/stad_28_100001.djvu

			c - ??129 . Nr 1 - Rok VI 
I 


',' NIED
/HLA, I 1.l. 1921$ ROK 


CENA 50 GR. 


- 


,'. 


\ 


- lT V C. O D M I K I L U ?? T R O W A " V 
'. 'J ..... 
c

 VVCHOWAMIE J PORT 
':1'- F I J Y C J al I 
. . 


PRZV/POIOBIEMIE 
WOJ IKOWI 


1J 
1 :, ?? ..... 1. a , 
- - .... 
G????YfIi;" ;. '.:
 ,'-??-??
;i r;
t.:::-..j , 
Nr. in'M8
??.__ . 


!'o' 
, 


.
 


-l- 


... 


. 
-. . 


, 


"''. 


. 


.-, . 
. . ' 


> ' 
. , 
". __",' ." 


.;;:;. 
. '" .:."!. :t: 
... 


. .'1 


.... .- -..;
:.'
 - 


- . --.:
" . 
-;'-.'-- 


?? ! 


.' J.j, . 
_ 


. 
 ' 
*"- -'---=- : . 


. . 


','" 
. ,.  ..
 
 
.. ;'!'-. ,'t .\ 


, 
, . . 


-. -- 


;, 


. . 
I 


t. 


.. 
, 
, 


... 


u 
 


".' 
- ' 
.. 


. 


. 
...... ,. 
J 


" 


\: 


. I. 
" 


_.;. I 
. .a ' , 
...
 -.. 
.w_ . 


. 


:< f 
O!\??ENT MECZU HOKEJOW.EGO '- --For.R.Folrw 
L E G J A-W. t. L . - ." . ola ., 


. .". .. . c;n. . 
- -= 


STAD JOli 


- 


Pp??k. JULjUSZ ULRYCH. 


-= 


i 
NA PROGU NOWEGO RO
 


OK ubieg??y by?? niew??tpliwie rokiem wzmo- 
??enia i o??ywienia ruchu wychowania 
fizycznego i sportu na ca??ym terenie Rze- 
czypospolitej. Bez przesady mo??emy powie- 
lili dzie??. ??e sport sta?? si?? ruchem masowym. 
Szybko wzros??a ilo??-?? boisk. przygotowane s?? inwe- 
stycje na rzecz urz-??dzeR sportowych na szerok?? skal?? 
,i to w ca??ym kraju. Wzros??a niepomiernie ilo???? kurs??w 
wychowania fizycznego, kt??re przysporz?? r????nym dzie- 
dzinom sportu pomocniczych si?? instruktorskich. Bardzo 
powa??ny dorobek stanowi zainteresowanie si?? nauki 
polskiej oraz ??wiata lekarskiego dziedzin?? wycho- 
wania Ii.zycznego, czego widomym dowodem jest powi- 
tanie Stad;onu Wych. jiz. na jagiello??skim Uniwer- 
sytecie oraz powo??anie do ??ycia przy wydziale lekar- 
skim Uniwersytetu Warszawskiego instytutu fizjolo- 
gicznego i poradni sportowych. - Streszcza;??c rok 
ubieg??y da?? niez??e rezultaty, a co na;wa??niejsze stwo- 
rzy?? pewne realne dane do pracy na przysz??o????, zakro- 
jonej na wielk?? skal??. _ 
je??li w szerokie sfery spo??ecze??stwa przenikn????o 
zrozumienie powa??nego traktowania zagadnienia wy- 
chowania fizycznego. to niemniej powa??nym dorobkiem 
jest prze??wiadczenie miaroda;nych sfer sportowych. 
??e kamieniem w??gielnym rozwoju sportu jest oparcie 
go na szerokich podstawach wychowania fizycznego. 
Dowodem tego prze??wiadczenia s?? kursy naszych 
Olimpijczyk??w. kt??re daj?? wszechstronny rozw??j fi- 
zyczny. na kt??rej to podstawie s?? dopiero mo??liwe 
powa??ne wyczyny sportowe. P??yn?? z tych fakt??w 
przedewszystkiem wskazania dla klub??w sportowych. 
le??li pod adresem szko??y wsp????czesnej - powszechnej, 
??redniej i wy??szej - stawiamy postulat. aby m??odzie?? 
opuszczaj??ca szko???? wychodzi??a wszechstronnie pod 
wzgl??dem fi
ycznym rozwini??t?? - analogiczny postu- 
lat postawi?? nale??y pod adresem klubu sportowego, 
kt??ry winien spe??ni?? zadanie szko??y w stosunku do 
m??odzie??y pozaszkolnej. 
Pragn?? podnie???? jako has??o programowe o g????bo- 
kie; tre??ci wewn??trznej rol??, zadanie i znaczenie klubu 
sportowego. Rozgrywka sportowa nie jest celem sama 
w sobie. jest nie;ako rezultatem pracy klubu na polu 
wychowania fizycznego. Dlatego i???? winni??my pod 
has??em koncentracji klub??w. a nie tworzeniu bez 
ko??ca ma??ych klubik??w, niezdolnych "do ??ycia, lic;lJg 
urz??dzonych i nie mog??cych 
pe??ni?? zada?? im sta- 
_._:__.....L (;;;1".. """"In';'"" Idllb - w??asne boisko, 
?? ?? ??.. t, "0, a n iru " ?? 


warunkowo - lekarz, ,Wszyscy cz/" -( I??: 
bezwarunkowo p??ac?? wk??adki ,r onlct"Wski 
has??o rac;onalne. kt??re jest cr z lep. . T( 
i zyskuje coraz wi??ksz?? ilo??c
UJolenPlkr , 
Pomoc pieni{??na dla klubu n. 'e i;?? tCKo 'Ul 
kierunkach: na inwestycje i na " ?? . ..1ktor??w, 
W Polsce niew??tpliwie jeszcze wiele lat ?? linie 
zanim pod wzgl??dem niezb??dnych inwestycji as 
koimy potrzeby sportu i wychowa
ia fiiy' "ego. 
je??li nawet ruch boiskowy stosunkowo szyb,", "0;;- I 
wijo?? si?? b??dzie, to uwzgl??dni?? nale??y fakt, ??e na 
szych warunkach klimatycznych boisko czynne ??d, 
tylko kilka miesi??cy w roku, ??e zatem 'W, olsce 
specjalnie zale??e?? musi na budowaniu urz??dze .m 
wych. kt??rych '..k naprzyklad - basen??w I '1 
i hal gimnf, _ ") -'?? prawie ??e zupe??nie n osiu- 
damy. 
Rok No
 u' J ; 
wa?? 'akcj??, CJ.. r Z?? nq 
zwi??zki pa??stwO't&. 
Urz??dem i sieci?? w t. 
i Miejskich Komitet??w Wy.. 
sz?? postawi?? za gl??wne SWCJ J 
budowa?? i jeszcze raz budowa??: I??... 
baseny p??ywackie, strzelnice, 'zimowe 
skie i t. d. 
Na zako??czenie ka??dego roku prasa sportowa 
zamieszcza?? statystyk?? tych urz??dze??, kt??re pr .'1 
i bi?? na alarm z powodu s??abego tempa inw, !Jcii. 
albowiem ka??dy rok zw??oki to op????nienie, %0 lamo - 
wanie . ruchu spor:owego. tak nie h??dnego d 
wia ca??ego spo??ecze??stwa. 
Ruch wychowania' fizycznego trwa?? mus. en f?? 
rok - trzeba wyj???? z nied??wiedzich bar??og??w " ,o. 
wych i nie czeka?? a?? ??niegi min??, 
Nieod????cznym warun/Qqm rocjonalnego wy( 
nia fizycznego jest instruktor. Instruktor mL i 
na boisku
 w hali gim,.astycznej, w strzelnic." i 
senie. Belgia '1l1 Tldie braku instruktora Z?? 
boisko. Trzeba wiele przygotowa??. aby pa??s; jfJ}a 
odznaka sprawno??ci fizycznej sta??a si?? fak .;zn.J 
nagrod?? za ku/tar?? .fizyczn?? cia??a.. Trzeha pl, , 
konsekwentnie pracowa??, aby Nowy R()k b!:J 
kiem naprz??d, a nie wty??, trzeba rOZUTf??nej i O' ?? 11 
zapa??em pracy, aby 'Wspania??e tradyc;e przew 
cerstwa polskiego na igrzyskach ubieg??ych 
sta??y si?? w dniu em wzorem dla naszego po
 
9ft ., \. ii ij 'rt. 


z' . OOWlnlen zapo 
.zereg lat. Sam 
Pa??sl'l 


.{o- 
l, 
.!Im 
lU h 
oJ 


Q.;; 


h, 


."'a 


l i?? cz 
an 


.., --zu- 


1ffi1J Q 
bu.. !?? 


(1- - 


S'. T A D J O' N 


--- 


Nr 1 
._
. 


lj TU??A TY . WYCHOWANIA FIZ-.
. 
W 
 SZKO??ACH 


l' 


W chodzimy w nowy okres pracy nad rozwo
 
jem fizycznym m??odzie??y. Okres nieco inny od 
poprze.iniego, bo ju?? nie wysi??k??w sporadycz- 
nych a gwa??townych. a 
ta??ej intensywnej pracy. 
mo??e nieco ??agodniejszy, oparty na skromneI1' 
do??wiadi:Leniu, zd????aj??cy do usuni??cia panuJ??- 
cych brak??w, a wprowadzenia ca??ego szer
g\' 
uzupe??nie?? i wyja??Diet\ w stworzonych or,amza- 
cjach. -- 
To te?? okres ten, cechuj??cy si?? skrupulatn.. 
niemal koronkow?? prac??. musi wci??gn???? d. 
wsp????dzia??ania wszystkie zar??wno organizacj.. 
lak i jednostki posz.:z..
g??lne, by nie pope??ni
 I??- 
wych przeocze6 i nada?? wreszcie UStaWOIII I re- 
gulaminom sta??y i pewny charakter. - 
Bilans roku ubiegbgo przyni??s?? nam du??e ko- 
.. rzy??ci pod ka??dym wzgl??dem. . ,.' . - . 
W Ministerstwie Wyzna?? ReligiJnych 1 o??wie- 
cenia Publ:cznego powo??ano do ??ycia Wydzia?? 
Higjeny Szkolnej i 
ych?w, Fizyc
.. pod kie- 
rownictwem pp??k. KiJiilsJuego, .rozbIJaJ??c go na 
dwa dzia??y: wychowania fUycznego i b;
jeny 
szkolnej, prowadz.>ne przez naczelnych W1zyta- 
tor??w tych dziedzin w szKolnictwie. 
UzyskaliAmy zatwierdzenie Pa??stwowego In- 

tytutu Wychowania Fizyczn
o oraz przy
a 
mu kredyt??w i teren??w na budow?? .odpoW1
- 
nich pomi2szczd. W szko??ach za! zW1??kszy?? Si?? 
zas??b nauczycieli kwalifikowanych. b??d?? to dro- 
g?? przeszkolenia, b??d?? to. wyj??ci
 no
ch zas.t??- 
p??w ludzi z P. I. W. F. 1 odpowiedmch kursow, 
organizowanych pnez studjum wychow. fizyczn. 
w Poznaniu. Wreszcie podniesiony zosta?? auto- 
rytet ??wiczef1 cielesnych w szkole oraz zrozu- 
mienie ich potrzeb. 
7,m)7CZ ta natury moralnej, posiada kolo- 
S??!ne ZJl.lczenie dla. pracy samych wychowawc??w. 
J..t??rzy za o;;zynaj?? ju?? kroczy?? po przygotowanym 
nieco tereL \Je. . 
W dalsr(ch jednak staraniach musimy p??j???? 
znacznie dl! Jej, usun???? szkodli
e zmiany wpro- 
wadzone -rzez ustaw?? sanacYJn?? z czasu St. 
Grab5lrt . oraz ruszy?? nietkni??te jeszcze za- 
(riti posiadaj??ce jednak kolosalne znacu- 
'10 dla spo??eczef1stwa, jak i dla prawi- 
,e??nienia swych obowi??zk??w przez 
two. 
szym n:??dzie ral
??y poruszy?? ilo???? 
-;??zkowych po??wi??conych przez szko- , 
, fizyczny swych wychowank??w i wy- 
?? dwie g
y ??wiczef1 cielesnych dla 
'Y nie s?? rezerwowane przez wszyst- 

 J. Posiadamy ca??y szer2l! zak??ad??w na- 
u.., A ??d??r
 pod p??aszczykiem wprowadze- 
ma de klas starszycb przysposobienia wojsko- 
wego, ' m??odsz
ch .z .pOw
u 
iby ma??ej ilo??ci 
uczni??\ redukuJ?? CWlCZeJUa cielesne do I go- 
dziny tgodniowo lub kasu!?? je. ca??kowicie. 
, Manwr ten nie mote byc oboJ??tnym dla spo- 
\ecze6s"Ya posy??aj??cego swe dzieci do tych 
:-zk6?? j.. i dla oau.-:zycieJi. pracuj??cych w tych 
'1stytu(1ch. . 
Pierwym bowiem wyn??dza Si?? kolouln?? 
tzywdmigdy do nieodrobien:a. 
buje s
?? 
1)1,. 
 .:h rozw??j cieluny, drugIe pozostaWIa 
???? cz??.do bez zaj??cia. '- . 
. twic:zeoia ciel
e i przys
ienie WOJ
o- 
we. cbociat Ul.z??bJaJ?? si?? w W1elu 
tach. led- 
oak nie wykluczaj
 
?? w
p??lnie, . przeciwnie 
zaj??cia prz1.
1a wOJskowego s?? uzupe??- 
ieniem ??W1cze6 CIelesnych. 
n Dlatego te?? nale??y domaga?? si??, by wszyst- 
loe S%ko??y :r.r??wno 
??skie, j.ak i ??eAs
 prze- 

zega??y be&wzgl??dme. oboWJ??-Zkowych 
;czed 
cielelDych bez samod%le1nego pra_ zlJ??iany. 
'edynie w wyj??tkowych WYPadkach za zgod?? ku- 
, . 

O??'Jum. , 
: Szko??y, kt??rym prowadzel.??'e 
c:h dwuch 
- 
\(lW' 
est .. kosz
owne lub Dlem
lhve, niech ZW1- 
sWe ",Idy l przesw:??' byc za.k??adami wy- 
lI:owa1Wczemi, bowiem nIe odp<7W1&daj?? swym 
:adan:om, wytkn;;??tym przez 
. W. _R..i O. P.. 
W??re m??wi: Gbwnem .zadan ?? 
em 

eJI 
oIy 
'. by?? wychowanIe m ego 1"""0 eoaa na 
po d wumo h f i. y ::znie i moralnie oraz wpo??ecznio_ 
z rowyc .. ch ...J.._.. t li " 
DYCh. tw??rczych paAs??wowy. UUJ..a _e. '. 
Rod' zd mUsz?? wreSZCIe ZTOZumlec, 11 za- 
b' . Elcebow.wcze- o ile zmierzaj?? do rozwoju 

 ?? I 
"f um c y. ?? u dziecka maj?? w
 cIodatni
 
c;;aa . .1 '. ....,,__....: 
i?? . od t
 odchylajl?? SI??. me IWIJIt. -- 
,' 
:h:by d.ws??y 'jaknajwi??ks , Zl?? yb ' 
_
 d= 
D L_' . ..vnuo g a Y 
DI' - 
a
eJ zmUUlY -,- =".......: I 
-,;.. 
'e III'DIII i ubawom w- --?? --y po po- 
\p,-??yfodoiowG .. klu??. Zaj??cia te pocz??t- 
.1i.: .... . 


kowo" pO wprowadzeniu, do !ozko??y uprawiane- 
przez caLy rok szkolny, '-obecnie dzi??ki ustawie 
Sanacyjne-j zosta??y ogranicZorie. do miesi??cy let- 
nich, a wi??c uleg??y redukcji do 50%. Zmniejsze- 
nie mo??no??ci cW"pcom z korzystan:a z 'zaj??c 
podczas ca??ego roku szkolnego pod r????n?? po_ 
staci?? wp??yn????o ujemnie na zdrowie r.aszej m??o- 
d
??y. Powr??t do s??ownk??w przedsanacyjnych 
w szko??ach pa1\stwowych, a obowi??zkowe wpro- 
wadzenie gier i zabaw do wszystkich szk???? pry. 
watnvch. obecnie bowiem zaledwie garstka ,j. oczekuj??cych go lekcji. Za. t?? 
ilo???? odpowiedni?? - u
??am 20 godzin. 
,;'Nieustanna troska materjalna, walka o chleb 
powszedni, wyt????ona praca do zupe??v.ego wy- 
czerpania umys??u - t??1;Uni wszelk?? 
??no.???? ??y- 
cia prawd
wie ludzkiego, duchowego,'a zatem 
w zarodku nisl:czy i te si??y, kt??re 'stanowi?? du- 
sz?? nauczyciela". 
le zmian?? ilo??ci god;cin etatowYch ????czy ;s'-?? 
rewizj.. podzia??u grup, przedmiot??w, li przenie- 
sienia do odpowiedniej" grupy ??wiczef1, cielesnych. 


ROLA 


PRASY 


Belgijski ,.La Vie Sportive" nazywa "z??ymi 
paster??e.mi" cz??6?? tamtejszych sprawozda?? spot'- 
towych, POIlieWa?? znaczna cz?????? wywod??w bd- 
gijskich mo??e si?? odnosi?? r??wnie?? do naszych. 
stosunk??w, przeto je poci??ej przytaczamy. 
Zachowanie si?? publiczno??ci podczas mecz??w, 
pozostawia jeszcze 
ard%o 
iele do ??ycz
nia. 
a 
??dziowie, czy arbitrzy daJ?? dowody stOICYZ- 
mu i zupe??nej abnegacji. p,:??ni??
 .s
??j zaw??d 
w??r??d warunk??w nieraz bardzo cl,!zklch. . 
Przyzna?? jednak trzeba, ??e w cI??gu ostatmch 
15 czy 20 lat nast??,Ji??a peoNIla 
prawa" 
 wy- 
chowanie sportowe t??um??w powolt, przeclez ,po- 
st??puje naprz??d. Droga prowadz??ca do OSl??g- 
lli??cia celu jm jeszcze daleka, to, te?? wuyscy 
ci kt??rzy maj?? wp??yw na opinj?? 
u
Hczn?? p
: 

 si?? stara?? o wyrobienie 
 n!eJ toleran
J! 
I Posz.a..olowania tak dla jednej, Jak I drugie, 
strony bi.Jl'??.:ej udzia?? w meczu. , . 
Ullliej??tno???? Przegrywama powinna sta?? s'
 
dogrnat-?? kf??rym kierowa?? si?? winni tak g
- 
J
 iak widz.owie. Nale??y wnie??-":Ygrywaf bez 
buty a przegrywa?? bez roz4oryczen
a. 
Jedn
 chwila nieopanowania .temperaD!entu' 
PO
W1R gracza sympatji pub??iczno??ci,na kt??r?? 
mUS1a?? Dieniz c????e lata praCowa??. . . 
-Przetnma., po dzielnej obronie zas??aguje' za
""
 
!IZIe.-. n.wet " 

??!C6w. DII izacunek.- ,poddaj. 


