/stad_29_700001.djvu

			Nr. 1 - ROK VII 


CZWARTEK, 14 LUTEGO 1929 ROKU 


CENA 50 GROSZY 


ILUS TROWANY TVc.O DNIK 


 I SPORTOWY 
 


"r- 


,. ...........- -..:.-..:, 


- 


I 


\ 


. 
. \ . ?? 
. , t 


? 


III 


. 


?? 


.. 0__" 


-..;.   


, . 


1\ \ 
.... 


- 


.... 


f'  


- __o 
'. 


-..... 


.... - 


I 
i 
I . 


j 


- . 
.."" ... 


,. 


........ 


, 


J 
-f 


" 


.. 


. 


.. 


.. _.d . 


. . 


. . . 


X.-\ TRASIE XAHl"I.\H!ooiKiEGO }UR,,-TOXl" 

A. pn:HW..Z\.3I PLAXIE ZUZlpil??-.A \\ JlOTHC\ 


Fot. Pboto-Plat 8TR. 2 


KALEXDARZYK KOLARSKI 
Kalendarzyk zawod??w kolarskich przed- 
stawia si?? nast??puj??co: 28.1V w Warszaw;e 
bieg sZOllowy 50 km i bieg "Sladionu" 2j 
km, 5.V - bieg 100 km w Bydgoszczy, 9 : 
12.V - mistrzostwa sr.zosowe klubowe, 
19.Vcyclo-pedestrex we LwO'Wie, 20.V - 
bieg 100 km w Kr-akowie, 26.V - bieg "Ex- 
pres.u" w W&"szawie 105 km, 2.VI - b:e:
 
170 km w W, Hajdukach i 101 km w Nisku, 
9.VI - bie
i 100 km w Kielcach i Stafo)- 
gardz.ie, 9.VI - torowe miostTzos-twa War- 
suwy, 16.VI - bieg 100 km .w Kali37.u. 
23.VI - torowe mi'9??rz05twa Polski w War- 
lzawie, 23.VI - Izosowe mistrz!l9twa woje- 
w??dztwa ??l??skiego, krakowskiego i poz- 
nailskiego, 3O.VI - sz-osowe m;4Itrzostwi?? 
woii!w??dztw warsz.awskiego, ????dZlkiego, k:e- 
leckiego, w.:-le??skiego, poleskiego, pomor- 
6kiego, lubelskiego i wolyilskiego. 7.VII -. 
bieg Krak??w-Zakopane (110 km), 14. VII m:>- 
lowe mistrzostwa Polski 200 km pod Poz- 
naniem, 21.VII - bieg Krak??w-Lw??w (32'; 
km), 26-28.VII bieg dookola woj. krakow- 
skiego (550 km). 4-16.VIII bieg docko??a 
Poliki Warszawa-Wilno, Lw??w-Krak??w- 
Katowice-Po.zna?? - ????d?? -,.'.t'anzawa oko??o 
2000 k';' 25.VIII - 2-godzinny bieg ton. 
wy w Wanzawie, IS.lX - bieg 130 km w 
Katowicach, 22.1X - bieg tarowy 100 km 
w ??odzi, 22.1X - bieg Krak??w-Katow
ce 
180 km, 6.X - bieg 100 km o mistrz. Lwo- 
wa. 13.X - kolarski biel! Dra prze??aj o mi- 
strzostwo Polski oko??o 30 km. Terminy za- 
wod??w mi??dzynarodowych nie s?? jeszcu 
ustalone, podobnie jak i wielkiej nagrody 
d??a amator??w ca??ego ??wiata w Warszaw:{'. 
Og????em odb??ib.??e si?? 500 torowych i 6C/) 
szosowych zawod??w klubowych. 


LEKKA ATLETYKA 
Zarz??d PZLA 2JOrgan1zowa??- niedawn:} 
konferencj?? porozumiewawcz?? w spraw:
 
organizacji Narodowego Biegu na Prze??aj w 
dniu 3 maja. Bieg ten odb??dz.ie si?? 'tu?? po 
rewji wojskowej w Warszawie w oMcno??ci 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i b??dzie 
wielk?? rewj?? polskiej lekkiej atletyki. Na 
konferencj?? przybyli delegaci w??adz pa?? 
stwowych i miejskich oraz przedstaw,jciel
 
Policji, Strzelca, Wojskowo??ci, Harcerstwa 
i organizacyj w. f. i p. w. Bieg odb??dzie I.?? 
na przestrzem oko??o 8 km. Na mecie usiJ.- 
wione b??d?? bramki dla poezczeg??lnych cr. 
ianizacyj (jak policja, wojcko, strzelcy ib!. 
przyczem cz??onkowie ??ych orj!anizacyj ko?? 
czy?? b??d4 bieg ka??dy w swo;ej bramce. Zd. 
rz?? PZLA wzywa r??wnief w
kie Ok:??- 
.gowe Zwi??zki, by na swoim terenie urz??- 
dU??y konferencje porozumrewawcze z ta- 
lUemi organizacjami, czy instytucjami, jak 
Komitety W. F. i P. W. ",Strzelec", "So- 
k????". Harcerstwo, Stra?? Po??arna, Zw. M??o. 
.dzidy Wiejskiej, Kuratorjum Szkolne, Po- 
licja, Wojako i t. p., celem kt??!"ych to kon- 
ferencji ma by?? sprawa uzgodnienia ter- 
minarza zawod??w Okr??gowych, wlp????udzia?? 
CZLA w organirowanych przez te instv- 
tucje zawodach lekkoat1etycz
ych (W}'ZD8 
ezanie Komisyj S??dziowskich, s??artowan:z 
zawodnik??w zg??oszonych do PZLA) t. p. 
a 


..."??4Zk4 'ekkoe?? t,. . ch 


STAD.JON 


ce: G??rno??l??ski OZLA Kr??l. Hula, tJ. 
prof. Szymo??ski, Gimnazjalna 56; Krakow 
ski OZLA - Krak??w, p. H. Is
ba-r??anh, 
??w. Marka 18 III; Lubelski - Lublin, p. 
prof. Z. Raruszewski, Bernardy??ska 1-1: 
Lwowski OZLA - Lw??w, Maorsza??kowska 
l, uniwersytet, A. Z. S.; ????dzki OZLA -- 
????d??. Piotrkowska 150; Pomorski OZLA- 
Bydgoszcz, p. K. Urba??ski, Gda??ska 62; 
Poz.na??ski OZLA - Pozna??, p. A. Ry-sz- 
czy??ski, Sen. Miel??y??skiego 23; Warszaw- 
ski OZLA - Warszawa, Wiejska 11 m.16; 
WJe??ski OZLA 
 Wi,lno, p. pOT. J. Sera- 
En, Arsenalska 5. . 
Biniakowski, mistrz Polski w biegu 103 
400 mtr, przeDJi??s?? si?? z Polonii bydgosk
i 
do Warty pOZ'l1a??skiej. 
Ostateczny rozdzia?? trener??w pomi??d2y 
Okr??gi, jes?? nM????puj??cy: Trener p. Jacob- 
son do 14.111 w????cznie w Okr??gu Lubii!??- 
skim. od 15.111 do 14.VI na ??l??sku, od 15.V1 
do 31.VII w Okr??gu Lwowskim, od 1.VIII 
do 14.1X w Okr??gu ????dzkim, od 15.IX do 
31.X 'w Ok'T??gu Pomorskim. Trener p. Klum- 
berg: do 14.I1I w????cznie w Okr??gu Krakow- 
skim, od 15.III do 14.V w Okr??gu Warszaw- 
skim, od 15.V do 30.VI w Okr??gu Wile??- 
skim, od I.VII do 31.VII w Okr??gu War- 
szawskim, od I.VIII do 14.1X w Okr??gu 
Krakowskim. Ostatni przydzia?? (w K:-a- 
kowskim OZLA) od 1.VIII do 14.1X je.9t 
warunkowy i mo??e by?? przez PZLA cofni??- 
!y w wypadku konreczno??ci wykorzYltan;a 
p. Klumberga dla pracy nad re-jH'ez;mtacj?? 
Pc.lski, lub t. p. 
Wydzia?? wychowania fizycznego w ml- 
. r.istcrstwie o??wiaty zamierza wprowadLi" 
zawody o odznak?? lekk'Jatletyczn?? do szk????. 
jako ??wiczenia obowi??zkowe. B??dz.ie to re" 
k.om!>enata dla uczni??w, kt??rzy nie mog?? 
bra?? :Jdria??u w zawodach klubowych, w 
my??l zpsz??orocznego zakazu. 
Polski Zw. Lekkoatletyczny doszed?? do 
porozum.ienia z Danj?? w sprawie me1:Z\! 
lekkoatletyczne
.") w r. b. Te.rmin meczu z 
W??ochami deJ!"t;ie pra
dopodobnie zmianie. 
Mecz kc-biecy. z Austri?? odb??dzie 3i
 
28. VII. 


STATY
TYKA LIGI 
Do Ligi PZPN zg??oszonych jest 1030 
pi??karzy, przyczem najwi??cej zg??o9i??a Le- 
gja - 124, potem Warta - 112, Polon ja - 
92, Pogol\ - .90, Cracovia - 79, ??KS ._- 
78, Wis??a - 75, Czarni - 62, TtrrY??ci -- 
M, Warszawianka - 59, ??l??sk - 56, Haf.- 
monea - 52, Ruch - 48, IFC - 33, TKS. .. 
30. Cyfra ()g??lna .widz??w wzros??a z OIko??o 
307.000 w roku 1927 na 389.460 w roku t-- 
becnym. Z tego przypada na Kuk??w 87.353. 
Lw6w 83.357, Warszaw?? 73.888, ????dt 53.719. 
??l??ek 47.81, POml-a?? 34.813, Toru?? 8.511) 
Ta sama statystyka wed??ug klub??w 
przedstawia si?? nast??puj??co: 1) Cracovia 
50.049, 2) Pogo?? 39.571, 3) Wis??a 37.304, 41 
Warta 34.815, 5) P()lonia 34.775, 6) ??. K. S. 
28.409, 7) I. F. C. 26.959, 8) HaS1Dooea 
25.512, 9) Tury??ci 25.310, 10) Legja 22.68i. 
UJ Czarai 18.274, 12) Warszawianka 16.425 
........ h 14.853, 14) T. K, S. 8.519, 15) ??l??sk 
??. "}9. 


NR. 7 
- 


Zagadnienie popularno??ci ka:??.dego klu' 
bu na obcych boi$kach rozwi??zuje zesta- 
wienie liczby widz??w, kt??rych dana dru??Y. 
na doslarczy??a przeciwnikom. Na pier w - 
szem miejscu kroczy Wis??a 44.052, pr1.e. 
oi??tnie 3150, dalej 2) I. F. C. 35.260, prze' 
ci??tcie 2.712, 3) Cracovia 33.875, przed??to 
nie 2420, 4) Ha.smonea 25.713, przeci??tnie 
2340, 5) Legia 29.034, przeci??tnie 2075, 61 
Pogo?? 28.979, przeci??tnie 2070, 7) Warta 
28.955, przeci??tnie 2068, 8) Palon.ia 26.493. 
przeci??tnie 1892, 9) Czarni 26.160, przeci??t- 
nie 1858, 10) ??. K. S. 22.882, przeci??tnie 
1760, 11) Ruch 21.410, przeci??tnie 1647, 12; 
T. K. S. 13.960, pTZe1:i??tn
e 1531, 13) W"i,r' 
szawianka 19.359, przeci??tnie 1489, 14) Tu' 
ry??ci 18.082, przeci??tnie 1390, 15) ??l??,k 


XAGRODA P. C. "p. F. 


