak zupe??nie inne zdanie o pobudkach, 
jakiemi kierowa?? si?? autor artyku??u. 
Artyku?? ten jest niczem innem, jak tylko 
bezsilnym rewan??em za nasze zg??oszenie opusz- 
czenio?? "Gra??yny" o czem autor zreszt?? z za- 
dziwiaj??c?? wstrzemi????liwo??ci?? przemilcza. 
Z "Gra??yny" wyst??pi??y??my dlatego, ponie- 
wa?? okaza??y??my solidarno???? w stosunku do 
naszej d??ugoletniej i serdecznej przyjaci????ki p. 
Sosnowskiej. kt??r?? wydalono z "Gra??yny" bez 
??adnych uza