Sta??a opiek
 nad , 
leo z.najoIDo??ci element??w psychologji dziecka 
i metod nauczania wsp????czesnego; - . 
'2) umo??liwienie czynnym d)?lomowanym na- 
uCzycielom ci??g??ego pog????bian;a wiedzy i obser- 
wacji fachowyc11 i og??lno pedagogicznych przez' 
wydatne pbI??eranie nauczycielskich studj6w psy- 
chologiO??DYch i . spo??ecmych. zaopatrzenie bibljo'" 
tek g'mn- w odpowieduie dzie??a; suhsyd;.owanie 
kurs??w, bibljotek. czytelni i plac??w, organizowa- 
nych przez nauczycielstwo, kategoryc
 polece- 
me dla w??adz. skarbowych i Iroosulamych umie- 
lenia wychowawcom fizJcznym paszport??w ulgo- 
wych. u??atwie??. i zapom??g dla cel??w naukowych, 
ro:z.s,zerzenia zarz??d.zet\ D odpowiednich urlopach 
p??atnych, zni??k?? godzin etatu dla pracuj??cych 
naukowo nauc.!ycieli Wreszcie wprowadzenie 
kooferencji kolekcyjnych z pokazami lekcji, pro- 

ad
ych tak przez oauczycieli, wizytator??w. 
lak I loI1Struktor??-N. . 
Konf??:rencje okr??gowe, zwo??ywane dla ka??dego 
kurator,um w '?ZIlsie -eoku szkolnego mia??yby za' 
z
 kt p ()7hA
-" :.)
 prowadZ2llia lekcji 
p
 ycznyc, 1 nauczama i reprezentowania opi- 
nJI nauczYCIelstwa przed w??adzami szk.olnemi w 
spraw
ch doty.-:z??cych program??w i metod na- 
u("zaDl.a. 
Kon!erencje .
e z, zabezpieczeniem: prawa Z'Wo- 

eJ dyskusJI, WlDDy by?? organizowane co pe- 
WI
 okr;!??IOlly czas ze znauym. POrz??dkiem 
dZiennym, ustaIOIIrn nie podczas kanfeNDcji 
a na kilka tygod.1i wcze??nie-j. . 
Nal
??y ??
c
y
, by pierwsze dx.zeka??y si??: grun- 
towneJ reW12:JI -1 ref"rmy przy wsp????udziale jak- 
n
jwi??ksze??o ko??a znawc??w z ca??ej Po??ski, dru- 
g
m nat
as
, by skromny ich zast??p rozr??s?? 
Si?? . pot

le I da?? mo??no???? ka??demu okr??gowi 
pos.tadac m9??:ruktora, kt
y mia?? za zadanie 
dba?? o poziom pracy nauczycieli 
T. Chrapowidi. 


w SPD 


ClE 


gdy prugrana w??r??d k????tni, - spneczek i aWan_ 
tur dyskredytuje dr. '. :' 

arza SI?? te?? niera
 ??e dru??yna potrafi prze- 

c .z hOll
rem. - lecz .I,:j zwolennicy nie umiej?? 
!tl?? lIlalefycle chowac I swojem post??powaniem, 

 
StOI zI.4 -:01, d-:nerwuj?? 
raczy. tak swoich, 
lak I prz
wIl1kow I -wywo??uJ" zatargi. .i . 
Pra
 ??;ad usuni?? jest to w??dnie, 
C% uk cz??sto niedostTzega si??, albo czego 
pr iwn:cy czy ludzie oboj??tni dla spraw spor- 
ha .ejcdnokrotnie mu odmawiaj??. Czy?? ka??dy 
u sportowiec nie zl??czy nieraz, cho??by z 
"tym domem. utyskiwail na "materjalno????" 
. :YCZDO????" sportu? Czy?? nie s??yszy si?? nie- 
lkrotnie, ??e sp cz??owiek ??amie si?? z swem 
?? D i poddaje je naka.z?Wi swego rlucha, aby 
c .wili, gdy prawdziwe niebezpieczei1stwo zaj- 
li oczy, gdy chwila za????da wysi??ku woli. 
. oki decyzji a nawet boha
rstwa, nie ul??- 
i?? ma??e cia??u-:?? 'by rzuci??o siebie na azaf1- 
, cia. Po to wykonywamy t?? codz.ienn??. szar?? 
.... 
 nas-qch boisk ;i stad jon??w, poto ??wiczy- 

 powszednim wysi??ku nasu mi????nie i cz??on- 
iU :>y w??ada?? niemi ten duch, kt??ry kaza?? F re- 
y r li w pewnej chwili zapomnie?? o rekordach 
erywkach i wszy
tko, co posiada?? i co wy- 
,wa??, rzuci?? ofiarnie na obron?? skarb??w 
uh, ry i duchowej pracy polskiej. 
I lIatego:> w obliczu czynu F reyera nie wolno 
. ?? o p:zeciwstawno??ci kultury ducha i kul- 
i' "cia??a", Wszystko jest kultur?? ducha, a cia- 
??o . 
eyera, pol
??o w obronie skarb??w sztuki, 
tego pot????nym i nieodpartym dowodem. 
jeden z naj znakomitszych polskich lekko- 
??W zgin???? prawdziwie na posterunku, jak 
. broni??cy dorobku polskiego, zgin????, jak 
n ta??o iDa polskiego sportowca widz??cego w 
ie ukol?? WOM i ofiamoki, wielk??. nowo- 
?? 

?? ducha, n
etylko i niewy????cznie 
Smler
 sw?? przypiecz??towa?? Freyer pra- 
'e
 ??yCIa a. -.ynem 
ym wskaza??, co przy- 
a I. przy??wleca
 
o sportowi polskie- 
Gm??c w zghszCZa.ch dzikowskiej galerji 

???? swe Dajwy??.sz,: wzniesienie, jako sporto- 
w . duchem 
wl?? sobie pomnik nie mniej 
r y 
 tych, Jakie Grecy -??awiali swym zwy- 
. 
 ..
 Igrzy"kowym, kt??rzy ta1de podali nie- 

 &1&??em. by da?? wyraz zwyci??stwu ducha. 
zynie F reyera widzimy spe??nienie i ucie- 
mie najwy??szyeh naszych :idea????w SPOrto- 
. Dlatego sport polski jest tak samo dumny 
. ..
u ??m
o:!c<:i Frey.era, jak dumny by?? z jego 
IW1te
 1 DlecodZJeIlDego ??ycia sportowego.  


teraz oddajemy g??os p. Goa.iewskiemu, kt??- 
wr
 z p, Szel
towskim, wydelegowa?? K. 
)lon'a na pogrzeb zmar??ego mistrza. 
rdel
owani z ramienia klubu na pogrzeb 
-go kol
 j. p. Alfreda Freyera przybyli??- 
pi??tek. duo 23 przed po??udniem' do Tamo- 
.a. Dowied
li??:ny si?? na wst??pie, te po- 

rz
h p
nws.t:ych 
iar t. j. F reyera, 
auerowny 1 Oijla mIa?? si?? odby?? tego?? 
o godz. 2 p. p. Reszta ofiar le??a??a jeszcze 
gruzami spalonego pa??acu Dzikowskiego. 
.:
 I,:??y w .samym prawie Tarnobrzegu. 
. he" 


II'" 

 


da 


ka zamieszkuj??cych budynek w dziedzi??cu pa- 
??acowym. Z ci????lciem sercem witali??my zrozpa- 
czonego ojca i matk??, kt??rym nasze wyrazy 
wsp????czucia wyrywa??y nowe szlochy ze zbola- 
??ych piersi. Ojciec po niedawnej b. ci????kiej ope- 
racji le??a?? je'i
ze przykuty do ??o??a i nie m??g?? 
nawet uczestnicLY?? w pogrzebie ub??stwianego 
syna. kt??rego s??aw?? sportow?? szczyci?? s
?? i ro- 
zumia?? j??, on, sam sportowiec z krwi i ko??ci, 
zwyci??zca wielu konkurs??w hippicznych w m??od- 
szych swych latach. Witali??my nast??pnie rodzeil- 
stwo - dw??ch braci i dwie Sio3try, blizkich zna- 
jomych, do???? licznie przyby??ych na pogrzeb, 
lecz nigdzie nie widzieli??my tych delegacyj spor- 
k>wych, o kt??rych pisa??y tak du??o pisma kra- 
kowskie, czytane przez nas w poci??gu. 
Najm??odszy brat Fredka, Bronis??aw, opow'acla. 
nam tragiczne chwile po??aru, moment zawale- 


)stot. Potem zs
waj?? !oi, i??.ma Gr\i .) 
trumny i wyra ,taj?? trz} 'ro,??.. ',}-- . ,." *e. 
Tak pochowano trzy UWIi _ - 
 ara. 
W szystkie jednakowo. I 

 to l??u.r
... 
Ale Freyer za'i??u??y?? 
 M! c
y??.a _ ,
 ' 
asyst??, ni?? dw??ch koleg, CIWZY. ,n klu- 
bu i na bardziej wyrazi, l _.u L aia i pa- 
mi??ci, ni?? zdawklJwe d .t Je t k %nr z??, ' 
liczne. 
Proponujemy, ??eby s
 y Z...bUI1R I>??. 1& yJard 
??,. p. . F rey,
ra do Finlano j?? oli'??r ....rIe. IIa l'O
??... 
Wlenle nagrobka na clI' n;a J 1'1WO)I' 
??m. 
Ciekaw?? jest rzecz?? e&,m??od 'f brat' p 
Alfreda Freyera, imien 111 
 '1 :, - 
miar wst??pi?? w ??lady' 'III. o bra1&. Ma I.t 2\ 
i posiada du??e zdolno??c . o d??n"!'.;. ,??-r la "St.w. 
Biega?? ju?? roeraz z brat II i doac h. ,ri}'- 


, ''1', 


., : 


,l\ f ,::', 

 ..
 ". . 
L. ' 
.l .' -, 
....;. 


.
:> .  1\ 
':,,' "",. 


1\ 
- 
'
 
.

\-, 
:""h. ---:.'
 


" " ", 


. .' 


. 
>
 


,t.> 


':'i; 
, 


:Jt ...:. 

  


""
 
 


! 


_ h 
 


. ' ;:;. 
", .;.. 


.. 


"'1 


?? 


} 


'(, :..';- ' 
'

 I "'. ''' 
1'- ',.,', ' 


;;- 


.' ' 
'., 


J. 
/' 


"4 ", > 


, >  


:$'
:.. 


- -
??
.; . 
, , 


> ' 
,..
 'o.. 


. -
<,; : 

 .y
:'.J'> 


..- 


:; -., :t.
 
 


.. 


::'i,?? 


,"" 


- -
  "-"'-> 
'.
 

, , 


... . p. Allred Freyer w??r??d swych tral(l6w sport w 


mywa?? mu kcoku. tYCi 
s??awny jak je
o bohater 


nia si?? sali, w kt??rej znajdowa??y si?? zabytk; 
i pod gruzami kt??rej znalaz?? ??mier?? jego brat. 
D??ugo nie by??o wiadomo, kto zgin????, dop
ero 
nad ranem, kiedy po??ar si?? koilczy?? a Fredka 
w domu nie byto, zrozumieli, ??e i on pad?? ofiar?? 
katastrofy. 
Zaprowadzeni do kaplicy zamkowej, w kt??rej 
le??A??y ofiary pO??Aru, zaskoczeni byli??my potwor- 
n?? wprost niespodziank??. Spodziewali??my si?? 
zasta?? zw??glone zw??oki ludzkie, ujrzeli??my 
szcz??tki, kt??re w niczem cz??owieka nie przypo- 
mma??y. W ma??ej drewnianej skrzynce par?? 
gar??ci popio??u i kilka szcz??tk??w ko??ci. W k??- 
ciku widzieli??my scyzoryk, jedyny znak, po kt??- 
rym Bronis??aw F reyer pozna?? swego brata. Tak 
samo wygl??da??y szcz??tki innych of.iar. Nie, wie- 
rzy?? si?? wprost nie chce. ??e ten niezwyci????ony 
biegacz, to ju?? tylko garstka popio????w. 
. Przed godzin?? drug?? t??umy zaczynaj?? nap??y- Zarz??d Zw. Pol. Zw. S" '"'l i ! 
wa?? na dziedziniec pa??acowy. Zbli??anie si?? do przesy??a wfrazy serdecz: 
mur??w jest wzbronione, gdy?? pa??ac jeszcze si?? wodu ??tniel'oi ,. p. AUr. 
tli i coraz obrywaj?? si?? ceg??y. Do kaplicy maj?? chlub??' nadziej?? polski .,orlo??. 
wst??p tylko rodziny i delegacje. Delegacyj nie- z najl
szych naszych IE C'. I . 
ma. Jedyn?? delegacj?? jeste??my my i my jedni W dziejach polskiego t .X'rte Dl,. 
sk??adamy wieniec na trumnie, do kt??rej prze- za
sane zawsze z??o??emi t, -.?? ??- -1,1 
sypano prochy sportowca bohatera. Nie wida?? ni_??ym wynikom, osi??
.. .,1 II. -,. 
r??wnie?? udnych wief1c??w od hr. Tarnowskiego... VI kraju i zagranic??. 
Czy?? taki powinien by?? udzia?? sfer sporto- Jeg:> ??mier??. w obroni< arHor, <;' .. 
wych w oddaniu ho??du po??miertnego 11AjpoPU- zabytk??w sztuki i kultu
. r;u, pot - 'w r 
larniejszemu sportowcowi, chlubie lekkiej 'aUe_ pozostanie trwale w palI' ?? ??.... 'a i 
tyki polski??j? \. jako pi??knY przyk??ad po.; . ?? L 
. Po godz. 2e-j kondukt ta??ob
y wyrusza z kap
 wa?? p.:twinien ka??dego p' Ad r':, 
licy na cmentarz Tarnobrzeski odleg??y. od pa??a- '" Dla uczczenia ,. p. Alf: I FI - lA {lro CJ; ._ 
cu o 3 km. Trumn?? ??. p. Fredl{a nIOS?? jego 'Zarz??d Z. Z. k:??mpetentn1 .. . n.p 
bracia 
esp6?? ze mn?? i Szelestowskim. Za nami utworzenie przechodn:ej 
 C!"'Od! 
pod????AJ?? Uumy tarnobrze??an. Przez ca??y czas imi"
ia ??. p. Alfreda Fre' JaJ ,() 
.??ych
?? ??piewy .ta??obn
. Wchodz:my na cmen- g
w d??ugodystansowych 't: 

 .mar f b " 

z I 
trzymuJemY SI?? 
rzed .trze
a otwarte- D11strzem i rekordZist,. 
mI mogi??amI, k??2nl za chwd e D11a??v &te zamkna?? CzU?? Jello Pamiecl. 
r "I 1" 4\1., 
l.. t . . ??! "'''' 
, .. ... ..
" dr 


V m. 
bra 


Dyrektor Pailstw. Ur. ! 1 
s??a?? na.????puj??c?? depesz.' 
"????cznie z ca??ym pols ja 
przesy??am Szaftownym: ?? I 
czucia z powi)du straty .';0 5 
polskiego i wspan'a??eg<: Dl 
zgin???? bohatersk?? ??mierc' p 1. 
cennych skarb??w polsk k ' f 
. 
Na za.koilcze:.ne przy! "fA} 
wystosowa?? Zarz??d Zw -YJ 
mi5tn:a. 
Do 
Szali. RodzID1 PMst\\ hllu" 
['J 


{ 

 
! 


O.:1??. I '", lp 
1 J: 
'?? 
 ,-,I 
.a' , 


,."e 01 . 


411 


, 


:. 


. .1>'" ... 


-. 


...:... - 


MECZ 


: 
 . I:\- u oJ U ;1'4 


KOBIECY 


POLSKA-SZWECJA 


Ir ; o,' .. 


.."??' . 
. ..
..o.i..
.
 


" 


Co 


" , 


'; 
 . 


i??. 


'- 
-- 
- 


r 


T 


\ 


'-'. ,'

::': 


..- 
, 
 


.,.1"". 


'. 


- . 
,G):.J , 


s.;. 
 o 
, 
-....5iX 


'1 


..'",.. .:..". 


,,' 


'<;; < 
< 


:..-S
!.."",", 
. 
, 
.


 -:
?
... 
  


*""""- 


.
...+' . 


"
, 
"'"  


" 


'" ;"Od 
.. .:.
 ;

i?? , ::;.. 
.0 . ,/ 
 t 


- "
 
"

i \??, 


?-. 


..:.; 


"'!:-.. 


"'" 


,
 
 .' 
. . >_
z. 

 .'.''''i>. . ,." .
 --


-;.. 
-< . <: 
 . 


.
.....
,

,..-: 


'Czolowe naSze lekkoatletki. 
U g??ry: ,Jasna - G??dziorowska 
 Czajkowska - Kobielska. Udolu: Wojn..??rowska _ Wi??ka _ 
.. ' Jab??czy??ska. 


Podaj?? ,POni????j por??wnanie pomi??dzy rekor- 
dami koblece.mi Szwecji i Polski. 
W rekod,ach szwe
kich widzimy. szereg wy- 
nik??w l???p
zych od polskich (skoki, ''biegi d??u??- 
sze), wyr??znia si?? SvennsSon w rzucie kul??. 
Tabele rekord??w s?? nast??puj??ce: 
60 m.: Szwecja - 8,1 - JacOOsson, Pol- 
ska - 8.2 - G??dziorowSlka. 
100 m.: SZw
ja - 13,5 - Sundberg.
 Pol- 
ska - 13.2 -o-,.Brejer??wna. ' 


200 m.: 'Szwecja 
ska 28,2 - Wi??ka. 
250 m.: Szwecja - -35,9 - Jd:;OOSSOJl. Pol- 
ska - 36,6 - Czajkow9ka. 
300 m.: Szwecja' - rekordu 'brak. Polska- 
51,4 - Gwizda??????wna. 
400 m.: Szwecja - 68,2 - Plath;no. Pol- 
ska - rekordu bl'ak - _.. ,'- .: 

 ,II!.: .S_zwecja - rekordu brak. Polska- 
1 :24,4 Czajkowska. , 


28,1 -' Hanglund. Pol- 


S.KANDYN:AWJA A 


W Szwe.=ji przygotowuj??' si??' energicznie do 
walki z N?rwegj??, kt??ra b??dzie mo??e od
etem 
w Cham
II1x: Ju?? dzis:aj u??o??ono list?? kandy- 
dat??w OhmpIjskich, kt??re w Szwecji obejmuje 
16najs??a....niejszych nazwisk. Zwi??zek szwedzki. 
wyznaczy?? wprawdzie 20 narciaq-zy, jednak czte- . 
re<:h, z I>b??dzka. 
Kula: Szwecja - 10,84 - Svensson
 Pol- 
ska - 1.0:12,5 - Konopacka. 
Kula obur??C%: 'Szwecja - 19,30 
 Svensson, 
Polska - 18,44 - Konopacka. 
Dysk: Szwecj'1 - 32.74 - Svedberg. PoI- 
ska - 39.18 - KOhopacka. 
Dysk obur??cz: Szwecja - 52,85 Svensson. 
Polska - 64.60 - Konopach. 
Oszczep: Szwecja - 34.93 - AddskolI. Pol- 
ska - 33,30 - Lonka. 
Oszczep obur??-:z: Szwecja - rekordu brak. 
Polska - 49:40,5 - Lonka. .. 
Thorwald Norling
 


IGRZYSKA 


ZIMOWE 
.;i- 


... ". " 
- - 
 """ 
 

 ,
o _ 
 
, ,I: 

_ 
 <, 
:
> 1
:: 
>.,.: 
.>..,.\:"::'- 
.
:;.;;:,
 <
 

..- . 'I 
",.;..t"""c' , 
;r. ,:
 
'??fi:, 


,>10_,' ',', 


.... 