Fa??stwow}l' Urz??i?? Wychowa.nia Fizyc Z ' 
nego i PrzyspOsobienia Woj-skowego ufu n ' 
dowa?? dwie nagrody przechodnie dla lek. 
- 1ciej a.tletyki, regulamin .kt??rych poni??ej si?? 
zamieszcza. 
l) Nagrod?? stanowi ozdobny pub ar 
srebrny, ofiarowany przez P. U. W. F. i j'. 
W. w celu podniesienia poziomu w bid'l 
I'ozs??awnym 4 X 100 m. (4 X 4(0). 
2) Nagroda rozg-cywana jest COT()(:Z!li
 
na zawodach lekkoatletycznych o mi.st.r zo ' 
stwo Pol
ki w biegu rozstawnym 4 X lO') 
m. (4 X 400 m.). 
3) Nagrod?? zdobywa na dany rok klub, 
kt??rego dru??yna zwyci????y??a zgodnie z prze. 
pisami PZLA w biegu rozstawnym 4 X 100 
m. (4 X 400 m.) o mistrzost.wo Polski i uz
 
ska?? prawo do tytu??u Mistrza P
ski. 
4) Nagroda przechodzi na w??asno???? kIJr 
bu po trzykrotnem zdobyciu _ n.iekODJieC
' 
uie w kolejno??ci. la-t - z zachowaniem jed. 
Dak warunk??w ustalonych w'poprzedpift! 
artykule. 
.
) Rok, w kt??rym z jakichkolw.ie-kb??di 
powod??w bieg r07JSlawny (4 X 100 m i 4 .,.. 
4' O m.) nie by?? rGZgrywany w Misirzogt
i' 
Polski, b??dt te?? w kt??rym dru??yna zWyci??- 
ska me uzyska??a minimum z.astrze??oll,go 
dla tytu??u M.i.strza Polski - nie zal??cza .;
 
do liczby lat. 
6) Nagrod?? de??i.ni.tywnie .przyznaj
 'P. 
rz??d PZLA, wystawiaj??c roobywajl?? CelllU 
kihJbowi specjalne za??wiadczenie. 
7) Na ??me.si??c przed ustalonym ter1ll i ' 
.
' 
nem mi9??rzostw Polski - naaroda 
,"1 
by?? dostarczona do PZLA. 
8) Corocznie winien by?? wyryty 118 r' 
chunek zwyci??S'kiego klubu aok??ad druif'f 
zwyci??skiej, wynik i miejsce zawod??w. . 
) P .. fi' 
9 rawo ostatecznej anoterpret8 C JI . 
. . 1 . . _",1 
me,szego ??"egu ammu lak r??wnief roz..... . 
aanie wS:Delkiej sprzecz-no??ci z toku r ozer :. 
wania nagrody mog??cych powsta??, ZBS t '" 
??Ollle jest Zarz??dowi PZLA. ..?? 
10) Po raz pierwszy nagroda rozegr rJ>
 
zostanie w nuie m;s??-rzostw Polski w r 
1

 . 
I' 
11) Do roku 1929 Me obowi",zuje oJ 
tnie zdeaie arlyku!u 3-go. 


.-/ 
CEXA STADJONU .>o GB4 
--/ \' "'- 


-.' 


" 


. , 
\'- ." 


.. 


" 


" 


I . 


"' 


. 
. 


\ . 
" 


.
 


J 


,t
 


j' 


. 
: " . 


,. 
. P, 


"";). 


......- , 


'" 


-, 


, 


.' ??' 
1- 


Og??lny widok mety na Wilczniku podczas::'zawod??w w Zakopanem. 


ZA 1M PONO W ALI??MY... 


Marn y . u ' b .. k . t . k 
lOrga' I z za so q nalWlf: szq Imprez?? spor owq, la ?? 
/lIIp n'zowal a dotychczas Polska i jednocze??nie najwi??kszq 
1111.:
Zft narciarskq ??wiata. Zawody o mistrzostwo Europy 
d ?? ??Panem prze??cignf:ly swym ogromem nawet Olimpia- 
:do
 
t. M oritz i pokaza??y ??wiatu, ??e Polska potrali sif: 

c 
a Wzorowq w calym tego s??owa znaczeniu imprezf:. 
Ilo??ci ds,:,i
tna szata Zakopanego, masowy udzia?? publicz- 
k'Qi
. 7.'elki zjazd go??ci ze wszyslkich zakqtk??w naszego 
ki __ 1Czny start zawodnik??w, no i pierwszorz??dne wyni- 
C: SZ )1stko to z??o??ylo sif: na przepi??knq ca??o????. - 
ob n )1 rozdzia?? nale??y si?? przyj??ciu, jakie zgotowali 


. -:-- . "
. 
.. - 


-- t ,- 


.,. 


" 


- 
..
  


, -: 


:. 


., 
. 


l' 


( 


'. 


"'. 


'- 
. . 


. - 


... 


--.:-"- ... -- : 


, . 


Ir 


, " 
, t'. 


\ 


I 


.., 


-. 


, 
.... 
'III }' 
." 
.... 


FOl. L Photo-P1at. 


organizatorzy go??ciom zagranicznym i 'prasie. Wszyscy oni 
nie mieli wprost sl??w na wyra??eni" podzif:koioania za bar- 
dzo go??cinne i nIeslychanie serdeczne przyjf:cie. I na ka??- 
dym kroku mili go??cie nasi podkr
??lali sw??j zachwyt na:l 
przys??owiowq staropolskq go??cinno??ciq. 
Polski Zwiqzek Narciarski zas??u??yl na najwy??szq po- 
chwall!. gdy?? zawody udaly si?? komplefn:e. 
T ej wspan:alej imprezie wielkiego splendoru nadawal!J 
obecno???? na wszys!kich niemal konkurencjach zawod??w 
Najwy??szego Dostojnika Pa??s.twa - Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej. 


\ 


-.. 


'" 


1. 


. ,;,'""; 


Co 


. 
t. 


'. 


.. 
'. . 


, . 


Grupa ucze./nicz." mi,dz)'nGTodowelo bi.,u palt. 


. . 


.. '.,. 


-
 


-, 


". . -'- 
- -:,.--.. .:.. 


.... 


let. Photo-Plat. 'A 


.) 


o 


N 


l' 


s 


A 


n '??'R. 4 


NB. 'i 


- 


MI??DZY AR
IIJNY 'BIEG PATROLOWY 


Czas na punktach kontrolnvch Czas bie- Strzelanie 'iej, znajdowa??a si?? strzelni- 
ca, na kt??rej ka??dy patrol oddawa?? strza- 
??y do 13 sylw
tek na odbg??o
?? 20() m. 30 
strza????w. Trasa przebiega??a przez 5 punk- 
t??w kontrolnych. 
Przed i po biegu wszystkie patrole by- 
??y poddane szczeg????owemu badaniu lekar- 
skiemu. W przeddzie?? za?? biegu, t. j. 8 II od- 
by??a si?? w sanatorjum Czerwonego:! Krzy??a 
odprawa p:ltrol??w wojskowych, kt??r
j do- 
kona?? przewodnicz??cy K"misji biegu woj- 
skowego. gen. bryg. Prze??dziecki w obecno- 
??ci obcych attache woj"kowych i kilku wy t- 
szych oficer??w polskich. Obj a??niono prze- 
bieg trasy, regulamin biegu, sprawdzono ek- 
wipunek patrol??w i wylosowano kolejno??c 
startu. 
Odprawa da??a mo??no!?? przyjrzenia si?? 
poszczeg??lnym patrolom ??wietnie pod wzgl??- 
dem ekwipunku, mimo ??redniego wzrostu, 


, 
przedstawiali si?? Finowie. Sukienne, obszer- 
ne i wygodne mundury, oraz ci????kie kara- 
biny nadawa??y im wygl??d solidny i powa??ny. 
\Vzrostem i ??adnem wyekwipowanie;:!. impo- 
nowali Czesi i Jugos??owianie; zw??aszcza ci 
ostatni zwracali uwag?? dorodno??ci?? swych 
postaci. Dobr
 r??wnie?? prezentowali si?? Ru- 
muni i Francuzi. Wreszcie nasz patrol: ubra- 
ny skromnie lecz praktycznie, ekwipunek 
lekki, wygl??d zdrowy; zna?? by??o na ['.im do- 
bry trening do tego ci????kiego biegu. 
Bieg odby?? si?? dnia 9.11. W nocy spad?? 
??wie??y ??nieg a rano, w chwili startu patro- 
l??w, rozp??ta??a si?? ??nie??yca pogarszaj??c fa- 
talnie warunki biegu. Patrole wystartowa??y 
w nast??puj??cym porz??dku: Francja, Finlan- 
dja, Polska, Czechos??owacja, Rumunja, Ju- 
gos??awja. Czesi, kt??rzy byli rano zmian?? 
warunk??w atmosferycznych zaskocz
ni, wy- 
ruszyli ze startu z 4-minutowem op????nie- 
niem, gdy?? nie mogli zd????y?? z ponownem 
wysmarowaniem nart. 
Ju?? na czwartym kilometrze patrol pol- 
ski min???? Fin??w oraz s??abszych Francuz??w 
i sun??c jako pierw"zy, przeciera?? tras?? dla 
innych. Czas u.!:yskany przez Polsk?? w pierw- 
szych czter
ch odcinkach trasy by?? lep
zy od 
czasu patrolu fi??skieg:!. Zas??ab.ai??cie Skupie- 
nia na pi??tym odcinku spowodowa??o op????- 
nienie si?? naszego patrolu, wyprzedzenie go 
przez Fin??w i Czech??w. 
Przebieg walki ilustruje nam pcni??sza 
tabela: 


- -- 
.. 
, 
\. 
... . l., 
- -??-??????- .-. - 
, - - 
" \: 
... 
. 

 - 


-" :.. 


Patrol polski na trasie. Na czele por. Kasprzyk. 


Z za????czonej tabeli widzimy, ??e patrol 
nasz dotrzymywa?? kroku najlepszym zespO" 
??om Europy, a tylko niedyspozycja Skupie- 
nia na punkcie kontrolnym nie pozwoli??a III U 
zaj???? lepszego miejsca. Niemniej jednak 
II-gie miejsce, tu?? za Finami, a przed Cze" 
chos??owacj??, Rumunj?? i t. d. jest wielkitTI 
tukcesem naszego narciarstwa wojskowego. 
Nadspodziewanie dobr?? form?? wykaza
 
li Rumuni, kt??rzy uplasowali si?? w cg??lneJ 
punktacji przed Czechos??owacj??. Trz
ba tu 
jednak zauwa??y??, ??e Czesi stracili na star' 
cie 4 minuty z powodu sp????nionej!o przybY' 
cia. 


Jugos??owianie i Francuzi. gro??nymi prze' 
ciwnikami nie byli. Zw??aszcza ci ostatni vrJ' 
kazali s??ab?? form??. Noc przeta??czona d Trza' 
ski przez jednego z cz??onk??w teg,:! patrolu 
do poprawy formy te?? si?? nie przyczyni??a." 
Czesi zaj??liby z pewno??ci?? lepsze lilie;' 
sce, gdyby nie s??abiutkie strzelanie. 
Wspaniale za reprezentowali si?? bieg o ' 
wo komendanci patrol??w czeskiego i jug o ' 
s??owia??skiego, kt??rzy pomagali swy:n tow a ' 
rzyszom, nios??c ich bro??. 


Personalny sk??ad patrol??w: 
Finlandja - por. Keuraja (Komendant!. 
Kurhumen, Hujanen, i Heikinen. 
Polska - por. Kaspr:!:yk, Pawliszk:e wict . 
Kura?? i Skupie??. ... 


--'" 


;sc e 


.-/ 


I 
I 
V 


r
' 
Rumunja - plut. Rucareanu, Dan, f I 
toaca i Christian. , 
a stO 
Czechos??owacja - por. Nemecky, v a 
Ackerman i Mochwald. 
01' 
Jugos??-wja - por. Predajenic, Klar 
Zupan i Jenke. 
Cb,r 
Francja - por. Thiersant, Prat, 
land i Aucey. 
A zatem w strzelaniu Finowie trafili 1
 
tarcz (20 trafionych). Rumuni - 10 tjo' 
(11 traf.) i Polacy - 9 tarcz (12 traf.), . / 
go
??owianie - 7 tarcz (7 traf.), Fraa cuJ' (I 
5 tarcz (8 traf.), a Czesi tylko 1 tarcz?? 
traf.). 
Reasumuj??c, musimy -z zadowole
 
stwierdzi?? post??p i wzrost pozioJXIU tO' 
ciarstwa w naszem wojsku. Solidny i 
;6' 
dyczny trening oraz ambicja zawod
I 's' 
wywalczy??a naszej armji nale??yte 111 1 '1 
w narciarstwie wojskowej Europy. 


K. p. 
 R. 7 


STAD.J ON 


x 


!ooTR. 5 


= :.:!
.;; 


MARATON NARCIARSKI 


Biegiem 50 km. rozpocz????a si?? najwi??k- 
SZa impreza narciarska, odbyta na ziemiach 
P
lskich, w ramach wielIUch kongresowych 
nl1??dzynarodowych zawod??w w Zakcpanem, 
Wc . 
Zasl
 od 5 do 10 lutego. 
Punktualnie o godzinie 8,02 rano, we 

torek, wystartowa?? z mety na Wilczniku 
p
erwszy zawodnik N:Jrweg, Bdgum. Jako 
Pierwszy z Polak??w o 8,15 mia?? startowa?? 


.., ,i 


1 


.. 
" 


'- 


I. 
 


Norweg Skagnaes na trasie. 
JUljan M 
wiad otYka, sp??tni?? si?? jednak z nie- 
likc 

Ych przyczyn, zatem puszczcno go 
YUUe W t t ?? '.' d ' 
raze . ys ar owa rzeCZYWISCle "Pl ero 
Illin:, 
 num
rem 29, sp??tniony o ca??e 14 
dYst statDl wyszed?? znany czeski d??ugo- 
anSowiec . b " S k l , h u 
w Zak ,ZWYCi??zca legow.. o o IC 
wab 3 0Panem Fr. Fisera. Razem wystarto- 
2 n . 
kawa?? arClarzy na 41 zg??oszonych. Bra- 
ro t o wszystkich Niemc??w, kt??rzy dopie- 
1)0 eg';l dnia rano przybyli do Zakopanego. 
h Illety d ?? 
Oelg u osz o 27 zawodnik??w. Norweg 
j??azczrn z??ama?? nart?? i od biegu odst??pi?? 
T e przed p????metkiem. 
rasa . . 
!la i SWletnie technicznie poprowadzo- 
wyzn 
na l(iz aczona sz??a z mety popod Reglami 
nast?? p y, dalej w kierunku na Wit??w, sk??d 
b oWa?? d?? g . db 
a?? ??wk ' u I po ieg a?? na szczyt Gu- 
Poprze l, 
Oczem zjazd na Suche i Poronin. 
lI yslre z t urzasichle, Capowski las, Cyrhle, 
\'??ilcz
' k rasa wybieg??a znowu do mety na 
c I u Od . 
Zeg o ok' mierzonych z g??r?? 50 km., z 
sie?? w . 12 km. podbieg??w z r????nic?? wznie- 
n" sumi" ok 8 
 0 Z 
1 Prze - .;) m. atem czas uzyska- 
d z ZWy '. . 
_ y rZas do CI.??Zc?? Jest fenomenalny I ka??- 
Na 21 
 I p???? godz. jest znakomitym. 
nrzy l( kilometrze (szczyt Gub&????wki 
rzy??u), najlepszy czas osi??gn???? Saa
  


rinen (Finlandja), mianowicie 1 g. 42 m. 
30 s. Z nieskandynaw??w Donth (H. D. W.), 
mia?? t g. 51 m. 20 s., z Polak??w Zdzi3??aw 
Motyka t g. 53 m. 48 s., b??d??c dwunastym 
z koleji. Krzeptowski II, na kt??rego u nas 
najbardziej liczono by?? z rz??du 15-ty z cza- 
sem t g. 56 m. 50 s. Z naszych najlepszych 
d??ugodystansowc??w brak??o Wilczy??ski-
g.;), 
kt??ry-le??y ze z??aman?? nog, w szpita:u i J??- 
zefa Bujaka, kt??r.
go komisja lekarska nie- 
dopu??ci??a do biegu. Niespdoziewanh dobrze 
trzyma?? 
i?? W??ady
??aw Czech, kt??ry na tym 
punkcie kontrolnym wykazywa?? czas t g. 
55 m. 45, a wi??: lepszy 0.:1 Krz
ptowskiego. 
W rezultacie pierwszym z Polak??w by?? Zdzi- 
s??aw M
tyka (13-sie miejsce z cza:em 4 g. 
25 m. 10 s.), nast??pnb Krz
ptowski n (14-e 
miejsc
 z czasem 4 g. 26 m. 40 s.) i W??ady- 
s??aw Czech (16-te miejsce z cza
em 4 g. 2'3 
m, 46 s.). W Si. M.:>ritz na OI:mpjadzie 
Krzeptowski zdo??a?? pok:>na?? D:>nlha, N.
- 
meckieg
 J??zefa i Bussmana, kt??rzy tym 
razem pokonali go r????ni.:?? czas??w de ???? zna- 
czn??. Donth okaza?? si?? najlepszym zawodni- 
kiem na d??ugie dystanse w ??r.:>:Ik
w
j Eu- 
ropie. Najwi??k3Z?? jednak niespodzialik?? j.
,l- 
nak byb bezapelacyjne zwyci??ztwo I'inlan- 
dji, znakomite splasowanie si?? Szwed??w i 
zupe??na pora??ka Norweg??w (dophro si??dme 
dziewi??te, i sie.:lemnaste miej3ee!). :l:ab- 
wa?? nale??y, ??e niestartowali Ni2mcy, kt??rzy 
maj?? ??wietnych narciarzy na d??'lgi
 dy- 
stanse. W ka??dym razie niebyli oni jedn
k 
gro??ni dla Skandynaw??w. 
Oto wyniki bizgu 50 klm.: 
t} Knuuttila An:;elm, Finlandja 3: 50 : Ol, 
2} Saarinen Veli, Finlandja 3: 53 : 23, 3) 
Hamonn Ole Szwecja 3:53:30, 4' L;ika- 
nen Viilio, Finlandja 3: 56 : 15, 5} Jonsgon 
Gmtaw, Szwecja 3: 58 : 07, 6) B
rgstr':Jm 
Hjalmar, Szwecja 3: 59 : 05, 7) Skagna.
 
Leif. Norwegja 4: 02 : 43, 8) Donth Franz, 
HDW-Czechos??owacja 4: 04 : 39, 9} St.
n.
n 
Ole, Norwegja 4: 11 : 51, tO} Nemecky J()- 
sef, CSL- Czechos??owacja 4: 19: 05. 11) 
Bmsman Walter, Szwajcarja 4: 20: 29, 
12) Fisera Frantisek, CSL-Czechos??owa.:ja 
4 : 20 : 33, 13) Motyka Zdzis??aw, Polska 


:t

 ::... 

':?:.
; .

 


X' 


" 


" 
, 
, 
.,. 
\ - 
"- 1. 


..
 
. - 


\ 

 J 
.... 


..- 


i.. 
I 


........ ' 


Fin Knutila zwyci??zca biegu SO klm. 


4:23:10, 14) Krzeptowski Andrzej II, P()bka 
4.25.40. t5) Slon
k B:>hus??av, CSL-Czeeho- 
s??owacja 4: 27 : 54, 16) CZ2ch W??acy:;??aw, 
Polska 4: 28 : 45, 17) Haakonsen Hagbart, 
Norwegja 4: 3t : 09; 18) Kr??l Eug'.mjwz, 
PoLka 4.43.tO, 19) Kulka Jo
ef, CSL-Cze- 
cho.:;??owacja 4 : 43 : t9, 20) Wi??k
w;;ki 
Szczepan, Polska 4: 50: 07, 21) Michahki 
Slandaw, Polska 4: 50 : lO, 22) Hau
er 
OUo, HDW - Czechos??owacja 4: 50 : 23, 
23) Csekey Jules, W??gry 4: 50 : 33, 24) 
G??sienica W??ady"??aw, Pol<:h 4: 50 : 47. 
23) Stehlik Lros, CSL - Cz
ch
.;??ow:icja 
4 : 50 : 57, 26) Motyka Juljan,' Polska 
4: 54: 45, 27) Godee Tomaz. Jugcs??awja 
4 : 56 : 20.  


. 
- , 


_r 
"<. 


--_\ 


.- - 


l  


'" 


, 


.. 


- 


--- 


, 
- 


I 
J 
: I 
J 


7 


, 
Liikanen. kt??ry zajq?? czwarte miejsce w biegrz'
 klm. 


, 
 


RTR. 6 


8TA D.JON 


NR. L 


BR. CZECH WYGRYWA BIEG ZJAZDOWY 


I 


Dnia 6 lutego odby?? si?? bieg z/a:!:dowy. 
- Pod wiecz??r dnia poprzedniego wyruszyli 
zawodnicy na noc na Hal?? G??cienicow??, do- 
k??d zaszli w ciemnoiciach. Przej??ciE' Up??a- 
zem po tward2j .szreni nie by??o ??atwe I przy- 
jemne. Na start na Suchej prze????czy pod 
Kasprowym, wyruszyli narciarze o 10 i p???? 
rano. ci pierw3zy zacz???? zjazd m??ody zawo- 
dnik lwowski Walczak o godzinie 11.32. Po- 
goda by??a pi??kna. lec: ??nieg bardzo zmien- 
ny, nawiany, za??amuj??cy si?? i gipsowaty. 
Upadki zatem by??y liczne i prawie wszyscy 
fikali kozio??ki niesamowite. Jako dwuna- 
sty wystartowa?? z numerem 15-ym s??ynny 
Anglik Bracken William, na swych szero- 
kich, d??ugich, niemal jak skok??wki, r.
rtach 
Zje??dta?? wspaniale. W p??dzie i zamaszy??cie 
min???? obie przepisowe bramki,- il3;t??pi?? 
ma??y sko??ny zjazd, poczem narty skierowa?? 
wprost w d????, jad??c szalon?? szybko??ci?? szu- 
sem do kot??a. Cho?? szarpa??o go w zjetdzie 
niema??o, wytrzyma?? jednak stoj??co, d!!piero 
wywr??ci?? si?? poni??ej. przed drugim stromym 
zjazdem. Powsta?? zaraz i ju?? do met y doje- 
??d??a?? 
 bajecznym stylu. Zdawa??o si??, te 
nikt go ju?? pobi?? nie zdo??a, tymczasem Bro- 
nis??aw Czech, nasza chluba i nadzieja, star- 
tuj??cy z numerem 49, zjecha?? nie mniej 
wspaniale, prawie dok??adnie ??ladem s??yn- 
nego Anglika. Szusa wytrzyma?? r??wnie??, a 
upad?? takte raz jeden tylko przed drugim 
zjazdem, zapewne chc?? w ten spos??b zha- 
mowa?? niezwyk??y p??d. W??r??d entuzjastycz- 
nych oklask??w przejecha?? met??. jak si?? oka- 
za??o w czasie o 18 s. lepszym od Brackena. 
Wspaniale zje??dtali r??wnie?? s??ynni skocz- 
kowie szwajcarscy WuiIlemier, Trojani i 
Kau??man, Z polak??w ??wetme - Krzep- 
towski I ?? Czech W??adys??aw. Najwi??kszy 
podziw wzbudzi??y jednak dwie panie, an- 

Iki, startuj??ce poo:a konkursem. W 
pierwezym etapie o.....;??gn????y one czasy 
lepsze od kilkunastu zawodnik??w' m????. 
czyzn. 
Tak bajecznie z;e??d??aj??cych pa?? w 
Polsce nie mamy i mie?? zapewne nie b??- 
d'Zliemy. Zjazd by?? dokcoywany przytem 
czysto, to znaczy bez sk??adam a kii??w i 
hamowania niemi. Nasze za?? s??ynne za- 
wodniczki przewa??nie ten brzydki nieraso. 
wy spos??b jazdy kultywuj??, twierdz??c, ??e 
inaczej ei?? nieda. Wy9tartowa??o w pie:w. 
azym przedbie
u 31 zawpdnik??w, dosz??o 
do mety 30 (odst??pi?? Bednarsko). Po d-wugo- 
dzinnym wypoczynku nast??pi?? start biegu 
w??a??c:wego z pod Kopy Mag??ry. Na Hal?? 
G??sienDiCQw?? przyby??o ze 2 t)'15i??ce os??b 
Schronisko g????wne by!o zamkni??te (p
zy- 
;,??cie dla pana Prezyde::lta), u Bustryck:ej 
by?? za?? tak szalo-ny t??ok, ??e mowy nie by??o, 
aby si?? dosta:: do ??rodka i zd()by: co?? do 
jedzenia. Zatem przewa??oie na "g??odnego" 
startowali zawodnicy w drugiej kolejce. 
Puszczono narciarzy wed??ug kolej:lO??ci cza- 
s??w z przedbiegu i w odpcwie:ich odst??. 
pach cz.as??w. Zatem p:erwszy odszed?? Bro- 
nek Czech. a 18 sek. za nim B:acken. 
Z zapartym oddechem ??le.fzj??a puhl:cz- 
no???? przebieg tej walki. Anglik mia?? t?? prze- 
wal????, ??e jechal za Bronkiem, pozatem szs- 


rok:e, wielk:e nany anglika by??y o w:ele 
odpcwiedni-ejsze na takie wa4"unki ??niego- 
we (za??amuj??ca .szre??). Na stromy stok 
nad OIc.:yskiem pierw&Zy wypad?? Czech, 
anglik prawie tu?? za ni.m, gdy?? par?? sekund 
nadrobi?? na zje??dzie do :llehu pod Kop?? 
Kr??lowej. Na pqerw5zych dw??ch ??ukach 
zdenerwowa.ny Czech upada, lecz zbiera 
si?? &zybko, by zebra?? si?? do szalonej wpro<.t 
jazdy. Stok d'O Olczysk jest zorany pT'Zez 
setk
 narcarzy-pata??ach??w, kt??rzy przed 
zawodami zjechali w d????, aby przypatrzy?? 
si?? przy mecie. Dziura przy dz:urze bar
z:> 
utrudn??aj?? normalny zjazd i jazd?? zar??wno 
??ukami, jakotet i wpro9t. Wpadszy w tak?? 
dziur?? Bronek pada, kozio??kuj??c w d????, an- 
glik tut za nim, upada jednak r??wniet, pn;ez 
co Czech zyska?? znowu na terenie i w sza- 
lonym szus:e wpada 
a par?? sekund przed 
anglikiem .do mety. 
Zatem zwyci??stwo barw polskich nad 
na:lepszym zawodnikiem angie??-s.kim, spe- 
cjalist?? od tak:ego rodzaju bie
??w zjaz:??o- 
wych, zaprawionym w wielu konkurencja.:h 
w Szwajcarji. . 
Za wy??ej wspomnianemi jednocze??nie 
iwpadaj?? !IIa met?? tr.zej szwajcarzy. Z po- 
lak??w jako si??dmy Krzeptowski I i j!\ko 
CJ-ty W??adek Czech. T en uzyska?? znacz' 
nie lepszy cz.as, jednak przejecha?? met?? 
w nieprzepisany 9pos??b, zatem musia?? !:?? 
c-ofa?? i ponownie j?? przejecha::. Schiele pa- 
da na 50 mtr. przed met??, trad w strasz- 
nym I!padku obie narty, a zanim si?? pozbie- 
ra?? i za??o??y?? pogub:one deski straci?? na cza- 
s
 do-bre 3 minuty. Niekt??rzy padali r??w- 
nie?? pr.:red sam?? met??, lecz koz:o??kow?ii 
w d???? przelat??j??c przez met?? przepisawo 
z deskami na nogach. Niesamowity widok 
przedstawia?? stro-my stok z Kopy Kr??lo- 
wej do polany w Olczyskachl co chwila wy- 
pada?? jaki?? narcian, wali?? w d????, pada?? 
wybijaj??c fontann?? py??u ??nie??nego, jak po 
Ilderzeniu szrapnela, wstawa??, jecha?? po 
warjacku w d???? i znowu gin???? w pyle ??oiei:- 
nym. Oczywi??cie wszyscy jechali poni??.?j 
swei w??a??c
wej formy ,j awych umiej??tn.>- 