'. 


::- ;. 
 


,.. 


"."
 ;! 


.h'. 
"v, 


I' 


.c ??.--,; 


-.0:-.-.;' 

". t" 


.; 


. _...... .j...--C ._ -- 
_!..

..:..-... - 


Orottumsbraten 


, 'i 
 
Haug; 


- ... 
,'-' 


}ue w grubych sweatrach, w kt??rych trzyma si
 
??nieg, lecz w lek.. 1 dch, chrOI????cych przed wiatrem, 
g??sio tkanych koszulach. Buty i wi??zania b??d?? 
specjalnie wykooa.ne. 
Szwedzlci i finlandzki zwi??zek narciarski, do- 
!lZ.??y do przekona.n'a, ??e niepowodzenia, jakich 
doznawa??y dotychczas w walce z Norwegj?? mia- 
??y swoj?? pnyczyn?? w tem, ??e programy zawod??w 
by??y dotychczas zbyt prze??adowane. Np. mi- 
str2:ostwo Szwecji obejmowa??o dla senjor??w: bie- 
gi 'na 20, 30 ,j 60 km, oraz bieg sztafetowy 4XSO 
km. Nale??y zazI1aczy??, ??e tn ostatni bieg odby: 
wa si?? :w ci????kim, g??rskim terenie, tylko we
 
d??ug mapy, bez trasy, i czasami trwa wi??cej ni?? 
24 . 
dzin. 
 w:azie mg??y, czy te?? burzy ??nie??- 
r.eJ, zdarzaJ?? SI??' cz??sto zb????dzenia i wypadki. 
Z tego te?? powodu bieg ten, ????cznie z biegiem 
na 2
 k
. zn
kn.ie x..programu mistrzostw, a P\)
 
d
bme n w F1DlandJl program mistrzostw zosfa
 
me. wydatnie zredukowany li obejmie tylko biegI 
,10 I 
 km., oraz zawody kombiAowane. 
Zrn
y te wprowadzaj?? Szwedzi i Finowie, 
w zWI??zku z nadchodz??c??- OIimpjad??
 Do??wiad; 
czenie bowiem nauczy??o ich, ??e zw??aszcza bie- 
gacze, s?? nara??eni na nies??ychane wysi??ki, staJ'" 
tuj??cJ'az po raz w tak d??ugich biegach, a z teg?? 
powodu trac?? oni ducha do walki i stale s?? prze
 
trenowani. 
Mo??naby st??d wyci??gn???? tak??e i dla nas na
: 
k??, a mianowicie olimpijczycy polscy powinni 
swoje przygotowanie skierowa?? raczej w kierun, 
ku trenigu, nit .startowania w lic:??l1Ycb, w mie
 
si??cu styczniu zawodach, a wtedy osiun?? ,om 
swoj?? najwy??sz?? form?? podczas IgrzysK. w kOn- 
kvrencji z naj lepszymi narciarzami ??wiata. ,. 
, ,.- Thorwalcl Nor'in;: 
, 


11 ,Str.- 6 


.S T A D,J, O N_ 


Nr 1 


NASI KOLARZE 


Przytacumy ponitej Ii
t?? ,ukces??w polskiego 
kolarstwa w walce z najlepsz, klas, za
ra- 
niczo," 
ROK 1925. 
31.V. ??azarski, mistrz Polski, odnosi zwyci??- 
stwo nad mistrzem 'wiata Meyerem. 
Dru??yna SzymC'zyk - Bartodziejski odnosi 
zwyci??stwo nad osad?? Howrnon - Revelly. 
L VI. Szymczyk odnosi Zwyci??ltwO nad Re- 
velly i Zuchetti'm. 
Podg??rski nad Revelly, Zucbetti'm i Abeg- 

len'em. 
Dru??yna J. Lange i Podg??rski nad Boiocchi'm 
.i Zuchetti'm. 
7.VI. W biegu g????wnym. Podg??rski zajmuje 
I-sze miejsce a za nim: Zuchetti, Hournon i Re- 
velly. 
2. VIII. J. Lange zwyci??fa De Bunne'a. 
Szymczyk - Rouyer'a i Sianquess'a. 
J. Lange - tych??e Rouyer'a i Sianquess'a. 
4.VII. Dru??yna J. Lange, Szymczyk, Podg??r- 
ski i Oksiutycz w biegu na dyst. 4 km. w cza. 
sie 5 m. 9 s. bije dru??p?? zagraniczn??. w sk??ad 
kt??rej wchodz??: mistrz ??wiata .Meyer, De Bunne, 
Rouyer i Sianquess. Najlepszy czas na tym dy- 
stansie do roku 1924 t. j. 5 min. 11,2 I. by?? 
osi??gni??ty przez Anglik??w, 
6.IX. J. Lange zwyci????a Winn'a. 
Majewlki i Szymczyk - Mermillod'a Sib- 
bltt'a. 
8.IX. ??azarski - Boioc,:hi'ego. 
Szymczyk - Ahegglen'a. 
??azanki - B:>iocchi'ego i .Mennillod'a. 
12.IX. J. Lange bije Abegglena jad??c z szyb- 
ko??ci?? 42 km. 510 m. na godzin??. 
13.IX. Podg??rski i Szymczyk - Boiocchi'ego. 
Szymczyk - Mennillod'a. , 
Dru??yna: J. Lange, Podg??rski, Szymczyk 
i Oksiutycz bij?? osad?? V1granicZD??. w kt??rej 
startuj??: Abegglen, Mermillod, Sibitt i Boiocchi. 
ROK 1926. 
7.VIII. Szymczyk bije Mazairac'a; przebywa- 
j??c 200 m. 12,8 s. 
J. Lange - Zuchetti'ega. 
19.VIII. Para J. Lange i ??azarslci w meczu 
zwyci????aj?? par?? ZucheUi - Garley. 
29.VIII. J. Lange bi:e Erxlebena i Ali Ne- 
fatti'ego. 
31.VIII J. Lange w biegu na 50 km. zwyci????a 
Erxlebena w czasie 42 m. 56 s. 
4,IX. W biegu na 15 km, J. Lange bije Szwt.- 
da Bjurberga. 
G??dziorowski - Van den Boscha. 
W biegu na czas lazarski przejecha?? 200 m. 
w 126 l. 
W biegu lila czas Martinetti mistrz ??wiata 
w 12 8 sek. 
W biegu na czu Szymczyk w 13 s. 
W finale biegu g????wnego Martinetti, mistr. 
??wiata, po zaci??tej walce, pokona?? ??azarskiego, 
przy czasie 200. m. w 12,6 s. 
4.IX. Podg??rski bije V c??.n Den Boseha. 
8.IX. W meczu z 4-ch start??w J. Lange bije 
H. Bjurberga, Van Den Boscba i Martindti'ego, 
mistrza ??wiata. 
26.IX. J. Lange pokona?? Bergamini'ego. 
ROK 1927. 
27.IV. ??.1.istrz:>stwo Polski na rok 1927-8 zdo- 
by?? A. Szmidt z Lodzi, czas 200 m. 13' s. 
II-gi - ??U!lrski, lU-ci - Zybert, IV -ty - 
Szymczyk. 
to. VIU. W ??odzi, w biegu ameI')'kaillk.im, 
para Szymczyk - Abegglen zaj????a drug'e miej- 
Ice za osad?? De Bunne - Boiocchi, kt??rzy 
uciekli o jedno okr??ienie, wygrywaj??c jednak 
od najlepszej w Eurl)pie osady Engel - Steffes 
w czasie I g. 17 :n. 
17. V II. .Ma??o trenowany Podg??rski, kt??ry 
wskutek tego nie m??g?? startowa?? w Mistrzo- 
stwie Polski, przeje??d??a 200 m. w 13 s., zwy- 
ci????aj??c lazarsk'ego i Janociflskiego. 
3I.VII. Podg??rski w meczu Omnium przeje??- 
dla 200 m. w 12.6 8., t. j. w czasie gorszym od 
rekordu polskiego tylko o 0,2 sek.' 
Majewski w tym??e dniu 
rzejecha?? 200 rn. 
w 12 8 8. 
Dru??yna w sk??adzie: Podg??rski, Oklliutycz, 
Majewski 1 rurows!(i przebywa 4 km. w cza- 
I:e 5 m. 12,4 s. Najlepszy czas, osi??gni??ty 
w 1924 r. na OlimDjach:ie przez Francuz??w - 
5 m. II 4 lek. 
U.VIII. Odhy??y 5i?? mi??r??zynarodowe zawody 
kolan.kie z udzia??em t2i1oroczne
0 miltrza 


w WALCE 


twiata - Engla, De Bunne'a, Boiocchi'ego, 
Abegglen'a, Ste??fela i mi,trza Polski - Szmidta. 


.. 
" 


,..--:'"'" . 


.. 


:---- --...0::....;1 _ _ 


"*'0..... 
/,... . 


.1

.. -- 


.... ...:- ""= 


4 
" 


';
 

):.. I 


-,..;. 


!lo i 


n.) 


" 
r-. 
Y(.., 
." 
 
.r. ..J>' _4:- 
-\ ; --j- 
, 
 \. 
, " 


.7' 


,,"_.
 'l 


'! 


;A-OS; 


- , 


,+

. 
..
 ,", ' 
<",.. , .
\, 


'" ,. , 


Szymczyk. 
W ??wier??finale scratsclt'u mi??dzynarodowego 
Szymczyk bije Boioochi'ego w czasie 13,4 s. 


??. P. STEFAN POPIEL 


Tegoroczna ??a??obna karta sportu polskiego 
powi??kszona zosta??a podczas ??wi??t przez tra- 
giczn?? ??mier?? s??ynnego bramkarza Cracovii 
i kilkakrotnego reprrzzentantd barw narodo- 
wych - Stefana Popiela. 
$. p. Stefan Popiel zosta?? w drugi dzie?? 
??wi??t zamordowany przez nieznanych .sprawc??w 
w maj??tku swym Ma??a Wie?? w Ma??opolsce. 
M.1tka Jego, nie mog??c prze??y?? tak bolesnego 
ciosu zmar??a na udar sercowy. 


""'":, :{'';''  .
 . 
-
.
... 
::t,:(" 


'-.?
'.::  


... 
.' :>._
 - 
',i 
 ,. 
"

 
;":{ !-
\., 


'",.:, 


, , 
-:<...:. 
,;.,.. ,
 
;.-..... 


... -- 
\- 


.... 
'.. - 


'," - 
;. 
= 
 : 
\ 
 . 


,---' . 


". .- 


>. . 
....: .
 


. . 


" 


" 1:.- ; 


??. p. Stefan P()piel to typ sportowca amatora 
to tak??e nieoc
iony kolega. Jeszcn przed trze- 
ma laty uwa??any by?? za najlepszego z bramka- 
rzy, jakicb kraj nasz wyda??. Ostatnio z powodu 
zaj???? osob:stycb, zmuszony by?? .porzuci?? sport 
i wyjecha?? do maj??t;u. 
Cze???? Jego pami??ci. 


. ' 


. . 
Rok 1927 - to tragiczne iniwo dla sportu 
polskiego. . 
Oto holellna statystyka: 
$, p. Berski, 
??. p. Nussbaum. 
??. p. KleinadeI. 
??. p. Freyer. 
??, p. Popiel. 


z 


ZAGRANIC?? 


j 


Szymczyk bije Podg??rskiego w cza4lie 13,2 s. 
W finale te
o biegu I-sze miejlce zajmuje 
Engel, II-gie Szymczyk. III-de Steffes, IV -te 
Podg??rski. 
W handicapie L. Turowski zajmuje lI-gie 
miejsce za Englem,' bij??c De Bunne'a', mistrn 
Belgjd. ,. ' 
17.VIII. W mi??d;:ynarodowym bIegu 10tnoscI 
uzyskali punkty: Engel i. St??:Hes po. 9, A
egglen 
i Szymczyk po 7, Pod.gorskl 5. Bol{x:chl 4, De 
Bunne 4 i Stef 3. 
14.VIII. W biegu na 200 m. Oksiutycz, Pod- 
g??rska, i Szymczyk osi??gaj?? lepszy czas o 0,2 s. 
od BOiocchi'ego. . 
W handicapb Podg??rski zwyci????a Boiocchiego 
i De Bunne'a przebywaj??c 800 m. w 58 s. 
W biegu na 15 km. z 6-ma finiszami Lange 
odn()si zwyci??stwo llad Abeggle,nem. Szymczyk 
bije de Bun.ne'a ;na dystansie 1000 m, 
t5.VIII. Bieg dru??ynowy na dyst. 4 km. wy- 
gra??a dru!yna: G??dziorowski, J. Lange, Stef 
i Szymczyk w czasie 5 mi
. l3,?? ,s., zwyci??,?? 
i' Turowskiego w czasie 5 m. 5,8 s. Czas dru- 
??yny polslciej 5 m. 6,4 s. 
28.VIII. W biegu scratch: I-szy Podg??rski, 
czas 200 m. 13,6 s., II-gi Abegglen. W scratch'u 
mi??dzynarodowym (mi??dzybieg V) Podg??rslci 
bije Abegglena w czasie 13 s. 
W repechage'u scratch'u mi??dzynarodowego 
Stef i Oksiutyoz bij?? Abegglena. . 
Abegglen po opuszczeniu Warszawy uda?? si?? 
na zawody do Budapesztu, gdzie pokona?? dwu- 
krotnie Galvainga. a w Bazylei Galvainga i mi- 
strza W??och najlepszego po Marlinetti'm za- 
wodnika w??oskiego. 
8.IX. W biegu australijsko-w??oskim zwyci????a 
druiyna z??o??OJ.1a z najlepszycb kolarzy 5-ciu 
narod??w, w czem 2-ch finalist??w mistrzostwa 
??wdata: Galvaing i Mazai:-ac, nast??pnie mistrz 
Saksonji Einsiedel oraz Abegglen i Tasselli dru- 
??yn?? polsk??: G??dziorowski, Lange, Oksiutycz, 
Podg??rski i Szymczyk (nawet bez mistrza Pol- 
ski) o I i p???? metra w czasie 4 m. 50,2 s. 
10.IX. Szymczyk bije Maizarac'a w czasie 
13,2 sek. w mi??dzynarodowym biegu szybko??ci. 
W meczu z 2-ch start??w J. Lange bije Abeg- 
glena na dyst. 5,25 km. w czasie 7 m. 36 s. 
N<:>wa si??a, Koszutski z Kalisza, odnosi zwy. 
ci??stwo nad Podg??rskim. 
W finale mi??dzynarodowego biegu szybko??ci 
przy udziale w,>zystkich obecnyoh na zawodach 
mi??dzynarodowych 2;awodnik??w' I-sze mieljsce 
zajmuje Tasselli, II-ge Szymczyk, III-cie Maiza- 
.rac i IV -te Koszutski. 
I1.IX. W meczu z 2-ch start??w zwyci????y??a 
dru??yna wre.: J. Lange i O
siutycz, bij??c dru- 
??yn?? zagraniczn??: Tasselli i Einsiedel w. czasie 
14 min. 13 sek. 
22.IX. J. Lange bije Wiocha Bordoni'ego 
w b:egu na dyst. 25 km. w czasie 12 m. 3,6 s., 
ustanawiaj??c jednocze??nie ;nowy rekord polski. 
25.IX. W biegu ameryka??5kim parami n?? 

st. 50 km. zwyci????yli: I-sze miejsce para 
Erxleben - Lange, czas 44 m. 37,6 5., II-gie 
miejsce para Burno - G??dziorowski, III-cie 
miejsce para ??ordoni - Vermeer. 
S?? to tylko wa??niejsze zwyci??stwa naszych ko- 
larzy nad zawodnikami zagrani=nemi. . 
Ze sport??w polskich jedynie hippika SZCZYCIC 
si?? mo??e podobnymi rez'lltatami. Nadmieni?? t11 
jednak nale??y, i?? hippika ma warunki rozwoju 
takie same, jak hippika Da ca??ym ??wiecie, na- 
tomiast kolarstwo polskie, jakkolwiek rozporz??- 
dza doskona??ym materja??em ludzkim, w naj- 
lepszych warunkacb mo??e zaledwie trenowac 
w ci??gu p???? roku, W5kutek braku odpowiedniego 
toru zimowego i dr??g bodajby mo??liwych w po_ 
bli??u wi??kszych ??rodowisk. 
W sprawozdaniu z Igrzysk VIII-ej Olimpjady 
p. dr. SI. Polakiewicz, mi??dzy innemi pi
ze: 
"W towarzystwie w??oskiego i belgijskiego nasz 
sztandar po raz pierwszy na igrzyskach nowo. 
??ytnych zostaje wci??gni??ty na maszt. Dzielni ko- 
larze prze??ywaj?? niezapomniane chwile ??ycia, 
pewni rado??ci i wdzi??czno??ci tam u siebie 
w kraiu". 


J
dl!n z kolarzy. Nit 


's t 


1) J (') N 


'Str. ? 


'7"'" - _ - _"  


I m6w min,?? tydziel1 od nAlz
go otItatni
 
wezwania. Tydzied, zdawa??oby SI?? tem mme) 
..p??odny" w of'ary, fe wype??niony o
resc:m g
- 
r??czkowych zaj???? przed??wi??tecznych 1 ??WI??tamI, 
gdy ka:tdy, tyle ma spraw poch!aniaj??cych ca??- 
kowicie jego czas i energj??. Nie przypuszcza: 
li??my wi??c, :te w??a??nie ubieg??y tydzied pozwoh 
nam, na zebranie sumy, b??d??cej rekordem w s
- 
sunku do sum zebranych 'fi ci??gu ubieg??ych dm. 
336 z??. 13 groszy w okresie tygodniowym, to 
nale??y przyzna?? suma powa??na. suma, rzec 
mo??na bez obawy wpadni??cia w przesad??, - 
imponuj??ca. 
A sp??jrzmy na list?? ofiar, ona ,nam powie 
wi??cej nawet, ni?? ta jedna marlwa cyfra, powie 
nam, :te nietylko zebrali??my du??o, ale tak??e. ??e 
zbieramy zewsz??d, z ca??ej Polski i ze wszyst- 
'kich warstw. ' 
Bo prosz??: s?? na ??i??cie i nazwy gimnazj??w. 
rozsianych po ca??ej, jak d??uga i szeroka, Polsce 
s?? adresy oHamych pu??k??w, oddzia????w strze: 
leckich, s?? komitet??w, jednostek, s?? i sk??adki 
bezimienne, s??owem, ka??dy kto posiada umi??o- 
wanie idei olimpijskiej w ser::u, a grosz w kie- 
szeni - ??pieszy ze sk??adk?? na Fundusz. 
P. Plewmski, nadsy??aj??c w imieniu grona pro- 
feso-rskiego i uczni??w Gimnazjum w Tarnow- 
skich G??rach 53,50 z??.. pisze jednocze??nie, :te 
"po ferjach ??wi??tecznych mamy zamiar wys??a?? 
drug?? sk??adk??". Mo??emy zapewni?? Jego kole- 
g??w, :te sk??adki tej oczekiwa?? b??dziemy z tak?? 
niecierpliwo??ci??, z jak?? wdzi??czno??ci?? witamy 
t?? _pierwsz?? of:ar??. 
Ko??o sportowe przy Gimn. im. T. Ko??ciuszki 
w lom:ty urz??dzi??o specjalny "Wiecz??r sportu 
i pie??ni', cz?????? dochodu z kt??rego przeznaczy??o 
na Fundusz. 
Gimnazjum Realne w T()maszowie Mazow. 
wykaza??o, jak dot??d, ??e posiada jedn?? tylko 
klas??, rozumiej??c?? doni()s??o???? Olimpjady. T?? 
klas?? jest pi??ta, kt??ra zebra??a sum?? 3 z??. 20 gr. 
na Fundusz. Ani na chwil?? nie w??tpimy, ??e ca??e 
gimnazjum w Rawie jest 7aj??te obecnie zbi??rk?? 
skIadek i tylko ok,es ??wi??teczny nie pozwoli?? 
na prze3??anie nam kwot zebranych przez inne 
klasy. . 
M??odzie! ??eflska nie pozostaje w tyle: ofiara 
z??o:tona pr.!:ez p. Nowick?? jest wymownym tego 
dowodem. 
Nie wsz??dzie jednak zbieranie sk??adek posz??o 
tak ??atwo, gdzie-niej!dzie istniej?? bowiem jesz- 
cze jednostki, dla kt??rych sprawa Olimpjady 
jest spraw?? obc??. 'spraw?? tego czy innego zwi??z- 
ku, a nie kwest j?? godnej reprezen-tacji ca??ego 


976 


Z??. 


83 


GR. 


Li-??o Nr. S. 
ak??adek na Funduss Olimpijski. 
Ko??o Sportowe przy Gimn. SomorZ4d. w Krze- 
miedcu - 30,00 z??. ' 
Ko??o Sport. przy Gimn. im. T. KoAciuszki 
w lom:ty - 5,00 z??. 
P. T. G., Warszawa - 2,48 z??. . 
Pow. Komi-tet P. W. i W. F. w TaroowIkich 
G??rach - 100,00. , 
Oddzia?? Zw. Strzeleckiego. Mil??wka - 5,00 z??. 
P. S. R., W-wa - 0,80 z??. 
Szko??a podoficerska 86 p. p., Mo??odeczno _ 
17,20 z??. 
P. Bruno Ko??aczyilski, Lublin - 30,00 z??. 
P. Z. Nowicka, rektorka Szko??y te??skiej 
w Inowroc??awiu - 27,00 z??. 
Ko??o M??odzie??y Szkol., Tarnowskie G??ry 
53,50 z??. 
Bezimiennie - 0,50 z??. 
Oddz'a?? Zw. Strzeleckiego. Mi??k??w') 
10,45 z??. 
Oficerowie 66 kaszubskiego p. p., Che??mno _ 
51,00 z??. _ 
V-ta klasa Gim.n. Realn., Tomaszow Mazo- 
wiecki - 3,20 z??. 
Razem - 336,13 z??. 
U wag a. Szczeg????owy wykaz ofiar cz??onk??w 
Odd. Zw. Strzel. w Mi??kowie dajemy poni??ej: 
pp. F. W??jcik??wna I z??., M. W??jcik??wna I z??., 
J. Zygar 5 z??., A. Klajda I z??., J. Dziewulski 
50 gr., K. Wo??niak 50 gr., Z. Pktrzak??wna 
10 gr., St. KIajda 20 gr., W??. Klajda 15 gr., 
A. Nosalewicz 20 gr., A. Oleszczyk 20 gr., 
A. Pliszczy??.ski 20 gr., B. D??browski 10 gr., 
F. Zmora 10 gr., Wo??niak 10 gr., A. Dziewulski 
10 gr. Razem 10.45 z??. 
Poprzednio zebrali??my 640 z??. 70 gr., a wi??c 
razem mamy ju?? 976 z??oty::h 83 grosze. 
Czy tydzied nadchodz??cy pob'je rekord. re- 
kord bardzo wySoki swego poprzednika (336 z??. 
13 gr.), zobaczymy za tydzied. 
Znaj??c w??a??ciwo??ci naszej akcji. kt??ra ro??nie 
jak lawina zwi??kszaj??c si?? z tygodnia na t y- 
dzied, s??dzimy. te - tak. S??dz'my. ??e ofiarno???? 
w miar?? zbli??a."lia si?? tenninu Olimpjady Zimo- 
wej wzro??nie jeszcze bardziej. Ju?? tylko prze- 
cie?? kilka tygodni... , 
Przypom:l1amy tedy. :te ofiary wp??aca?? motna: 
na konto czekowe PKO. 74-98 i 
w Redakcji Stadionu (W -Wa, Ga'. Luxem- 
burga). 
Prosimy zaznacza??: "Na Fundusz Olimpijski". 
Nie zawiedziemy si??, zawie???? si?? nie mo??emy! 

I
 Oe). 


p 
BOJE PI??KARSKIE PODCZAS SWI??T 


POLSKIE DRUtYNY PILKARSKIE 
W GDA??SKU. 
Podczas ??wi??t Bo:tego Narodzenia go??ci??a w 
Gda??sku dru??yna poznadsk'ej Warty. W pierw- 
szym dniu W.arta uleg??a mistrzowi ligi gdaf1- 
skiej SV Schupo w stos. 2:3 (0:2). 
Poznaniacy mieli przewag??. przyczem dwie 
bramki dla miejscowych pad??y z pozycji spa- 
lonych. 
W dru??ynie Warty brak by??o Spojdy. Stalid- 
ski zosta?? kontuzjowany. ' ' 
Bramki zdobyli Stalidski i Rochowicz. Stosu- 
nek rog??w 9:0 dla 'Warty. 
W drugim dniu Warta pokona??a Danziger 
Sp()"l'tklub w stosunku 4:3 (I :2). StosUnek ro- 
g??w 7:0 dla Warty. 
Bramkami ,podz:elili !Si?? Przybysz (2). Przy- 
kucki i Rado)ewski. Na()g???? w.arta zrobi??a bar- 
dzo dobre wra??enie. 
Robotnicza r.eprezentacja Warszawy rozegra- 
??a podczas ??Wi??t Bo:tego NModzenia dwa me- 
cze w Gdadsku. 
W pierw
ym dniu Warszawiacy pokonali 
dru??yn?? Fre'e Turnerverein Schildlitz w sto- 
sunku 7:2 (3:1) wykazuj??c wielk?? przewag?? w 
polu. dn . d 
W d??ugim lU o by?? si?? mecz pomi??dzy ro- 
botnic
mi reprezentacjami Warszawy i Gda??'i- 
ska zako??czony wynikiem remisowym 3:3 (2:1). 
Tym ,razem wynik by?? '!iZcz????rwy dla War- 
SZawiak??w. gdy?? team gdadski mia?? podczas gry 
wYra??n?? przewag??,. co uwidocznia stosunek ro- 

 R??w 11:2 1IB korzy???? miejscowych, 
I 

  


narodu na forum mi??dzyna1'odowem. Ha, trud. 
no, przekonywa?? w sprawach tak oczywistych 
nie b??dziemy, niech ka:tdy rz??dzi si?? swym ro- 
zumem i sumieniem. P()m
mo pewnych napoty- 
kanych trudno??ci, m??odzi
 szkolna Gimnazjum 
Swic:tochowski (Pol.) 
2:13.6 s, Swic:tochowski (Pol.) 
4:37'4 s. Ziffer (Legja) 


100 mtr. 
200 .. 
400 " 
800 .. 
1500 " 
3000 .. 
5000 
 
1DOOO .. 
Marato??ski 


11'4 15. So??nic ki (pol.) 
24'2 s. Habich (Po);) 
55 15, Sterba (Pog.) 
2:04'6 Kuchar (Pog.) 
,4:26'6 Latawiec (Pog.) 
9:47.8 Latawiec (Pog.) 
18:12'8 Vondrausch (Cz.) 


., 11" s. -Dobrowolski (AZS) 
22.8 s: Szenajch (Warsz.) 
51'2 s. Kostrzewski (??ZS) 
2:00' Kostrzewski (AZS) 
4:06 . Fory?? (Warsz.) 


10'9 s. Szenajch (Warsz.) 
22'7 5. Weiss .(AZS) 
50'B Kostrzewski (AZS) 
1:58'4. ,O??dalt (AZS), . , 
4:06 , Fory?? (W ar.n.) 

 
9:05'6 .' Freyef (PoL) 
1551'8 
33:00'4 


I .. 


." 
.. 


Baran I (Pog,) 


Ziffer (Legje) 


17:52'8 


1620 


16:04 Sawaryn (Pog.) 
35:11'6 Sawaryn (Pog.) 
2:56:45 Freyer (Pol.) 


15;54'4 . Freyer (pol.) 
33:40'6 Freyer (pol.) 
3:09:51'8 Freyer (pol.) 


" 


"... .... "  


(42.195) 


" 


." . 


. - 
. ... 
- 
, 
I - 
- 
- 
 


na prze??aj . 
.. .. dru??ynowy 
3 klm. .. 
110 mtr. p??otki . 


6 S klm.-23:10 Baran I (Pog.) 
Korona 20 pkt. . 


10 klm,
35:35 Freyer '(pol.) , 
Polonia 10 pkt. '. 


" 
" 


9 klm. - 31:29 Freyer (Pol.) 
Polonja 14 pkt. 


. Legia 8 pkt. 
18'4 s. Che??micki (AZS) 
18 s. w przedbiegu 
1:03'2 s. KuchaI: (Pog.) 
,10:28 Ziffer (Leg) 
46'6 s. (Polonia) 


18 s Kuchar (PoIl') 


16.7. s. Kostrzewski (AZS) 
56'8 s. Kostrzewski (AZS) 


" 


16 s. 


Dobrowolski (AZS) 


Dobrowolski (AZS) 
I 
Kostrzp.w
ki (AZS) 
- ! 
I 44 reprez. (r, reprez.) 
'44'8 AZS (r. klubowy) 
I 3:28'2 reprez. (r. reprez:) 
, 3:28'6 . Polonia (r. klub.) 
294 cm. Cyhulski (Pog.) 
144 cm. Cejzik (Pog.) 
685 cm. Sikorski (Pol.) 
180 cm. Fryszczyn (Pol.) G. 


16 


" 400" I?? 
I . 3 klm. z przeszkod. 
: Sztafeta 4Xl00 m. . 


56'8 s. Kostrzewski (AZ
) , 


56'8 


I 
3:41'6 Dru??, mieszana (Pog. 
Pol. Crami) 
287 cm. So??nicki (Pol.) 
126 cm. So??nicki (pol.) 
619 cm. So??nicki (pol.) 
155'5 cm. Kirchner (Czarni) 


s. (AZS) , . 
'6 Wanzewianka w prz'edb. 
'4 (AZS) . 


46'5 s. (Polonia):, "- 
t,' - -: ...a: ....J 
; 3:39 ,(AZS) ; . 
.
 -
 -., - 


48'2 s, (Polonia) 


45'6 
3:31.6 


(AZS) , 
(AZS) 


44'8 (AZS) 
3:28'8 (AZS) {; 
II 
- 
- 
670 m. Sikorski (Pol.) 
170 m, Mierzejewski (AZS) 
3'50m. Adamczak (AZS) 
. 
13'33 m; Sikorski (Pol.) 


4X4oo .. 


(AZS) 


3:48 


" 


- ", 


Skok z miejsca w dal . 
w wy?? 


284'5 cm, Cybulski (Pog.) 
125 cm, Cybulski (Pog.) 
626 cm. So??nicki (pol.) 
172 cm. Kuchar (Pog.) 


r-p  .\"'??i;,...-. ') 


( - 


" (; -----\"'.
 
663 cm: Dobrowolski '(AZS) 
170 cl!!.. Cejzik (P ol.) . 
;.. -" " C" - - t 
,.
 rl
, '. - 
3'43:5 m. Adamczak (AZS-P.) 
I 3'54 m. Rzepka - AZS Lw??w 
. ' (p
za'konkurs
nY 


: :.. dat 
., w wy?? . 


cm. FI
rkie.wicz (Crac.) 
cm. Cejzik (Pd??.) 
t! 
 
.r '. '..;.......... 


cm. Dobrowolski (Wilja) 
cm. Gruner (PZS) 
cm. Gilewski (Orze??) 
(poza kon1tursem) 


624'5 cm; So??nicki (pol.) 
165 cm. Kuchar (Pog.) 
166 cm. Gruner (AZS) 
(poza konkursem) . ) 
3'20 cm. Adamczak (Pent.," 
1'2"31 m. SoBoi"" (Pol.) t. 


595 
158 
166 


653 cm. Sikorski (pol.) 
165 cm. T rojanowski (AZS) 


: "i: 


m. Adamczak (Penq 


3'21 m. Cybulski (Pog.) 


" o tyczce 


3.00 m, Cybulski (pog.), 
Adamczak 
Paw??owski (Czarni) 


3'52 m. Rzepka (AZS) 


3'61 m. Adamczak (AZS) 


-- .f;j-. 
:.
' 


:", : ,'v 


... . 


m. Cejzik' (Pot) 


12'80 m. Cej??ik (Pol.) 


Tr??jskok. 


12'68 m. So??nicki (pol.) 
11'25 m. Cybulski (Pog.) 
37'75 m. Szyd??owski (Pog.) 
48'40 m. Szyd??owski (POIf.) 


11'76 cm. Sojnicki (Pol.) 


11'76 m. Kuchar (Pog.) 
12'36 m. poza konkursem 
l1'fO m. Cybulski (Pog.) 
38'39'5 m. Cybulski (Pog.) 
39'93 m,. Szyd??owski (POIf.) 


13'25 m. Sikorski (Pol.) 
12'10 m. Baran n' (pog,) 
39'97 m. Baran II (Pog.) 
52'80 m. Gruner (AZS) 
33'88 m. Cejzik (Pol.) 


13'37 -m. Cejzik (Pol.) 
12'60 m. G??rski(Sok.-Piotrk??w) 12'84 m. Baran (Pog.) 
41'28 m, Baran II (Pog.) 42'60 m. Baran (Pog.) 
49'27 m. SmakuIski (Pog.) 57'56 m. Gruner (AZS.) 


. 
Rzut kul?? " 
.. dyskiem 
.. oszczepem 


11'98 m, Baran n 1P0ir.) 61 m. Cejzik (pol.) 
38'38 m. Szyd??owski (pog. .85 m. Szyd??owski (AZS) 
5165 S d?? k' (P 35 m. Szyd??owski (AZS) 
. m. zy ows log. '10 m. poza konkursem. 
22'29 m. Szyd??owski (POI" '27'5 m, C'2. zik (Pol.) 


11'79 m. Cejzik (pol.) 
38'20 m. Szyd??owski (AZS) 
53'31 m. Gruner (AZS) 
30'92 m. Cejzik (pol.) 


Baran II (Pog.) 
Szyd??owski (Pog,) 
Szyd??owski (P3g.) 


11'31 
3'8'55 
49'97 


. 
. 
. . . 


m??otem _ . 
.. obur??cz kul?? 
'" dyskiem 
oszczepem 


32'24 m. G??rski(Sok.-Piotrk??w) 
22'71'5 m. Urbaniak (Warta) 
71'63 m. G??rski (Sok.-Piotrk??w) 
87'02 m., Szyd??owski (??ZS) . 


., 


34'20 m, Cejzik (Pol.) 
22'95 Baran (Pog.) 
75'94'5 Szyd??owski (AZS) 
90'75 m. Szyd??owski (AZS) 
9;23'2 Ptaszycki (0.-8.) 
52:30'8 Wudkiewicz (Cz.) 
3305'99 pkt. Cejzik (Pol.) 
632?'465 pkt. Cejzik (pol.) 
A. Z. S. 177 pkt. 
przed Poloni??, Pogoni??, 
Warszawi nlc:?? : Wart??. 


21'55 m. Cybulski (Pog.) 
65'41 m. Cybulski (Pog.) 
69"03 m. Szyd??owski (Po!!.) 


r 
:07'2 Zaj??czkowski (Orkan) 


Ch??d 2 "'klm. 
.. 10.. 
Pic:ciob??j 
Dziesic:ciob??j . 


10:07 Ptaszycki (Orze?? Bia??y). 


. . . : 
. . 
 . 
. . . . 
. . 


- 
Zaj??czkowski ( - r 3'37 Rey (AZS) 
- 71.01 Kuchar (Pog.) 


53:35'7 


3
59'405 Cejzik (Pol.f' 
5538,755 Adamc:l;ak (AZS-P.{ 
Polonia 55 pkt. 
'
pFz
d AZS) Warszawia...k?? 


3305'99 Cejzik (Pol.) 
6159'885 Cejzik (Pol.) 
. A. Z
 S. 62 pkt, 
przed Poloni?? i Pogoni??._ 


326'5 
6276'3 


Cejzik (Pol.) 
Cejzik '(PoL) 


5027.255 Kuchar (Pog.) 
Pogo?? 32 P kt. P rzed Polo S.47 pkt.' pr
ed Poloni??, 
I Wars:l!aWlank??, - 


Punktacja og??lna. 


Pogo?? 43 pkt. przeo Poloni?? 


Pogon 55 pkt, przed Poloni?? 


Pogo?? i Polonja po 19 pkt. 


A. Z, S. 63 pkt. 
przed Poloni?? i Pogoni?? 


...'
 