??ci. Zdenerwawanie opanowywa??o WS%
. 
stkich - anglicy wykazywali jednak nar 
w:??cej zimnej krwi. Obie paIi.e jecha??y. 
r
: 
\'Turowo i w baiecznym tempie. Upadki Je. 
. Dle 
nak by??y tak straszne, te oczom Si?? 
h . ?? . ... t ?? -....... cale 
c c;.a o wlerzyc. Le ws awa y "",,""- 
: bez obra??e??. 
W bie6u w??a??ciwym oStarlowa??o 26, do- 
.. od ' k R 6t11ica 
sz??o do mety 25 zaw Dl ??w. 
wniesie?? w przedbiegu 450 mtr, w bidll 
6l??w??..ym 350 mtr. D??ugo???? zsumowana ty 
bydw??::h tras, wynosi??a ok. 5 ki.lometr6W 
Oto wyniki biegu zjazdowego: " 
. PIk I.erll 
l) Czech BroDIs??aw, o s a w 21 
3 : 41 i w II serji 3: 11, razem 6: 52. ", 
Bracken William, Anglja 3: 59 i 2: 56. 
 
6 : 55, 3) Lauener Stefan, Szwajcarja 4, j' 
i 3: 53 - 8: 21, 4) Kaufman Fritz, s%
a,i 
carja 4: 16 i 4: 09 - 8: 24, 5) Tro

6. 
Bruno, Szwajcarja 4: 34 i 4: 52 - 8: 30, 
6) Nixon Guy, Anglja 4: 37 i 3: 53-8. i 
7) Krzeptowski Andrzej I, Polska 4: 36r. 
4: 07 - 8: 43. 8) Riddel W. J., An

. 
4 : 57 i 3: 57 - 8: 54, 9) Czech W??a oj 
s??aw, Polska 4: 53 i 4: 12 - 9: 05. t 
Maitland F. Pelham, Anglja 4: 57 i 4: 16 
 
9 : 13, 11) Wuilleumier Gerard. Szwajcart. 
4 : 37 i 4: 46 - 9 : 22, 12) RichardsOlltJI 
W. A., Anglja 5: 13 i 4: 35 - 9: 48. ,38, 
Pitman Christ, Angija 5: 52 i 4: 46-. 10 ',J3 
14) Sujeja W??adys??aw, Polska 5 : 15 I 4. ., 
- 10: 48, 15) Calista Toma, R
I!1
L 
6:39 i 4:38 - 11:17, 16) Brabec KamJ??, .4" 
-Czechos??owacja 6: 13 5i : 29 - 11 'V 
17) Walczak Janusz, Polska 7:24 i 6: 3 . 01 
14 : Ol, 18) Lexen Friedrich, Rumunja \__ 
i 8: 55 - 14': 56. 19) Hauner Edgar. eS ,ol 
Czechos??owacja 8: 04 i 7 : 6 - 15: 10. __ 
Bujak Franciszek. Polska 6: 45 I 8: 36 'P 
15: 21, 21) Zienkowicz Jan, Pol
kt 8
 
?? 6: 51 - 15: 26, 22) Mitchell .Harol d . , (I' 
glja 5: 28 i 10: 36 - Hi: 04, 23) Scb:eJ
 
Kazimierz, Polska 8: 47 i 7: 44 - 16, 
Panie poza konkursem: .a 
, 4: P 
13) EIliot Doreen, Anglja 5:47 I li' 
10: 16, 14) Sale-Barkner Durell, AfI' 
5 : 34 i 4 : 52 - 10 : 26. 


.Y 


??' 
;,i 
 
:-:. . l 

 
... ?? ..
 .- 
\ .tt
 .. 
l, A. \ 

 .
 ' } ; 
lo 
:\ t ?? 
,... 
.1:
 l 
l 


_.'"'" 


"
,I 


<.t 
't 
, 


. 


W drodze na _ .tart. 


'- - 


; J 
'J _N R. "1 


8TADJON 


x 


STR. "1 


"OSIEMNASTKA '" 


INDYWIDUA LNA 

- 


. Zawodnicy, startuj??cy w osiemnastce 
Indywidualnej, wzi??li udzia?? wraz z uczest- 
nikami kombinacji, przyczem og??lem star- 
towa??o do biegu otwartego 48 zawodnik??w. 
a do biegu zlo??onego 51 zawodn
k??w. 
Trasa by??a nast??puj??ca: Na Wilczniku 
Pocz??tek startu popod Reglami do wylotu 
doliny Ko??cieliskiej na Guba????wk??. Zjaz:l 
Da Karpiel??wk?? stromy i do??t trud:!y. jak 


I!o wymagaj?? zasady norweskie. Potem 
I le g prawie po r??wnem przez 4 ostatnie ki- 
Om t 
 
e rYt falistym terenem do mety. 
Start zaczyna si?? o godz. 10.01, pierwszy 
law d 'k 
k' o Dl odchodzi z mety. ??egnany grom- 
lemi okrzykami. Powoli wyruszaj?? wszyscy 
l
WOdnicy w liczbie 99. Wkr??tce nadchodz?? 
:e?? ci z- punkt??w kontrolnych. na kt??rych 
razu uczestnik kombinacji Stenen (Nor- 
We g ' ) 
la. a za nim nr. 2 Ettrich (Czechosb- 
\Va . ) 
t Cia krocz?? tu?? za sob??. Nied??ugo po wy- 
9arto w ' . . 
d . aniU ostatnIch zawodmk??w, nadcho- 
II . 
wIadomo???? z punktu kontrolnego. te 


.' 


" 


, ......  

-
 


SoClr' 
'''e" o.iqgnq?? najlepuy czai 
na 18 klm. 


...... 


.. '. 


. 


'" 
?? ; .--:  
'. < 


I?? 
I 


f 


. -- ., 


'" 
-..... 


.-??L 
?? , 


. f 


'" 


.. 


.... 


-;;. 


"'1 


zblitaj?? si?? pierwsi zawodnicy. Jako pierw- 
szy w??r??d oklask??w publiczno??ci wpada 
Stenen, kt??ry prow??dzi?? caly bieg na pierw- 
,zem miejscu. 
Kolegjum s??dzi??w tworzyli: jako dele- 
gaci zagraniczni dr. Frey (Niemcy), Dan- 
negger (Szwajcaria), in??. Jarolinek (Cze- 
chos??owacja), i delegaci P. Z. N. 
Bieg indywdiualny przyni??sl ponowne 
zwyci??stwo Finn??w i Szwed??w nad Norwe- 
gami. Powt??rzyla si?? historja z biegu 50 km. 
Na pierwszym - miejscu przybyl Saannen. bi- 
j??c swego rodaka, tryumfatora 5O-t1O. Kwi- 
till.??, o 31 min. Trzeci Finn. Likane!l, zaj??l 
si??dme miejsce.' ??wietnie zareprezentowali 
si?? Szwe'dzi, kt??rzy zaj??li trzeci, czwarte i 
sz??ste miejsca. Z Norweg??w najlepszym by?? 
Haakonen na pi??tem miejscu, Ze ??rodkowej 
Europy zn??w na czolo wysun???? si?? Donth 
oraz Szwajcar Bussman. 
Z Polak??w. z powodu nieklasyf!kowa- 
nia Br. Czecha w biegu indywidualnym, naj- 
lepsz}m by?? zn??w Zdzis??aw Motyk:.., a po 
nim Krzeptowski II. A zatem og??lnie rzecz 
bior??c, wyniki 18 km. i 50 km. s?? do???? zbli- 
??one do siebie. 
1) Saarinen (Finlandja) czas 1 :20:03 
lek., 2) Knuuttila (Finlandja) 1 :20:40 s., 
3) Bergstroem (Szwecja 1 :21:28 s., -I) Han- 
san (Szwecja) 1:23:03 s., 5) Haakonsen (Nor- 
wegja) 1:23:36 s., 6) Jonsson (Szwecja) 
1:23:36 s., 7) Liikkanen (Finlandja) 1:23:43 
5.,8) Krebs (Niemcy) 1:25:13 sek.. 9) Donth 
(HDW - Czechoslowacja) 1:25:42 s., 10) 
Bussman (Szwajcaria) 1 :26:11 s., U) Fisera 
(CSL Czecho'??.) 1:28:10 sek., 12) Feisteuer 
(CSL - Czechos??.) 1:30:34 sek., 13) Moty- 
ka Zdzislaw (polska) 1:30:37 s., pierwszy 
ze startuj??cych polak??w. 14) Nemecky J??- 
zef (CSL - Czechoslow.) 1:31:28 s.. 15) 
Sionek (CSL - Czechoslow.) 1:32:07 s., 16) 
Jansa Josko (Jugo
lawja) 1:32:17 s., 17) Ko- 


ROCZXIKI ST_-\DJO
LT 
DO SA BYCIA 


. '. 


" 


.-'1. 


... 


".. 
,.., . , 
" . , 
. ?? 


'?? 


j 


,. 


\ 

 


J 
h. 


-
 


- .--- 
\ . 


---
 


NaItra.ie. 


snarek (CSL - Czechoslow.) 1:33:48 e.. 18) 
Stehlik (CSL - Czechoslow.) 1:34:18 I., 19) 
Krzeptowski Andrzej II (polska) 1:34:43 .., 
20) Schuster (Niemcy) 1:34:38 I., 21) Wahl 
(Niemcy) 1:35.04 s., 22) Michalski Stani' 
siwa (polska) 1:35:40 s., 23) MotYKa Jul- 
jan (polska) 1:35:51 s., 24) Skupied Jan 
(polska) 1:36:36 s.. 25) Kr??l Eugenjusz (Poi- 
ska) 1:37:29 s., 26) Godec (Jugos??awja) 
1:37:31 s.. _27) Kulka (CSL .....: Czecho&??ow.) 
1:37:40 s.. 28) Suleja W??adys??aw (polska) 
1:39:04 s., 29) Jansa Janko (Jugodawja) 
1:39:12 s., 30) Zojer (Rumunja) 1:41:58 I., 
31) Teisseyre Stanis??aw (polska)) 1:42:22 
s.. 32) Schiele Kazimierz (polska) 1:42:27 
s., 33) Bukas (??otwa) 1:4420 sek., 34) Ma- 
chatschek (HDW - Czecho
bwacja) 1:45:04 
s., 35) Kmet Stanko (Jugos??awja) 1:-17:08 .., 
36) Mikler (polska) 1:48:15 sek., 37) Nowak 
Stanis??aw (polska) 1:50:45 s., 38) Csekey 
(W??gry) 1:51:02 s., 39) Rajski Adam (pol- 
ska) 1:56:03 s., 40) Purcare8 (Rumunja) 
1:57:24 s. 


.- . 


, 
L 


, 

 


Moment meczu - hokejowego Legia - Skro 
IQ' Waruawie. !-ITR. 
 


i 


kTADJ ON 


NR. 


7 
- 


'TINJARENGEN l\IISTRZEl\! POLSKI 


Bi
g 18 km. roz2gran:) ????czni
 z o:;i'Zm- 
na!:tk?? indywidualp??. Zaw::dnicy starbwa- 
li wsp??lnie z "indywiduali.;tami". Wak!:o- 
no o ka??d?? sekund??, g.??y?? zawa??y?? t.> mia??.) 
przeci2?? w punktaFji o tytu?? mi;trza P.)Lki. 
Ruszaj??,=ych w drog?? narciarzy ??
gna!l') o- 
krzykami. Bronkowi Czechowi, kt??ry starto- 
wa??, jako nr. 71, zgotowano prawdziw?? o- 
wacj??. Nic dziwneg.), g.:??y?? on prz'2.:b?? na- 
sz?? g!??wn?? nadzi2j??. Na jego to ra:hu!l
k 
k??adli??my na.Z2 sza
e. To ??2?? 'Wzd??u?? m-
- 
ty w??r??d lic:mych grup widz??w d??ugo 
hrzmia??o w J\0wi2trzu w::i??? nan:)w.) p.
.??- 
chwytywa!le imi?? naszeg.:) faworyta: "Bro- 
nek! Bronek!" 
Na kilom
trach 5, 8, 12 i 14 znajdowa??y 

i?? pU!lkty kontrolne, zaopatrzon
 li stacj.:! 
telefo!liczne. p
????czone z meta, p01bTUt1ki 
lekar
kie i od??ywcze. Tra1a hkka, warunki 
.;nie??n2 niekorzystne. Silny wiatr, wi-:!i'Icy w. 
kienmku przeciwnym biegowi zawndnik??w, 

tanowi?? znaczne utru.:??nienie. 