??-
 
T. 
r-- 
I 


UWAGA: ..1II.rodowy ble/J!n. prze..J" wy..... w 1'.-1926 J.wo..kl (AZS), . w r. 1927 


Freyer (Polo....). 


o 


, '- 


.:. l"'f 


p O L S..K I 


LEKKO- 
I : 


c 


R 


DLA 


S 


ZO 


ATLETV 


Z 


T 


P A ??- 


N 


S 


E 


M 


I 


1922-1927 
I OBECNY REKORD : 1 


_. 1 
:-_ 
 . 
'."
 . 1926 


r.:>- -. 
 
, 
J .1925 ??.'  J 


-, -T 


I 
8'6 s. Rze??nicka (Warsz.) 


"- 


KONKURENCJA 


1923 


1922 


1924 


1927 


t""""" . 
8'4 s. .S.adk&wska' (-S
oko??) 


8'fI s. WO
Qarowska (AZS) , 
13"6 s. :Woyna'
owska (AZS) 
'?1 .i} 
 f ( -- 
.... - \. 4i:::
 '\i.
 
_ ,..";;;" ., 


Bieg 


60 mtr. 


8'7 s. Szmendziuk??wna (Pogo??) 


8'6 s, Witkowska (Sok????) 
8'4 s. w podbiegu 
14.9 s. Kwa??niewska (pol.) 


8'4 s. G??dziorowska (TKS) 
8"2 w przedbiegu ' 
14'1, s, Gc:dzioFowska (TLS) 
13'4 Czajkowska (Legja) w przedb. 
28'9 s. Czajkowska: (Legja) 
28.8 w' przedbiegu 


8'2 s, G??dziorowska (TKS) 
13'2 s. Brejer??wna (Ro??dzie??) 
28'2 s. Wi??ka (\\- is??a) 
36'6 s. C
ajkowska (Gra??yna) 
J:22'3 KIIos??wQa (Ro??dzie??t 
11"4 s. Jab??czy??ska (AZS) 
13'2 s. Schabi??ska (Legja) 
14.4 s. Gorlof??wna (AZS) 


Czajkowska (Sok????) 
. 


'I A 


100 


14'2 s. Rze??nicka (Warsz,)1 
31'4 s. Kwa??niewska (pol.)  


200 


'8 s. e
ajkow??ka (Sok????): 


. . 37 s, Czajk
wilka (Gra??YQa)" 
3:37'8 Wieczorkiewicz??wna (AZS); 


- E 
, 


250 .. 
1000.. ... 
65 mtr. p??otki 
" 80 II 
.. 83.. 
Sztafeta 4X5O m. 
" , 4X60.. 
. . 


39'8 s.' Kwa??niewska (pol.) 


3:22'3 (Kilos??wna Ro??dzie??) 


1
8 II. Sadkowska. (Sok????) " 


13'1 s. ??mid??wna M. Pol. 


16'1 s. Smid??wnB' M,. (PoL) 


. 
- .-.. 
0110:1# - ,....:, 
-.t:u:--.r _ 
t,,,,. 
;&:- .. -;
..... 
- '. '-7
':P'- 

. 
 ,'- f" n. :- 
, 41'.s

'.
GI:a??Ylla) _ 
'_"'" 
I t -

.;
i
 


1"4.2 s. Schabi6ska (Legja) 


"I 


" 
 '
: 
. , 


32 s, (Pollo??) 


36.8 s, (Polonia) . 
35-1 8.' 
 dru??. komb. A. Z. 
. 
Sok???? poza konkursem 
1:01'3 Polonia 


35'8 L (Pogo??) 
34'9 s. dru??. komb. Warszl - Pol. 
poza konkursem. 


" " 


''''_1 f". 
.
',. . " 


s l, (Sok????) 


33'2 s. (Gra??yna) 
4{)'8 15'- (Gra??yaa) . 
I 53 s. reprez. (rek. reprez_) 
; \ 56 s. A. Z. (rek. klub.) 
2:01 (AZS) _ 
230 cm. Mi??obc:dzka _ 
488'5 cm. Konopach (AZS) . 
140 cm. Taborowicz??wna (Gra??yna) 
10'12'5 m. Konopacka (AZS) 


. 4X75 
4Xl00 


Ul s. :(A. Z. S
) 


. - ...: - , .z'T _ 
.t;t l' 


58'9 (Pogo??) 


.. 


" 4X200 '" ' 
Skok z miejsca w dal 
" wdal..... 
R';ut 
uil:?? d'628' k
.i 
" (4 kg,) 
(5 ..) 
dyskiem (1 " ) 
.. " (1'5 kg.) 
.. oszczepem (600 srr.) 
(800 ..) . . . . 
.. .. (800 gr. - dowolny) 
Rzut obur??cz kul?? (4 kg.) . . 
" " dyskiem (1 ..) . . 
.. .. oszczepem (600 gr.) 
Pic:ciob??j . . . . . . . . . . . 
Punktacja og??lna _ -'_' . . , . . 


2
01 (A. Z. 5.) 
.. . 215 cm. .Freiwald??wna Makabi) 
476 Fr'eiwa??d??wna- Makabi 
136 c'ni". Czajkowska, (Legja) 
LWJ' _ :a' 


- 
429 cr??. Czajkowska (Sok????) CIn: S
dkowska (Sok6??) , ; I. 
130 cm. Taborowicz??wna (50 h 
'SIn. Taborowici"??wna (!SokM) '.
 
In. ,Konopacka (AZS). " 
S :.::
:.:
, ,' 
: '
':::;l'
'

!
}
iX' 
9 In: K 
onopacJca (
ZSt R'i.. ,.: 
O 'I!'. Hencl e

 a
S'ok
)'
 :
_:J 
,,:' 
:
,;-
, '

' ,;
i
 . 
\ c 


'.d > ,.. " '. 
??-e.\.,..... _ , _ '." ".. . a 
r...??.' -: r 
,. 
"""!""i-lr ci . 


- ".' 


462 cm.' )ab??czy??ska '(AZS 
" ..138 t:ma 
abOTowicz??wua GFa??yna) 

 ??J'" . ol _ ;a. 
_: -..:.....:,,:. .. ....; - 

 \
 _; - .jcJ'(;l

' - -
 
 
,
,......" -l.,' . :??f:;'?? 

,
., L:'f:J ,,:
 l! 
8"16 ;: K9

;ack

AZS. ',

 'i-; !, 
34:00, m: '
nopacka-(AZS) ,
:
.O!. 
: 
;. ':lt 
 -!!..


 -= '::'

"'i
'.:..:':g 
 
= - : 
 . 5 _ 9 . m , . _ ( _ L . onka Cracovia) 
24'05 Ri,"K-obielska (tKS}--=="--='-- - 
. }
;:?? Sol . en:: :
9 
ck 4
 
A
! 
un . ' . 

 ?? -18:44 'm. 'kon
 pac kil (AZS) 
..
 F'" , ':
 - \ " 60'87 m; Konopacka (AZS) 
,.i.-:\y.r - - . - . . 46.29 - 'Lonka (CracoVia) : .-,- 
Konopacka - 17 pk'


 -2S40'17. .Grabicka (Gra??yna) ,H 
Gra??vna i AZS po 29 pkt. przed ??KS AZS-38 pkt. przez Leg. Crac. i GrB:??. 


'393 cm. Szmendziuk??wna (Pogo??) 
109 cm, Pawska (A, Z. S) 


435 cm. Jhe??nicka (Warsz.) 
126 cm. Ditczuk??wna (Pog.) 


7'60'5 m. Ko
opacka (AZS) 


'10'02 m; Konopaeka. (AZS) 
10'1-2.5 m, podczas .rzutu obur??n 
3S'68 m, Konopacka (ARS) 


I' 


8'05 cm. Ditczuk??wna (Pog,) 


7.87'5 m. poza konkursem 


39.18 m. Konopacka (AZS) 


23'45 m. Konopacka (AZS) 


,.33.30 m., Lonka ??:rac.) , 


21'20 m, Ditczuk??wna POIl.} 


21'86 m, Paruszewska "-(Sok????) 
25'00 !". W oynarowsKa ,iA...S) 


_.i 


18'44' m, Konopacka (AZS) 
64.60 m. 
onopacka (AZS) 
49'4O.5m. lonka (Crac.) 
3350.24 pkt. Konopacka 


l , 

. 
POl!'o?? 
 25 ??!et, przed Warsz. i Pol 


., \:,uo,r ,' ';;:: :U .,..\
 
Polonia .. - 27 pkt. przed Sok 


."????-- 35 - 
, 
t. przed AZS i Pol. 
-- 


Pogo?? - 10 ,pkt. przed A. Z. S, 


UWAGA: lII.rodowy ble/J n. prz".J ...y...... ... r. 1927 Bd"'ewu. (K1'1I.cbe-Enoer UtU). 


... Str. 10 


S T A,D J O N 


.
 ( .a 


GRY 


SPORT O-WE 


SIATK??WKA W STOLICY. 
Pierwszy w tym nZlODie wyst??p dru??yny Aka- 
demic:kiefo Zwi??zku Sportowego wykaza?? niezbi- 
cie, ??e pomimo poniesionych tak dotkliwych 
mat, jak wy
pienie kilku graccy, kt??rzy wst??- 
pili cz????ciowo do WKS. (Derwmski,_ Olszewski. 
Kobyliflski) cz????ciowo do YMCA. (Stajewski, 
Lech), jest ona przeciwnikiem bardzo gro??nym 
dla oajsi.b??ej.szych zeapo????w warszawslm<:h. Mla
 
ndwicie graj??c w swym .nienajlepszym .k??adzie: 
Wirszy????o, Lech, Szymborski, Klimkiewicz, Mo??- 
cicki i Wojciechowski, a wi??c bez Gazickiego, 
pokona?? doskona????. reprezentacj?? gimn. 1:ucbow- 
skiego w stosunku 28:23. 
Drugi z kolei w tym sezonie wyst??p dru??
y 
siatk??wki AZS-u przyni??s?? im pi??kne zWyci??- 
stwo nad Polonj?? w stosunku 25:18 (15:3). 
W pierws:tej partji wykaza??a ona ogromn?? prze- 
wag?? nad str
mowa.nym nies??ywnie i nieco 
zdekompletowanym, bo w pi??tk?? graj??cym prze- 
ciwnikiem. kt5rego nieudolnie inicjowane akcje 
ani razu nie by??y grotne. W nast??pnej zato par- 
tji gra uleg:?? zasadniczej zmianie: 
Polon ja otrz??S:l??WSZY si?? ze zdenerwowania 
bierze in"=jatyw?? w swoje r??ce i po pi??knej 
.waloe wygrywa j?? w stosunku 15:10, co jednak- 
??e nie wystarczy??o- do. wygrania meczu. 
Mamy wi??c: obecnie cztery 
spo??y w ctoIicy, 
maj??ce niemal jednakowe szanse zdobycia mi- 
strzostwa na rok 1928: YMCA.. AZS., Polonia 
i Warszawski K. S. 
KOSZVK??WKA W POZNANIU. 
Ma??o znana dotychczas na tereriie sportowym 
Poznan;a .,Podch:??r??????wka" ze Sremu (pod Po- 
. ' -?? 


Cl:Y znade mo??e adres Gillsa Grafstrama, 
wielokrotnego mistTza ??wiata i zwyci??zcy elim- 
pijslclego w je??dzie sztucznej na lodzie? Odda- 
Iiby??c
 wielk?? przys??ug?? Szwedzkiemu Komite- 
towi Olimpijskiemu, kt6ry go bezskutecznie po- 
szukuje. W roku 1925 Grafs??r??m mia?? zatarg 
z?? Szwedzkim Zwi??zkiem ly??wiarskim naskutek 
czego ....ycofa?? si?? z ??ycia sportowego. Ale nad- 
chodzi OLimpjada i Szwedzi z przyk.roeci?? mu- 
sz?? stwierdzi??, ??e tym razem w ??y??wiarstwie 
- 
wiele b??d?? mieli do powiedzenia. Najblitsi ich 
z??eiedzi" F
 Thunberg, Skuttnab. Pieti??a 
i Wallenius, Norwedzy Evenson., Ballangrud 
i Larsen, w.reszcie fenomenalny Amerykanin 
Jewtraw, stanowi?? klas??, z kt??r?? Szwedzi w jet
 
dm na szybko???? konkurowa?? nie mog??. Tylko 
w je??dzie sztucz:oej m??g??by Grafstram, ,,najele- 
gantszy ??y??W'iairz ??wiata", ??mia??o walczy?? o pryz- 
mat ze ??mieta.qk?? ??Wliatow??. C????, kiedy zagin???? 
w tajemniczy spos??b! Szukano go w Berlinie, 
gdzie ostatnio mies:ua?? - tymczasem bezsku
 
teczme. Nawet rodzina by??ego mistrza nie zna 
jego adresu. Szwedzki Zwi??zek ly
akf szuka 
go gor??c:z.kowo. Mo??e mu w iem pomo??ecie? 
TyUro po??pieszcie si??, bo Olimpjada za pasem, 
a Graf9??rom od dw??ch lat nietrenowa??. 


Cerberzy m.);:dno??
 publicznej w r????nych' kra- 
jach starego :i nowego ??wiata, z oburzeniem pa. 
trz??c na zanik pruderji w ostatnich latach, prze- 
jawiaj??cy si?? w niemora.lnych stroj.ach kobiecych, 
niejedn
:e okre??lali prawnie "przyzwoib????" 
ich wymiar??w. Stra?? nad przestrzeganiem tych 
przepis??w, polecali policjantom, kt??rzy z miark?? 
w r??ku bac
y?? mieli by d,,'kolt przed5llawicidi 
p!ci pi??knej. nie przekracza?? dozwolonych gu- 
nIC, by suknia lo??czy??a si?? w przyzwoitej odle- 
g??o??ci poni??ej kolan. Mo??e zreszt?? mieli czasem 
racj?? w swem oburzeniu, najniewinmejiZY <-by- 
czaj mo??e zmieni: charakter, gdy go si?? nad- 
u??ywa. Ali! jedyn
 w swoim rodzaju jest posta- 
nowienie Niemieckiego Zwi??z.ku P??Ywackiego, 
okre??laj??oe mi!limum przyzwoitoki stroju spor- 
towego swych cz??onki??: dekolt nIe g????bszy. nit: na 
8 centymetr??w, iklapy na ??opatkach musz?? mit'?? 
najnmiej 3 centymetry szeroko??ci. nogawki c.d 
.,kroku" przynajmniej tO,ceuty
??w. Barwa,- 
oczywi??cie! tylko cuma. Je??eli tak dalej, to za- 
wodniczki niemieckie p??ywa?? b??d?? w kostiu- 
mach, nie odkrywaj??'=}'ch .. kawa??ka cia??a, jak 
to w??Unie by??o w tych za wz??r c.notliwo6ci poda.- 
wanych czasach przedwojennycb. Ty??ko, ??e zda- 


znaniem) zawita??a w sobot??, 17 grudnia, do hali 
zimowej "Centr. Woj. Szko??y Gimn. i Spor- 
t??w" - by IOpr??bowa?? z ni?? swych si??. 
Druiyna Centralnej Szka??y wyst??pi??a w sk??a- 


:: : :'
'
'. ,_o. ::: 
- 0_" 
_'___
:-'";_'_; :
'. 
_X"o- 


"""'" 


.
. 
 ,-o 


:;.... -- 


,.. 


. .....t;.. 
-..;. ." 


-. . 
.. 


,_J"
_'., 
< . -.1 '9t" 
 
. 
"... < . < - -- 


". ....... 
.?? .' 


_.".. '.. 


"'l- 
i, 


.' 


} 


Dru??yna .iatk??wki student??w P'WF. 
dzie: kpt. Mierujewski, wachm. Sztamm, sier??. 
Osta??owski (atak), sim. Urbaniak i ch ar. Adam- 
czak (w obronie). W zespole tym zbrak??o por, 


MIGAWKI 


wa??o si?? nam, .it rozw??j sportu i kultury cia??a 
przewietrzy?? troch?? zbutwia??y lamus pogl??d??w 
naszych na wi
le kwestyj, zast??pi?? przestarza??e 
s??dy nowoczeJ5De1l??. Widocinie me w Niemczech. 
Sympatyczni nasi s??siedzi z zachodu, pyszni 
z rozwoju swego przemys??u, pozazdro??cili Ame- 
ryce nazwy "kraju 'nieogrc??niczonych motlhvo- 
??ci", pr3gn??c by li ich obdarzano zaSZiCZytnym 
tym tytu??em. Spaw.n v im tym razem t?? przyjem- 
no????, zas??utyli sobie na to w zupe??no??ci... 
o 


Charl
 Lindbergh, pc.eromc:a Atlantyku, kt??ry 
pOIJOWJBe ws??awi?? _
 !imi?? lotem do Meksyku, 
prze??y?? ju?? podczas swej s??u??:by pocztowej na 
linji S1. Louis - Chicago chwile niemniej nie- 
bezpWczne, ni?? podczas swych wielkich lot??w. 
Opowiada on o tem w swej ksi????ce pod tytu??em 
..My dwoje", to maczy - Charles i jego aparat. 
Niebezpieo2Jei1stwo s??u??by pocztO\\ e j polega na 
tern, ??e lot musi si?? odby?? przy ka??dej pogodzie, 
cho??by i najg.orSLej. W takich warunkach wzn;??s?? 
si?? Lindbergh wieczorem 10 wrze??nia 1926 roku 
w powietrZle. Na wysoko??ci 200 metr??w mg??a by??a 
tak g??sta, ??e uniemo??liwiala absolutnie znale
ie- 
nie terenu, nadaj??cego si?? do l??dowania. Benzyna 
si?? wycze.Tpa??a. Char??.es w????cza upasowy zbior- 
nik. zawieraj??cy paliwo na .oshtnich 20 minut. 
Tymczasem otworu we mgle ani ??ladu. Wyso- 
ko??ciomierz wskazuje 1800 m. Trzeba zrez.ygno. 
wa?? z ladowania. Gdy motor stan????, LindbergH 
decyduje si?? na f)IItatm ratunek - spadochron. 
Stan??wszy na burcie sa.Ir.olotu, skacze. .g??ow?? w 
kierunku ziem;. Mijaj?? 5ekundy, zanim spado- 
chron si?? rozwinie. tymczas
m cia??o p??dzi wd???? 
ni<:zem nie hamowane. Czy spadochron b??dz.ie 
wog??le dzia??a??. kiedy skoitczy si?? ten szalony 

padek z wyso
ci bl:sko' dw??ch kilometr6w? 
Nareszcie, po ja1qch 30 metraclJ spadochron za- 
czyna iunkcjo.'1owa??. Ale wtedy zjawia si?? nowe 
niebe:llpiecze??s??wo: opMlaj
y samolot zatacza 
w powietr:w Wielkie ko??a, groi:??c zderzeniem 
ze psadochronem.- a w danym 
aLie - ni??:hybn?? 
??mierci?? lotnika. Charles stara si?? skierowa?? 
spadochron, udaje mu si?? 10, ale po chwiLi nie- 
bezpiecze??stwo zn??w grozi. bo samolot, zatacza- 
j??c nowe ko??o, mija lotnika w najbli??!5IZej odle- 


Czas 


odnowi?? prenumerat?? 
na 1928 rok. 


... 


KonopackieJlo, kontu
jo'NaDego na meczu' po- 
przednim. Dru??yna elew??w "Podchor
??wki" 
poza C. R??bowskim (jrodek ataku) i U??aszew- . 
sk.im b. gra.cu:n z "Tryumfu" ????dozkiego liczy??a 
trzech debiutant??w w pi??ce koszykowej, a mia- 
nowicie: Repet?? i Srok?? (na obronie), Swid?? 
(w napadzie) - szkolonych zaledwioe od 2 mie- 
si??cy. Pomimo to gra w hali Centralnej Szko??y 
by??a gr?? zespo????w r??wnych pod wzgl??dem tech- 
nicznym. efektown?? w akcjach w szybkim tem- 
pie i z b??yskotliwo??ci?? prowadzonych. 
S??dzia mecz.u kpt. Dobrowolski publikuje po- 
??ow?? gry (2 X 10 min.) - przy stanie 14:12, 
Trzecia grako??czy si?? wynikiem 30:18 dla Pod- 
cbor??t??wki. 
Gm czwarta ,by??a ju?? zbyt p??mym wp??ywem 
"Centralnej", a minuty osta
 nie przynios??y 
zmiany na rzecz "Szb??y" - poza jednym 
a- 
szem. Sp??nteny: kpt. Mierzejewski li Urbaniak 
nie wytrzymali tempa, decyduj??cego o wyniku 
kof1cowym. S??dzU\ og??asza ostateczny rezulatat 
34:20 na rze;:z Podchor??t??wki - w obecno??ci 
melicznej lecz dobranej publiczno??ci (oficero- 
rowae-el__owie ,.CWSG. i SP". 
Nadzwyczaj sympatyczne i pe??ne sportowej at- 
mosfery - p:zyj??cie ze strony Komendy Szko??y 
Centr. oraz Korpusu Oficerskiego. - przyczyni??o 
si?? bardzo dodatnio do dalszego zblitenia dw??ch 
szk???? wojskO".vy<:h na polu sportowym .i wf. 
KOSZYK??WKA W WARSZAWIE. 
W 
tatnim meczu koszyk??wki Varsovia - 
AZS., w barwach Varsovii nie bra?? udzia??u, jak 
nam donosi Sekcja lekkoatletyczna tego klubu. 
??aden z graczy Polonii. 


g??o??ci. W reszcie spadochron pogr????a si?? we 
mgle - doko??a ni<: ni
 wida??; .po chwili spada 
na ????ce. 
Spadek ter.. nazywa Lindbergh s??usznie sko- 
kiem o tycie. - 
W??druj??cy ju?? c
wa.rty.rok po falach w??d. 
rozlewaj??cych si?? na obydwucb p????kulach, niell- 
straszony ??eglarz - Gerbault, niewiele opowia- 
da o swej podr????y. Gdy po pokonaniu Atlantyku 
nades??a?? dejesz?? z wiadomo??ci?? o przybyciu do 
Ameryki, oczekuj??cym z niepokojem wie??ci o.nim 
przyjacio??om w Europie, zawiera??a ona zaledwie 
kilka lakonicznych s????w: ..Sp????ni??em si??. Dwa 
tygo
 :walczy??em z burz??'. 
ac d
iwnego 
 
tygod:n:ie sp??dzane bez odezwanIa "5i?? s??owem dO 
kogokolwiek, d??ugie d.o??, w kt??rych jedynem.i na- 
potyk
i ??ywemi stw011Zeniami s?? rekiny, kr,,- 
t??ce dooko??a miotanej przez fale ??upmy, nie na- 
strajaj?? do gadatliwoki, nie dostarczaj?? te?? ma- 
terja??u do niej. Ale nieliczne prze??ycia, o kt??ry"!' 
nie ustraszony ??eglar:r; opowtiada, dopraw"y ni. 
grzesz?? brakiem oryginalnoici. Tak naprzyk??ad, 
gdy Gerbault dobi?? do jednej z wysp polinezyj 
skich, ludno???? tubylcza, dowiedziawszy si?? sk??d 
przybywa, tak pe??na by??a dla niego podziwu, ??e 
dopatruj??c si?? w czynach sportowaca pomocy sil 
wytszych, obra?? go chcia??a swym kr??lem. Ale 
samotny w??drowiec .nie przyj???? tej godno??ci, nad 
kr610wanie nad egzotyczn?? wysp?? przeDli??s?? pa- 
nowanie nad ko??ysz??cemi si?? grotme wodami 
ocean??w. 
Czy opowiadanie to nie skusi jakiego?? awan 
tum:czego i;eglacZ8, by ??ladem GeTooulta pu 
??cit si?? na" lekkiej szalupie w .kierunku wysp po 
linezyskich? Skoro tak ??atwo mO??1l1a zosta?? mo' 
narch??? ' 


I 
J 


v 


z 
i 
\; 
S 


p 
S 
E 


w 
sI 
po 
2 1 


s 
.??j 
c] 
\II 


\II 


J( 


sc 
26 


11.; 
l 
riJ 
\':i 
fI, 


. 
Klub Sport' "Eintracht" w Frankfurcie na : 
Menem zwr6ci?? si?? niedawno do swych cz??onk??w 
z od
zw?? tre??ci nast??puj??oej: . . 
"W SZY5cy nasi cz??onkowie oraz wproy.'adzeJl1 
przez nich zwolennicy klubu, kt??rzy pojad?? z na- 
sz?? drutyn?? w nadchodz??c, niedziel?? na me<:s 
w Asz??.fenburgu, ot.rzymaj, jako zadatek n 
koszta poc!r6??y I mark??. Wyp??ata nast??pi w po 
c:llekalrIi III klasy. Wymagane jest prudstawie- 
uje legitymacji klubowej. Ze wzgl??du na waiJ:1o ' 
uwod6w spodziewaJllY si??, ??e wszyscy lIa' 
cz??onkowie zjawi?? si?? w Aszafenburgu". . 
Zdaje si4l, truba b??dzie walczy?? z zawod"...?? 
9??wem i wil'??d... publicmo??ci. 


od 
4: 
ko 
??
 
lI. 
dr 
sp, 


wl. t --- - 


z 


LEKKOATLETKI" A IX OLlMPJADA. 
Na Igrzyskach. IX' Olimpjady : 
rowadzone 
zostan?? poraz pierwszy kon!??:urencre lekkoatle-, 
tyczne dla kobiet, a mianowicie b??egi na 100 
i 800 m., sztafeta 4 X 100 m., skok wwyi oraz 
rzut dyskiem. . 
Celem zorjentowa.nia si?? w szansach zawOdnl- 
cze: k polskicl,1 przytaoczamy poni??ej najl
sze 
tegoroczne wyniki osi??gni??te w konkurencjach 
olimpijskich: ,.: 
Bieg 100 m. 
 Gladisch (Niemcy) '12,4 i Lo- 
renzen (Niemcy) 12,4, Steinhorst (Niemcy) 12,6, 
Haux (Niemcy), Edwards (Anglja) i Schurjnek 
(Austrja) 12,8., Rekord polski nale??y do Bre- 
jer??wny (13,2). Polska posiadc?? jednak szereg 
zawodnicz:?-k osi??gaj??cych 13,4; a m'anowicie 
G??dziorowska, . Czajkowska, Kasprzak??wna 
i Wi??ka. 
Bieg 800 m.: Batschauer (Niemcy) 2:23,8. 
Spangenberg .(Niemcy) 2:26,4. Trickey (Anglja) 
2:27,6, Brem (USA.) 2:29, Roostel (Niemcy) 
2:29,4, Latourbach. (Austrja) 2:28.8. Rekord 
v.;iski - Kilos??wla 2:34,2. 
Sztafeta 4 X 100 m. Najlepsze wyniki osi??g- 
n????y zespo??y niemieckie i angielskie (oko??o 50- 
51 sek.). Rebrd polski 53 sek: winien by?? 
N roku przysz??ym poprawiony znacznie. 
,
kok u'Wy?? - Green (Ang??ja) 158. - Lotto 
N!emcy) i Wright (USA.) po 153. Bonetsmuler 
(Niemcy) 152. EI
er i Giitshow (Niemcy) po 
150, Rekord polski - Taborowicz??wna 140 cm. 
.Rzut dJ?skiem - Konopacka (P()lska) 39,18, 
Lange (Niemcy) 35,28, Karlsone (??otwa)" 35.27, 
Voll u (Francja) 35,14, Reuter (Niemcy) 3488 
Mader (Niemcy) .33,69. . 
Szkoda, ??e na IX Olimpjadzie nie b??dzie bie- 
g
 przez p??.otki, w kt??rym nasza Schabi??ska 
I!lla??aby na Jedno z pierwszych miejsc. 
ZAGRANICZNE TERMINY PI??KARSKIE. 
FIFA ??atw,jerd
i??a nast??puj??c..? mecze mi??dzy_ 
pa??stwowe w r()ku 1928.ym: 
Stycze??: 1.1 W??ochy - Szwajcarja w Genui 
8.1 Belgja - Austrja w liege. 
Luty: 5.11 W??ochy - W??gry w Rzymie, 19.11 
Belgja - Irlandja w Liege, 21.11 Francja _ 
Jrlandja w Pary??u, 25.11 Szkocja _ Jrlandja 
w Glasgow.' 
Marzec: 11.IIJ Szwajcarja - Francja w Lo- 
zannie, H:Jlandja - Belgja w Amsterdamie 
i Luxemburg - BeI
ja w Luxemburgu, 17.111 
Walja - Anglja w Cardiff, 31.1JI Anglja _ 
Szkocja w Wembley. 
Kwiecie??: I.IV Belgja - Holandja w Antwer- 
pji i 
ux
mbuT
 - Belgja w Luxemburgu,I5.1V 
Szw
JcaTJa - Niemcy w Bernie" Francja _ 
BelgJa w Pary??u,' Luxemburg _ Francja 
w Luxemburgu, 22,IV Holandja - Danja w Am- 
sterdamie. W??gry - Czechos??owacja w Buda- 
peszcie, 28.1V Szkocja - Anglja w Glasgow. 
29.IV Szwajcarja - W??ochy w Genui oraz 
"
'Jcja - Portugalja w Pary??u. 
S- Ma!: .';,V N-ie:ncy 
 Anglja w 
erlinie, 6.V 
Z'WaJcarj.1 - Holandja w Bazylei, W??gry _ 
A h U
1rjll w Budapeszcie, I3.V Francja - Cze- 
c ,Os??owacja w Pary??u, 17.V Francja - Anglja 
\y Pary??u. 
Od 27. V clo 15. V olimpijski turniej, pi??karski 
\Y, A. 1I1s ted unie. ' 
30 Vrzesie??:' 23.1X N()cwegja, - "Niemcy w Oslo, 
. X Niemcy - Szwecja w G
tebergu. 
. PIlKA N01:NA, 
Czechos??owacja. W Pradze DFC pokona?? miej- 
2
J(l Rapi
 8:4. 
eplitzer F. K. pokona?? dn. 
F I Cechle Karlin 7:2. . . 
na?? runcja. W dniu 25.Xn Stade-F rancais poko- 
l k erth?? (Berlin) 5:3, S. V. .Mannheim gra?? 
ri ,OInb. .teamem Pary??A na remis 2:2, za?? Sime- 
wg iWlede6) uleg?? Olimpique (Marsylja) 1 :5. 
li rth n . 26.XIJ Red Skr Olympique pokona?? 
'tv ?? berlmsk?? 2:1. 
od '. POprze:??nim tygodniu Red Star Olympique 
4 : 

os?? zwY9??s
 nc??d Stade Francais w stos. 
k!:/iz,;a nja . W dno 25.XII F. C. Barcelona po- 
a prask?? Victori?? 1:itkov w stosunku 5:2. 
??rj
. W chiu 25.XII kombmow??na dru??yna 
??-??;\'k
h l. WaCkei"U pokona??a komb. dru??. F AC., 
drUt. S I BAC. w S!-06. 5:
, za?? dn. 26.XJI komb. 
sp???? II portk
ub, Vlenna l WAC. pokona??a ze- 
Jlllo:;;

 I Shvanu 6:3., . 
JO. Podczas ??wi??t rozegrane zosta??y 


- 


.;) lA.U.JUN 


CA??EGO 


Str. 11 


SWIATA 


w Zagrzebiu rozgrywki fina??<>we o puh.ar zimo- 
wy, przyczem pierwsze miejsce zdoby??a Con- 
eordia, bij??c Victon?? 3:2, zd trzecie 'miejsce 
zaj???? HASK. po zwyci??stwie nad Gradjanskim 
3:2. W Belgradzie W??gierski Klub Bastya zwy- 
ci??iy?? dru??yn?? Bogradski S. C. w stos. 3:1, za?? 
przegra?? z Jugos??avij?? 3:4. . 
Grecja
 Mistrz W ??ger F erencvarosl pokona?? 
w Atenach Olimpiakos 4:2 i Enno95i1 6:0 ora.z 
team Aten 6:0. 
WIochy.. Na czele w??oskiej tabeH mistrzostw 
stoj?? obet:nie Gen()va i BoIQgna. 
Ujpesfi pok;)na?? podczas ??wi??t Venezi?? 9:2 
oraz Bologne 1 :0. 
Ang'ja. Po rozgrywkach ??wi??tecznych w mi- 
strzosh\.ie J ligi prowadzi nadal Everton, w mi- 
strzostwie II ligi - Chelsea, 011 w mistrzostwie 
ligi szkockiej - Glasgow R3.ngers. 
Niemcy. W Diisseldorfie,dn. 25.XII team Diis- 
seldorfu pok()na?? DFC. (Praga) w stos. 2:1, za?? 
w Dortmundzie dn. 26.XII DFC. -:- Alernania 
3: 3. 


:-." 
;'"-;..... 


"'.... 


I. ". 


--- i1' 
 


:)

-
., 


-.....) . 
.... :. 
 

. 


" 
., 


:", 


:-z,
i
.-
-'
: 

 
\ 
, . 


.- 


}' 


. ;", 


.. 


-:....   


'- ' 
--\ 


10>:_ 


. -- -:..:
'
 .. ,.,
 


: ......... .c 
  , 
: . 
 -.i 
< ?? .r 


.

 ->- 


....;..
 . <_o , -..c.:..... . 
c: _-, / 
), c':

j'i;, 
}
i"':?k

 


"'
r. 


Momen' meczu S'avia - Ujpesli. 


W Norymberdze dn. 26.XII Slavia (Praga} 
pokona??a S. V. Fiirth 2:0. 
W Berl'nie dn. 26.XII Berlin p????n. _ Berlin 
zach. 4:4 oraz Berlin po??udn. "" Berlin wschod. 
3: 3. 
W Mon
chjum Bayern - Wonnacja 2:2.. 
Egipt Ferencvarosi zwyci????y?? dn. 26.XII team 
Kairu 4:2. , _ 
Turcja. Sparta praska pokona??a team K011Stau" 
tynopola w stos. 2:0. 


I 
I 
?? 


NOWO???? SPORTOWA 


BOKS 


TECHNIKA - TRENING - PRZEPISY 
136 STRONIC. "ILUSTRACYJ, 17 RY. 
CIN. CENA TYLKO 3 Z??. DOSKONA- 
??.YTRENINGZIMOWY DlA WSZYST- . 
KICH SPORTOWC??W! OPRACO- 
WA??. Kpt. JAN BARAN. DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSI??GARNIACH. 
SI 15 rundach Ba pamkty. 
Criqui. zwany oagi?? "Kr??lem k-o", uleg?? ostat. 
nio FTancuzowj Humery w 6-ej r'lndzie.' 
Carpentier Wraca :znaw na ring i spotka si?? 
w. najbli??szym czasie z Booquillonem o tytu?? 
mLStrza Francji. . 
LEKKA ATLETYKA. 
Rekord w sz'
fecie 4 X 200 m. oale??y obecnie 
do dru??yny unJwe.r-syt.etu Kalifornia _ 1:25,8. 
Po
loska o pooad 8-metrowym skoku Atkin- 
sona oka
??a si?? poJJly??-?? telegraficzn??, gdy?? po 
sprawdzeniu okaza??o si??, ??e Atkinson skoczy?? 
693 cm. ' 
CI??tKA ATLETYKA. '. 
Rigoulot pobi?? nkord ??wiatowy w PDdJIoue- 
iu ci????ar??w. osi??gaj??c ebur??cz rzutem 176,5 kg. 

 . P??YWANIE.' 
Czas 9:22 w sztafecie 4 X 220 yard??w o.si??
 
n???? zesp???? New Yorku z Weilmulerem i Laule- 
rem Ba czele. .- _s
_J 


STADJON 


.. 


Nr 
-!_

--
 


SPORTY 


ZIMOWE 


HOCKEJ W KRAKOWIE. 
Mekkabi - Jutrzenka 2It.. Mecz towarzyski. 
Zas??u??one zwyci??stwo Malckabi. .. 
Wis??a - Mekkahi 5:0. Mecz towarzyski. WI- 
s??a z ??atwo??ci?? pokona??a dru??yn?? Makkabi, kt??- 
ra wcale nie stanowi najgorszego zespo"l kra- 
kowskiego okr??gu. Bardzo dobrym graczem; o- 
kaza?? si?? Krupa. niezmiernie s??abym nato'n.last 
lukiewicz. Zwyci??stwa Wis??y s
 te.m. znam!en- 
niejsze ??e dru??yna hoc??c:eyowa IStmeJe dople
o 
od kilku tygodni. Osobna wzmianka nale??y Si?? 
tw??rcy. tej sekcji Makowskiemu. kt??ry prze- 
wy??sza wszY8tkich fraczy 
rak
a o' conaJ- 
mniej ,klas?? i Ba terenie tuteJSzym Je
t bezkon: 
kurencyjnym. S??dzia p. MyszkowskJ. Bram'n 
zdobyli Krupa 13), Jes.ionka i T.rytko. 
Mecz o mistrzostwo Makkabl - Jutrz
a. 
jak r??wnie?? dogrywk?? fina??ow!" Cracovia 
Will??a odwo??ano z powodu odwdzy. 
HOKEJ W WARSZAWIE 
W pi??tek rozegrany _ta?? mecz z cyklu roz- 
grywek o mistrzostwo Warszawy pomi??dzy 
WT??. i Legj??. . 


r 


HOKEJ .:w POZ
ANIU. . 
towarzyskie TKS, (T oruiJ) KI. 
(PoznA??) da??y wynik bezbramkowy 


Zawody 
??y??wiarzy 
0:0. 