- 
W biegu tym wielki tale!rl Br. Czech" 
zab??ys!1"1?? w cabj okaza??o??ci. Chluba na.z'Z- 
go n'??rcMtrstwa znalaz??a si?? na czwarb:n 
mi2j
cu. Przed nim to fenomeny, jak Jarvi- 
11e!l (Finlandja) i Norwed
y S??2nen i Vi n- 
iar2!1g2n. Za nim - ca??a fala"'1ga mi??,:??zY"la- 
rodowych s??aw narciaro;ki::h. J-
dnym .??o- 
wem Czech pohi?? wszy;tki::h Szwaj::ar??w, 
wrzystkich. Niemc??w, a naw.:!t Szw
d??w. 
Do
ko:1:'1h zaryr2z!mtowali si?? z zaw",-J- 
nik??w pol-kich Czech W??ady;??aw i Karol 
SZDi??ak. kt??rzy w tak 'iiln2j konkur
n.::ji p')- 
??raWi wYW3.!c:o:y?? 8-me i 11-b miejoca_ 
Obok P-)lak??w i Skan.:??ynaw??w py;taw
?? 
9!!??le??y biegaczy ni'2mbcki.::h, kt??rzy zl!,h- 
k!!me
!towali 5W?? WY??3Z0???? nad CZ-2chami i 
Szwajcarami. 
Na wzmia
k?? 7lr.??ugu:e ??:)tY1Z Buka,>, 
kt??ry w dr..,dze z??ama?? nart??. p':>mimo to n;e 
zrezvtn
w3.?? z biegu. i przyby?? do lI'ety na 
jedMj narc:e p???? bi2g"'1"c p???? jad
c 'Fa
t 
powy??szy w??paniale ??
ia.:??:zy o wy,:>kiem 
POCZUChl ducha sp:!rbw'2g:) 7.2 stror.y h- 
tew'ki2go zawodnika. 
Bieg 18 km. h
artuje 11 zaw., 1\ 
01'ic7Y 
43 zaw.). 


1) Jarvinen (Finlandja) 1 g.:)dz. 21 m:n. 
21 sek., 2) Ste!len (Norwegja) 1:23:0:>, 3) 
Vin:arengen (No
we
ia) 1:26:29, 4) Czech 
Br:)ni3??aw (P) 1:23:57, 5) B2lgum (N.)rw
- 
gja) 1:27:29, 6) Nuotio (Finlandja) 1:27:3:>, 
7) Miiller (Niemcy) 1 :27 :39, 8) Czec'1 W??a:??. 
(P) 1:28:40, 9) Bauer (Niemcy) 1:2J:15, 1()) 
Ettrkh (Czecho
??. HDW) 1:29.38, 11) S
o- 
stak Karo (IP) 1:29:56, 12) A,>::hauer (Nbm- 
cy) 1:30;12, 13) Skag!lae3 (Norw2gja) I:JO;3
, 
14) KratZ2r (Ni-2mcy) 1 :31:02, 15) J:>han:>:;
n 
(Norwegja) 1:31:38, 1&) Eri:k;,>on (Szw.
.::ja) 
1:31:38, 17) Sz::J:tak Antoni (P) 1:32:37,'18) 
tytkowicz (P) 1:33:38, 19) Holmen (N.)r- 


, 


,. 


... 


. 


Er. Cuch w p
??nym bi
gu. 


wegja) 1:34:42, 20) P.z??lk:!br (Niemcy) 
1:34::>1, 21) WuilIeumi
r (Szwaj::arja) 1:34:52, 
22) BU3teru.:i (N.:Jrwzgja) 1 :35.03. 23) G??- 
sienica W??ady,;??aw (P) 1:35:54, 24) Purk.
rt 
(Czechos??. HDW) 1:3523, 25) Rajski Zyg- 
munt (P) 1:35:4'3, 2S) Lau
n2r (SZwajcarja) 
1 :36:56 27) Si'2czka G??.>i2nica (P) 1 :38, 29) 
Adolf H
nyk (Czech.):".) 1:38:09, 29) Kbp- 
p:m (N:)rw2gja) 1:38:36, JO) Haus_
r (Czz- 
::h'J.??.) 1:39.10, 31) Kadavy (Cz2::ho,??.) 
1:3913, 32) Venzi (W??o::hy) 1:39.43, 33) 
Witkow:ki (P) 1 :40:04, 34) Bujak (Cze- 
chos??.) 1:40:29, 35) Prbh:h2k (Cze::ho,??.) 


-- 


, 


,,\... 


..... - 
., 


"I. '-_: 


'.. 


 rozbi2??!u: a twb??o spad??Y 

f!i2g ??'!!?? 
'
'h;
?? 
ik
 Nabm"'t pod 
wz[!l??dem stylu konkurs wypad?? ??whtni!. 
Wida?? :>:re
zt?? .by??o po zawcdnikach, ??
 ni.! 
id?? na m2try. lecz na pU!lkta::j?? ,>ty??u pr'" 


!'t skok??w z upadkiem minimalny. og??l !li,: 
lJiorac, by??o to pi??kI\2 widowi::ko, a j.:!??.
h 
cl
odzi o organiza::j?? i sprawno???? funk:jo' 
nnwania 
??dzi??w - to brak wpnst p.:).::b wal . 
Konkurs hn by?? generalnym odw-
t!1O 
:'tJorwe??!??w, kt??rzy zrewan??owali c;i?? za i.: b 
dotychcza!:owe pora??ki i zaj??li a?? pi???? pi.!t. 
w:zych miejsc. Zawodni-::y ich - to od,iti!l' 
na klasa skoczk??w, przewy??">zaj??:a a?? nad' 
to wyra??nie inne narody. I::h sp2cyfi ctllr 
styl. rzuca?? ..i?? odrazu w o.::zy. Najlzp,Zy!ll 
7 nich ok'??za?? si?? m??odziutki Ruud cb-:!.
1]i
 
chyba kr??l europejskich sko::z!li. ' Pi??klli
 
skakali r??wmez Szwajcar WuilIemie r 

izmcy Purk2rt i Kratzer. 
Z Po!ak??w Czech tro??lli??' 
(o te?? zaja?? dopiero dzi2,i????2 mi2j,cz i iti;' 
nima!n
 przewybzaj??,c 
wych T-:!.:??ak??w. j
 
Szosfaka A. i S;eczk??. 
Finnowie, Nuotio i Jarvinen oraz Szw,j' 
('ar Lau2'12r, nie p:)kazali sp:).:??zbwan2j ki" 
<:v. to te?? pogrzebali 111'1 sko::zni <:W2 r..
.??ti
' 
ie ,." 7--hbvcie mhtrzo:;twa. 
Sbki do
hdzi??y tylk.:> do 50 mtr. / 
bki by?? najd??u??lZY w kO:??kuni2 skok . 
.h!
an??ona. N:)rw2g Kleppzn mia?? 51 t11 tr ./ 
lec? z upad??em. 
WY'1ik ;k')k??w do k:Jmbinacji: . 
1) R'l"!d (N.')rw.:!gia) n ')ta 229.D, 
klJ
 J ' 
'B 
41.'; i 4!i mtr., 2) Johamc;'2n (N9T\f
g, 
1:?1.1i 41) "O m??r., 3) Vinjar,m g en (!'J.,f"'e' 

 r' 
gja) 218!, 40, 44.5 mtr., --1) Bmbrud ( " 
wegj'!) 2!1??6, 39 47 mtr., 5 ) H-')Im
n (
.,r' 
.
 
wclti!!) 2! !3, 37 i 45 mtr., 6) WuilIeu ltll , 
(S:o:w'!j......rj'??) 305.8. 36 i 45 mtr., 7) Kr,tt
! 
(Niemcy) 2054, 36 i 44 mtr., 8) Pu rk ': 
(C?2.::b,??.) 199 8, 34 i 43 mJr, 9) B
lg:';It 
(N
IV!"!!i'??) 191.4. 35 i 41 mtr., 10; Cl'JI 
Br
"!i3bw W) 19')4 34.50 i 43 mtr., 1Zj 
S:!')3hk A!lto..i (P) 197.5, 33 i 44 lJ,tr., 1 jl 
St2nen (N;:>rw2gja) 19S 7, 34 i 44 m tr ., \1 

i2c:!ka-G..:i!?
ica (P) 19:;.7, 34 i 44 mtr., 
r.' 
Nuotth (Finlandia) 195.3. 36.50 i 4(1 iti NB. 1 


STADJ ON 


x TR. I?? 


151 Skagnae:; (N;rwegja) 193.6, 36 i 41 mtr., 
161 Lau
n2r (Szwajcarja) 193.6, 34 i 42 mtr., 
171 Jarvinen (Finlandja) 191.7, 32 i 42 mtr., 
18) Snuk (Czecha;;??.) 189, 32 i 41 mtr., 19) 
Sza:;tak Kuol (P) 1849, 31.50 i 41 mlr., 20) 
Slehlik (Cz2ch:ls??.) 183.50, 35 i 41.50 mlr., 
21) Prieb:;ch (Czecho:??) 178.2, 22 i 38 mlr. 
22) K!epp
n (Norwegja) 175.5, 43 i 51 z 
upadkiem, 23) Kolesar (P) 173.8, 3
 i 23 
mtr., 24) P
llkof2r (Nmiecy) 171.1, 30 i 37 
mlr., 25) Gajduszek (P) IS36, 29 i 34 mtr., 
26) G??sienica W??. (P) 167.9, 33 i 31 mlr., 
27) Kadavy (Czechos??) 164,1, 27 i 35 mk, 
281 Haus2r (Czecho:??.) 162, 25 i 38 mtr., 
29) E
trich (Czechos??.) 161, 28 i 34 mtr., 

f)) Ba
er (Ni2mcy) 158.1, 22 i 34 Idr., 31) 
ytkowlcz (P) 155, 27 i 33 mtr., 32) El ick::on 

ZWecja 1525. 37.50 i 4450 mtr., 33) Cz-
ch 
??a1ys??aw (P) 147.1, 25 i 29 mtr., 34) Raj- 

k' Z . 
k. 1 ygmunt (P) 134.4, 30 i 42,50 z upad- 
3 lern . 35) Witkow
ki (P) 133.3, 20 i 28 mtr., 
V 6 ) Hain (Czechos??.) 130.4, 38 i 44 mtr., 37) 
,;nzi (
??ochy) 113.6, 28 i 41 mtr., 38J Lexen 
ult1unJa) 95,5, 18 i 32 mtr., 39) A

hau'
r 


ielt1cy) 88, 22 i 37.50 mtr. Kr??
ko
?? sko- 
Gw t??umaczy?? nale??y ogranicz2niem rozbi.
- 
S!lt przez d . . .... ?? . d' 
s??. ZIOW I sWlezym n128Ie:n. 


. 
. T
lu?? m:strza Pohki zdoby?? za>??u??
n:.
 

.bezapelacYinie Norweg Vinjarengen. Ju?? p" 
IJI
gll 18 km. jasnem byb, b posiada on 
a.J\\i??k
Z2 szanse, na zdobyde mi.trzostwa, 
?? 
1y Finnowie nie zarepr2zentowali si?? 
1!
lepiej na ska::zni, Vinjareng2n musia?? 
Wygra - I 
20 c. . wygra?? p2\\-nie, bo zainkasowa?? o 
. pkt. Wl??C2j ni?? najbli??szy rywal - r??w- 
IIle' N 
11]' 
 orweg - St2nen. Dopi2ro trz.
:ie 
leJSI:!! przypad??o Jarvinenowi. 
Norwedzy zatryumbwali w kombina::ji 


pe??nie wyra??nie, zdoDywaj??c pona.:Jt.:! 
e, 6-te, lO-te, 11-t'2 i 12-t-2 mh??j.:;C.l. 
l A. Bronek CZ2ch? Przypa.:??b IrL nie- 
WYkI.,. za t l . . t 
tl _ 
 sz::zy ne czwar 2 mleF':!! w owa- 
Y.lwle tylko Norweg??w i Finn??w. Jest to 


....... 
I 


'-. 


I 


... ". 


.
.. 


.??- 


, . 


'-, 
......
 


.. .- 
l ..,.. 't'I. . 

\.1 _.::.
. 
\ 

. 
"''''3. .' 
'... .,;t -' '. 
 


. -, 


. . . 


. ?? 
'1- 


.,  


-:--.....-.
 


.
 


Anelik BJ:ad
n. 


chyba najwi??kszy sukces polskiego sportu- 
sukces r??wni2?? pod wzgl??.:??em warlo??ci wy- 
nikowi Konopackiej r??wny. 
R????nic
 mi??dzy Cze:hem a Stenenem jest 
tak minimalna, ??e jeszcze troch?? szcz????cia, 
a by??by drugi. Bracia Szo:;takowie te?? spi- 
sali d?? ??wietnie, bij??c ca???? falang?? go'ci. 
Dobrymi okazali si?? Niemcy Krazter i 
Miller, jedyni ob:lk Czech??w, ??rodkowo- 
europejczycy w pierwszej dwunast
. Cze;;i 
i Szf??ajcarzy - s??absi ni?? si?? spoJ'r.j.:?wano. 
Ostateczny rezultat kambinacji o mi- 
strzostwo Pol:ki: 
Wyniki szczeg????owe skok??w przedsta- 
wiaj?? si?? nast??puj??':3: 1) Vinjareng-

 (N'Jr- 
wegja) nQta 452.1, 2) Ste!!en (Norwegja) 
43286. 3) Jiirvinen (Finlandja) 43107, 4) 
Br. Czech 431.0S, 5) Johansson (Szw-2:ja) 
429.79, 6) Bel
um (N
t"Wegja), 7) Nu.:!t

o 
(Finlandja) 423.33. 8) Kratzer (Njem
y) 
416.9. 9) i\\uder (Ni'2mo:y) 411.5, 10) Bi.1..t
- 
rud (Nof\\;
gja) 403.6, 11) Skagnaes (N'Jrw.
- 
gja) 406.6, 12) H.,lm2n (N.,rwegja) 4048. 


13) Szostak Karol (P) 401.38, 14) Szostak 
An-toni (P) 40J.83, 15) Wuillemier (Szwai. 
carja), 16) Ruud (Norw
gja), 17) Purk
rt 
(Czechos??owa::ja), 18) Ettrich (Cze::hos??o- 
wacja) , 19) B:??u
r (Niemcy, 20) Lau
::Ier 
(Szwajcarja) 376.6. 21) St. Sieczka-G??:;ieni- 
ca (P) 374.2, 22) W??adY3??aw Cze.:h (PI 
370.6, 23) Hnyk (Cze::hosbwacja) (36S.0), 
24) Pellkofer (Niem-::y) 35385, 25) Erik.:":m 
(Gre<:ja) 361.0, 25) W????dys??aw G??si:mica (P) 
355.4 27) \V??. 1:ytk.,wi-::z (P) 353.0, 28, Klep- 
pen (Norwzgja) 351.0, 29) Prieb3ch (Ni2mcy) 
343. 95, 30) Kadavy (Cze.:hos??.) 336.6 31) 
Hauser (Cz2,=ho:;??.) 334'.5; 32) Rajski Zyg'1l. 
(P) 318.15. 33) Gajduszek (P) 30S.6, 34) Wit- 
kowski (P) 301 3, 35) A:;chau2r (Xiemcy) 
296.5, 36) Kolesar (P) 29;.3, 37) V
czi 
(W??ochy) 2846, 38) H
in (Cze::hos??.) 241.4, 
39) Lexen (Rumunja) 218. 
Z p'l???r??d og??lnej liczby 43 zawodnik??w. 
kt??rzy ub??czyli bhg (jak., pierwsz?? cz?????? 
kombinacji). stan????o do sk.,k??w, jak., do dru- 
giej cz????ci 40, z tych klasyfik3wan::> 39. 


TRYUMF POLANKOWEJ 


-I 
I 
I 


Przy wspanial2j s??onecznej pog.:!dzi-:!, 
Jednak mro??nej, a nawet d::???? d:!kuczliwe: 
lemperaturze, oiby?? si?? dnia 7 b. m. b;eg 
pa??. Rano oko??o g.,dz. 9-tej wyrmz}o??y za- 
w.....??niczki z p:l1 DWQrca Tatrza??.kbg:l na 
!>ta:1 na Guba????wk?? pod krzy??yk:em. C'!:as 
.;;tarlu biegu dla pa?? zosta?? .,p????nbny' ok.,??o 
kwadra!!
a, t:l zna::zy rozpocz???? si?? o godz. 
11.15. Tnsa prowadzi??a z po.i Krzy??a na 
Gub!!????wk??. grzbi2t!?m Guba????wki na zach??d. 
nast??p!li!? przez B!a:h.,wsk??, S..,bi-::;!:k-.,w??, 
G??sie!li::owym Wicrch:?m .:b m2ty n:?? Wilo:z- 
niku. Tutai z
bra??y si?? licz"!e rZ23ze publi- 
czno???ci w liczbie przez:??., 2 000 os??b, kt??r-2 
z wie!kiem z:t w Anglji uprawiany i i2dyn;.
 
-

!towa?? m.,g" w bi2gach zjazdowych 
Polankowa wykaza??a, ??e jest ??> kla::?? 
lepsza od swych rywalek i dopraw.:??y trud:'1o 
bf;.:!zie k!!??dej narciarce Europy z ni?? km'!- 
kurowa??. 
l) _S
aszd-Polark??wna (P.:)lska) 31 min. 
34 sek.i 2) Friedlaenderowa Havlow:i. (Cz
- 
cbo'il. C. S. L.) 3420: 3) Zi??tkiewiczowa (PI 


35.20; 4) Stopk??wna (P) 36.30; 5) Lonm- 
z??wna (P) 36.52; 6) Saw
ak Fiszerowa (P) 
37.09; 7) Dubie??ska (P) 3843; 8) G:,
won- 
t??wna (P) 3909, 9) Niemitz H2de (Czecho- 
s??owacja HDW) 39.35; 10) Szostak??\\-na (P) 
39.51, 11) Roj??wna (P) 40-03; 12) B.:!gu"ka 
(P) 40.47; 13) Richtrawa (CZ2:h-:ls??. C. S. L) 
41.21; 14) Gwizda????wna (P) 41.23; 15) Ko- 
zakowa (Czechos??. CSL) 4205; 16) R:mn
r 
In!!e (Cze::ho:;??. HDW) 4227; 17) Sk'Jtni- 
c??w!}a (P) 43.0a; 18) Ob
rlaen.hr??y;na (P) 
43 ::18; 19) Land??wna (P) 43.48; 20) d
 Labur 
J:lSSV r
:!W3.jcarja) 44.02; 21) Ma??ochleoow- 
Tla (P) ')3.47. 


.1 


.
 

. 
.!a'i
 . 
.
 
I .
.
.. 
. 
. 


Polankowa i: Frilldloenderowa. 


, STR. IQ 


8'fA p J O N' 


1'11 'L  PUJ mro....j (-25 


RS SKOK??W N A KROKWI 
nie) i s??onecznej pogodzie odby?? hi?? kon- 
kurs skok??w na Krokwi. Konkurs obserwo- 
wa??y tysi??czne t??umy publiczno??ci. Specjal- 
nie zorganizowany'zimowy raid Krakowskie- 
go Automobil-Klub\\, przyby?? r??wniet w dniu 
dzisiejszym do Zakopanego. 
Pocz??wszy od godz. 11 -przed po??udniem 
pocz????y ci??gn???? sZ2regi lanek przez rynek 
drog?? do Bia??ego popod Regle, gdzie po 
prawej stronie " odlell??o??ci oko??o 200 ID. 
od skoczni zgrupowa?? si?? rz??dem nieprze- 
I"wany korow??d sad z tednej strony, dzie- 
si??tki setek narciarzy ju?? to z Wilcznika 
przez la.iek do Bia??ego pod Regle, czy te?? 
laskiem przez Bog??wk?? sun??li na miejsce.- 
gdzie rozegra?? si?? mia??a o..-tatnia cz?????? za 
wod??'W o mistrzostwo Europy. 


R??wnocze??nie niezliczone t??umy publi- 

zno??ci zd????a??y b??df to ulic?? Pi??sudskiego, 
b??df to przej??ciami i dr????kami od ulicy Za- 
moyskiego. R??wniet niezwykle liczny by?? 
zjazd automobilist6w z Krakowa i ??l??ska. 
Wozy icl
 zajetd??aj??, grupuj??c si?? przy dro- 
dze do Kufnic. Podnie???? przytem nalety 
sprawno???? policji. 
Skocznia na Krokwi przybrana dziesi??l. 
kami flag, wygl??da wspaniale. Wzd??u?? niej 
po obu stronach szpalerami publiczno????, kt6- 
ra do??em tworzy wielkie morze g????w, twa- 
wo si?? poruszaj??cych. Ruch ko??o bufet6w 
kolosalny. PublicZ"!1o???? marme, temperatu.'">i 
bowie'11 wynosi - 25 stopni. Dono??nie 
brzmin, megafony, kt6re zapowiadaj?? nazwi- 
sko i przynaleino???? pailstwow?? zawodnika, 
przyczem na wysokiej galeryjce, umieszczo- 
nej pod trybun?? s??dzi??w, ukazuje si?? nu- 
mer zawodnika na bia??ej tablicy czerwonemi 
cyframi, za?? d??ugot?? skoku na bia??ej tablicy 
niebieskiemi cyframi. 
W konkursie skok6w, do kt??rego zapi- 
sa??o si?? 57 zawodnik6w, startowa??o 49 nar- 
ciarzy a sklasyfinowanych zosta??o 41- 
Wyniki konkursu: I) Ruud (Norwegja) 
nota 227.2, skoki 57 i 55 metr??w, 2) Johann- 
son (Norwegja) DOta 225.2, skoki 56 i 56 
mIr., l) Kleppen (Norwegja) nota 223.8, sko- 
ki 54 i 58,5 mtr., 4) Kratzer (Niemcy) no- 
ta 220, skoki 53 i 56 mtr., 5) Vinjarengen 
tNorwetja) mis-trz Polski nola 220, skoki 55 
i 55.6, 6) Busterud (Norwegja) n:Jta 218.1 
sk(;ki 53 i 55 mtr., 7) Holmen (Nonvegjal 
nota 215.3, skoki 52 i 55.5 mtr., 8) Nuoti... 
I Finlandja) nota 21'}, skoki 48 i 53, 91 Reck- 
'lug.:?1 (Niemcy) nota 209.2, skoki 51) i 53.5 
mtr., 10) Czech Bronis??aw (polska) nota 
2t)g.i', skoki 50 i 535 mtr., pierwszy z pola- 
ku
, 11) Purkert (HLW - Czechos??\Jwacja\, 
oota 208.1,. skoki 48 i 5., rotr., 12) rtoja
i 
ISn.ajcarja) nota ????7.8, sbki 51 i 51 i po?? 
mir., 13) Eriksonn (')zv:ccja) not?? 207./ 
skoki 47 i 51.5 mtr., 14) Kaufman (Szwaj- 
caria) nota 206.7, skoki 
O.5 i 53 m!.r., l:'} 
Gluer (HDW - C....l.hos??owacj..1 nota 
205', skoki 51.5 i 53 mtr. 16) Wuilleumier 
'Szwajcarja) nota 203,4, Sk??l
1 49.5 .: 52 mtr., 
l:) Cukier Franciszek (:P:'!Fka) noh 202.1. 
sk"k: 53 i 51.5 mtr., 18) Skr..gnaes (N.)rwe!tja
 
nota 2':0.1, skoki 50 i 54,5 mtr., 19) Stenen 
(!'\orwegja) nota 199.6, 
koki 45 i 53 mtr. 
20' T annheimer (Niemcy; Dota 196.4 skok: 


48 i 48.5 mtr., 21) Lauener (Szwalcar'li) no 
ta 191.4, skoki 48 i 48.5 mtr., 22) Belgum 
(Norwegja) nota 191.1, skoki 40.5 i 4'7,5 mtr., 
23) Mietelski W??adys??aw (polska) nota 185.3, 
skoki 42 i 49 mtr., 24) Venzi (W??ochy) no- 
la 185, skoki 47.5 i 45.5 mtr., 25) Szostak 
Karol 
Polska) nota 183.2, 
k
ki 47.5 i 46 
mtr., 26) Pech (CSL. - Czechos??owacj
) no- 
ta 181.4, .koki 43 i 47 mtr., 27) Krzeptowski 


Nowy rekordzista Polski 
w skoku narciarskim - Sieczka. 