PIERWSZE SKOKI NA KROKWI., 
Pierwszy konkurs skok??w. zapowiedziany na 
Jaworzynce. w ostatniej chwi
 
rze
o??ono La 
Krokiew. Nieslpodziewana odwil?? I W1atr .h
lny 
stopi??y zupe??nie niewi
lk!, i t
 w
rstw?? s!llegu 
w g??rach. tak, ??e na m??eJ po??ozonej KrokW1 wa- 
runki ??n:egowe by??y o wl
le lepsze. N.a gwa??t 
??ci??gni??to ludzi z Jaworzynki i popraWl?
o z
- 
skok. jednak z powodu. gwa??townej odwilzy me 
mo??na by??o tego odpowiednio wykona??. 
Skoczni?? przerobiono w ten spos??b. ??e pr??g 
zosta?? przesun:??ty o 16 m. w tyl co pozwala 
na skoki Q.. d??ugo??c.i oko??o' 65--70 Dl. , 
T rener Simonsen otworzy?? skoczni?? I??toklem, 
godnym Krokwi. na 56 m., niestety jednak z u- 
padkiem.Nawierzchnia ,
esk
ku .pok
 .by??:?? 
imiegiem zmieszanym z piaskiem I kamle
1aJ1I1, 
skutkiem czego wiele skok??w koilczy??o SI?? lI- 
padlr.i.ellJ,. - -.--
 - 


"  :-1 


... 


.. 


. 


:'\  
.. 


I 
) 


Grupa L
gi; ; WTl 


" 


Jak wiadomo Legja rekrutuje si?? z c:z.??onk??
i 
dawnej dru??yny WTl., podczas gdy obecny ze- 
sp???? WI??. to gracze DOWi nieru??ynowani. 
Nic te?? dzi_!??O, ??e mecz zakoi??ay?? si?? dwu- 
cy??rowem zwyci??stwem Legji w stosunku 11:0 
(4:0, 3:0, 4:0). 
Doskonale uspo5.Jbionym. by?? K, Szenajcb,. 
kt??ry. sam zdoby?? 7 bramek. Reszt?? podzieli??i 
si?? Mamr..:>t (2), Rybak (I) i Kunkei (I). 
S??dziowa?? p. Czaplicki. - 
HOKEJ WE LWOWIE. 
POdCU5 ??wi??t odby??y 1Ii?? dwa mecze z serji 
rozgryl!fek o mistrzestwo Lwowa. 
Lechja - Czarni 3:0. Znaczna przewaga Le- 
chji. S??dziowa?? p. W. Kuchar. ?? 
P
o6 - Lw. Tow. Ly??wiarzy 1:0. Jedyny 
punkt dla Pogoni zdobywa nieoceniony W. Ku- 
char. S??dzia po Zawitkow.ki. 
HOKEJ W WILNIE. 
Bez wzg????d. na zzw:znc:, bo blisko Ja- mro%). 
praca rozpocz??b si?? u J)aS w Zwi??zku H':>kejo- 
wym ,,na gor??co". Z niecaly tydz.ia1 po zOTga- 
nizowaniu Zwi??zk:I rozl>??JWaDO i rozegrano mi- 

??wa. wy??owiOno Z1>ry 
 kreowanqo 
nW-??na . osobie AZS-u, kt??ry. jak do??4d. sta- 
nowao g??ruje nad 
 dru??yDami; 
)\ist1'"ZO'rtwa. te, tak b??Yl1kawicmie rozegrane, 
mia??y przebieg ??Ia
puj"cy: 
W aiedziel??, cb??a 18-g0 AZS. _ Strzelec 5:0 
walk-over, w poD??edzialek Pogoli - 2AKS. 13:1 
i wreszcie spotkanie 8pOdziewanycb ??inalist??w 
AZS: - .Pogu?? da??o wynik dopiero. ostatnim 
litwadrad5w: 2: l. Gra D
 toczy??a U?? przy 
IJ.newadze AZS-u 
przy abaolubJej jedllak i obu- 
.stronnej impolancji -??nalowe;. Dopiero na kilka 
llliAut przed koilcem God
i II 'zdobywa 
z wypadu pierw., bramk??. P
4 rewantuje 
li?? w 1IIin..rt?? p6:??niej pr
 Babic:kieto, ale Da- 
tychmiast po r
iu gry ,Godlewslu II 

rze??a. drug" i. os??a??a!" bramk?? dJa a1IIOicb barw. 
SekCja bokeja.a AZS. Wilno po zdobyciu po_ 
wt??rnego u??.trzoatwa okr??gu wyjeid??a na tur. 
oiej do Krynicy i Za.kopltlJego wskladzie: Wiro- 
Kiro i UrballOwR:z (bramkarze). ""ol Weyuen- 
hotf, KostanoWlki i Zajcew (obrricy). Oku??o- 
wic:z, W""ld I i II (Dapad). 


w 
zyscy skoczkowie okazali znaun??. w. sto- 
sunku do ubieg??ych lat. popraw??. a pierwszych 
s.ze??ciu stosunkowo nieznaczn:e r????ni??o si?? mi??- 
dzY'.sob??. Z powodu fatalnych warunk??w, roz- 
bieg .wsta?? og??aniczony, co ????cznie z pewnego 
rodzaju rezerw?? skoczk??w, skacz??cych po raz 
pierwszy na nowei skoczni. przyczyni??o si, do 
nie
byt wielkiej odleg??o??ci skok??w (S'monsen 
wykona?? sw??j 56-metrowy skck z wi??kszego 
rozbiegu). 
Pierwsze miejsce w konkursie z.aj???? Br. Czech 
nieznaczn?? r????nic?? noty przed A. Krzeptowskim 
I. przyczem d??ugo??ci skok??w mieli oni zupe??nie 
r??wne. Czech, kt??ry swoj?? s??aw?? zawdzio:cza 
g????wnie biegom. okaza?? si?? i w skokach pierw. 
szorz??dn?? si????, Skacze on z silnem odbiciem. 
l??duje bardzo pewnie. jedynie pozycja w powie- 
trzu nie jest jeszcze bez ran:utu' 


\ 


.. 


. 

---- 


... 


r 


... 


". 


a -* 

 
, .. '"" 
& - . . 


Br. C
f??Clt ID- .
??u, '_____.. 


O Krzeptowskim nie mo??na powiedl:i
 nic 
nowego. Skacze on z. ni
s??ych";l1??. rutynl?? l pew- 
no??ci??, jedynie. odbic:e lego me ,Je
t . 
ostat
cz- 
nie szybkie i silne. aby umoihwlc d??uz!lze 
s'mlvi. " , _ . 
Trzecim by?? Mietelski. wyr????n:aJ??cy Si?? wspa- 
nia??em wychyleniem do przodu, czwartym za?? 
Rozmus. kt??ry w tym roku odegra prawdopo- 
dobnie. powa??niejsz?? nit w ubieglym ro
u rol??. 
Lankosz, startuj??cy w barwach Iwcwskle??o K. 
T. N. (przebywa obecnie stale we LW?W1e nS 
studjach). wykona?? naj d??u??szy z Polakow skok 
w konkursie. stradl zupe??nie szanse z po
od1l 
upadku. Skoki ponad 40 m. by??y znaCznIe -, 
trudnione przez ??le przystoso
any ze
kok. . 
Po.zcstali skQczkowie nie maj?? obecDle lep! 
. opr
owan?? form??, !e
nak skakali 
stro??J1l 
i nie uzyskaI: znaczmejszych odle
??o??C1. . ' 
Zadziwi?? wszystkich brak SieczkI, kt6ry z nIc 
wiadomych powod??w nie startowa??; 
Wyniki techniczne by??y nast??puJ??ce: 
I) Br. Czech (SNPTT.) Dota 17.937 dl. 
i 35 m. 
2) A. Krzeptowski I. (Sok??l) nota 17.750, 
35i38m. . 
3) Mietelski WI. (Wis??a. Krak??w) nota 15.937. 
dl. 26 i 35 m. 
4) Rozmus A. (Wis??a) nota 15.875. dl. 28 
37.5 m. . 
5) Motyka St. (SNPTT.1 nota 14.312. dl. l 
i 36.5 m. ' 50 
6 i 7 ex aequo Lankosz (KTN.) i Graca 11.7 
przyczem Lankosz wykona?? skok na 43.5 m. 
jednak z upadkiem. . 
Dlasze miejsca zaj??F Zaldel (SNPTT.) I Cu 
kier (Sok????). Simonsen w)'&.ona?? poza ko
ur 
sem dwa skoki na 56 i 44 m: oba z upadklen- 
O ile stosunki atmosferyczne poprawi?? si?? 
odb??dzie si??--w niedz::el?? I stycznia po raz dru 
gi konkurs
 kt??ry wyja??ni ostatecznie sytuacj?? 


II 
j 
r 
t 
:.1 
n 
z 


l 
t, 
I  
l. 
z 
II 
E 
[ 
n 
E 
II 
'ol 
s: 
J- 
c 


NOWINY l Y2WIARSKIE. 
??y??wiarskie mistrzo.twa Warszawy odb??d?? si 
w dniacb 14 stycznia (godz. 14) i dn. 15 atycz 
na (godz. 10) o nast??p';lj??cym programie: 1
.1 
jazda szybka Da 500 I 5000 m. 15.1 - Jazd 
szybka. na 1500 i 1 ????oo m" jma figurowa i tatl 
ce parami. 
Zawody w je??dzie figurowej i ta??cu odb??d 
si?? na torze warszawskiego Towarzystwa lyz 
wiarskiego w Dolinie Szwajcarskiej, za?? z.awod 
w je??dzie szybkie L ' odb??d?? si?? na torze -""-y??ci 
gowym Warszaws iego Towarzystwa ly??wjar 
skiego na terenie Ofic. Szk. In??yn. przy ul. Nc 
wowiejskiej 54. ZJ,!??oszenia przyjmuje sekreta 
Kom. Sportowej WTl. (u). Szopena 3) od g -?? 
18 - 20). Termin zgloszef1 dc jazdy szybki 
up??ywa z dniem 13.1, za?? do jazdy figurowej 
z dniem 14.1. (do godz. 20). Wpisowe z??. 5. 
Zawody w.t'??pn
 prz
g'qdoWf!, organizowar 
przez WI??. odb??d?? si?? w dniach 7 i 8,1 o pn.. 
gramie nast??pujl??Cym: 7.1 - J!odz. 14 biegi 
500 i 5000 m. (tor. Of, Szk. [ni.), 8.1 godz. 
zawody w je??
zie f!
rowej i tailet'- par, .' 
w Dolinie SzwajcarskieJ, 8.1 - fodz. 10 bl 
na 1500 m. (tor Ofic. Szk. In??.) Zg??oszenia w 
kretarjacie WI??. W pieov:e z??. 2. . 
Zawody dla mlodzie??y organizuje WI??. w ??- 
minacb nas????puil??cych: jazda figurowa w DolL 
SSzwajcarsk1ej - 5.1. 7.1, Ul, 4.11. 18,11 i 25. 
za?? jazda szybka w dn. 6.1, 22.1, 5.11 i 19.11. 
??y??U1iar.Iri, karty zdrowia. Kaidy zawo--l 
startuj??cy do zawod??w dla m??odzieiy i do 
wod??w wst??pno..przegl??dowycb WTl. win. 
by?? p?ddany badaniu lekarskiemu, gdyi inac 
(??. j. bez t. zw. ..karty zdrw.a") nie b??dzie 
puszCZOllT do zawod??w. . 
l.y??wiar.ki, mislrzo.??wa Pol.ki odb??d" 
prawt??opodobuie w lutym. 'Dok??adny tPnllm 

??w podany zostaDie niebawem. 
ZAWODY l"UWIARSKIE W POZNANIU 


SI 
?? 
S 
bo 


c. 


ID 


ni 
et 


() 
Z. 
3 
!1J 


gt 
. to 
Ce 
je 

 
W 
n2 


\Vi 
st: 
ni 
rz 
sit 
Pi 
sk 
ni. 
d.z 
10 


W Poznaniu odbyly si?? pjerwaze w sezoaie 
..-ody ??ytwiarskie. kt??re da??y na
??puj"ce ...,. 
ki: jazda uybka: 500 m. - GrodnieW!i:z I. 
1500 ID. - Laskowski 4:53. jazda figurowa ?? 
n??w - Sawicki, jama ??jQurowa mieazal1a. 
laskOwski ?? Matua-??ka. 


..... 1 


BRACIA P ARAFINSCY 
Hurtownia I za6t
plitwo fabryk art. lip 
KI\AK??W, SLAWKOWSKA L. 14 ; 
J 


te- 
d!! 
"'I 
ai. 


.-.... =Nr 1 


"'::?? 


'31' 


S7ADJON 


:'.J 


;:
.... 


z 


RO??NYCH 


,DZIEDZIN 


MECZ TENISOWY W ARSZ.\ W A - GDA
SK 
3:2. 
W niedziel?? rozegrany zosta?? w hali zimowej 
w Zoppotach mecz tenisowy pomi??dzy Gdall- 
!kiem i Warszaw??. zakoilczony zwycr??s??wem z'". 
!po??u m:ejscowero (Bauer, Lange, Wronkin) nad 
graczami warsza
skiemi (Marszewsk\' i; Tarnow- 

k;) w stosunku 3:2. , 
, Wyni!u poszczeg??lnych spotkali by??y nast??pu- 
????ce: Bauer - MarsLewski 6:4 6:3, Tar!1owskl-:- 
Lauge _7:
, 4:6, 9:7. Bauer - Tarnow!??lu 6:4. 6:.J: 
Lange" -' Mars:!:ewski 6:3. 2:6, 6:2, Ma.rszewskl 
i Tar
owski -"-- Lange 'i Wronka 6:8, 6:1, 6:3, o 
ZE ZWI??ZK??W L WOWSKJCH. 
Na walnem zgromadzeniu Lwowskiego Okr??- 

w* Zwi??zku P??yw.ackiego wybrano nast??.pu- 
J??cy za.rz??d: prezes - Kuchar Tadeusz, w ce- 
prez..?S - dr. Peter. skarbnik: Ba??aban, sekre- 
tan - Menkes, kapitan sport__v - Strze??eclu. 
Z ":a??
ieiszych UAbwa?? podnie???? nale??y posta. 
llC'W1eme sprowadzenia na rok przysz??y trenera 
z W??gier. 
" nkinie wg. statutu, tak. ??e sk??ad Zarz??du 
Je!t nast??puj??cy: dr. Zabawslc.a-Domos??awsu _ 
prezeska, K. Musza????wna, W. Fynlsztyk??wna 
M. Dz.iewulska, W. Krr\ska p. Wjnklerowa. 
W. OS??Towsh, S. Archit??wna,' Z. Minkiewicz??1olr-' 
na, T, Tryburska,.B. Szpachlowa. E. Rother??owa. 
KURS BOKSERSKI O
RODKA W. F. 
. W WARSZAWIE. 
Kierown.ict\vo b??rodka w. f. w Warszawie u- 
Wiadamia. ??e w po??Qwic stycznia uruchamia in- 
'
ruktorski ku.... bokserski, na kt??ry' przyjmOWa-; 
nI b??d?? kandYdaci klub??w SPOrtowych i s??owa- 

sz
 j';l?? zaawansowani w sporcie bokser- 
P' m I mSJ??cy warunki na przysz??ych bo"k.u??"r 
1erwszeds??wo mai??- uczniowie kursu bokse??- 
S
legO w o??rodku w. I. w zim1e 1927 r. Zg??osz... 

 kandYdat??w J;>rzesy??at nal
y .do DOK. I Od- 
10 L I WYanrolema (ul. Przejaza 15) do dnia 
. 1928. 
P??YWALNIA N??, 
T6J)JOrd[ tEGJI. 
t t
s
 Zw. P??YWacki powo??a?? do tycia Kom;. 
cLuu u wy .P??
lnj w War
zawie. kt??rego za- 
W??1r.j em ?? b??dZJe kIerowanie robotami i wyuypo- 
aiec!" .unduaz6w. Odby??o 
 jut pMrwue p?o 
aeul. te, komisji w sk??ad kt6rej wc:bod
: 


- 


p??k. Kili??ski (prLewodnicz??cy},. p??k. "
rzyski 
(przedst. PUWF.), prof. Norwert.m??. Pa1>zkow- 
ski (k:erownik bud:JWY).- in??. Tyszl??> (przedst. 
Magistratu), re;.- 
Dej. 


??gentura ,.Stadjonu" na. Cz??- 
stochow?? i okolice." 


-. 
Biuro Dziennik??w i Og??osze?? 
"Renoma" (wt A. Otr??bek) Cz??- 
stochowa, Aleja 21, telefon 448. 
Konto PKO 60.462. 
Przyjmuje prenunierat??. i og??o- 
szenia po cenach redakcyjnych. 


BRACIA P ARAFINSCY 
Hurtownia i zast??pstwo f??bryk arL 'Sport 
KRAK??W, SLAWKOWSKA L. 14 


. 


1. 


.
 
SEKCJA NARCIARSKA LKS, , CZARNI. ' 
Prezesem sekcji narciarskiej I ??KS. CzarnI 
(Lw??w' zosta??. p. Uwiera.. a. wiceprezesami: pp 
dyr, B:shol. mjr. Dybowski ?? dr. Rucker. 


.-KOlO STUDENT??W WYCH. FIZ. UNIW. . 
JAGIELLO??SKIEGO, 
Prezesem Ko??a Student??w Wycb Fiz. Uni- 
wersytetu JagieI1ollskiego zosta?? p. Lubaaow- 
ski. 


JAK WlOSI T??PI?? NADU2YCI??, W PllCE 
N02NEJ. 
. W??oska Fedo!rac
 Pi??ki No??nej lIie 
 ??artuje 
w sprawaCh, kt??re ublitaj_ iei bonorowi, lecz 
bardzo ostro karze wszelkie wykroczenia. 
Klub pi??ki no??nej Torino E. C. zosta?? pozba_ 
wiony tytu??u mistrLB. W??och na rok 1936-27. 
Podajemy poni??ej tekst komunikatu. ktor) 
Wv??uszcza motywy tej decyzji 
Po dok??adnem zbadan
 ca??e; sprawy i pne- 
s??uchaniu ??Wliadk??w o??wiadczono, ??e: 
- "suma 25.00{) lir??w zosta??a --yp??aOoDa na r??ce 
jedn
go z g
czy dro??yliy Juventus, aby w ten 
sposob w dniU 5 czerwca klub Toriao mial ZA- 
pewnione ZWyci??st-No, a temsamem tytu?? mistru. 
W??och,' . 
??,: lekarz klUbowy poda??" 
 do wiadomolci 

wmch kol
g??w w kierownictwie- klubu T o??DO.. 
Torino E. C.' zostaje pozbawione tytu??u mir 
str??
 W??och. na r. 1926-27, a .ulonkowie Rady 

WladoWCZ!J . Twino rosiaj" zdyalu.alif:i.kowr.ni 
I zawieszem w swych. 
,do maja 
1927 r. 
Torioo E. C. zostaje cJ."-"
1I"f Da zap??ac-ic 
kwoty 10.000 lir??w tytu??em ko&zt??w ??ledztwa. 
Suma ta ma by?? wp??acona w ci??gu pa??dziernika, 
a r??wnOCze??nie Kierownictwo Federacji ustrze- 
la sobie pl'O\Vadzenie 
 docbocb.??. 
Jak zat??lll! wicbimy ki 'ctwo w??oskiej 
pi??ki nob??ej nie bawi lit w. tUUGW&nie -tak 
przykrych lakUw, ??ec. ??rar.e ??-rcbo- dotkJnrie, 
zw??a.szcaa fio
 00 4ia tMic:?? ,: ??.bbw " fest 
na??lepiej zroaaDia??.. 
 :r. 14 


s 


D J 
=== 


o N 


Nr 1 


T 


A 


-- 
-- 


. 