Andrzej (polska) nota 177.6, skoki 42 i 41 
mtr., 28) Miiller (Niemcy) nota 175.8, skoki 
42 i 49 mtr., 29)_ Rajski Zygmunt (polska). 
nota 171.9, skoki 43 i 42 mtr., 30) Szepes 
(W??gry) nota 170.4, skoki 41 i 44 m., 31) 
Kolesar Piotr (polska) nota 170.4, skoki 39 
i 41 mtr., 32)- Aichinger (HIW - Czecho- 
s??owacja) nota 166.6, skoki 40 i 41 mtr., 33) 
Kadavy (CSL - Czechos??owacja) no??a 162.8, 
skoki 37 i 39 mtr., 34) :2:ytkowicz W??ady- 
s??aw (polska) nota 159.7, &koki 39 i 38 mtr., 
35) Jaervinen (Finlandja) nota 133.1, skoki 
46 i 48 mtr. z upadkiem, 36) Ciwrny (CSL - 
Czechos??owacja) nola 130.7, skoki 45 i 48 
mtr. z upadkiem. 37) Roz,?us AI
ksander 
IPolska} nota 122.8, skoki 48 i mtr., z upad- 
kiem i 49 mtr., 38) Sieczka-G??sien:ca Stani- 
s??aw (polska) nota 122.8, skoki 49 i 45 mtr. 
z upadkiem, 39) Hnyk (CSL - Czechos??
wa- 
cja) no
a 113.8, skoki 39 i 43 mtr. z upad- 
kiem, 40) Graca Franciszek (polska) nota 
95.8, sk
ki 37 mtr. z upadkiem i 37 mtr. z 
upadkiem, 41) Priebsch (HDW ....:.. Czecho- 
s??owacja) nota 87.1. skoki 47 mtr. L upali- 
kiem i 28 mtr. 
Poza konkursem Czech Bronis??aw i Cu- 
kier Franciszek (polska) wykonali skoki po 
63 mtr., Sieczka-G??sienica Stanis??aw (Poi- 
ska) ustanowi?? nowy rekord polski skokikt. Polska: Rutecki 349 pkt., W??sowicz 

23 pkt., Do-wkontt 321 pkt. 
W dniu 8 b. m. odby??y si?? zawody ze' 
spo??owe ( po 5 ludzi) na t??sam?? odleg??o????. 

trzelali tak??e r??v"IUe-?? duilczycy. kt6uy 

p????nili "w??j przyjazd z powodu zator??w 
mO'l'\Skich
 Nale???? oni do najlepszych stne??.. 
('??w ??wiata z broni ma??okolibrowej. 
t./o:n)/. ....:::::::: 

 
- 
 
-o,
 

 
. 


S%w
d JonIlon. 


, 8TB. 12 


\ 


S T A D .J O N 


NB. 7 


PO SUKOESIE W BUDAPESZOlE 


!'bkejowe mistrzostwa Europy w B'l 
dap2szc:e. Hej! R????nck3lorowe, zimne, ciep- 
??e i gor??ce wina; jednej wprawdzie. lecz 
!" ah. y.i:szei temperatury W ??gierki, gul3"'
 l 
paI=I1-!.?? i such:! kie??basa - kt??ry?? sporo 

c-,"'ec prawdziwy by na to nie p
jecha??" 
A wi??c I:sty, express, telegramy i radjo- 
gramy tam i z powrolem, pakowanie re- 
pr??-entac
'jnej ga.deroby - dwa czy!'tc 
ko??nierzyki, telefon do Orbisu i jazda na 
z??awanie karku do Wiednia, gdzie mia??a 
I eprezentacja rozegra:: po drcdze mi??dzy- 
pa??stwcwe sp-otkanie z AusL-j??. 
Ju?? na dworcu kupuj?? ca???? pras?? w:o=- 
de??>k?? - sprzedamy tanio komplet z dn. 
24 stycznia b. r. - i stwie:-dzam z .prze:a- 
??eni??om, ??e n:kt tam nic i o niczem nie w:'
- 
C???? to za- slu??ba informac}jjna? - my
l??. 
Ca??kiem s??usznie te?? polacy obraziws::y s:?? 
wid:Jcz:z:e, nie gNili w Wiedniu i nawet ni
 
zapowiedzieli, kiedy b??d?? tamt??d I prze- 
je-??d??a:: do Budapesztu. G!??wne dlate:!.), 
cho?? b}?? Ipo??e, ??e i troszk?? _z tego -powcdu. 
??e... nie mie!i tam gra: wog????e. 
Ja iednak czeka??em t??sknie Da nasza 
dru??yn?? i jej kierownik??w i codzie?? cho- 
dzi??em 5 razy na dworzec, wskutek czego 
zawar??em sympatyczn?? znajomo???? z b;:lga- 
mi, szwajcarami i w??ochami, odprowad-dem 
: po??e
lJa??em aus
riak??w, w:edzia??em kiedy 
!,rzeie??d

;?? niemcy; tylko o naszej d:-uh- 
nie zagin???? s??uch zupe??nie. A c
cia??em sil; 
tylko dowiedzie::, czy te?? gramy w Buda- 
peszcie z pewno??ci??... 
Nie pozostawa??o n:c innego jak telefon 
do stolicy W??gier: "s?? polacy?" "Igen!" 
Chwa??a Bogu! 
Na miejscu by??em, miast o 4-ej p:Jp. 
o tO-ej w nocy. za 20 minut m??wi??em ju?? 
z Warszaw?? -- jazda szuka?? naszfc!! 
Wkr??tce by??em u sWOOch. 
W tempie grubo wolniejszem sz??o ju??. 
wszystko nazajutrz. Finladczycy nie p::zy- 
jechali, wi??c mieli??my wraz ze szwajca'I"a- 
mi du??o czasu do ??rody. Ci ostatni zu??"\;- 
wali go przewa??nie na spacery na dworzec 
i mcdHwy b??agalne do ??w. Moryca, by 
zechcia?? zmi??kszy?? fZa:lwardzia??e dusze 


swycb rodak??w, kt??rzy ani rusz nie chcie}; 
gra?? w reprezentacji do sp????ki z Davosem. 
Jak wiadomo, anla1<>n!zm ten mi??dzy St. 
Moritz a Davosem datuje si?? od dawna i 
zesz??ego ;"cku n. p. dla odmiany Davos nie 
da??o swych graczy. 
Nam by
o z tern iednak bardzo wygod- 
nie i na - pie.wszj" mecz z szwajca-ami :;z1;- 
!"'my pe??ni nadzie;i. Ma??a grupka nas:-a , rzu- 
cona w t??um publiczno??oi w??gierskiej, zna- 
laz??a mimo to d&Og?? ,do pohkich graczy, z 
kt??rymi byli??my w ci??g??ym kontakc:e. Jak- 
??eby nie, !.k::ro byty w??r??d nas dwie czci- 
!!odne ma????onki nas..ych h-::.kejist??w - kh??- 
ca jak huzat pa:li Tu!,ahka i sbdz:utka, 
ciasteczkiem z tego powcdu zwana pani 
Ku!ejo\\ a. 0:1 zawod??w .tych zale??ab 0- 
gl"Omnie wiele. Wyg:-ana zapewnia??a udzia?? 
w f:nale i dwa dni s??cdk!ego o,:??p:lczynku, 
kl??ska skazywa??a':>y na mltc7??ce dwu:??nio- 
we ??".:zgrywki z widmem wyjazdu do d:lml.! 
z pustymi r??koma. 
W tych warunkach nie pozostawa!o nic 
innego, jak wygra?? i ta.k si?? te?? stab. 
S7wajcarzy pra\\lie, ??z si?? nie sprzzdwiali 
temu. Przez caly ci??g zawod??w nie bvli 
zbyt gro??.n:, a nawet, gdy Polska do wy. 
kluczeniu Kubja i Kowahkbgo poze...tawa- 
la w tr??jk?? na lodzie - nie licz??c bramka- 
rza - nie potrafili cni sta?? si?? dla nas nie- 
bezpiecznymi. 
Po meczu, maj??c na uwadze dwudn;o. 
wy odpoczynek, '-postancwiE??my si?? "upi:" 
Nic nie pomog??o przera??e:J:e i obu,ze,ie' 
zacnego kapita'1a dru??yny Adamowskiego 
"Mar.schaf
" wy!'Zucona w??asnor??cznie przez 
..RaHa" z g
??dn??ego pokJju pa??stwa Ku- 
iej??w, wr??ci??a za chw:.l?? p:kryjomu z p..- 
wrotem. Ku og??lm
j we:;o??o??ci zjawi?? si?? 
pot????ny Stogowski ??ylko w k
zuli, owini??- 
ty p??aszczem. Przep:-')3i?? jednek wszys
k:ch, 
??e przyszed?? bez luawatki, wobec cz
lio 
otulili
my- jegJ w??o:hab nogi w pyjam??, 
ofiarowan?? mi
osiernie 'przez "ciastko" i 
W"szyrlko by??o w porz??dku. 
Po w}piciu Jampki wina posz??a jednak 
bra?? ca??a wkr??tce spa??. Nast??pne dwa dm 
przeJecia??y jak z bicza trzas?? i oto ;u?? sta. 


..  
. ! 
i 
I 


_, 


I; 


--. --. 


" 


- 
J 
 


- 


-P;elma akcja Kuleja na rrwcm ze Szwajcarjq. 


li??my go??owi do rozgrywki z Austrj??. Spr-t- 
wiedl
wc5?? ka??e przy:>ma??, ??e byli??my w s
o 
suknu do m??odej dru??yny austriackiej, prze' 
r4ebonej chorob?? niekt??rych graczy i zm
- 
czonej troch?? czte:-ema ci????kiemi 1"ozgryw 
karni do!ychczasowymi w o wiele do!!od- 
n:ejsze; sy??uacji. Niemniej przeto bezapeh 
cyjne zwyci??stwo nasze w tych zawodach 
by??o i pozQ
ta:e jed-nym z najwi??kszych 
tr umfliw pol9kiego hokeja. 
Ry,:-!eJ:??my te?? na trybunie jak op??!:if1' 
cv. 1\-1.'sl c. mistrzostwie Europy zacz????A cO- 
raz upar::.e! czepia:: si?? m??zgu, wyma:-znJ\a 
i raed"sl...I'J.a dotychczas w:zja krY'lla;:z:)' 
wa??a SIC: '
raz ba:-dziej i p:zeobleka??a '1: c 
w konlie sZtUC::iIl

O lodu i z 
natury rzeczy ju?? ograniczone tylka maj?? 
warunki treningu. 


J. Rocha. 


KONGRES ROBOTNIOZY 


Wdn. 3 i 4 lutego r. b. roby?? si?? w 
Krakowie II Kongres Zwi??zku R!)babi- 
cZych Stowarzysze?? Sportowych. Na Zj30zd 
PrzYby??o przesz??o 200 delegat??w z najd.t t - 
SZYch nawet zak??tk??w Rzeczypospolitej,' 
lic7>ni e d t .. l ?? d 
- prze s aWlcle e waz, MU repre 
lentanci robotniczych organizacyij o??w
a- 
IOWych, zawodowych i t. p. 
7.ag a i?? I)b:-ady p. Klemensiewicz, kt??.y 
Powa- ?? l . br h .' . d 
. o.Q 'CZme ze anyc g!)SCl, a m
?? zy 

nnYI!lI: p. Marsza??ka Sejmu Daszy??sk:e
.J 
Itektora P. U. W. F. p??k. Ulrycha, pp??k. 
..r
Yskiego, pos????w: Arciszewskiego, Fu??aka. 
< ulawskiego, Regera, sen. Kopci??skelc. 
il k l7edstawicieli zagranicznych rob. zwi??z- 
??.... . 
'''lt.p. 
Po p:.-zem??wieniach powitalnych. z??o??y?? 
P I ' dr. J. Micha??owicz sprawozdanie "Z dz:a 
aIn . . 
k os9 ust??puj??cego Zarz??du, z kt??rego 0- 
aza??o si??, ??e Z. R. S. S. liczy obecu:c 
Przesz?? . k L 
(W o 10.000 cz??onkow w 7 c r??gac'l 
C. arszawa, ????d??, Sosnowiec, Katowice, 
(
eszyn, lw??w, K7ak??w) i 2 pcd()-kr??gacb 
z??stocho wa i Kalisz). Imprezy zorganizo' 
wa:ne P r Z . k d . , 
n' zez wl??ze groma z:'\ czasem JUZ 
le setko I ) k 
la t l. a tysi??ce uczestnik??w (z ot y , s a- 
l Ycb Imprez dochodzi ju?? przytem do du 
Ych q'o. S b . . 
. . znllar??w. port ro otmczy OCZYWl- 

cle . 
d.z' nie m??g?? odrazu ogarn???? wszystk'..h 
Pi??
dzin sportu. Pocz??tkowo wi??c jedyn'e 
?? arstwo by??o uprawiane. Obecnie zyska- 
Y sobie . ..., b t I t 
I kk rOWnlez JUZ prawa o ywa e 
 wa: 
e a . . 
r.J l c,????ka atletyka, b
ks, kolarstwo, 
"'Ywan' 
p' le, gimnastyka, gry iruchowe, pala!lt. 
l??st??wk . . . Z -...??. ' 
a l pmg-pong. e spunOW zlmo- 


"""'--- 


wych coraz bardziej rozpowszechnia si?? 
??y??wiarst.vo, hokej, a ostatnio nawet nar. 
ciarstwo, saneczkowanie i bobslej. Ba:-dzo 
znacznie podn:??s?? si?? r??wnie?? poziom spor- 
lu robotniczego, zw??aszc:ra pi??ka no??na lek- 
ko i ci????koatletyka, boks i kolarstwo za!lo- 
towa??y sze:-eg sukces??w. Mimo silnego 'l"OZ- 
woju Zwi??zku, zamierzenia jego nie spoty- 
kaj?? si?? nie
tetv z odp:}wied!lim poparciem 
sfer miarodajnych. Na ca??ym tereme pa??- 
stwa kluby robotnicze s?? pozbaw:one nie- 
tylko boisk i sal ale wpr::st nawet najprv- 
mitywniejszych urz??dze?? sportowych. ::>- 
statnio jednak da??a 3i?? zauwa??y?? p2"..na sa- 
nacja stosunk??w i wz-rost zainteresowan.ia 
sportem robotniczym przez P. U. W. F. 
W ubie
lym okresie Zarz
d zorganizo 
wa?? szereg imprez, jak mi.strzQ:;ltwa Polsk, 
w lekkoatletyce, kolantwie, ci????koatletyce. 
mi??dzypanstwowy mecz bokse
ski Pobka. 
??otwa, zloty okr????ne, wycieczk?? kJlarsk, 
do Wied"1ia, sze:-eg kurs??w imstruktor
k:ch 
i oboz??w letnich. Pozatem Zwi??:Tacy instrukcyjnej, opra.- 
cowa?? odpowe:lni -system ??wicze?? gimna- 

tycznych, rozpccz???? bezwzgl??dn?? walk?? .z 
klubami L.tworzonemi przy fabrykach p.:>d 
patronatem dyrektor??w, oraz rozszerzy?? 
prac?? w??;r??d ko-bi0??. 
Kongresy postanowiono zwo??ywa?? co 
 
lata, zamiast co roku jak dotychczas, dalej 
'??chwalono p:Jpiera?? wszystkie sporty ze- 
spobwe a nie jedncostkowe, wsp????pracow..?? 
z InspekcJ??' Pracy w spraw:e prze:;trze
ani.1 
ochrooy pracy przez fa!>ryka:lt??w, dO??tagaL 
si?? 1.000. 00 z??. na spo...-t i1'obotniczy od pa?? 
stwa, zainteresowa:: sta:-sze .spo??ecze??stwo 
sportem, wprowadzi?? do klub??w przysposo- 
bienie wcjskowe, wreszcie zaapelowano do 
wszystkich samorz??d??w znajduj??cych si?? 
 
r??kach robotniczych, aby wydatniel wspo- 
maga??y i popiera??y sport robotn:czy. 
Spraw?? , Marciniek, Filipiak, dr. Krygierow:\ 
(Warszawa), Molicki (Zag????bie), La:Jk
 
(????d:L), Statter (Krak??w), Jan-ta ( Kabwi- 
ce??, dr. L??we:lstein (Lw??w). Zast??pcami z J- 
stali: pp. dr. Krasucka, pos. DubJ:s, Tyte:- 
man, B!)rucki, R??k:;wski. Do Komisji Re- 
wizyjnej wybrano: B??aszczyka, Kowalskie 
go, Hi:-sza, Kwa??niewskiego .i Niemyskiego. 
a do S??du Honorowego: GorlickiegJ. Kra- 
Ja, Janiaka, ??ychli??skiego i S??owika. 


...  


. 
":. 


--  


-, 


-- . 


. 


.-' 


- , 


. 


Komuja s,dziowska zawodow w Zakopanem prz)' pracy. P-ITR. H 


S;rADJoN 


NR 'I 


W KILKU WIERSZACH 


Mistrzostwa Polski w pi??ce 1'ow
oweJ 
rozegrane zostan?? w doiu 3 marca w Wiel- 
kich Hajdukach na ??l??&ku. W marcu rO:i:e- 
grany zostanie r??wn
et mecz Polski ??l??sk- 
Niemiecki ??l??sk. 
Szereg czolowych polskich klub??w pi??- 
karek1ch zaikontraktowa??o ju?? kilka mecz??",' 
na nadchodz??cy sezon. Poza tournee Legji 
do Egiptu w marcu, wa1"szawskie kluby za- 
miel'Zaj?? sP??'owa.c??zi??. na wiosn?? Spart??, Ha- 
ko.h, RaJ??d i Herth??. W Krakowie na 
Wielkanoc go??ci?? b??dzie Rapid, kt??-ry gra..: 
b??dzie 31.III z IFC w Katowicach, a 1.IV 
'Z Cracovi??. W POlJDaniu War'ta .sprowadza 
na Wielkanoc wroc??awski< Sportklub. Na 
wiosn?? nast??pi r??wJJ??e?? kilkutygodniowe 
tournee mistrza Jugos??awji, HASK, po 
Polsce. 
Mecz bokserski z Czechos??owac)?? ro- 
zegrany b??dzie l marca w K1"??lewskiej Hu- 
cie, za?? mecz Pra
-Katowi<:e odb??dzie 

i?? 3 marca. 
- 
W Krakowie przybywa dw??ch zagra. 
nicznych trener??w pi??karskich, a uiianow
- 
de Garbarnia sprowadza Sedlaczka. a Cra- 
covia Hierlandera. 
Do rozgrywek tenisowych o puha??' Da- 
..isa zg??osi??o lili?? ostatecznie 29 pa??stw. Lo- 
toWanie nast??pi niebawem. 
Zwi??zek tenisowy Stan??w Zjednoczo. 
nych przywr??ci?? Tildenowi prawa amatora. 
kt??re zosta??y mu odebrane za piSywanie 
artyku????w prasowych ::I turnieje w Wimb1e- 
don w roku zesz??ym. Ti??; 
8J'Ciarski kan inaruktorski o??Todka w- 
do p ??U,b!inie urz??dzi?? wycie=k?? z Lubl i 1ia 
lI:Ji
 u aw i Kazimierza. Teren oko??o Kazi- 
I>;8z

' nadaje si?? bajecz.nie do uprawiani3 
8tl>;o, :c
 
ort6w zimowych jak narcw- 
I>;ld ll d YZ\\-llI.rstwo i sanecz.ki. Przy ma??ych 
IIcb ". 
"'kOc' Plem??z-nych moina zbudowa.: 
I 
nl?? r. . 
I{i w d arclarsk?? i -tor sa.neczkowy. Dzi??- 
y aJtn . 
rl ll '" e, pracy w tym kierunku Komisa- 
.... K
' . 
lill1ier Z1Dl&erza p. Kwiatkowskiego, Ka- 
d ??o b l 8tanie si?? w najbJi??szym czasie bar- 
c ??tn 
nllrciar I
 odwiedzanym terene111 przez 
(tyt w ' zY I mi??o??nik??w sport??w zimowy.:h 
Illfstw . 
\"V o ?? sport slIIDecz.kowy). 
lI:Jilatrl konkursie skok??w narciarskich " 
p oetwo N" . . 
. IIrkert lemlec ZWYCI??stwo odDi??'I?? 
I 3g II1tr (1iDW) nota 336.700, skoki 38, 4(1 
Jg i 40 ., 2) Glau DOta 336.200, skoki 40. 
II1tr., 3) Kratzer nota 322.100, Moki 


35, 36 i 40 mtr., 4) Miller no'ta 320.603, sko- 
ki 37 36 i 36 mtr., 5) Recknagel no1a 312.40:J, 
skoki 34, 34 i 40 mtr. W kombinacji wygra: 
Miller nota 666.725 przed Glassem 660.200. 
Purkerlem 642.700 i Bauere111 637.500. 
W Nowym Targu odby??y si?? zawody 
Darciarskie o mistrzostwo Nowego TarI??u. 
Wyniki zawod6w by??y nast??puj??ce: bie!! 
12 km - l) W. Cl:ech 35:39, 2) Raiski 36:13 
3) Malarz 37:54, 4) G??&ienD.ica 37:57, 5) A. 
Szos tak 38:39. W konkUI'S'ie skok??w do 
kombinacji zwyci????y?? A. Szos tak przed Raj- 
sku,p. G??siennic?? i W. Czechem. W kom-- 
binacji mi$trzoS'two Nowego Targu zdoby?? 
Rajski z DOt?? 17.546 'Prz
d A. Szosta:ki
m 
17.500, W. Czechem 17.093 i G??siennic?? 
16.894. W indywidualnym konkursie sko- 
k??w zwyci????y?? Cukier nota 16.680 (skak: 
29 i 28 mtr.), 2) Rajski nma 15.999, skoki 
27 i 31 rDtr.), 3) MyszkowsJti nota 15.872 
skoki 24 i 31 mtc., 4) Rozmus n(}ta 15.687- 
ttkoki 25 i 27 m??T., 5) Mietelski nota 15.112 
skoki 27 i 25 mtr. 


OBR
.\DY F. I. S. 


Na dw6ch posiedzeniach zarz??du F. I 
S. obecni byli: prezes FIS - p??k. H0I1m- 
quist (Szwecja), sekretarz FIS - mjr. Hd.- 
mi-lton (Szwecja), dr. DOIl'Ilegger (Szwaica- 
rja), Scheiner (Czechos??owacja), kpt. Oe- 
stergaard (Norwegja), Rozsovsky (Rumunjd.). 

lauer {Austria), Pitcz (Jugos??awia) i p??k. 
Bobkaws:
i (polska). 
Po odczytaniu lK"otoku??u z poprzedni,,- 
go posiedzenia om??wiono spraw?? organiza- 
cji III zimowych igrzysk olimpijskich w la- 
ce Placid na p????noc od Nowet<> Jc.r.ku. 
W kot.cu zarz??d powzi???? uchwa????, it 
coroc:mie organizowane b??d?? pod auspicja- 
mi FIS z.lwody mi??dzynarodowe, kt??re na- 
zywa?? si?? b??d?? zawodami o mistrzo9??w:l 
FIS. Jednocze??nie postanowiono zawody za- 
kopia??skie uzna?? za zawody o mistrzostw) 
??ederacji mi??dzynarodowe;. PowY??Slz?? u- 
chwa??a jest !18.nepszym dowodem wysok.ioe- 
go poziomu zawod??w w Zakopanem. 
W niedziel?? po zawodach -przemawiali 
delegaci Anglji. Fiolandji, W??och, Norw
gl, 
Rumanji, Szwajcarji i 
echos??owacji, oraz 
prezes m??dzynarodowego zwi??zku narciar- 
5kiego pu??k. Hol.mquisL 
Prze:??stawi-ciele Awtrji, Niemiec i ??ot- 
WY opu??cli za:ody wcze??niej i dlatego n;e 
",-yg??osili przed mikrofonem mowy. 


1- 


l 


n 


.. TR. Je. 


. 


I 


'-J ; 
I 


4! 


Jarvinen (Finlandja) zwydfzca biegu 
18 klm do kombinacji. 


SKOli X AReI_.\RSKI 


Bronis/aUXJwi Czechowi. 
Wynios??q posta?? pochyli?? uybki i zwinny 
[bieg... 
Jak lekko sunie po ziemi....! Z pod narty 
[prysnq?? $ni
l... 
Odbicie. Potl/??nym wysi??ki
m woli; wszy,t- 
[si??, 
Zwyciflsko w czyste powietrze wsponia??ym 
fskokiem sifl wzbi??. 
Ju?? p??ynie skro$ przestworzy... Tylko mu 
fskrzyde?? brak. 
Przez bia??q, ??nie??nq przestrze??. jak wielki 
[ptak. 
Falistym. lekkim ruchem chyli sil/ poprzez 
fwiatr. 
Krzy??em czarnej sylwetki przekre$la ??a??cuch 
ITatr. 
Nad skrzq
q szybuje bielq, zda sil/. u aillgnU 
chmur, 
??e ponad 
iwe szczyty potl/??nych wzl??l Rdr, 
??e wyie; ni?? najwyiszy skalny wzbije si?? 
[ zrqb. 
Ze strzaska czo??em Rwiazd?? l runie w prze- 
[po??ci g??qb. 
Lecz nie! ??agodnym ??ukiem zni??a sw??j R??rny 
flot. 
l p??dzi coraz chyie/. zwinniej. nii strza??y 
Igrol. 
Narty dotknl/??y' ziemi... Widownia IDstrZ}l- 
[muje dech_ 
/lf! tei metr??w skoczy?? nasz dzielny Bronek 
(Czech?! 


"I<" 
 - 


I' 


Z. C_ 


.i 
., 


<:'. 


,I 


-'- 


-
J 


Norwescy UCZf!stAicy biegu 50 klm. NR. .. 


. 
"'????. 16 


S T A h .1 () N 


- 


NARTY 


KIJ K I, W I ?? Z A N I A e 
s M A RY D o N A R T III 
SANECZKI 
B CIA SCHIELE l S 
KA 
ZAKOPANE II 
SKLEP DETALICZNY 
PRZY FABRYCE 
KASPRUSIE Nr 46. 


IlAGRODY SPORTOW 


---- 
 

 


D 
-T 


PUHARY W WIELKIM WYBORZE. STATUETKI 
SPORTOWE Z Rb??NYQ?? DZIEDZIN SPORTU 
PL??KIETY. lEGARY SPORTOWE 
_ 
1<".4DZ'E F4DRVCZ
VH 'JOZEF I