LUBLIN W ROKU 1927, 
blin - siechiba okr??gu o olbrzymiej prze- 
ni i muie ,1udno6ci. by??a '??! 
osunk
 od- 
r rie pcoporcjooalnym do awe) w
elko??ci, pod 
;dem rozwoju kultury sportowe). . . . 
maczam, 2e by??a. bO jut nawet dmsla) s?? 
':Ile zmiany na lepsze. tak, ??e w rok
 przy- 
I b??dzie moma zebra?? plony 
e) praC}. 
E)'Wi??cie. ??e jest to zas??ug?? me og6In
. al??: 
. obecnego, kt??ry tyle wykaza?? 
obre) .w
h 
'POrtu, i garstki zaPB:le
??w, '
lle uazaJ??- 
si?? wielu prU!izkodam'. I pracuJ??cych tylko. 
utra - - Stad ' .. 
:?? spreze'1??ow.1?? czytelnikom " . .J0n
 
1 z jego okr??giem. Zaczynam od pI!
1 noz- 
/. :t??ra u nas okrornie do
a??a "w ??eb, oczy- 
! Z tej pzryczyny. ??e me by??o przez calu- 
sezon ani jednego!Dadania Zwi??zku niknie, a wreszcie i ma- 
u pi??karskiego 
ku nie .ma. . . 
( :??c n
 chc??c, muslD1Y stwlel"dzit .ten fakt, 
dla innych ga????zi sportu okaie Si?? korzy- 
y
 . 
. Ee miejllCe w rozgrywkach o n:L<;trzu.two 
r U zaj???? WKS Unja. "Unja", bo zasil
na 
?? Lublioiank??. II-ie AZS. Swietny materJal. 
lroZlllmia??y. III zaszczytne Sok???? z R??wna- 
ny zesp????. typowo pi??karski. pl'ze??ywa?? 
resie roztrywek kryzys, kt??ry apowodowa?? 
przegranych. 
klasy ..B" 
OID??a si?? dobra tecMK zme 
'Da KoS Plage j Laikiewi.::z. kt??ra r??dz
 no- 
roku przysz??ym ni
jo?cin?? przykrl?? dia ..mi- 
.... p-espodz1ank??. 
, Icne 
e, zw??asz.:
a pNi koni"c se
. 
u , 
zejawia lekkaa
lctyk3. W ci??gu dwu mie- 
D&wy zarz
d OZLA przeprowadzi?? 7 m- 
w tl.n pierwsze 
;;;)J11W mistrzostawa okr??- 
t kt{-ryc:h starlowa??o o!:o??o 100 zaw Jdn.;.??w 
. 
 lj??C n'ez??e rezu??t.. ?? .- 
" J (."if.A w nowej sza
h s??.'raj??c si?? ._:d- 
, dwu1e??.n?? ??pi??czk?? swego poprzednika za._ 
I i?? do roOOty rzetelnie. . 
!ICnie urz??dzi?? w bali sta???? zapraw?? zimow??, 
'lJWiDcM aU wv-??a?? ....... del-cata, kt??ry 
lwi??za?? kontakt klub??w ze Zwi??zkiem. Od 
15 fcznia. b??dzie na terenie tego okr??gu pra- 
p. Norling. 
wielu lat le????ce od??ogiem terytorja tego 
u -??a??y nareszcie pozyskane dla pa??skiego 
I w kt??rym odegraj?? nie ma???? rol??: 
ak takie wyniki: 49 - 73 05ZCzep. 39 - 
sk, 6'33 wda??. 172 - wzwy??, II - 100 D??. 
- 
 m. 4.17 - 1500 m., nie s?? r??!'We??a- 
;ach o wysokiej kulturze sportowej, 
??asz!:za w ,,dzikim" .okr??gu 'ubel- 
- .7Jly ,.surowych" jec??uo.tek q "en- 


. 


. 


I olbrzymiej muy ludno??ci po- 
'U'7.eR ai?? ??euomen??w, tylko 
, luej. 
'. rok ten r??woiri by' 
llierwazy weta??y lubli- 
'C. w??dnie oa tym bi
lu 

I?? dhJ4ody.tanuw?? p. 


. 


.. 


... 


'- 


h 
lk
 . 
pRl. .1y przez obec.oy za
d I ub. 
L. A., ",eh,.. .ca??oki 
tanie 7.l'
Ii.
.>- 
to z 

 ekrU lubelski jes.':cze 
,n??ym sezonie zabierz. ,??OI w nasMj lek- 
tyce. . 
l klckoat?? yk?? dobrze roawija fi?? DU- 
- -o. ktme zdobywa cor&& w_&?? IJoJpoI- 
 
??. . 
'1wij??.u?? j
 rie odc??-.. J
 u.iytb. 

 narciarska.. 
ewam sic jeszcze 
eJ popularno??Cl tej ga????zi 
 

kowo ,dobra zima aprzyja ??yt'":??r'st
??U, 
po raz pIerwszy w Lublinie jut ioI1e 
;port; tor ??ytwianki. dobrze Ul'z
lIwny 
.ry??- treoujll ??ytwiarze i bokei6ci. . 
.??kow ??y??wiarstwo w Luhliaie zO
 
Da . ki??
u 'litfJwkac:b. dobrze proJ;Mm1je. 
ga?? sportu mme)sq IJIaejaw??y do- 
li . -??,.wno???? poza _lI??rzelectwena taK te 
pua -??zczc. chi4 me IDOtna. 
ROI%, 
SSI??t PRZnAZA?? DLA S??DZIOW. 
'
. je??li i-W lWawdziwym przyjacielem 
-,1- -........-,.. _L.-.----:_ ___:..".. 
- T "f 
 a 

 


.- 


. J 


gry. Masz chroni?? graczy i 
ja?? ich zmys?? 
zespo??owy. 
2) B??d?? zawsze sprawiedliwym i ciesz si?? ze 
sprawiedliwo??ci. 
3) S??uchaj zawsze g??osu sumienia. 
4) B??d?? pos??usz:ly rozs??dkowi. 
5) B??dt wsz??dzie zadowolony. 
6) Pami??taj o tern, ??e nie wynik meczu Ci?? 
zaszczyca lub poni??a. lecz spos??b. w jaki spe??- 
niasz Twoje zadanie. 
7) Nie odczuwaj nienawi??ci do nikogo j unikaj 
za??aleoia si??. 
8) Zapobiegaj obrazom. Pozw??l t??umo
 wy- 
krzycze?? si?? j powiedz sobie, ??e i w mm s?? 
ludzie, kt??rzy uznaj?? Twoj?? .sprawiedliwo????. 
9) Nie s??d?? nieogl??dnie graczy nie zbadaw- 
szy wprz??d ich zamiar??w. 
10) Nie krytykuj nigdy swoich kolegow. 
W ka??dej okolic. mo??ci ??ycia b??dt dobrym s??dzi??. 
Z TYGODNIA ??WI??TECZNEGO W WILNIE. 
Stoimy obecnie pod znakiem hokeju. Zwi??zek 
Okr??gowy zosta?? 'ju?? za??ozony. mis??rzo51??wa ro- 
zegrane. wnystlde kluby nagwa??t tworz?? sekcje 
hokejowe. szykuj??c si?? zaci??cie do walki o pu- 
har O??rodka W. F., kt??rego broni?? ma w roku 
bie????cym AZS. Nie wszyscy jednak zapalel1cy 
hokejowi b??d?? mogli si?? swoich spr??bowa??; ty- 
czy si?? to pr.zedewszystkiem m??odzie??y szkol- 
nej, kt??ra, jak w:adomo. do klub??w nale??e?? nie 
,mo??e. Chc??c da?? uj??cie zapa??owi uczni kierow- 


-r-- 
." 


(.:1 


-'I. 


.. 


, 


, \ 


. 


ll'Sp??/ hokl'jowy WT l. 


nik O??rodka zaproponowa?? uczelniom rozgryw- 
k?? mi??dzyszkoln?? o -specjalny puhar. czy te?? 
nagrod??. spotka?? si?? jednak z przyj??ciem mocno 
nieprzychylnem, .r??wnaj??cem si?? grzecznej od- 
mowie. Przynajmniej dz:wne, nieprawdaz? 
Niemniej dziwnem wyda?? si?? mote dotych. 
czasowa ..stagnacja" w sporcie narciarskim. Co- 
prawda niedawDO dopiero apad?? ??nieg, ale i to 
n:ezupe??nie wprawiedliwia naszyc
 sporto
- 
c6w. Mo??e organizowany w po??owIe styczma 
przez Zwi??zek Strzelecki kurs narciarski wzmo- 
??e troch?? zainteresowanie og??lne... tymczasem 
jednak narciaru jpi??. 
W zwi??zUch i klubach zaczyna s'?? zimowy 
ruch O??fan
acyjn.y. OZLA. urz??d
 a
ereg egza- 
min??w s??dZJOWskk:h. OZPN. azyku,e S'l?? do VI al- 
nego zebrania, w Zwi
u Strzeleckim zo,ta?? 
za??o??ony Klub Sportowy. przyst??puj??cy w ??L\d 
za AZS-em do zaprawy zimowej. Po??atem SP?- 
I 

 


Z okazji Nowego 1928 Roku 
wszystkim naszym Czytelnikom 
serdeczne ??yczenia sk??ada 
Redakcja. 


.\,: I 


BRACIA P ARAFINSCY 
Hort??wnie i zast??pstwo fabryk art. sport. 
KRAK??W, S??..AWKOWSKA L. t5 


't'- 


k??j. Mo??e nadchodqcy rok przyniesie jakie?? 
o??ywienie, cho?? i tak w tyt!1 roku Okr??g n
z 
.zdzia??a?? do???? du??o: w lekkie) atletyce ruch me- 
notowany dot??d. - trzy biegi na prze??a;. mi- 
strzostwa okr??gowe i m??,?dzik6w. 5ztafet
 
rze- 
ciomajowa, pi??ciob??j o lIl1strzostwo PolskI 1 za- 
wody na odznak??. W pi??ce Dofnej - Zi.denic
. 
R. F. K.. Warszawianka, Hasmonea, VarsovI3 
i L d. Mamy jednak nadziej??. ??e i na przY5Z??o??
 
b??dzie nie gorzej. 
WIE??CI Z BIA??EGOSTOKU. 
Z inicjatywy p. Krawczyka wyta tora . szk???? 
zorganizowane zosta??y kursy :instruktorskie VfI. 
F. dla nauczycielek szk???? powszechnych w Bia- 
??ymstoku; na k:Jrs ucz??szcza z g??r?? 20 os??b. 
Jednym z pi
rwszych towarzy:nw sportowych. 
kt??re wprowadzi??y przymus P. W. dla sWoich 
cz??onk6w, jest grodziei1ska "Makkabi". Mwi
y 
z ca??em uznaniem odnie???? si?? do tego rodzaJu 
pracy. . , 
Rozw6j P. W. i W. F. w naszym poWleC1e 
- 
suwa s.i?? naprz??d nadzwyczaj szybko. a to dZi??- 
ki p. staro??cie Bilekowi. kt??ry jak i jego kolega 
starosta Rzewski z ??.od.zi pooiera W. F. ponad 
przeci??tn?? norm??. a tak??e 
zi??ki w??adz
m _- 
strukcyjnym P. W., kt??re mezmordowarue pra.- 
cuj?? nad podni:?sieniem poziomu sportu na w!:' 
W pracy tej ma Zw. M??odzie??y Wiejskiej nad- 
zwyczaj wdzi??cznz pole - szkOda tylko ??e p
, 
ne czynniki staraj?? si?? t?? prac?? zniweczy?? przez 
organizowanie stowarzyszeil., kt??re na wsi nie 
mog?? si?? utrzyma??, ze wzgl??du na chaTakter 
,,
..ybitnie polityczny. . 
Poniewa?? ??wi??to P. W. b??dzie u nas na ""IO
 
sn?? 1928 r., a nie jak uprzednio na jesieni, 
je 
si?? zauwaiy?? wyt????ona pTaca nad utrzymamem 
zawodnik??w w koodycji - co u nas spotyka- 
my po raz pierwszy. Mo??liwe te na??ladownictwo 
organizowania oboz??w i u nas natrafi??o na po- 
da tny grunt. 
Staraniem Rady wychowawc??w fiz. szk???? 
jrednich zorga:??izowany zosta?? Uczniowski Klub 
Sportowy, kt??ry skupi w sobie najlepsze jedno- 
stki dotychczas luzem chodz??ce po rozmaitych 
klubach. 
Rada Wychowawc??w liz. ??cganizuje obecnie 
podokr??g lekkoatletyczny. P. ??lusarczyk Ludwik 
znany dzia??acz sportowy naszego grodu zosta?? 
zaanga??owany arz.=z Zw. M??odzie??y Wiejskiej na 
instruktora W. F. na powiat bia??ostocki.  


Z SIEDLEC. 
Jedo
 z naj.::zynmejoaych sekcyj sportowych 
w 9 p. '8. c., to sekcja pi??ki ootnej, kt6rej bilans 
obecnego sezonu przedstawia si?? jeszcze po- 
katniej. jak w roku ub:eg??ym. 
Drutyna pi??ki nowej odnios??a bowiem w r. b. 
dwa pokame sukcesy jak: zdobycie puharu 
ABC. w r3zgrywkach KI. Ligowych Okr??gu 
Wanzawskieg- 
WIch.' . 
Zaiuteresowaoie si?? i wsp6??p11lCB korpusu Ofi- 
cer??w- ?? Podofice-r??w 9 pl::. z drutyn?? daje lIaJD 
r??kojmi?? na przyszlo??t te WKS.. 9 pac. nie ied- 
. nokrotnie jeszcze przysporzy I awy barwom swe- \ 

o pu??ku. " 1 


. 


?? 


T 

 


..LJ.Tr 


. 
)taa nnd 


t> 


d t. 


18 


i?? 


- 


...- Nr 1 


STADJON 


.R O B I M Y 


"PRZEGL??D WIECZORNY". 
Uroczyste przyj??cie je??d??c??w - ukazem chwili. 
, "Wed??ug otrzymanych przez nas informa::yj, 
Je??d??cy nasi, opromi.enieni blaskami nowojor- 
skich triumf??w b??d?? za tydzied w Warizawie. 
. Na wie???? t?? serce ka??dego sportowca drgni
. 

Iew??t'pliwie, ??ywiej. Za tydzid ju?? b??
 w sto- 
licy Cli kt??rym hippika nasza, a nawet cala 
spra
a pplska w Ameryce, tyle ma do zawdZ????- 
Czenl.a. Nie b??dziemy naszym wytelnikom, do- 

konale poinformowanym o tych kwestjach, raz 
Jeszcze powtarza??, ile zrobi??y zwyci??stwa na- 
szych oficer??w dla propagandy polsko??ci za 
?? Ocea
em 
ie b??dziemy t??umaczy?? Wam, spor- 
to
eJ bracI. ??e ma??y orze??ek na rogatywce pol- 
skie
: zwyci??skiego oficera silniej wry?? si?? w 

a.ml??c Amerykan??w, ni?? wielki orze?? nad wej- 
. 5Cle
 
o pos
.twa w Waszyngtonie. wis.z
cy 
tam. JUZ lat oSIem. Nie powtarzamy Wam, bo 
sanu dosko
ale 
i?? wtem orjentujecie, jak wa??- 
k
 by??a wIZyta kawaler.zyst??w dla podtrzyma- 
IUa ducha 
??ri?d Polonji ameryka??skiej. usilnie 

ynar
daW1aneJ. ,Domy??lacie si?? przecid sami, 
z
 na
I, Roda
y zrozumiej??. ??e przynale??Do??ci do 
wl
.UueJ rodZInY:. p.olskiej nale??y si?? nie w.ty- 
dzie, lecz chlubIe. nczyci??! 
Nie potrzebuj??;my wi??c t??umaczy??, jaki wnio- 
s
k z te
o. wycl
n
?? nale??y: epotkanie jeid??- 
cow musI 51?? 'Stae W1elk ?? manifestacj?? na cze???? 
nasz
j kawa
erji i naszego sportu. 
. I Jeszcze. Jedno:. pew

 sfwy wysuwaj?? pro- 
Jekt zorganlZOwama .powItania jedyn:e DA dwor- 
c
. Musimy jaknajostrzej zaprote!rtowa?? prze- 
CIW
O te
u: obiad uroczysty lub bankiet jest 
bowIem Jedynym prawie terenem, na kt??rym 
swobodnie b??d?? si?? mog??y wypowiedzie?? repre- 
zentanci wszystkich ga????zi sportu, Zw. Zwi4z- 
k??w i poszczeg6??nych bratnich organiucyj. 
T ak wi??c opinja public??na jednog??o??nie zwra- 
ca si?? do komitetu, organizuj??cego przyj??cie, 
z 
ezwaniem, p??yn??cem ze szc.zerego Ml'ca: 
,.Obiad by?? musi I" 


"ABC". 
p Wiadomoici sportowe ABC - patrz "Kurjer 
oralUly" z przed dw??ch dni. 


"KUR JER POLSKI". 
k ,(Szemat przygotowany do wype??nienia na 
a??dy me.cz. Wygoda kolosalna!) 
. 't' czoraJ.
y mecz mi??dzy . . , , a , . . . n31e- 
t/' . do naJclekaws.zych zawod??w, jakie w roku 
lez??cym ogl??da?? mieli??my ??osobno6??. Odmien- 
:y system gry obu dru??yn spr-awi??. ??. z jednej 
trk- ny obs
rwowali??my gr?? akrzydlow?? o wy- 
:
od
o kla-sle, z dr!lg'ej za?? komb,iDacj?? tr??jk?? 
w- le w'" . . . . = j.ak
 d
??yna nIe trenowana 

 walczy??a Jedyme nerwami i wro.hoo?? 
wyt.rzyma??o??ci,- . . . . . 2DOwu dru??yna fizycz- 
:k??
??aba nadrabiala swe braki doskona???? tech- 
Do pr
rw 
 P rze . ?? . 
P . wnik waza a , . , , .' po przerwIe 
rzec: . ??dz.ia P _..)..'1 g 
bl??l 'WIE??ocU POWSZECHNI[ 
lANY ZE SKUTECZNO??CI 


f:t??.RAGO 
51.